GENEZA I EWOLUCJA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Janusz Zymonik. PIERWSZE NORMY SYSTEMOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GENEZA I EWOLUCJA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Janusz Zymonik. janusz.zymonik@pwr.wroc.pl PIERWSZE NORMY SYSTEMOWE"

Transkrypt

1 GENEZA I EWOLUCJA ZNORMALIZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Zymonik Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071) PIERWSZE NORMY SYSTEMOWE Normy MIL-Q-9858 Wymagania Programu Jakości, wydane przez Departament Obrony USA w 1959 r. NATO - AQAP dla przemysłu obronnego, 1969 r. ANSI-N45-2 Program wymagań zapewnienia jakości dla elektrowni atomowych, USA 1971 r. BS 4891 Przewodnik w dziedzinie zapewnienia jakości, Wielka Brytania, 1972 r. BS 5179, dla przemysłu cywilnego, Wielka Brytania, 1975 r. CSAZ 299, Kanada, 1975 r. AS 1821/22/23, Australia, 1975 r. BS 5750, norma systemowa w zakresie jakości, stanowiąca równoważnik dotychczasowej normy przemysłu obronnego, Wielka Brytania, 1979 r. 2 STRUKTURA PIERWSZEGO WYDANIA NORM SERII 9000 Z 1987 R. RODZINA NORM SERII 9000 PO NOWELIZACJI W 1994 R Terminologia jakości NORMA TERMINOLOGICZNA 8402; Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości 9000 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości Wytyczne wyboru i stosowania danego modelu 9001 Modele zapewnienia 9002 jakości 9003 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRZEWODNIKI: ; ; ; ; 1993 MODELE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 9001; ; ; 1994 TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ WYTYCZNE: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

2 Ankieta przeprowadzona w 1997 r. przez Komitet Techniczny /TC 176 wśród 1120 organizacji stosujących system jakości wg norm serii 9000 Najważniejsze opinie krytyczne respondentów: wymagania w normach zbyt szczegółowe i trudne do zinterpretowania; niecelowe dalsze utrzymywanie trzech modeli systemowych; niewielka przydatność zbyt dużej liczby norm arkuszowych ( i pochodnych oraz i pochodnych); nadmiernie rozbudowana dokumentacja systemowa; słabo zaakcentowana konieczność prowadzenia działań doskonalących; brak wymagań odnośnie pomiaru satysfakcji klienta; 5 PRZYCZYNY NOWELIZACJI NORM SERII 9000 W ROKU 2000: 1. Wyniki ankiety. 2. Konieczność zmiany w dotychczasowym podejściu do systemów jakości ze strony kierownictwa firm. 3. Szybki rozwój konkurencyjnych (w stosunku do norm serii 9000) rozwiązań modelowych; 4. Konieczność uwzględnienia w normach serii 9000 aktualnych kierunków i tendencji występujących w teorii i praktyce organizacji i zarządzania (odejście od taylorowskiego, funkcjonalnego spojrzenia na przedsiębiorstwo i położenie głównego akcentu na przebiegające w nim procesy); 5. Zasada obowiązująca w Międzynarodowej Organizacji lizacyjnej zgodnie z którą wszystkie normy publikowane przez tę Organizację poddawane są przeglądowi co najmniej raz na 5 lat; 6. Konieczność uwzględnienia w normach serii 9000 w szerszym niż dotychczas zakresie, kryteriów koncepcji TQM, w tym także koncepcji samooceny (w Polsce 1996) (w Polsce 2001) W ytyczne w yboru i stosow ania Terminologia Zarządzanie jakością i elem enty systemu jakości. W ytyczne w 4 częściach 3 m odele systemów zapew nienia jakości Audit jakości: W ytyczne w 3 częściach Audit środow iska: W ytyczne w 3 częściach SZJ Podstaw y i terminologia SZJ W ytyczne doskonalenia funkcjonow ania SZJ W ymagania A udity jakości i środow iska Porównanie pomiędzy normami serii 9000 z 1994 r. a aktualną wersją serii 9000: : : : : :2004 Opublikowane normy/dokumenty rodziny 9000 PN-EN 9000:2001 PN-EN 9001:2001 PN-EN 9004:2001 PN-EN 19011:2003 Podstawy i terminologia. Wymagania. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. Zarządzanie jakością. Satysfakcja klienta. Wytyczne do postępowania z reklamacjami w organizacjach. 8 2

3 10005: : : :2003 /TR 10013:2001 Opublikowane normy/dokumenty rodziny 9000 c.d. PN :1998 PN :2005 PN :2005 PN-EN 10012:2004 PKN /TR 10013:2002 Wytyczne dotyczące planów jakości. Wytyczne dotyczące jakości w zarządzaniu przedsięwzięciami. Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją. Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego. Wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością. 9 /TR 10014: :1999 /TR 10017: :2005 /TR 13352:1997 Opublikowane normy/dokumenty rodziny 9000 c.d. PN :2004 PKN /TR 10017:2005 Wytyczne do zarządzania zagadnieniami ekonomicznymi związanymi z jakością. Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia. Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do 9001:2000. Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu jakości i korzystania z ich usług. Wytyczne interpretujące wymagania norm serii 9000 w przemyśle wydobywczym rud żelaza : : :2000 /TR 14969:2004 /TS 16949:2002 Opublikowane normy/dokumenty rodziny 9000 c.d. PN /TS Systemy jakości. Urządzenia medyczne. Szczegółowe wymagania przy stosowaniu Urządzenia medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania dla celów regulacyjnych. Wibracje mechaniczne i uderzenia. Wibracje struktur stacjonarnych. Specyficzne wymagania odnośnie zarządzania jakością przy pomiarach i ocenie wibracji. Urządzenia medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne odnośnie stosowania 13485:2003. Szczegółowe wymagania do stosowania 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym : : :2003 /TS 29001:2003 /IEC 90003:2004 Opublikowane normy/dokumenty rodziny 9000 c.d. Wytyczne dotyczące stosowania 9001:2000 przy produkcji żywności i napojów. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (kompatybilna z 9001:2000). Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania odnośnie jakości i kompetencji. Przemysł petrochemiczny i gazownictwo. Specyfika systemów zarządzania jakością. Wymagania dla organizacji dostarczających wyroby i usługi. Inżynieria oprogramowania. Wytyczne do zastosowania 9001:2000 przy wytwarzaniu oprogramowania komputerowego. 12 3

4 Opublikowane normy/dokumenty rodziny 9000 c.d. IWA 1:2005 IWA 2:2003 IWA 4:2005 Guide 34:2000 Broszura, wyd r. Wyd. PKN 2003 r. Wytyczne dla procesu doskonalenia w organizacjach służby zdrowia. Wytyczne do zastosowania 9001:2000 w edukacji. Wytyczne do zastosowania 9001:2000 w administracji lokalnej. Ogólne wymagania odnośnie kompetencji producentów materiału odniesienia dla małych firm; metody postępowania. Poradnik Komitetu /TC Determinanty rozwoju znormalizowanych systemów jakości 1. Konieczność uniwersalizacji wymagań zawartych w normie systemowej 9001:2000. (możliwość łatwej interpretacji tych wymagań w odniesieniu do organizacji różnego typu przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, organizacji sektora publicznego, instytucji edukacyjnych, itp.) 14 Niektóre dokumenty systemowe ukierunkowane sektorowo 2. Postępująca dywersyfikacja znormalizowanych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania jakością, a także innych systemów zarządzania. Symbol dokumentu QS 9000 /TS TL 9000 AS 9000 (USA) D (USA) EN seria EN 729 /IEC IWA 2:2003 Zakres przedmiotowy System zarządzania jakością u producentów branży motoryzacyjnej (bazuje na 9001) Standard dla przemysłu telekomunikacyjnego (bazuje na 9001) Ocena dostawców dla przemysłu lotniczego (bazuje na 9001) Wymagania dotyczące dostawców produktów medycznych (stosowanie łącznie z normami serii 9000) Systemy jakości w sektorze medycznym System jakości producentów konstrukcji spawanych Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Wytyczne dotyczące zastosowania normy 9001 w edukacji 15 AQAP 2000 Wymagania NATO dotyczące systemu jakości producentów sprzętu wojskowego (bazuje na 9001) 16 4

5 Przykładowe obszary zarządzania będące przedmiotem rozwiązań znormalizowanych Symbol dokumentu BS 7750 (Wlk.Bryt.) BS 8800 (Wlk.Bryt) PN-N (Polska) OHSAS SA 8000 (USA) /IEC 17799:2000 PN /IEC 17799:2003 BS :2002 PN-I :2004 Zakres przedmiotowy System zarządzania ochronąśrodowiska naturalnego System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy System zarządzania odpowiedzialnością społeczną w firmie Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Specyfikacja i wytyczne stosowania 3. Dążenie do integrowania systemów zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy (a coraz częściej także bezpieczeństwa informacji) Korzyści z integracji systemów zarządzania: znacznie łatwiejsze utrzymanie spójności organizacyjnej systemu zintegrowanego niż autonomicznych systemów cząstkowych, uniknięcie problemów kompetencyjnych związanych z nieprecyzyjnym rozgraniczeniem odpowiedzialności za nadzór nad systemami cząstkowymi, zmniejszenie liczby dokumentów systemowych i łatwiejsze ich zharmonizowanie, skrócenie okresu wdrażania w porównaniu z okresem wdrażania każdego systemu cząstkowego oddzielnie, zmniejszenie łącznej liczby konsultacji i szkoleń pracowników, skrócenie czasu potrzebnego na przeglądy systemu i audity wewnętrzne, umożliwienie przeprowadzenia jednej procedury certyfikacyjnej odniesionej do zintegrowanego systemu zarządzania, wystąpienie efektu synergii (korzyści z zintegrowanego systemu zarządzania są większe niż suma korzyści z poszczególnych jego części) Wprowadzenie do norm serii 9000 (w formie wytycznych) metody samooceny organizacji służącej do ciągłego jej doskonalenia (załącznik A do normy PN-EN 9004:2001 Wytyczne dotyczące samooceny ). 20 5

6 Poziom dojrzałości Poziomy dojrzałości funkcjonowania organizacji (wg Załącznika A normy PN-EN 9004:2001) Poziom funkcjonowania Brak formalnego podejścia Podejście bierne Stabilne, formalne podejście systemowe Nacisk na ciągłe doskonalenie Najlepsze osiągnięcia w danej klasie Wskazówki Ewidentny brak podejścia systemowego, brak wyników, słabe wyniki lub wyniki nieprzewidywalne. Podejście systemowe oparte na problemie lub korygowaniu; dane dotyczące wyników doskonalenia dostępne są w bardzo ograniczonym zakresie. Podejście systemowe oparte na procesie, początki działań w zakresie ciągłego doskonalenia; dostępne dane dotyczące osiąganej zgodności z celami. Realizowany proces ciągłego doskonalenia; dobre wyniki i utrzymane trwałe tendencje do doskonalenia. Silnie zintegrowany proces doskonalenia; benchmarking wskazuje na osiąganie wyników najlepszych w danej klasie Odchodzenie od rozbudowanej biurokracji systemowej z położeniem akcentu na dokumentowanie dowodów działań istotnych z punktu widzenia kształtowania jakości. 22 Formalnie udokumentowane procedury wymagane przez normę PN-EN 9001: Nadzór nad dokumentacją; 2. Nadzór nad zapisami; 3. Audit wewnętrzny; 4. Nadzór nad wyrobem niezgodnym; 5. Działania korygujące; 6. Działania zapobiegawcze. 6. Wprowadzanie do systemów oceny zgodności wyrobów wymagań dotyczących potwierdzania skuteczności rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania jakością

7 Przykładem jest europejski system oceny zgodności w obszarze regulowanym opartym na Decyzji Rady 93/465/EWG z 22 lipca 1993 r. dotyczącej modułów dla różnych faz procedur oceny zgodności i zasad umieszczania i stosowania oznakowania zgodności CE. W trzech modułach: E, D i H, podano wymaganie, że producent powinien działać w ramach zatwierdzonego systemu jakości. Określono przy tym zakres tego systemu w zależności od stosowanego modułu. Wdrożenie systemu jakości zgodnego z wymaganiami modułu E, D lub H może nastąpić poprzez zastosowanie normy EN 9001:2000 z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń odniesionych do rozdziału 7 tej normy. 25 P R. O J E K T O W A N I E P R O D U K C J A Moduły dla różnych faz procedur oceny zgodności A. (wewnętrzna kontrola produkcji) - Przechowuje dokumentację techniczną do dyspozycji władz państwowych Aa Interwencja (pośrednictwo) jednostki notyfikowanej. A z wymaganiami podstawowymi; Aa - Bada określone cechy wyrobu 1) ; - Sprawdza wyrób wyrywkowo 1). C. (zgodność typu) z zatwierdzonym typem; - Bada określone cechy wyrobu 1) ; - Sprawdza wyrób wyrywkowo 1). Producent przedstawia jednostce notyfikowanej: - ację techniczną; - Typ (typowy wyrób). - Stwierdza zgodność z wymaganiami podstawowymi; - Przeprowadza badania, jeśli jest to niezbędne; - Wydaje certyfikat EC badania typu. D. (zapewnienie jakości produkcji) EN (EN 9001:2000) -Stosuje zatwierdzony do produkcji i badań system jakości; z zatwierdzonym typem; - Zatwierdza system jakości; - Prowadzi nadzór nad systemem jakości. B. (badanie typu) E. (zapewnienie jakości wyrobu) EN (EN 9001:2000) -Stosuje zatwierdzony do kontroli i badań system jakości; z zatwierdzonym typem lub wymagania mi podstawowymi; CE - Zatwierdza system jakości; - Prowadzi nadzór nad systemem jakości. F. (weryfikacja wyrobu) z zatwierdzonym typem lub wymaganiami podstawowymi; - Weryfikuje zgodność; - Wydaje crtyfikat zgodności. G. (weryfikacja jednostkowa każdego wyrobu) - Przedstawia dokumentację techniczną. - Przedstawia wyrób; ; -Weryfikuje zgodność z wymaganiami podstawowymi; - Wydaje certyfikat zgodności. H. (pełne zapewnienie jakości) EN- 9001:2000 -Stosuje zatwierdzony system jakości dla projektowania. -Prowadzi nadzór nad systemem jakości; -Weryfikuje zgodność projektu 1) ; -Wydaje certyfikat EC badania projektu 1). -Stosuje zatwierdzony do produkcji i badań system jakości;. - Prowadzi nadzór nad systemem jakości Rosnące znaczenie normalizacji stosowanej nie tylko w kontekście wymagań technicznych stawianych produktom, ale także kodeksów postępowania zgodnie z którymi produkty te zostały wytworzone. 8. Rozwój i ciągła poprawa funkcjonalności zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających i ułatwiających projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania jakością

8 9. Poszerzające się grono stron zainteresowanych utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów jakości. (jednostki zajmujące się certyfikacją, akredytacją, konsultingiem, szkoleniami, tworzeniem oprogramowania) 10. Wzbogacanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością elementami koncepcji TQM Osiem zasad zarządzania jakością: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie ludzi, podejście procesowe, podejście systemowe do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami. PODSUMOWANIE Na ewolucję norm serii 9000 wpływały i nadal wpływają różne czynniki natury organizacyjnej, technicznej, prawnej, ekonomicznej i socjologicznej, które determinują obecny i przyszły kształt tych norm. Nowelizację tych norm w roku 2000 można ocenić jako korzystną, umożliwiającą lepsze dostosowanie systemów zarządzania jakością do współczesnych tendencji, rozwiązań i koncepcji wypracowanych przez najnowszą praktykę i teorię organizacji i zarządzania. Pozytywnie należy ocenić postępujący proces konwergencji pomiędzy koncepcją TQM a systemami znormalizowanymi. Dzięki temu dokonuje się stopniowa humanizacja tych systemów, a kryteria TQM stają się bardziej skonkretyzowane. Rośnie znaczenie samooceny, której idea zapoczątkowana została konkursami nagród jakości (Deminga, Baldrige a, EQA). Obecne nieśmiałe jeszcze próby wprowadzenia tej metody do norm serii 9000 (Załącznik A w 9004:2000) mogą w przyszłości doprowadzić do włączenia samooceny w zestaw wymagań normy systemowej jako skutecznej metody weryfikacyjno-doskonalącej

9 PODSUMOWANIE c.d. Jest wielce prawdopodobne, że następna nowelizacja norm serii 9000 będzie zmierzać w kierunku pełnej integracji systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskiem (tak, jak stało się to już z normą auditową 19011). Niewykluczone jest również włączenie do przyszłej normy bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji. Można przypuszczać, że kolejne nowelizacje norm serii 9000 najprawdopodobniej nie wpłyną zasadniczo na zahamowanie procesu dywersyfikacji systemów jakości i powstawanie tak jak dotychczas rozwiązań uwzględniających specyfikę branżową. Niemniej jednak normy serii 9000 powinny nadal pełnić istotną rolę wzorca modelowego. 33 9

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Marek RĄCZKA Streszczenie: Współczesne organizacje coraz powszechniej stosują różne znormalizowane systemy zarządzania oparte na koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DEFINICJE JAKOŚCI Jakość to... "...pewien stopień doskonałości." (Platon) "...stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wersja styczeń 2011)

ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wersja styczeń 2011) ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wersja styczeń 2011) 1. Z którego systemu filozoficznego koncepcja TQM wywodzi swoje korzenie: A) systemu stworzonego przez Arystotelesa,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce

Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 167 178 Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce Józef Frąś, Paweł Romanow, Adam Koliński

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Człowiek najlepsza inwestycja Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Plan prezentacji 1. Przepisy prawne a zarządzanie jakością na uczelni 2. Jakość i jej definicje w uczelni 3. Cele istnienia systemu

Bardziej szczegółowo