PCR. Aleksandra Sałagacka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCR. Aleksandra Sałagacka"

Transkrypt

1 PCR Aleksandra Sałagacka

2 Reakcja PCR naśladuje proces replikacji DNA in vitro pozwala na amplifikację określonego krótkiego (kilkadziesiąt kilka tys.pz) fragmentu DNA obecnie najważniejsze narzędzie biologii molekularnej

3 Polymerase Chain Reaction Polimerazowa reakcja łańcuchowa Łańcuchowa reakcja polimerazy produkt powstały w jednym cyklu reakcji zostaje użyty jako matryca w następnych cyklach reakcja łańcuchowa reakcja katalizowana przez polimerazę DNA

4 Cechy reakcji PCR szybkość kilka godz. wydajność kopii selektywność powielana jest tylko wybrana sekwencja czułość możliwe powielenie pojedynczej cząsteczki DNA prostota wykonania ryzyko kontaminacji!!!

5 Kary Mullis opracował metodę PCR 1993 r. Nagroda Nobla z chemii

6 Składniki reakcji PCR polimeraza DNA katalizuje reakcję bufor zapewnia odpowiednie środowisko reakcji (ph, siła jonowa) Mg 2+ kofaktor polimerazy DNA dntp substraty do budowy nowych nici DNA DNA matryca do budowy nowych nici startery wyznaczają miejsce amplifikacji

7 Polimeraza DNA termostabilna polimeraza Taq Thermus aquaticus od syntezy nowej nici DNA wymaga istniejącej już nici matrycowe DNA może wydłużać jedynie istniejący już fragment DNA starter (primer)

8

9 Startery (primers) oligonukleotydy o dł pz syntetyzowane chemicznie komplementarne do sekwencji otaczających (flankujacych) powielany region konieczna znajomość tych sekwencji do zaprojektowania starterów! zapewniają selektywność reakcji PCR dostarczają wolny koniec 3 do syntezy nowych nici przez polimerazę DNA

10 dntps trifosforany wszystkich czterech deoksyrybonukleozydów: datp, dctp, dgtp, dttp substraty do syntezy nowych nici DNA NH 2 N N O O - P O - O O P O - O O P O - O N O N HO

11 Etapy reakcji PCR denaturacja matrycowego DNA 25-40x wydłużanie (elongacja) starterów budowa nowych nici DNA przyłączanie (annealing) starterów do nici matrycowych

12 Denaturacja 92-96ºC Pod wpływem wysokiej temperatury (92-96ºC) dochodzi do rozerwania wiązań wodorowych między komplementarnymi zasadami dsdna

13 Annealing 45-65ºC Startery hybrydyzują z sekwencjami komplementarnymi na końcach 3 powielanego fragmentu DNA.

14 Elongacja 72ºC Polimeraza dobudowuje kolejne nukleotydy do starterów następuje synteza nici komlementarnych do nici matrycowej. Kierunek syntezy: 5 3

15 jeden cykl 55 kolejne etapy reakcji PCR wyznaczane są przez zmianę temperatury termocykler

16 Teoretycznie, w n cyklach z jednej cząsteczki powstaje jej 2 n kopii.

17 Wizualizacja produktu reakcji PCR elekroforeza w żelu agarozowym, poliakrylamidowym z użyciem barwników: bromek etydyny, sole srebra

18 Optymalizacja PCR potencjalnie wiele zmiennych każda para starterów musi być optymalizowana Zwykle optymalizacji wymagają: stężenia Mg 2+ parametry starterów krytyczne matrycy temperatura annealingu czas wydłużania

19 Stężenie Mg 2+ jony magnezowe kofaktor polimerazy DNA wpływ na aktywność enzymatyczną stężenie zbyt niskie słaby produkt lub brak produktu steżenie zbyt wysokie niespecyficzne produkty

20 Tepreatura annealingu odpowiednia zbyt wysoka zbyt niska brak przyłaczania brak produktu przyłaczanie niespecyficzne niespecyficzne produkty

21 Modyfikacje PCR

22 Modyfikacje PCR AFLP Alu-PCR AS-PCR Asymmetric PCR Colony PCR DD-PCR Degenerate PCR Hot-start PCR Inverse PCR In situ PCR Long-PCR Methylation Specific PCR Multiplex PCR Nested PCR PCR-ELISA PCR-RFLP PCR-SSCP QC-PCR RACE-PCR RAPD Real-Time PCR Rep-PCR RT-PCR Touchdown PCR

23 Gniazdowy PCR (nested PCR) dwie różne pary starterów zewnętrzne i wewnętrzne dwie reakcje PCR: pierwsza ze starterami zewnętrznymi, druga ze starterami wewnętrznymi produkt pierwszej reakcji stanowi matrycę w reakcji drugiej sekwencja powielana przy użyciu starterów wewnętrznych leży w obrębie sekwencji powielanej przy użyciu starterów zewnętrznych zwiększona czułość i swoistość reakcji

24

25 jedna reakcja PCR Multiplex PCR więcej niż jedna para starterów jednoczesne powielanie więcej niż jednej sekwencji, np.: dwóch różnych genów, kilku różnych fragmentów tego samego genu szybkie analizowanie dużych obszarów DNA oszczędność czasu i pracy reakcje z tzw. wzorcem wewnętrznym poza wybranym fragmentem DNA powielany jest matryca standardowa możliwość kontrolowania poprawności przebiegu reakcji i porównawczych analiz ilościowych

26

27 Reverse Transcription - PCR PCR poprzedzona reakcją odwrotnej transkrypcji (RT) odwrotna transkrypcja przepisanie sekwencji mrna na tzw. komplementarne DNA (cdna) starter oligo-dt starter specyficzny dla wybranego mrna 6-ciomery tzw. Random Hexamer Primers (RH) odwrotna transkryprtaza ocena ekspresji genów (jakościowa lub półilościowa)

28 R T P C R

29 Metody wykrywania mutacji niezdefiniowanych

30 PCR-SSCP Single strand conformation polymorphism polimorfizm konformacji fragmentów jednoniciowych ssdna przyjmuje w warunkach niedenaturujących unikalną strukturę drugo- i trzeciorzędową konformacja ta jest zależna od sekwencji nukleotydowej różne konformery różnią się ruchliwością elektroforetyczna pojedyncze różnice w sekwencji, wywołane mutacją punktową powodują zróżnicowaną migrację i charakterystyczne położenie w żelu poliakrylamidowym.

31 PCR-SSCP etapy: 1) reakcja PCR powielenie badanego fragmentu DNA 1) denaturacja dsdna (silna zasada, formamid, wysoka temp.) - powstają ssdna 1) elektroforeza żelowa ssdna w warunkach niedenaturujących 1) wykrywanie konformerów pojedynczych nici w żelu (np. wybarwienie bromkiem etydyny)

32

33 PCR-HDA Heteroduplex analysis - analiza heterodupleksów ssdna, powstałe w procesie denaturacji dsdna, podczas powolnej renaturacji łaczą się przypadkowo w struktury dwuniciowe, tzw. dupleksy możliwe jest łączenie się nici w pełni do siebie komplementarnych (homodupleksy), jak i nie (hereodupleksy) homozygoty homodupleksy heterozygoty hetero- i homodupleksy heterodupleksy posiadają mniejszą ruchliwość elektroforetyczną (rozluźnienie struktury w miejscu niepełnego sparowania)

34 HDA etapy: 1) reakcja PCR powielenie badanego fragmentu DNA 1) denaturacja dsdna (wysoka temp.) powstają ssdna 1) renaturacja ssdna łączenie ssdna w homoi/lub heterodupleksy 1) elektroforeza dupleksów w żelu poliakrylamidowym 1) wykrywanie dupleksów w żelu (np. wybarwienie bromkiem etydyny)

35

36 PCR-CMC Chemical mismatch cleavage chemiczne rozszczepianie niesparowanych heterodupleksów podobnie jak HDA wykorzystuje zjawisko powstawania heterodupleksów niesparowane zasady w heterodupleksach poddaje się modyfikacji chemicznej (cytozyna hydroksylamina, tymina czterotlenek osmu) zmodyfikowane cząsteczki DNA ulegają przecięciu pod wpływem piperydyny zmiany w obrazie elektroforetycznym

37 PCR-DGGE Denaturing Gradient Gel Electrophoresis - elektroforeza w żelu z gradientem czynnika denaturującego dsdna ulega denaturacji przy różnych stężeniach związków denaturujących w zależności od składu zasad i sekwencji nukleotydowej zw. denaturujace: formamid, mocznik, chlorowodorek guanidyny produkty PCR o rożnej sekwencji będą w rożnych miejscach żelu ulegać denaturacji zmiany w obrazie elektroforetycznym jeśli czynnikiem denaturującym jest temperatura PCR-TGGE

38 Metody wykrywania mutacji zdefiniowanych

39 PCR-RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych mutacja powoduje powstanie lub zanik miejsca rozpoznawanego przez określony enzym restrykcyjny zmiana w obrazie elektroforetycznym po trawieniu e. restrykcyjnym (zmiana liczby i długości fragmentów DNA)

40 PCR-RFLP etapy: 1) reakcja PCR powielenie badanego fragmentu DNA 1) trawienie produktu PCR enzymem restrykcyjnym 1) elektroforeza produktu reakcji trawienia 1) ocena wzoru prążkowego

41

42 Allele Specific PCR (AS-PCR) dwie równoległe reakcje PCR dla tej samej próby badanej jeden starter wspólny dla obu reakcji drugi starter swoisty dla sekwencji zmutowanej lub niezmutowanej komplementarny do sekwencji, w której możliwa jest zmiana mutacyjna ocena mutacji obecność/braku produktu w obydwu reakcjach PCR

43

44

45 PCR-ASO Allele specific oligonucleotide hybrydyzacja z allelowo-specyficznymi sondami oligonukleotydowymi sondy znakowane oligonukleotydy (fluorescencyjnie, izotopowo) dwie sondy - jedna komplementarna do allela dzikiego, druga do allela zmutowanego

46 PCR-ASO etapy: 1) reakcja PCR powielenie badanego fragmentu DNA 1) naniesienie produktu PCR na membrany nylonowe 1) naniesienie sond na membrany 1) hybrydyzacja sondy-produkt PCR 1) detekcja sygnałów do shybrydyzowanych sond ocena genotypu

47

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR spis treści Spis treści Polimerazy PCR i real-time PCR 6 Klasyczny PCR Hot Start PCR Real-time PCR i analiza HRM Polimerazy specjalne (long range, proofreading) 6 8 10 13 Odwrotna transkrypcja 15 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY POST. MIKROBIOL., 2007, 46, 4, 367 378 http://www.pm.microbiology.pl DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W ZAKA ENIACH SZPITALNYCH Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii Wydzia³u Chemicznego

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

Translation or non-translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology

Translation or non-translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology Translation or not-translation? Borrowings from Englisch Język, Komunikacja, Informacja 47 P. Nowak, P. Nowakowski (red.) Language, Communication, Information P. Nowak, P. Nowakowski (eds) 1/2006 Pat ry

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Małgorzata Sęczkowska REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Makarski (UP Lublin) dr hab.

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry T O M 4 7, NR 1, 2 0 0 1 Kazimierz Zakrzewski wspomnienia Forma CCC D N A genomu HBV... Czynnik S p l Struktura 70S Rola białek Gre w t r a n s

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

CYTOKINY. Maja Machcińska

CYTOKINY. Maja Machcińska CYTOKINY Maja Machcińska Cytokiny hormony układu odpornościowego białkowe przekaźniki rozpuszczalni pośrednicy komunikowania się międzykomórkowego. działają w złożonej sieci, w której produkcja jednej

Bardziej szczegółowo

Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne?

Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne? Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że termin "biologia syntetyczna" został ukuty w 1974 roku przez polskiego genetyka i biochemika Wacława Szybalskiego. Biologia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ ZMIENNOŚĆ - występowanie dziedzicznych i niedziedzicznych różnic między osobnikami należącymi do tej samej

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo