Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu"

Transkrypt

1 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r.

2 BGK wspiera polski eksport poprzez następujące produkty Programy rządowe Warunek krajowego pochodzenia produktu Oferta uzupełniająca Dowolne pochodzenie produktu Długoterminowe finansowanie eksportu polskich dóbr i usług inwestycyjnych Kredyt dla nabywcy Program DOKE Finansowanie zaliczki Prefinansowanie Kraje ryzyka nierynkowego Wszystkie kraje Krótkoterminowe finansowanie polskiego eksportu Postfinansowanie Dyskonto z akredytywy Postfinansowanie Dyskonto z akredytywy Operacje dokumentowe Kraje ryzyka nierynkowego Potwierdzenia akredytyw eksportowych Wszystkie kraje Potwierdzenia akredytyw eksportowych Operacje dokumentowe: akredytywa, inkaso, gwarancja

3 Instrumenty Finansowania Krótkoterminowego POSTFINANSOWANIE AKREDYTYW (finansowanie banku importera) DYSKONTO AKREDYTYW (finansowanie Eksportera) dla akredytyw potwierdzonych i niepotwierdzonych do 100% wartości kontraktu finansowanie do 719 dni Koszt: EURIBOR/LIBOR + marża BGK/KUKE pokrywa Importer np. dla transakcji w EUR i 719 dni finansowania importera białoruskiego marża BGK wyniesie 3,0-3,3% dla akredytyw potwierdzonych i niepotwierdzonych do 100% wartości kontraktu finansowanie do 719 dni Koszt: EURIBOR/LIBOR + marża BGK/KUKE pokrywa Eksporter np. dla transakcji w EUR i 719 dni odroczenia płatności w akredytywie z banku rosyjskiego, marża BGK wyniesie 2,1 2,4%

4 Postfinansowanie Akredytyw uczestnicy i schemat transakcji POLSKI EKSPORTER 1 IMPORTER polskich towarów i usług BANK IMPORTERA 6 4

5 5 Warszawa, 20 października 2010 r. Schemat transakcji Przebieg akredytywy z postfinansowaniem: 1) zawarcie kontraktu między eksporterem i importerem, 2) bank importera uzgadnia z BGK warunki postfinansowania i udziela kredytu importerowi, 3) bank importera otwiera akredytywę na rzecz polskiego eksportera, 4) BGK awizuje akredytywę eksporterowi, w przypadku akredytywy potwierdzonej otrzymuje gwarancję KUKE, 5) eksporter wysyła towar i składa w BGK dokumenty wymagane akredytywą, 6) BGK otrzymuje gwarancję KUKE, dokonuje wypłaty na rzecz eksportera i uruchamia kredyt dla banku importera, 7) spłata kredytu przez importera i bank otwierający.

6 Dyskontowanie akredytyw uczestnicy i schemat transakcji Warszawa, 20 października 2010 r. POLSKI EKSPORTER 1 IMPORTER polskich towarów i usług 1. Zawarcie kontraktu między eksporterem i importerem 2. Otwarcie na wniosek importera akredytywy z odroczonym terminem płatności 2 7 BANK IMPORTERA 3. W przypadku akredytywy potwierdzonej BGK otrzymuje gwarancję KUKE 4. BGK awizuje akredytywę eksporterowi 5. Prezentacja dokumentów za wysłany towar, zgodnie z warunkami akredytywy 6. BGK otrzymuje gwarancję KUKE i dokonuje wypłaty na rzecz Eksportera zdyskontowanej należności z akredytywy 7. rozliczenie akredytywy zgodnie z warunkami odroczenia płatności

7 Warunki finansowania krótkoterminowego w ramach programu rządowego Krajowe pochodzenie produktu Akredytywa z kraju ryzyka nierynkowego Gwarancja KUKE Maksymalna wartość składników pochodzenia zagranicznego nie może przekraczać 50% Kraje ryzyka nierynkowego to np.: Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Serbia, Bośnia, Mołdowa, Gruzja Warunkiem uzyskania gwarancji KUKE jest ustalenie przez BGK i KUKE limitu na bank otwierający akredytywę

8 Kredyt dla nabywcy Warszawa, 20 października 2010 r. Kredyt dla nabywcy Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych (DFPI) Jednostka odpowiedzialna Kredyt dla banku nabywcy Departament Wspierania Handlu Zagranicznego (DWHZ) Dobra i usługi inwestycyjne np. przedsięwzięcia pod klucz, eksport usług budowlanych, dostawa dóbr inwestycyjnych, również jako podwykonawca lub poddostawca Przedmiot kontraktu 1. Produkt* 2. Produkt* + usługa 3. Przedsięwzięcie pod klucz Powyżej 5 milionów EUR Optymalna wartość kontraktu Od 200 tys. EUR 1.Kontrakt (projekt kontraktu) 2.Biznes plan 3.Informacje finansowe 1.Polisa KUKE 2. Inne (w zależności od importera, charakteru kontraktu, przedmiotu finansowania) Wymagane dokumenty Zabezpieczenia Kontrakt eksportowy (parametry transakcji eksportowej) Polisa KUKE 1.Finansowe 2.Ubezpieczenia 3.Opinii prawnej 4. Koszt due diligence (w zależności od finansowanego przedsięwzięcia) Koszty 1.Finansowe 2.Ubezpieczenia *produkt o okresie zużycia ekonomicznego przekraczającym okres finansowania

9 Finansowanie od 2 do 7 lat*: eksportu towarów o dłuższym okresie zużycia ekonomicznego oraz projektów pod klucz za granicą Siedziba kontrahenta w dowolnym kraju Minimalna kwota zaliczki 15% Wymagane krajowe pochodzenie przedmiotu kontraktu Obligatoryjne ubezpieczenie kredytu w KUKE SA Dostępne waluty: EUR i USD Płatność po przedłożeniu: Faktury Dokumentów potwierdzających realizację Oświadczenia akceptacji podpisanego przez importera i bank importera Spłata w równych ratach maksymalnej długości 6 mieś., pierwsza rata płatna po maksymalnie 6 mies. od konsolidacji Maksymalny 30% udział kosztów lokalnych (w wartości eksportu)** Główne parametry Kredytu dla banku nabywcy Korzyści dla eksportera Płatność z BGK do eksportera w terminie 5 dni roboczych od daty prezentacji zgodnych dokumentów Przeniesienie ryzyka zapłaty na Skarb Państwa (poprzez BGK i KUKE SA) Możliwość finansowania kontraktów eksportowych na rynki podwyższonego ryzyka Preferencyjne koszty finansowania kontraktów eksportowych Koszty kredytu dla nabywcy nie obciążają eksportera *w ramach tzw. ścieżki indywidualnej możliwość ubiegania się o okres spłaty do 8,5 lat (a w przypadku krajów o niższym dochodzie per capita do 10 lat) **możliwość zmiany maksymalnego udziału kosztów lokalnych w styczniu 2011

10 Koszt finansowania ponoszony przez Importera Warszawa, 20 października 2010 r. % Stałe oprocentowanie Zmienne oprocentowanie Co to są stawki CIRR (Commercial Interest Reference Rates) Minimalne stawki stałego oprocentowania stosowane przez kraje będące sygnatariuszami konsensusu OECD w odniesieniu do oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych EUR 2-5 lat 2,06% 5-7 lat 2,66% USD 2-5 lat 1,74% 5-7 lat 2,41% Możliwość ustalenia wysokości oprocentowania na okres do 120 dni Jeżeli oprocentowanie ustala się przed podpisaniem kontraktu eksportowego to oprocentowanie zwiększa się o 0,2% Aktualna tabela oprocentowania CIRR jest dostępna na stronie internetowej BGK niezmienne w trakcie trwania umowy bazujące na stopach CIRR 1 EURIBOR + marża marża jest uzależniona od okresu kredytowania od 1,1% do 2,30% p.a. Prowizja administracyjna 0,5% p.a. (płatna z góry, za pierwszy rok od wartości kredytu, za kolejne lata od salda zaangażowania) Ubezpieczenie w KUKE SA (jednorazowe, możliwość włączenia do wart. Kredytu) Marża i prowizje banku importera (negocjowana przez importera) Koszty opinii prawnej (dla kredytów o wartości powyżej 10 mln EUR) Brak Opcjonalnie: opłaty BGK Koszty za złożenie opinii prawnej*** wniosku Opcjonalnie: Koszty opinii prawnej*** Brak prowizji BGK za udzielenie kredytu 1 w odniesieniu do USD ma zastosowanie stawka bazowa LIBOR 2 wysokość marży obowiązuje do końca stawka oprocentowania ważna do 14/11/2010 4Kredytobiorca musi przedłożyć opinię prawną niezależnej kancelarii prawnej z kraju Kredytobiorcy zgodną z wzorem BGK; dla kredytów powyżej 20 mln EUR musi być przedłożona opinia prawna renomowanej zaakceptowanej przez BGK kancelarii prawnej z kraju Kredytobiorcy 4 2

11 Składka ubezpieczeniowa Jej wysokość zależy od: - kraju siedziby kredytobiorcy - okresu spłaty oraz - standingu finansowego kredytobiorcy (banku importera) Składka może być sfinansowana w ramach kredytu Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo najpóźniej przed pierwszym wykorzystaniem kredytu (jeżeli nie jest finansowana w ramach kredytu) Stawka składki ubezpieczeniowej jest kalkulowana przez KUKE SA indywidualnie dla każdego kredytu Szacunkowy koszt ubezpieczenia kredytu 2 lata 3 lata 5 lat Czechy 0,75 % 0,89 % 1,16 % Rosja, Turcja, Indonezja 1,93 % 2,61 % 3,96 % Kazachstan 2,66 % 3,53 % 5,29 % Gruzja, Serbia 3,56 % 4,64 % 6,82 % Białoruś, Mołdowa, Bośnia Okres spłaty 4,75 % 6,07 % 8,70 % Założenie: jednorazowa wypłata kredytu Stan na wrzesień 2010

12 Procedura zawarcia umowy kredytu 2. Podpisanie porozumienia Eksporter 1. Podpisanie kontraktu 5. Ubezpieczenie kredytu BGK Importer KUKE 3. Zawarcie umowy o kredyt Bank Importera 4. Zawarcie umowy o kredyt 1. Zawarcie kontraktu eksportowego pomiędzy Eksporterem i Importerem 2. Zawarcie między BGK i Eksporterem Porozumienia z Eksporterem", które informuje Eksportera o warunkach wykorzystania kredytu, o procedurze wypłat z kredytu oraz reguluje zasady współpracy w okresie wykorzystania i spłaty kredytu 3. Zawarcie umowy kredytu między BGK i Bankiem importera 4. Zawarcie umowy kredytu między Bankiem importera i Importerem 5. Objęcie kredytu udzielonego przez BGK ochroną ubezpieczeniową przez KUKE (na wniosek BGK)

13 Realizacja kredytu Warszawa, 20 października 2010 r. 2. Złożenie dokumentów, 3. Płatność Eksporter 1. Realizacja kontraktu BGK Importer 4. Spłata kredytu Bank Importera 4. Spłata kredytu 1. Wysyłka towaru lub realizacja usług przewidzianych w kontrakcie eksportowym przez Eksportera 2. Przekazanie dokumentów handlowych przez Eksportera do BGK, przewidzianych w Kontrakcie eksportowym, Porozumieniu z Eksporterem oraz Umowie kredytu, potwierdzających realizację eksportu: a. Faktury, b. Dokumentów potwierdzającego realizację kontraktu (wysyłki towaru), c. Oświadczenia akceptacji podpisanego przez importera i bank importera 3. Wypłata przez BGK należności za zrealizowany eksport na rzecz Eksportera; po wypłacie wszystkich transz kredytu następuję konsolidacja w dacie tzw. SPoC (Starting Point of Credit), a jednocześnie obciążenie przez BGK kredytem Banku importera 4. Bank Importera obciąża kredytem Importera, który jest spłacany za pośrednictwem banku importera

14 Program DOKE Warszawa, 20 października 2010 r. Cele Programu zrównanie pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów z firmami z innych krajów OECD wspieranie eksportu o charakterze inwestycyjnym przy wykorzystaniu środków budżetowych Możliwości warunki kredytu zgodne z Porozumieniem OECD finansowanie produkcji wypłatami zaliczek w ciężar kredytu brak konieczności spłat odsetek w okresie wykorzystania kredytu środki na spłaty generowane po dostawie w wyniku korzystania z zakupionego towaru przez nabywcę Główne parametry DOKE Korzyści gwarancja stałej stopy procentowej dla kredytobiorcy ryzyko zmian stopy procentowej wyeliminowane bez dodatkowych kosztów finansowanie składki KUKE i odsetek skapitalizowanych przed dostawą Programem można także objąć kredyt na koszty lokalne w kraju nabywcy, związane z realizacją kontraktu długie okresy spłat (w zależności od branży i kraju importera) okres spłaty liczony od dostawy łatwiejsze planowanie kosztów w długim okresie minimum formalności, brak opłat za wnioski

15 Kontakt Produkt Kontakt ogólny Kredyt dla banku nabywcy w ramach programu rządowego Kredyt dla nabywcy Postfinansowanie akredytywy, dyskonto akredytywy, potwierdzenie akredytywy w ramach programu rządowego; operacje dokumentowe Program DOKE Odpowiedzialna jednostka Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel , I Oddział w Warszawie tel , Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel , , Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych tel , Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel , Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel ,

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr...

UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY KOMERCYJNY Nr... zwana dalej Umową, zawarta w dniu...w. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3 22-540 Dołhobyczów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo