2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010"

Transkrypt

1 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010

2 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć 2. Instytucje wspierające działania w przedsiębiorstwach 3. Instrumenty wsparcia działalności j: badawcze i doradcze, finansowe, informacyjne, szkoleniowe, organizacyjne i technologiczne

3 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, maj 2010 Mikroprzedsiębiorstwa współpracują najczęściej z partnerami rynkowymi klienci 62 dostawcy materiałów i wyposażenia 51 inne przedsiębiorstwa prowadzące zbliżony rodzaj działalności 38 konkurenci 25 instytucje finansowe 25 Rys. 1. Partnerzy współpracy w zakresie działalności j (% przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie współpracy odsetek wskazań 25% i więcej)

4 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Partnerzy rynkowi są jednym z ważniejszych źródeł informacji wykorzystywanych w działalności j Warszawa, maj ,0 1,0 2,0 3,0 ŹRÓDŁA RYNKOWE klienci konkurenci dostawcy firmy konsultingowe, laboratoria komercyjne i prywatne instytucje B+R 1,6 2,7 2,5 2, ŹRÓDŁA WEWNĘTRZNE właściciel firmy pracownicy przedsiębiorstwa inne przedsiębiorstwa z tej samej grupy 2,8 2,4 2, ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie % przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie źródła Rys. 2. Rynkowe i wewnętrzne źródła informacji w działalności j

5 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, maj trudności finansowe uregulowania prawne brak lub niska jakość ofert współpracy brak wymiernych korzyści ze współpracy brak woli współpracy ze strony przedsiębiorstw brak informacji o możliwościach współpracy wąskie (brak) możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań w obszarze działalności firmy brak zainteresowania współpracą ze strony środowisk naukowo-badawczych 2,6 2,3 2,0 2,0 1, ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie % przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie bariery Rys. 3. Bariery współpracy w zakresie działalności j

6 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW stworzenie programów wspierania rozwoju technologicznego na poziomie gmin i regionu 2,2 27 budowa systemu informacji o potrzebach technologicznych przedsiębiorstw 2,0 18 rozwój infrastruktury instytucjonalnej w zakresie pośrednictwa i transferu technologii 2,0 18 wzrost jakości i stopnia dostosowania ofert jednostek B+R do potrzeb przedsiębiorstwa 1,8 13 budowa systemu informacji o ofercie jednostek B+R 1,8 13 ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie % przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie czynnika Rys. 4. Oczekiwania przedsiębiorców ułatwiające współpracę z innymi jednostkami podczas wprowadzania innowacji

7 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Głównymi podmiotami współpracy mikroprzedsiębiorstw w przyszłości będą nadal partnerzy rynkowi Warszawa, maj klienci 2,6 67 dostawcy materiałów i wyposażenia 2,5 55 inne przedsiębiorstwa prowadzące zbliżony rodzaj działalności 2,4 46 instytucje finansowe 2,1 34 konkurenci 2,1 29 ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie % przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie współpracy Rys. 5. Zamierzenia przedsiębiorstw w zakresie współpracy w działalności j z innymi podmiotami (partnerzy, którzy w sumarycznej ocenie znaczenia uzyskali notę co najmniej 2,0)

8 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, maj 2010 Brak potrzeby współpracy w ramach klastra był przyczyną bardzo niewielkiej skali uczestnictwa mikroprzedsiębiorstw w takich strukturach 1500 badanych firm 130 firm to uczestnicy klastrów 9% brak potrzeby współpracy w ramach klastra 76 brak informacji o możliwości udziału w klastrze 7 brak zaufania do potencjalnych partnerów klastra 7 Rys. 6. Przyczyny braku uczestnictwa przedsiębiorstw w strukturach klastrowych (% wskazań)

9 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Potencjalne uczestnictwo w klastrach umożliwia, w największym stopniu, ustanawianie wspólnych standardów jakościowych ustanowienie wspólnych standardów jakościowych 2,7 69 upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych upowszechnianie nowych rozwiązań marketingowych dostarczanie nowych rozwiązań technologicznych upowszechnianie innowacji produktowych 2,4 2,4 2,2 2, łączenie środków finansowych na inwestycje 25 ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie % przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie czynnika Rys. 7. Ocena potencjalnego wpływu uczestnictwa w klastrze na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie

10 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, maj 2010 Wniosek ogólny Brak instytucjonalnych i trwałych więzi z szeroko rozumianym otoczeniem Cel Rozpowszechnianie doświadczeń i rozwiązań w zakresie procesów innowacyjnych przez różne formy współpracy

11 WSPÓŁPRACA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, maj 2010 Rekomendacje kształcenie uczestników sieci współpracy oraz uświadamianie i promowanie korzyści wynikających z tworzenia powiązań sieciowych w działalności j tworzenie warunków ułatwiających budowę sieci współpracy mikrofirm określanie obszarów współpracy, zakresu i form współdziałania transfer wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk między klastrami skupiającymi m.in. mikroprzedsiębiorstwa pozyskiwanie uczestników sieci współpracy mikrofirm kształtowanie warunków uczestnictwa, tworzenie zachęt, ułatwianie nawiązywania kontaktów

12 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Instytucjonalne źródła informacji nie odgrywają istotnej roli w kreowaniu i wprowadzaniu innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Warszawa, maj ,0 2,0 jednostki B+R szkoły wyższe zagraniczne, publiczne instytucje badawcze Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) placówki naukowe PAN 1, ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie % przedsiębiorstw wskazujących na wysokie znaczenie źródła Rys. 8. Znaczenie instytucjonalnych źródeł informacji wykorzystywanych w działalności j przedsiębiorstw

13 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) 65,6 1,6 Ministerstwo Gospodarki (MG) 65,5 1,1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 6 2,5 Agencje Rozwoju Regionalnego (ARR) 59,7 2,9 Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) 53,9 1,0 instytucja znana/niewykorzystywana instytucja znana/wykorzystywana Rys. 9. Znajomość instytucji wspierających działalność innowacyjną (% wskazań najbardziej znane instytucje)

14 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) 29,3 0,7 Parki technologiczne (PT) 28,3 0,7 Centra transferu technologii (CTT) 22,5 0,4 instytucja znana/niewykorzystywana instytucja znana/wykorzystywana Rys. 10. Znajomość instytucji wspierających działalność innowacyjną (% wskazań najmniej znane instytucje)

15 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Warszawa, maj 2010 W opinii mikroprzedsiębiorców skuteczność pomocy instytucji wspierających procesy jest średnia Skuteczność oddziaływania wszystkich pozostałych instytucji na procesy w przedsiębiorstwach była bardzo zbliżona (ocena 1,7) 1 2 Inkubatory Przedsiębiorczości 1,8 12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1,8 9 ocena skuteczności wg skali: 1 niska, 2 średnia, 3 wysoka % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność Rys. 11. Ocena skuteczności pomocy instytucji wspierających działalność innowacyjną (instytucje, które uzyskały najwyższą notę)

16 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Przedsiębiorcy nie oczekują pomocy w zakresie działalności j ze strony instytucji, które ją wspierają Mikroprzedsiębiorcy ocenili potrzebę korzystania z pomocy instytucji w przyszłości na poziomie 1,3- (w skali od 1 brak potrzeby do 3,0 potrzeba wysoka) Na wysoką potrzebę korzystania wskazało tylko ok. 6% badanych, natomiast od 60 do 70% (w zależności od instytucji) opowiedziało się za brakiem takiej potrzeby

17 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Warszawa, maj 2010 Wniosek ogólny Słaba znajomość instytucji wspierających działalność innowacyjną Cel Zwiększenie roli instytucji wspierających działalność innowacyjną jako źródła informacji dla mikroprzedsiębiorstw

18 INSTYTUCJE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI Warszawa, maj 2010 Rekomendacje podniesienie świadomości w środowisku mikroprzedsiębiorców istnienia instytucji, które mogą wspierać podejmowane przez nie procesy stworzenie na stronach internetowych instytucji wspierających innowacyjność przedsiębiorstw (zarówno centralnych, jak i regionalnych) zakładek z informacjami skierowanymi specjalnie do mikroprzedsiębiorstw rozszerzenie działań informacyjnych, które są obecnie skoncentrowane na informacji pośredniej, o bezpośrednie formy kontaktu z mikroprzedsiębiorstwami większa intensywność promocji dobrych praktyk instytucjonalnego wspierania innowacji w mikroprzedsiębiorstwach

19 Najbardziej znaną grupą instrumentów wspierających działalność innowacyjną są instrumenty badawcze i doradcze Warszawa, maj doradztwo finansowe i podatkowe nie 55,3 62,2 53,0 7,1 8,5 12,4 doradztwo prawne nie 54,8 62,2 52,2 7,5 6,5 10,4 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 12. Znajomość i wykorzystanie badawczych i doradczych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najczęściej wykorzystywane)

20 doradztwo dotyczące procesów innowacyjnych nie 40,2 37,9 46,9 1,8 3,0 6,5 realizacja zleconych projektów badawczych dotyczących innowacji nie 34,7 32,4 4 1,3 1,8 3,1 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 13. Znajomość i wykorzystanie badawczych i doradczych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najrzadziej wykorzystywane)

21 Pozostałe grupy instrumentów wspierających procesy zna przeciętnie co trzecia-czwarta mikrofirma preferencyj ne kredyty i pożyczki nie 46,0 48,4 45,2 4,3 6,6 13,3 ulga podatkowa na zakup nowych technologii nie 35,7 39,6 34,4 2,8 6,3 poręczenia i gwarancje dla pożyczek bankowych nie 40,5 45,6 38,8 2,8 1,6 6,0 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 14. Znajomość i wykorzystanie finansowych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najczęściej wykorzystywane)

22 fundusze kapitału podwyższone go ryzyka nie 29,5 34,2 27,8 0,6 0,4 1,0 bony nie 22,9 26,2 21,8 0,5 0,8 0,4 wsparcie aniołów biznesu nie 21,6 24,6 20,6 0,1 0,3 0,1 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 15. Znajomość i wykorzystanie finansowych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najrzadziej wykorzystywane)

23 udostępnianie informacji o standardach i normach innowa cyjne nieinnowa cyjne 27,1 33,2 25,0 2,3 3,5 7,0 udostępnianie informacji o nowych technologiach innowa cyjne nieinnowa cyjne 29,7 34,7 27,9 1,6 2,9 6,5 instrument zna ny/niewykorzystywa ny instrument zna ny/wykorzystywa ny Rys. 16. Znajomość i wykorzystanie informacyjnych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najczęściej wykorzystywane)

24 udostępnianie informacji o patentach, licencjach itp. nie 31,3 29,6 36,5 0,5 0,9 2,1 udostępnianie informacji o metodach zarządzania innowacja mi nie 22,0 24,6 32,1 0,6 0,9 1,8 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 17. Znajomość i wykorzystanie informacyjnych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najrzadziej wykorzystywane)

25 szkolenia dotyczące regulacji prawnych nie 33,5 38,3 3 2,3 3,9 8,6 szkolenia z umiejętności korzystania z unijnych programów wspierania innowacyjnośc i nie 41,8 51,0 38,6 2,2 3,6 7,5 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 18. Znajomość i wykorzystanie szkoleniowych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najczęściej wykorzystywane)

26 szkolenia w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi nie 28,3 26,3 34,2 0,8 1,8 4,7 szkolenia dotyczące projektowania produktów nie 25,9 23,6 32,6 1,2 1,8 3,7 szkolenia dotyczące studiów wykonalności nie 24,5 23,5 27,3 1,1 2,8 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 19. Znajomość i wykorzystanie szkoleniowych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najrzadziej wykorzystywane)

27 pomoc w rozwoju nowego wyrobu, techn ologii, usługi nie 29,5 30,8 29,1 2,8 6,5 pośrednictwo w kontaktach między wynalazcą a producentem nie 22,6 25,1 21,6 1,3 2,1 4,4 pomoc w uzyskiwaniu nowych technologii nie 27,5 25,1 34,2 2,1 3,9 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 20. Znajomość i wykorzystanie organizacyjnych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najczęściej wykorzystywane)

28 organizacyjna pomoc we wdrażaniu nowych procesów technologiczny ch nie 24,1 27,5 22,9 1,3 3,9 pomoc w pozyskiwaniu najnowszych wyników badań nie 23,7 28,2 22,1 1,8 1,3 3,1 pomoc w pozyskiwaniu patentów, licen cji, wzorów użytkowych nie 24,1 22,6 28,2 1,4 1,6 2,4 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 21. Znajomość i wykorzystanie organizacyjnych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najrzadziej wykorzystywane)

29 pomoc przy wdrażaniu nowych technologii nie 30,0 33,2 28,9 3,5 1,8 8,3 pomoc w rozwoju nowego wyrobu i/lub usługi nie 31,4 37,6 29,2 3,2 2,1 6,5 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 22. Znajomość i wykorzystanie technologicznych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najczęściej wykorzystywane)

30 pomoc w patentowaniu wynalazków nie 22,4 21,1 26,2 0,8 0,9 1,0 pomoc w komercjalizacji technologii nie 21,7 20,3 25,6 0,5 0,8 1,6 instrument znany/niewykorzystywany instrument znany/wykorzystywany Rys. 23. Znajomość i wykorzystanie technologicznych instrumentów wspierania działalności j (% wskazań instrumenty najrzadziej wykorzystywane)

31 Skuteczność instrumentów wspierających wprowadzanie innowacji została oceniona jako umiarkowana Niewiele firm mikro deklaruje potrzebę Niewiele firm mikro deklaruje potrzebę korzystania z instrumentów wsparcia w przyszłości

32 doradztwo finansowe i podatkowe 2,0 1,6 21/13 doradztwo prawne 2,0 1,6 20/13 pomoc w opracowaniu biznesplanu 2,0 23/10 pomoc w opracowywaniu wniosku o środki z UE 17/11 doradztwo dotyczące procesów innowacyjnych 14/8 realizacja zleconych projektów badawczych dotyczących innowacji 1,8 1,4 12/5 skuteczność instrumentu (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) potrzeba korzystania w przyszłości (1 - brak potrzeby, 2- umiarkowana potrzeba, 3 - wysoka potrzeba) % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność instrumentu /na wysoką potrzebę korzystania w przyszłości Rys. 24. Skuteczność i potrzeba korzystania z badawczych i doradczych instrumentów wspierania działalności j

33 preferencyjne kredyty i pożyczki 2,0 1,7 20/16 ulga podatkowa na zakup nowych technologii 1,6 18/13 zaliczenie w koszty wydatków na prace rozwojowe 1,6 14/10 poręczenia i gwarancje dla pożyczek bankowych 16/10 dotacje na projekty celowe związane z wprowadzaniem innowacji 16/9 kredyt technologiczny 1,4 15/7 bony 1,4 14/3 fundusze kapitału podwyższonego ryzyka 1,4 13/6 wsparcie aniołów biznesu 1,4 15/4 skuteczność instrumentu (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) potrzeba korzystania w przyszłości (1 - brak potrzeby, 2- umiarkowana potrzeba, 3 - wysoka potrzeba) % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność instrumentu / na wysoką potrzebę korzystania w przyszłości Rys. 25. Skuteczność i potrzeba korzystania z finansowych instrumentów wspierania działalności j

34 udostępnianie informacji o standardach i normach 2,0 1,6 15/9 udostępnianie informacji o metodach zarządzania innowacjami 11/5 udostępnianie informacji o nowych technologiach 14/9 udostępnianie informacji o unijnych programach wspierania innowacyjności 13/10 udostępnianie informacji o najnowszych wynikach badań 13/7 udostępnianie informacji o krajowych i międzynarodowych programach badawczych 1,4 13/7 udostępnianie informacji o patentach, licencjach itp. 1,8 1,4 14/3 udostępnianie informacji o prawach autorskich 1,8 1,4 11/2 skuteczność instrumentu (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) potrzeba korzystania w przyszłości (1 - brak potrzeby, 2- umiarkowana potrzeba, 3 - wysoka potrzeba) % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność instrumentu / na wysoką potrzebę korzystania w przyszłości Rys. 26. Skuteczność i potrzeba korzystania z informacyjnych instrumentów wspierania działalności j

35 szkolenia dotyczące regulacji prawnych 2,0 1,6 22/14 szkolenia z umiejętności korzystania z unijnych programów wspierania innowacyjności 15/9 szkolenia dotyczące studiów wykonalności 11/7 szkolenia w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi 13/8 szkolenia dotyczące projektowania produktów 14/8 szkolenia w zakresie ochrony własności intelektualnej 15/6 skuteczność instrumentu (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) potrzeba korzystania w przyszłości (1 - brak potrzeby, 2- umiarkowana potrzeba, 3 - wysoka potrzeba) % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność instrumentu / na wysoką potrzebę korzystania w przyszłości Rys. 27. Skuteczność i potrzeba korzystania ze szkoleniowych instrumentów wspierania działalności j

36 pomoc w rozwoju nowego wyrobu, technologii, usługi 2,0 1,6 15/9 pośrednictwo w kontaktach między wynalazcą a producentem 14/9 organizacyjna pomoc we wdrażaniu nowych procesów technologicznych 16/10 pomoc w uzyskiwaniu nowych technologii 15/9 pomoc w pozyskiwaniu najnowszych wyników badań 14/6 pomoc w pozyskiwaniu patentów, licencji, wzorów użytkowych 1,8 1,4 11/5 skuteczność instrumentu (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) potrzeba korzystania w przyszłości (1 - brak potrzeby, 2- umiarkowana potrzeba, 3 - wysoka potrzeba) % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność instrumentu / na wysoką potrzebę korzystania w przyszłości Rys. 28. Skuteczność i potrzeba korzystania z organizacyjnych instrumentów wspierania działalności j

37 pomoc w rozwoju nowego wyrobu i/lub usługi 15/9 pomoc przy wdrażaniu nowych technologii 16/8 pomoc w pozyskiwaniu patentów i licencji 12/4 pomoc w patentowaniu wynalazków 1,4 14/5 pomoc w komercjalizacji technologii 1,4 13/5 oferowanie nowych technologii 1,4 15/8 skuteczność instrumentu (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) potrzeba korzystania w przyszłości (1 - brak potrzeby, 2- umiarkowana potrzeba, 3 - wysoka potrzeba) % przedsiębiorstw wskazujących na wysoką skuteczność instrumentu / na wysoką potrzebę korzystania w przyszłości Rys. 29. Skuteczność i potrzeba korzystania z technologicznych instrumentów wspierania działalności j

38 Wniosek ogólny Skuteczność i potrzeba stosowania instrumentów wspierania działalności j jest wśród mikroprzedsiębiorców mała Cel Poprawa znajomości i zwiększenie potrzeby wykorzystania dostępnych instrumentów wspierania procesów innowacyjnych

39 Rekomendacje stworzenie czytelnej oferty w układzie poszczególnych grup instrumentów skierowanej do mikroprzedsiębiorstw zindywidualizowanie ofert dostępnych instrumentów z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb grup mikroprzedsiębiorstw (innowacyjnych, nieinnowacyjnych) oraz specyfiki branżowej i regionalnej

40 Rekomendacje zapewnienie dostępności informacji o możliwych do wykorzystania instrumentach przez stworzenie systemu dystrybucji opartego w większym stopniu na bezpośrednich kanałach informacji mailing tradycyjny i elektroniczny utworzenie regionalnych internetowych portali innowacyjności celem zwiększenia przepływu informacji o możliwych do wykorzystania instrumentach wsparcia ze szczebla ogólnokrajowego do lokalnej społeczności mikroprzedsiębiorstw

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw oraz współpraca w tym obszarze

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw oraz współpraca w tym obszarze 2015 Anna Tarnawa Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw oraz współpraca w tym obszarze Warszawa, 3 grudnia 2015 r. Warszawa, 3.12.2015 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji

Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Instrumenty wspierania transferu technologii przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Patent PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO 23.11.2016 Monika Szymańska Kim jesteśmy? 2 INNpuls Sp. z o.o. firma doradczo-szkoleniowa Rozpoczęcie działalności - 2008 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Rola PARP przy wdrażaniu programów dla przedsiębiorców

Rola PARP przy wdrażaniu programów dla przedsiębiorców 2015 Rola PARP przy wdrażaniu programów dla przedsiębiorców Grażyna Czerwińska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Leszno, 30 września 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu - Tomasz Kurek Wrocław, 19 marca 2013 KIM JESTEŚMY? ARI + INES = PAKT dla innowacji Efekt synergii i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo