BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Regulamin. Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Regulamin. Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym"

Transkrypt

1 BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA Regulamin Gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym 1

2 SPIS TREŚCI Rozdział I: Postanowienia ogólne Wyjaśnienie pojęć związanych z obsługą gwarancji... 3 Zakres podmiotowy obsługiwanych przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych... 4 Rodzaje gwarancji bankowych obsługiwanych przez Bank BPH S.A Jednolite reguły dotyczące gwarancji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu Formy gwarancji bankowych... 6 Wygaśnięcie gwarancji... 6 Prowizje i opłaty związane z obsługą gwarancji... 6 Rozdział II: Obowiązki i odpowiedzialność Banku BPH S.A Rozdział III: Gwarancje bankowe udzielane na zlecenie Klientów Banku BPH S.A Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej kierowane do Banku BPH S.A Udzielenie gwarancji bankowej... 8 Zmiana warunków udzielenia gwarancji i zmiana do gwarancji... 9 Linia gwarancji bankowych... 9 Promesa udzielenia gwarancji bankowej... 9 Wykonanie zobowiązań wynikających z gwarancji - realizacja gwarancji Rozdział IV. Obsługa przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych LORO Awizowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Rejestrowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Potwierdzenie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Regwarancja i wystawienie gwarancji własnej Banku BPH S.A Roszczenia z gwarancji LORO Rozdział V: Przepisy końcowe Załączniki Zał. 1 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A Zał. 2 Formularz wniosku o otwarcie linii gwarancji bankowych kierowanego do Banku BPH S.A Zał. 3 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. 15 Zał. 4 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A Zał. 5 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. 15 Zał. 6 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro Zał. 7 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro

3 Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są obsługiwane przez Bank BPH Spółka Akcyjna gwarancje bankowe w obrocie krajowym i dewizowym /zwane dalej gwarancją/ Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do obsługiwanych przez Bank BPH Spółka Akcyjna poręczeń cywilnoprawnych, poręczeń wekslowych /awali/ oraz do akredytyw zabezpieczających, tj. akredytyw standby z wyłączeniem akredytyw standby podlegających UCP Bank BPH Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem lub Bank BPH S.A., zajmuje się obsługą gwarancji na zlecenie i na rzecz Klientów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego ustawodawstwa, w tym dewizowego, i uregulowaniami międzynarodowymi. Wyjaśnienie pojęć związanych z obsługą gwarancji 2 1. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie Banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku. 2. Poręczenie cywilnoprawne stanowi pisemne, skierowane do beneficjenta zobowiązanie Banku do zapłacenia określonej kwoty na rzecz beneficjenta w wypadku, gdyby zleceniodawca lub inny podmiot nie wykonał swojego zobowiązania wobec beneficjenta. 3. Poręczenie wekslowe (awal) stanowi zobowiązanie Banku powstałe w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku wyrazu poręczam lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisów za Bank. Sam podpis za Bank na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia. 4. Akredytywą zabezpieczającą, tj. akredytywą standby jest akredytywa zabezpieczająca roszczenia beneficjenta na wypadek niewykonania przez zleceniodawcę zobowiązań umownych wobec beneficjenta i traktowana jako szczególny rodzaj gwarancji bankowej. Różnice między gwarancją bankową a akredytywą zabezpieczającą sprowadzają się do odmiennych procedur ich obsługi przez Bank. 5. Przez gwarancję bankową w obrocie krajowym należy rozumieć obsługiwaną przez Bank BPH S.A. gwarancję, w której wszyscy uczestnicy stosunku gwarancyjnego są rezydentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego. 6. Przez gwarancję bankową w obrocie dewizowym należy rozumieć obsługiwaną przez Bank BPH S.A. gwarancję, w której przynajmniej jeden z uczestników stosunku gwarancyjnego jest nierezydentem w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego. 7. Obsługa przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych w obrocie krajowym i dewizowym obejmuje: gwarancje bankowe udzielone przez Bank BPH S.A. na zlecenie Klientów, w tym w szczególności udzielone przez Bank BPH S.A. regwarancje, wpływające do Banku BPH S.A. gwarancje wystawione przez inne banki w celu: awizowania, potwierdzenia, wykonania przez Bank BPH S.A. innych czynności zleconych, wpływające do Banku BPH S.A. regwarancje innych banków na rzecz Banku BPH S.A. w celu wystawienia na ich podstawie gwarancji własnej Banku BPH S.A. 8. Przez gwarancję NOSTRO należy rozumieć gwarancję udzieloną przez Bank BPH S.A., w tym udzielone przez Bank BPH S.A. regwarancje i gwarancje własne Banku BPH S.A. wystawione na podstawie regwarancji innego banku. 9. Przez gwarancję LORO należy rozumieć wpływającą do Banku BPH S.A. gwarancję wystawioną przez inny bank na rzecz Banku BPH S.A. /w tym regwarancje tych banków na rzecz Banku BPH S.A./ lub na rzecz innego beneficjenta. 3

4 10. Regwarancja - jeżeli bank-gwarant uzyskał gwarancję innego banku, że przy spełnieniu określonych warunków pokryje on należności wypłacone przez gwaranta w związku z udzieloną gwarancją (regwarancja), stosunek prawny stąd wynikający należy traktować jako odrębne zobowiązanie pomiędzy gwarantem i regwarantem. 11. Bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej /tj. podjąć własne zobowiązanie/, w przypadku tym roszczenia z gwarancji można kierować do banku, który jej udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, albo do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela. 12. Awizowanie gwarancji polega na przekazaniu gwarancji beneficjentowi bez żadnych zobowiązań ze strony banku awizującego, jednakże po sprawdzeniu jej autentyczności oraz zbadaniu jej pod względem formalnym i merytorycznym. 13. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego: 1). Stronami gwarancji są: bank-gwarant, tj. bank udzielający gwarancji bankowej, beneficjent gwarancji, tj. podmiot uprawniony z gwarancji, tzn. podmiot, na rzecz którego gwarancja została udzielona, bank potwierdzający gwarancję. 2). Uczestnikami stosunku gwarancyjnego są: zleceniodawca-podmiot dający bankowi zlecenie udzielenie gwarancji beneficjentowi i na zlecenie, którego bank udziela gwarancji beneficjentowi, bank gwarant, podmiot, za który bank gwarantuje /zwykle jest to zleceniodawca, ale może to być także osoba trzecia/, beneficjent, banki pośredniczące w wykonaniu stosunku gwarancyjnego, czyli uwierzytelniający, awizujący, potwierdzające /może kilka banków potwierdzić jedną gwarancję/, wystawiający gwarancję własną na podstawie regwarancji, bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego. 14. Promesa udzielenia gwarancji pisemne przyrzeczenie banku dane Zleceniodawcy, że po spełnieniu przez zleceniodawcę określonych w promesie warunków bank wystawi gwarancję, której istotne elementy oraz termin, w jakim bank tę gwarancje wystawi są podane w promesie. Zleceniodawca może dać bankowi zlecenie przesłania promesy przyszłemu beneficjentowi. Zakres podmiotowy obsługiwanych przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych 3 1. Klientami Banku w zakresie gwarancji bankowych w obrocie krajowym i dewizowym mogą być rezydenci i nierezydenci (w rozumieniu przepisów polskiego prawa dewizowego): podmioty będące przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, a także, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jednostka samorządu terytorialnego, związek międzygminny lub podmiot nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli ma być beneficjentem lub ubiega się o gwarancję w związku z prowadzeniem swojej działalności statutowej, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, mające zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, nie będące przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, banki 2. Korespondencja ze strony Klientów powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 3. Korespondencja powinna być składana w jednostce organizacyjnej Banku BPH S.A. prowadzącej Klienta, w celu sprawdzenia zgodności podpisów. 4

5 Rodzaje gwarancji bankowych obsługiwanych przez Bank BPH S.A. 1. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na przedmiot : 4 1) gwarancja przetargowa (wadialna) /ang. Tender Guarantee, Bid Bond; niem. Bietungsgarantie/; 2) gwarancja zwrotu przedpłaty (zaliczki) /ang. Advance Payment Guarantee; niem. Anzahlungsgarantie; 3) gwarancja należytego (dobrego) wykonania umowy (kontraktu) /ang. Performance Bond, Performance Guarantee; niem Vertragserfüllungsgarantie, Erfüllungsgarantie/; 4) gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi /ang. Guarantee for Warranty Obligations; niem. Gewährleistungsgarantie/ - związana jest najczęściej z umową na wykonanie określonych prac; 5) gwarancja płatności /ang. Payment Guarantee; niem. Zahlungsgarantie/; 6) gwarancja spłaty kredytu /ang. Guarantee for securing the repayment of a credit; niem. Kreditbesicherungsgarantie/; 7) gwarancja zapłaty rat leasingowych /ang. Lease Guarantee; niem. Mietgarantie/; 8) gwarancja na zobowiązania celne i podatkowe /ang. Customs Guarantee; niem. Zollgarantie/; 9) gwarancje spłaty zobowiązań z innych tytułów. 2. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na uwarunkowania spełnienia świadczenia z gwarancji: gwarancja bezwarunkowa gdy wypłata z gwarancji uzależniona jest jedynie od złożenia gwarantowi przez beneficjenta żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, że zleceniodawca nie wywiązał się z zobowiązań wobec beneficjenta. Roszczenia są płatne na pierwsze żądanie beneficjenta, bez konieczności udokumentowania przez niego zasadności roszczenia; gwarancja warunkowa gdy beneficjent oprócz żądania zapłaty w formie określonej w gwarancji oraz oświadczenia, że zleceniodawca nie wywiązał się z zobowiązań musi jeszcze złożyć inne wymienione w gwarancji pochodzące od beneficjenta i/lub od osób trzecich dokumenty, świadczące o spełnieniu warunków określonych w gwarancji, od których uzależniona jest wypłata z gwarancji. Rodzaj tych dokumentów zależy od rodzaju gwarancji. Określane są indywidualnie dla każdej gwarancji. Jako warunkową można również traktować gwarancję, której wejście w życie zależy od spełnienia pewnych warunków. 3. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na warunki odwołania gwarancji: gwarancja nieodwołalna nie może być anulowana ani zmieniona w sposób zmniejszający lub ograniczający zakres zobowiązań banku bez zgody stron gwarancji; gwarancja odwołalna z treści gwarancji wynikają warunki, na podstawie których może być anulowana lub zmieniona w sposób zmniejszający lub ograniczający zakres zobowiązań banku. 4. Rodzaje gwarancji bankowych ze względu na podmioty pośredniczące w udzieleniu gwarancji: gwarancja bezpośrednia gdy zleceniodawca zleca bankowi wystawienie gwarancji bezpośrednio na beneficjenta; gwarancja pośrednia gdy bank na zlecenie klienta wystawia gwarancję /regwarancję/ na rzecz innego banku /najczęściej zagranicznego/ w celu zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez ten bank. Jednolite reguły dotyczące gwarancji Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. W odniesieniu do gwarancji, zarówno w obrocie krajowym, jak i w obrocie międzynarodowym mogą mieć zastosowanie wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu: Jednolite reguły dotyczące gwarancji kontraktowych publikacja nr 325 z 1978r. Jednolite reguły dotyczące gwarancji płatnych na pierwsze żądanie publikacja nr 758 z 2010r. Jednolite zwyczaje dotyczące akredytyw standby ISP98 publikacja nr 590 z 1998r. 5 Aby gwarancja lub akredytywa standby była poddana Jednolitym regułom lub zwyczajom, musi zawierać klauzulę o poddaniu jej Jednolitym regułom lub zwyczajom dotyczącym gwarancji kontraktowych, na żądanie lub akredytyw standby. Jednolite reguły lub zwyczaje stosuje się wtedy, gdy gwarancja lub akredytywa standby odwołuje się do nich w swej treści. Poddanie gwarancji lub akredytywy Jednolitym regułom lub zwyczajom nie wyłącza możliwości unormowania w gwarancji/akredytywie standby niektórych spraw w sposób odmienny, niż przewidują to reguły. Wówczas reguły będą miały zastosowanie wyłącznie do spraw w treści gwarancji nie unormowanych. 5

6 Jednolite reguły nie stanowią samoistnej podstawy prawnej regulującej stosunek gwarancji, gdyż nie są konwencją ani umową międzynarodową. Jest to jedynie zbiór zwyczajów i praktyki bankowej stosowany przy wystawianiu gwarancji bankowych. Formy gwarancji bankowych Udzielenie gwarancji następuje w formie stwierdzonego pismem oświadczenia banku skierowanego do osoby upoważnionej z gwarancji /beneficjenta/. Dokument gwarancyjny może być przekazywany przez gwaranta: 6 bezpośrednio beneficjentowi, w przypadku gwarancji w obrocie międzynarodowym najczęściej - wskazanemu w zleceniu bankowi beneficjenta, który przekazuje ją beneficjentowi, zleceniodawcy. Forma przekazania gwarancji: drogą pocztową /tj. listem poleconym lub pocztą kurierską/, telekomunikacyjnie /tj. autentyfikowanym SWIFT-em/ przekazanie treści gwarancji. W treści komunikatu umieszczana jest klauzula, że przekaz telekomunikacyjny stanowi egzemplarz oryginalny gwarancji. awizowanie gwarancji w formie skróconej, drogą telekomunikacyjną. W awizie podaje się wówczas informację, że pełny tekst gwarancji zostanie przesłany droga pocztową. Wygaśnięcie gwarancji Gwarancja, w tym gwarancja udzielona przez Bank BPH S.A., wygasa w przypadku: 7 1. upływu terminu, na jaki została udzielona, 2. gdy zleceniodawca wykona zobowiązanie względem beneficjenta i udokumentuje to bankowi-gwarantowi w sposób ustalony w gwarancji, 3. gdy świadczenie z gwarancji dokonywane przez bank gwarantujący osiągnęły kwotę gwarancji, 4. zwrócenia bankowi dokumentu gwarancyjnego /dotyczy gwarancji przekazanych w formie listowej/, 5. zwolnienia banku-gwaranta przez beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej ważności, 6. w innych sytuacjach określonych w treści gwarancji, 7. w innych sytuacjach przewidzianych prawem. Prowizje i opłaty związane z obsługą gwarancji 1. Prowizje i opłaty za czynności związane z obsługą gwarancji są naliczane przez Bank zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku BPH S.A. taryfą (tabelą) opłat i prowizji dotyczącą właściwego segmentu Klienta i pobierane z rachunku złotowego lub walutowego zgodnie z dyspozycją podmiotu obciążanego W przypadku gwarancji w walutach obcych prowizje i opłaty naliczane są w walucie gwarancji i pobierane albo w tej walucie albo jej równowartości w złotych przy zastosowaniu kursu obowiązującego w chwili wykonania danej czynności zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku BPH S.A. taryfą (tabelą) opłat i prowizji dotyczącą właściwego segmentu Klienta. 3. Przy przewalutowaniach prowizji i opłat stosuje się kursy obowiązujące w chwili wykonania danej czynności zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku BPH S.A. taryfą (tabelą) opłat i prowizji dotyczącą właściwego segmentu Klienta. 4. Prowizje i opłaty pobiera się z rachunku zgodnego z dyspozycją Klienta, a w przypadku niewystarczającego salda na tym rachunku z dowolnego rachunku Klienta. 6

7 Rozdział II: Obowiązki i odpowiedzialność Banku BPH S.A Bank przy obsłudze gwarancji postępuje ściśle według otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank instrukcji. 2. Bank przy udzielaniu i obsłudze gwarancji zobowiązuje się działać w dobrej wierze i z należytą starannością. 3. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z opóźnień lub zagubień w przekazywaniu wiadomości, listów lub dokumentów, ani też z powodu opóźnienia, zniekształcenia lub innych pomyłek w tekście komunikatów SWIFT, o ile nie powstały z przyczyn jego dotyczących, ani też wreszcie za błędne tłumaczenia czy interpretację terminów technicznych. 4. Odpowiedzialność Banku BPH S.A. nie obejmuje strat wynikłych z działań na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych dostarczonych przez Klienta. 5. Bank korzystając z usług innego banku dla wykonania zleceń Klientów czyni to na ich rachunek i ryzyko, nie ponosząc odpowiedzialności w razie niewykonania przekazanych przezeń zleceń, nawet w przypadku, gdy wybór innego banku nastąpił z inicjatywy Banku BPH S.A. 6. Bank nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań i konsekwencji wynikających z zastosowania praw i zwyczajów obowiązujących za granicą. 7. Bank BPH S.A. jako bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego ani też jako gwarant nie jest obowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu zapłaty. Rozdział III: Gwarancje bankowe udzielane na zlecenie Klientów Banku BPH S.A. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej kierowane do Banku BPH S.A. 1. Bank BPH S.A. udziela gwarancji bankowych w obrocie krajowym i dewizowym na zlecenie Klientów posiadających rachunek w Banku BPH S.A Bank BPH S.A. udziela gwarancji zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach wymienialnych. 3. Zleceniodawca gwarancji sporządza zlecenie udzielenia gwarancji kierowane do Banku BPH S.A. na obowiązującym w Banku specjalnym formularzu Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej /zał. nr 1 albo 6/ i składa je wraz z wymaganymi dokumentami w jednostce organizacyjnej Banku BPH S.A. prowadzącej Klienta. Zlecenia mogą być wystawiane na formularzu sporządzonym elektronicznie, jednakże zawierającym wszystkie niezbędne do jego realizacji elementy. Zlecenia wystawione na niewłaściwym formularzu lub na formularzu innego banku będą zwracane Zleceniodawcy bez rozpatrzenia. Zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Zleceniodawcy. 4. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej musi zawierać wszystkie niezbędne do jego wykonania elementy, a w szczególności: 1) nazwę (nazwisko) Zleceniodawcy i jego siedzibę (adres), 2) wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) zakres uprawnień i obowiązków Banku, jako gwaranta, 4) beneficjenta /nazwę oraz jego adres w pełnym brzmieniu, 5) kwotę, do zapłacenia której będzie zobowiązany bank /walutę i kwotę/ oraz termin, z upływem którego obowiązek ten wygaśnie, 6) wysokość obciążających Zleceniodawcę zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń i akredytyw, 7) bank prowadzący rachunek podstawowy lub bieżący Zleceniodawcy, 7

8 8) oświadczenie określające proponowany sposób zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielenia gwarancji lub poręczenia. 5. Do zlecenia udzielenia gwarancji należy dołączyć /oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Bank/: 1) dokumenty identyfikujące Zleceniodawcę, 2) dokumenty i dane niezbędne dla dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy, 3) dokumenty związane z zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu udzielenia gwarancji lub poręczenia 4) umowę, z której wynika wierzytelność lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania podlegającego zabezpieczeniu, 5) zezwolenie dewizowe lub inną decyzję właściwego organu państwowego w przypadku, gdy dla ustanowienia wierzytelności zabezpieczanej gwarancją konieczne jest ich uzyskanie, 6) wzór gwarancji, jeżeli został wstępnie ustalony z przyszłym beneficjentem, wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym Bank BPH S.A. nie jest związany tym wzorem, 7) inne dokumenty właściwe i niezbędne do realizacji zlecenia. Bank każdorazowo określa, jakie dokumenty i informacje powinny być załączone do zlecenia. Jeżeli złożone przez Zleceniodawcę dokumenty są sporządzone w języku obcym, to do zlecenia winny być dołączone ich tłumaczenia na język polski. Bank BPH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędne tłumaczenia dostarczone przez Zleceniodawcę. 6. Bank sprawdza zlecenie i złożone wraz z nim dokumenty, a w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub usterek niezwłocznie wyjaśnia to ze Zleceniodawcą. Bank wzywa Zleceniodawcę do uzupełnienia dokumentów lub danych, jeżeli nie są kompletne, a także usunięcia usterek uniemożliwiających rozpatrzenie i/lub wykonanie zlecenia. 7. Bank odmawia wystawienia gwarancji, jeżeli: 1) ogłoszono upadłość Zleceniodawcy, 2) wszczęto wobec Zleceniodawcy postępowanie układowe, 3) Zleceniodawca został postawiony w stan likwidacji, przekształcenia, podziału, połączenia, 4) Zleceniodawca w ocenie Banku nie posiada adekwatnej zdolności kredytowej, 5) Zleceniodawca nie wywiązał się z postanowień zawartych w zleceniu, w szczególności nie ustanowił zabezpieczenia, 6) Zleceniodawca utracił zdolność do czynności prawnych. 8. Bank zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia gwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Udzielenie gwarancji bankowej 1. Pozytywna ocena zlecenia dokonana przez Bank stanowi podstawę do przygotowania projektu dokumentu gwarancyjnego i warunków przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji Zaakceptowanie przez Zleceniodawcę opracowanego przez Bank BPH S.A. projektu dokumentu gwarancyjnego, podpisanie przez Bank i Zleceniodawcę umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji i ustanowienie przewidzianych w tej umowie zabezpieczeń stanowi dla Banku podstawę do wystawienia gwarancji. 3. Nie podpisanie przez Zleceniodawcę w terminie uzgodnionym z Bankiem umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji uznaje się za rezygnację Zleceniodawcy ze zlecenia Bankowi udzielenia gwarancji. 4. Przekazanie wystawionej gwarancji następuje zgodnie z zawartą w zleceniu dyspozycją Zleceniodawcy odnośnie sposobu przekazania gwarancji do wskazanego podmiotu /adresata/; tj. bezpośrednio beneficjentowi pocztą poleconą lub kurierską, do banku pośredniczącego /zwykle banku beneficjenta/ pocztą poleconą lub kurierską, lub telekomunikacyjnie / SWIFT/ Zleceniodawcy za potwierdzeniem odbioru, pocztą poleconą lub kurierską. 5. Bank BPH S.A. może na wniosek Zleceniodawcy wystąpić do banku pośredniczącego o awizowanie, bądź potwierdzenie gwarancji Banku BPH S.A., bądź wystawienie gwarancji na podstawie regwarancji Banku BPH S.A. 8

9 Przy czym regwarancja Banku BPH S.A. będzie o 15 dni dłuższa niż gwarancja dla beneficjenta. Regwarancja może być dłuższa niż o 15 dni, jeżeli taki będzie wymóg banku przyjmującego regwarancję. 12 Zmiana warunków udzielenia gwarancji i zmiana do gwarancji 1. W okresie obowiązywania gwarancji na wniosek Zleceniodawcy lub Banku mogą być zmieniane warunki zlecenia i warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji oraz gwarancja. 2. Zmiana warunków przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji następuje na wniosek Zleceniodawcy lub Banku w formie aneksu do umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji i najczęściej dotyczy zmiany formy zabezpieczeń nie wpływając na treść gwarancji. O zmianie formy zabezpieczenia beneficjent nie jest informowany 3. Wprowadzenie zmian do gwarancji następuje w tym samym trybie co wystawienie gwarancji i wymaga: wniosku Zleceniodawcy o zmianę gwarancji i aneksu do umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji, aneksu /zmiany/ do gwarancji, przekazania aneksu /zmiany/ do gwarancji do beneficjenta, zgody beneficjenta na wprowadzone zmiany, z tym że podwyższenie kwoty lub wydłużenie terminu ważności gwarancji nie wymagają takiej zgody. Linia gwarancji bankowych 1. Bank może na podstawie wniosku Klienta /zał. nr 2/ i po podpisaniu Umowy o linię gwarancji bankowych utworzyć linię gwarancji bankowych, w ramach której Bank będzie wystawiać na podstawie odrębnych zleceń Klienta poszczególne gwarancje Bank BPH S.A. może udzielić linię gwarancji bankowych, gdy w związku z prowadzoną przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczą zachodzi konieczność cyklicznego udzielania gwarancji bankowych, przy czym otwarcie linii jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy i ustanowienia zabezpieczeń. 3. Łączna wartość gwarancji wystawionych przez Bank i obowiązujących w ramach danej linii, nie może przekraczać kwoty przyznanej w ramach linii. 4. W Umowie o linię gwarancji bankowych Bank określa okresy obowiązywania i terminy ważności gwarancji bankowych udzielanych w ramach danej linii. 5. Zleceniodawcy, którzy zawarli z Bankiem Umowę o linię gwarancji bankowych składają zlecenia udzielenia gwarancji w formie skróconej na specjalnym formularzu Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy o linię /zał. nr 3/ wraz z wymaganymi dokumentami właściwymi i niezbędnymi do prawidłowej realizacji zlecenia. 6. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej w ramach linii gwarancji bankowych podlega obsłudze w tym samym trybie co inne zlecenia, z tym że wystawienie gwarancji nie wymaga każdorazowo podpisania umowy ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji. 7. Bank BPH S.A. może również udzielać gwarancji w ramach linii wielocelowej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kredytowym Ogólne warunki umów kredytu dla przedsiębiorców. Promesa udzielenia gwarancji bankowej 1. Bank BPH S.A. może wystawić na zlecenie Zleceniodawcy promesę udzielenia gwarancji Promesa udzielenia gwarancji stanowi pisemne zobowiązanie Banku do udzielenia gwarancji w przypadku spełnienia przez Zleceniodawcę warunków określonych w promesie, od których uzależniono udzielenie gwarancji. W promesie Bank BPH S.A. podaje istotne elementy gwarancji oraz termin, w jakim tę gwarancje wystawi. 3. Bank BPH S.A. może wystawić promesę udzielenia gwarancji w szczególnych przypadkach np.: 9

10 gdy dla powstania wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, konieczne jest uzyskanie przez zleceniodawcę zezwolenia dewizowego lub innej decyzji, gdy zawarcie umowy, na zabezpieczenie której gwarancja ma być wystawiona, jest uzależnione od przedstawienia promesy udzielenia gwarancji. W każdym przypadku udzielenie promesy jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej zleceniodawcy. 4. Udzielona przez Bank promesa zachowuje swoją ważność przez trzy miesiące od daty jej wystawienia lub do terminu wskazanego w promesie. 5. Udzielenie przez Bank BPH S.A. gwarancji wcześniej przyrzeczonej jest uzależnione od: spełnienia przez zleceniodawcę wszystkich warunków udzielenia gwarancji określonych w promesie, pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy. 6. Bank może odmówić wystawienia promesy udzielenia gwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Wykonanie zobowiązań wynikających z gwarancji - realizacja gwarancji W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec Banku z tytułu udzielonej gwarancji lub regwarancji, Bank bada prawidłowość roszczeń, a w przypadku gwarancji warunkowych -również ich słuszność, na podstawie otrzymanych i znajdujących się w posiadaniu Banku dokumentów. 2. Bank BPH S.A. jako bank-gwarant nie jest zobowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu zapłaty. 3. Bank informuje Zleceniodawcę o wpływie roszczenia z gwarancji udzielonej przez Bank BPH S.A. na jego zlecenie i wzywa do przedstawienia wyjaśnień. 4. Bank BPH S.A. jako bank-gwarant nie zaspokoi roszczenia beneficjenta gwarancji, jeżeli: 1) nie zostało ono zgłoszone i otrzymane przez Bank BPH S.A. w terminie ważności gwarancji, we właściwej formie i we właściwy sposób, 2) nie jest uzasadnione dokumentacją w przypadku gwarancji warunkowych lub załączona dokumentacja nie jest zgodna z dokumentami określonymi w gwarancji, 3) dokumentacja uzasadniająca roszczenie nie została przedstawiona Bankowi w oznaczonym w gwarancji terminie i we właściwej formie, 4) gwarancja utraciła ważność, 5) beneficjent zgłaszając roszczenie powołuje się na inną umowę niż ta, która była podstawą wystawienia gwarancji, 5. W przypadku stwierdzenia prawidłowości roszczenia, a w przypadku gwarancji warunkowych -również słuszności roszczenia, Bank dokona wypłat z gwarancji na rzecz beneficjenta zgodnie z treścią gwarancji i roszczenia. 6. W momencie wykonania zobowiązań gwarancyjnych Bank obciąża kwotą wypłaconą oraz poniesionymi kosztami rachunek Zleceniodawcy, z tym że wypłaty za pośrednictwem banków są wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami rozliczeń międzybankowych. 7. W przypadku, gdy saldo rachunku(ów) Zleceniodawcy nie wystarcza na pokrycie zobowiązań Zleceniodawcy z tytułu gwarancji, Bank BPH S.A. pokrywa zobowiązania z kaucji, jeżeli stanowiła zabezpieczenie gwarancji, albo z własnych środków i traktuje je jako zadłużenie Zleceniodawcy w kredycie krótkoterminowym w rachunku bieżącym, które powinno zostać spłacone do 30 dni. 8. Bank zawiadamia Zleceniodawcę o powstaniu zadłużenia z tytułu realizacji gwarancji na adres wskazany w zleceniu, wyznaczając termin spłaty zadłużenia. Zleceniodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Banku o każdej zmianie swojego adresu. 9. W przypadku braku środków na spłatę zobowiązań, bank przystępuje do realizacji uprawnień wynikających z zastosowanego zabezpieczenia. 10

11 Rozdział IV. Obsługa przez Bank BPH S.A. gwarancji bankowych LORO Awizowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO Awizowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO następuje w formie przekazania beneficjentowi /listem poleconym, pocztą kurierską lub za potwierdzeniem odbioru/ kserokopii gwarancji łącznie z pismem przewodnim Banku skierowanym do beneficjenta, w którym Bank: informuje o przekazaniu gwarancji podając istotne dla jej identyfikacji elementy, potwierdza jej autentyczność, zaznacza, że awizowanie następuje bez zobowiązań ze strony Banku BPH S.A., przedstawia ewentualne uwagi Banku BPH S.A. odnośnie gwarancji i banku-gwaranta, informuje o zatrzymaniu oryginału gwarancji w depozycie bankowym do dyspozycji beneficjenta, informuje o ewentualnych prowizjach należnych Bankowi BPH S.A. lub innym bankom. 2. W przypadku zgłoszenia przez beneficjenta uwag lub zastrzeżeń do treści lub formy dokumentu gwarancyjnego, Bank BPH S.A. przekazuje je bankowi-gwarantowi. 3. W przypadku definitywnej odmowy przyjęcia gwarancji przez beneficjenta, Bank BPH S.A. zawiadamia o tym bank-gwarant i zwraca mu oryginał dokumentu gwarancyjnego. 4. W przypadku wprowadzenia przez gwaranta zmian w treści gwarancji, Bank BPH S.A. dokonuje awizowania tych zmian według analogicznej procedury, jednakże przedkładając te zmiany beneficjentowi do akceptacji. Jeżeli wprowadzone zmiany były uprzednio wnioskowane przez beneficjenta uznaje się, że zostały przez niego zaakceptowane. Rejestrowanie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO 17 W przypadku gwarancji LORO wpływającej bezpośrednio do beneficjenta istnieje możliwość złożenia jej w Banku w celu rejestracji i potwierdzenia jej autentyczności, zatrzymania w depozycie bankowym w celu dalszej obsługi, a także wykonania przez Bank innych dyspozycji /np. przekazania informacji do banku wystawcy lub potwierdzającego/. Potwierdzenie przez Bank BPH S.A. gwarancji LORO 1. Potwierdzenie przez Bank BPH S.A. zobowiązań innego banku wynikających z gwarancji polega na równoczesnym przyjęciu zobowiązania przez Bank BPH S.A. jako bank potwierdzający gwarancję. W tym przypadku roszczenia wynikające z gwarancji beneficjent może kierować do: banku, który udzielił gwarancji lub Banku BPH S.A. albo obu banków aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń Bank BPH S.A. może potwierdzić gwarancję na zlecenie zleceniodawcy gwarancji przekazane przez bank gwarant. 3. W przypadku pozytywnej oceny gwarancji i banku-gwaranta, Bank BPH S.A. podejmuje decyzję o udzieleniu potwierdzenia danej gwarancji, a wystawione potwierdzenie przekazuje jej beneficjentowi /za potwierdzeniem odbioru, pocztą poleconą lub kurierską/. 4. Bank BPH S.A. może potwierdzić gwarancję na mniejszą kwotę niż kwota gwarancji. 5. Termin ważności udzielonego przez Bank BPH S.A. potwierdzenia gwarancji LORO będzie krótszy o min. 15 dni od terminu ważności regwarancji, której dotyczy. 6. Jeżeli beneficjent gwarancji zwróci się do Banku BPH S.A. o wystąpienie do banku gwaranta o danie Bankowi BPH S.A. zlecenia potwierdzenia gwarancji, to Bank wykona taką dyspozycję, jeżeli uzna, że udzieleniepotwierdzenia tej gwarancji jest możliwe. 11

12 7. W przypadku wprowadzenia przez gwaranta zmian do gwarancji potwierdzonej przez Bank BPH S.A. zakres zobowiązań Banku BPH S.A. pozostaje taki jak stwierdzony w potwierdzeniu Banku BPH S.A. i odnosi się do gwarancji przed zmianami. 8. Aby potwierdzenie gwarancji udzielone przez Bank BPH S.A. obejmowało wprowadzone do gwarancji zmiany, Bank BPH S.A. musi wyrazić na to zgodę, wymaga to jednak zachowania tego samego trybu jak udzielenie potwierdzenia. 9. Bank BPH S.A. awizując beneficjentowi wprowadzone przez gwaranta zmiany informuje o powyższym beneficjenta i przedkłada wprowadzone zmiany do jego akceptacji, a także powiadamia o powyższym bank wystawiający gwarancję. 10. O przyjęciu zmian przez Bank BPH S.A., tzn. objęciu potwierdzeniem wprowadzonych do gwarancji zmian lub jej odmowie Bank BPH S.A. powiadamia beneficjenta i bank wystawiający gwarancję niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. 11. Bank może odmówić udzielenia potwierdzenia gwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 19 Regwarancja i wystawienie gwarancji własnej Banku BPH S.A. 1. Bank BPH S.A. może wystawić gwarancję własną na podstawie zlecenia wystawienia gwarancji otrzymanego z innego banku wraz z jego regwarancją,. 2. W przypadku pozytywnej opinii o regwarancji i banku regwarantującym, a także o warunkach gwarancji, którą ma wystawić Bank BPH S.A., Bank podejmuje decyzję o wystawieniu gwarancji własnej Banku BPH S.A., a wystawioną gwarancję przekazuje jej beneficjentowi zgodnie z dyspozycją banku regwarantującego /za potwierdzeniem odbioru, pocztą poleconą lub kurierską/. 3. Termin ważności gwarancji własnej Banku BPH S.A. będzie krótszy o min. 15 dni od terminu ważności regwarancji, której dotyczy. 4. Wprowadzenie postulowanych przez regwaranta zmian do gwarancji własnej Banku BPH S.A. wystawionej na podstawie regwarancji wymaga takiego samego trybu jak przy wystawieniu gwarancji. 5. Bank może odmówić wystawienia gwarancji własnej na podstawie regwarancji bez podania przyczyn, o ile wynika to z przepisów i uregulowań opisanych w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Roszczenia z gwarancji LORO 1. W przypadku zgłaszania przez beneficjenta roszczeń z gwarancji rola Banku BPH S.A. jest uzależniona od roli, jaką Bank pełnił przy jej przekazywaniu i zakresu zobowiązań, jakie podjął odnośnie danej gwarancji. 2. Bank BPH S.A. jako bank pośredniczący w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego ani też jako gwarant nie jest zobowiązany sprawdzać okoliczności, jakie wynikają z dokumentów towarzyszących żądaniu zapłaty. 3. Bank-gwarant /lub odpowiednio bank potwierdzający/ nie zaspokoi roszczenia beneficjenta gwarancji, jeżeli: 20 1) nie zostało ono zgłoszone i otrzymane przez bank gwarantujący w terminie ważności gwarancji /lub odpowiednio - przez bank potwierdzający w terminie ważności potwierdzenia/, we właściwej formie i we właściwy sposób, 2) nie jest uzasadnione dokumentacją w przypadku gwarancji warunkowych lub załączona dokumentacja nie jest zgodna z dokumentami określonymi w gwarancji, 3) dokumentacja uzasadniająca roszczenie nie została przedstawiona bankowi-gwarantowi w oznaczonym w gwarancji terminie /lub odpowiednio bankowi potwierdzającemu w oznaczonym w potwierdzeniu terminie/ i we właściwej formie, 4) gwarancja utraciła ważność /lub odpowiednio potwierdzenie utraciło ważność/, 5) beneficjent zgłaszając roszczenie powołuje się na inną umowę niż ta, która była podstawą wystawienia gwarancji, 4. W przypadku wpływającego do Banku BPH S.A. roszczenia, Bank sprawdza czy zostało zgłoszone przez podmiot uprawniony z gwarancji i właściwie podpisane. 12

13 W tym celu roszczenia są składane w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej danego Klienta. Klienci, których kartą wzorów podpisów Bank BPH S.A. nie dysponuje, składają roszczenia wraz z poświadczeniem, że roszczenie zostało podpisane przez osoby umocowane do takiego działania. Poświadczenie takie w zależności od warunków gwarancji, ma być wystawione przez właściwy urząd /np. sąd rejestrowy/ lub bank danego podmiotu. 5. W przypadku roszczeń z gwarancji awizowanych lub rejestrowanych przez Bank BPH S.A., Bank jest zobowiązany tylko do przyjęcia i przekazania roszczenia w sposób wskazany przez beneficjenta. 6. Bank BPH S.A. przekazuje roszczenie do banku-gwaranta zgodnie z dyspozycją osoby zgłaszającej roszczenie: listownie /pocztą poleconą, kurierem/ z własnym pismem przewodnim i/lub telekomunikacyjnie właściwą wiadomością /autentyfikowany SWIFT/, w których informuje o roszczeniu i potwierdza podpisy, a także umocowanie osób podpisanych do zgłaszania roszczeń zgodnie z posiadaną dokumentacją. 7. Po otrzymaniu informacji o uznaniu roszczenia lub jego odrzuceniu Bank niezwłocznie przekazuje ją osobie zgłaszającej roszczenie, a po otrzymaniu środków od banku-gwaranta z tytułu roszczenia niezwłocznie przekazuje je w sposób wskazany przez osobę zgłaszającą roszczenie. 8. W przypadku roszczeń z gwarancji potwierdzonej przez Bank BPH S.A., Bank: sprawdza prawidłowość roszczenia, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszność roszczenia, na podstawie posiadanej dokumentacji, informuje bank-gwarant i w zależności od sytuacji inny bank potwierdzający gwarancję o zgłoszeniu roszczenia, upewnia się, czy inny bank zobowiązany z tej gwarancji nie dokonał z niej wypłat. 9. W przypadku stwierdzenia prawidłowości, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszności roszczenia, Bank BPH S.A., po porozumieniu z innymi bankami zobowiązanymi z danej gwarancji, co do kwoty i terminów, a także refundacji dokonanych przez Bank BPH S.A. wypłat, dokonuje wypłat z gwarancji w sposób wskazany przez osobę zgłaszającą roszczenie. 10. W przypadku roszczeń z gwarancji własnej Banku BPH S.A. wystawionej na podstawie regwarancji, Bank BPH S.A.: sprawdza prawidłowość roszczenia, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszność roszczenia, na podstawie posiadanej dokumentacji, informuje regwaranta o roszczeniu, w przypadku stwierdzenia prawidłowości, a w przypadku gwarancji warunkowych także słuszności roszczenia - dokonuje wypłat z gwarancji w sposób wskazany przez osobę zgłaszającą roszczenie 21 Rozdział V: Przepisy końcowe. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla stron w zakresie nieuregulowanym w Zleceniu udzielenia gwarancji oraz Umowie ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji lub Umowie o linię gwarancji bankowych. 2. W sprawach nieuregulowanych w Zleceniu udzielenia gwarancji, Umowie ustalającej warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji lub Umowie o linie gwarancji bankowych i niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Prawo bankowe. 3. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez instytucje nadzorcze w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, 3) zmian funkcjonalności oferowanych przez Bank produktów lub usług w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. 13

14 4. W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu Bank zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę o każdej zmianie postanowień Regulaminu. Regulamin o zmienionej treści wiąże Zleceniodawcę po upływie 30 dni od daty zawiadomienia, chyba że w tym terminie stosunek prawny z Bankiem zostanie przez Zleceniodawcę wypowiedziany. Zmiany Regulaminu nie stosuje się do gwarancji lub potwierdzeń gwarancji udzielonych lub otrzymanych przed wejściem w życie tej zmiany. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać w związku z obsługą gwarancji będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwości ogólnej, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2014 roku. 14

15 Załączniki Zał. 1 Zał. 2 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. Formularz wniosku o otwarcie linii gwarancji bankowych kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 3 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 4 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 5 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej w ramach umowy o linię kierowanego do Banku BPH S.A. Zał. 6 Formularz Zlecenia udzielenia gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro Zał. 7 Formularz Zlecenia zmiany gwarancji bankowej kierowanego do Banku BPH S.A. przez firmę małą albo mikro 15

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik do Uchwały Nr 133/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 4 grudnia 2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 19/21/AB /DSP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 28 marca 2013r. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 31/02/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORZYCACH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zwany dalej Regulaminem obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo