Biologia Molekularna Podstawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biologia Molekularna Podstawy"

Transkrypt

1 Biologia Molekularna Podstawy Budowa DNA Budowa DNA Zasady: Purynowe: adenina i guanina Pirymidynowe: cytozyna i tymina 2 -deoksyryboza Grupy fosforanowe Budowa RNA Budowa RNA Zasady: purynowe: adenina i guanina pirymidynowe: cytozyna i uracyl Zasada + cukier = nukleozyd Deoksyryboza Grupa fosforanowa ryboza Grupy fosforanowe Zasada + cukier + fosforan = nukleotyd DNA Ryboza RNA 1

2 Replikacja DNA Wytwarzanie kopii cząsteczek DNA znajdujących się w komórce. Zachodzi przed podziałem komórki. Z kaŝdej cząsteczki DNA powstają dwie identyczne cząsteczki DNA, będące dokładnymi kopiami cząsteczki macierzystej. Transkrypcja Proces podczas którego sekwencja nukleotydów w DNA genu jest kopiowana w powstającym łańcuchu RNA. Transkrypcję przeprowadzają polimerazy RNA. Enzymy te łączą pojedyncze nukleotydy (rybonukleotydy) w nić RNA Ich kolejność, ustanowiona dzięki łączeniu się komplementarnych zasad, odpowiada sekwencji deoksyrybonukleotydów w nici DNA, słuŝącej za matrycę. Translacja Proces, w którym sekwencja kodonów mrna jest tłumaczona na sekwencję aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym Aminokwas łańcucha polipeptydowego jest dostarczany do miejsca translacyjnego rybosomu przez trna, którego antykodon pasuje do kodonu mrna. 2

3 NajwaŜniejsze terminy biologii molekularnej Transkrypcja Translacja Genom Gen Primery Enzymy restrykcyjne Hybrydyzacja Elektroforeza Wektory Sonda Mutacje Genom Gen Całość kwasów nukleinowych organizmu, które kodują enzymy, białka i inne komponenty strukturalne Dla większości bakterii pojedynczy, kolisty DNA Część genomu, która koduje specyficzny produkt, taki jak białko, enzym lub inną makrocząsteczkę Primery Enzymy restrykcyjne Krótkie odcinki nukleotydowe, które łączą się z sekwencją zdenaturowanego DNA SłuŜą jako inicjatory kopiowania poŝądanej sekwencji; są wydłuŝane przez polimerazę DNA Czasem zaprojektowane z wysoką specyficznością do konkretnego genu Enzymy produkowane naturalnie przez wiele gatunków bakterii jako mechanizm obronny Enzymy tną DNA w specyficznych miejscach połączeń A, G, C i T naleŝą do grupy endonukleaz EcoR1 jest pierwszym enzymem wyizolowanym z Escherichia coli 3

4 Hybrydyzacja Elektroforeza Hybrydyzacją nazywamy łączenie się komplementarnych regionów róŝnych nici kwasu nukeinowego. Technika badawcza polegająca na umieszczeniu cząsteczek kwasów nukleinowych np. w Ŝelu agarozowym znajdującym się w polu elektrycznym. Ujemnie naładowane cząsteczki DNA przemieszczają się w kierunku dodatniej elektrody, a szybkość ich ruchu zaleŝy od długości fragmentów badanych kwasów nukleinowych. Po odpowiednim zabarwieniu Ŝelu moŝna ocenić, jaka jest długość kawałków kwasów nukleinowych obecnych w roztworze poddawanym elektroforezie. Wektory Sonda Są to fragmenty DNA, które mają zdolność do autonomicznej replikacji w danym typie komórek i które zapewniają powielanie wprowadzonego fragmentu DNA, a takŝe ekspresję zawartych w nim genów Jeśli wprowadzimy do dowolnego organizmu, np. bakterii, fragment obcego DNA, to wkrótce zostanie on zdegradowany do pojedynczych nukleotydów. Aby temu zapobiec, fragmenty DNA wprowadzamy do komórek za pośrednictwem WEKTORÓW Wyznakowany fragment kwasu nukleinowego. Stosując sondy komplementarne do poszukiwanego fragmentu DNA moŝna go zidentyfikować stosując technikę hybrydyzacji. Sondy moŝna znakować radioaktywnie lub enzymami. 4

5 Mutacje Techniki biologii molekularnej Zmiana sekwencji kwasu nukleinowego która moŝe spowodować zmianę produktu genu lub jego ekspresji Insercja A, T, G or C Delecja A, T, G or C Substytucja zasad (mutacje punktowe) Inwersja PCR Klonowanie Blotting Technika southern Technika northern Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych PCR PCR Łańcuchowa reakcja polimerazy Metoda odkryta przez K. Mullis jako sposób kopiowania DNA in vitro PCR umoŝliwia syntezę milionów, a nawet miliardów kopii kaŝdej sekwencji genomowego DNA w czasie krótszym niŝ kilka godzin. UmoŜliwia badania przesiewowe DNA poszczególnych osobników na występowanie lub nieobecność częstych mutacji w znanych genach. Metodę PCR wykorzystuje się obecnie powszechnie do wykrywania infekcji wirusowych, równieŝ obecności wirusa HIV- 1 we krwi pacjentów chorych na AIDS (lub podejrzewanych o chorobę); Do badania samoczynnie powstających nowotworów ludzkich, aby określić ewentualne zmiany w sekwencji genów kontrolujących wzrost i podział komórek, Przed przeszczepami, do określania typu genów, od których zaleŝy układ zgodności tkankowej. PCR okazała się równieŝ potęŝnym narzędziem medycyny sądowej, dzięki temu, Ŝe próbka niezbędna do wykonania takich badań moŝe być znacznie mniejsza niŝ wymagają tego analizy bezpośrednie. PCR Składniki: 1. 2 odcinki primerowe 2. Trifosforany czterech deoksyrybonukleotydów 3. Polimeraza DNA odporna na temperaturę (Taq Thermus aquaticus- termostabilna polimeraza z termofilnych bakterii) PCR Etapy: 1. Denaturacja (rozdzielenie nici DNA)- ogrzanie do temp. 95ºC przez 15 sekund 2. Hybrydyzacja odcinków starterowych ANNEALING- szybkie ochłodzenie roztworu do 54 ºC umoŝliwia hybrydyzację primerów z nićmi DNA 3. Elongacja synteza DNA roztwór ogrzewa się do 72 ºC jest to temp. optymalna dla polimerazy DNA. 5

6 Klonowanie Klonowanie etapy Klonowanie DNA ułatwia izolację fragmentów genomu organizmów i manipulację tymi fragmentami dzięki niezaleŝnemu namnaŝaniu ich jako części autonomicznych wektorów 1. Fragmentowanie oczyszczonego DNA, z którego zamierzamy wyodrębnić gen (enzymy restrykcyjne, ultradźwięki) 2. Ligacja łączenie fragmentów genomowego DNA z cząsteczkami wektorowymi (rekombinowanie in vitro) Enzym: ligaza DNA 3. Klonowanie DNA - wprowadzenie zrekombinowanej cząsteczki do komórki, w której będzie on ulegał powielaniu. Zbiór klonów (organizmów identycznych genetycznie) nazywamy bibliotekami. 6

7 Blotting DNA SłuŜy do charakteryzowania sklonowanych DNA. UmoŜliwia równieŝ odnajdywanie wśród wielu, wielu innych, tego fragmentu DNA, w którym występuje poszukiwany gen. Jest równieŝ podstawową techniką diagnozowania wielu chorób genetycznych i wirusowych Stosuje się ją takŝe w medycynie sądowej do identyfikacji zarówno ofiar, jak i sprawców przestępstwa. Blotting DNA Mieszanina fragmentów uzyskana po potraktowaniu całkowitego komórkowego DNA enzymem restrykcyjnym moŝe być elektroforetycznie rozdzielona. Jeśli genom jest bardzo duŝy, tak jak genom ludzki (sześć miliardów par zasad), powstają miliony fragmentów o róŝnych wielkościach. Po wybarwieniu Ŝelu barwnikiem odróŝnienie poszczególnych fragmentów DNA jest niemoŝliwe wszystkie one razem bowiem tworzą jedną smugę DNA. Dzieje się tak dlatego, Ŝe Ŝaden z fragmentów (spośród milionów, które powstają) nie występuje w wystarczająco duŝej ilości, by stał się widoczny jako oddzielny prąŝek. Lecz jeśli taki Ŝel zostanie przeniesiony na arkusz nitrocelulozowy i zwiąŝe się z radioaktywną sondą DNA lub RNA, odpowiadający jej komplementarny fragment genomowego DNA ujawni się jako radioaktywny pojedynczy prąŝek w miejscu właściwym dla swojej wielkości. Wystarczy kilka milionowych części grama całkowitego genomowego DNA. Blotting DNA Blotting DNA 1. Ekstrakcja DNA z próbek np. krwi 2. Cięcie DNA na fragmenty przy pomocy enzymów restrykcyjnych 3. Fragmenty DNA są poddane elektroforezie na Ŝelu agarozowym 4. śel zostaje umieszczony w aparacie do blottingu, złoŝonym z: gąbki nasączonej buforem, Ŝelu, membrany nylonowej, serwetek papierowych, obciąŝenia 5. Podczas gdy bufor jest absorbowany przez papier, DNA zostaje przeniesione na membranę; w czasie tego etapu zachodzi denaturacja DNA na pojedyncze nici 6. Membrana zostaje poddana inkubacji w obecności pojedynczych nici DNA znakowanych radioizotopem, które łączą się do komplementarnych fragmentów na membranie 7. Membrana zostaje przemyta i pokryta kliszą, która po wywołaniu pokazuje lokalizację poszukiwanych fragmentów DNA DNA 7

8 Northern blotting RNA isolation AAAAAA Probe labeling dctp dttp dgtp datp Sekwencjonowanie DNA Gel electophoresis Blotting Hybridization pbs-semaiii Autoradiography Technika umoŝliwiająca poznanie sekwencji nukleotydów fragmentu DNA Polega na wytworzeniu zbioru cząsteczek róŝnej długości, z jednym typowym (znakowanym) końcem. Cząsteczki te są następnie rozdzielane elektroforetycznie w Ŝelu poliakrylamidowym, co pozwala odczytać sekwencję badanego DNA. 8

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR spis treści Spis treści Polimerazy PCR i real-time PCR 6 Klasyczny PCR Hot Start PCR Real-time PCR i analiza HRM Polimerazy specjalne (long range, proofreading) 6 8 10 13 Odwrotna transkrypcja 15 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

20. STRUKTURĘ DNA. Chemiczne czynniki modyfikujące DNA. Iwona śak, Paweł Niemiec

20. STRUKTURĘ DNA. Chemiczne czynniki modyfikujące DNA. Iwona śak, Paweł Niemiec 20. CZYIKI MDYFIKUJĄCE STRUKTURĘ DA Iwona śak, Paweł iemiec Czynniki chemiczne lub fizyczne o charakterze mutagennym są niejednorodną grupą. Wszystkie reagują bezpośrednio z DA, wprowadzając modyfikacje

Bardziej szczegółowo

Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne?

Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Co to są standardowe części biologiczne? Skąd się wzięła biologia syntetyczna? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że termin "biologia syntetyczna" został ukuty w 1974 roku przez polskiego genetyka i biochemika Wacława Szybalskiego. Biologia

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 7 Poznań, dnia 28.04.2014 r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr 01/2014 Projekt Nowa technologia wytwarzania szczepionek

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

Translation or non-translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology

Translation or non-translation? Borrowings from English in the Polish Language of Biotechnology Translation or not-translation? Borrowings from Englisch Język, Komunikacja, Informacja 47 P. Nowak, P. Nowakowski (red.) Language, Communication, Information P. Nowak, P. Nowakowski (eds) 1/2006 Pat ry

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry)

rozszerzające (na stopień dobry) dopełniające (na stopień bardzo dobry) Wymagania edukacyjne BIOLOGIA KLASA 1 zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ ARTYKUŁY Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIII / 2003, s. 64 73 Magdalena FIKUS Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ Mówimy o terapii genowej, jak gdyby

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

dr hab. Beata Krawczyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dr hab. Beata Krawczyk Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowoczesne metodydiagnostyczne diagnostyczne Immunodiagnostyka dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które

Bardziej szczegółowo

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej

Projekt poznania ludzkiego genomu. Zeszyt 14. Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Projekt poznania ludzkiego genomu Zeszyt 14 Europejska Inicjatywa do Edukacji Biotechnologicznej Autorzy tego rozdziału Ute Harms (koordynator rozdziału) Vic Damen, Wilbert Garvin, Angela Gómez-Nino, Maria

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane

Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane Prof. dr hab. Maria Klein Mgr inż. Małgorzata Madej Rośliny i żywność genetycznie modyfikowane Wprowadzenie Inżynieria genetyczna i tworzenie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) budzą z jednej

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry T O M 4 7, NR 1, 2 0 0 1 Kazimierz Zakrzewski wspomnienia Forma CCC D N A genomu HBV... Czynnik S p l Struktura 70S Rola białek Gre w t r a n s

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo