WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III Łódź, dnia 18 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Olejnik Starosta Sieradzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w dniach 4 i 5 września 2014 roku została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Powiecie Sieradzkim. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych w latach 2012 i 2013 Powiatowi Sieradzkiemu na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, przyznanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pod kątem zgodności z zapisami Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w dniu 17 lutego 2011 roku. W związku z powyższym, czynności kontrolne zostały przeprowadzone zarówno w Powiecie Sieradzkim jak i w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach. Kontrolę przeprowadzili zgodnie z upoważnieniem Wojewody Łódzkiego nr 72/2014 z dnia 3 września 2014 roku, wydanym na podstawie art. 16 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej niżej wymienieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Anna Flawian inspektor w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów; Anna Ściubak zastępca kierownika w ww. Oddziale; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Małgorzata Trębacz inspektor w Oddziale Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Sieradzu na stronie 6 i 7 pod poz. 4 oraz w książce kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach na stronie 12 pod poz. 11. Mając na uwadze ustalenia kontroli, opisane poniżej, działalność Powiatu Sieradzkiego w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością i uchybieniami. W okresie objętym kontrolą obowiązki Starosty pełnił Pan Dariusz Olejnik, wybrany w wyniku głosowania uchwałą Nr I/3/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego-Starosty Sieradzkiego. Funkcję Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach w okresie objętym kontrolą sprawowała Pani Aleksandra Mirkiewicz. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o zbadanie przedstawionej dokumentacji, złożone wyjaśnienia i rozmowę ze skarbnikiem powiatu Panią Iwoną Piekarczyk oraz w oparciu o informacje udzielone przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach Panią Aleksandrę Mirkiewicz. W ramach kontroli sprawdzone zostały wszystkie dokumenty finansowe faktury, potwierdzające wydatkowanie dotacji przyznanej Powiatowi Sieradzkiemu na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach, na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy kontrolki artykułów chemicznych i kontrolki zużycia materiałów w pracowni plastyczno-tkacko-krawieckiej. Ustalenia szczegółowe rok. W roku 2012, zgodnie z 3 ust. 5 Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w dniu 17 lutego 2011 roku, zostały przyznane Powiatowi Sieradzkiemu środki finansowe na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach następującymi decyzjami Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I z dnia 18 czerwca 2012 roku w wysokości zł; Nr FN-I z dnia 29 sierpnia 2012 roku w wysokości zł; Nr FN-I z dnia 14 listopada 2012 roku w wysokości zł.

3 Przyznanie dotacji nastąpiło na mocy art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U r. nr 175, poz j.t. ze zm.), który stanowi, że kwota dotacji może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług. Przeznaczenie dotacji, w wysokości zł, określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III AK z dnia 28 czerwca 2012 roku, następująco: powyższa kwota środków winna zostać przeznaczona na bieżącą działalność, bez skutków finansowych przechodzących na lata następne. Z przedstawionych zespołowi kontrolerów oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano zakupów na łączne kwoty: , 30 zł brykiet trocinowy; ,70 zł olej napędowy. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano całą kwotę, tj zł, z tym że trzy spośród czterech faktur wystawione zostały przed datą wydania decyzji Wojewody Łódzkiego, przyznającą powyższe środki finansowe. Przeznaczenie dotacji w kwocie zł, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III AK z dnia 5 września 2012 roku, następująco: zakup materiałów pędnych do pojazdów służących do przewozu uczestników; zakup usług remontowych pojazdów służących do przewozu uczestników; ubezpieczenie pojazdów służących do przewozu uczestników. Z przedstawionych zespołowi kontrolerów oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji, dokonano wydatków na łączne kwoty: ,46 zł olej napędowy; - 35 zł płyn do spryskiwaczy; zł akumulator do samochodu; - 963,05 zł filtry i olej silnikowy oraz ich wymiana; - 190,49 zł środki czystości; zł wymiana klocków hamulcowych; zł II i IV rata OC/AC. Z podsumowania ww. wydatków wynika, że dokonano zakupów na łączną kwotę zł.

4 W toku kontroli stwierdzono, że w powyższym zakresie, częściowo, dokonano wydatków niezgodnie ze wskazaniami pisma Wydziału Polityki Społecznej nr PS-III AK z dnia 5 września 2012 roku, opartymi na wniosku Starosty Sieradzkiego, który wpłynął do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 sierpnia 2012 roku. W ramach przyznanych środków finansowych dokonano zakupów i usług, w części, niezgodnie ze wskazaniami ww. pisma: płyn do spryskiwaczy (Faktura Vat 02213/SK/12), środki czystości (Faktura Vat ), filtry i olej silnikowy oraz ich wymiana (Faktura Vat 2/FA/2012/00323, Faktura Vat 2/FA/2012/00224) na łączną kwotę zł, co stanowi 15 % przekazanej dotacji. Ponadto na Fakturze Vat F41/5494/7/2012 na kwotę 1.213,92 zł widnieje inna data zapłaty aniżeli data wskazana w Sprawozdaniu rocznym z wykorzystania dotacji udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody w 2012 roku, przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej. Dodatkowo istnieje błąd w Sprawozdaniu rocznym w zakresie opisu zakupu potwierdzonego Fakturą Vat PK/09/5 (KM-B ): jest Ubezp. mienia II rata, winno być II rata OC/AC. W dniu 14 listopada 2012 roku, Wojewoda Łódzki wydała ostatnią w tym roku decyzję przyznającą na mocy art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dla Powiatu Sieradzkiego dotację w wysokości zł, której przeznaczenie, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki, określone zostało w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Wicestarosty Sieradzkiego nr PS-III AK z dnia 23 listopada 2012 roku, następująco: zakup materiałów pędnych, opału, środków czystości, chemii specjalistycznej, materiałów do pracowni; ubezpieczenie mienia, pojazdów służących do przewozu uczestników. Z przedstawionych zespołowi kontrolerów oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano wydatków na łączne kwoty: zł brykiet trocinowy; - 413,12 zł konserwacja kotłowni, studni i oczyszczalni; - 61,25 zł ubezpieczenie sprzętu (IV rata); zł ubezpieczenie mienia (IV rata); ,75 zł I i III rata OC/AC; - 6,64 zł zakup do terapii kulinarnej;

5 ,01 zł środki czystości; ,74 zł olej napędowy; - 68 zł płyn do chłodnicy; - 66,99 zł płyn do spryskiwaczy; - 48 zł żarówki. Z podsumowania ww. wydatków wynika, że dokonano zakupów na łączną kwotę zł. W toku kontroli stwierdzono, że w powyższym zakresie, częściowo, dokonano wydatków niezgodnie ze wskazaniami pisma Wydziału Polityki Społecznej nr PS-III AK z dnia 23 listopada 2012 roku, opartymi na wniosku Wicestarosty Sieradzkiego, który wpłynął do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 15 października 2012 roku. W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono niezgodnie ze wskazaniami pisma z dnia 23 listopada 2012 roku: usługę konserwacji kotłowni, studni i oczyszczalni (Faktury Vat DPS/2649/2012, DPS/2648/2012), płyn do spryskiwaczy (Faktury Vat /12/12, 03067/SK/12), płyn do chłodnicy (Faktury Vat F41/9185/12/2012, F41/8738/11/2012, F41/7175/9/2012), żarówki (Faktury Vat F41/8361/11/2012, F41/7561/10/2012) na łączną kwotę 596,11 zł. Dodatkowo niektóre z faktur, np. Faktury Vat: F41/7175/9/2012, PK/11/2 (EEI-C ), PK/11/1(A-A wystawione zostały przed decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 14 listopada 2012 roku, przyznającą dotację. Powyższe oznacza, że zobowiązania zostały zaciągnięte przed wydaniem ww. decyzji. W trakcie kontroli zespół kontrolerów stwierdził także, że występują rozbieżności pomiędzy dokonanymi zakupami a rodzajami wydatków wskazanymi w Sprawozdaniu rocznym z wykorzystania dotacji, udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody w 2012 roku, przekazanym w dniu 12 lutego 2013 roku do Wydziału Polityki Społecznej, np. Faktura Vat F41/8361/11/2012 z dnia 15 listopada potwierdza dwa rodzaje zakupów (olej napędowy, żarówka) a w Sprawozdaniu rocznym wykazano jedynie zakup oleju napędowego. Powyższe powoduje, że w ocenie kontrolujących przy sporządzaniu Sprawozdania nie dołożono należytej staranności. Ustalenia szczegółowe rok. W roku 2013, Powiatowi Sieradzkiemu, zgodnie z 3 ust. 5 Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Sieradzkim w dniu 17 lutego

6 2011 roku, zostały przyznane środki finansowe na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach następującymi decyzjami Wojewody Łódzkiego: Nr FN-I z dnia 24 maja 2013 roku w wysokości zł; Nr FN-I z dnia 13 listopada 2013 roku w wysokości zł. Przeznaczenie dotacji w kwocie zł, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki na podstawie pkt 5 Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2013 roku do Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011, określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III z dnia 31 maja 2013 roku, następująco: zakup środków czystości; zakup oleju napędowego do pojazdów służących do przewozu uczestników. Z przedstawionych kontrolującym oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano wydatków, zgodnie z przeznaczeniem określonym w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, na łączne kwoty: ,78 zł zakup oleju napędowego; - 202,22 zł środki czystości. Na Fakturze Vat 28166/0087/13 z dnia 11 lipca 2013 roku, dokumentującej zakup oleju napędowego widnieje data zapłaty inna niż data wskazana w korekcie Sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody w 2013 roku, przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej. Przeznaczenie dotacji w kwocie zł, przyznanej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 13 listopada 2013 roku, zgodnie z wnioskiem kontrolowanej jednostki na podstawie pkt 5 Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2013 roku do Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011, określono w piśmie Wydziału Polityki Społecznej skierowanym do Starosty Sieradzkiego nr PS-III z dnia 21 listopada 2013 roku, następująco: zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego podczas treningu życia codziennego (pralka automatyczna, piekarnik, żelazko, suszarka do włosów, czajniki elektryczne); zakup usług remontowych (naprawa schodów wejściowych i podjazdu dla wózków inwalidzkich, naprawa środków transportu, konserwacja i remont urządzeń, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrz autobusów). Dnia 29 listopada 2013 roku do Wydziału Polityki Społecznej wpłynął wniosek Starosty Sieradzkiego o zmianę przeznaczenia ww. dotacji. Pismem nr PS-III z dnia

7 5 grudnia 2013 roku dokonano zmiany przeznaczenia środków finansowych w następujący sposób z: zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego podczas treningu życia codziennego (pralka automatyczna, piekarnik, żelazko, suszarka do włosów, czajniki elektryczne) na: zakup materiałów eksploatacyjnych do 2 autobusów dowożących uczestników na zajęcia (olej napędowy, oleje silnikowe, filtry, płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy, filtry, opony, żarówki, etc.), zakup opału (brykiet trocinowy), zakup materiałów do pracowni terapeutycznych. Z przedstawionych kontrolującym oryginałów faktur wynika, iż w ramach przyznanej dotacji dokonano wydatków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, na łączne kwoty: ,36 zł zakup brykietu trocinowego; zł konserwacja kotłowni, studni i oczyszczalni; zł wymiana kół i opon; zł pranie tapicerki w autobusie; - 649,09 zł materiały do naprawy schodów; - 351,59 zł materiały do terapii; ,96 olej napędowy + filtry. Z podsumowania ww. wydatków wynika, że dokonano zakupów na łączną kwotę zł, z tym, że w przypadku ośmiu Faktur Vat: 43651/0087/ /0087/ /0087/ /0087/ /0087/ /0087/13 DPS1691/2013 8/2013 zarówno daty wystawienia faktur jak i daty dokonania płatności są wcześniejsze niż data wydania decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację. Powyższe oznacza, że zobowiązania zostały zaciągnięte i opłacone przed wydaniem decyzji. Ponadto Faktura Vat 41069/0493/13 zawiera błędny nr Decyzji Wojewody, na Fakturze Vat 398/2013 widnieje inna data zapłaty niż wskazana w korekcie Sprawozdania rocznego. W toku kontroli ustalono, że wszystkie przedłożone dokumenty finansowe, czyli oryginały faktur, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

8 oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Ponadto, zawierają zapisy odnośnie źródła finansowania (numer i data decyzji Wojewody Łódzkiego). Wszystkie sprawdzone faktury były opatrzone pieczątką zawierającą klauzulę Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym oraz podpisane przez Dyrektora i Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W wyniku kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość: 1. Z zapisu pkt 5 Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 wynika, że rodzaje wydatków, które mogą zostać dokonane, ze środków finansowych przyznanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, określa Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, co stanowi zobowiązanie jednostki samorządu terytorialnego do dokonania wydatków zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, z czego nie wywiązał się Powiat Sieradzki. Ponadto, w ocenie kontrolujących stwierdzono następujące uchybienia: 1. Powiat Sieradzki nie sprawuje wystarczającego nadzoru nad sposobem wydatkowania środków finansowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach; 2. Występują rozbieżności pomiędzy dokonanymi zakupami a rodzajami wydatków wskazanymi w Sprawozdaniu rocznym z wykorzystania dotacji udzielonych na rozwój infrastruktury i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy z rezerwy celowej budżetu państwa i z budżetu wojewody w 2012 roku; 3. Starosta Sieradzki lub działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, w przypadku potrzeby dokonania zmian, nie zawsze występował do Wydziału Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę sposobu wydatkowania przyznanych dotacji; 4. Dotacje przyznane Powiatowi Sieradzkiemu na podstawie art. 51 c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z budżetu wojewody zostały wydatkowane niezgodnie ze wskazaniami określonymi przez udzielającego dotację, o czym świadczy rozbieżność dokonanych zakupów w stosunku do rodzaju planowanych wydatków, wskazanych we wniosku o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub pismami Wydziału Polityki Społecznej wskazującymi przeznaczenie dotacji.

9 5. Zaciąganie zobowiązań przed datą wydania decyzji Wojewody Łódzkiego oznacza, że zobowiązania te zostały zaciągnięte na poczet środków finansowych, które mogą dopiero zostać przyznane. Zwiększenie dotacji na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej jest fakultatywne. Wystąpienie Powiatu Sieradzkiego z wnioskiem o zwiększenie dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych. W związku z powyższym, zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez dokonywanie zakupów przed wydaniem decyzji, co miało miejsce w okresie objętym kontrolą, może prowadzić do napięć gospodarki finansowej prowadzonej przez tą jednostkę w toku jej bieżącego funkcjonowania i złamania przepisów prawa w postaci naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Za stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowość, w okresie objętym kontrolą, odpowiadają: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach oraz Starosta Sieradzki. Korzystając z przysługujących uprawnień, pismem z dnia 18 listopada 2014 roku zgłoszono zastrzeżenia do otrzymanego projektu wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego zostały rozpatrzone. W wyniku powyższego uwzględniono zastrzeżenia w części a pozostałe oddalono. W myśl art. 45 ww. ustawy po rozpatrzeniu zastrzeżeń sporządzono i przekazano Panu Staroście pismem z dnia 18 grudnia 2014 roku stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem. Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. W związku ze stwierdzoną w wyniku kontroli nieprawidłowością zalecam: 1. Przestrzegać zapisów Porozumienia Nr 31/ŚDS/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku, w tym w szczególności zapisów pkt 5 Aneksu nr 2 do ww. Porozumienia, zgodnie z którym rodzaje wydatków, które mogą zostać dokonane, ze środków finansowych, przyznanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, określa Wydział Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

10 Ponadto, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam: 1. Wzmocnić nadzór i monitoring nad sposobem wydatkowania dotacji przyznawanych na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach, szczególnie poprzez zwrócenie uwagi na zgodność dokonywanych wydatków ze złożonym wcześniej wnioskiem oraz wskazaniami określonymi w pismach Wydziału Polityki Społecznej; 2. Wzmocnić nadzór nad sporządzaniem sprawozdań, celem wyeliminowania rozbieżności występujących pomiędzy fakturami a treścią sprawozdań. Ponadto, w przypadku potrzeby dokonania zmian w zakresie wydatków wskazanych w piśmie Wydziału Polityki Społecznej, Starosta Sieradzki powinien występować z wnioskiem o zmianę sposobu wydatkowania dotacji przyznanych na podstawie art. 51 c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W celu zapobiegania napięciom gospodarki finansowej, prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rożdżałach, w toku jej bieżącego funkcjonowania, wydatków należy dokonywać po dacie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49 ww. ustawy, kierownik jednostki kontrolowanej, w wyznaczonym terminie, informuje kierownika jednostki kontrolującej o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Informację w powyższym zakresie proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, (ul. Żeromskiego 87, Łódź). Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Agnieszka Łukomska -Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III.431.7.2014 Łódź, dnia 13 sierpnia 2014 r. Pan Zbigniew Burzyński Prezydent Miasta Kutno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. PS-KNPS.431.6.24.2015.HS Pan Edward Rak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Wystąpienie pokontrolne W dniach 8-10 lipca 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.10.2015 Łódź, dnia 24 lipca 2015 roku Pan Marek Jóźwiak Wójt Gminy Głowno Wystąpienie pokontrolne W dniach 11 23 czerwca 2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Głowno przeprowadzona została

Bardziej szczegółowo

Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI Bydgoszcz, dnia czerwca 2015r. WPS.VIII.431.17.2014 Pani. Prezes Fundacji Przystań Nadziei WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 28 sierpnia 2013 r.

Poznań, 28 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 28 sierpnia 2013 r. PS-I.431.26.2013.3 Pani Halina Grzymisławska-Słowińska Prezes Zarządu Stowarzyszenia NA TAK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.66.2012.2 Poznań, 24 stycznia 2013 r. Grażyna Baranowska Komendantka Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań Śródmieście Siódemka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2014 Pan Sławomir Dariusz Zalewski Wójt Gminy Nowe Miasto Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09 120 Nowe Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.4.2014 Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. Pan Janusz Bąk Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi ul. Bednarska 15 93-030 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Dziedzic Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie

Pani Teresa Dziedzic Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie WOJEWODA LUBUSKI PS-V.431.3.2013.JZie Gorzów Wlkp., dn. 20 maja 2013 r. Pani Teresa Dziedzic Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-01-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-01-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-01-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. część 85/24

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo

Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo Warszawa, 31 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.7.2015 Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.10.2014 Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 21 stycznia 2010 r. SO.III.-0932/15/ /09/10. Pani Elżbieta Gromniak

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 21 stycznia 2010 r. SO.III.-0932/15/ /09/10. Pani Elżbieta Gromniak WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 21 stycznia 2010 r. SO.III.-0932/15/ /09/10 Pani Elżbieta Gromniak Prezes Oddziału Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. IA.III.431.16.2014 Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem przez Starostę Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.19.2015 Łódź, 7 sierpnia 2015 r. Pani Julia Kotynia ul. Plantowa 5 m. 46 91-104 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

była Pani Aleksandra Krysiak. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

była Pani Aleksandra Krysiak. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.17.2015 Łódź, 7 grudnia 2015 r. Pani Aleksandra Krysiak Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi ul. Piłsudskiego 150/152

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2308 POROZUMIENIE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. WPS- I.431.2.43.2015.DS Pan Marek Pawlęga Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach Rychliki 86, Rychliki

Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach Rychliki 86, Rychliki WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.6.2015 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 roku Szanowny Pan Henryk Kiejdo Wójt Gminy Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.20.2014 Łódź, dnia 09 lutego 2015 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

ZK-IV.431.2.2015 Łódź, dnia 17 lipca 2015 r.

ZK-IV.431.2.2015 Łódź, dnia 17 lipca 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Egz. Nr ZK-IV.431.2.2015 Łódź, dnia 17 lipca 2015 r. Pan Dariusz Kubus Wójt Gminy Andrespol Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Andrespolu 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 14 lutego 2008 r. NKO-401-16/07 Pan Andrzej Pyziak Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js

WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js Łódź, dnia 5 lipca 2012 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 7 grudnia 2015 r. PSIIIa.862.5.2015 W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KATOWICACH ul. Jagiellońska 25 40 032 Katowice 2 I. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 29 kwietnia 2011 r. PNK-IV.431.10.2011 Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski Pan Andrzej Banaszczyk Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.3.2014 Bydgoszcz, 29 stycznia 2015 r. Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku Kamiennej w dniu 25 maja 2012 r.

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku Kamiennej w dniu 25 maja 2012 r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku Kamiennej w dniu 25 maja 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09 Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo