Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych"

Transkrypt

1 Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

2 Na realizacje projektów do Polski w latach z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio: PO Infrastruktura i Środowisko ok. 24,2 mldeuro PO Inteligentny Rozwój ok. 7,6 mld euro PO Wiedza, Edukacja i Rozwój ok. 3,2 mldeuro PO Polska Wschodnia ok. 2 mld euro PO Polska Cyfrowa ok. 1,9 mldeuro PO Pomoc Techniczna ok. 0,6 mldeuro Programy Regionalne (RPO) ok. 28 mld euro Dokumenty programowe zostały przyjęte przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r. Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne podlegać będą negocjacjom z Komisją Europejską. Ponadto, równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem zmian prawnych, które będą dostosowane do zapisów rozporządzeń na kolejną perspektywę budżetową.

3

4

5 Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł : Programu Inteligentny Rozwój Programu Polska Wschodnia Programów regionalnych (Mazowsze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM) W latach zwiększy się rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych.

6

7 Najważniejsze założenia Programu POIR: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki, wsparcie projektów od pomysłu do rynku, szczególne wsparcie dla firm z sektora MSP, koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji, preferencje dla ekoinnowacji, preferencje dla klastrów kluczowych

8 CELE PROGRAMU

9 Główni odbiorcy wsparcia w ramach PO IR: przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu (IOB), podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). W przypadku działań o charakterze systemowym, bezpośrednimi odbiorcami wsparcia będą jednostki administracji publicznej, natomiast pośrednimi przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i IOB.

10 OSIE PRIORYTETOWE POIR I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Jednym z celów PO IR jest wzrost potencjału komercyjnego prac B+R prowadzonych w jednostkach naukowych oraz podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie światowej Alokacja POIR: ,5 mln EUR Wykres: Podział alokacji POIR na osie priorytetowe

11 Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Przykładowe typy projektów: Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe - wsparcie udzielane na realizację prac B+R przez konsorcja naukowoprzemysłowe (programy sektorowe, projekty aplikacyjne) Wsparcie projektów B+Rprzedsiębiorstw -od początkowej fazy badańażdo etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można skomercjalizować w postaci produktu/ usługi/ technologii/ procesu Wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uczelni, jednostki administracji publicznej w przypadku działańo charakterze systemowym).

12 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (1/2) Przykładowe typy projektów: Wsparcie wdrożeńwyników prac B+Rz wykorzystaniem instrumentów zwrotnych lub mieszanych (dotacyjno-zwrotnych) Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+Rprzez przedsiębiorstwa -tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Kredyt na innowacje technologiczne -skierowany do MŚP i obejmujący projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy

13 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (2/2) Przykładowe typy projektów: Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw -gwarancje dla projektów polegających na wdrożeniu wyników prac B+Rprzez firmy Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venturecapital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego - wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Beneficjenci: przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże firmy), koordynatorzy klastrów, fundusz funduszy

14 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (1/2) Przykładowe typy projektów: Wsparcie rozwoju otwartych innowacji (współpraca firm dużych i MŚP na rzecz dzielenia sięwiedząi realizacji innowacyjnych projektów) Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw Stymulowanie współpracy nauki z biznesem bony na innowacje Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB (w tym wsparcie dla AIP) Wsparcie rozwoju klastrów budowa systemu krajowych klastrów kluczowych Beneficjenci:przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, IOB, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej

15 Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (2/2) Przykładowe typy projektów: Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki Promocja turystyczna Polski Beneficjenci:przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, IOB, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej

16 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowobadawczego Przykładowe typy projektów: Finansowanie badańnaukowych, w tym: strategiczne programy badawcze dla gospodarki; regionalne agendy naukowo-badawcze; programy badawcze wirtualnych instytutów Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki: wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, tworzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw Rozwój kadr sektora B+R, w tym m.in.: szkolenia, kursy i warsztaty z cenionymi ekspertami z kraju i zagranicy; rozwój umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+Roraz współpracy z przedsiębiorstwami Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, IOB, jednostki administracji publicznej

17 WSPARCIE PROJEKTÓW OD POMYSŁU DO RYNKU

18 System instytucjonalny POIR

19 Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.

20

21 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OŚ PRIORYTETOWA I - Innowacyjność i przedsiębiorczość w ramach Celu Tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Priorytety Inwestycyjne (PI): 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy; 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...); Tryb wyboru projektów: konkursowy.

22 OŚ PRIORYTETOWA I - Innowacyjność i przedsiębiorczość Cel Tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw ( ): Priorytety Inwestycyjne (PI): REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości; 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji; 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy Projekty będą dotyczyły jedynie najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju regionu obszarów infrastruktury B+R oraz transferu technologii. Wybór projektów będzie dokonany zgodnie z kryteriami określonymi w Kontrakcie Terytorialnym. Lista projektów strategicznych będzie wynikiem negocjacji między Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

23

24

25

26

27

28

29 Negocjacje rządu i marszałków z Komisją Europejską co do kształtu umowy partnerstwa i treści programów operacyjnych mogą trwać do końca 2014r., pierwsze konkursy o dotacje dla firm ruszą na początku 2015 r.

30 Horyzont 2020 Na przedsiębiorców czekają miliardy z programu Horyzont 2020 Przedsiębiorcy tylko do 2015 roku mogą konkurować o 15 mld PROGRAM 6: INNOWACJE W MSP wsparcie dla firm obejmować będzie m.in.: tworzenie rynkowych innowacji, nawiązanie współpracy międzynarodowej, działania muszą wykazywać też europejską wartość dodaną W ramach Horyzontu 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym

31 Horyzont 2020 Wsparcie dla MŚP: cały proces tworzenia innowacji, począwszy od: studium wykonalności(feasibility part), poprzez fazę B+R(główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po komercjalizację Poziom dofinansowania Realizacja projektu w ramach Konsorcjum umożliwia dużym przedsiębiorstwom uzyskanie dofinansowania na poziomie do 100%kosztów kwalifikowalnych. Natomiast wielkośćkosztów pośrednich określona jest na poziomie do 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

32 Dziękuję za uwagę Katarzyna Mucha Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych ul. Malczewskiego 29, pok.125; Radom tel

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo