BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Regulamin. Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Regulamin. Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym"

Transkrypt

1 BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA Regulamin Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I: Postanowienia ogólne Wyjaśnienie pojęć związanych z obsługą gwarancji... 3 Zakres podmiotowy obsługiwanych przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych... 4 Rodzaje gwarancji bankowych obsługiwanych przez Bank BPH S.A Jednolite reguły dotyczące gwarancji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu Formy gwarancji bankowych... 6 Wygaśnięcie gwarancji... 6 Prowizje i opłaty związane z obsługą gwarancji... 6 Rozdział II: Obowiązki i odpowiedzialność Banku BPH S.A Rozdział III: Gwarancje bankowe udzielane na zlecenie Klientów Banku BPH S.A Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej kierowane do Banku BPH S.A Udzielenie gwarancji bankowej... 8 Zmiana warunków udzielenia gwarancji i zmiana do gwarancji... 9 Linia gwarancji bankowych... 9 Promesa udzielenia gwarancji bankowej... 9 Wykonanie zobowiązań wynikających z gwarancji - realizacja gwarancji Rozdział IV. Obsługa przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych LORO Awizowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Rejestrowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Potwierdzenie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Regwarancja i wystawienie gwarancji własnej Banku BPH S.A Roszczenia z gwarancji LORO Rozdział V: Przepisy końcowe Załączniki Zał. 1 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A Zał. 2 Formularz wniosku o otwarcie linii gwarancji bankowych kierowanego do Banku BPH S.A Zał. 3 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. 15 Zał. 4 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A Zał. 5 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. 15 Zał. 6 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro Zał. 7 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro

3 Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są obsługiwane przez Bank BPH Spółka Akcyjna gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym /zwane dalej gwarancją/ Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do obsługiwanych przez Bank BPH Spółka Akcyjna poręczeń cywilnoprawnych, poręczeń wekslowych /awali/ oraz do akredytyw zabezpieczających, tj. akredytyw standby z wyłączeniem akredytyw standby podlegających UCP Bank BPH Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem lub Bank BPH S.A., zajmuje się obsługą gwarancji na zlecenie i na rzecz Klientów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego ustawodawstwa, w tym dewizowego, i uregulowaniami międzynarodowymi. Wyjaśnienie pojęć związanych z obsługą gwarancji 2 1. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie Banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku. 2. Poręczenie cywilnoprawne stanowi pisemne, skierowane do beneficjenta zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej kwoty na rzecz beneficjenta w wypadku, gdyby zleceniodawca lub inny podmiot nie wykonał swojego zobowiązania wobec beneficjenta. 3. Poręczenie wekslowe (awal) stanowi zobowiązanie Banku powstałe w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku wyrazu poręczam lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisów za Bank. Sam podpis za Bank na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia. 4. Akredytywą zabezpieczającą, tj. akredytywą standby jest akredytywa zabezpieczająca roszczenia beneficjenta na wypadek niewykonania przez zleceniodawcę zobowiązań umownych wobec beneficjenta i traktowana jako szczególny rodzaj gwarancji bankowej. Różnice między gwarancją bankową a akredytywą zabezpieczającą sprowadzają się do odmiennych procedur ich obsługi przez Bank. 5. Przez gwarancję bankową w obrocie krajowym należy rozumieć obsługiwaną przez Bank BPH S.A. gwarancję, w której wszyscy uczestnicy stosunku gwarancyjnego są rezydentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego. 6. Przez gwarancję bankową w obrocie dewizowym należy rozumieć obsługiwaną przez Bank BPH S.A. gwarancję, w której przynajmniej jeden z uczestników stosunku gwarancyjnego jest nierezydentem w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego. 7. Obsługa przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych w obrocie krajowym i dewizowym obejmuje: gwarancje bankowe udzielone przez Bank BPH S.A. na zlecenie Klientów, w tym w szczególności udzielone przez Bank BPH S.A. regwarancje, wpływające do Banku BPH S.A. gwarancje wystawione przez inne banki w celu: awizowania, potwierdzenia, wykonania przez Bank BPH S.A. innych czynności zleconych, wpływające do Banku BPH S.A. regwarancje innych banków na rzecz Banku BPH S.A. w celu wystawienia na ich podstawie gwarancji własnej Banku BPH S.A. 8. Przez gwarancję NOSTRO należy rozumieć gwarancję udzieloną przez Bank BPH S.A., w tym udzielone przez Bank BPH S.A. regwarancje i gwarancje własne Banku BPH S.A. wystawione na podstawie regwarancji innego banku. 9. Przez gwarancję LORO należy rozumieć wpływającą do Banku BPH S.A. gwarancję wystawioną przez inny bank na rzecz Banku BPH S.A. /w tym regwarancje tych banków na rzecz Banku BPH S.A./ lub na rzecz innego beneficjenta. 3

4 10. Regwarancja - jeżeli bank-gwarant uzyskał gwarancję innego banku, że przy spełnieniu określonych warunków pokryje on należności wypłacone przez gwaranta w związku z udzieloną gwarancją (regwarancja), stosunek prawny stąd wynikający należy traktować jako odrębne zobowiązanie pomiędzy gwarantem i regwarantem. 11. Bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej /tj. podjąć własne zobowiązanie/, w przypadku tym roszczenia z gwarancji można kierować do banku, który jej udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. 12. Awizowanie gwarancji polega na przekazaniu gwarancji beneficjentowi bez żadnych zobowiązań ze strony banku awizującego, jednakże po sprawdzeniu jej autentyczności oraz zbadaniu jej pod względem formalnym i merytorycznym. 13. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego: 1). Stronami gwarancji są: bank-gwarant, tj. bank udzielający gwarancji bankowej, beneficjent gwarancji, tj. podmiot uprawniony z gwarancji, tzn. podmiot, na rzecz którego gwarancja została udzielona, bank potwierdzający gwarancję. 2). Uczestnikami stosunku gwarancyjnego są: zleceniodawca-podmiot dający bankowi zlecenie udzielenie gwarancji beneficjentowi i na zlecenie, którego bank udziela gwarancji beneficjentowi, bank gwarant, podmiot, za który bank gwarantuje /zwykle jest to zleceniodawca, ale może to być także osoba trzecia/, beneficjent, banki pośredniczące w wykonaniu stosunku gwarancyjnego, czyli uwierzytelniający, awizujący, potwierdzające /może kilka banków potwierdzić jedną gwarancję/, wystawiający gwarancję własną na podstawie regwarancji, bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego. 14. Promesa udzielenia gwarancji pisemne przyrzeczenie banku dane Zleceniodawcy, że po spełnieniu przez zleceniodawcę określonych w promesie warunków bank wystawi gwarancję, której istotne elementy oraz termin, w jakim bank tę gwarancje wystawi są podane w promesie. Zleceniodawca może dać bankowi zlecenie przesłania promesy przyszłemu beneficjentowi. Zakres podmiotowy obsługiwanych przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych 3 1. Klientami Banku w zakresie gwarancji bankowych w obrocie krajowym i dewizowym mogą być rezydenci i nierezydenci (w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego): podmioty będące przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, a także, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jednostka samorządu terytorialnego, związek międzygminny lub podmiot nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli ma być beneficjentem lub ubiega się o gwarancję w związku z prowadzeniem swojej działalności statutowej, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, mające zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, nie będące przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, banki 2. Korespondencja ze strony Klientów powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Korespondencja powinna być składana w jednostce organizacyjnej Banku BPH S.A. prowadzącej Klienta, w celu sprawdzenia zgodności podpisów. 4

5 Rodzaje gwarancji bankowych obsługiwanych przez Bank BPH S.A. 1. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na przedmiot : 4 1) gwarancja przetargowa (wadialna) /ang. Tender Guarantee, Bid Bond; niem. Bietungsgarantie/; 2) gwarancja zwrotu przedpłaty (zaliczki) /ang. Advance Payment Guarantee; niem. Anzahlungsgarantie; 3) gwarancja należytego (dobrego) wykonania umowy (kontraktu) /ang. Performance Bond, Performance Guarantee; niem Vertragserfüllungsgarantie, Erfüllungsgarantie/; 4) gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi /ang. Guarantee for Warranty Obligations; niem. Gewährleistungsgarantie/ - związana jest najczęściej z umową na wykonanie określonych prac; 5) gwarancja płatności /ang. Payment Guarantee; niem. Zahlungsgarantie/; 6) gwarancja spłaty kredytu /ang. Guarantee for securing the repayment of a credit; niem. Kreditbesicherungsgarantie/; 7) gwarancja zapłaty rat leasingowych /ang. Lease Guarantee; niem. Mietgarantie/; 8) gwarancja na zobowiązania celne i podatkowe /ang. Customs Guarantee; niem. Zollgarantie/; 9) gwarancje spłaty zobowiązań z innych tytułów. 2. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na uwarunkowania spełnienia świadczenia z gwarancji: gwarancja bezwarunkowa gdy wypłata z gwarancji uzależniona jest jedynie od złożenia gwarantowi przez beneficjenta żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, że zleceniodawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec beneficjenta. Roszczenia są płatne na pierwsze żądanie beneficjenta, bez konieczności udokumentowania przez niego zasadności roszczenia; gwarancja warunkowa gdy beneficjent oprócz żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, że zleceniodawca nie wywiązał się z zobowiązań musi jeszcze złożyć inne wymienione w gwarancji pochodzące od beneficjenta i/lub od osób trzecich dokumenty, świadczące o spełnieniu warunków określonych w gwarancji, od których uzależniona jest wypłata z gwarancji. Rodzaj tych dokumentów zależy od rodzaju gwarancji. Określane są indywidualnie dla każdej gwarancji. Jako warunkową można również traktować gwarancję, której wejście w życie zależy od spełnienia pewnych warunków. 3. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na warunki odwołania gwarancji: gwarancja nieodwołalna nie może być anulowana ani zmieniona w sposób zmniejszający lub ograniczający zakres zobowiązań banku bez zgody stron gwarancji; gwarancja odwołalna z treści gwarancji wynikają warunki, na podstawie których może być anulowana lub zmieniona w sposób zmniejszający lub ograniczający zakres zobowiązań banku. 4. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na podmioty pośredniczące w udzieleniu gwarancji: gwarancja bezpośrednia gdy zleceniodawca zleca bankowi wystawienie gwarancji bezpośrednio na beneficjenta; gwarancja pośrednia gdy bank na zlecenie klienta wystawia gwarancję /regwarancję/ na rzecz innego banku /najczęściej zagranicznego/ w celu zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez ten bank. Jednolite reguły dotyczące gwarancji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. W odniesieniu do gwarancji, zarówno w obrocie krajowym, jak i w obrocie międzynarodowym mogą mieć zastosowanie wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu: Jednolite reguły dotyczące gwarancji kontraktowych publikacja nr 325 z 1978r. Jednolite reguły dotyczące gwarancji płatnych na pierwsze żądanie publikacja nr 758 z 2010r. Jednolite zwyczaje dotyczące akredytyw standby ISP98 publikacja nr 590 z 1998r. 5 Aby gwarancja lub akredytywa standby była poddana Jednolitym regułom lub zwyczajom, musi zawierać klauzulę o poddaniu jej Jednolitym regułom lub zwyczajom dotyczącym gwarancji kontraktowych, na żądanie lub akredytyw standby. Jednolite reguły lub zwyczaje stosuje się wtedy, gdy gwarancja lub akredytywa standby odwołuje się do nich w swej treści. Poddanie gwarancji lub akredytywy Jednolitym regułom lub zwyczajom nie wyłącza możliwości unormowania w gwarancji/akredytywie standby niektórych spraw w sposób odmienny, niż przewidują to reguły. Wówczas reguły będą miały zastosowanie wyłącznie do spraw w treści gwarancji nie unormowanych. 5

6 Jednolite reguły nie stanowią samoistnej podstawy prawnej regulującej stosunek gwarancji, gdyż nie są konwencją ani umową międzynarodową. Jest to jedynie zbiór zwyczajów i praktyki bankowej stosowany przy wystawianiu gwarancji bankowych. Formy gwarancji bankowych Udzielenie gwarancji następuje w formie stwierdzonego pismem oświadczenia banku skierowanego do osoby upoważnionej z gwarancji /beneficjenta/. Dokument gwarancyjny może być przekazywany przez gwaranta: 6 bezpośrednio beneficjentowi, w przypadku gwarancji w obrocie międzynarodowym najczęściej - wskazanemu w zleceniu bankowi beneficjenta, który przekazuje ją beneficjentowi, zleceniodawcy. Forma przekazania gwarancji: drogą pocztową /tj. listem poleconym lub pocztą kurierską/, telekomunikacyjnie /tj. autentyfikowanym SWIFT-em/ przekazanie treści gwarancji. W treści komunikatu umieszczana jest klauzula, że przekaz telekomunikacyjny stanowi egzemplarz oryginalny gwarancji. awizowanie gwarancji w formie skróconej, drogą telekomunikacyjną. W awizie podaje się wówczas informację, że pełny tekst gwarancji zostanie przesłany droga pocztową. Wygaśnięcie gwarancji Gwarancja, w tym gwarancja udzielona przez Bank BPH S.A., wygasa w przypadku: 7 1. upływu terminu, na jaki została udzielona, 2. gdy zleceniodawca wykona zobowiązanie względem beneficjenta i udokumentuje to bankowi-gwarantowi w sposób ustalony w gwarancji, 3. gdy świadczenie z gwarancji dokonywane przez bank gwarantujący osiągnęły kwotę gwarancji, 4. zwrócenia bankowi dokumentu gwarancyjnego /dotyczy gwarancji przekazanych w formie listowej/, 5. zwolnienia banku-gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej ważności, 6. w innych sytuacjach określonych w treści gwarancji, 7. w innych sytuacjach przewidzianych prawem. Prowizje i opłaty związane z obsługą gwarancji 1. Prowizje i opłaty za czynności związane z obsługą gwarancji są naliczane przez Bank zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku BPH S.A. taryfą (tabelą) opłat i prowizji dotyczącą właściwego segmentu Klienta i pobierane z rachunku złotowego lub walutowego zgodnie z dyspozycją podmiotu obciążanego W przypadku gwarancji w walutach obcych prowizje i opłaty naliczane są w walucie gwarancji i pobierane albo w tej walucie albo jej równowartości w złotych przy zastosowaniu kursu obowiązującego w chwili wykonania danej czynności zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku BPH S.A. taryfą (tabelą) opłat i prowizji dotyczącą właściwego segmentu Klienta. 3. Przy przewalutowaniach prowizji i opłat stosuje się kursy obowiązujące w chwili wykonania danej czynności zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku BPH S.A. taryfą (tabelą) opłat i prowizji dotyczącą właściwego segmentu Klienta. 4. Prowizje i opłaty pobiera się z rachunku zgodnego z dyspozycją Klienta, a w przypadku niewystarczającego salda na tym rachunku z dowolnego rachunku Klienta. 6

7 Rozdział II: Obowiązki i odpowiedzialność Banku BPH S.A Bank przy obsłudze gwarancji postępuje ściśle według otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank instrukcji. 2. Bank przy udzielaniu i obsłudze gwarancji zobowiązuje się działać w dobrej wierze i z należytą starannością. 3. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z opóźnień lub zagubień w przekazywaniu wiadomości, listów lub dokumentów, ani też z powodu opóźnienia, zniekształcenia lub innych pomyłek w tekście komunikatów SWIFT, o ile nie powstały z przyczyn jego dotyczących, ani też wreszcie za błędne tłumaczenia czy interpretację terminów technicznych. 4. Odpowiedzialność Banku BPH S.A. nie obejmuje strat wynikłych z działań na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych dostarczonych przez Klienta. 5. Bank korzystając z usług innego banku dla wykonania zleceń Klientów czyni to na ich rachunek i ryzyko, nie ponosząc odpowiedzialności w razie niewykonania przekazanych przezeń zleceń, nawet w przypadku, gdy wybór innego banku nastąpił z inicjatywy Banku BPH S.A. 6. Bank nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań i konsekwencji wynikających z zastosowania praw i zwyczajów obowiązujących za granicą. 7. Bank BPH S.A. jako bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego ani też jako gwarant nie jest obowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu zapłaty. Rozdział III: Gwarancje bankowe udzielane na zlecenie Klientów Banku BPH S.A. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej kierowane do Banku BPH S.A. 1. Bank BPH S.A. udziela gwarancji bankowych w obrocie krajowym i dewizowym na zlecenie Klientów posiadających rachunek w Banku BPH S.A Bank BPH S.A. udziela gwarancji zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach wymienialnych. 3. Zleceniodawca gwarancji sporządza zlecenie udzielenia gwarancji kierowane do Banku BPH S.A. na obowiązującym w Banku specjalnym formularzu Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej /zał. nr 1 albo 6/ i składa je wraz z wymaganymi dokumentami w jednostce organizacyjnej Banku BPH S.A. prowadzącej Klienta. Zlecenia mogą być wystawiane na formularzu sporządzonym elektronicznie, jednakże zawierającym wszystkie niezbędne do jego realizacji elementy. Zlecenia wystawione na niewłaściwym formularzu lub na formularzu innego banku będą zwracane Zleceniodawcy bez rozpatrzenia. Zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Zleceniodawcy. 4. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej musi zawierać wszystkie niezbędne do jego wykonania elementy, a w szczególności: 1) nazwę (nazwisko) Zleceniodawcy i jego siedzibę (adres), 2) wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) zakres uprawnień i obowiązków Banku, jako gwaranta, 4) beneficjenta /nazwę oraz jego adres w pełnym brzmieniu, 5) kwotę, do zapłacenia której będzie zobowiązany bank /walutę i kwotę/ oraz termin, z upływem którego obowiązek ten wygaśnie, 6) wysokość obciążających Zleceniodawcę zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń i akredytyw, 7) bank prowadzący rachunek podstawowy lub bieżący Zleceniodawcy, 7

8 8) oświadczenie określające proponowany sposób zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielenia gwarancji lub poręczenia. 5. Do zlecenia udzielenia gwarancji należy dołączyć /oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Bank/: 1) dokumenty identyfikujące Zleceniodawcę, 2) dokumenty i dane niezbędne dla dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy, 3) dokumenty związane z zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu udzielenia gwarancji lub poręczenia 4) umowę, z której wynika wierzytelność lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania podlegającego zabezpieczeniu, 5) zezwolenie dewizowe lub inną decyzję właściwego organu państwowego w przypadku, gdy dla ustanowienia wierzytelności zabezpieczanej gwarancją konieczne jest ich uzyskanie, 6) wzór gwarancji, jeżeli został wstępnie ustalony z przyszłym beneficjentem, wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym Bank BPH S.A. nie jest związany tym wzorem, 7) inne dokumenty właściwe i niezbędne do realizacji zlecenia. Bank każdorazowo określa, jakie dokumenty i informacje powinny być załączone do zlecenia. Jeżeli złożone przez Zleceniodawcę dokumenty są sporządzone w języku obcym, to do zlecenia winny być dołączone ich tłumaczenia na język polski. Bank BPH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędne tłumaczenia dostarczone przez Zleceniodawcę. 6. Bank sprawdza zlecenie i złożone wraz z nim dokumenty, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub usterek niezwłocznie wyjaśnia to ze Zleceniodawcą. Bank wzywa Zleceniodawcę do uzupełnienia dokumentów lub danych, jeżeli nie są kompletne, a także usunięcia usterek uniemożliwiających rozpatrzenie i/lub wykonanie zlecenia. 7. Bank odmawia wystawienia gwarancji, jeżeli: 1) ogłoszono upadłość Zleceniodawcy, 2) wszczęto wobec Zleceniodawcy postępowanie układowe, 3) Zleceniodawca został postawiony w stan likwidacji, przekształcenia, podziału, połączenia, 4) Zleceniodawca w ocenie Banku nie posiada adekwatnej zdolności kredytowej, 5) Zleceniodawca nie wywiązał się z postanowień zawartych w zleceniu, w szczególności nie ustanowił zabezpieczenia, 6) Zleceniodawca utracił zdolność do czynności prawnych. 8. Bank zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia gwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Udzielenie gwarancji bankowej 1. Pozytywna ocena zlecenia dokonana przez Bank stanowi podstawę do przygotowania projektu dokumentu gwarancyjnego i warunków przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji Zaakceptowanie przez Zleceniodawcę opracowanego przez Bank BPH S.A. projektu dokumentu gwarancyjnego, podpisanie przez Bank i Zleceniodawcę umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji i ustanowienie przewidzianych w tej umowie zabezpieczeń stanowi dla Banku podstawę do wystawienia gwarancji. 3. Nie podpisanie przez Zleceniodawcę w terminie uzgodnionym z Bankiem umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji uznaje się za rezygnację Zleceniodawcy ze zlecenia Bankowi udzielenia gwarancji. 4. Przekazanie wystawionej gwarancji następuje zgodnie z zawartą w zleceniu dyspozycją Zleceniodawcy odnośnie sposobu przekazania gwarancji do wskazanego podmiotu /adresata/; tj. bezpośrednio beneficjentowi pocztą poleconą lub kurierską, do banku pośredniczącego /zwykle banku beneficjenta/ pocztą poleconą lub kurierską, lub telekomunikacyjnie / SWIFT/ Zleceniodawcy za potwierdzeniem odbioru, pocztą poleconą lub kurierską. 5. Bank BPH S.A. może na wniosek Zleceniodawcy wystąpić do banku pośredniczącego o awizowanie, bądź potwierdzenie gwarancji Banku BPH S.A., bądź wystawienie gwarancji na podstawie regwarancji Banku BPH S.A. 8

9 Przy czym regwarancja Banku BPH S.A. będzie o 15 dni dłuższa niż gwarancja dla beneficjenta. Regwarancja może być dłuższa niż o 15 dni, jeżeli taki będzie wymóg banku przyjmującego regwarancję. 12 Zmiana warunków udzielenia gwarancji i zmiana do gwarancji 1. W okresie obowiązywania gwarancji na wniosek Zleceniodawcy lub Banku mogą być zmieniane warunki zlecenia i warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji oraz gwarancja. 2. Zmiana warunków przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji następuje na wniosek Zleceniodawcy lub Banku w formie aneksu do umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji i najczęściej dotyczy zmiany formy zabezpieczeń nie wpływając na treść gwarancji. O zmianie formy zabezpieczenia beneficjent nie jest informowany 3. Wprowadzenie zmian do gwarancji następuje w tym samym trybie co wystawienie gwarancji i wymaga: wniosku Zleceniodawcy o zmianę gwarancji i aneksu do umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji, aneksu /zmiany/ do gwarancji, przekazania aneksu /zmiany/ do gwarancji do beneficjenta, zgody beneficjenta na wprowadzone zmiany, z tym że podwyższenie kwoty lub wydłużenie terminu ważności gwarancji nie wymagają takiej zgody. Linia gwarancji bankowych 1. Bank może na podstawie wniosku Klienta /zał. nr 2/ i po podpisaniu Umowy o linię gwarancji bankowych utworzyć linię gwarancji bankowych, w ramach której Bank będzie wystawiać na podstawie odrębnych zleceń Klienta poszczególne gwarancje Bank BPH S.A. może udzielić linię gwarancji bankowych, gdy w związku z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczą zachodzi konieczność cyklicznego udzielania gwarancji bankowych, przy czym otwarcie linii jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy i ustanowienia zabezpieczeń. 3. Łączna wartość gwarancji wystawionych przez Bank i obowiązujących w ramach danej linii, nie może przekraczać kwoty przyznanej w ramach linii. 4. W Umowie o linię gwarancji bankowych Bank określa okresy obowiązywania i terminy ważności gwarancji bankowych udzielanych w ramach danej linii. 5. Zleceniodawcy, którzy zawarli z Bankiem Umowę o linię gwarancji bankowych składają zlecenia udzielenia gwarancji w formie skróconej na specjalnym formularzu Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy o linię /zał. nr 3/ wraz z wymaganymi dokumentami właściwymi i niezbędnymi do prawidłowej realizacji zlecenia. 6. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej w ramach linii gwarancji bankowych podlega obsłudze w tym samym trybie co inne zlecenia, z tym że wystawienie gwarancji nie wymaga każdorazowo podpisania umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji. 7. Bank BPH S.A. może również udzielać gwarancji w ramach linii wielocelowej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kredytowym Ogólne warunki umów kredytu dla przedsiębiorców. Promesa udzielenia gwarancji bankowej 1. Bank BPH S.A. może wystawić na zlecenie Zleceniodawcy promesę udzielenia gwarancji Promesa udzielenia gwarancji stanowi pisemne zobowiązanie Banku do udzielenia gwarancji w przypadku spełnienia przez Zleceniodawcę warunków określonych w promesie, od których uzależniono udzielenie gwarancji. W promesie Bank BPH S.A. podaje istotne elementy gwarancji oraz termin, w jakim tę gwarancje wystawi. 3. Bank BPH S.A. może wystawić promesę udzielenia gwarancji w szczególnych przypadkach np.: 9

10 gdy dla powstania wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, konieczne jest uzyskanie przez zleceniodawcę zezwolenia dewizowego lub innej decyzji, gdy zawarcie umowy, na zabezpieczenie której gwarancja ma być wystawiona, jest uzależnione od przedstawienia promesy udzielenia gwarancji. W każdym przypadku udzielenie promesy jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej zleceniodawcy. 4. Udzielona przez Bank promesa zachowuje swoją ważność przez trzy miesiące od daty jej wystawienia lub do terminu wskazanego w promesie. 5. Udzielenie przez Bank BPH S.A. gwarancji wcześniej przyrzeczonej jest uzależnione od: spełnienia przez zleceniodawcę wszystkich warunków udzielenia gwarancji określonych w promesie, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy. 6. Bank może odmówić wystawienia promesy udzielenia gwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Wykonanie zobowiązań wynikających z gwarancji - realizacja gwarancji W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec Banku z tytułu udzielonej gwarancji lub regwarancji, Bank bada prawidłowość roszczeń, a w przypadku gwarancji warunkowych -również ich słuszność, na podstawie otrzymanych i znajdujących się w posiadaniu Banku dokumentów. 2. Bank BPH S.A. jako bank-gwarant nie jest zobowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu zapłaty. 3. Bank informuje Zleceniodawcę o wpływie roszczenia z gwarancji udzielonej przez Bank BPH S.A. na jego zlecenie i wzywa do przedstawienia wyjaśnień. 4. Bank BPH S.A. jako bank-gwarant nie zaspokoi roszczenia beneficjenta gwarancji, jeżeli: 1) nie zostało ono zgłoszone i otrzymane przez Bank BPH S.A. w terminie ważności gwarancji, we właściwej formie i we właściwy sposób, 2) nie jest uzasadnione dokumentacją w przypadku gwarancji warunkowych lub załączona dokumentacja nie jest zgodna z dokumentami określonymi w gwarancji, 3) dokumentacja uzasadniająca roszczenie nie została przedstawiona Bankowi w oznaczonym w gwarancji terminie i we właściwej formie, 4) gwarancja utraciła ważność, 5) beneficjent zgłaszając roszczenie powołuje się na inną umowę niż ta, która była podstawą wystawienia gwarancji, 5. W przypadku stwierdzenia prawidłowości roszczenia, a w przypadku gwarancji warunkowych -również słuszności roszczenia, Bank dokona wypłat z gwarancji na rzecz beneficjenta zgodnie z treścią gwarancji i roszczenia. 6. W momencie wykonania zobowiązań gwarancyjnych Bank obciąża kwotą wypłaconą oraz poniesionymi kosztami rachunek Zleceniodawcy, z tym że wypłaty za pośrednictwem banków są wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami rozliczeń międzybankowych. 7. W przypadku, gdy saldo rachunku(ów) Zleceniodawcy nie wystarcza na pokrycie zobowiązań Zleceniodawcy z tytułu gwarancji, Bank BPH S.A. pokrywa zobowiązania z kaucji, jeżeli stanowiła zabezpieczenie gwarancji, albo z własnych środków i traktuje je jako zadłużenie Zleceniodawcy w kredycie krótkoterminowym w rachunku bieżącym, które powinno zostać spłacone do 30 dni. 8. Bank zawiadamia Zleceniodawcę o powstaniu zadłużenia z tytułu realizacji gwarancji na adres wskazany w zleceniu, wyznaczając termin spłaty zadłużenia. Zleceniodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Banku o każdej zmianie swojego adresu. 9. W przypadku braku środków na spłatę zobowiązań, bank przystępuje do realizacji uprawnień wynikających z zastosowanego zabezpieczenia. 10

11 Rozdział IV. Obsługa przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych LORO Awizowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Awizowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO następuje w formie przekazania beneficjentowi /listem poleconym, pocztą kurierską lub za potwierdzeniem odbioru/ kserokopii gwarancji łącznie z pismem przewodnim Banku skierowanym do beneficjenta, w którym Bank: informuje o przekazaniu gwarancji podając istotne dla jej identyfikacji elementy, potwierdza jej autentyczność, zaznacza, że awizowanie następuje bez zobowiązań ze strony Banku BPH S.A., przedstawia ewentualne uwagi Banku BPH S.A. odnośnie gwarancji i banku-gwaranta, informuje o zatrzymaniu oryginału gwarancji w depozycie bankowym do dyspozycji beneficjenta, informuje o ewentualnych prowizjach należnych Bankowi BPH S.A. lub innym bankom. 2. W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy dokumentu gwarancyjnego, Bank BPH S.A. przekazuje je bankowi-gwarantowi. 3. W przypadku definitywnej odmowy przyjęcia gwarancji przez beneficjenta, Bank BPH S.A. zawiadamia o tym bank-gwarant i zwraca mu oryginał dokumentu gwarancyjnego. 4. W przypadku wprowadzenia przez gwaranta zmian w treści gwarancji, Bank BPH S.A. dokonuje awizowania tych zmian według analogicznej procedury, jednakże przedkładając te zmiany beneficjentowi do akceptacji. Jeżeli wprowadzone zmiany były uprzednio wnioskowane przez beneficjenta uznaje się, że zostały przez niego zaakceptowane. Rejestrowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO 17 W przypadku gwarancji LORO wpływającej bezpośrednio do beneficjenta istnieje możliwość złożenia jej w Banku w celu rejestracji i potwierdzenia jej autentyczności, zatrzymania w depozycie bankowym w celu dalszej obsługi, a także wykonania przez Bank innych dyspozycji /np. przekazania informacji do banku wystawcy lub potwierdzającego/. Potwierdzenie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO 1. Potwierdzenie przez Bank BPH S.A. zobowiązań innego banku wynikających z gwarancji polega na równoczesnym przyjęciu zobowiązania przez Bank BPH S.A. jako bank potwierdzający gwarancję. W tym przypadku roszczenia wynikające z gwarancji beneficjent może kierować do: banku, który udzielił gwarancji lub Banku BPH S.A. albo obu banków aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń Bank BPH S.A. może potwierdzić gwarancję na zlecenie zleceniodawcy gwarancji przekazane przez bank gwarant. 3. W przypadku pozytywnej oceny gwarancji i banku-gwaranta, Bank BPH S.A. podejmuje decyzję o udzieleniu potwierdzenia danej gwarancji, a wystawione potwierdzenie przekazuje jej beneficjentowi /za potwierdzeniem odbioru, pocztą poleconą lub kurierską/. 4. Bank BPH S.A. może potwierdzić gwarancję na mniejszą kwotę niż kwota gwarancji. 5. Termin ważności udzielonego przez Bank BPH S.A. potwierdzenia gwarancji LORO będzie krótszy o min. 15 dni od terminu ważności regwarancji, której dotyczy. 6. Jeżeli beneficjent gwarancji zwróci się do Banku BPH S.A. o wystąpienie do banku gwaranta o danie Bankowi BPH S.A. zlecenia potwierdzenia gwarancji, to Bank wykona taką dyspozycję, jeżeli uzna, że udzieleniepotwierdzenia tej gwarancji jest możliwe. 11

12 7. W przypadku wprowadzenia przez gwaranta zmian do gwarancji potwierdzonej przez Bank BPH S.A. zakres zobowiązań Banku BPH S.A. pozostaje taki jak stwierdzony w potwierdzeniu Banku BPH S.A. i odnosi się do gwarancji przed zmianami. 8. Aby potwierdzenie gwarancji udzielone przez Bank BPH S.A. obejmowało wprowadzone do gwarancji zmiany, Bank BPH S.A. musi wyrazić na to zgodę, wymaga to jednak zachowania tego samego trybu jak udzielenie potwierdzenia. 9. Bank BPH S.A. awizując beneficjentowi wprowadzone przez gwaranta zmiany informuje o powyższym beneficjenta i przedkłada wprowadzone zmiany do jego akceptacji, a także powiadamia o powyższym bank wystawiający gwarancję. 10. O przyjęciu zmian przez Bank BPH S.A., tzn. objęciu potwierdzeniem wprowadzonych do gwarancji zmian lub jej odmowie Bank BPH S.A. powiadamia beneficjenta i bank wystawiający gwarancję niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. 11. Bank może odmówić udzielenia potwierdzenia gwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 19 Regwarancja i wystawienie gwarancji własnej Banku BPH S.A. 1. Bank BPH S.A. może wystawić gwarancję własną na podstawie zlecenia wystawienia gwarancji otrzymanego z innego banku wraz z jego regwarancją,. 2. W przypadku pozytywnej opinii o regwarancji i banku regwarantującym, a także o warunkach gwarancji, którą ma wystawić Bank BPH S.A., Bank podejmuje decyzję o wystawieniu gwarancji własnej Banku BPH S.A., a wystawioną gwarancję przekazuje jej beneficjentowi zgodnie z dyspozycją banku regwarantującego /za potwierdzeniem odbioru, pocztą poleconą lub kurierską/. 3. Termin ważności gwarancji własnej Banku BPH S.A. będzie krótszy o min. 15 dni od terminu ważności regwarancji, której dotyczy. 4. Wprowadzenie postulowanych przez regwaranta zmian do gwarancji własnej Banku BPH S.A. wystawionej na podstawie regwarancji wymaga takiego samego trybu jak przy wystawieniu gwarancji. 5. Bank może odmówić wystawienia gwarancji własnej na podstawie regwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Roszczenia z gwarancji LORO 1. W przypadku zgłaszania przez beneficjenta roszczeń z gwarancji rola Banku BPH S.A. jest uzależniona od roli, jaką Bank pełnił przy jej przekazywaniu i zakresu zobowiązań, jakie podjął odnośnie danej gwarancji. 2. Bank BPH S.A. jako bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego ani też jako gwarant nie jest zobowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu zapłaty. 3. Bank-gwarant /lub odpowiednio bank potwierdzający/ nie zaspokoi roszczenia beneficjenta gwarancji, jeżeli: 20 1) nie zostało ono zgłoszone i otrzymane przez bank gwarantujący w terminie ważności gwarancji /lub odpowiednio - przez bank potwierdzający w terminie ważności potwierdzenia/, we właściwej formie i we właściwy sposób, 2) nie jest uzasadnione dokumentacją w przypadku gwarancji warunkowych lub załączona dokumentacja nie jest zgodna z dokumentami określonymi w gwarancji, 3) dokumentacja uzasadniająca roszczenie nie została przedstawiona bankowi-gwarantowi w oznaczonym w gwarancji terminie /lub odpowiednio bankowi potwierdzającemu w oznaczonym w potwierdzeniu terminie/ i we właściwej formie, 4) gwarancja utraciła ważność /lub odpowiednio potwierdzenie utraciło ważność/, 5) beneficjent zgłaszając roszczenie powołuje się na inną umowę niż ta, która była podstawą wystawienia gwarancji, 4. W przypadku wpływającego do Banku BPH S.A. roszczenia, Bank sprawdza czy zostało zgłoszone przez podmiot uprawniony z gwarancji i właściwie podpisane. 12

13 W tym celu roszczenia są składane w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej danego Klienta. Klienci, których kartą wzorów podpisów Bank BPH S.A. nie dysponuje, składają roszczenia wraz z poświadczeniem, że roszczenie zostało podpisane przez osoby umocowane do takiego działania. Poświadczenie takie w zależności od warunków gwarancji, ma być wystawione przez właściwy urząd /np. sąd rejestrowy/ lub bank danego podmiotu. 5. W przypadku roszczeń z gwarancji awizowanych lub rejestrowanych przez Bank BPH S.A., Bank jest zobowiązany tylko do przyjęcia i przekazania roszczenia w sposób wskazany przez beneficjenta. 6. Bank BPH S.A. przekazuje roszczenie do banku-gwaranta zgodnie z dyspozycją osoby zgłaszającej roszczenie: listownie /pocztą poleconą, kurierem/ z własnym pismem przewodnim i/lub telekomunikacyjnie właściwą wiadomością /autentyfikowany SWIFT/, w których informuje o roszczeniu i potwierdza podpisy, a także umocowanie osób podpisanych do zgłaszania roszczeń zgodnie z posiadaną dokumentacją. 7. Po otrzymaniu informacji o uznaniu roszczenia lub jego odrzuceniu Bank niezwłocznie przekazuje ją osobie zgłaszającej roszczenie, a po otrzymaniu środków od banku-gwaranta z tytułu roszczenia niezwłocznie przekazuje je w sposób wskazany przez osobę zgłaszającą roszczenie. 8. W przypadku roszczeń z gwarancji potwierdzonej przez Bank BPH S.A., Bank: sprawdza prawidłowość roszczenia, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszność roszczenia, na podstawie posiadanej dokumentacji, informuje bank-gwarant i w zależności od sytuacji inny bank potwierdzający gwarancję o zgłoszeniu roszczenia, upewnia się, czy inny bank zobowiązany z tej gwarancji nie dokonał z niej wypłat. 9. W przypadku stwierdzenia prawidłowości, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszności roszczenia, Bank BPH S.A., po porozumieniu z innymi bankami zobowiązanymi z danej gwarancji, co do kwoty i terminów, a także refundacji dokonanych przez Bank BPH S.A. wypłat, dokonuje wypłat z gwarancji w sposób wskazany przez osobę zgłaszającą roszczenie. 10. W przypadku roszczeń z gwarancji własnej Banku BPH S.A. wystawionej na podstawie regwarancji, Bank BPH S.A.: sprawdza prawidłowość roszczenia, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszność roszczenia, na podstawie posiadanej dokumentacji, informuje regwaranta o roszczeniu, w przypadku stwierdzenia prawidłowości, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszności roszczenia - dokonuje wypłat z gwarancji w sposób wskazany przez osobę zgłaszającą roszczenie 21 Rozdział V: Przepisy końcowe. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla stron w zakresie nieuregulowanym w Zleceniu udzielenia gwarancji oraz Umowie ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji lub Umowie o linię gwarancji bankowych. 2. W sprawach nieuregulowanych w Zleceniu udzielenia gwarancji, Umowie ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji lub Umowie o linie gwarancji bankowych i niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Prawo bankowe. 3. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 3) zmian funkcjonalności oferowanych przez Bank produktów lub usług w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. 13

14 4. W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu Bank zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę o każdej zmianie postanowień Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wiąże Zleceniodawcę po upływie 30 dni od daty zawiadomienia, chyba że w tym terminie stosunek prawny z Bankiem zostanie przez Zleceniodawcę wypowiedziany. Zmiany Regulaminu nie stosuje się do gwarancji lub potwierdzeń gwarancji udzielonych lub otrzymanych przed wejściem w życie tej zmiany. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać w związku z obsługą gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2014 roku. 14

15 Załączniki Zał. 1 Zał. 2 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. Formularz wniosku o otwarcie linii gwarancji bankowych kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 3 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 4 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 5 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 6 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro Zał. 7 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro 15

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym

Regulamin. Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym Załącznik Nr 5 do Pisma Okólnego nr 13/PBK/z dnia 29 kwietnia 2004r. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA Regulamin Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym SPIS TREŚCI Rozdział I: Postanowienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym w Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Regulamin Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym w Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym w Alior Banku SA w ramach działalności przejętej z Banku BPH SPIS TREŚCI Rozdział I: Postanowienia ogólne...3 Wyjaśnienie pojęć związanych z obsługą gwarancji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe 2 Gwarancja bankowa a akredytywa Gwarancje bankowe i akredytywy służą zabezpieczeniu wierzytelności (mogą być zaliczone do tzw. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia)

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.06.2016, poniedziałek (10.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres...

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Z LE CE NI E UDZIELENI A PROMESY */ GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA* I. Dane do Wniosku 1. Wniosek o udzielenie: Gwarancji Gwarancji stanowiącej regwarancję

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:...

BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: , REGON: ZOBOWIĄZANY:... 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDIĘBIORSTW Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 473/2015 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 22.12.2015 r. Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 219/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 02.07.2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń REGULAMIN ZASAD I TRYBU UDZIELANIA PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie Umowy Spółki z dnia 14 sierpnia 2001 z późniejszymi zmianami ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI BANKOWYCH AKREDYTYW

GWARANCJI BANKOWYCH AKREDYTYW UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH OTWIERANIE I POTWIERDZANIE AKREDYTYW UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH Art. 80 pr. bank. Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Do Wykonawców Wrocław, 29.07.2013 r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł i do wysokości 53 087 880

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Do Wykonawców Wrocław,05.08.2014 r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.524.270 zł, do wysokości 70.000.000 zł oraz do wysokości 75.000.000

Bardziej szczegółowo

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne

Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny i rozliczenia pieniężne Obieg pieniężny sposób dokonywania zapłat w gospodarce narodowej; ogół czynności związanych z wykonywaniem zapłat; jego przedmiotem jest dokonywanie płatności, zwanych

Bardziej szczegółowo

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 2 Kodeks Cywilny art. 725-733 Ustawa Prawo Bankowe art. 49-68 3 Przez umowę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji kontraktowych Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji kontraktowych www.eulerhermes.pl Spis treści Definicje...............................................................

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 73/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 7/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego W artykule przedstawiamy Państwu procedurę postępowania Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń (Pieczęć Zleceniodawcy) I. Dane do Wniosku ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA w ramach Linii gwarancji / poręczenia Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG) Załącznik do umowy nr.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG) DZIAŁ I. Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

AS: Akredytywa. W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco:

AS: Akredytywa. W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco: Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych

Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych spłaty należności celnych i podatkowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA / AWALU*

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA / AWALU* Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania gwarancji i poręczeń (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA / AWALU* I. DANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW KOMERCYJNYCH W ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo