Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r.

2 Potencjał innowacyjny Polski na tle innych państw UE Źródło: Innovation Union Scoreboard 2014

3 Poziom innowacyjności polskich regionów na tle innych regionów UE Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2014

4 Wsparcie innowacyjności w latach założenia Co wymaga zmiany w polskiej nauce i przedsiębiorczości, abyśmy byli bardziej innowacyjni, konkurencyjni, a polska gospodarka mogła wziąć większy udział w gospodarce światowej? Powinniśmy: zwiększyć zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, zachęcać do współpracy nauki i biznesu, wydobyć potencjał tkwiący w sektorze MŚP, zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac badawczych. 4

5 Wsparcie innowacyjności w latach oczekiwane efekty Co chcemy osiągnąć? Wybrane wskaźniki Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy potencjał w zakresie innowacyjności i konkurencyjności naszych firm i organizacji badawczych. Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w % PKB ,33 0,6-0,8 Wydatki na badania i rozwój (GERD) w % PKB ,9 1,7 5

6 Wkład PO IR w realizację Strategii Europa 2020 Wkład PO IR przede wszystkim w priorytet rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji) poprzez wpływ na zwiększanie wydatków na badania i rozwój (cel dla Polski 1,7% PKB w 2020 r.) Należy zwrócić uwagę, że począwszy od 2011 r. nakłady na B+R rosną szybciej w stosunku do założeń w 2012 r. wyniosły 0,9% PKB w stosunku do planowanego 0,8% PKB

7 Podział Funduszy UE na programy operacyjne

8 Cel i beneficjenci PO IR Cel PO IR: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, głównie poprzez wzrost nakładów prywatnych na badania i rozwój. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

9 Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Najważniejsze założenia Programu: wsparcie kompleksowych projektów badawczo rozwojowych przedsiębiorstw realizowanych na zasadzie od pomysłu do rynku (także projekty konsorcjalne - wspólne projekty biznesu i nauki), preferencje dla sektora MŚP, koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji, preferencje dla projektów realizowanych przez klastry kluczowe, zwiększenie udziału finansowania zwrotnego.

10 Osie priorytetowe oraz alokacja PO IR I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V. Pomoc techniczna Alokacja POIR: ,5 mln EUR w tym 8 614,1 mln EUR z EFRR. 12,42% 15,94% 28,13% 3,45% 40,06% I oś II oś III oś IV oś V oś

11 I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Przykładowe typy projektów: Wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), od początkowej fazy badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować. Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe programy sektorowe, projekty aplikacyjne. Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uczelni). 11

12 II oś POIR - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa. Kredyt na innowacje technologiczne wsparcie MŚP w zakresie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+R przez firmy. Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego inkubacja i akceleracja start-upów, wsparcie rozwoju rynku VC poprzez fundusz funduszy, inwestycje syndykatowe, przygotowanie do wejścia na GPW/NewConnect/Catalyst. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy, sieci aniołów biznesu, IOB, fundusze VC. 12

13 III oś POIR - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw Stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB Wsparcie rozwoju klastrów budowa systemu krajowych klastrów kluczowych Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, IOB, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej. 13

14 IV oś POIR - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki: wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, tworzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Rozwój kadr sektora B+R, poprzez projekty B+R w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, w ramach międzynarodowych programów badawczych etc. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej. 14

15 Wsparcie innowacyjności w latach inteligentne specjalizacje W Polsce na poziomie centralnym wyłonionych zostało 18 krajowych inteligentnych specjalizacji w 5 działach tematycznych: Zdrowe społeczeństwo Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Zrównoważona energetyka Surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

16 Pomoc publiczna w PO IR (1) Wsparcie udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będzie udzielane z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej. Dotyczy to większości działań w PO IR. Kwestie pomocy publicznej regulowane są w programach pomocowych wydawanych w formie rozporządzeń lub ustaw. W PO IR każda instytucja wdrażająca będzie miała przynajmniej jeden dedykowany jej program pomocowy. Wszystkie programy pomocowe korzystać będą z wyłączeń blokowych (z ang. GBER) zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub z pomocy de minimis. Jedynie w przypadku wsparcia na infrastrukturę B+R w stosownych przypadkach rozważana jest możliwość indywidualnej notyfikacji do KE projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

17 Pomoc publiczna w PO IR (2) Planowane przeznaczenia pomocy publicznej: art. 14 GBER - Regionalna pomocy inwestycyjna zgodnie z nową Mapą pomocy Regionalnej na lata art. 21 GBER - Pomoc na finansowanie ryzyka art. 22 GBER - Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność art. 24 GBER - Pomoc na koszty rozpoznania art. 25 GBER - Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe art. 27 GBER - Pomoc dla koordynatora klastra art. 28 GBER - Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności art. 30 GBER - Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa

18 Pomoc publiczna w PO IR (3) W stosunku do przepisów na poprzedni okres, w latach zmianie uległa mapa pomocy regionalnej, mająca zastosowanie do regionalnej pomocy inwestycyjnej (czyli na projekty inwestycyjne) w większości województw spadła intensywność wsparcia. Wprowadzono nowe warunki dla dużych przedsiębiorstw ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjną na Mazowszu (inwestycja początkowa tylko na rzecz nowej działalności gospodarczej) Warunki pomocy na prowadzenie prac B+R nie uległy zmianom (intensywności wsparcia nie zmieniły się). Zmiany zostały wprowadzone w zakresie pomocy de minimis m. in. została wprowadzona definicja pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa, w myśl której należy zliczać udzieloną pomoc w ramach wszystkich jednostek gospodarczych, które są ze sobą powiązane (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 1407/2013).

19 Dziękuję za uwagę

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OD POMYSŁU DO RYNKU broszura programu Inteligentny Rozwój Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020

Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020 Zasady finansowania projektów przedsiębiorstw w latach 2014-2020 Instrumenty Inżynierii Finansowej Instrument Inżynierii Finansowej IIF zwrotny instrument wsparcia udzielanego w ramach funduszy europejskich.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.5 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo