KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach"

Transkrypt

1 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :44

2 Redakcja naukowa: Marek Makowiec Opracowanie graficzne: Studio Graficzne Piotr Kurasiak Korekta: Studio Graficzne Piotr Kurasiak Uniwersytet Rzeszowski aleja Tadeusza Rejtana 16c Rzeszów Copyright Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2012 Publikacja została wydana w ramach projektu Spin Promotor. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Przygotowanie i druk: tel Nakład: 300 szt. ISBN: Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Dostępna również w wersji elektronicznej na portalu projektu Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :44

3 Spis treści 1. Wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości akademickiej Małe firmy technologiczne jako stymulatory rozwoju gospodarki Przedsiębiorczy uniwersytet i akademickie firmy odpryskowe Spółki spin-off i spin-out jako szczególny przykład komercjalizacji wiedzy akademickiej Podstawy prawne spółki spin-off Polskie przykłady spółek spin-off i spin-out Przykłady europejskich spółek typu spin-off/out Przykłady amerykańskich spółek typu spin-off/out Wnioski i konkluzje Wewnętrzne akty prawne regulaminy, dzięki którym możliwe jest zakładanie spółek powoływanych w celu rozwijania i komercjalizacji dóbr intelektualnych na uczelniach w Polsce Regulamin: Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Jagiellońskim Bibliografia i netografia 82 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :44

4 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :44

5 1. Wprowadzenie w tematykę przedsiębiorczości akademickiej W dzisiejszych czasach szczególnie podkreśla się potrzebę pogłębienia integracji tzw. trójkąta wiedzy: nauki, edukacji i innowacyjności, a sektor nauki jest uznawany jako koło zamachowe gospodarki wiedzy 1. Dynamika współczesnych procesów ekonomiczno-społecznych bazuje w coraz większym zakresie na zasobach rozwijanych w instytucjach sektora nauki i badań. W konsekwencji obserwuje się transformację cywilizacyjną, kształtującą nowy układ sił w wymiarze globalnym, opartą na innowacyjnych zdolnościach przekształcania wiedzy w nowe produkty, technologie i usługi oraz przezwyciężania luki innowacyjnej między nauką i biznesem. Stąd gospodarka stawia przed instytucjami naukowo-badawczymi wyzwania w zakresie rozwoju: + zdolności do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi, + kadr o adaptacyjnych umiejętnościach przystosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, + ustawicznego uczenia się i doskonalenia przez całe życie, + integracji z otoczeniem ekonomiczno-społecznym. W dobie rozwoju idei gospodarki opartej na wiedzy, pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej jest istotną wartością dla całego społeczeństwa. Wielowymiarowość tego zjawiska sprawia, że istnieje równolegle wiele ścieżek wyzwalania potencjału tworzenia nowej wartości, tkwiącego w ludziach. Jedną z nich jest upowszechnianie wiedzy w zakresie uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out, w tym m.in. przedstawiania dobrych praktyk przedsiębiorczości akademickiej. Ten sposób upowszechniania wyżej określonej wiedzy stanowi przedmiot realizowanego projektu pt. Spin Promotor. Jednym z działań przewidzianych w ramach niniejszego projektu jest przygotowanie zbioru, katalogu przedsięwzięć, dzięki którym powstały podmioty gospodarcze typu spin-off/out w różnych obszarach gospodarki polskiej i światowej. Dzięki spółkom spin-off/out możliwy jest rozwój sektorów takich jak biotechnologia, farmacja, informatyka. Dzieje się tak dlatego, że dziedziny te charakteryzują się stosunkowo dużą otwartością na nowe technologie i znacznymi możliwościami wprowadzania na rynek niszowych, wyspecjalizowanych rozwiązań i produktów. W niniejszej publikacji mowa będzie o takich właśnie dwóch rodzajach firm, czyli o podmiotach, w których stosunki między firmą a organizacją macierzystą są bardziej lub mniej formalne, ale zawsze występują. 1 K. B. Matusiak, Budowa powiązań z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 7. Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

6 1.1. Małe firmy technologiczne jako stymulatory rozwoju gospodarki Od lat 70. ubiegłego wieku zaczęto wyodrębniać nową kategorię podmiotów gospodarczych, o szczególnym potencjale innowacyjnym małe firmy oparte na zaawansowanej technice. Firmy takie definiuje się jako rozwijające, produkujące i sprzedające dobra i usługi, które ucieleśniają znaczący element współczesnej nauki. Jako podmioty wysoce innowacyjne i przedsiębiorcze, dokonują one konwersji nauki w nową technikę, podejmując się jej rynkowej komercjalizacji 2. Podmioty te stały się szybko obiektem zainteresowania polityki innowacyjnej. Wspieranie powstawania małych firm technologicznych jest spowodowane oczekiwaniami 3 : + impulsów strukturalnych i modernizacyjnych, + przyrostu trwałych, wysoko płatnych miejsc pracy, + rozwoju pomostów między nauką finansowaną z budżetu, a przemysłem. Praktyka wskazała, że urzeczywistnienie tych oczekiwań dodatkowo wymaga rozwoju 4 : + rynku kapitałowego finansującego przedsięwzięcia wysokiego ryzyka (venture capital i aniołowie biznesu), + sprzyjającego otoczenia biznesu oraz wyspecjalizowanych instytucji na styku nauki i gospodarki, rozwijających usługi proinnowacyjne, + proinnowacyjnych zamówień publicznych, + szerokiej społecznej akceptacji innowacji. Wspieranie rozwoju technologicznych firm stało się podstawą polityki gospodarczej wielu państw (Szwecja, Izrael, Tajwan) oraz regionów (Kalifornia, Massachusetts, Badenia-Wirtembergia). W definicjach przedsiębiorstw opartych na nowych technologiach zwraca się uwagę na różne specyficzne czynniki pozwalające wyodrębnić tę grupę firm, np. 5 : + ścisły związek ich właścicieli ze źródłem wykorzystywanej (i rozwijanej) w firmie technologii, kontynuowany w dalszych etapach rozwoju firmy, + doświadczenie badawcze lub techniczne nabyte przez właścicieli firmy w poprzednim miejscu pracy (na wyższej uczelni, w ośrodku badawczym, w innej firmie), + pomysł nowego biznesu zasadniczo oparty na wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy technicznej rozwijanej lub nabytej w źródle technologii. 6 2 R. Oakey, R. Rothwell, S. Cooper, The Management of lnnovation in High-Technology Small Firms, Pinter, London 1988, s K. B. Matusiak, Budowa powiązań z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s E. B. Roberts, Entrepreneurs in High Technology, Oxford University Pres, New York 1991, s E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999, s Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

7 Wymienione warunki powodują, że małe firmy technologiczne powstają często jako firmy odpryskowe (spin-off/spin-out) oparte na dwóch źródłach przedsiębiorców: + z instytucji akademickich, publicznych instytutów badawczych, + z dużych firm posiadających własne laboratoria badawcze lub działy techniczne. Małe technologiczne firmy są grupą niejednorodną, zróżnicowaną w odniesieniu zarówno do cech wewnętrznych (motywacje, strategie działania, organizacja, doświadczenie właściciela), jak i cech zewnętrznych, wyrażających się rodzajem i charakterem kontaktów z otoczeniem, korzystaniem z różnorodnych zewnętrznych źródeł innowacji, działaniem w różnych pod względem rozwoju technicznego i dynamiki sektorach gospodarki. Podstawową ich cechą jest wysoka naukochłonność (wysoki udział wydatków na sferę B+R w stosunku do obrotów, duży udział osób z naukowo-badawczym doświadczeniem wśród pracowników) oraz koncentracja na niewielu produktach o wysokim stopniu nowości 6. Firmy technologiczne pracują nad rynkowym rozwojem i wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, wprowadzając w sposób ciągły nowe produkty lub technologie przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł innowacji Przedsiębiorczy uniwersytet i akademickie firmy odpryskowe Pojęcie przedsiębiorczości akademickiej pojawiło się w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Instytucje umożliwiające nawiązanie współpracy między środowiskami biznesowymi, a ośrodkami naukowymi powstały też w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich lat przedsiębiorczość akademicka zaczęła intensywnie rozwijać się również w Polsce. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, dzięki wymianie doświadczeń i pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów umożliwiających analizę tego zjawiska w Polsce zauważono, że przedsiębiorczość akademicka, intelektualna, oparta na wiedzy, może przyczynić się do rozkwitu gospodarki naszego kraju. Mianem przedsiębiorczości akademickiej (PA) określa się aktywność w sferze edukacji i biznesu oraz praktyczne wsparcie dla nowych firm powstałych na bazie know-how osób zajmujących się badaniami naukowymi 7. Przedsiębiorczość akademicka przełamała schemat oparty na wyobrażeniu, że prowadzenie własnej firmy i działalność komercyjna są sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym samym niewłaściwe dla pracowników naukowych 8. Globalizacja, intensywne zmiany ekonomiczno- -społeczne na całym świecie, wymusiły zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego, w kierunku nowych form współpracy nauki i gospodarki. Umiejętność wyzwalania potencjału przedsiębiorczości wśród własnych pracowników naukowych, studentów, doktorantów stała się atrakcyjną drogą rozwoju szkół wyższych. 6 K. B. Matusiak, Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego, Fundacja Inkubator, Łódź 1995, s M. Wright, B. Clarysse, P. Mustar, A. Lockett, Academic Entrepreneurship in Europe, Massachusetts 2004, z dn A. Gagat-Matuła, E. Tymoszuk, Przedsiębiorczość akademicka w Europie i w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, pod red. naukową M. W. Sienkiewicza, T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin 2011, s Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

8 Efektem nowego podejścia jest rozwój modelu przedsiębiorczego uniwersytetu, który zakłada poszerzenie dotychczasowych działań statutowych, obejmujących edukację i badania naukowe o aktywne wspieranie przedsiębiorczości. Pojawia się koncepcja uniwersytetu-inkubatora przedsiębiorczości. Rozwój przedsiębiorczego uniwersytetu następuje z reguły ewolucyjnie, przez wiele lat. Można wskazać na trzy zasadnicze etapy tego procesu 9 : 1. Poszczególni pracownicy i studenci podejmują z własnej inicjatywy proprzedsiębiorcze działania pierwsze uczelniane kursy, koła naukowe, spotkania z przedsiębiorcami. Inicjatywy te są realizowane na marginesie dotychczasowych funkcji uczelni i mają charakter fakultatywny, skierowany do niewielkiej grupy zainteresowanych pasjonatów. 2. Przedsiębiorczość i komercjalizacja know-how zostają wpisane w oficjalne dokumenty statutowe uczelni. Ważną rolę na tym etapie w wielu krajach odegrały władze państwowe poprzez wprowadzenie przychylnych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego (w Polsce również nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w październiku 2011 r.). Równolegle prowadzona była akcja popularyzatorska oraz podejmowano programy wsparcia uczelni. Działania na rzecz przedsiębiorczości są realizowane z reguły poprzez ośrodki zewnętrzne. 3. We władzach uczelni powołany zostaje prorektor, wraz z pionem organizacyjnym, odpowiedzialny za przedsiębiorczość, komercjalizację i współpracę z gospodarką, a działania w tym zakresie są czytelnym elementem strategii. Uczelnia buduje właściwe oprzyrządowanie działań w tym zakresie: + opracowuje regulaminy zarządzania własnością intelektualną oraz tworzenia firm na bazie uczelnianego know- -how 10, + zajęcia z przedsiębiorczości zostają wzmocnione o doradztwo i mentoring dla wyselekcjonowanych projektów biznesowych, + powstaje spółka celowa odpowiedzialna m.in. za działania zmierzające do zakładania spółek spin-off/out, preinkubator, centrum transferu technologii, biuro karier, uczelniany seed-capital, + uczelnia aktywnie uczestniczy i w sformalizowany sposób współpracuje z pozauczelnianymi instytucjami wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, takimi jak parki i inkubatory technologiczne. Omawiane działania w coraz szerszym zakresie są podejmowane z własnej inicjatywy i przy użyciu własnych środków finansowych oraz zasobów rzeczowych. Powodzenie charakteryzowanej transformacji wymaga wielokierunkowych działań, poczynając od kształtowania świadomości i proaktywnych postaw środowiska akademickiego, przez właściwe regulacje prawne w kraju oraz regulaminy na poziomie uczelni, a kończąc na wyspecjalizowanych jednostkach organizacyjnych i zespołach. Doświadczenia światowe wskazują, że ważnym elementem łączącym naukę z gospodarką są działające na styku nauki i biznesu ośrodki innowacji (centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki i inkubatory technologiczne). Tego typu podmioty stanowią specyficzny bufor pozwalający na pogodzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej z komercjalizacją przez m.in. uczenie i wspieranie rozwoju nowych technologii, powstawanie wspólnych inicjatyw biznesowych świata nauki z biznesem, itp. 8 9 J. G. Wissema, Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI w., Zante, Zębice 2009, s Na końcu opracowania załączono przykładowy regulamin tworzenia akademickich spółek typu spin-off. Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

9 Przedsiębiorczość akademicka utożsamiana jest z procesem powstawania na uczelniach firm typu spin-off lub spin-out oraz z przedsiębiorczością samej uczelni, występującej jako oferent nowych technologii i know-how (zob.: rysunek poniżej). W takim ujęciu jest to nowy, niezwykle atrakcyjny mechanizm komercjalizacji naukowego know-how. Spin-off w strukturze procesów założycielskich. PROCESY ZAŁOŻYCIELSKIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH Procesy założycielskie w branżach o dużym udziale wiedzy Procesy założycielskie dokonywane przez akademików dzielą się na: Spin-off bazują na nowej wiedzy/nowych technologiach z badań publicznych. Transfer następuje poprzez: Spin-off y technologiczne... wykorzystanie wyników badań Spin-off y kompetencyjne... wykorzystanie kompetencji (pozostałe) start up s Transfer wiedzy/technologii jest działolnością poboczną i dla przedsiębiorstwa ma: Pozostałe start-up s z efektem transferu wiedzy... wielkie znaczenie Pozostałe start-up s bez efektu transferu wiedzy... małe/żadne znaczenie Pozaakademickie procesy założycielskie Związane z działalnością B+R Bez działalności B+R Procesy założycielskie w pozostałych branżach Źródło: J. Egeln, S. Gottschalk, Ch. Rammer, Spinoff-Gründungen aus der öffentlichen Forschung in Deutschland, Mannheim 2002, s Spółki spin-off i spin-out jako szczególny przykład komercjalizacji wiedzy akademickiej Szczególną kategorią małych firm technologicznych, zyskującą w ostatnich latach na znaczeniu, są właśnie akademickie firmy odpryskowe (spin-off i spin-out). Są to podmioty wykorzystujące w celach gospodarczych intelektualne i organizacyjne zasoby uczelni, powstałe w wyniku działań przedsiębiorczych pracowników naukowych i innych osób związanych ze szkołą wyższą. Pojęcia te są ważnym elementem analizy zjawiska przedsiębiorczości akademickiej. Nowe pomysły i idee biznesowe oparte na wiedzy okazują się łatwiejsze do realizacji w nowym podmiocie gospodarczym. Powstanie nowego podmiotu należy uznać za korzystne z punktu widzenia wynalazcy/przedsiębiorcy, który uzyskuje swobodę działania. Natomiast jednostka macierzysta unika ryzyka związanego z podjęciem prac nad nowym produktem lub technologią. Fenomen akademickich firm odpryskowych (spin-off i spin-out) przyczynia się tym samym do transferu i komercjalizacji nowych technologii z nauki do gospodarki. W państwach zachodnich przez ostatnie lata wypracowano, zróżnicowane w zależności od kraju, instrumenty polityki wsparcia rozwoju małych firm technologicznych. Punktem wyjścia jest istnienie i realizacja spójnej polityki w tym zakresie, 9 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

10 10 obejmującej zarówno elementy legislacyjne i fiskalne, jak i organizacyjne oraz społeczne. Należy podkreślić zaawansowane i różnorodne doświadczenia światowe w zakresie aktywizacji przedsiębiorczości technologicznej ze strony władz regionalnych i rządów w ramach polityki innowacyjnej. Ważną rolę w tym procesie odgrywają same instytucje naukowe, tworząc mniej lub bardziej sprzyjające warunki dla działań przedsiębiorczych swoich pracowników. Doświadczenia zagraniczne wskazują na występowanie wielu modeli wspierania, dostosowanych do uwarunkowań krajowych, a nawet lokalnych 11. Wśród firm odpryskowych rozróżnia się dwa podstawowe ich rodzaje: + firmy spin-off: w przypadku przedsięwzięć zależnych, powiązanych kapitałowo lub w inny sposób z podmiotem macierzystym (z reguły z uczelnią), + firmy spin-out: w odniesieniu do przedsięwzięć niezależnych i niezamierzonych przez organizację macierzystą. W literaturze przedmiotu widoczny jest jednak brak spójnej, akceptowanej przez poszczególne instytucje i badaczy systematyki fenomenu firm odpryskowych. Brak jest jednolitej definicji pojęcia i w konsekwencji występuje wiele sprzeczności w interpretacji oraz analizie tworzenia i rozwoju tego typu podmiotów. W praktyce ma miejsce m.in. zamienne stosowanie pojęć: innovative spin-off, spin-off, spin-out czy nawet start-up. Zasadniczo najczęściej spotykanym zarówno potocznie, jak i w literaturze przedmiotu synonimem firmy odpryskowej jest pojęcie spin-off. Innym problemem definicyjnym jest rozstrzygnięcie dylematu, która nazwa: spin-off czy też spin-out odnosi się do procesu powstawania firmy zamierzonego ze strony organizacji macierzystej, a która do procesu niezamierzonego. W poszczególnych pozycjach literatury można znaleźć oba podejścia. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że przeważa podejście zaproponowane powyżej. W niniejszej publikacji przyjęto stanowisko, iż spółki typu spin-off, są powiązane kapitałowo lub w inny sposób z uczelnią macierzystą, natomiast spin-out, są to podmioty zazwyczaj niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania. W odróżnieniu od spin-off przedsiębiorstwo typu spin-out, to nowy podmiot powstały w drodze powołania go przez pracownika bądź pracowników macierzystej jednostki badawczej, z wykorzystaniem jej potencjału (zasobów intelektualnych/materialnych), ale funkcjonujące niezależnie (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej. Firmę typu spin-off/spin-out wyróżnia podmiot ją zakładający (pracownik naukowy, student lub absolwent uczelni) oraz fakt korzystania z dóbr intelektualnych uczelni, które stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy. Poniżej przedstawiona zostanie charakterystyka spółek typu spin-off oraz spin-out. Przedsiębiorstwo typu spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-out jest zwykle niezależne osobowo i kapitałowo od swojej uczelni, jednak często z nią współpracuje na zasadach rynkowych. 11 K. B. Matusiak, Budowa powiązań z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 69. Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

11 Przedsiębiorstwo typu spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta uczelni (twórcę/twórców) oraz uczelnię lub jednostkę organizacyjną uczelni powołaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-off jest zwykle powiązane osobowo i kapitałowo z uczelnią, co w konsekwencji oznacza bliską współpracę obu stron. Istotnym czynnikiem różnicującym oba typy firm jest związek jaki mają one ze swoimi organizacjami macierzystymi. W tym miejscu warto podkreślić, że organizacją macierzystą może być nie tylko uczelnia, ale również inne podmioty np. jednostka badawczo-rozwojowa, przedsiębiorstwo i inne instytucje. W przypadku spin-off relacje pomiędzy firmą, a organizacją macierzystą są z reguły przyjazne. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której organizacja macierzysta wchodzi jako udziałowiec do firmy typu spin-off, jednocześnie podejmując działania nieprzyjazne wobec tej firmy, ograniczające możliwość jej rozwoju. W przypadku firm typu spin-out, sytuacja nie jest już tak oczywista. Firmy spin-out o charakterze uczelnianym, co do zasady są mile widziane i uczelnie nie tworzą w sposób świadomy barier dla ich powstawania. Jest wręcz przeciwnie uczelnie podejmują działania upowszechniające ideę tworzenia spółek spin-out, ale muszą również dbać o swoje prawa i korzyści wynikające z komercjalizacji wyników badań. Ich samodzielne wykorzystanie przez twórców może być działaniem naruszającym prawa uczelni i rodzić konflikty. Większa część opisanych w publikacji firm to typowe spin-out y, a więc przedsiębiorstwa, w których założycielem jest twórca własności intelektualnej i to on angażuje się zarówno w aspekty badawczo-inżynieryjne, jak również w zarządzanie firmą. Spin-out charakteryzuje się dużą niezależnością w stosunku do uczelni, często wręcz świadomie unikając z nią kontaktów, aby nie być posądzonym o korzystanie z jej potencjału czy infrastruktury, choć dla dobra konkretnej firmy, jest to raczej pozytywne. W przypadku spin-out może również powstać szereg konfliktów na tle sprawiedliwego podziału korzyści z tytułu komercjalizacji wyników badań. Twórca, zakładając firmę, której jest jedynym właścicielem, pozbawia uczelnię przyszłych korzyści wynikających z komercjalizacji wiedzy, która de facto powstała na uczelni. Dlatego rzadko się zdarza, aby spin-out budował swoją przewagę konkurencyjną wyłącznie na wynikach badań, którymi założyciel spin-out kierował, lub w których brał udział. Częściej przewaga konkurencyjna wynika z osobistych kompetencji twórcy, jego wiedzy, doświadczenia oraz co nie jest bez znaczenia rozpoznawalnego w branży nazwiska i zdobytych w trakcie pracy naukowej kontaktów. Specyfika firmy typu spin-off jest nieco inna. Udział uczelni lub jej spółki celowej w strukturze udziałowców sprawia, że spin-off może liczyć na bardzo bliską współpracę z uczelnią, która będzie obopólnie korzystna, ponieważ sukces firmy spin-off jest również celem uczelni. Współpraca ta powinna dotyczyć przede wszystkim aspektów badawczo-rozwojowych, których wyniki mogą być następnie wdrażane przez spin-off. Firma typu spin-off najczęściej przyjmuje formę prawną spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością lub rzadziej akcyjnej. Wyżej wymienione formy prawne pozwalają bowiem efektywnie i sprawiedliwie rozdzielić prawa i obowiązki właścicieli, jednocześnie silnie rozgraniczając działalność spółki od majątku i innych aktywności właścicieli. Zaangażowanie uczelni w spin-off będzie również oznaczać konieczność profesjonalizacji systemu zarządzania spółką poprzez np. powołanie Rady Nadzorczej, w której zasiadać powinni przedstawiciele zarówno uczelni, jak i pracownicy naukowi będący udziałowcami spółki. Natomiast zarząd spółki powinien być wybrany spośród osób niezależnych w stosunku do udziałowców. 11 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

12 1.4. Podstawy prawne spółki spin-off 12 Informacje nt. tworzenia i funkcjonowania spółek odpryskowych można znaleźć w następujących aktach prawnych: + Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, + Kodeks Spółek Handlowych, + Ustawa o zasadach finansowania nauki, + Prawo własności przemysłowej oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, + Statut szkoły wyższej i regulaminy wewnętrzne. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 84, poz. 455) umożliwiła uczelniom tworzenie spółek celowych prawa handlowego, które w ich imieniu będą zarządzały portfelem udziałów w firmach odpryskowych tworzonych w oparciu o wyniki badań uczelni. Spółkom celowym uczelnia powinna powierzyć prawo do obejmowania udziałów i zarządzania nimi na warunkach rynkowych. Dodatkowo, uczelnia musi powierzyć spółce celowej zarządzanie całą własnością przemysłową uczelni (patentami, wzorami przemysłowymi, licencjami itd.) w przypadku jej komercjalizacji, realizując w ten sposób zadania centrum transferu technologii. Zarządzanie własnością przemysłową, wspierające procesy wdrażania wyników badań w zakresie finansowym, prawnym i marketingowym, wymaga specjalistycznej wiedzy i działania w warunkach rynkowych, dlatego konieczne jest utworzenie podmiotu prawnego (należącego do jednej lub kilku uczelni), który będzie się tym wyłącznie zajmował. Uczelnie zostały zobowiązane do współpracy z otoczeniem gospodarczym już w ustawie z 2005 roku. Dotychczas akcent położony był jednak na obrót własnością intelektualną. Brakowało natomiast informacji o możliwości wdrożenia go na rynek poprzez spółkę. Formę odrębnych osób prawnych mogły co prawda przyjmować centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ale niespójność z innymi ustawami oraz brak dobrych praktyk spowodowały, iż uczelnie rzadko decydowały się na taki krok. W efekcie, przykłady utworzonych w tym czasie spółek spin-off stanowią wyjątki. Wprowadzone od 1 października 2011 r. zmiany w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mają uporządkować zasady kreowania takich spółek i zachęcić uczelnie do ich powoływania. Artykuł 86a wyżej wymienionej Ustawy stanowi w ust. 1, iż uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej spółką celową. Ustawodawca rekomenduje zatem wybór modelu pośredniego tworzenia spółek spin-off. Pozwoli to uelastycznić ich działanie i zmniejszyć ryzyko bezpośredniego angażowania się uniwersytetu w innowacyjne przedsięwzięcie. Jednocześnie należy zauważyć, iż art. 86a ustawy wymienia jedynie przykładowe zadania spółki celowej, zatem można uznać, iż droga do komercjalizacji bezpośrednio przez spółkę celową (bez tworzenia przez nią kolejnego przedsięwzięcia biznesowego), również jest możliwa. Art. 86a ustawy stanowi także o formie prawnej spółki celowej, ograniczając ją do jednego z rodzajów spółki kapitałowej: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Stosunkowo jasno została opisana procedura tworzenia spółek celowych. Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

13 Decyzję o ich powołaniu podejmuje Rektor za zgodą Senatu uczelni. Zadania spółek celowych zostały wyliczone w ustawie jedynie przykładowo. Ich podstawowym celem jest obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub ich tworzenie dla celów komercjalizacji wyników badań naukowych. Ponadto, zgodnie z art. 86a ust. 2 i ust. 3, Rektor może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej (zwraca uwagę na wyłączenie w tym punkcie innych rodzajów praw własności intelektualnej praw autorskich), co odbywa się poprzez wniesienie ich aportem do spółki. Spółka celowa ma już pełną swobodę postępowania z otrzymanymi prawami. Może ulokować je w tworzonej spółce spin-off w formie aportu, sprzedać lub udzielić licencji na ich wykorzystanie. Nowelizacja ustawy nie stawia przeszkód na drodze tworzenia przez spółkę celową spółki spin-off wspólnie z zewnętrznym inwestorem. W takiej sytuacji konieczne wydaje się zapewnienie sobie przez spółkę celową na tyle wysokiego pułapu udziałów, aby uczelnia mogła zachować kontrolę nad dalszym rozwojem technologii. Procedura tworzenia spółki spin-off przy udziale spółki celowej może zatem wyglądać następująco: 1. Twórca innowacji, który jest zainteresowany utworzeniem firmy, zgłasza się do centrum transferu technologii lub bezpośrednio do spółki celowej. 2. Oceniane są szanse komercjalizacji, własność intelektualna zostaje zabezpieczona oraz tworzony jest wstępny biznesplan. Otwartym pytaniem pozostaje, czy szkoła wyższa powinna zastrzec jakąś formę wyrażenia zgody na powołanie spółki spin-off przez władze uczelni. Samo objęcie udziałów przez spółkę celową nie wymaga z mocy prawa takiej zgody, ponieważ spółka celowa jest odrębną osobą prawną. 3. Następnie należy ustalić warunki utworzenia spółki spin-off, w tym zasady udostępnienia praw własności intelektualnej, na bazie których spółka ma być rozwijana, wysokość udziałów wspólników oraz zasady współpracy spółki z uczelnią (dotyczące np. korzystania z infrastruktury i marki uniwersytetu), co z reguły opisane jest w tworzonych dokumentach wewnętrznych w poszczególnych uczelniach. 4. Kolejnym krokiem jest podpisanie stosownych umów i przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki. Nowelizacja wprowadza także atrakcyjną, szczególnie z punktu widzenia mniejszych uczelni, możliwość tworzenia wspólnej spółki celowej dla kilku szkół wyższych. Korzystnym rozwiązaniem mogłoby okazać się również utworzenie wspólnej spółki celowej przez uczelnie, które ściśle ze sobą w jakiejś dziedzinie współpracują. Spółka byłaby dla nich platformą do rozwijania przedsięwzięć biznesowych opartych na wynikach wspólnych projektów. Należy zauważyć, że ze względu na częste współdziałanie uczelni z innego rodzaju instytucjami, warto byłoby umożliwić powoływanie wspólnych spółek celowych przez uczelnie i jednostki PAN lub inne instytuty badawcze 12. Teraz pozostaje nam oczekiwanie na to, jak realizacja opisanych zmian będzie wyglądała w praktyce. Pierwsze uczelnie już rozpoczęły proces powoływania spółek, które określić można mianem celowych. Należy przypuszczać, że część szkół wyższych powierzy zadania przewidziane nowelizacją centrom transferu technologii, działającym w formie spółek. Od tego momentu jeszcze jednak daleka droga do powstania spółki spin-off i wdrożenia rezultatów badań. 12 K. Gurba, Zielone światło dla spin-off, [w:] Spin-off. Poradnik przedsiębiorczych naukowców, nr 6/2011, s Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

14 14 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

15 2. Polskie przykłady spółek spin-off i spin-out Poniżej opisano przedsiębiorstwa, stanowiące przykłady spółek typu spin-off lub spin-out. Z analizy krajowych firm odpryskowych, wynika, że znacznie mniej jest przykładów na działalność typu spin-off. Wynika to m.in. z faktu, że polskie uczelnie wyższe oraz ośrodki naukowo-badawcze dopiero stopniowo zaczynają się przekonywać do tego typu podmiotów, które przynieść mogą im wiele korzyści finansowych (z racji m.in. posiadania udziałów w takich nowotworzonych i innowacyjnych podmiotach). Z drugiej strony powstawanie podmiotów typu spin-off może znacząco poprawić wizerunek uczelni/ośrodka naukowo-badawczego, jako instytucji zaangażowanych w działania promujące przedsiębiorczość akademicką. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym narzuciła w pewnym sensie na Rektorów obowiązek tworzenia sprzyjających warunków, zachęcania i udzielania pomocy w powstawaniu podmiotów typu spin-off/out. Należy się więc spodziewać, że wraz z upływem czasu, coraz więcej będzie dobrych przykładów firm odpryskowych, które władze uczelni będą mogły promować, jako pomysły powstałe w ramach ich Alma Mater. Opisane poniżej przykłady firm typu spin-off/out, bazują na innowacyjnym pomyśle, technologii, ogólnie inicjatywie, która jest odpowiedzią na zidentyfikowaną i jak dotąd nie zagospodarowaną niszę rynkową. Wskazać jednak należy, że w dalszym ciągu istnieje wiele niszowych branż, pomysłów, koncepcji i projektów, które być może z racji obawy przed podejmowaniem ryzyka, lub ogólnie niedoinformowaniem ich autorów z zakresu przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej, nie zostały rozwinięte. Publikacja ta ma w zamierzeniu zachęcić do własnych przemyśleń i wskazać zasadność realizacji konkretnych innowacyjnych przedsięwzięć, właśnie poprzez pokazanie podobnych inicjatyw. Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

16 Nazwa firmy: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o. 13 Forma prawna: Sp. z o.o. Typ firmy akademickiej: Spin-off Województwo: Dolnośląskie Adres www: + OPIS DZIAŁALNOŚCI Lean Enterprise Institute Polska jest organizacją oferującą kompleksowe wsparcie dla przemysłu, sektora usług w obszarze Lean Management. Przedmiotem działalności firmy są: szkolenia, doradztwo, analizy biznesowe, badania naukowe, wydawanie książek, organizacja konferencji wszystko w zakresie Lean Management. Lean Enterprise Institute Polska jest laureatem konkursu gospodarczego Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza w 2010 roku oraz otrzymał dwukrotnie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Certyfi kat Gospodarczy w 2010 i Ponadto dwukrotnie otrzymał Medal Europejski w 2010 roku za Program Warsztatów Otwartych realizowanych na terenie przedsiębiorstw i w 2011 roku za Książki o tematyce Lean Management. + WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM NAUKI I OTOCZENIA BIZNESU Lean Enterprise Institute Polska (LEI Polska) jest organizacją typu spin-off z Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławskim Parku Technologicznym. Prezes zarządu i współzałożyciel LEI Polska Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch jest jednocześnie wykładowcą Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Zdobyte doświadczenie z Lean Enterprise Institute Polska znajduje swoje odbicie w treściach prowadzonych zajęć dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Lean Enterprise Institute Polska jest uznanym w Europie centrum badań nad nowymi metodami w organizacji i zarządzaniu. Uczestniczy obecnie w 2 projektach wspieranych finansowo przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym w zakresie badań i rozwoju technologicznego (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development): Opracowano na podstawie informacji udzielonych przez prof. dr. hab. inż. Tomasza Kocha oraz strony internetowej z dn Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

17 1. FutureSME (www.futuresme.eu) celem jest opracowanie metodyki poprawy konkurencyjności europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw Lean Enterprise Institute Polska jest jednym z głównych wykonawców tego projektu, typu large scale (całkowity budżet to ponad 8 milionów Euro, 26 partnerów) i pod względem budżetu Lean Enterprise Institute Polska plasuje się na drugim miejscu spośród wszystkich 26 partnerów po koordynatorze projektu University of Strathclyde z Glasgow). Projekt jest realizowany w latach TARGET EEU (www.reachyourtarget.org) celem jest rozwój nowoczesnych technologii (Technology Enhanced Learning) wspierających szybkie zdobywanie przez pracowników kompetencji w zakresie innowacji, zarządzania projektami i globalnej strategii produkcji. Projekt jest realizowany w latach Lean Enterprise Institute Polska jest członkiem międzynarodowej sieci Lean Global Network (www.leanglobal.org), zrzeszającej 18 instytutów najbardziej kompetentnych na świecie ośrodków zajmujących się Lean Management rozlokowanych na 6 kontynentach. Sieć jest zarejestrowana w USA jako organizacja non profit. Dzięki współpracy w ramach sieci Lean Global Network Lean Enterprise Institute Polska ma dostęp do najnowszej wiedzy, wyników badań, metodyk wdrażania oraz metod i materiałów szkoleniowych. Lean Enterprise Institute Polska prowadzi projekty doradczo-szkoleniowe wspólnie z zagranicznymi partnerami z Niemiec, Holandii i USA. Firma bierze udział w inicjatywach zgłaszanych poprzez Wrocławski Park Technologiczny, na którego terenie mieści się siedziba LEI Polska (np. udział pracownika w Programie Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie (http://leonardo.org.pl/). Jednocześnie współpracuje m.in. z Biurem Karier: Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Wrocławskiego. 17 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

18 Nazwa firmy: Ekoinwentyka sp. z o.o. 14 Forma prawna: Sp. z o.o. Typ firmy akademickiej: Spin-off Województwo: Śląskie Adres www: www. ekoinwentyka.pl + OPIS DZIAŁALNOŚCI Spółka Ekoinwentyka, to podmiot typu spin-off, który powstał w 2011 roku jako firma inżynierska w wyniku dofinansowania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest też udziałowcem firmy Ekoinwentyka Sp. z o.o. Prowadzona przez spółkę działalność polega na opracowywaniu oraz implementacji innowacyjnych (ekonomicznie i ekologicznie) rozwiązań technologicznych dla przemysłu oraz rynku ochrony środowiska, w szczególności w obszarze biodegradacji lotnych związków organicznych. Rozwiązania firmy mogą mieć zastosowanie w wielu branżach i procesach m.in.: w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym, celulozowo-papierniczym, przeróbki drewna, procesach malowania, garbowania skór, przetwórstwie tekstylnym. Model biznesowy spółki zakłada świadczenie kompleksowych usług w zakresie projektowania, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych bioreaktorów, optymalizacji pracujących w przemyśle reaktorów, możliwości opracowania założeń i projektu technologicznego procesu biooczyszczania gazów w reaktorach trójfazowych pod wybraną instalację, a także wybór i adaptację mikroorganizmów do wybranego zanieczyszczenia. Jej działania oparte są na poszukiwaniu rozwiązań problemów szczególnie w zakresie ekologii i ochrony środowiska wykorzystując do tego innowacyjne narzędzia i technologie, a także pobudzanie twórczego myślenia w różnych dziedzinach, wykorzystując wiedzę oraz nabyte wieloletnie doświadczenie na uczelniach wyższych oraz w praktyce biznesowej, co pozwala na implementację innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych problemów w wielu obszarach miejskich na całym świecie. Spośród ogromnej ilości polutantów emitowanych do atmosfery lotne związki organiczne LZO (ang. Volatile Organic Compounds, VOC s) są jedną z najbardziej niebezpiecznych grup zanieczyszczeń powietrza. Duże zainteresowanie emisją VOC s jest rów- 14 Na podstawie informacji udzielonych przez Piotra Wolnego oraz strony internetowej z dnia Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

19 nież związane z ogromną łatwością tworzenia ozonu O3 w obecności NOx. Ozon jak wiadomo jest kluczowym składnikiem fotochemicznego smogu. Szkodliwość tych zanieczyszczeń wynika nie tylko z ich toksyczności, jako określonych substancji, ale i z faktu, że wiele z nich ulega w powietrzu skomplikowanym przemianom, w wyniku czego toksyczność emisji może się potęgować. W ostatniej dekadzie, biologiczna degradacja lotnych związków organicznych emitowanych do atmosfery stała się alternatywą dla wielu fizycznych i fizykochemicznych metod oczyszczania powietrza. Właśnie wykorzystanie metod biologicznego oczyszczania LZO opartego na autorskim know-how jest wiodącym produktem tej firmy. Obszarem działania jest Polska jak również zagranica. + WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM NAUKI I OTOCZENIA BIZNESU Spółka powstała wykorzystując środki unijne (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1). Dysponentem Śródków i obecnym mniejszościowym udziałowcem jest EIT+ z Wrocławia. Ponadto firma współpracuje z wieloma uczelniami krajowymi jak i zagranicznymi. Nawiązuje również kontakty z ośrodkami wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zagranicy takich jak Region Goeteborg. 19 Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

20 Nazwa firmy: Future Processing 15 Forma prawna: Sp. z o.o. Typ firmy akademickiej: Spin-out Województwo: Śląskie Adres www: + OPIS DZIAŁALNOŚCI Future Processing (FP) to firma, która świadczy usług w zakresie produkcji i testowania oprogramowania, w tym między innymi opracowywaniu oprogramowania na zamówienie oraz integracji systemów informatycznych. Szczególnie duże doświadczenie posiada w obszarach: usług finansowych, ubezpieczeń, służby zdrowia, transportu, produkcji, edukacji i bezpieczeństwa. Firma posiada również doświadczenie w pracy nad projektami opartymi o.net, Java, a także platformy mobilne (iphone, Blackberry, Android, Windows Phone 7). + WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM NAUKI I OTOCZENIA BIZNESU Od początku działalności firma współpracuje ze środowiskiem naukowym- z Politechniką Śląską, Politechniką Opolską a także z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Potencjał swoich pracowników, Future Processing wspiera za pośrednictwem działu R&D FP FPLab, który jest łącznikiem ze środowiskiem naukowym. W firmie Future Processing, działa także specjalna komórka FPAcademy. Za jej pośrednictwem podejmowane przez firmę przedsięwzięcia służą wspieraniu innowacyjności w cyklu wykładów DPTO (Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania), które odbywają się na śląskich uczelniach. Wówczas menedżerowie FP dzielą się swoim doświadczeniem z zakresu prowadzenia, zarządzania i wymogów stawianym międzynarodowym projektom IT. Wykłady te są adresowane głownie do studentów kierunków związanych z informatyką. Dzięki temu uczestnicy spotkań dowiadują się o wymaganiach oraz sposobach radzenia sobie z wyzwaniami (np. związanymi z innowacyjnością) przy współpracy z międzynarodowym środowiskiem informatycznym. FP uruchomiło także cykl wykładów adresowanych do młodych naukowców pt. Innowacyjne przedsięwzięcia informatyczne Na podstawie informacji udzielonych przez Jarosława Kacprzaka oraz strony internetowej z dnia Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd :45

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich

Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie MIT i ETH Zürich Zbigniew Krzewiński Warszawa, 26.09.12 Punkt widzenia Second Best Massachusetts Instituteof Technology (MIT) -na 2 miejscu w rankingu Forbes

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O.

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. CZY KOMERCJALIZOWAĆ? Nie wiem jaka forma komercjalizacji będzie dla Komercjalizacja nie mnie najkorzystniejsza znam się na tym

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R

Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Kraków, 06.03.2014 Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R Michał Żukowski radca prawny Kierownik Działu Prawnego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju

Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Przedsiębiorczość akademicka jako metoda komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku. Stan obecny i kierunki rozwoju Małgorzata Wawrzyniak I. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce w kontekście komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Łódź, 21-23 maja 2015 r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - działania skierowane do osób 50+ dr inż. Urszula Szachowicz Kierownik projektu UDANY STRAT Z UNI 3 Konferencja regionalna Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej

Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej Model procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczych w Politechnice Wrocławskiej Waldemar E. Grzebyk Wrocław, 16.10.2014 r. Agenda Wstęp Wdrażanie Systemu Transferu Technologii w PWr. Transfer Technologii

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu Konferencja Polityka regionalna doświadczenia i perspektywy Kraków, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011 IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU I ZASOBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W OBSZARZE NAUKA I TECHNOLOGIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCL4 (QUALITY OF LIFE) ORAZ WYTYCZENIE PRZYSZŁYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę

Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę Usługa opracowania publikacji Zapytanie o cenę Warszawa, czerwiec 2015 Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje wydanie publikacji pt. Regulaminy i umowy w procesie komercjalizacji B+R

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU Politechnika Łódzka obszary aktywności Uczenie wyższe KSZTAŁCENIE PROWADZENIE BADAŃ WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM Potencjał Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo