WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III Łódź, dnia 18 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Olejnik Starosta Sieradzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w dniach 4 i 5 września 2014 roku została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Powiecie Sieradzkim. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych w latach 2012 i 2013 Powiatowi Sieradzkiemu na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, przyznanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pod kątem zgodności z zapisami Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w dniu 17 lutego 2011 roku. W związku z powyższym, czynności kontrolne zostały przeprowadzone zarówno w Powiecie Sieradzkim jak i w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach. Kontrolę przeprowadzili zgodnie z upoważnieniem Wojewody Łódzkiego nr 72/2014 z dnia 3 września 2014 roku, wydanym na podstawie art. 16 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej niżej wymienieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Anna Flawian inspektor w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów; Anna Ściubak zastępca kierownika w ww. Oddziale; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Małgorzata Trębacz inspektor w Oddziale Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Sieradzu na stronie 6 i 7 pod poz. 4 oraz w książce kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach na stronie 12 pod poz. 11. Mając na uwadze ustalenia kontroli, opisane poniżej, działalność Powiatu Sieradzkiego w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością i uchybieniami. W okresie objętym kontrolą obowiązki Starosty pełnił Pan Dariusz Olejnik, wybrany w wyniku głosowania uchwałą Nr I/3/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego-Starosty Sieradzkiego. Funkcję Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach w okresie objętym kontrolą sprawowała Pani Aleksandra Mirkiewicz. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o zbadanie przedstawionej dokumentacji, złożone wyjaśnienia i rozmowę ze skarbnikiem powiatu Panią Iwoną Piekarczyk oraz w oparciu o informacje udzielone przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach Panią Aleksandrę Mirkiewicz. W ramach kontroli sprawdzone zostały wszystkie dokumenty finansowe faktury, potwierdzające wydatkowanie dotacji przyznanej Powiatowi Sieradzkiemu na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach, na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy kontrolki artykułów chemicznych i kontrolki zużycia materiałów w pracowni plastyczno-tkacko-krawieckiej. Ustalenia szczegółowe rok. W roku 2012, zgodnie z 3 ust. 5 Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w dniu 17 lutego 2011 roku, zostały przyznane Powiatowi Sieradzkiemu środki finansowe na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach następującymi decyzjami Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I z dnia 18 czerwca 2012 roku w wysokości zł; Nr FN-I z dnia 29 sierpnia 2012 roku w wysokości zł; Nr FN-I z dnia 14 listopada 2012 roku w wysokości zł.

3 Przyznanie dotacji nastąpiło na mocy art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U r. nr 175, poz j.t. ze zm.), który stanowi, że kwota dotacji może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Przeznaczenie dotacji, w wysokości zł, określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III AK z dnia 28 czerwca 2012 roku, następująco: powyższa kwota środków winna zostać przeznaczona na bieżącą działalność, bez skutków finansowych przechodzących na lata następne. Z przedstawionych zespołowi kontrolerów oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano zakupów na łączne kwoty: , 30 zł brykiet trocinowy; ,70 zł olej napędowy. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano całą kwotę, tj zł, z tym że trzy spośród czterech faktur wystawione zostały przed datą wydania decyzji Wojewody Łódzkiego, przyznającą powyższe środki finansowe. Przeznaczenie dotacji w kwocie zł, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III AK z dnia 5 września 2012 roku, następująco: zakup materiałów pędnych do pojazdów służących do przewozu uczestników; zakup usług remontowych pojazdów służących do przewozu uczestników; ubezpieczenie pojazdów służących do przewozu uczestników. Z przedstawionych zespołowi kontrolerów oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji, dokonano wydatków na łączne kwoty: ,46 zł olej napędowy; - 35 zł płyn do spryskiwaczy; zł akumulator do samochodu; - 963,05 zł filtry i olej silnikowy oraz ich wymiana; - 190,49 zł środki czystości; zł wymiana klocków hamulcowych; zł II i IV rata OC/AC. Z podsumowania ww. wydatków wynika, że dokonano zakupów na łączną kwotę zł.

4 W toku kontroli stwierdzono, że w powyższym zakresie, częściowo, dokonano wydatków niezgodnie ze wskazaniami pisma Wydziału Polityki Społecznej nr PS-III AK z dnia 5 września 2012 roku, opartymi na wniosku Starosty Sieradzkiego, który wpłynął do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 sierpnia 2012 roku. W ramach przyznanych środków finansowych dokonano zakupów i usług, w części, niezgodnie ze wskazaniami ww. pisma: płyn do spryskiwaczy (Faktura Vat 02213/SK/12), środki czystości (Faktura Vat ), filtry i olej silnikowy oraz ich wymiana (Faktura Vat 2/FA/2012/00323, Faktura Vat 2/FA/2012/00224) na łączną kwotę zł, co stanowi 15 % przekazanej dotacji. Ponadto na Fakturze Vat F41/5494/7/2012 na kwotę 1.213,92 zł widnieje inna data zapłaty aniżeli data wskazana w Sprawozdaniu rocznym z wykorzystania dotacji udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody w 2012 roku, przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej. Dodatkowo istnieje błąd w Sprawozdaniu rocznym w zakresie opisu zakupu potwierdzonego Fakturą Vat PK/09/5 (KM-B ): jest Ubezp. mienia II rata, winno być II rata OC/AC. W dniu 14 listopada 2012 roku, Wojewoda Łódzki wydała ostatnią w tym roku decyzję przyznającą na mocy art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dla Powiatu Sieradzkiego dotację w wysokości zł, której przeznaczenie, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki, określone zostało w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Wicestarosty Sieradzkiego nr PS-III AK z dnia 23 listopada 2012 roku, następująco: zakup materiałów pędnych, opału, środków czystości, chemii specjalistycznej, materiałów do pracowni; ubezpieczenie mienia, pojazdów służących do przewozu uczestników. Z przedstawionych zespołowi kontrolerów oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano wydatków na łączne kwoty: zł brykiet trocinowy; - 413,12 zł konserwacja kotłowni, studni i oczyszczalni; - 61,25 zł ubezpieczenie sprzętu (IV rata); zł ubezpieczenie mienia (IV rata); ,75 zł I i III rata OC/AC; - 6,64 zł zakup do terapii kulinarnej;

5 ,01 zł środki czystości; ,74 zł olej napędowy; - 68 zł płyn do chłodnicy; - 66,99 zł płyn do spryskiwaczy; - 48 zł żarówki. Z podsumowania ww. wydatków wynika, że dokonano zakupów na łączną kwotę zł. W toku kontroli stwierdzono, że w powyższym zakresie, częściowo, dokonano wydatków niezgodnie ze wskazaniami pisma Wydziału Polityki Społecznej nr PS-III AK z dnia 23 listopada 2012 roku, opartymi na wniosku Wicestarosty Sieradzkiego, który wpłynął do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 15 października 2012 roku. W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono niezgodnie ze wskazaniami pisma z dnia 23 listopada 2012 roku: usługę konserwacji kotłowni, studni i oczyszczalni (Faktury Vat DPS/2649/2012, DPS/2648/2012), płyn do spryskiwaczy (Faktury Vat /12/12, 03067/SK/12), płyn do chłodnicy (Faktury Vat F41/9185/12/2012, F41/8738/11/2012, F41/7175/9/2012), żarówki (Faktury Vat F41/8361/11/2012, F41/7561/10/2012) na łączną kwotę 596,11 zł. Dodatkowo niektóre z faktur, np. Faktury Vat: F41/7175/9/2012, PK/11/2 (EEI-C ), PK/11/1(A-A wystawione zostały przed decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 14 listopada 2012 roku, przyznającą dotację. Powyższe oznacza, że zobowiązania zostały zaciągnięte przed wydaniem ww. decyzji. W trakcie kontroli zespół kontrolerów stwierdził także, że występują rozbieżności pomiędzy dokonanymi zakupami a rodzajami wydatków wskazanymi w Sprawozdaniu rocznym z wykorzystania dotacji, udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody w 2012 roku, przekazanym w dniu 12 lutego 2013 roku do Wydziału Polityki Społecznej, np. Faktura Vat F41/8361/11/2012 z dnia 15 listopada potwierdza dwa rodzaje zakupów (olej napędowy, żarówka) a w Sprawozdaniu rocznym wykazano jedynie zakup oleju napędowego. Powyższe powoduje, że w ocenie kontrolujących przy sporządzaniu Sprawozdania nie dołożono należytej staranności. Ustalenia szczegółowe rok. W roku 2013, Powiatowi Sieradzkiemu, zgodnie z 3 ust. 5 Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w dniu 17 lutego

6 2011 roku, zostały przyznane środki finansowe na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach następującymi decyzjami Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I z dnia 24 maja 2013 roku w wysokości zł; Nr FN-I z dnia 13 listopada 2013 roku w wysokości zł. Przeznaczenie dotacji w kwocie zł, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki na podstawie pkt 5 Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2013 roku do Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011, określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III z dnia 31 maja 2013 roku, następująco: zakup środków czystości; zakup oleju napędowego do pojazdów służących do przewozu uczestników. Z przedstawionych kontrolującym oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano wydatków, zgodnie z przeznaczeniem określonym w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, na łączne kwoty: ,78 zł zakup oleju napędowego; - 202,22 zł środki czystości. Na Fakturze Vat 28166/0087/13 z dnia 11 lipca 2013 roku, dokumentującej zakup oleju napędowego widnieje data zapłaty inna niż data wskazana w korekcie Sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody w 2013 roku, przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej. Przeznaczenie dotacji w kwocie zł, przyznanej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 13 listopada 2013 roku, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki na podstawie pkt 5 Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2013 roku do Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011, określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III z dnia 21 listopada 2013 roku, następująco: zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego podczas treningu życia codziennego (pralka automatyczna, piekarnik, żelazko, suszarka do włosów, czajniki elektryczne); zakup usług remontowych (naprawa schodów wejściowych i podjazdu dla wózków inwalidzkich, naprawa środków transportu, konserwacja i remont urządzeń, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrz autobusów). Dnia 29 listopada 2013 roku do Wydziału Polityki Społecznej wpłynął wniosek Starosty Sieradzkiego o zmianę przeznaczenia ww. dotacji. Pismem nr PS-III z dnia

7 5 grudnia 2013 roku dokonano zmiany przeznaczenia środków finansowych w następujący sposób z: zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego podczas treningu życia codziennego (pralka automatyczna, piekarnik, żelazko, suszarka do włosów, czajniki elektryczne) na: zakup materiałów eksploatacyjnych do 2 autobusów dowożących uczestników na zajęcia (olej napędowy, oleje silnikowe, filtry, płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy, filtry, opony, żarówki, etc.), zakup opału (brykiet trocinowy), zakup materiałów do pracowni terapeutycznych. Z przedstawionych kontrolującym oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano wydatków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, na łączne kwoty: ,36 zł zakup brykietu trocinowego; zł konserwacja kotłowni, studni i oczyszczalni; zł wymiana kół i opon; zł pranie tapicerki w autobusie; - 649,09 zł materiały do naprawy schodów; - 351,59 zł materiały do terapii; ,96 olej napędowy + filtry. Z podsumowania ww. wydatków wynika, że dokonano zakupów na łączną kwotę zł, z tym, że w przypadku ośmiu Faktur Vat: 43651/0087/ /0087/ /0087/ /0087/ /0087/ /0087/13 DPS1691/2013 8/2013 zarówno daty wystawienia faktur jak i daty dokonania płatności są wcześniejsze niż data wydania decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację. Powyższe oznacza, że zobowiązania zostały zaciągnięte i opłacone przed wydaniem decyzji. Ponadto Faktura Vat 41069/0493/13 zawiera błędny nr Decyzji Wojewody, na Fakturze Vat 398/2013 widnieje inna data zapłaty niż wskazana w korekcie Sprawozdania rocznego. W toku kontroli ustalono, że wszystkie przedłożone dokumenty finansowe, czyli oryginały faktur, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

8 oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Ponadto, zawierają zapisy odnośnie źródła finansowania (numer i data decyzji Wojewody Łódzkiego). Wszystkie sprawdzone faktury były opatrzone pieczątką zawierającą klauzulę Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez Dyrektora i Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W wyniku kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość: 1. Z zapisu pkt 5 Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 wynika, że rodzaje wydatków, które mogą zostać dokonane, ze środków finansowych przyznanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, określa Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, co stanowi zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do dokonania wydatków zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, z czego nie wywiązał się Powiat Sieradzki. Ponadto, w ocenie kontrolujących stwierdzono następujące uchybienia: 1. Powiat Sieradzki nie sprawuje wystarczającego nadzoru nad sposobem wydatkowania środków finansowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach; 2. Występują rozbieżności pomiędzy dokonanymi zakupami a rodzajami wydatków wskazanymi w Sprawozdaniu rocznym z wykorzystania dotacji udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i z budżetu wojewody w 2012 roku; 3. Starosta Sieradzki lub działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, w przypadku potrzeby dokonania zmian, nie zawsze występował do Wydziału Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę sposobu wydatkowania przyznanych dotacji; 4. Dotacje przyznane Powiatowi Sieradzkiemu na podstawie art. 51 c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z budżetu wojewody zostały wydatkowane niezgodnie ze wskazaniami określonymi przez udzielającego dotację, o czym świadczy rozbieżność dokonanych zakupów w stosunku do rodzaju planowanych wydatków, wskazanych we wniosku o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub pismami Wydziału Polityki Społecznej wskazującymi przeznaczenie dotacji.

9 5. Zaciąganie zobowiązań przed datą wydania decyzji Wojewody Łódzkiego oznacza, że zobowiązania te zostały zaciągnięte na poczet środków finansowych, które mogą dopiero zostać przyznane. Zwiększenie dotacji na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej jest fakultatywne. Wystąpienie Powiatu Sieradzkiego z wnioskiem o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych. W związku z powyższym, zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez dokonywanie zakupów przed wydaniem decyzji, co miało miejsce w okresie objętym kontrolą, może prowadzić do napięć gospodarki finansowej prowadzonej przez tą jednostkę w toku jej bieżącego funkcjonowania i złamania przepisów prawa w postaci naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Za stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowość, w okresie objętym kontrolą, odpowiadają: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach oraz Starosta Sieradzki. Korzystając z przysługujących uprawnień, pismem z dnia 18 listopada 2014 roku zgłoszono zastrzeżenia do otrzymanego projektu wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego zostały rozpatrzone. W wyniku powyższego uwzględniono zastrzeżenia w części a pozostałe oddalono. W myśl art. 45 ww. ustawy po rozpatrzeniu zastrzeżeń sporządzono i przekazano Panu Staroście pismem z dnia 18 grudnia 2014 roku stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem. Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. W związku ze stwierdzoną w wyniku kontroli nieprawidłowością zalecam: 1. Przestrzegać zapisów Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku, w tym w szczególności zapisów pkt 5 Aneksu nr 2 do ww. Porozumienia, zgodnie z którym rodzaje wydatków, które mogą zostać dokonane, ze środków finansowych, przyznanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, określa Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

10 Ponadto, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam: 1. Wzmocnić nadzór i monitoring nad sposobem wydatkowania dotacji przyznawanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach, szczególnie poprzez zwrócenie uwagi na zgodność dokonywanych wydatków ze złożonym wcześniej wnioskiem oraz wskazaniami określonymi w pismach Wydziału Polityki Społecznej; 2. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, celem wyeliminowania rozbieżności występujących pomiędzy fakturami a treścią sprawozdań. Ponadto, w przypadku potrzeby dokonania zmian w zakresie wydatków wskazanych w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, Starosta Sieradzki powinien występować z wnioskiem o zmianę sposobu wydatkowania dotacji przyznanych na podstawie art. 51 c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W celu zapobiegania napięciom gospodarki finansowej, prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach, w toku jej bieżącego funkcjonowania, wydatków należy dokonywać po dacie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49 ww. ustawy, kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Informację w powyższym zakresie proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, (ul. Żeromskiego 87, Łódź). Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Agnieszka Łukomska -Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi

Wystąpienie pokontrolne. Za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli przedstawione zostały trzy księgi WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-1-1/11 Łódź, 24 marca 2011 r. Pani Dagmara Bryl Ul. Narutowicza 35 lok. 24 90-125 Łódź Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia lipca 2014 r. BZK-II.431.1.4.2014.EMA Pan xxx Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim KPS-4114-01-01/2011 Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/119 Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych Dz.U.01.55.577 2002.01.01 zm. Dz.U.2001.154.1800 art. 9 2002.10.27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 54 2003.11.29 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-02/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nr 1/2014 Redakcja: 00-916 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Przemyśl, dnia 28.03.2014 r. OKK.II. 1711.2.2014

Przemyśl, dnia 28.03.2014 r. OKK.II. 1711.2.2014 OKK.II. 1711.2.2014 Przemyśl, dnia 28.03.2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu ul. Kilińskiego 10 Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo