PL B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. C12Q 1/68 ( ) C12N 15/00 ( ) C07H 21/04 ( ) (54) Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego (73) Uprawniony z patentu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 03/12 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 06/14 (72) Twórca(y) wynalazku: RADOSŁAW LESZEK MLAK, Kraśnik, PL PAWEŁ KRAWCZYK, Lublin, PL KAMILA WOJAS-KRAWCZYK, Lublin, PL JUSTYNA EMERYK-MAKSYMIUK, Lublin, PL JANUSZ MILANOWSKI, Lublin, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Bełz

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób amplifikacji DNA w multipleks PCR za pomocą mieszaniny starterów specyficznych dla genu receptora β2-adrenergicznego (ADRB2). Sekwencja nukleotydowa oznacza następujące po sobie kolejno (w orientacji 5' 3') zasady azotowe (puryny i pirymidyny) gdzie A oznacza adeninę, T tyminę, G guaninę, C cytozynę. Choroby takie jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma oskrzelowa (AO) czy alergiczny nieżyt nosa (ANN) należą obecnie do najczęściej występujących schorzeń państw uprzemysłowionych. Szacuje się, że liczba nowych zachorowań na POChP kształtuje się na poziomie 10-20% ogółu populacji. Występuje znacznie częściej u osób po 40 roku życia. Gwałtowny wzrost zachorowań na astmę w ostatnich 15 latach spowodował, że w dużych aglomeracjach miejskich ok. 10 procent populacji zgłasza się do lekarza z objawami tej choroby. Czyni to z AO jedną z najczęstszych chorób przewlekłych, z jakimi styka się lekarz pierwszego kontaktu. Niestety badania epidemiologiczne ostatnich lat potwierdzają gwałtowny wzrost zachorowań na wymienione wyżej schorzenia we wszystkich grupach wiekowych. Z farmakogenetycznego i klinicznego punktu widzenia najistotniejsze a zarazem najczęściej występujące są 2 polimorfizmy. Pierwszy z nich dotyczy pozycji aminokwasowej 16 (zamiana Arg/Gly wywołana zmianą w kodonie 16 GGA GGG), drugi pozycji aminokwasowej 27 (zamiana Gln/Glu wywołana zmianą w kodonie 27 GAA CAA). Obecnie coraz większa grupa badaczy wskazuje na możliwą rolę polimorfizmów genu w kształtowaniu się obrazu klinicznego wielu schorzeń układu oddechowego tj. POCHP, AO, ANN jak również w odpowiedzi na stosowane w leczeniu β-mimetyki. Hall i wsp. wykazali istnienie zależności pomiędzy zmniejszoną reaktywnością dróg oddechowych na pochodne choliny (m in. metacholinę) a występowaniem allelu Glu27 w genie ADRB2 u osób chorych na AO. Ramsey i wsp. wykazali ponadto związek pomiędzy występowaniem allelu Arg16 i zwiększoną podatnością na skurcz oskrzeli w przebiegu infekcji dróg oddechowych. Tan i wsp. donieśli o możliwej zależności pomiędzy ekspresją receptora β 2 -adrenergicznego u chorych na AO a obecnością poszczególnych polimorfizmów genu ADRB2. Następstwem czego jest obniżenie wrażliwości na bronchodilację po uprzedniej ekspozycji na β2-sympatykomimetyki. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest powszechnie znaną, podstawową techniką badawczą i diagnostyczną w biologii molekularnej i medycynie. Umożliwia ona amplifikację wybranego fragmentu DNA, zazwyczaj w celu otrzymania żądanej ilości kopii matrycy. Dzięki technice PCR dysponowanie niewielkimi ilościami DNA nie stanowi obecnie bariery w badaniach w dziedzinie biologii molekularnej oraz w procedurach diagnostycznych opartych na analizie DNA. Znane są również sposoby amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) za pomocą starterów specyficznych dla genu ADRB2. Znane są również w literaturze patentowej sposoby amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora β2-adrenergicznego. Sposób amplifikacji DNA znany jest m.in. z patentu amerykańskiego US , przy czym sposób opisany w patencie jest kilkuetapowy i kosztowny, gdyż metoda ta wymaga przyłączenia odpowiedniej sondy molekularnej i dopiero po zastosowaniu jej uzyskuje się wynik oznaczenia. Sposób amplifikacji DNA we wspomnianym opisie, jak również w opisie zgłoszenia międzynarodowego WO dotyczy oznaczania ekspresji genu. Zagadnienie allelo specyficznej amplifikacji genu ADRB2 wspomniane było także w zgłoszeniu patentowym US , dotyczącym leczenia jaskry. Z publikacji Ning McLaren et al., ARCH. OPHTHAMOL., 2007, vol.125 Evaluation of the β2- -Adrenergic Receptor Gene as a Candidate Glucoma Gene in 2 Ancestral Populations" znane jest wykorzystanie w reakcji PCR dwóch następujących starterów: starter sensowny F16G dla kodonu 16: 5' GCCTTCTTGCTGGCACCCAATG 3' oraz starter sensowny F16A dla kodonu 16 5' GCCTTCT- TGCTGGCACCCAATA 3'. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą mieszaniny starterów specyficznych dla genu ADRB2 według wynalazku charakteryzuje się tym, że stosuje się łącznie startery posiadające następujące sekwencje nukteotydowe: 1. Starter sensowny F16G dla kodonu 16; 5' GCCTTCTTGCTGGCACCCAATG 3', 2. Starter sensowny F16A dla kodonu 16; 5' GCCTTCTTGCTGGCACCCAATA 3', 3. Starter sensowny F27G dla kodonu 27; 5' GACCACGACGTCACGCAGG 3' 4. Starter sensowny F27C dla kodonu 27; 5' GACCACGACGTCACGCAGC 3'

3 PL B Starter antysensowny R16; 27 (wspólny dla kodonów 16 i 27) 5' AGGCCCATGACCAGATCAGCA 3' Dzięki korzystaniu ze sposobu według wynalazku możliwe jest stosunkowo proste i wydajne otrzymywanie kopii matryc DNA zawierających miejsca przyłączania specyficznych (dla fragmentu genu ADRB2) starterów. Stosowana w sposobie według wynalazku mieszanina starterów może być wykorzystywana, ze względu na swoją efektywność w reakcji PCR jako narzędzie służące do zamplifikowania fragmentów genu czy cdna ADRB2. Przykładem takich zastosowań może być oznaczanie polimorfizmu genu metodą multipleksowego allelospecyficznego PCR, otrzymywanie dużych ilości kopii DNA do sekwencjonowania czy innych analiz, uzyskiwania odcinków DNA mogących służyć jako sondy w metodach hybrydyzacyjnych. Celem uproszczenia w opisie i przykładzie używane są następujące skróty: A - adenina ADRB2 - gen dla receptora β2 adrenergicznego ANN - alergiczny nieżyt nosa AO - astma oskrzelowa C - cytozyna cdna - DNA komplementarne do RNA DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy G - guanina mrna - matrycowy RNA PCR - łańcuchowa reakcja polimerazy PCR multipleks - metoda umożliwiająca amplifikację wielu SNP lub genów podczas jednej reakcji POCHP - przewlekła obturacyjna choroba płuc p.z. - par zasad RNA - kwas rybonukleinowy SNP - polimorfizm pojedynczego nukleotydu T - tymina Wynalazek wyjaśniony jest bliżej w przykładzie, który jednak nie ogranicza jego zakresu. P r z y k ł a d 1. Allelospecyficzna Reakcja multipleks PCR z wykorzystaniem unikalnej mieszaniny starterów do amplifikacji specyficznych regionów DNA wykorzystywanych w oznaczaniu SNP w kodonach 16 i 27 genu ADRB2. W celu przeprowadzenia reakcji niezbędne są: 1) Wyizolowany z krwi lub innego materiału biologicznego DNA. 2) Unikalna mieszanina reakcyjna zawierająca wymienione wyżej startery oraz inne odczynniki chemiczne w odpowiednich proporcjach. 3) Termocykler z możliwością ustawienia optymalnych warunków termicznych. Allelospecyficzną reakcję multipleks PCR w wariancie do oznaczania SNP w kodonach 16 i 27 genu dla ADRB2 według wynalazku prowadzono przy użyciu opisanych wyżej 5 starterów. W opisywanym wynalazku oznaczono 2 polimorfizmy. W probówce PCR 200 μι przygotowano odpowiednią mieszaninę reakcyjną o objętości 25 ul dodając kolejno: bufor Taq (z dodatkiem KCI/ bez MgCl 2 ), mieszaninę nukleotydów (dntp mix), roztwór MgCl 2, termostabilną polimerazę Taq DNA oraz startery: sensowne (F27G, F27C), antysensowny (R27), wyizolowane DNA, w proporcjach podanych w tabeli 1. Następnie przeniesiono mieszaninę do termocyklera i ustawiono program składający się z 6 etapów: wstępnej denaturacji DNA, denaturacji właściwej, przyłączania starterów, wydłużania produktu PCR, końcowego wydłużania produktu PCR, chłodzenia próbki. Reakcja prowadzona jest cyklicznie od etapu właściwej denaturacji do etapu wydłużania produktu PCR 33 razy w warunkach temperaturowych podanych w tabeli 2. Po zakończeniu reakcji otrzymane produkty PCR (kodon 16G/A: 227pz; kodon 27G/C: 194pz) rozdzielono elektroforetycznie w 2% żelu agarozowym. W przypadku obecności danych alleli na elektroforegramie pojawią się prążki o odpowiedniej długości ocenianej względem markera wielkości. Przykładowy rozdział elektroforetyczny produktów allelospecyficznej reakcji PCR multipleks powstałych przy użyciu zaprojektowanych starterów przedstawia rycina 1. W załączonej tabeli 1 przedstawiono proporcje odczynników stosowanych podczas oznaczania polimorfizmów genu ADRB2 w reakcji multipleks PCR, zaś w tabeli 2 warunki temperaturowe prowadzenia reakcji multipleks PCR w wariancie służącym do oznaczania polimorfizmów genu ADRB2.

4 4 PL B1 T a b e l a 1. Proporcje odczynników stosowanych podczas oznaczania polimorfizmów genu ADRB2 w reakcji multipleks PCR. Bufor Taq (10x) Skład mieszaniny reakcyjnej (stężenie) Mieszanina nukleotydów (2 mmol/μl) Jony Mg 2+ (25 mmol/μι) Polimeraza Taq DNA (5U/μl) Starter F16G lub F16A (100 pmol/μι) Starter F27G lub F27C (100 pmol/μι) Starter R16;27 (100 pmol/μι) Woda wolna od nukleaz DNA ( ng/μι) Suma Ilość 3 μι 3 μι 3,6 μι 0,14 μι 0,8 μι 0,8 μl 1,6 μι 10 μι 2,06 μι 25 μι T a b e l a 2. Warunki temperaturowe prowadzenia reakcji multipleks PCR w wariancie przystosowanym do oznaczania polimorfizmów genu ADRB2. (Etapy prowadzone cyklicznie wyróżniono pogrubioną czcionką). Etap Temp. Czas 1. Wstępna denaturacja DNA 96 C 8 min. 2. Właściwa denaturacja DNA 96 C 30 sek. 3. Przyłączanie starterów 60 C 30 sek. 4. Wydłużanie produktu PCR 72 C 45 sek. 5. Końcowe wydłużanie produktu PCR 72 C 12 min. 6. Chłodzenie próbki 4 C Rycina 1. Przykładowy rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR powstałych przy użyciu zaprojektowanych starterów.

5 PL B1 5 Zastrzeżenie patentowe Sposób amplifikacji DNA w multipleksowej łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą mieszaniny starterów specyficznych dla genu receptora β2 adrenergicznego, znamienny tym, że stosuje się łącznie startery posiadające następujące sekwencje nukleotydowe: 1. Starter sensowny F16G dla kodonu 16; 5' GCCTTCTTGCTGGCACCCAATG 3', 2. Starter sensowny F16A dla kodonu 16; 5' GCCTTCTTGCTGGCACCCAATA 3', 3. Starter sensowny F27G dla kodonu 27; 5' GACCACGACGTCACGCAGG 3' 4. Starter sensowny F27C dla kodonu 27; 5' GACCACGACGTCACGCAGC 3' 5. Starter antysensowny R16;27 (wspólny dla kodonów 16 i 27) 5' AGGCCCATGACCAGATCAGCA 3

6 6 PL B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 07.02.2003, PCT/EP03/001246 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 07.02.2003, PCT/EP03/001246 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206709 (21) Numer zgłoszenia: 373526 (22) Data zgłoszenia: 07.02.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04723552.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04723552.8 PL/EP 1606318 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1606318 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR spis treści Spis treści Polimerazy PCR i real-time PCR 6 Klasyczny PCR Hot Start PCR Real-time PCR i analiza HRM Polimerazy specjalne (long range, proofreading) 6 8 10 13 Odwrotna transkrypcja 15 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Poradnik wynalazcy Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2006 Opracował zespół w składzie: Przewodniczący Andrzej Pyrża,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 332367 (22) Data zgłoszenia: 15.09.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY

PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Lekarz Rodzinny PROFILAKTYKA I LECZENIE GRYPY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Zalecane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 Zrealizowano dzięki grantowi European

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Załącznik II AUTOREFERAT OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Dr inż. Arkadiusz Terman Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ul. Doktora Judyma

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2005

EGZAMIN MATURALNY 2005 EGZAMIN MATURALNY 2005 Biuletyn OKE nr 2.4/2004 Informacje po próbnym egzaminie maturalnym z biologii Kraków, sierpień 2004 Spis treści: strona Wstęp 1. Próbny egzamin maturalny z biologii 2. Ogólna informacja

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo