Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity wg stanu na dzień 2 lutego 2015 roku) Lubartów, listopad 2014

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubartowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile taryfa nie przewiduje inaczej; 2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce; 3) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej lub wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 6. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku. 7. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 8. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Lubartowie niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 13. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 14. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 15. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 Lp. RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y i rachunki bieżące Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania BIZNES AGROBIZNES NON PROFIT Rachunek bieżący w PLN 1. Opłata za 1 miesięcznie 25,00 zł 12,00 zł 12,00 zł - - Rachunek pomocniczy w PLN 2. Otwarcie rachunku bieżącego jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł 3. Prowadzenie rachunku bieżącego 2 miesięcznie Likwidacja u/rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia 5. Elektroniczne Kanały Dostępu: (za pomocą tokena lub SMS Kodu) jednorazowo Aktywacja Systemu BS 24: jednorazowo dostęp do systemu miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5.2 SMS - comp: miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 5.3 TELE - comp miesięcznie 5.4 Telefoniczna usługa na hasło 2 miesięcznie 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 6.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 6.2 wypłata gotówkowa 3 od kwoty 7. Przelewy krajowe w PLN 7.1 0,3% min. 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 0,3% min. 1 zł 0,3% min. 1 zł 0,15% min. 3 zł max. 100 zł 0,3% min. 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł 0,3% min. 3,00 zł Ilość darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym w Systemie BS 24 4 za przelew 5 szt. 5 szt. 0 szt. 0 szt. 0 szt. 7.2 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za przelew w Systemie BS Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 4,00 zł za przelew w Systemie BS 24 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7.4 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: za przelew pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA Regulowany polecenie wypłaty 5 0,25% min.30 zł, max. 300 zł 8.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł SEPA regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 8.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 8.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6 za zlecenie 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 8.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej ,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75,00 zł + koszty banków 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75,00 zł + koszty banków 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty /rachunek. 2 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 4 Limit zwolnień dotyczy przelewów z rachunku bieżącego. 5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 3

4 Rachunek Tryb Rachunek bieżący Lp. Rodzaj usług (czynności) pomocniczy pobierania BIZNES AGROBIZNES NON PROFIT w PLN w PLN 8.7 Opłata Non-STP Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75,00 zł + koszty banków 75,00 zł + koszty banków 8.9. Nadanie komunikatu SWIFT 9. Zlecenie stałe: 9.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 9.2 Odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 9.3 Modyfikacja: w placówce Banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł w Systemie BS 24 za zlecenie 9.4 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku: wewnętrznego 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł za zlecenie do innego banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9.5 Realizacja zlecenia stałego w Systemie BS 24: wewnętrznego za zlecenie do innego banku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Polecenie zapłaty: 10.1 Rejestracja polecenia zapłaty 10.2 Aktualizacja zgody polecenia zapłaty za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 10.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 11. Czeki krajowe: 11.1 wydanie czeków 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 11.2 potwierdzenie czeku za czek 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 11.3 inkaso czeku 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 11.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków, wykonanie zastrzeżenia 12. Karty płatnicze 12.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa jednorazowo jednorazowo zł pierwsza karta 0 zł pierwsza karta 0 zł pierwsze karty 0 zł pierwsza karta 0 zł pierwsza karta 12.2 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo Transakcje bezgotówkowe 12.4 Opłata za użytkowanie karty 9 miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 12.5 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami W innych bankomatach w kraju 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł W punktach akceptujących kartę za granicą W placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12.6 Sprawdzanie salda w bankomacie Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 12.9 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo jednorazowo Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 13. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 12 miesięcznie wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 14. Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 8 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9 Opłaty nie pobiera się od Klientów, którym została pobrana opłata za wznowienie karty. 10 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: 11 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 12 Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. 4

5 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Rachunek Rachunek jednostki Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek walutowy Rolniczy ROL-Konto niedochodowej 13 Rachunek lokaty terminowej 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 25,00 zł 14 15,00 zł Prowadzenie rachunku 16 : miesięcznie 25,00 zł 5,00 zł 17 5,00 zł Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia jednorazowo System BS 24: 4.1 Aktywacja usługi jednorazowo dostęp do systemu miesięcznie - 5,00 zł 5,00 zł SMS - comp: miesięcznie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł TELE - comp miesięcznie Telefoniczna usługa na hasło 20 miesięcznie - 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0,15% min. 5 zł 0,3% min. 1 zł 5.2 Wypłata gotówkowa 21 0,20% min. 5 zł 22 0,3% min. 1 zł Przelewy krajowe w PLN Przelew na rachunek w Banku: 0,15% min. 3 zł max. 100 zł w placówce Banku 2,00 zł 1,50 zł 1,00 zł za przelew w Systemie BS Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 25 : w placówce Banku - 4,00 zł 3,00 zł 3,50 zł za przelew w Systemie BS 24-1,00 zł 1,00 zł Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 7. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za przelew SEPA Regulowany polecenie wypłaty 26 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 7.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł SEPA regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 7.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 27 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł ,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł Dotyczy rachunków bieżących i pomocniczych. 14 W przypadku wniesienia wpłaty (dla każdej waluty: USD, EUR, GBP,CHF). Minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku wynosi 200 jednostek monetarnych. 15 Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 16 Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 17 Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunków Szkolnych Klubów Sportowych. 18 Prowadzenie rachunków ochotniczych straż pożarnych. 19 Prowadzenie rachunków pozostałych jednostek niedochodowych. 20 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 21 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 22 Za wypłatę w walucie obcej. 23 Za wypłatę w PLN. 24 Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 zł. 25 Za realizację przelewu złożonego na niestandardowym dokumencie opłata wynosi 6,00 zł. 26 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 27 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5

6 Rachunek Rachunek jednostki Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek walutowy Rolniczy ROL-Konto niedochodowej Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Rachunek lokaty terminowej Opłata Non-STP Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 7.9 Nadanie komunikatu SWIFT - 8. Zlecenie stałe: 8.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku - 1,00 zł 1,00 zł - za zlecenie w Systemie BS realizacja zlecenia stałego: za zlecenie - 2,50 zł 2,50 zł - 9. Polecenie zapłaty: 9.1 Rejestracja polecenia zapłaty 9.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie ,50 zł 1,50 zł odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty - 3,00 zł 3,00 zł Czeki krajowe: 10.1 wydanie czeków - 1,00 zł 1,00 zł potwierdzenie czeku za czek - 5,00 zł 5,00 zł inkaso czeku - 6,00 zł 6,00 zł przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo Karty płatnicze 12.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa jednorazowo - 0 zł pierwsza karta 0 zł pierwsza karta 12.2 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo - 15,00 zł 15,00 zł Opłata za użytkowanie karty 30 miesięcznie - 2,00 zł 2,00 zł 12.4 Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami W innych bankomatach w kraju - 4,00 zł 4,00 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju - 5,00 zł 5,00 zł W punktach akceptujących kartę za granicą W placówkach Poczty Polskiej - 5,00 zł 5,00 zł Sprawdzanie salda w bankomacie Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta - 3,00 zł 3,00 zł ,00 zł 15,00 zł Zmiana danych Użytkownika karty - 3,00 zł 3,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą ów i rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 15,00 zł 28 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 29 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 30 Opłaty nie pobiera się od Klientów, którym została pobrana opłata za wznowienie karty. 31 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: 32 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 6

7 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 3. Wydanie duplikatu wyciągu za wyciąg 4. Przyjęcie zgłoszenia o utracie, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej rachunek podmiotu 33 za dokument 2 5. Wydanie historii rachunku 6. Wydanie zaświadczenia 6.1 potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda rok bieżący rok poprzedni za zaświadczenie dotyczące roku bieżącego za zaświadczenie dotyczące roku poprzedniego za miesiąc 15,00 zł za miesiąc 6.2 Pozostałe zaświadczenia za zaświadczenie od 5 7. Wydanie kopii lub wtórnika dowodu księgowego (do wyciągu bankowego) za dokument 8. Wydanie potwierdzenia przelewu za dokument 2,00 zł 9. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 15,00 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 15,00 zł 11. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 34 wyegzekwowaną 15,00 zł za każdą kwotę 12. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty za każdą zawartą zaciąganych kredytów: umowę 12.1 z Bankiem 12.2 z innymi bankami 0,50% min. 2 max Potwierdzenie wykonania blokady środków 14. Dodatkowe usługi internetowe- za pośrednictwem tokena lub smskodu 14.1 Odblokowanie tokena jednorazowo 2,00 zł 14.2 Zastrzeżenie tokena jednorazowo 15,00 zł 14.3 Opłata za wydanie każdego kolejnego tokena do rachunku jednorazowo Opłata za wydanie kolejnego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego oraz w przypadku nie zwrócenia dotychczas używanego tokena. jednorazowo Opłata za SMS Kod do autoryzacji zleceń za sms 25,00 zł 5 KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty: BIZNES AGROBIZNES NON PROFIT rachunek niespakietyzowany Pozostali Klienci 1.1 Visa Business Credit jednorazowo 1.2 Visa Business Gold 2. Wznowienie karty jednorazowo 3. Obsługa karty głównej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 Visa Business Credit mniej niż zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł rocznie co najmniej zł 3.2 Visa Business Gold mniej niż zł rocznie co najmniej zł 4. Obsługa karty dodatkowej 4.1 Visa Business Credit 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł rocznie 4.2 Visa Business Gold Wydanie duplikatu karty jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta jednorazowo 7. Transakcje bezgotówkowe 1)35 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 8.1 w kraju 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 33 W przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenie dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych. 34 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 35 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania BIZNES AGROBIZNES NON PROFIT rachunek niespakietyzowany Pozostali Klienci 8.2 za granicą 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 9. Przelew z karty za przelew 3% min zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 13. Obsługa nieterminowej spłaty 2)36 jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min. 100 zł 5% min. 100 zł 5% min. 100 zł 5% min. 100 zł 5% min. 100 zł KREDYTY TAB. 5 Kredyty gospodarcze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 37 jednorazowo od wnioskowanej kwoty kredytu 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 obrotowego w rachunku kredytowym rachunek bieżący w Pakiecie rachunek bieżący niespakietyzowany rachunek ROL-Konto Klienci nie posiadający rachunku w Banku 0,10% max % 2.2 obrotowego w rachunku bieżącym 38 od 1% od 1% od 1% płatniczego Rewolwingowego 38 jednorazowo od kwoty inwestycyjnego 39 kredytowej linii hipotecznej kredytu/ podwyższenia od 1% od 20 od 1% od 20 od 1% od 1% od 20 od pożyczki 1% 1% 1% 1% obrotowego za zakup rzeczowych środków i usług - - 3% - do produkcji rolniczej kredytu z dotacją za zakup kolektorów słonecznych 40 2% 2% - 4% 3. Gotowość finansowa 41 miesięcznie 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 42 jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego od kwoty części prolongowanej Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty Zmiana innych postanowień Umowy kredytu, niż wymienione w pkt. 6 i 7 na wniosek Kredytobiorcy Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak (na wniosek Klienta) Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy od kwoty zwiększenia kredytu za aneks 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 od 1% od 100 zł do 100 od 1% od 100 zł do 100 od 1% od 100 zł do 100 od 1% od 100 zł do 100 jednorazowo jednorazowo Jednorazowo za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów za monit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonane na wniosek Klienta 43 jednorazowo Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 37 Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu jego przyjęcia i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. Nie pobiera się prowizji za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych (dot. wspólnot mieszkaniowych). 38 W przypadku niewykorzystania kredytu min. w 50%, prowizja zostaje podwyższona o 100%. 39 Stosuje się również dla kredytów pomostowych Unia Biznes i Unia Super Biznes oraz termomodernizacyjnych. 40 Dotyczy wyłącznie wspólnot mieszkaniowych. 41 W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 42 W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 14. czynności związane z zawarciem ugody lub restrukturyzacji: 14.1 dla kredytów z grupy normalnej lub pod obserwacją 14.2 dla kredytów z grupy poniżej standardu, wątpliwej, straconej: rachunek bieżący w Pakiecie rachunek bieżący niespakietyzowany rachunek ROL-Konto Klienci nie posiadający rachunku w Banku jednorazowo 3% min. 100 zł 3% min. 100 zł 3% min. 100 zł 3% min. 100 zł do włącznie (należność główna) jednorazowo powyżej (należność główna) TAB. 6 Kredyty preferencyjne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania stawka 1. Kredyty preferencyjne udzielane do r. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie zawartej umowy z ARiMR z dnia r. z późn. aneksami jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej 2. Prowizja za gotowość finansową 44 miesięcznie 3. Prowizja rekompensacyjna 45 jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 46 od kwoty przyrzeczonej Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5, dokonywanych na wniosek Klienta jednorazowo od każdego aneksu od Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: Kredyty preferencyjne udzielane od r. Jednorazowo od kwoty kredytu / podwyższenia 8. Prowizja za gotowość finansową miesięcznie 9. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna Wydanie promesy udzielenia kredytu 43 jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 11. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej 2% 1% 20 2 % 12. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów 14. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta za zaświadczenie/ opinię 5 15 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za monit za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 15,00 zł 2 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 7 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): 1.1 od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te 0,1% od kwoty skupionej waluty rachunki min. 10 zł, max. 100 zł 1.2 od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te 0,2% od kwoty skupionej waluty rachunki min. 20 zł, max. 100 zł 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej od kwoty skupionej waluty 0,2% min. 25 zł, max. 120 zł 2. Sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków zlotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku od kwoty sprzedanej waluty 0,30% min. max. 15 TAB. 8 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków wystawionych/ sprzedanych w obrocie dewizowym 1.2 Realizowanych w złotych od łącznej wartości czeków w 0,50% min Realizowanych w walucie obcej jednej walucie 1,00% min Skup czeków podróżnych 2.1 Realizowanych w złotych od łącznej wartości czeków w 0,50% min Realizowanych w walucie obcej jednej walucie 1,00% min Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. za czek 0,25% min 2 max Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 44 Prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. 45 Prowizję nalicza się od kwoty spłaconej przed terminem, nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem. 46 Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 9

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo