Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego"

Transkrypt

1 Wywóz towarów za granicę związany jest z problemem jego finansowania. Uczestnikami finansowania eksportu są najczęściej: eksporter, zagraniczny importer i banki. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów handlowych występuje ryzyko kursowe i ryzyko kredytowe. Istotne dla eksportera staje się uniknięcie lub zmniejszenie ryzyka kredytowego, czyli nieotrzymania w terminie kwoty pieniężnej za dostarczone towary lub usługi. Tym większe jest to ryzyko, im mniej znane są: - nowy kontrahent, - zwyczaje panujące w kraju importera, - obowiązujące przepisy gospodarcze, zwłaszcza handlowe. Rozliczenia między eksporterem a importerem mogą przebiegać w formie bezdewizowej lub dewizowej. Rozliczenia bezdewizowe mają miejsce w handlu wymiennym (countertrade). Jest to kompensata wzajemnych należności, które są realizowane przez kontrahentów. Przy rozliczeniach dewizowych istotny jest wybór metody płatności minimalizującej ryzyko kredytowe związane z nieotrzymaniem zapłaty zgodnie z warunkami kontraktu. Eksporter i importer niezmiernie rzadko korzystają z wyłącznego finansowania za pomocą własnych środków finansowych. Wykorzystywane są natomiast środki finansowe eksportera, importera, środki banków. Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Największe znaczenie w praktyce ma finansowanie krótkoterminowe. Kredyty te są z reguły korzystne dla eksportera i mogą być udzielane w różnej formie. Weksel Największe znaczenie w krótkookresowym finansowaniu eksportu mają weksle zagraniczne. Jest to także najtańsza forma finansowania. Finansowanie za pomocą weksla zagranicznego ma w zasadzie taki sam przebieg, jak w transakcji krajowej. Weksle te, zarówno w walucie krajowej, jak i obcej, mogą być redyskontowane w banku centralnym. Należy pamiętać, aby przy zmianie waluty nadal były osiągane korzyści z tej formy finansowania, a to jest możliwe wtedy, gdy koszty dyskonta i koszty zabezpieczenia kursowego są niższe niż koszty innej metody finansowania. Kredyty bankowe Krótkoterminowe kredyty bankowe, udzielane przez banki eksportera, są zaciągane najczęściej na okres przezwyciężania trudności, czyli do momentu wpływu zapłaty za sprzedany towar. Służą one także zabezpieczeniu krótkoterminowego finansowania produkcji eksportera. Termin kredytowania z reguły nie przekracza 6 miesięcy. Przedpłata, zapłata częściowa Przy tej formie finansowania eksportu obciążenie leży po stronie zagranicznego kupca. W tym przypadku kupujący finansuje wywóz towaru w pełni lub częściowo. Przedpłata i zapłata częściowa są powszechnie stosowane zwłaszcza w odniesieniu do klientów nowych i o słabej kondycji finansowej.

2 Factoringeksportowy Przy factoringu eksportowym factor zakupuje od eksportera przysługujące mu krótkoterminowe zobowiązania zagranicznego importera. Factor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności importera (ochrona przed odpowiedzialnością za cudzy długu). Eksporter otrzymuje od factora należność w ramach ochrony albo przy wpływie należności z eksportu, albo natychmiast w wysokości 80%, a resztę przy wpływie należności. Tego typu finansowanie może być szczególnie pomocne przy eksporcie dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i usług. Dotyczy zwłaszcza średnich przedsiębiorstw, których kapitał własny jest z reguły ograniczony. Przy transakcjach eksportowych ustalony jest 120-dniowy termin zapłaty, którego nie należy przekraczać. Krąg zagranicznych klientów (importerów) nie powinien ulegać zmianom, gdyż może wzrosnąć ryzyko kredytowe w momencie pojawienia się nowych i mało znanych odbiorców. Firma factoringowa i eksporter podpisują umowę, na podstawie, której factor eksportera szuka w kraju importera takiego factora, który dokonałby sprawdzenia wiarygodności kredytowej importera. Transakcje eksportowe prowadzone za pomocą facto.ringu eksportowego są praktycznie dla eksportera bez żadnego ryzyka i mają charakter transakcji krajowej. Koszty factora eksportowego zawierają wydatki za usługi (obsługa upomnień) i wynoszą od l do 2,5% wartości obrotu. Dyskonto prywatne Dyskonto prywatne to weksle, które są ciągnione przez eksportera na jego bank. Bank je akceptuje, następnie zostają one odkupione przez prywatną firmę dyskontową, która redyskontuje je w banku centralnym. Prywatne firmy dyskontowe stawiają wiele warunków zarówno w stosunku do weksla, jak i do jego wystawcy. Są to m. in. ograniczenie kwoty lub terminu. Weksle te nie powinny przekraczać terminu 90 dni. Średnio- i długoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Srednio- i długoterminowe finansowanie eksportu dotyczy okresu powyżej 12 Inleslęcy. Stosowane są tu różnego typu zabezpieczenia, gwarancje banków, gwarancje eksportowe, które pomniejszają ryzyko. Najczęściej spotykaną formą są średnio- i długoterminowe kredyty kupieckie i bankowe. Kredyty kupieckie różnią się od bankowych oddzieleniem umowy kupna- sprzedaży zawartej między importerem a eksporterem od umowy kredytowej zawartej między bankami. Kredyty kupiecki średnio- i długoterminowe dotyczą większych sum i najczęściej są związane z towarami wytwarzanymi na zamówienie. Towary te cechują się znaczną wartością (np. samoloty, nowe linie produkcyjne, budowa pełnych obiektów przemysłowych). Zabezpieczenie kredytu jest określane w umowie. Ryzyko eksportera jest tu znaczne. Także refinansowanie bankowe jest trudniejsze, gdyż banki często żądają od eksportera przedstawienia wartości zabezpieczenia. W wielu przypadkach eksporter musi przedłożyć bankom gwarancje ubezpieczenia tego kredytu przez instytucje dokonujące ubezpieczeń transakcji eksportowych.

3 Ubezpieczenie kredytu dotyczy 70-90% jego wartości. Częściowe ryzyko ponosi eksporter, co ma zabezpieczyć przed podejmowaniem zbyt niepewnych transakcji. Koszt ubezpieczenia wynika z przedmiotu i stopnia ryzyka wynikającego z eksportu do kraju kupującego. Ubezpieczenie kredytu eksportowego obejmuje: - ryzyko handlowe - całkowity lub częściowy brak zapłaty, - ryzyko ekonomiczne - niekorzystne zmiany kursowe waluty, kredyt, - ryzyko polityczne - wojny, - ryzyko katastroficzne - niekorzystny wpływ klęk żywiołowych, w której został udzielony Bankowe kredyty średnioterminowe Bankowe kredyty średnioterminowe są kredytami jednorazowymi. Nie można ich odnawiać w czasie ich spłaty. Kredyty tego typu udzielane na 2 lub 3 lata, spłata ich następuje po zakończeniu okresu kredytowania. Często stosowane jest zabezpieczenie wekslowe z terminami płatności, co 180 dni. Zabezpiecza się w ten sposób spłatę kredytu i umożliwia redyskonto weksla. Bankowe kredyty długoterminowe Kredyty długoterminowe są udzielane na 7-10 lat. Dotyczą kredytowania dostaw towarowych lub budowy obiektu. Rozpoczęcie spłat następuje najczęściej po zakończeniu dostawy towarowej lub zakończeniu budowy obiektu. Kredyty długotenninowe cechują się znaczną wartością. Często też refinansowanie takiej działalności odbywa się w bankach centralnych lub w specjalistycznych instytucjach finansowych o charakterze państwowym lub publiczno-prawnym, pod warunkiem uzyskania gwaranci ubezpieczenia kredytu. Ubezpieczenie kredytu jest uzależnione od spełnienia przez eksportera wielu warunków. Do podstawowych należą konieczność pochodzenia towaru z kraju eksportera oraz zapewnienie w kontrakcie pochodzenia towaru z kraju eksportera oraz zapewnienie w kontrakcie zapłaty gotówką 10-30% wartości w ratach: po podpisaniu kontraktu, przy dostawie towaru i po wykonaniu kontraktu. Ponadto okres kredytu i terrniny jego spłaty powinny być powiązane z wartością transakcji i jej przedmiotem. Dokumenty finansowe W handlu zagranicznym zapłata za towar lub usługę odbywa się według zasady CAD (cash against documents), co oznacza, że zapłata następuje w zamian za dokumenty złożone do inkasa lub akredytywy. Wśród dokumentów, od których uzależniona jest zapłata, można wyróżnić: - dokumenty handlowe - wśród nich najważniejsza jest faktura, - dokumenty ubezpieczeniowe - polisa ubezpieczeniowa, certyfikat ubezpieczeniowy, - dokumenty finansowe - czek, weksel. Weksel

4 W praktyce obrotu międzynarodowego występują dwa rodzaje weksli: trasowany i własny. Weksel trasowany (ciągniony, trata) - jest to dokument, w którym wystawca - trasant poleca innej osobie trasantowi - zapłacić w oznaczonym terminie określoną sumę pieniężnąna rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby zwanej remitentem. Weksel wlasny (sola weksel, weksel prosty) - jest to dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia w oznaczonym terminie określonej sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby. W tym przypadku wystawia i płaci za weksel ta sama osoba. W handlu zagranicznym importer, wystawiając weksel własny, zobowiązuje się do zapłaty eksporterowi, natomiast eksporter wystawia weksel trasowany i "ciągnie" go na importera lub jego bank, któremu poleca zapłacenie sobie lub remitentowi określonej sumy pieniężnej. Terminy płatności weksla, można określić następująco: - płatny za okazaniem, - płatny n dni po okazaniu, - płatny w określonym dniu, - płatny n dni po dacie. Z wekslem związane są następujące pojęcia: akcept, awal, indos. Akcept to zobowiązanie dłużnika (trasata), na którego został wystawiony weksel trasowany, do zapłaty podanej sumy wekslowej w oznaczonym terminie i miejscu. Akcept zaznacza się zazwyczaj w lewej części pierwszej strony weksla i opatruje własnym podpisem. Trasatem akceptantem weksla trasowanego - może być bank i wówczas mówi się o wekslach (akceptach) bankowych, a także importer zobowiązany do zapłaty i wówczas mówi się o wekslach (akceptach) kupieckich. Awal to poręczenie za osobę zobowiązaną wekslowo. Poręczycielem (awalistą) jest osoba, która poręczyła za zapłatę całości lub części sumy wekslowej. Poręczenie umieszcza się na ogół w lewej części przedniej strony weksla, wzdłuż jego krótszego boku, w formie napisu "poręczam", dodając nazwę podmiotu, za który się poręcza oraz składając podpis. W handlu zagranicznym awalistą jest najczęściej bank. Za dokonanie awalu banki pobierają określoną prowizję. Weksel, na którym umieszczono awal wiarygodnego banku, stanowi pewniejsze zabezpieczenie należności wekslowej. Odpowiedzialność awalisty jest, bowiem taka sama, jak tego, za kogo poręczył. Awal banku ma szczególne znaczenie wtedy, gdy wystawcą weksla własnego lub trasatem weksla ciągnionego jest nieznany importer. W takich sytuacjach ustala się, na ogół już w trakcie negocjacji kontraktu, że weksel ma być awalizowany przez wiarygodny bank, o wysokim standingu. Banki udzielają poręczenia przede wszystkim za głównych dłużników wekslowych - wystawcę weksla własnego i akceptanta weksla trasowanego. Awal udzielony przez dobry bank jest warunkiem umożliwiającym zdyskontowanie weksli, tj. otrzymanie należności wekslowej przed terminem płatności weksla. Bank dyskontujący wypłaca w takim przypadku sumę pomniejszoną o odsetki za okres od momentu dyskonta weksli do czasu ich płatności (odsetki obliczane są według stopy dyskontowej). Indos to sposób przenoszenia wierzytelności zapisanych na wekslu na inną osobę w formie: "ustępuję na zlecenie". Posługiwanie się na wekslu tak brzmiącą klauzulą indosową oznacza, że ustępujący nie wyłącza regresu do siebie, tzn. że odpowiada przed każdym następnym posiadaczem weksla (nie tylko przed swoim indosatariuszem) za wykupienie weksla w terminie. Weksle, na którym występuje nieprzerwany ciąg indosów "ustępują na zlecenie", posiada tzw. legitymację formalną. Oznacza to, że

5 wszystkie osoby zapisane na wekslu solidarnie odpowiadają za realizację weksla w terminie. W sytuacji zmiany klauzuli indosowej na klauzulę "ustępuję, ale nie na zlecenie" następuje ograniczenie odpowiedzialności indosanta tylko w stosunku do jego bezpośredniego następcy. Ciąg indosów jest, zatem w tym miejscu przerwany. Klauzula indosowa "ustępuję, ale bez odpowiedzialności" oznacza, że indosant w ogóle nie odpowiada za realizację weksla w terminie. Każda klauzula indosowa, za wyjątkiem klauzuli "ustępuję na zlecenie", uniemożliwia sprzedaż weksla do dyskonta. Remitent weksla ( czy też - w przypadku indosowania - jego posiadacz), który może wykazać swe prawo nieprzerwanym szeregiem indosów, winien otrzymać - w terminie wymagalności weksla - określoną sumę wekslową od akceptanta (w przypadku weksla trasowanego) lub wystawcy (w przypadku weksla własnego). W sytuacji, gdy dłużnik odmówi zapłaty, posiadacz weksla może dochodzić roszczeń od wszystkich poprzedników wekslowych (indosantów, poręczycieli, wystawcy weksla własnego), czyli wykonać tzw. poszukiwanie zwrotne. Warunkiem koniecznym poszukiwania zwrotnego, czyli zachowania regresu do poprzedników wekslowych, jest protest wekslowy wykonany w terminie. Nie jest on konieczny tylko wtedy, gdy dłużnik umieścił zastrzeżenie na wekslu, np. "bez protestu" lub "bez kosztów". Protest jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza w terminie przewidzianym prawem (np. za nie przyjęcie weksla już w następnym dniu powszednim, za niezapłacenie weksla w ciągu dwóch dni powszednich przypadających po terminie ważności). Weksel pełni najczęściej funkcję kredytową. Jest na przykład stosowany przy kredytach kupieckich. Eksporter, sprzedają towar na kredyt bądź ciągnie weksel na importera, który to akceptuje, bądź otrzymuje od importera jego weksel własny. Na ogół eksporter wymaga tutaj poręczenia zapłaty za weksel przez uznany bank zagraniczny. Z weksla korzysta się również "posiłkowo" w tzw. uwarunkowanych formach płatności, tj. w inkasie lub w akredytywie. Roszczenia wekslowe ulegają przedawnieniu: - przeciwko akceptantowi weksla trasowanego lub wystawcy weksla własnego po trzech latach, licząc od dnia płatności, - w stosunku do indosantów i wystawcy weksla trasowanego po roku, licząc od dnia protestu, - wzajemne roszczenia indosantów do wystawcy z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia wykupienia weksla przez indosanta albo od dnia pociągnięcia go do odpowiedzialności sądowej. Czek jest to pisemny dokument sporządzony na specjalnym blankiecie zawierającym bezwarunkowe polecenie wypłacenia przez bank (trasata) z rachunku wystawcy (trasanta) określonej kwoty pieniężnej okazicielowi lub osobie wymienionej na czeku (remitentowi). Z chwilą wystawienia czek staje się samodzielnym środkiem płatniczym, niezależnym od danej transakcji. Czek może być wystawiony na: - określoną osobę (fizyczną lub prawną) z zastrzeżeniem "nie na zlecenie"; jest to czek imienny, który może być odstąpiony innej osobie tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu (cesji), tzn. na podstawie aktu notarialnego, - określoną osobę (fizyczną lub prawną) z zastrzeżeniem "na zlecenie" lub bez żadnego zastrzeżenia; jest to czek na zlecenie, który może być odstąpiony innej osobie przez indos, - okaziciela, czyli zawierać sformułowanie "wypłacić okazicielowi"; jest to czek na okaziciela, czyli każdy, kto go przedłoży, otrzyma zapłatę; czek taki można przekazać innej osobie po prostu przez wręczenie.

6 Formy obrotu czekowego: - czek zwykły (kasowy), który upoważnia do podjęcia gotówki lub dokonania za jego pomocą zapłaty kolejnemu wierzycielowi, - czek rozrachunkowy, który nie może być wypłacony w gotówce, lecz służy jedynie do uznania rachunku bankowego remitenta lub indosanta; tront takiego czeku posiada naniesioną przez bank klauzulę "do rozrachunku" lub "przekazać na rachunek", - czek potwierdzony zawierający oświadczenie trasata (banku dłużnika), że ma pokrycie rachunku. W tym ostatnim przypadku bank potwierdzający blokuje odpowiednią kwotę na rachunku wystawcy czeku. Posługiwanie się tym czekiem jest celowe wtedy, gdy płatnik nie cieszy się dobrą opinią lub, gdy chodzi o uniknięcie ryzyka przewozu większej gotówki. Czek taki jest realizowany bez potrzeby sprawdzenia stanu konta. Gwarancją jego pokrycia jest potwierdzenie banku. Prawo czekowe nie przewiduje przyjmowania czeku w formie akceptu czy awalu. Wynika to z faktu, że czek jest płatny za okazaniem, a nie w przyszłości. Zatem jego wystawienie wymaga dysponowania odpowiednim pokryciem na rachunku bankowym wystawcy. Ponadto polecenie zapłaty zawarte w czeku może być kierowane tylko do banku. W obrotach międzynarodowych naj chętniej stosowane są czeki bankierskie wystawiane przez jeden bank na inny bank Gako remitent) lub na określoną osobę czy firmę. Czek taki jest podpisany przez bank-wystawcę i daje gwarancję otrzymania należności natychmiast po złożeniu go do realizacji. Ponieważ czeki są płatne za okazaniem, muszą, więc mieć pokrycie w każdej chwili od wystawienia. Mogą być jednak przedstawione do realizacji w kraju trasata w określonym prawem terminie. Wynosi on: - 10 dni w przypadku wystawienia i płatności w tym samym kraju, - 20 dni w przypadku wystawienia i płatności w różnych krajach tego samego kontynentu, - 70dni w przypadku, gdy miejsca wystawienia i płatności znajdują się na różnych kontynentach. Jeżeli czek, mimo przedstawienia do zapłaty we właściwym czasie, nie został przez bank zapłacony, a odmowę zapłaty stwierdzono albo protestem, albo oświadczeniem trasata (banku) na czeku, datowanym i wymieniającym dzień przedstawienia, to posiadacz czeku może dochodzić roszczeń nie tylko od wystawcy, lecz również od indosanta czy innych dłużników, bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali. Przedstawienie czeku do realizacji po ustawowym terminie nie powoduje utraty jego ważności (bank zapłaci określoną w nim kwotę pod warunkiem, że wystawca nie odwołał czeku), uniemożliwia jednak dokonanie protestu. W związku z ryzykiem braku pokrycia i trudnością sprawdzania podpisu wystawcy najczęściej stosowane są czeki bankierskie. Nawet w takim przypadku jest jednak konieczne sprawdzenie autentyczności czeku i wiarygodności banku wystawcy. W obrotach zagranicznych można czasem spotkać tzw. czeki postdatowane, czyli z późniejszą formalną datą wystawienia niż data faktycznego wydania czeku, co wydłuża termin jego ważności. Postdatowanie umożliwia wystawcy zgromadzenie na rachunku środków na pokrycie należności.

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM.

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. W praktyce handlu zagranicznego istnieje duża różnorodność w kształtowaniu formy wzajemnych rozliczeń. Wynika ona z gry interesów pomiędzy partnerami umowy

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA

2. RODZAJE I FUNKCJE WEKSLA 1. CECHY WEKSLA Weksle posiadają następujące cechy: a) bezwarunkowość przy wystawianiu weksla wystawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że albo sam zapłaci sumę wymienioną na wekslu (przy wekslu

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI 1 Tytuł rozdziału Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Warunki jakim powinny odpowiadać weksle

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska

Prawo wekslowe i czekowe. Autor: Lidia Bagińska Prawo wekslowe i czekowe Autor: Lidia Bagińska Wykaz skrótów Wykaz literatury Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego ő 1. Historia weksla i prawa wekslowego I. Powstanie weksla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTY WEKSLOWE

REGULAMIN KREDYTY WEKSLOWE Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały wprowadzające zmiany: Uchwała Zarządu PBS Nr 228/2015 z dnia 07.10.2015 r. REGULAMIN KREDYTY WEKSLOWE Sanok, marzec

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa eksportowa Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa Title of the presentation eksportowa Date przykład # 2 Przykład akredytywy eksportowej Treść akredytywy (komunikat MT 700) List przewodni

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych... 1 1. Uwagi wprowadzające... 4 2. Funkcje papierów wartościowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6 II. Funkcje ogólne...

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE dr Marek Masztalerz AKTYWA PIENIĘśNE Aktywa pienięŝne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz niektóre inne aktywa finansowe. ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

Kredyty wekslowe Wykorzystanie weksla jako źródła kredytu

Kredyty wekslowe Wykorzystanie weksla jako źródła kredytu MAŁGORZATA KOZŁOWSKA Kredyty wekslowe Wykorzystanie weksla jako źródła kredytu Realizacja funkcji kredytowej weksla przejawia się w różnorodnych możliwościach jego wykorzystania. Jedną z nich jest możliwość

Bardziej szczegółowo

BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Pojęcie i rodzaje bankowych rozliczeń pieniężnych Rozliczenia pieniężne jest to system dokonywanych zapłat w gospodarce. Stanowią rodzaj operacji bankowych pośredniczących,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne

Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Kredyt i pożyczka bankowa

Kredyt i pożyczka bankowa Kredyty 5/17/2015 1 Kredyt i pożyczka bankowa Działalność kredytową banków normuje Prawo bankowe, zarządzenia nadzoru bankowego oraz ogólne normy dotyczące pożyczek, zawarte w prawie cywilnym. Prawo bankowe:

Bardziej szczegółowo

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem. radca prawny Ryszard Stolarz Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem radca prawny Ryszard Stolarz Podstawowe sprawdzenie kontrahenta Działania, które powinno się podjąć przed podpisaniem określonej umowy. Są to działania,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Usługi bankowe i ubezpieczeniowe na rynku budowlanym Zakres usług bankowych dla przedsiębiorstw (budowlanych)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego:

Teorie wyjaśniające istotę papieru wartościowego: Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI BANKOWYCH AKREDYTYW

GWARANCJI BANKOWYCH AKREDYTYW UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH OTWIERANIE I POTWIERDZANIE AKREDYTYW UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH Art. 80 pr. bank. Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Kredyt bankowy. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Kredyt bankowy Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Kredyt bankowy Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W BANKU BPH S.A.

REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W BANKU BPH S.A. REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W BANKU BPH S.A. Rozdział I Zastosowanie i definicje ZASTOSOWANIE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji operacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe DZIAŁ I. Wystawienie i forma czeku

USTAWA. z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe DZIAŁ I. Wystawienie i forma czeku Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 283, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 2 Kodeks Cywilny art. 725-733 Ustawa Prawo Bankowe art. 49-68 3 Przez umowę

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) BANKU BPH S.A.

REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) BANKU BPH S.A. REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) BANKU BPH S.A. Rozdział I Zastosowanie i definicje ZASTOSOWANIE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Franchising, factoring, forfaiting

Franchising, factoring, forfaiting Franchising, factoring, forfaiting Franchising Franchising Umowę franchisingową można określić jako, w zasadzie, dwustronną czynność prawną, w której tzw. organizator sieci (franchisingodawca) udziela

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

Banki poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5, mogą: Art. 6 PB

Banki poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5, mogą: Art. 6 PB CZYNNOŚCI BANKOWE Czynnościami bankowymi sensu stricto są: Art. 5 PB (CZYNNOŚCI KTÓRE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ BANKI)! przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zastosowanie i definicje

Rozdział I Zastosowanie i definicje REGULAMIN OPERACJE CZEKOWE W OBROCIE KRAJOWYM I DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) ALIOR BANKU SA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH Rozdział I Zastosowanie i definicje

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych Papiery wartościowe Papier wartościowy szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji takiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym

Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym MAŁGORZATA KOZŁOWSKA Weksel in blanco jako sposób zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym Weksel jest instytucją prawa handlowego wykształconą w połowie XII w. we Włoszech, jako środek płatniczy.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia zagraniczne

Rozliczenia zagraniczne Rozliczenia zagraniczne Wszelkie transakcje zawierane przez krajowe podmioty gospodarcze z podmiotami zagranicznymi wymagają rozliczenia, to znaczy przekazania w uzgodnionym terminie zapłaty za przedmiot

Bardziej szczegółowo

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA 1 Spis treści R O Z D Z I A Ł 1 P R Z E P I S Y O G Ó L N E I D E F I N I C J E 3 Zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn:

FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę pn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres...

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Z LE CE NI E UDZIELENI A PROMESY */ GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

AS: Akredytywa. W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco:

AS: Akredytywa. W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco: Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Środki pieniężne

Rozdział 8. Środki pieniężne Rozdział 8. Środki pieniężne Klasyfikacja środków pieniężnych Środki pieniężne obejmują krajowe i zagraniczne środki płatnicze przechowywane w kasie jednostki gospodarczej, na rachunkach bankowych lub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 4

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 4 Ze względu na rodzaj reprezentowanego prawa: Dłużne (obligacja, bon, kredyt, pożyczka, depozyt, weksel, czek, gotówka itp.); Udziałowe (akcja, udział, księga wieczysta); Powiernicze (jednostka

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy:

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) Deklaracja wekslowa

Bardziej szczegółowo