W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe."

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo samorządowe Nr 2(157) W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów facebook.com/gmina.rudna Półmetek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Obchody Dnia Babci i Dziadka w gminie Stara Rudna Mój kawałek Europy Ferie w MCI i nie tylko

2 XXV SESJA RADY GMINY RUDNA W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Rudna, podczas której radni przyjęli n/w uchwały: 1. w sprawie utworzenia wieloletniego programu osło nowego w zakresie dożywiania Pomoc Gminy Rudna w zakresie dożywiania w okresie obejmującym lata W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła u chwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata , który zakłada wsparcie gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Przyznanie uczniowi / dziecku posiłku z pominięciem pro cedur określonych w ustawie o pomocy społecznej jest możliwie wyłącznie na podstawie przyjętego przez gminę programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotychczasowa realizacja za dania własnego gminy z zakresu dożywiania wskazuje na potrzebę podjęcia przez gminę stosownej uchwały w tym za kresie. Program będzie realizowany w latach i obejmie swym zasięgiem mieszkańców gminy Rudna. Celem progra mu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i mło dzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami orga nizacyjnymi gminy (przedszkole, szkoły podstawowe, gim nazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne lub powiatowe. Koordynato rem programu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej. W ramach programu udziela się wsparcia: dzieciom do cza su podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinan sowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata w sprawie warunków odpłatności za posiłki Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rada Gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryter ium dochodowego. Uchwała swym zakresem obejmuje wa runki odpłatności za posiłki przyznane dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innym osobom potrzebującym, jeżeli dochód osoby samotnie gos podarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki poniesione na zakup posiłków podlegają zwrotowi na następujących zasadach: 1. Zakup posiłków dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej według poniższej tabeli: 2. Posiłki dla osób dorosłych dowożone do miejsca zamiesz kania według tabeli poniżej: Zwrot wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków dla osób dorosłych dowożonych do miejsca zamieszkania obejmuje koszty zakupu posiłków. Zwrot wydatków za posiłki następuje do 30 dnia każdego następnego miesiąca. 3. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy ma terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz kałych na terenie Gminy Rudna W uchwale Rady Gminy Rudna w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudna wpro wadzone zostały następujące zmiany: ust. 1 Rozdziału II Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych tekstów i materiałów. Redakcja ma prawo do skracania i redagowania materiałów oraz wyboru zdjęć ilustrujacych dany tekst. Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada 2

3 otrzymuje następujące brzmienie : 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, słuchacza zgodnie z poniższą tabelą: Wydział Eksploatacji i Usług. W wyniku tej zmiany, powinna radykalnie poprawić się jakość świadczo nych przez Zakład usług i prac, oszczędność środków fin ansowych i technicznych, którymi Zakład dysponuje, pełniejszego wykorzystania zasobów ludzkich i organizacyj nych Zakładu oraz sprawnego i skutecznego nadzoru nad powierzonym mieniem i zatrudnionymi pracownikami. Pro ponowane zmiany spowodują likwidację zbędnego etatu kierownika wydziału, a w konsekwencji zmniejszenie stanu zatrudnienia o to stanowisko oraz wymierną oszczędność z tym związaną w ,00 zł w skali roku. Obecna struk tura jest zatwierdzona na 49 etatów. Struktura proponowana wynosić będzie 48 etatów. /UG/ ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDNA 4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chobienia Uchwałą Rady Gminy Rudna nadano następujące nazwy: 1. Drodze wewnętrznej w miejscowości Chobienia przebie gającej wzdłuż działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków od numeru 466/1 do numeru 466/27 nadaje się nazwę ulica Sosnowa. 2. Drodze wewnętrznej w miejscowości Chobienia przebie gającej wzdłuż działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków od numeru 466/4 do numeru 466/8 i od numeru 466/10 do numeru 463/2 nadaje się nazwę ulica Klonowa. Nadanie nowych nazwy ulic wynika z potrzeby uporządko wania nazewnictwa ulic w obrębie nowo wybudowanych bu dynków i zakupionych działek w miejscowości Chobienia. Idea nadania nazwy wewnętrznej drodze dojazdowej wiąże się z lokalizacją nowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi. Zaproponowane przez mieszkańców nazwy ulic od zwierciedlają topografię terenu przez którą przebiega droga. Nadanie nowych nazw ulic pozwoli na lepszą identyfikację danego budynku w terenie oraz ułatwi dojazd m.in. policji, straży pożarnej, pogotowia. 5. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej Potrzeba zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej podyk towana jest koniecznością dopasowania nowej struktury zatrudnienia do zakresu prac i usług świadczonych przez ZGKIM. Zakres prac i usług świadczonych przez ZGKiM, w ostatnim czasie uległ zmniejszeniu o zadania: 1. Dowóz dzieci do szkół, 2. Dowóz dzieci niepełnospraw nych, 3. Utrzymanie zieleni (od 2012) 4. Utrzymanie kanali zacji burzowej, 5. Utrzymanie czystości dróg gminnych ulic i przystanków, 6. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 7. Modernizacja budynków komunalnych, Dotychczasowa struktura organizacja zakładu była mało przejrzysta pod względem wyodrębnienia do realizacji po szczególnych zadań. To w praktyce powodowało ograni czenie możliwości ich kompleksowej realizacji, a także brak rozgraniczenia kompetencji i odpowiedzialności osób na sta nowiskach kierowniczych i samodzielnych. W nowej strukturze organizacyjnej Zakładu, proponuje się z dwóch dotychczasowych wydziałów: Wydziału Eksploatacji i Wydziału Usług Komunalnych, utworzenie jednego tj. 1. Z firmą TAURON Dystrybucja S.A. została zawarta umo wa na rozbudowę i modernizację istniejacych punktów świetlnych. Zgodnie z umową ma zostać zagęszczona sieć oświetleniowa w następujacych miejscowościach: Juszowice 2 szt. opraw, Koźlice 2 szt. opraw, Radoszyce 1 oprawa, Toszowice 3 szt. opraw, Radomiłów 1 oprawa oraz Gawronki 1 oprawa. Ponadto w Toszowicach zostaną przeniesione 2 oprawy wraz z wymianą oprawy na nową oprawę sodową. Koszt realizacji zapisów umowy wyniesie ,82 zł netto. Termin wykonania do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zostało zawarte porozumienie na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2014 r. W ramach porozumienia ZGKiM zobowiązany jest do odbierania bezpłatnie, wyłącznie od mieszkańcow nieruchomości zamieszkałych, położonych na trerenie Gminy Rudna odpadów: a) szkła, tworzyw sztucz nych, odpadów wielomateriałowych, metali, papieru i tektury, odpadów zielonych i biodegradowalnych, mebli i odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów w każdej ilości b) odpadów remontowych i budowlanych, innych niż niebez pieczne, a ich ilość, przyjęta z jednej nieruchomości zamie szkałej, nie może przekroczyć 2 Mg w okresie 3 lat. Zebrane odpady ZGKiM przekaże odbiorcy tj. Miejskiemu Przed siebiorstwu Oczyszczania sp. z o.o. w Lubinie. Za wykona nie porozumienia ustalono wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż zł brutto. 3. Z Pracownią Projektową "PIK" s.c. z siedzibą w Żorach została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji pro jektowej remontu budynku mieszkalnego przy. ul. Szkolnej w Chobieni. Dokumentacja ma zostać przygotowana do dnia r. Opracowanie kosztować będzie zł brutto. 4. Firma ELFAZ B.Z. Wróblewski z Głogowa wykona usługę polegająca na eksploatacji i konserwacji sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudna. Za wykonanie przed miotu umowy ustalono wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 9,71 zł brutto za jeden punkt oświetleniowy za miesiąc. Miesięczne wynagrodzenie będzie więc stanowić iloczyn aktualnej liczy punktów świetlnych i ceny ryczałtowej tj. 9,71 zł. Umowa z firmą ELFAZ B.Z. została zawarta na czas oznaczony do dnia r. 3

4 5. Przyznane zostały dotacje dla klubów sportowych działajacych na terenie gminy. Gminny Klub Sporto wy "Sparta" Rudna otrzymał zł na szkolenie spor towe seniorów w piłce nożnej w Rudnej oraz organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich oraz zł na szkole nie sportowe dzieci i młodzieży w Rudnej w dyscyplinie piłka nożna oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organiza cje i udział w rozgrywkach piłkarskich. Stowarzyszenie Spor towe "Odra" Chobienia orzymała zł na szkolenie seniorów w piłce nożnej w Chobieni oraz zł na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich. Klub Sportowy "Skarpa" Orsk na szkolenie seniorów w piłce nożnej w Orsku otrzymał zł. Z kolei Ludowy Klub Sportowy "Płomień" Nie szczyce na szkolenie dzieci, mlodzieży i dorosłych w dys cyplinie piłka nożna w Nieszczycach otrzymał dotację w wysokości zł. Podobnie stowarzyszenie Sportowe "Błysk" Studzionki otrzymało zł na szkolenie w piłce nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Na szkolenie i współza wodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu Ucz niowski Klub Sportowy "SHARK" Rudna otrzymał zł. Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" Chobienia na szkolenie i wspózawodnictow sportowe dzieci i młodzieży w badmin tonie i unihokeju otrzymał zł. Kluby Karate na szkole nie dzieci i młodzieży w karate otrzymały odpowiednio: Karate Goju Ryu Shuseikan Chobienia zł, a UKS Karate Goju Ryu Rudna zł. 6. Zostały zawarte umowy na pełnienie nadzoru inwestor skiego w branży elektrycznej, budowlanej, sanitarnej i dro gowej nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Rudna w 2014 r. W branży elektrycznej nadzór in westorski pełnić będzie pan Leszek Bachurski firma Insta latorstwo Elektryczne z Naroczyc. W branży budowlanej nadzór bedzie pełnić pani Maria Kwiatkowska. W branży sanitarnej na pełnienie nadzoru została zawarta umowa z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Robót Instalacyjno Budowlanych z Lubina, a w branży drogowej nadzorem zajmie sie forma TSJ BUD Tomasz Jarem kiewicz z Głogowa. Wynagrodzenie ustalono odpowiednio w wysokości: branża elektryczna 1,20% brutto od wartości zadania netto, branża budowlana 0,55% brutto od wartości netto, branża sanitarna 0,95% brutto od wartości netto oraz branża drogowa 0,57% brutto od wartości zadania netto. 7. Z Zarządem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Dotacja w wysokości zł przeznaczona jest na: wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnie nie gotowości bojowej jednostek OSP, bezpłatne umun durowanie członków ochotniczej straży pożarnej oraz ubez pieczenie członków OSP i młodzieżowych drużyn pożar niczych oraz pojazdów gaśniczych. 8. Została zawarta umowa na zbieranie, transport i prze kazanie do utylizacji zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu Gminy Rudna z firmą DDD Alfred Mały z siedzibą Brenno Ostrów. Umowa został zawarta na czas określony do dnia r. Wynagrodzenie jednostkowe ustalono w wysokości zł brutto za zabranie i przekazanie do 4 utylizacji zwłok zwierząt lub ich części stawka za 1 inter wencję. 9. Została zawarta umowa w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Rudna na organizację staży. Gmina Rudna przekaże na ten cel Powiatowi Lubiń skiemu kwotę zł. Dotacja rozliczana będzie w okresach miesięcznych, a ostateczne rozliczenie nastąpi do dnia r. 10. Została zawarta umowa z Pracownią Projektową "FORMA" z Wilkowic na opracowanie dokumentacji projek towej budowy drogi gminnej nr.dz. 185/1 w Mlecznie. Doku mentacja ma zostać opracowana do dnia r., a jej wykonanie kosztować będzie zł brutto. 11. Na realizację świadczeń w zakresie programu pn. "Pro gram zdrowotny w zakresie profilaktyki szczepień dzieci przeciwko pneumokokom w Gminie Rudna" Gmina pod pisała umowę z Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubi nie. Szczepieniem objete będą dzieci urodzone w 2014 r., zameldowane na pobyt stały w Gminie Rudna, nie szczepio ne wcześniej szczepionką przeciw zakażeniom pneu mokokowym oraz nie należące do grupy ryzyka zachorowa nia na inwazyjną chorobę pneumokokową ok. 85 dzieci. Program realizowany będzie do 30 kwietnia 2016 r. Koszt cyklu szczepień (3 dawki szczepionki dla 1 dziecka) wynosi 810 zł brutto (1 szczepienie 270 zł). 12. Z Zakładem Budownictwa i Usług Inwestycyjnych "FORMAT" Ryszard Nikończuk z Lubina została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Toszowicach. Doku mentacja ma zostać opracowana do r. i koszto wać będzie zł brutto. 13. Z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zostało zawarte porozumienie na wykonanie prac porządkowych na terenie parku zabytkowego w obrębie Naroczyce oraz pasa drogowego w obrębie Orsk. Koszt wykonania prac porządkowych ustalono na 4 000,32 zł brutto. 14. Z Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie została zawarta umowa na realizację dodatkowych świadczeń zdro wotnych, ponad te, które są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe świadczenia zdrowotne obejmują konsultacje otolaryngologiczne, ginekologiczno położnicze, rehabilitacyjne oraz internistyczne i będą realizowane wg harmonogramu: Poradnia Otolaryngolo giczna 4 godz. dziennie 2 dni w tygodniu, Poradnia Ginekologiczno Położnicza 2 godz. dziennie 2 dni w ty godniu, Poradnia Rehabilitacyjna 6 godz. dziennie 5 dni w tygodniu, Poradnia Internistyczna 3 godz. dziennie 5 dni w tygodniu lekarz POZ oraz 4 godz. dziennie 2 dni w tygod niu lekarz pediatra. Miesięczny koszt dodatkowych świad czeń zdrowotnych to zl brutto. Umowa została podpisana od lutego do końca 2014 r., co oznacza całkowity koszt realizacji w wysokości zł brutto. 15. Gmina Rudna przejmie nieodpłatnie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu: część nieruchomości, dz. nr 323/36, położonej w obrębie Brodów z przeznaczeniem na ciąg pieszy nieruchomość w Radomi łowie, dz. nr 34/2, z przeznaczeniem na drogi oraz nie ruchomość w Nieszczycach, dz. nr 91/10, z przezna

5 czeniem na zieleń publiczną. 16. Z firmą Media Impact Polska Sp. z o.o z Warszawy została podpisana umowa na zredagowanie i publikację w dolnośląskiej prasie regionalnej trzech ogłoszeń praso wych promujących projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cy frowemu na obszarze Gminy Rudna". Za wykonanie przed miotu umowy ustalolne zostało wynagrodzenie w wysokości 1 095,93 zł brutto. 17. Została zawarta umowa z TAURON Dystrybucja S.A. na eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób: za opra wy stanowiące własność Gminy Rudna zainstalowane w sie ci TAURON Dystrybucja S.A. 13,50 zł brutto za jeden punkt oświetlenia za miesiąc, za oprawy stanowiące własność TAURON Dystrybucja S.A. 28,29 zl brutto za jeden punkt świetlny za miesiąc, dla nowych punktów świetlnych stanow iących własność TAURON Dystrybucja S.A. wykonanych w ramach odrębnych umów na zagęszczenie lub wymianę opraw 9 zł netto za jeden punkt świetlny za miesiąc. Umowa obowiązuje do r. 18. Ustalona została roczna stawka czynszu za najem lub dzierżawę składnika rzeczowego majątku ruchomego wiata drewniana (na pojemniki do segregacji odpadów komunal nych) w wysokości 1% wartości początkowej. 19. Z Powiatem Lubińskim zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Rudna realizacji zadania in westycyjnego polegającego na ułożeniu chodnika asfal towego na drodze powiatowej nr 1206D w m. Rudna. Gmina poniesie koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz wszelkie koszty budowy dla tego zadania, wyłoni wykonawcę robót budowlanych, będzie pełnić funkcję inwestora, przekaże Powiatowi wykonane ro boty protokołami PT wraz z kserokopią dokumentów odbiorowych. Poniesione nakłady staną sie własnością po wiatu. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2014 r. 20. Z Wojewodą Dolnoślaskim została zawarta umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 r. środków Funduszu Pracy dla gmin na dofinansowanie pra codawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wojewoda przekaże Gminie środki Funduszu Pracy w wy sokości zł. 21. Realizacją zadania "Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rudna oraz na dzikich zwierzętach poszkodowanych wypadkach drogo wych" zajmie się Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Krzysztof Adamski zs. w Rudnej. Umowa została podpisana do dnia r., a wartość przedmiotu umowy nie może w tym okresie przekroczyć kwoty zł. 22. Z panią Marią Kwiatkowską z Lubina została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej remontu Zespołu Szkół w Rudnej dzieło ma zostać wykonane do r za cenę zł brutto oraz na opracowanie w tym samym terminie dokumentacji projektowej remontu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni za kwotę zł brutto. 23. Z Polska Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z Warszawy została podpisana umowa na przyłączenie do sieci gazowej budynku przedszkola w Chobieni, dz. nr 282/10. Przyłączenie nastąpi do r. Opłata za przyłączenie wynosi 2 361,84 zł. 24. Z firmą Instalatorstwo Elektryczne z Naroczyc została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego przy ul. 1 go Maja w Rudnej. Dokumentacja ma zostać opracowana do r. za cenę zł brutto. 25. Z Polska Spółką Gazownictwa sp. z o. o. z Warszawy została zawarta umowa na przyłączenie do sieci gazowej budynku mieszkalno usługowego położonego w Rudnej przy Pl. Zwycięstwa, dz. nr 394/5. Przyłączenie nastąpi do dnia r. i kosztować będzie 3 847,26 zł netto. 26. Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych "SZABET" Łukasz Szady z Wilkowic na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Nieszczyce. Budowa ma zakończyć się do dnia r. Koszt wybudowania chodnika wyniesie ,15 zł. 27. Z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z Głogowa została zawarta umowa na ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 1206D w Rudnej. Prace mają potrwać do r. i kosztować będą ,93 zł brutto. 28. PPUH PIL BUD z Chobieni zajmie się budową bulodro mu przy obiekcie OSiR w Chobieni. Budowa ma zakończyć sie do r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 9 715,61 zł brutto. 29. Z firmą NSI sp. z o. o. z Głogowa została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci komputerowej i monitoringu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Chobieni oraz w Zespole Szkół w Rudnej. W obu przypadkach dokumentacja ma zostać opracowana do r. Koszt opracowania dokumentacji dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni ustalono na zł brutto, a dla Zespołu Szkolnego w Rudnej zł brutto. 30. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zlecono odłowienie bezdomnych psów i odsta wienie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zlecenie dotyczy 7 psów: Radoszyce 4 psy i po jednym w Toszowi cach, Rudnej i Górzynie. 31. Z firmą MAT POL z Górzyna została podpisana umowa na wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnację drzew. Zakres zadań zgodnie z umową obejmuje: wycinkę drzew wraz z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów, frezowa nie pni oraz pielęgnacje koron drzew oraz cięcia formujące. Umowa została zawarta do r. Wartość mak symalną wynagrodzenia za przedmiot umowy ustalono na zl brutto. 32. Zakałd Usługowo Projektowy WIR z Lubina opracuje dokumentację techniczną zadania polegającego na budowie dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatwoej nr 1220 D w rejonie skrzyżowania z drogą gminną do Koźlic. Doku mentacja zostanie opracowana do dnia r., a ko szt jej przygotowania ustalono na zł brutto. 33. Zakład Usług Geodezyjno Kartograficznych GEOTECH z Lubina wykona mapę do celów projektowych dla działki nr 64/2 w Mlecznie. Koszt wykonania mapy wyniesie 700 zł brutto. /informacje UG/ 5

6 Program zdrowotny w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym z terenu Gminy Rudna na lata W ramach programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym z terenu Gminy Rudna na lata , finansowanego z budżetu Gminy Rudna, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym zamieszkała na terenie gminy, może korzystać z darmowych świadczeń stomatologicznych. Świadczenia udzielane są w dwóch miejscowościach tj. w Chobieni i w Rudnej. Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym zamieszkała w obwodzie Zespołu Szkół w Rudnej, tj. w następujących miejscowościach: Rudna,Stara Rudna, Brodów, Mleczno, Toszowice, Rynarcice, Koźlice, Juszowice, Kliszów, Radomiłów, Wądroże, Gwizdanów, Bytków, Gawrony, Gawronki, Wysokie, Studzionki, może korzystać ze świadczeń stomatologicznych w ramach programu w Przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Rudnej w następujących dniach: poniedziałek: 8:00 9:00 15:00 16:00 wtorek: 09:00 10:00 14:00 17:00 środa: 08:00 09:00 15:00 16:00 czwartek: 14:00 15:00 piątek: 14:00 15:00 Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szklonym zamieszkała w obwodzie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni, tj. w następujących miejscowościach: Chobienia, Nieszczyce, Kębłów, Radoszyce, Chełm, Orsk, Brodowice, Górzyn, Naroczyce, Olszany, Miłogoszcz, Ciechłowice, może korzystać ze świadczeń stomatologicznych w ramach programu w Gabinecie Stomatologicznym E Dent Dariusz Skoczylas znajdującym się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Chobieni, w następujących dniach: od poniedziałku do środy: 09:00 11:00 czwartek: 13:00 15:00 piątek: 09:00 11:00 Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego. Nr tel. do MCZ S.A. w Rudnej: (76) Nr tel. do Gabinetu Stomatologicznego w Chobieni: lub (76) DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM Gmina Rudna realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata W ramach projektu zakupiona zostanie usługa dostępu do internetu oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramo waniem dla 300 beneficjentów projektu mieszkańców naszej Gminy. Darmowy internet wraz z komputerem mogą otrzymać: 1. rodziny pobierające zasiłki z pomocy społecznej, 2. rodziny pobierające zasiłki rodzinne, 3. dzieci i młodzież otrzymująca stypendia socjalne, 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowa nym stopniem niepełnosprawności I i II grupa inwalidz ka i dzieci niepełnosprawne, 5. rodziny zastępcze, 6. samotni rodzice, 7. osoby powyżej 50 roku życia, o niskich dochodach (dochód nie przekraczający 799,18 zł brutto), 8. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wy nikami w nauce (średnia ocen 4,75), z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1270,00 zł brutto. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie spełniających ww. kryteria prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Rudna, Pl. Zwycięstwa 5, tel ) w celu zapoznania się ze szczegółami projektu oraz złożenia stosownej deklaracji. Nabór rodzin z terenu Gminy Rudna prowadzony będzie do r. /UG/ 6 /UG/ BEZPŁATNE SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIW PNEUMOKOKOM W lutym rozpoczął się program zdrowotny w zakresie profi laktyki szczepień dzieci przeciwko pneumokokom, w ramach którego rodzice będą mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko bakteriom pneumokokowym, które są przyczyną takich chorób jak: zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych czy sepsa. W latach zostaną zaszczepione dzieci urodzone w 2014 r. zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Rudna, nie szczepione wcześniej szczepionką przeciw za każeniom pneumokokowym oraz nie należące do grupy ryzyka zachorowania na inwazyjne choroby pneumokokowe. Dzieci szczepione będą trzema dawkami szczepionki trzy nastowalentnej, stanowiącej w tej chwili najszerszą z do stępnych ochronę przed bakteriami pneumokokowymi. Program finansowany jest w całości z budżetu Gminy Rudna. Szczepienia odbywają się w Przychodni Miedzio wego Centrum Zdrowia S.A. w Rudnej i w Chobieni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: Przychodnia MCZ S.A. w Rudnej: Przychodnia MCZ S.A. w Chobieni: AUTOREMIX Warsztat samochodowy Ogólna mechanika samochodowa Naprawa układów wy de chowych Diagnostyka komputerowa Konserwacja, Blacharka, Spawanie plastików Naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych Więcej na stronie: Adres: Stara Rudna Rudna Czynne: Pn pt 8:00 17:00 Sobota 9:00 14:00 (inne godziny na tel.) Kom / Kom

7 SPOTKANIE SOŁTYSÓW W dniu 14 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie władz Gminy Rudna, dyrektorów jednostek gminnych oraz przedstawicieli in stytucji, które swym zasięgiem działania obejmuja teren gminy z sołtysami Gminy Rudna. Wśród uczestników spotkania znaleźli się pan Edward Schmidt Prezes Zarządu MCZ S.A. w Lubinie, pan Marek Robert Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Rud nej, pani Teresa Dumas Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Polkowicach, Władysław Bigus Wójt Gminy Rudna, pani Joanna Herbut Skarbnik Gminy, pan Jerzy Stankiewicz Przewodniczący Rady Gminy Rudna, pan Roman Pastuch Radny i Przewod niczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pani Halina Zbroińska dyrektor ZGKiM, pani Katarzyna Przeworska Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury oraz pan Bernard Lang ner Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące opieki zdrowotnej, rolnictwa, programów unijnych i gospodarki komunal nej. Jako pierwszy wystąpił pan Edward Schmidt przybliżając skalę działania przychodni w Gminie Rudna od 2012 r. funkcjonujących pod szyldem Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Od po czątku działania MCZ w gminie do przychodni zaopcjowanych jest 5650 pacjentów. Roczna ilość wizyt w 2013 r. wyniosła , co daje ok. 110 osób dziennie. Z kolei ilość osób z gminy Rudna hospitalizowanych w szpitalu MCZ w Lubinie w zeszłym roku wyniosła 662 osoby. Dla porównania w 2012 r. było to 476 osób, a w 2011 r. 42 osoby. Szpital Miedziowego Centrum Zdro wia został uznany wg rankingu Rzeczpospolitej za najlepszy szpital w województwie dolnośląskim, a w skali kraju plasuje sie na 8 miejscu. Prezes przypomniał również o możliwości rejestracji do przychodni w Rudnej i Chobieni poprzez system centralnej rejestracji pod nr. tel Następnie głos zabrała przedstawicielka KRUS z Polkowic przy bliżając tematykę bezpieczeństwa przy pracy rolniczej. W 2013 r. zanotowano 69 wypadków w 14 gminach podległych KRUS Polkowice. Spośród tych 14 gmin Gmina Rudna zajęła 2 miejsce z 8 wypadkami. Podczas wakacji planowana jest akcja informa cyjna, przeprowadzana w świetlicach wiejskich, na temat bezpie czeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży podczas żniw czy innych prac polowych. Kierownik Biura ARiMR pan Robert Marek zachęcał do skorzys tania z nowego programu operacyjnego na lata "Młody Rolnik" i zgłaszania się w tej sprawie do ARiMR. Jednocześnie podziękował władzom samorządowym Gminy Rudna za możli wość utworzenia odzdziału ARiMR w Rudnej, dzięki czemu rolnicy nie są zmuszeni wyjeżdżać aż do Bolesławca. Z kolei dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka niowej w Rudnej przypomniała numery alarmowe, pod które nale ży zgłaszać do ZGKiM usterki na sieciach wodno kanalizacyj nych. Poinformowała także, iż dzięki modernizacji oraz uszczel nianiu sieci wodno kanalizacyjnej niekontrolowane ubytki wody udało sie zmniejszyć z 40% do 15%. Sołtysi gminy Rudna jako pierwsi mieli okazję zapoznać się z poradnikiem dla mieszkańców pt. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudna", który to poradnik dostępny jest z tym numerem Nowin Gminnych. Na zakończenie spotkania starosta sołtysów, pan Michał Koś cielniak, zaproponował zgłoszenie do konkursu na "Sołtysa Roku" dwóch kandydatów z terenu gminy Rudna tj. panią Irenę Haburę oraz pana Henryka Kowalskiego. Propozycja została przyjęta przez aklamację, a uzasadnienie wyboru kandy datów brzmiało następująco: Pani Irena wyróżnia się szczególną aktywnością i zaangażowa niem na rzecz swojej miejscowości, co przekłada się na ujęcie postulatów sołectwa w projektach budżetu gminy i planach jej roz woju. Dzięki staraniom pani Sołtys udało się w ostatnich latach zmodernizować świetlicę wiejską, będącą centrum życia kultural nego wsi. Środki na modernizację obiektu zostały pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Największym sukcesem jej społecznej działalności jest utrzymanie integracji lokalnej społeczności. Aktywnie działa na rzecz integ racji mieszkańców, wśród których znaczną część stanowi mniejszość łemkowska. Podczas wielu imprez integracyjnych występują i uczestniczą łemkowskie zespoły folklorystyczne jak gminna Roztoka czy Zespół Pieśni i Tańca Kyczera z Legnicy. Tradycją już stały się coroczne spotkania opłatkowe dla osób niewidomych i słabowidzących, które stanowią element integ racyjny oraz są okazją do zrozumienia osób niepełnosprawnych. Wspólnie z ośrodkami kultury i innymi instytucjami organizuje wiele imprez kulturalnych, które ożywiają wieś: Festiwal Świat pod Kyczerą, Małanka, Dni Mieszkańca, Święto Ludowe, festyny wiejskie, dożynki sołeckie. Z kolei pan Henryk dał się poznać jako aktywny społecznik oraz inicjator wielu projektów. W Ochotniczej Straży Pożarnej służy już od wielu lat, a jego zasługi na rzecz pożarnictwa są bezdysku syjne. Z jego inicjatywy w 2013 r. została wyremontowana remiza strażacka w Orsku. Swoimi staraniami przyczynia się do zmiany oblicza wsi: w zeszłym roku wyremontowane zostały lokale komunalne przejęte przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnej oraz wybudowane i naprawione chodniki. Dzięki jego inicjatywom związanym z poprawą infrastruktury sportowej powstały w tej niewielkiej miejscowości 2 boiska: do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem tj. szatniami kontenerowymi. Do jego zasług można zaliczyć także zmodernizowanie świetlicy wiejskiej, dzięki czemu mieszkańcy wsi mają miejsce, w którym mogą się spotkać i wspólnie spędzać czas. Przyczynił się do powołania w Orsku w listopadzie 2013 r. sto warzyszenia pod nazwą LGD Storczyk w Orsku. Stowarzy szenie ma zajmować się przede wszystkim aktywizacją i integ racją środowiska lokalnego, wspieraniem rozwoju wsi Orsk i rozwiązywaniem problemów społeczności, pozyskiwaniem środ ków z funduszy pomocowych. /CK/ 7

8 NABÓR WNIOSKÓW (AKTUALIZACJA) NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Informujemy, że Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo darki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Rudna. Wobec powyższego, będzie możliwe sfinansowanie miesz kańcom naszej gminy usługi usuwania wyrobów zawierają cych azbest, polegającej na: 1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z trans portem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przy stosowanym składowisku, 2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest wraz z trans portem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składo wisku. Jednak warunkiem przyznania ww. usługi jest złożenie przez właściciela lub zarządcy nieruchomości w nieprze kraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2014 roku poprawnie wypełnionego wniosku (aktualizacji) oraz pozostałych doku mentów (9 załączników) dostępnych na stronie internetowej oraz w tut. Urzędzie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt (najlepiej osobiście) z Referatem Ochrony Środowiska, Gos podarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 207, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, tel. 76/ lub 130. /UG/ Zarząd Koła Związku Sybiraków w Rudnej składa serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Sportowego ODRA CHOBIENIA, Pana Mieczysława Frątczaka Prezesa Klubu Motocyklowego ISKRA oraz dla Członków Klubu, Przedsiębiorstwa PHU MABEX, Pani Jadwigi Wrębiak, Sołtysa Wsi Naroczyce oraz Państwa Wandy i Władysława Kuźmiak za przekazanie środków pieniężnych na wykonanie sztandaru Koła i zakup osprzętu niezbędnego do jego użytkowania w ramach prowadzonej przez Związek zbiórki publicznej. Wszystkich, którzy chcieliby nadal wspomóc naszą akcję, informujemy, że dobrowolne datki należy przekazywać na konto: Alior Bank S.A Zarząd Związku 8 LOKALE MIESZKALNE DO SPRZEDANIA Informujemy, że do sprzedania jest 6 lokali mieszkalnych w budynku dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem przy Placu Zwycięstwa 16 w Rudnej. Są to mieszkania o powierzchni od 36,58 m2 do 68,89 m2. Do wykonania pozostają okładziny podłogowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna, montaż osprzętu elektrycznego i ar matury sanitarnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnej, pok. 203 i 205, pod numerami telefonów: lub /UG/ UWAGA NA FAŁSZYWE E MAILE Z LOGIEM ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie po datku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej. Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe nie korzy stają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nad płaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok. Treść e maila wskazuje, że celem działania jego autora jest wyłudzenie od osoby, która go otrzymała, danych, poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing). Ministerstwo Finansów rozważa możliwość złożenia donie sienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. /Źródło: Ministerstwo Finansów/ TARGI PRACY W LUBINIE PO RAZ VIII Wszyscy chętni pracodawcy, instytucje szkoleniowe, a także inni partnerzy rynku pracy mogą wziąć udział w VIII Lubińskich Targach Pracy. Targi odbędą się 9 maja 2014 r. w godzinach 11:00 17:00 na terenie Galerii Cuprum Arena w Lubinie przy ul. Sikorskiego 20. Głównym celem VIII Lubińskich Targów Pracy będzie przybliżenie bezrobotnym i innym zainteresowanym osobom tematyki w zakresie rynku pracy, pracodawców i ofert pracy na lokalnym rynku. Pracodawcy, którzy chcieliby zaprezentować się podczas targów powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu Pracy w Lubinie i przesłanie do urzędu faksem tel lub e mailem na adres: Kontakt w sprawie VIII Lubińskich Targów Pracy pod nu merami tel: , , , /pup lubin/

9 PIĘKNYJUBILEUSZ W poniedziałek 24 lutego jubileusz 90 urodzin obchodziła Pani Julia Sośnicka z Naroczyc. Z tej okazji Radny, Sołtys oraz Przewodnicząca Rady Sołeckiej odwiedzili dostojną Jubilatkę. Delegacja złożyła okolicznościowy bukiet róż na ręce Ju bilatki, życząc od wszystkich mieszkańców Naroczyc "wielu lat życia w zdrowiu, szczęściu, dobrym samo poczuciu i pogody ducha". Wszystkiego Najlepszego życzą Radny, Sołtys i Rada Sołecka Mieszkańcy Naroczyc STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW Jak co roku Wójt Gminy Rudna przyznał nagrody sportow com za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W tym roku stypendia wahały się od 800 do zł. Uroczyste wręczenie odbyło się podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Rudnej w dniu r. Z rąk Wójta Gminy Rudna Władysława Bigusa oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Danuty Adamskiej otrzymali je następujący zawodnicy: 1) Eryk Adamek za zajęcie I miejsca w karate ind. free style Kumite, II miejsca w Karate team free style Kumite w V Mistrzostwach Świata w Karate Fudokan I miejsca w Kumite Wagowe w IX Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Kara te Fudokan III miejsca w XIV European Cuprum Cup in Kar ate Legnica Open 2013 III miejsca w Międzynarodowym Turnieju Karate Puchar Gór Opawskich I miejsca w XIX Turnieju Karate Rada Regentów, 2) Ernest Adamek za zajęcie III miejsca w IX Indywidual nych Mistrzostwach Polski w Karate Fudokan III miejsca w Międzynarodowych Zawodach Karate III miejsca w XIX Turnieju Karate Rada Regentów, 3) Łukasz Woleńszczak za zajęcie III miejsca w IX Indy widualnych Mistrzostwach Polski w Karate Fudokan III miejsca w Międzynarodowym Turnieju Karate Puchar Gór Opawskich I miejsca w XVI Pucharze Polski Karate Wrocław 2013, 4) Damian Wertepny za zajęcie IX miejsca w Mistrzost wach Polski Juniorów I miejsca 400 m stylem zmiennym, I miejsca 100 m stylem zmiennym, I miejsca 200 m stylem zmiennym, II miejsca 200 m stylem dowolnym, III miejsca 200 stylem motylkowym, III m ca 100 m stylem motylkow ym w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego, 5) Bartłomiej Taczański za zajęcie III miejsca w XIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w pływaniu w Drzonkowie, 6) Kacper Książek za zajęcie I miejsca w zawodach pły wackich rocznika 2000 w Lipsku III miejsca w Ogólnopol skich Zawodach Pływackich w Sprincie, 7) Agata Juszczak za zajęcie II miejsca w Międzynaro dowych Zawodach Karate I miejsca w Fantom dziewcząt r., I miejsca w Kumite ind. dziewcząt r., III miejsca w Kata ind. dziewcząt w VIII Otwartym Pucharze Karate Goju Ryu Odra CUP 2013 I miejsca w XXII Międzynarodowym Pucharze Dolnego Śląska w Karate WKF SILESIA CUP 2013 III miejsca w Turnieju Rady Re gentów I miejsca w Kumite ind., I miejsca w Fantom, II miejsca w Kata ind. I miejsca w Shiai kumite, II miejsca w Kata id. w XI Letnim Turnieju Karate Dzieci Prochowice 2013, 8) Eryk Malinowski za zajęcie III miejsca w XXII Międzyna rodowym Pucharze Dolnego Śląska WKF SILESIA CUP 2013, 9) Roksana Sabaj w wysokości 800,00 zł za zajęcie III miejsca w XIV European Cuprum Cup in Karate Legnica Open 2013 III miejsca w XXII Międzynarodowym Pucharze Dolnego Śląska w Karate WKF Silesia Cup 2013 III miejsca w XVI Pucharze Polski Karate I miejsca w XIX Turnieju Kar ate Rada Regentów, 10) Jakub Sikorski za zajęcie II miejsca w XXII Międzynar odowym Pucharze Dolnego Śląska w Karate WKF SILESIA CUP 2013, I miejsca w VIII Otwartym Pucharze Karate Goju Ryu Odra Cup 2013 II miejsca w XI Letnim Turnieju Karate Dzieci Prochowice Nagrody otrzymali także trenerzy za wkład pracy w osiąg nięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników. Wśród wyróżnionych trenerów znaleźli się panowie: Adrian Szajnicki, Andrzej Pakuła i Artur Trubicki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. /CK/ 9

10 STARA RUDNA MÓJ KAWAŁEK EUROPY W poniedziałek 20 stycznia 2014 r. w Sali Kolumnowej Dol nośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się Gala finało wa oraz rozdanie nagród w konkursie Mój kawałek Europy. Zaproszenie na tę uroczystość otrzymał dyrektor pan Zbig niew Grabowski, uczennica Anna Łopacińska i opiekun ar tystyczny pani Alicja Straszewska. Konkurs przeprowadzony był w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywatelskie go. Organizatorami konkursu, polegającego na przedstawie niu najciekawszej formy artystycznej prezentującej Mój ka wałek Europy, w kontekście praw związanych z byciem obywatelem Unii Europejskiej był Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr Borys. Nadesłane na konkurs prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podsta wowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Zadaniem uczest ników było przedstawienie poprzez jedną z dwóch form artystycznych z kategorii sztuk plastycznych (fotografia lub rysunek) tematu Mój kawałek Europy. W kategorii szkół podstawowych trzecie miejsce zdobyła Anna Łopacińska, uczennica klasy drugiej Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Rudnej. W interpretacji plastycznej Ania przedstawiła wieś Stara Rudna, w której mieszka, jako swój mały kawałek Europy, gdzie zawsze czuje się bezpieczna, szczęśliwa i wolna jak ptak. Nagrodzona praca powstała podczas zajęć świetlicowych. Sukces naszej uczennicy jest tym większy, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych ucz niów z województwa dolnośląskiego Ania była najmłodszą uczestniczką. Serdecznie gratulujemy naszej laureatce, życzymy rozwijania talentów plastycznych i dalszych suk cesów. /Alicja Straszewska/ PROF. KLETOWSKI PONOWNIE W RUDNEJ (...) A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie(...) /Joanna Kulmowa, Po co jest teatr/ W sobotnie, lutowe popołudnie ponownie gościliśmy w Centrum Kultury byłego mieszkańca Gwizdanowa, pana Zbigniewa Kletowskiego. Mimo iż mieszka we Wrocławiu, nadal mocno i emocjonalnie związany jest z naszą gminą. Bywa tutaj regularnie, albowiem jeździ na groby rodziców. Jednakże powraca do nas także z innych względów. Lubi spotkać się z mieszkańcami Gwizdanowa, tak jak było pod czas Spotkania kolejarzy w listopadzie 2011 r. Chce się dzielić swoimi przemyśleniami i wspomnieniami, czego do wodem są jego wspomnienia zamieszczone w dwóch pub likacjach: Zapomnieć nam nie czas oraz Powojenna historia szkolnictwa w gminie Rudna. Bardzo ciekawie opowiadał o Japonii podczas Kawiarenki Literackiej w kwietniu 2011 r. Poznał dobrze ten kraj, gdyż przebywał tam kilkakrotnie, prowadząc prace naukowo badawcze. Na wspomnianej w/w imprezie można było także obejrzeć wystawę jego zdjęć Obrazki z Japonii. Obecnie jest emerytowanym profesorem Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Do jego licznych hobby (fotografia, muzyka kla syczna, wędrówki górskie, narciarstwo) doszła ostatnio no wa pasja: aktorstwo. 15 lutego, na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Rudnej, pan Kletowski przyjechał do nas w roli osoby zachęcającej do angażowania się w projekty teatralne. Mieliśmy zatem okazję obejrzeć film dotyczący spektaklu teatralnego, w którym to m.in. zagrał wraz z żoną. Powyższy spektakl pt. Bezludna wyspa" powstał w 2013 r. we Wrocławiu, przy współpracy młodych ludzi z Młodzieżowego Ośrodka Socjo terapii oraz grupy seniorów. Wysoko oceniono walory tego spektaklu, skoro został laureatem Ogólnopolskiego Konkur su Teatrów Internetowych, organizowanych przez Telewizję Polską. Zanim obejrzeliśmy film, pan Kletowski wprowadził uczestników spotkania w Rudnej w klimat przedstawienia. Po prezentacji filmu zadawano pytania, na które pan Kleto wski wyczerpująco odpowiadał. Wśród uczestników spot kania była grupa gimnazjalistów, pod opieką pani Urszuli Książek, nauczycielki języka polskiego w ZS w Rudnej. Ze względu na tematykę związaną z problemami ludzi młodych zaproszenie na spotkanie przyjęły również pani Renata Sułek, pedagog ZS w Rudnej oraz dyr. GOPS u w Rudnej, pani Dorota Wojtun Koblańska. Być może uda nam się wspólnie, dzięki zaangażowaniu młodzieży, seniorów i in nych osób, doprowadzić do powstania zespołu teatralnego i realizacji przedstawienia teatralnego o tematyce dotyczącej spraw istotnych dla naszych dzieci, młodzieży oraz społecz ności lokalnej. W uznaniu działań pana Zbigniewa na rzecz naszej spo łeczności otrzymał z rąk Prezes TPR dyplom Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Rudnej. /Danuta Adamska/ 10

11 PÓŁMETEK UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W GMINIE RUDNA Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Rudna już na pół metku! Z tej okazji organizatorzy pod przewodnictwem pani Anny Badeckiej przygotowali dla słuchaczy zabawę karna wałową. Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną podsu mowującą pierwszy semestr oraz przedstawieniem planów i rozdaniem harmonogramów zajęć drugiego półrocza. Nie zabrakło na spotkaniu Wójta Gminy Rudna Władysława Bigusa oraz dyrektora Centrum Kultury w Rudnej Bernarda Langnera, dzięki którym Uniwersytet w gminie funkcjonuje i którzy przez cały czas współpracują i wspierają działania UTW. Po części oficjalnej i obiadokolacji nadszedł czas na bal, podczas którego przekonaliśmy się, że studenci nie spotyka ją się tylko na wykładach i zajęciach, ale integrują się rów nież podczas zabawy, gdzie zamieniają jesień życia w twór czą wiosnę. Udowodnili też, że hasło Właśnie teraz jest twój czas! Bo nigdy nie jest za późno na spełnienie marzeń i siebie odzwierciedla poczynania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Rudna. Z radością można było zaobserwować, jak wiele zado wolenia ludziom już nie całkiem młodym, ale "młodym du chem", mogą sprawić wspólne wężyki, kółeczka i przytupy. Z minuty na minutę wesołego szaleństwa poczynania uczestników stawały się coraz większe, pokazali, że mimo swoich lat chęci do zabawy im nie brakuje, a wigoru i zapału mogliby im pozazdrościć niejedni nastolatkowie. W tym mo mencie rodziło się pytanie skąd u tej starszej nieco młodzieży tyle energii i temperamentu? Tańce i hulanki trwały do późnej nocy, ale wszystko co dobre szybko się kończy. Pozostaje tylko pytanie kiedy następna zabawa? DLA BABCI I DZIADKA W świetlicach podlegających Centrum Kultury w Rudnej wnukowie uczcili święto swoich dziadków. Były wierszyki, piosenki, skecze, dzieci rozdały upominki własnoręcznie wykonane na zajęciach świetlicowych, przygotowano wiele konkursów, w których wszyscy uczestnicy chętnie brali udział. Babciom i Dziadkom życzymy stu lat w zdrowiu i szczęściu. /CKwR/ /R.H./ 11

12 TEATR MASKA PREZENTUJE POD ZNAKIEM WALENTYNEK Podczas ferii gościliśmy u siebie aktorów z teatru Maska w Krakowie. W Rudnej artyści przedstawili dla młodszych widzów spek takl pt. Grymasy królewny Kasi. Główną postacią w tym opowiadaniu jest Królewna Kasia, która neguje wszelkie za sady grzeczności i dobrego wychowania. Grymaśna Kró lewna krzykiem i tupaniem nogami próbuje wymusić na otoczeniu spełnienie swych zachcianek. Zachowanie Kró lewny jest doskonałym przykładem dla małych widzów jak nie należy postępować. Dzieci miały możliwość zobaczenia z boku, jak bardzo niegrzeczne i sprawiające przykrość innym jest takie zachowanie. Przedstawienie opowiadało o grzeczności, dobrym wychowaniu i dobrych manierach. Pokazywało dzieciom jak ważne jest kontrolowanie włas nych czynów i słów, jak miłe jest używanie czarodziejskich słów: przepraszam, proszę, dziękuję. Spektakl bardzo podobał się najmłodszym widzom. Natomiast w Starej Rudnej ci sami artyści przedstawili młodzieży widowisko pt. Lekcja życia, który ukazywał jak krótka i szybka droga prowadzi do narkomanii i jak długa i wyboista jest droga powrotna. Tę krótką może przejść każdy, tej długiej i wyboistej sprostają tylko niektórzy. Każdy młody człowiek z radia, prasy, telewizji wie, że narko tyki są złe. Co więc sprawia, że mimo to po nie sięga? Narkomania zwykle zaczyna się niewinnie. To chęć ekspery mentowania, pokazania się, dyskoteka czy nowi znajomi sprawiają, że człowiek decyduje się wziąć pierwszy raz. Powinniśmy strzec młodzież przed tym pierwszym doświad czeniem, bo wziąć drugi raz jest wielokrotnie łatwiej niż pier wszy... a potem... Po skończonym spektaklu zgromadzona publiczność na dłuższą chwilę zamilkła, co było dowodem zainteresowania i poruszenia tematem, po czym nastąpiły gromkie brawa. Aktorzy teatru Maska w swoich występach nau czają co powinno lub, co nie należy robić. Widowiska pre zentowane przez teatr dostosowa ne są do grup wiekowych. Z okazji Walentynek odbyły się imprezy w Wysokiem oraz Olszanach. W świetlicy wiejskiej w Wysokiem miaszkańcy spotkali się na Biesiadzie Walentynkowej połączonej z ob chodami Dnia Kobiet. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus oraz Bernard Langner Dyrektor Centrum Kultury w Rudnej. Przy suto zastawionych stołach, słodkościach i świetnej muzyce wspólna biesiada trwała do białego rana. Natomiast w Olszanach spotkanie walentynkowe połą czone zostało z rozpoczęciem ferii zimowych. Na dzieci czekały niespodzianki: zajęcia plastyczne konkurs na na jładniejszą walentynkę oraz gry i zabawy ruchowe przy muzyce. Najsłodszym punktem zabawy dla uczestników były walentynkowe gofry z bitą śmietaną. Wszyscy bawili się znakomicie, co potwierdzają poniższe zdjęcia. /CKwR/ /R.H./ 12

13 MOJA ULUBIONA PIOSENKA 20 lutego w świetlicy w Rynarcicach odbyła się już piąta edycja konkursu wokalnego organizowanego w ramach ferii zimowych pod nazwą Moja ulubiona piosenka. W tym roku poziom uczestników był wyjątkowo wysoki, a oceniało ich Jury w składzie: Anna Badecka i Jan Turkiewicz, instruktorzy prowadzący zajęcia muzyczne w Centrum Kultury w Rudnej. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników do półfinału za kwalikowano 10 najlepszych wokalistów, którzy musieli wy konać jeszcze jedną wybraną piosenkę. Ostatecznie kolejne podwójne miejsca zajęli: 1. Natalia Piecyk i Kasia Bajus 2. Natalia Buniak, Julia Dąbrowska 3. Ola Ławniczak, Magdalena Sołtys Wyróżnienia otrzymali Ewelina Nowak, Aneta Baran, Małgorzata Pachurka, Dominika Małyniak. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok! bardzo wysoki poziom wykonawców tegorocznej edycji konkursu. Laureatami, którzy wystąpią w koncercie finałowym są również przedstawiciele naszej gminy: Eni Halilović Centrum Kultury w Rudnej i BJW Braterstwo Jedność Wiara Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, którzy otrzy mali wyróżnienia. Dobra organizacja przeglądu, sprawne prowadzenie konkur su oraz wysoki poziom śpiewających, spowodował, że wszy scy dobrze się bawili i stworzyli bardzo serdeczną i miłą atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci. /R.H./ ZIMOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Dnia r. w świetlicy w Górzynie jak co roku w ramach ferii odbył się Zimowy Turniej Tenisa Stołowego. Do walki o zwycięstwo zgłosiło się 43 zawodników, którzy walczyli między sobą w trzech kategoriach wiekowych. ŚPIEWOWISKO 2014 W Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie w dniu 14 lutego br. odbył się II regionalny konkurs wokalny pod nazwą Śpiewowisko. Do konkursu zgłosiło się ponad 40 artystów z całego regionu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury w składzie: Barbara Zgrzebnicka Papciak (instruktor gry na pianinie), Dominika Biały (wokalistka), Krystian Zbylski (kompozytor muzyki elektronicznej) oraz Łukasz Bagiński (muzyk i in struktor gry na gitarze basowej i perkusji) zgodnie podkreślili 13

14 Po długiej rywalizacji następujące miejsca zdobyli: Kat. Szkoła podstawowa: 1. Jakub Łobodziński 2. Jan Bednarek 3. Krystian Stachów kat. Gimnazjum: 1. Maciej Sławski 2. Jakub Kaczmarski 3. Daniel Kania Kat. Dorośli: 1. Łukasz Krupa 2.Wojciech Krupa 3. Krzysztof Sawos Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. /R.H./ REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY STROIK I KARTKĘ WIELKANOCNĄ 1. ORGANIZATOR KONKURSU Centrum Kultury w Rudnej, Świetlica Wiejska w Olszanach 2. PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocne go oraz kartki świątecznej 3. CELE KONKURSU propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, stworzenie okazji do indywidualnej działal ności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikają cego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików wielkanocnych rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie akty wności twórczej umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych. 4. UCZESTNICY Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Rudna. 5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie. Wykonanie kartki wielkanocnej. Możliwość zastosowania dowolnych technik. Preferowane użycie materiałów naturalnych np.: sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna. Stroiki mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo, BALE KARNAWAŁOWE W KOŹLICACH muszą być opisane (imię, nazwisko, wiek). W dniu na świetlicy w Koźlicach odbyły się aż Kartki muszą być wykonane indywidualnie. dwie uroczystości. Pierwsza to bal przebierańców dla dzieci, Dostarczenie stroika do Świetlicy Wiejskiej w Olszanach na którym dzieci w różnych przebraniach świetnie się bawiły w terminie do r. tańcząc i biorąc udział w konkursach. Na zakończenie balu 6. OCENA PRAC został wybrany król i królowa balu. Królem został Dominik B., 1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane se a królową Julia J. lekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Po zabawie dla młodszych przyszedł też czas na drugą CKwR w Rudnej zabawę karnawałowę dla dorosłych. Przybyłym gościom 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny przygrywał dj Przemek. Wszyscy świetnie się bawili i chętnie zostaną ogłoszone w dniu r. wzięli udział Przy ocenie stroików i kartek wielkanocnych Komisja za w konkursie. stosuje następujące kryteria: Zabawa trwa estetyka wykonania walory artystyczne pracy ła do późnych 3. Komisja Konkursowa oceni stroiki i kartki wielkanocne godzin noc w kategoriach: nych. klasy 0 V szkoły podstawowe /B. M./ klasy V szkoła podstawowa III kl. gimnazjum klasy ponadgimnazjalne i dorośli grupy 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organiza tora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odeb rać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnio nych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem tele fonu

15 FERIE W BIBLIOTECE XXII Gminny Konkurs na wykonanie Palm Wielkanocnych Organizator: Centrum Kultury w Rudnej. Cel imprezy: kultywowanie sztuki i tradycji ludowej, inspirowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. Zasady uczestnictwa: 1. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli. 2. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (do 4 osób) oraz wiekowo od 3 do 9 lat, od 10 do 16 lat i powyżej 3. Technika wykonania pracy dowolna. 4. Prace będą oceniane i nagradzane przez organizatora. 5. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z następującymi danymi wykonawcy: imię i nazwisko, wiek oraz nazwa pla cówki patronującej. 6. Prace należy dostarczyć do CK w Rudnej do dnia r. 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się w CK w Rudnej dnia r. 8. Wystawę prac zgłoszonych do konkursu będzie można obejrzeć w CKwR do r. w godzinach otwarcia placówki. 9. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wysokińska Barbara, w godz pod nr tel ZAPRASZAMY Tegoroczne ferie zimowe w naszej bibliotece spędziliśmy bardzo aktywnie. Z myślą o naszych młodszych czytelnikach zorganizowaliśmy wiele ciekawych i urozmaico nych zajęć. Przychodziły do nas dzieci, które nigdzie nie wyjechały i zamiast siedzieć w domu przy komputerze, wspólnie się bawiły. Nasza biblioteka tradycyjnie już włącza się w program ferii w gminie i to w sposób naj bardziej pożądany przez rodziców. Zapewniając dzieciom opiekę i urozmaicone, ciekawe zaję cia. Dwa tygodnie w bibliotece upłynęły pod znakiem doskonałej zabawy. Były zajęcia plas tyczne m.in.: wykonanywanie pięknych za kładek do książek w formie kolorowych Matrio szek, przy których wykonaniu dzieci nauczyły się starej techniki kalkowania ślicznych kartek wielkanocnych: baranków wielkanocnych z patyczków do uszu, których wy konanie wymagało niezwykle sprawnej ręki, cierpliwości oraz precyzji. Urozmaiceniem zajęć podczas ferii były pro jekcje filmów i bajek na dużym ekranie, gry komputerowe, a także przygotowanie przepysznej sałatki owocowej i dekorowanie pucharków z deserem. Jak co roku zapraszamy dzieci do skorzystania z oferty przygotowanej przez naszą bibliotekę. Z pewnością każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Uczestnicy poznali różne techniki plastyczne, nauczyli się przygotowywać zdrową owocową sałatkę, dowiedzieli się jak można wykonać cieka we dekoracje wielkanocne. Głównym celem naszych zajęć było zorganizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz dobra za bawa w czasie ferii. Zajęcia w bibliotece są już stałym elementem ferii i za wsze przyciągają sporo dzie ci. Nic w tym dziwnego, gdyż można ciekawie i twórczo spędzić czas z rówieśnikami zamiast siedzenia w domu, często przy komputerze i w samotności. /MCI/ 15

16 ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W CHOBIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem pełnym mroź nych dni, to jednak są takie dwa, jedyne dni kiedy każdemu robi się gorąco na sercu, bo jest to święto naszych babć i dziadków. Dlatego 24 stycznia w Chobieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która jest znakomitą okazją by odwdzięczyć się za okazaną miłość, troskę i opiekę. Dzieci z Chobieńskiego Ośrodka Kultury przygotowały uroczysty program artystyczny. Były wiersze, nastrojowe utwory muzyczne4 oraz rozweselające do łez skecze tematycznie związane ze świętem. Wszyscy świetnie się bawili przy pysznych słodkościach, aroma tycznej kawie i herbacie, tworząc przy tym miłą, serdeczną, bardzo ciepłą i rodzinną atmosferę. Wszystkie babcie i dzi adkowie brali czynny udział w grach, konkursach emanując dużą dawką energii, ich twarze rozświetlone były niesamowi tym uśmiechem i radością którą również nam przekazywali. Wszyscy uczestnicy tej uroczystości za udział w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał również nagrodę niespodziankę pamiątkową koszulkę Su per Babcia, Super Dziadek. W Orsku uroczystość dla wszystkich Babć i Dziadków roz poczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy. Najpierw wystąpiła grupa tanczena TIK TAK. Następnie wszyscy obejrzeli pre zentację multimedialną z udziałem przedszkolaków, którzy wypowiedzieli się na temat: Kto to jest osoba starsza i jak w oczach małego dziecka wygląda babcia i dziadek. Pre zentacja wywołała uśmiech na twarzy gości. Dzieci ze świet licy zaprezentowały także piosenki i wierszyki, przygotowane specjalnie na tą okazję. Po części artystycznej dziadkowie obejrzeli kolejną prezentacje multimedialną z udziałem przedszkolaków, tym razem na temat: Co to jest emerytura po raz kolejny wywołując wiele uśmiechów. Uwieńczeniem części artystycznej było wykonanie przez Natalie Piecyk ut woru Happy Birthday To You. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się konkursy w którychy uczestniczyli dziadkowie i babcie. Za udział w konkursach otrzymali pamiątkowe koszulki i na grody rzeczowe, dyplomy dla Najlepszej Babci i Najlepszego Dziadka. Ponadto każda babcia i każdy dziadek otrzymał od dzieci własnoręcznie zrobione serduszko na patyczku. W Naroczycach święto także rozpoczęło sie od części ar tystycznej życzeń, wierszyków i piosenek. Uczestnicy otrzymali upominki ramki na zdjęcia zrobione przez dzieci podczas zajęć świetlicowych. Nie zabrakło również konkur sów z nagrodami i koszulkami oraz słodkiego poczęstunku. W Kębłowie z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci wystąpiły w przedstawieniu. Dla seniorów nie zabrakło poczęstunku i ciekawych konkursów. Podobnie w Radoszycach obchodzono to jakże miłe święto. Na spotkaniu pojawiło się 14 babć i 1 dziadek. W części artystycznej dzieci recytowały wiersze, śpiewały pi osenki i wręczyły drobne upominki wykonane specjalnie na tą okazję. Aby jak najbardziej uprzyjemnić ten wieczór babci om i dziadkow przygotowano również konkursy z nagrodami, dużo dobrej muzyki, wspólne śpiewanie, poczęstunek i ko szulki z napisem "Super babcia" i "Super dziadek". /CHOK/ 16

17 OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU Dzień Babci i Dziadka to dobra okazja, aby nie tylko złożyć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, to także moment, aby podziękować za wkład wszystkich Babć i Dziadków w wychowanie, w ciepło i w okazywaną cierpliwość w rodzi nach. Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Przedszkola Gminnego w Rudnej. Do uroczys tości tej co roku przygotowywują się najmłodsi z wielkim za pałem. Tak również było i w tym roku. Dnia 23 lutego dzieci z naszego przedszkola, przedstawiły program artystyczny swoim bardzo licznie przybyłym Babciom i Dziadziom. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, zatańczyły wesołe piosenki. Występ dzieci wywołał u dziadków ogromną radość oraz wzruszenie. Po zakończeniu programu artystycznego, przy gotowanego przez każdą z grup dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Seniorzy nie żałowali pochwał swoim wnukom. Był to nie zwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Jedna z sentencji głosi: Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje (Gustaw Flaubert). Dlatego też dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło. Życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia. /mgr Anna Porada/ 17

18 TARGI PRACY I ZAWODÓW W LEGNICY NOWE ZAWODY W ZSP W RUDNEJ W dniu 12 lutego 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uczestniczył w Targach Pracy i Zawodów w Leg nicy. Targi zorganizowane były przez Samorząd Wojewódz twa Dolnośląskiego w ramach projektu systemowego reali zowanego z PO KL pn. Modernizacja kształcenia zawo dowego na Dolnym Śląsku II, którego Beneficjentem Syste mowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszał kowskiego Województwa Dolnośląskiego a realizatorem Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiały zawodowe szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego województwa, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy. Celem Targów był rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa. Również nasza szkoła wystąpiła ze swoją ofertą naboru na rok szkolny 2014/2015 zachęcając gimnazjalistów do zapo znania się z ciekawymi propozycjami nowych zawodów, w których można będzie się kształcić w naszej szkole no wym roku szkolnym. Nawiązaliśmy również współpracę z nowymi pracodawcami z Polkowic, u których młodzież na szej szkoły będzie mogła odbywać praktyki zawodowe. Są to: Sitech Technika siedzeń Volkswagen, CCC S.A, San den Manufacturing Poland, Volkswagen Motor Polska. Mło dzież w tych zakładach będzie mogła kształcić w zawo dach: operator obrabiarek skrawających, monter mechatro nik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyj nych. Prezentacje uczestników Targów dostarczyły uczniom infor macji przydatnych do planowania drogi edukacyjnej i rozwo ju zawodowego, promowały kształcenie całożyciowe, po głębiły wiedzę młodzieży o zawodach, pracodawcach i rynku pracy. Uczniowie klasy IV Technikum w Rudnej uczestniczyli także w Targach jako grupa zwiedzająca w celu zapoznania się z ofertami uczelni wyższych z terenu naszego woje wództwa. /Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej/ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (Zakład OFERTA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIM NAZJALNYCH W RUDNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Komunalny w Rudnej) operator obrabiarek skrawających (Sitech Polkowice) monter mechatronik (Sitech Polkowice) TECHNIKUM W RUDNEJ mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precy Technik agrobiznesu zyjnych (Sanden, Volksvagen Polkowice) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W RUDNEJ Klasa wielozawodowa wszystkie zawody LICEUM DLA DOROSŁYCH Szkoła zapewnia praktyki w zawodach: KURS R3 prowadzenie kucharz, sprzedawca (CCC, sklepy na terenie Rudnej, Lubina), produkcji rolniczej mechanik pojazdów samochodowych (renomowane za SZKOŁA POLICEALNA kłady na terenie Lubina i Polkowic) Technik organizacji reklamy. rolnik (ZSP w Rudnej) ślusarz (Zanam Polkowice) Serdecznie zapraszamy stolarz do naszej szkoły! cukiernik 18

19 ZAKŁAD KAMIENIARSKI KAM SIR Ryszard Siwak Chobienia ul. Nadodrzańska Rudna kom KAMIEŃ NATURALNY: granit, marmur, piaskowiec PRODUKTY: nagrobki, parapety, schody, blaty kuchenne i łazienkowe, płyty tarasowe i elewacyjne P E T R OD A C H K o n t akt : Firma wykona wszystkie usługi o profilu ciesielsko dekarskim. Przyjmuje zlecenia związane z wymianą starych pokryć dacho wych, montażem rynien, podbitek oraz instalacji odgromowych. Wykona obróbki blacharskie, murowanie kominów, pokrycia papowe itp. Wieloletnie doświadczenie Konkurencyjne ceny! Korepetycje z jęz. angielskiego Udzielę korepetycji z jęz. angielskiego maturzystom, dzieciom oraz dorosłym na terenie gminy Rudna. tel Sprzedam działkę rolno budowlaną 0,23 ha wszystkie media, przy drodze asfaltowej Tel Odnajdź swoich przodków. Pomoc w poszukiwaniach genealogicznych. Kontakt tel SPRZEDAM DZIAŁKĘ ROLNĄ o pow. 3ha 16 ar BRODÓW Cena do uzgodnienia tel KUPIĘ kosiarkę rotacyjną 2 talerzową, sprawną Tel Sprzedam ciągnik URSUS C360 i opryskiwacz PILMET poj l tel Sprzedam mieszkanie w Lubinie 3 pokoje, 45 m2, do remontu, budynek ocieplony, II piętro, w rynku Informacje pod nr tel NOCLEGI GWIZDANÓW 14 tel Sprzedam MIESZKANIE bezczynszowe 62 m2 oraz zabudowania gospodarcze i działkę budowlaną Bytków, tel Sprzedam DOM PARTEROWY w Wądrożu 180 m2 wraz z budynkiem gospodarczym 50 m2, ogrodzony na działce 60 arów Kontakt pod nr tel AS Garden Firma Usługowo Sprzątająca Angelika Szlama, Stara Rudna 12, kom: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni Sprzątanie pomieszczeń Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych odśnieżanie e mail: strona : Sprzedam mieszkanie w Chobieni (3 pok. 93,8 m²) wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Cena do uzgodnienia. Kontakt tel Kupię 200 kg pszenżyta jarego lub pszenicy jarej 200 kg Kontakt pod nr tel

20 Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje Pani Małgorzata Gałązka z Nieszczyc Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej po odbiór nagrody. Poziomo: 1. obrzędowa uczta daw. Chrześcijan 4. etui 8. kolor lub owoc 10. otwór w pniu drzewa 11. kupalnik górski 13. najwyższy głos męski 15. dyscyplina, rygor 16. odmiana śliwy 19. ekshaustor 21. mieszanina różnych rzeczy 23. złośliwa ironia, szyderstwo 25. twarożek sojowy 26. gr. bogini mądrości 27. rodz. kieszonkowego noża 30. żołnierz przed przysięgą 31. uczucie niechęci do kogoś 33. rakarz 34. ciepły pantofel domowy 35. ajer 38. opera z muzyką Verdiego 39. znana pszczółka 40. kszyk 43. postrach kierowców 45. narząd wzroku 48. wasal 50. tnąca krawędź 51. obóz cygański 52. osiada na meblach 53. samiec pszczoły miodnej 54. dźwięk w telefonie lub bodziec 56. udo dużego zwierza 57. statek Noego 59. poziome drzewce omasztowania 60. cienka, prześwitująca tkanina 61. internat, akademik Pionowo: 1. kontrola przedsiębiorstwa 2. negatywny jon 3. międzynarodowy język pomocniczy 4. skrzydło szyku bojowego 5. człowiek bojaźliwy 6. grajek bez talentu 7. słona kropla 8. osoba wybitnie inteligentna 9. zapora 12. oddaje ją honorowy dawca 14. mocny napar herbaciany 17. jedwabna tkanina ze złotą nicią 18. dzierżawca 19. japoński wojownik 20. ustalony schemat, wzór 22. zaloty ptaków 23. daw. instru ment dęty lub lud z Etiopii 24. jest dźwignią handlu 25. trwa 7 dni 28. czarno biały ssak z koniowatych 29. rano na trawie 32. dzienny zarobek 34. drobny przedmiot 36. cymes 37. bicz, batog 41. uraz 42. zmowa 44. kolejowa poczekalnia 46. zegarowy ptak 47. słodkie ciastko z piany 49. materiał opatrunkowy 52. kolor w kartach 55. między prezbiterium a kruchtą 58. niski głos żeński Wydawca: GMINA RUDNA Pl. Zwycięstwa Rudna tel Fax E mail: Redakcja: CENTRUM KULTURY W RUDNEJ ul. Wesoła Rudna Tel.: Faks: E mail: Drukarnia: DRUK AR ul. Mechaniczna Głogów tel E mail: ar.pl

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Nr 2(157) Bezpłatne pismo samorządowe

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Nr 2(157) Bezpłatne pismo samorządowe Nr 2(157) Bezpłatne pismo samorządowe Luty 2014 W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów facebook.com/gmina.rudna Półmetek Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22 Ferie 2014 Centrum Kultury w Rudnej L.p. Data Dzień tygodnia 1 / 22 Miejscowość Nazwa Opis 1. 17.02.2014 Poniedziałek Wądroże Wszystkie świetlice Kliszów Gwizdanów, Wysokie Zajęcia ceramiczne Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia - z receptur prababci, babci, mamy.

Ocalić od zapomnienia - z receptur prababci, babci, mamy. Ocalić od zapomnienia - z receptur prababci, babci, mamy. organizowanego przez ZS Nr 2 we współpracy z Powiatem Kutnowskim z okazji 150 rocznicy powstania Powiatu Kutnowskiego. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 1 Postanowienia wstępne 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: a. Programie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia.. REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pn. Małopolska Czysta Gmina (zwany dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/402/2014 RADY GMINY WILKOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnienia,

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZNCKIEJ UCHANIE 2016 /TERATYN r./

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZNCKIEJ UCHANIE 2016 /TERATYN r./ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: ====================== REGULAMIN XVI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZNCKIEJ UCHANIE 2016 /TERATYN 15.08.2016 r./ 1. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Koron i Wieńców Dożynkowych 2014 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Koron i Wieńców Dożynkowych 2014 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Koron i Wieńców Dożynkowych 2014 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Origami Edycja III pt. Kwiaty Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Sochaczew Patronat: Patronat medialny: Polskie Towarzystwo Origami www.origami.art.pl Ziemia Sochaczewska

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ BŁĘKITNA APASZKA

REGULAMIN I PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ BŁĘKITNA APASZKA i Młodzieżowej 1 Termin: 16.03.2013. (sobota) godzina 11.00 Miejsce przeglądu: Klub 7.BOW w Słupsku ul. Westerplatte 52. Organizator: Klub 7.BOW w Słupsku. Założenia regulaminowe: REGULAMIN I PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie.

KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie. KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie. Główną potrzebą przeprowadzenie konkursu plastycznego pt.: Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2531 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/238/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Segregacja w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Segregacja w obiektywie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. CEL KONKURSU 1. Konkurs poprzez technikę fotografii ma na celu propagowanie wiedzy na temat: 1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM Załącznik do Uchwały nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIA DOŻYWIANIA DZIECI I ZAPEWNIANIA POSIŁKU OSOBOM TEGO POZBAWIONYM POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo