PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych"

Transkrypt

1 PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław,

2 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji FORMY PŁATNOŚCI (rozliczeń transakcji) FORMY ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI UWARUNKOWANE formy płatności NIEUWARUNKOWANE formy płatności GWARANCJE BANKOWE AKREDYTYWY STAND-BY AWALE WEKSLOWE beneficjent, aby otrzymać przekazane na jego rzecz środki, musi spełnić pewne warunki beneficjent, aby otrzymać przekazane na jego rzecz środki, nie musi spełniać żadnych warunków akredytywa dokumentowa inkaso dokumentowe polecenie wypłaty czek uwarunkowane polecenie wypłaty gotówka weksel

3 MAX. RYZYKO IMPORTERA MIN. Formy rozliczeń transakcji. Drabina ryzyka Przedpłata MIN. Akredytywa Inkaso dokumentowe RYZYKO EKSPORTERA Rachunek otwarty MAX.

4 Formy rozliczeń transakcji. INKASO DOKUMENTOWE Opis produktu Inkaso jest operacją warunkową, w której banki obsługują dokumenty stosownie do instrukcji otrzymanych od banku Podawcy - eksportera. Wydanie dokumentów handlowych reprezentujących towar kupującemu - importerowi następuje w zamian za: uzyskanie zapłaty (inkaso D/P) za wysłany towar/usługi lub w zamian za zabezpieczenie płatności (inkaso D/A) - wystawienie lub akcept weksla. Podstawy prawne: Jednolite Reguły Inkasa, wersja 1995 r. obowiązująca od r.(urc 522) - (ang. Uniform Rules for Collections, revision 1995, ICC publication No. 522) Funkcjonowanie produktu Rola PKO BP IMPORTER (Płatnik) 1. Kontrakt 2. Wysłanie towarów/wykonanie usługi EKSPORTER (Podawca) bank importera Płatnika bank eksportera Podawcy 7. Wydanie dokumentów inkasowych 5. Awizowanie inkasa (warunki wydania dokumentów) 6. Zapłata lub akceptacja weksla Schemat realizacji inkasa dokumentowego importowego / eksportowego 3. Instrukcje inkasowe oraz dokumenty 9. Zapłata lub informacja o akceptacji weksla Bank importera 4. Zlecenie inkasowe oraz dokumenty 8. Zapłata lub informacja o akceptacji Bank eksportera

5 Formy rozliczeń transakcji. INKASO DOKUMENTOWE ograniczenie ryzyka dokumenty będące przedmiotem inkasa zostaną wydane płatnikowi dopiero po spełnieniu przez niego warunków określonych przez eksportera w instrukcjach inkasowych - po dokonaniu zapłaty (inkaso typu D/P) lub po podjęciu zobowiązania do zapłaty w terminie odroczonym (inkaso typu D/A - akcept weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego przez płatnika). wzrost płynności finansowej - w przypadku inkasa z odroczonym terminem płatności eksporter nie musi czekać aż do tego terminu i może zdyskontować zwrócony w ramach inkasa weksel zaakceptowany albo wystawiony przez płatnika. ograniczenie ryzyka prawnego - poddanie inkasa międzynarodowym regulacjom (URC 522) oraz fakt, że większość banków na świecie regulacje te stosuje, czyni ten instrument przewidywalnym KORZYŚCI DLA FIRMY (eksportera) prosta procedura - po wpływie do PKO BP od eksportera (podawcy) instrukcji inkasowych i dokumentów inkasowych, PKO BP wysyła zlecenie i dokumenty inkasowe do wskazanego banku. Za wydanie dokumentów płatnikowi i za zainkasowanie od płatnika należności odpowiada bank pośredniczący. uatrakcyjnienie oferty firmy eksportera dla importera poprzez możliwość zastosowania w inkasie odroczonego terminu płatności. wygoda we wszystkich kwestiach spornych dotyczących realizacji inkasa banki pośredniczą w korespondencji pomiędzy podawcą i płatnikiem inkasa. szybkość dzięki obsłudze inkasa przy wykorzystaniu systemu SWIFT. niskie koszty bankowe koszt bankowej obsługi inkasa plasuje się pomiędzy niższym kosztem polecenia wypłaty a wyższym kosztem akredytywy dokumentowej.

6 Formy rozliczeń transakcji. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Opis produktu Akredytywa dokumentowa jest pisemnym, jednostronnym i nieodwołalnym zobowiązaniem banku, który ją otworzył na zlecenie i zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy (importera), do zapłacenia lub zabezpieczenia zapłaty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi) określonej sumy. Zapłata lub jej zabezpieczenie następuje, pod warunkiem udowodnienia przez beneficjenta, za pośrednictwem przedłożonych przezeń dokumentów, że zostały dopełnione wszystkie warunki, od których akredytywa uzależnia zapłatę oraz pod warunkiem przedstawienia tych dokumentów w terminie ważności akredytywy Podstawy prawne: JEDNOLITE ZWYCZAJE I PRAKTYKA DOTYCZĄCE AKREDYTYW DOKUMENTOWYCH (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 600), opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Międzynarodowe Standardy Praktyki Bankowej dla badania dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej (ICC Publication No. 681), opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Jednolite Reguły dla rembursów międzybankowych w ramach akredytyw dokumentowych (ICC Publication No. 725), opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. INCOTERMS 2000/2010 (ang. International Commercial Terms ). Zawiera formuły handlowe powszechnie stosowane w handlu zagranicznym, ustalone przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Zawarcie kontraktu na bazie formuły handlowej INCOTERMS 2000/2010 określa umowny podział praw i obowiązków pomiędzy stronami kontraktu. INCOTERMS 2000/2010 określa formuły handlowe (bazy dostawy) w podziale na 4 grupy (E, F, C, D).

7 Wybrane formuły handlowe INCOTERMS 2000/ INCOTERMS 2010 Grupa E udostępnienie towaru Grupa F główne przewoźne nie opłacone Grupa C główne przewoźne opłacone Grupa D dostarczenie towaru EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP FAS, FOB, CFR, CIF FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ

8 Formy rozliczeń transakcji. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Funkcjonowanie produktu Rola PKO BP EKSPORTER (Beneficjent akredytywy) 1 5 IMPORTER (Zleceniodawca akredytywy) bank otwierający akredytywę (akredytywa własna) lub bank pośredniczący (ew. dodatkowo potwierdzający) (akredytywa obca) 8b a 9 Bank pośredniczący (ew. potwierdzający) Bank otwierający Kontrakt Zlecenie otwarcia akredytywy, przyjęcie zabezpieczeń, zawarcie umowy Otwarcie akredytywy Awizowanie akredytywy Wysłanie towarów/ wykonanie usługi a 8b 9 Prezentowanie dokumentów List przewodni, dokumenty Zapłata za prawidłowe dokumenty Zapłata Zapłata Dokumenty

9 Formy rozliczeń transakcji. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA OBCA Bezpieczeństwo - eliminacja ryzyka kredytowego związanego z kontrahentem odpowiedzialność za dokonanie płatności na rzecz sprzedającego (eksportera) przejmują banki Wygoda płatność dokonywana w formie bezgotówkowej, po dokładnym sprawdzeniu przez bank dokumentów, przedstawionych przez eksportera Zabezpieczenie przed ryzykiem odstąpienia przez importera/ kupującego od realizacji kontraktu lub zmiany ustalonych warunków bez uzyskania zgody eksportera/ sprzedającego dotyczy akredytywy nieodwołalnej Szybkość dzięki obsłudze przy wykorzystaniu systemu SWIFT Możliwość cesji należności z akredytywy na PKO BP cesja ta może stanowić dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego eksporterowi kredytu Atrakcyjniejsza oferta eksportera / sprzedającego dla importera/ kupującego poprzez możliwość zastosowania w akredytywie odroczonego terminu płatności KORZYŚCI DLA FIRMY (eksportera) Dyskonto należności Wzrost płynności gotówkowej poprzez możliwość zdyskontowania należności z akredytywy przed ustalonym w akredytywie terminem płatności Akredytywa przenośna Możliwość przeniesienia uprawnień z tytułu akredytywy dokumentowej na beneficjenta wtórnego

10 Formy zabezpieczeń transakcji. Gwarancja bankowa Opis produktu Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku, dokonanym na zlecenie Klienta (zleceniodawcy), do wypłacenia beneficjentowi gwarancji bankowej na jego żądanie przedłożone w Banku zgodnie z warunkami Gwarancji bankowej i w terminie jej ważności określonej sumy pieniężnej. Podstawy prawne: Jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie (ICC Publication No. 458 lub 758) Funkcjonowanie produktu Rola PKO BP 1. Kontrakt 5. Przekazanie zaliczki bank pośredniczący (gwarancja obca) lub bank udzielający gwarancji (gwarancja własna) 9. Zapłata 4. Awizowanie gwarancji 6.Żądanie zapłaty Schemat udzielenia i realizacji gwarancji gwarancja zwrotu zaliczki 2. Zlecenie udzielenia gwarancji 2a. Dokonanie oceny zdolności kredytowej 2b. Przyjęcie zabezpieczeń 2c. Zawarcie umowy 8a. Dochodzenie roszczeń od zleceniodawcy Bank pośredniczący 3. Udzielenie gwarancji 7. Żądanie zapłaty z poświadczonym przez Bank podpisem beneficjenta 8. Zapłata Bank udzielający gwarancji

11 Formy zabezpieczeń transakcji. Gwarancja bankowa Wybrane rodzaje gwarancji własnych i obcych udzielanych i obsługiwanych przez PKO BP Gwarancja zapłaty Forma zabezpieczenia zapłaty należności za zakupione towary / usługi Zleceniodawca gwarancji - kupujący/importer Beneficjent gwarancji - sprzedający/eksporter Gwarancja zwrotu zaliczki Forma zabezpieczenia się przed ewentualnością odstąpienia przez sprzedającego/eksportera od realizacji kontraktu oraz przed odmową zwrotu zaliczki Gwarancja spłaty kredytu Zabezpieczenie transakcji w przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi należnościami w terminie ustalonym w umowie kredytu Zwiększenie wiarygodności Klienta w oczach kredytodawcy i w efekcie możliwości uzyskania korzystnych warunków kredytu Gwarancja dobrego wykonania umowy Gwarancja wystawiana na rzecz kupującego/importera (beneficjent gwarancji) Zabezpieczenie np: dostarczenia towarów określonej ilości; jakości, w określonych terminach; świadczenia usług w określonych terminach; zrealizowania określonej inwestycji Gwarancja przetargowa (wadialna) Gwarancja udzielana na rzecz zamawiającego (beneficjent gwarancji) Zabezpieczenie niedotrzymania warunków umowy przez dostawcę/wykonawcę (zleceniodawcę gwarancji), którego oferta została przyjęta, naruszając w ten sposób zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu

12 Formy zabezpieczeń transakcji. Gwarancja bankowa obca Elastyczność i różnorodność - brak obligatoryjnych przepisów dla gwarancji umożliwia dowolne kształtowanie warunków gwarancji w zależności od okoliczności towarzyszących transakcji oraz od ustaleń pomiędzy kontrahentami; istnieje wiele rodzajów gwarancji, produkt ten może być instrumentem zabezpieczającym zarówno interesy sprzedającego, jak i kupującego KORZYŚCI DLA FIRMY (beneficjenta) Szybkość obsługa na życzenie stron kontraktu, przy wykorzystaniu systemu SWIFT.

13 Dziękuj kuję za uwagę Tadeusz Borowski Departament Produktów Finansowania Handlu 13

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Procesy w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Procesy w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Procesy w handlu zagranicznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Gestia transportowa Gestia transportowa: to prawa i obowiązki organizacji transportu towaru a także uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Departament Klienta Biznesowego 0 Warszawa kwiecień 2014 r. Produkty ułatwiające działalność eksportową I. Rachunki firmowe pakiety Mój

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego PAECH Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie I. DEFINICJE a) Sprzedający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PAECH

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 1 grudnia 2008r. Niniejszy wyciąg został sporządzony na podstawie Postanowienia nr P-527/PT Szefa

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Michał Grudziński CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO Wstęp Przedsiębiorstwo do sprawnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo