Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r."

Transkrypt

1 Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r.

2 Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM ) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza strategiczna SWOT część 3 dokumentu RSI

3 Obszary diagnozy 8 obszarów cząstkowych: 1. Kluczowe dane makroekonomiczne 2. Nowoczesne technologie 3. Infrastruktura regionu wiedzy 4. Kadry B+R 5. Instrumenty regionu wiedzy 6. Przedsiębiorczość i promocja przedsiębiorczości 7. Infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego 8. Implementacja polityki rozwoju Małopolski w dziedzinie innowacyjna gospodarka. Wnioski z badań ewaluacyjnych

4 Nowoczesne technologie Wysoki udział nakładów B+R (ogółem oraz przedsiębiorstw) w relacji do PKB. Korzystna struktura wydatków innowacyjnych przedsiębiorstw. Korzystna struktura wydatków przedsiębiorstw na transfer technologii. Intensywne uczestnictwo w kulturze i solidna baza dla rozwoju przemysłów kreatywnych. Silny sektor informatyczny w aspekcie infrastruktury badawczej oraz działalności przedsiębiorstw. Wsparcie środków europejskich dla działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i sektora publicznego. Rosnące gospodarcze znaczenie przemysłów kreatywnych i wzrost przewagi konkurencyjnej Małopolski w tym sektorze. Dalszy rozwój przedsiębiorstw sektora, energetycznego, informatycznego oraz nauk o życiu. Niski udział zatrudnienia w przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki. Niski udział zatrudnienia w sektorze usług opartych na wiedzy. Obniżający się udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w wolumenie eksportu województwa. Wysoki udział niskiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży outsourcingowej i offshoringowej oferowanych absolwentom szkół wyższych. Pogorszenie warunków dla wykorzystania funduszy europejskich w nowym okresie programowania ( ).

5 Infrastruktura regionu wiedzy Wysoka liczba instytucji otoczenia biznesu. Wysoki potencjał badawczy małopolskich szkół wyższych i innych instytucji naukowych. Duża aktywność badawcza małopolskich instytucji naukowych. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie koordynatorem węzła CC PolandPlus w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji projektu KICinnoenergy. Wysoki poziom aktywności studenckiej (wymiana międzyuczelniana, przedsiębiorczość akademicka). Obecność jednostek badawczo-rozwojowych międzynarodowych koncernów. Krakowski Park Technologiczny Identyfikacja i wsparcie kluczowych dla rozwoju regionu dziedzin gospodarki (inteligentna specjalizacja regionu smart specialisiation) Modyfikacja polityki innowacyjnej regionu w oparciu o doświadczenia z lat Brak rzetelnych danych dotyczących efektów funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Relatywnie niska wymiana międzynarodowa nauczycieli akademickich. Słabo wykrystalizowane klastry nowoczesnych technologii Podmiotowe, a nie rezultatowe wspieranie instytucji otoczenia biznesu. Powiększanie się dystansu naukowego między województwem małopolskim a mazowieckim, w tym w zakresie realizacji projektów badawczych i udziału

6 Kadry w sektorze B+R Znaczący w skali krajowej potencjał kadrowy w sektorze B+R. Najwyższy w skali kraju wskaźnik liczby studentów szkół wyższych przypadających na 10 tys. ludności. Znaczący potencjał w zakresie liczby absolwentów kierunków inżynieryjnotechnicznych, informatycznych oraz biologicznych. Zwiększenie zatrudnienia pracowników naukowych w firmach i intensyfikacja w nich staży naukowców. Lepsze dostosowanie procesu kształcenia wyższego do potrzeb firm w regionie. Niski i zmniejszający się w ostatnich latach potencjał kadrowy pracowników naukowych w firmach. Zmniejszająca się w ostatnich latach liczba pracowników sektora B+R. Emigracja pracowników naukowych. Likwidacja lub przenoszenie za granicę działów badawczo-rozwojowych w firmach.

7 Instrumenty regionu wiedzy Relatywnie korzystna w skali kraju (druga pozycja) relacja nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe (GERD) w stosunku do PKB. Pozycja lidera w skali kraju w zakresie wykorzystania funduszy podwyższonego ryzyka na działalność innowacyjną. Bardzo słaba aktywność patentowa (ok. 4,5% średniej dla całej Unii Europejskiej w zakresie liczby zgłoszeń patentów do Europejskiego Urzędu Patentowego na 1 milion mieszkańców). Bardzo niskie nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych (w 2009 r. jedynie 4,8% nakładów ogólnokrajowych). Zmiana podejścia w zakresie finansowania w firmach w większym stopniu prac B+R w miejsce zakupu gotowych maszyn i technologii. Stworzenie systemu zachęt dla finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw we współpracy z rozwiniętym w regionie sektorem naukowo-badawczym. Wystąpienie kryzysu gospodarczego i zahamowanie inwestycji w rozwój nowych technologii w firmach. Możliwość ograniczenia nakładów na działalność B+R ze środków budżetowych ze względu na problemy z równoważeniem budżetu państwa.

8 Przedsiębiorczość i promocja przedsiębiorczości Korzystna struktura populacji przedsiębiorstw mniejszych: relatywnie na tle kraju większa liczba małych, a mniejsza mikroprzedsiębiorstw. Mocne kulturowo-społeczne podstawy przedsiębiorczości. Zwiększająca się powierzchnia stref aktywności gospodarczej. Istnienie lokalnych, uwarunkowanych kulturowo skupisk przedsiębiorstw. Dalszy napływ inwestycji zagranicznych. Poprawa klimatu dla inwestowania w Polsce. Ograniczanie wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw na rzecz instrumentów Duża liczba powiatów o niskiej stopie przedsiębiorczości i duże zróżnicowanie wewnątrzregionalne tego wskaźnika. Niekorzystna struktura populacji większych przedsiębiorstw: niski udział dużych przedsiębiorstw, które charakteryzują się największą intensywnością innowacyjną. Dominacja stref aktywności gospodarczej pierwszej generacji, których więzi z sektorem B+R są nikłe. Koncentracja na pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych do stref aktywności gospodarczych kosztem wspomagania lokalnych przedsiębiorstw. Pogłębianie się różnic wewnątrzregionalnych w zakresie stopy przedsiębiorczości Utrzymujący się słaby poziom otoczenia instytucjonalnego w Polsce rzutujący na

9 Infrastruktura dla społeczeństwa informacyjnego Relatywnie dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna. Aktywność samorządów na rzecz upowszechniania korzystania z komputerów oraz Internetu. Brak barier kulturowych w korzystaniu z Internetu. Istnienie bariery infrastrukturalnej w dostępie do szerokopasmowego Internetu, zwłaszcza na obszarach wiejskich i w małych miastach. Niski odsetek usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Relatywnie niskie wykorzystywanie Internetu w przedsiębiorstwach. Digitalizacja zasobów i dyfuzja treści cyfrowych. Dalszy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zwiększenie administracyjno-prawnych ograniczeń w dostępie do treści cyfrowych i ich upowszechniania.

Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020

Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 370/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2013 r. Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 586/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. Program Strategiczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski

Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski Opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków 2015

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA... 35

Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA... 35 1 Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski

Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski Załącznik nr 1 Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski Opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Człowiek najlepsza inwestycja Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji Maj 2013 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów podejście tematyczne i terytorialne

Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów podejście tematyczne i terytorialne Analiza wyzwań, potrzeb i potencjałów podejście tematyczne i terytorialne WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1 1. Diagnoza sektora nauki w Polsce ujęcie tematyczne i terytorialne 3 1.1. Podejście tematyczne 3

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

1. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju (Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz)

1. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju (Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz) 1. Regionalny system innowacji województwa na tle kraju (Wanda M. Gaczek, Tadeusz Stryjakiewicz) Wielkopolskę uznaje się za region dobrze rozwinięty. Województwo w 2004 r. zamieszkiwało 8,8% ludności,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności GDAŃSK 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI Strona 1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2003-2013 (PROJEKT) WYOBRAŻENIA TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆ KATOWICE, 2003 ROK Strona 2 Wstęp... 3 Województwo

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna. Wersja 2.0

Jednostka organizacyjna. Wersja 2.0 Jednostka organizacyjna Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 Dokument strategii Wersja 2.0 Autorzy Janusz Klink

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt do konsultacji społecznych Data: 27.09.2013 Akceptacja: Zarząd Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 1116/288/13) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Wrocław 2015 Spis treści: Wstęp. 3 A. Inteligentne specjalizacje - kontekst

Bardziej szczegółowo

Małopolska - region nauki, innowacyjności i przedsiębiorczości

Małopolska - region nauki, innowacyjności i przedsiębiorczości Małopolska - region nauki, innowacyjności i przedsiębiorczości Kraków, 5 listopada 2014 1/28 Rola województwa małopolskiego w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności Budując wspieranie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MAZOWSZE. stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015

INNOWACYJNE MAZOWSZE. stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015 INNOWACYJNE MAZOWSZE stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015 INNOWACYJNE MAZOWSZE - stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015 - Warszawa, październik 2010 Autorzy: prof.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lubelskiego rynku innowacji synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020

Diagnoza lubelskiego rynku innowacji synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 Załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawy metodologiczne...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (PO PW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (PO PW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (PO PW) (projekt) grudzień 2013 Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ

STRATEGIA DLA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ STRATEGIA DLA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ W OBSZARZE WOJEWÓDZTW MAŁOPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2020 Projekt z dnia 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Małopolskiego SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 2020 PROJEKT

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 2020 PROJEKT REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014 2020 PROJEKT 3 GRUDNIA 2013 R. SPIS TREŚCI SEKCJA 1: WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Lublin, październik 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Regionalna polityka innowacji w województwie śląskim

Regionalna polityka innowacji w województwie śląskim Regionalna polityka innowacji w województwie śląskim Monika Ptak- Kruszelnicka Kierownik Referatu Zarządzania i monitorowania Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - WYBRANE ASPEKTY POLITYKI SPÓJNOŚCI

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - WYBRANE ASPEKTY POLITYKI SPÓJNOŚCI KONFERENCJA STATYSTYKA W PROCESIE MONITOROWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I TERYTORIALNEJ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2007-2013 ORAZ CELE I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT 3 MARCA2014 R. SPIS TREŚCI SEKCJA 1: WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo