JAKOŚĆ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Wojciech Kordys Prezes Zarządu MPK Gniezno Sp. z o.o. Piotr Nowaczyk Pełnomocnik Zarządu d/s Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Specjalista d/s BHP WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, OCHRONĄ ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG NORM ISO: 9001:2000, 14001, Wprowadzenie Nowoczesne zarządzanie przedsiębior stwem poprzez cele, strategie i metody opie ra się w teorii i praktyce TQM (Total Quality Management) na kategorii jakość. Zarządzanie poprzez jakość oraz cele benchmarkingu stało się fundamentem poli tyki Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie już w 1997r. Jak pisał prof. Wojciech Suchorzewski punktem wyjścia propozycji dotyczącej dróg poprawy jakości w komunikacji miejskiej jest koncepcja tzw. pętli jakości, opartej na wy wodzących się z normy ISO pojęciach jakości: oczekiwanej, zaplanowanej, uzyskanej / rzeczywistej /, postrzeganej. Jakość oczekiwana to poziom jakości, któ rego spodziewa się klient. Jakość zaplanowana to poziom jakości, którą operator chce zapewnić pasażerom. Jakość uzyskana / rzeczywista / jest to po ziom jakości, który jest osiągalny w normal nych warunkach eksploatacyjnych. Jakość postrzegana to poziom jakości wg oceny, w miarę możliwości obiektywnej, przez pasażerów w trakcie podróży. Pojęcia te obejmują projekt badawczy QUATTRO, który został wykonany w ramach 4 Programu Badawczego Komisji Europejskiej Transport Miejski. Problemy jakości usług zostały w MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie rozszerzone o problemy rozwoju: technologicznego, środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, mentalne, ochrony warunków pracy i socjalne. Zarząd Spółki uznał, że pogodzenie inte resów werbalnych w strukturze problemowej w/w płaszczyzn jest możliwe. Miała temu służyć koncepcja zrównowa żonego rozwoju Spółki, w której technologia i jednostka / człowiek pracownik /, wartość pra cy, bhp, środowisko w wymiarze makro i mi kro, byłyby pojęciami kompatybilnymi w trans formacji /restrukturyzacji/ przedsiębiorstwa. Jednocześnie art i 2 KODEKSU PRACY, stał się nośnikiem koncepcji Zarzą du Spółki dotyczącej zrównoważonego roz woju Przedsiębiorstwa w warunkach popra wy jakości usług, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 14

2 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w za kładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdro wie i życie pracowników poprzez zapewnie nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osią gnięć nauki i techniki. (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KO DEKS PRACY art i 2 fragm.) W świetle tych wymagań prawnych począwszy od 1997 roku, kiedy to przed siębiorstwo przekształca się w Spółkę pra wa handlowego, której właścicielem jest gmina, rozpoczyna się droga do wdrożenia nowych systemów zarządzania, choć wów czas nikt jeszcze nie mówił o normach mię dzynarodowych ISO. Po analizie stanu przedsiębiorstwa roz poczyna się długa, konsekwentna praca w wielu obszarach zarządzania. Dobra współ praca z organizacjami związkowymi dzia łającymi w spółce pozwala na realizację przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym. Dokonuje się zmiany schematu organiza cyjnego jako punktu wyjściowego do dal szych działań. Tworzy się nowe plany techniczno eko nomiczne i organizacyjne. Jednym z nich jest Program poprawy produktywności i warunków pracy w zakre sie bhp skonstruowany o zasady praktyk 5 S japońskich twórców poprawy efek tywności gospodarowania. Polskimi odpowiednikami tych słów są: seiri SELEKCJA, seiton SYSTEMATYKA, seiso SPRZĄTANIE, seiketsu SCHLUD NOŚĆ, shitsuke SAMODYSCYPLINA. Nadrzędnym celem tego programu było to, aby działaniom na rzecz poprawy porząd ku, czystości i dyscypliny nadano charak ter ściśle uporządkowanych działań, którym powinno przewodniczyć kierownictwo Przedsiębiorstwa. Istotna rola przypadła tu pracownikom, którzy wspólnie starali się poprawić ogólny wygląd stanowisk pracy :warsztatów, maga zynów, biur, oraz innych działów zakładu i jego otoczenia. Wskazano wówczas potrzebę popra wienia gospodarki narzędziowej z jedno czesną systematyczną wymianą narzędzi o przestarzałej technologii na nowe. Wy tyczono cele w zakresie zmian technolo gii napraw i usług, bhp i ochrony środowi ska naturalnego. Priorytetem kierownictwa i załogi była i jest wymiana przestarzałego taboru na ta bor ekologiczny o normach emisji spalin min. EURO 2. Determinacja kierownictwa w realizacji postawionych celów, przy pełnej akceptacji załogi przedsiębiorstwa Spółki pozwoliła na względnie szybkie uzyskanie zamierzonych efektów. Zmieniało się zewnętrzne i wewnętrzne oblicze przedsiębiorstwa. Wdrażano nowe technologie, doskonalono i poszerzono infra strukturę techniczną. Stację Kontroli Pojazdów, wyposażono w skomputeryzowaną, uniwersalną linię diagno styczną. Nadbudowano 5 warsztatów w obiekcie MPK nr 2 /w tym 2 warsztaty na praw bieżących pracujące w cyklu trzyzmia nowym, 2 warsztaty obsług technicznych oraz warsztat z przeznaczeniem na drugą część stacji kontroli pojazdów do badania geome trii pojazdów/. Zmodernizowano systemy wentylacji me chanicznej stanowisk pracy. Skomputeryzowano wydziały doprowa dzając do utworzenia sieci wewnątrzzakła dowego systemu informatycznego. Zatwierdzono i przyjęto do realizacji wie loletni plan Poprawy Warunków Pracy. Zmodyfikowano więźbę ruchu, dokona no segmentacji rynku przewozów i wykona no stosowne badania. Poprawiono obsługę ruchu pasażerskiego i zracjonalizowano przewozy. Rozwijano działania marketingo we i analityczne rynku. Spółka aktywnie uczestniczyła w integracji z mieszkańcami miasta i gminy. Rezultatem tych wielopłaszczyznowych działań było otrzymanie honorowego Certy fikatu Jakości Mister Poland w 1999 roku. Zarząd Spółki przyjął założenie, iż w dobie integracji Polski z Unią Europejską, nowocze sne kierowanie przedsiębiorstwem powinno od bywać się w oparciu o system zarządzania zgod ny z międzynarodowymi normami ISO. 15

3 W dniu 29 maja 2000 roku Zarząd Spółki zatwierdził projekt certyfikacji Spółki wg norm ISO. Decyzja od początku była ukierunkowa na na wdrożenie zintegrowanego systemu w trzech wzajemnie zazębiających się obsza rach zarządzania : jakością usług, bezpie czeństwem i higieną pracy oraz środowi skiem. Budowa zintegrowanego systemu jest proce sem trudnym i pracochłonnym, jednak po siadała wiele zalet, do których należą: kompleksowe spojrzenie na przedsię biorstwo i procesy w nim zachodzą ce, Dzięki integracji trzech systemów za rządzania zostaną połączone działania, ko mórki organizacyjne i nakłady rzeczowo finansowe, a zamiast trzech pełnomoc ników prezes/dyrektor powołuje jednego ds. jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy. Pociąga to za sobą zmianę struktu ry organizacyjnej oraz konieczność opra cowania nowego systemu ewidencji i ana lizy kosztów zintegrowanego systemu za rządzania. Do najważniejszych kosztów ZSZ zalicza my: nakłady inwestycyjne, jedna wspólna dokumentacja, zawiera jąca elementy wymagane zarówno przez normę ISO 9001:2000; ISO 14001; ISO 18001, możliwość jednoczesnego procesu cer tyfikacji i nadzoru systemu, co pozwa la obniżyć koszty nawet o 30%, otwartość i elastyczność w stosunku do wprowadzenia wymagań przyszłych norm, uzyskanie efektu synergii, który pole ga na doprowadzeniu do takiego współdziałania różnych elementów systemu zarządzania, aby rezultat tego współdziałania był lepszy i osią gnięty mniejszymi nakładami w sto sunku do skuteczności osiągniętej w wyniku niezależnego działania tych elementów. Wynika to z faktu, że zarządzanie ww. systemami realizowane jest przez te same zasady, z których kluczowe to: polityka i planowanie, organizacja i personel, sposoby przekazywania informacji, ocena. wspólne koszty organizacyjno admi nistracyjne, koszty monitoringu scalania systemów zarządzania, koszty pozainwestycyjne wspólnej działalności zapobiegawczej i korygu jącej, straty z tytułu niezgodności. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2000 z dnia 23 czerwca 2000 r. Prezesa Zarządu powołano zespół ds. wdrożenia systemów ISO oraz Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Certyfikacji ISO, których uczyniono odpo wiedzialnym za przygotowanie Spółki do certyfikacji. Członkowie zespołu przygotowali audi ty wewnętrzne w celu sprawdzenia nie zgodności istniejącego systemu zarządza nia w MPK Sp. z o.o. z wymaganiami praw nymi obszarów zarządzania jakością, bhp i środowiskiem naturalnym, których celem było dostarczenie danych do analizy w ja kim stopniu system nasz odbiega od wyma gań prawnych uznawanych za minimum do rozpoczęcia wdrażania ZSZ zgodnego z normami ISO. Równolegle członkowie w/w zespołu zapoznawali się z treścią międzynarodo wych norm. Natomiast na tym poziomie prac nie osią gnęliśmy dostatecznej satysfakcji i pewności, 16

4 że samodzielnie możemy wdrożyć zintegro wany system. Po raz kolejny naczelne kierownictwo Spółki stanęło przed dylematem wyboru dro gi i sposobu wdrażania ZSZ. Zarząd Spółki, na wniosek grupy roboczej podjął decyzję o skorzystaniu z pomocy firmy konsultingowej. Po analizie ofert firm konsultingowych dokonano wyboru. Rozpoczęto rozmowy i negocjacje, któ re zakończyły się podpisaniem w dniu 27 grudnia 2000 roku umowy o wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z nową normą ISO 9001:2000 i istniejącymi ISO 14001, ISO Jed nostka wdrożeniowa ustanowiła swój ze spół powołując Konsultanta wiodącego. Strony przyjęły program prac składający się z 11 etapów oraz harmonogram wdroże nia ZSZ. Kolejnym krokiem prac konsultantów było dokonanie diagnozy aktualnego sta nu przedsiębiorstwa pod względem speł niania wymagań norm: ISO/FDIS 9001:2000 r., PN EN ISO oraz PrPN N Wskazane w tym raporcie niezgodności uświadomiły nam ogrom prac, które należy wykonać, aby wdrożyć ZSZ. Na spotkaniu z Zarządem firma konsultin gowa omówiła raport wstępny o stanie Spół ki w zakresie spełnienia norm ISO. Następnie została opracowana / wstępna/ polityka jakości Zarządu MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie, realizowana poprzez główne cele: należyte świadczenie usług przewozo wych w komunikacji miejskiej na wy znaczonych trasach zgodnie z przyję tym rozkładem jazdy, zapewnienie regularności i punktualno ści kursowania taboru, zapewnienie bezpieczeństwa i komfor tu podróży, zdobycie zaufania i zadowolenia pasa żerów z poziomu świadczonych usług, stałe zmniejszanie uciążliwości komu nikacji dla środowiska. zapewnienie standardów bezpieczeń stwa i higieny pracy Powyższe cele jakościowe realizujemy po przez: doskonalenie świadczonych usług w oparciu o aktualne potrzeby klien tów, optymalne wykorzystanie posiadanego taboru, wrażanie nowoczesnych rozwiązań or ganizacyjnych, technicznych i techno logicznych, stałe podnoszenie kwalifikacji pracow ników, doskonalenie systemu zapewnienia ja kości w oparciu o aktualną normę serii ISO 9001:2000, działanie na rzecz uprzywilejowania transportu zbiorowego w ruchu miej skim, sukcesywną wymianę taboru na po jazdy o parametrach przyjaznych dla pasażerów i środowiska natural nego. Drugim aspektem systemu zintegrowanego jest deklaracja polityki Zarządu w dziedzi nie ochrony środowiska. Ochrona środowiska jest jednym z bar dzo ważnych czynników bieżącego i bez pośredniego zarządzania przedsiębiorstwem i nabiera coraz większego znaczenia, z uwa gi na rosnącą świadomość ekologiczną oto czenia w jakim Spółka działa. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie Zarząd MPK Sp.z o.o. w Gnieźnie zobowią zuje się: traktować zarządzanie środowiskiem jako jeden z priorytetów oraz stworzyć 17

5 programy i sposoby działania mające na celu prowadzenie swojej działalno ści w sposób przyjazny dla środowi ska, zarządzać procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na śro dowisko, do ciągłego doskonalenia systemu za rządzania środowiskowego. Specjalna uwaga będzie skierowana na to, aby: ograniczać stosowanie, a gdzie to bę dzie możliwe eliminować substancje szkodliwe dla środowiska, podnosić wiedzę swoich pracowni ków poprzez informowanie o polity ce Spółki w zakresie ochrony środo wiska, wdrażanie w odpowiednie programy szkolenia oraz motywować ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polity ki, otwarcie współpracować z władzami lokalnymi. Bardzo ważną sprawą dla przedsiębior stwa jest utrzymanie dobrych stosunków z otoczeniem, dlatego też informacje na temat polityki ochrony środowiska będą udostępniane na życzenie osób spoza Spółki. obniżać zużycie czynników energe tycznych, zmniejszać emisję zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizować zużycie materiałów, obniżać ilości odpadów, popierać programy recyklingu zużytych wyrobów, chronić glebę i wody podziemne przed zanieczyszczeniem, spełniać wszystkie, mające zastoso wanie do działalności Spółki, przepi sy prawne w dziedzinie ochrony śro dowiska polskie przepisy oraz brać pod uwagę wymagania innych zain teresowanych stron takich jak klien ci, banki itp., śledzić i oceniać oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko a na tej podstawie opracowywać plany po prawy ochrony środowiska, dostar czyć środki niezbędne do ich wdra żania oraz śledzić realizację tych pla nów, Wyniki działań na rzecz środowiska będą publikowane w raportach rocznych. Trzecią częścią polityki w ZSZ jest polityka bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo pracy jest kolejnym bardzo ważnym czynnikiem bieżącego za rządzania przedsiębiorstwem i nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na ro snącą świadomość tych problemów, prze jawianą przez otoczenie w jakim Spółka działa. Biorąc pod uwagę powyższe zasady Za rząd MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie zobowią zuje się : traktować zarządzanie bezpieczeń stwem pracy jako jeden z najważ niejszych priorytetów oraz stworzyć politykę, programy i sposoby działa nia, mające na celu prowadzenie swojej działalności w sposób chro niący pracowników, obiekty i wypo sażenie przed niekorzystnym oddzia ływaniem na ich stan różnego rodza ju zagrożeń występujących w środo wisku pracy, zarządzać procesami w sposób umoż liwiający ciągłe zmniejszanie ryzyka wynikającego z tych zagrożeń, 18

6 wprowadzić bezpieczne zasady pra cy poprzez planowanie postępowa nia, w przypadku dających się prze widzieć sytuacji zagrożenia, ograni czać niekorzystne skutki tych zda rzeń, spełniać wszystkie, mające zastoso wanie w działalności przedsiębior stwa, przepisy prawne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pol skie przepisy, oraz brać pod uwagę wymagania innych zainteresowanych stron, śledzić, oceniać i dokumentować ry zyko związane z prowadzeniem dzia łalności przedsiębiorstwa Spółki oraz opracowywać na tej podstawie plany poprawy bezpieczeństwa pracy, do starczać środki do wdrażania oraz śledzić realizację tych planów oceniać, na etapie podejmowania de cyzji, potencjalny wpływ na bezpie czeństwo nowej działalności, techno logii, wyrobów i projektów, informować swych pracowników o polityce bezpieczeństwa pracy, włą czyć ich w przestrzeganie założeń tej polityki, podnosić ich wiedzę poprzez informowanie o ryzyku związanym z ich pracą, organizować szkolenia ma jące na celu nauczanie zasad bez piecznej pracy i uświadomienie im ich odpowiedzialności za bezpie czeństwo własne, jak również współ pracowników, otwarcie współpracować z władzami lokalnymi. Spółka wyposażona jest w dokument: Analiza Ryzyka Zawodowego. Ważną sprawą dla Spółki jest utrzyma nie dobrych stosunków z otoczeniem, dla tego też informacje na temat polityki bez pieczeństwa pracy będą udostępniane na życzenie osób spoza przedsiębiorstwa. Przedstawione powyżej polityki trzech norm pokazują wspólne obszary zapisów. Po zakończeniu opisywania procesów bę dzie ustanowiona jedna wspólna polityka dla ZSZ wyczerpująca zapotrzebowanie opisywanych norm. Na kolejnym spotkaniu Zarządu z firmą konsultingową dokonano identyfikacji 11 (je denastu) procesów ustalono Liderów od powiedzialnych za przebieg procesów. W czasie wdrażania systemu odpowie dzialnymi za opisywanie procesów są li derzy, którzy do pomocy mają grupy ro bocze. Kierownictwo Spółki wraz z Liderami i grupami roboczymi zostało poddane szko leniom w trybie zamkniętym przez konsul tantów w zakresie interpretacji i wymagań trzech norm. Równolegle do tych działań trwała iden tyfikacja aspektów środowiskowych nie zbędnych do wypełnienia wymogów normy ISO Zidentyfikowane aspekty pozwoliły na przyporządkowanie poszczególnym komór kom organizacyjnym przepisów prawnych z ochrony środowiska. Powstały w kolejnej fazie prac rejestr aspektów był podstawą do szczegółowej oceny ich wpływu na stan środowiska. Z wdrożeniem Systemu Zarządzania Śro dowiskowego ( SZŚ ) wiąże się wiele korzy ści zarówno wewnętrznych jak i zewnętrz nych. Korzyści wewnętrzne bezpośrednio zwią zane są z funkcjonującym systemem zarzą dzania środowiskowego, natomiast korzyści zewnętrzne wpływają na otoczenie przedsię biorstwa. Do korzyści wewnętrznych należy zali czyć m.in. redukcję kosztów wskutek: racjonalnej gospodarki surowcami i zasobami, oszczędności energii, materiałów, zmniejszenia ilości odpadów, zmniejszenia wytworzonych zanie czyszczeń, /opłaty za zanieczyszczenia środowiska Spółka posiada 18 opera tów/, 19

7 zmniejszenie opłat za gospodarcze ko rzystanie ze środowiska. Inne korzyści są natury werbalnej: zgodność z przepisami, podniesienie zyskowności, zwiększenie bezpieczeństwa na stano wiskach pracy, łatwiejsze wykrywanie i usuwanie wszelkich niezgodności, uporządkowanie zarządzania w dzie dzinie ochrony środowiska, możliwość korzystania z preferencyj nych kredytów bankowych, dotyczą cych inwestycji z zakresu ochrony śro dowiska, większa konkurencyjność na rynku wewnętrznym i zewnętrznym (dzięki pogłębianiu zaufania klientów i koope rantów), poprawa stanu środowiska naturalne go w skali makro, powiększony udział na rynku, dzięki spełnieniu rynkowego wymogu dba nia o środowisko, lepszy wizerunek firmy, co stanowi podstawę do skuteczniejszych negocja cji w biznesie, lepsze stosunki z lokalną społeczno ścią, utrzymanie dotychczasowych klientów, zyskanie nowych odbiorców, wzrost świadomości proekologicznej pracowników, /co przyczynia się do wyrobienia wśród załogi nawyku dbałości o porządek i estetykę na swoim stanowisku pracy oraz w swo im otoczeniu/, niższe stawki ubezpieczenia (obec nie w Polsce nie odnotowano przy padku zmniejszenia stawek ubezpie czeniowych, ponieważ jest to zbyt krótki okres, w jakim przedsiębior stwa posiadają wdrożony certyfiko wany SZŚ, ale w przyszłości planuje się negocjacje z firmami ubezpiecze niowymi), wzrost samokontroli i odpowiedzialno ści. Korzyści zewnętrzne: Do korzyści wpływających na otoczenie przedsiębiorstwa zalicza się: podniesienie atrakcyjności w oczach inwestorów (akcjonariuszy), zwiększenie ekologicznej wiarygodno ści firmy w oczach administracji samo rządowej, zwiększenie ekologicznej wiarygodno ści firmy w oczach klientów. System Zarządzania Środowiskowego w naturalny sposób zmniejsza ryzyko występo wania chorób zawodowych a tym samym w istotny sposób zabezpiecza i ochrania inte res pracownika. Zalety Zintegrowanego Systemu Zarządzania Korzyści wynikające ze wspólnych ele mentów Systemu: proces wdrażania i działania ZSZ po siada szereg zalet: pracownicy akceptują i rozumieją nowy system zarządzania gdyż są świadomi jego korzyści, wdrażanie systemu wiąże się z do datkowymi obowiązkami dla pra cowników odpowiedzialnych za wdrożenie, gdyż nowy system zarzą 20

8 dzania stanowi tylko dodatkowy ele ment istniejącego już systemu /satys fakcja kierownictwa/, strony zewnętrzne (klienci, społe czeństwo lub władze) nie obawiają się nowego systemu zarządzania, ponieważ jego wdrożenie nie będzie kolidowało z organizacją we wnętrzną firmy. rządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pra cy, zmniejszenie liczby personelu nie zbędnego do wdrożenia i nadzorowa nia zintegrowanego systemu zarzą dzania w stosunku do liczby perso nelu, która jest niezbędna w przypad ku odrębnych systemów, wspólne procedury są zaletą z dwóch powodów: po pierwsze sprawiają, iż eksperci od spraw jakości, bhp i ochrony środowiska, koordynują swoje wy siłki i zadania (ta sama praca nie będzie wykonywana dwa razy), po drugie, pracownicy stosują typo we dla swojego stanowiska pracy procedury a prawdopodobieństwo, że zastosują jedną procedurę jest wy ższe niż prawdopodobieństwo zasto sowania trzech różnych. jakość w trzech obszarach jest werbal nym nośnikiem dla poprawy organiza cji i dyscypliny pracy, produktywności oraz procesów benchmarkingu. Korzyści z integracji systemów zarządzania Dzięki wdrożeniu i utrzymaniu zintegro wanego systemu zarządzania przedsiębior stwo MPK Sp. z o.o. spodziewa się wielu ko rzyści. Należą do nich: wprowadzenie jednolitego sposobu dokumentowania zintegrowanych sys temów zarządzania poprzez zastoso wanie ujednoliconych form procedur, instrukcji, zapisów oraz przez zastoso wanie jednakowych sposobów wdraża nia, weryfikowania, zatwierdzania i nadzorowania tymi dokumentami; zmniejszenie liczby procedur, instruk cji i zapisów poprzez jednoczesne uwzględnienie w nich aspektów za prowadzenie wewnętrznych auditów i działań korygujących, które obejmują jednocześnie zarządzanie jakością, śro dowiskiem oraz bezpieczeństwem i hi gieną pracowników, prowadzenie przeglądów okresowych przez najwyższe kierownictwo, które obejmują jednocześnie powyższe sys temy; zastosowanie poznanych wcześniej metod, technik i narzędzi zarządza nia, a także innego doświadczenia zdobytego podczas wdrażania zinte growanego systemu zarządzania dla pozostałych sfer zarządzania przed siębiorstwem. Podsumowując i reasumując nasze do świadczenia można stwierdzić, iż naj lepszą formą wielopłaszczyznowych dzia łań Przedsiębiorstwa, w zakresie realiza cji zacytowanego na wstępie Art. 207 K.P. jest wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakości, bhp i ochrony środo wiska. Taki system zarządzania przedsię biorstwem łączy w sposób niewątpliwy aspiracje pracowników z interesem firmy i tworzy przyjazne w środowisku lokalnym więzi interpersonalne, gospodarcze i eko logiczne. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie jest pierwszym w Pol sce operatorem, który wdraża Zintegrowany System Zarządzania jakością, bhp i ochroną środowiska wg norm ISO 9001:2000, 14001,

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE

ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ZAKRES PROJEKTU DOT. ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ŚRODOWISKOWYMI W FIRMIE ANDRZEJ OCIEPA EKOEKSPERT Sp. z o.o. III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014 Zakres projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania środowiskowego w PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013

Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Katowice 25 czerwiec 2013 Jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Katowice 25 czerwiec 2013 Agenda Na czym oprzeć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Jak przeprowadzić projekt wdrożenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 32 nr 3 w sprawie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki Nowoczesny System Zarządzania Jakością w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach - Permanentne doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy?

Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy? Optymalizacja. Czy organizacje biznesowe faktycznie chcą podnosić potencjał rozwojowy i rozwiązywać problemy? Katarzyna Siewierska Trener i konsultant biznesu Instytut Rozwoju Biznesu Grzegorz Grela Trener

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011

Raport Środowiskowy za rok 2010. Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Raport Środowiskowy za rok 2010 Hydro Aluminium Chrzanów 28/03/2011 Wstęp Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Hydro Aluminium Chrzanów w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Kwiecień 2006 Bielsko-Biała. LIDER CP 2001 Prezentacja Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu:

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu: Audytor powinien zalecić wprowadzenie istotnych informacji na temat efektów działań proekologicznych do systemu rachunkowości oraz do sprawozdawczości finansowej. Audyty ekologiczne stały się głównymi

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat na zdrowie

Certyfikat na zdrowie jakość Zintegrowane systemy zarządzania w służbie zdrowia Certyfikat na zdrowie rystyna Lisiecka owszechna staje się tendencja budowania zintegrowanych systemów zarządzania w organizacjach usługowych.

Bardziej szczegółowo

Zespół autorów: Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcją Marty Budzynowskiej. Metoda 5S

Zespół autorów: Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcją Marty Budzynowskiej. Metoda 5S Zespół autorów: Jacek Selejdak, Dorota Klimecka-Tatar, Krzysztof Knop pod redakcją Marty Budzynowskiej Pozostałe publikacje z serii Zarządzanie jakością: Metoda 5S ISO serwis wszystko o normach ISO serwis

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008

Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO 9001:2008 Pełnomocnik, Audytor SZJ ISO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/06/8177/12401 Cena netto 1 617,89 zł Cena brutto 1 990,00 zł Cena netto za godzinę 67,41 zł Cena brutto za godzinę 82,92 Usługa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo