Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych"

Transkrypt

1 Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która odbyła się 17 grudnia 2013 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Tumskim we Wrocławiu pod nazwą: pt. Wspieranie badań i rozwój kompetencji pracowników naukowych uczelni wyższych w kontekście komercjalizacji wiedzy i założeń Dolnośląskiej Strategii Innowacji Tematyka Rady obejmowała zagadnienia związane z poziomem rozwoju i możliwościami wspierania badań pracowników naukowych i doktorantów dolnośląskich uczelni wyższych. W ramach spotkania omawiane były tematy, takie jak: instrumenty rozwoju programów badawczych pod kątem wdrożeń wyników tych badań, podnoszenie kompetencji naukowców w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, znaczenie realizowanych projektów służących wzmocnieniu potencjału uczelni. Przedmiot debat Rady Programowej stanowił ocenę stopnia korelacji pomiędzy ofertą badawczą i wdrożeniową pracowników naukowych a oczekiwaniami i zapotrzebowaniem ze strony rynku. W obradach Rady Programowej brali udział przedstawiciele uczelni wyższych (władze i reprezentanci uczelni oraz pracownicy naukowi), w tym między innymi: prof. dr hab. Agata Danielak Kujda (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), dr Marta Czaplicka (Uniwersytet Przyrodniczy), dr Damian Derlukiewicz (Politechnika Wrocławska), dr Andrzej Vogt (Uniwersytet Wrocławski). Stronę instytucji otoczenia biznesu reprezentowali: Kamil Bromski

2 (Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii) oraz Jarosław Rabczenko (Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.). Uczestnicy Rady Programowej w aktywnej dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytania, takie jak: - W jaki sposób uczelnie wyższe na Dolnym Śląsku mogą wspierać badania i kompetencje pracowników naukowych oraz doktorantów? - Jakiego typu projekty i inicjatywy najskuteczniej przyczyniają się do wdrożenia wyników badań i komercjalizacji wiedzy? - Jakiego typu wsparcia w komercjalizacji innowacji brakuje naukowcom i jak jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał badawczy uczelni? Celem Rady Programowej jest zaprezentowanie dobrych praktyk w komercjalizacji wiedzy na Dolnym Śląsku oraz przedstawienie przez uczestniczących Ekspertów rekomendacji dla Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii w kontekście oferty i prowadzonych działań. Wspieranie badań i rozwój kompetencji pracowników naukowych uczelni wyższych w kontekście komercjalizacji wiedzy i założeń Dolnośląskiej Strategii Innowacji stanowi obecnie kluczowy komponent rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionu i całej gospodarki w Polsce. Uczelnie wyższe, które kreują kierunki rozwoju, służą prowadzeniu badań i odpowiadają za dostawy technologii i wiedzy do sektora prywatnego, stymulują określone działania (postawy) innowacyjne i dostosowują się do zapotrzebowania rynkowego. Strategie rozwoju uniwersytetów, regulaminy dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej czy powstające spółki celowe to tylko niektóre przykłady świadczące o próbie funkcjonalnego i instytucjonalnego podniesienia poziomu kompetencji i jakości jednostek badawczych i badawczo rozwojowych. Jednostek, od których zależy nie tylko potencjał wypracowanych i oferowanych technologii, ale także

3 efektywność w komunikacji i współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a szeroko pojętym biznesem. Celem poniższych rekomendacji jest przedstawienie dobrych praktyk i kierunków rozwoju komercjalizacji wyników prac badawczych na dolnośląskich uczelniach wyższych poprzez wspieranie badań i wzrost kompetencji pracowników naukowych. Główną potrzebę w tym zakresie stanowi zdiagnozowanie możliwości i ograniczeń w transferze technologii do przedsiębiorstw, współpraca sieciowa szkół wyższych, instytucji publicznych oraz prywatnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz przykłady we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pochodzących od pracowników naukowych w regionie. Rekomendacje mają za zadanie odpowiedzieć na pytania: czy istnieje model współpracy sieciowej pomiędzy jednostkami badawczo rozwojowymi a przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, w jaki sposób można ten model rozwijać i udoskonalać?, jak przedstawia się potencjał intelektualny i infrastrukturalny uczelni wyższych w zakresie projektowania i wdrażania innowacji? Jakie technologii i za pomocą jakich środków są najsilniej rozwijane wśród pracowników naukowych?, jaka powinna być rola instytucji otoczenia biznesu (w tym Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii) we wspieraniu procesu transferu technologii i inicjatyw związanych z komercjalizacją wiedzy?. Wybór przyjętej tematyki Rady Programowej dotyczącej kondycji (przygotowania i skuteczności) dolnośląskich uczelni wyższych w procesach komercjalizacji wiedzy, zarówno na poziomie struktury jednostki jak i pojedynczego zespołu badawczego, wynika z kilku powodów. Po pierwsze, 1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany związane z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005 roku 1. Odświeżona ustawa wyraźnie nakierowuje polskie uczelnie wyższe i inne jednostki badawcze i badawczo wdrożeniowe na pro komercyjne działania związane z przygotowaniem, aktywizacją i poprawa

4 skuteczności podmiotów w transferze technologii do przemysłu. Istotną kwestię zajmują w tym przypadku zapisy dotyczące powstawania i funkcjonowania tzw. spółek celowych przy uczelniach (art. 86a Ustawy), do której zadań należy między innymi obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub ich tworzenie w celu wdrożenia prac badawczych lub rozwojowych na uczelniach 2. Uczelnie wyższe zostały w tym zakresie wsparte programem Spintech oferowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczając na projektowanie i uruchomienie spółek celowych środki finansowe i merytoryczne. Podobnie jak w przypadku poprzednich Rad Programowych, także i teraz istotną rekomendację stanowiło inicjowanie i współprowadzenie z instytucjami otoczenia biznesu spotkań informacyjnych, konsultacji i warsztatów, w ramach których środowisko akademickie mogłoby dowiedzieć się więcej na temat możliwości finansowania badań, ofert współpracy naukowej czy zapotrzebowania na konkretne technologie i wiedzę ze strony przedsiębiorstw. Tego typu wydarzenia funkcjonują do tej pory w ramach różnego typu projektów (w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), często z aktywnym wsparciem i zaangażowaniem władz uczelni. Jednakże sama idea spotkania i patronat uczelni wyższej stanowić może legitymizację i poczucie poparcia dla pracownika naukowego zainteresowanego komercjalizacją. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Rady obnaża wciąż niedostateczną wiedzę wśród pracowników naukowych na temat prawnych aspektów transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw własności intelektualnej. Dlatego warto prowadzić wzmożone działania promocyjne, informujące o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w odpowiednich jednostkach wewnątrz uczelnianych lub otrzymania kompleksowej pomocy w zakresie procedury patentowej czy zdolności patentowej w ośrodku transferu technologii. Ponadto, pomocne dla poszczególnych pracowników naukowych byłoby ujednolicenie bądź 2 Patrz: ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

5 wypracowanie jednego modelu komercjalizacji wyników badań, opartego o stałe wsparcie jednostek zarówno przyuczelnianych jak i zewnętrznych, dysponujących bazami przedsiębiorstw i kontaktami z przemysłem. Uczestnicy Rady wskazywali na konieczność wzmożenia działań na rzecz zainteresowania pracowników naukowych problematyką komercjalizacji wiedzy, na przykład poprzez organizowanie przez Ośrodek indywidualnych spotkań dla poszczególnych zespołów badawczych i dostarczanie mini szkoleń z zakresu możliwości komercjalizowania innowacji. Ponadto, ważną kwestię stanowi dostarczenie wsparcia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. DOTWiT powinien pomagać pracownikom naukowym w otrzymaniu pełnej wiedzy i informacji o procedurze patentowej, świadczyć usługi wspierania zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego RP oraz wykonywać na rzecz pracowników naukowych audyty praw własności intelektualnej (dotyczące prezentowanych technologii). Eksperci Rady podkreślili znaczącą rolę projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dedykowanych rozwojowi badań naukowych i wzrostowi kompetencji kadry akademickiej. Wykazano stałą potrzebę dokształcania pracowników naukowych i administracyjnych uczelni w dziedzinie komercjalizacji wiedzy poprzez programy szkoleniowe, stażowe i pomocowe (w formie dostarczenia odpowiedniej infrastruktury dla wdrożeń). Ostatnia z wymienionych kategorii koreluje bezpośrednio z ofertą działania Ośrodka, który zajmuje się wsparciem w procesie transferu technologii z uczelni do biznesu poprzez nawiązywanie kontaktów, kojarzenie ofert, umożliwienie spotkań. W ramach Rady Programowej ustalono także wspólnie, iż głównym kierunkiem dla działania DOTWiT powinno być skupienie uwagi na przykładach (projektach) już nawiązanej współpracy na linii nauka biznes celem ułatwienia efektywnego wdrożenia innowacyjnego

6 rozwiązania i jego rozwoju w firmie. Tym samym wspieranie różnymi drogami kompetencji pracowników naukowych i ich badań (poprzez dostarczenie wiedzy, organizacji, infrastruktury i środków finansowych) służy podniesieniu poziomu jakości działań podmiotów akademickich w sektorze prywatnym.

prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej.

prelegenci. Celem było także nakreślenie, jaka powinna być rola ośrodka DOTWIT w promowaniu współpracy sieciowej. Rekomendacje ze spotkania Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii w ramach projektu DOTWIT- miejsce spotkań biznesu z nauką Rada Programowa Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE

TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE dr Niki Derlukiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TRANSFER WIEDZY Z UCZELNI WYŻSZYCH DO GOSPODARKI. PODEJŚCIE SYSTEMOWE Wiedza i jej znaczenie w rozwoju gospodarczym We współczesnej gospodarce

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo