Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA ROK Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014 str Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 str Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup str Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku str Realizacja wydatków budżetu w 2014 roku str Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2014 roku 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku 9. Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat str str str. 40 str i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku str Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 str Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2014 rok uchwalony został w dniu 23 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXIII/244/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Na początku roku 2014 dochody budżetu w wysokości zł i przychody budżetu w wysokości zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości zł i rozchodami budżetu w wysokości zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę zł, planowane przychody kwotę zł, wydatki miały wynieść zł a planowane rozchody w wysokości zł SPRAWOZDANIE 2014 Starosta Zbigniew Szumski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2014 Lp. Data podjęcia Nr uchwały Dochody Wydatki Deficyt/ Przychody Rozchody zmn./zw. SALDO zmn./zw. SALDO Nadwyżka zmn./zw. SALDO zmn./zw. SALDO XXXIII/244/ / / XXXV/270/ / XXXVI/274/ / / / / XXXVIII/287/ XXXIX/297/ / / XL/302/ SPRAWOZDANIE 2014

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz / XLI/309/ / / XLII/313/ XLII/314/ / XLIII/323/ / / / / III/19/ / SPRAWOZDANIE 2014

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2014 Dochody ogółem Plan Realizacja Różnica (plan-realizacja) % realizacji , ,83 99,61 w tym: bieżące , ,24 99,31 majątkowe , ,41 106,64 Przychody * Treść , ,46 63,46 RAZEM , ,29 93,47 Wydatki ogółem , ,85 94,61 w tym: bieżące , ,66 97,06 majątkowe , ,19 69,80 Rozchody ** ,00 0,00 100,00 RAZEM , ,85 94,91 Deficyt budżetowy (D-W) Wynik budżetu (D+P)-(W+R) Relacja art. 242 uofp (Db+Wśr- Wb) * Przychody - pożyczka (MF) Treść - wolne środki z roku kredyt (PKO BP) Razem , ,02 x , ,44 x , ,96 x Planowane w 2014 Zrealizowano w 2014 Różnica (plan-realizacja) Pozostało do spłaty ,54 0,46 x ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 ** Rozchody Treść - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009r. (PKO BP) - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013r. (PKO BP) - wykup obligacji wyemitowanych w 2010r. (BOŚ) Razem Planowane w 2014 Zrealizowano w 2014 Różnica (plan-realizacja) Pozostało do spłaty ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Zadłużenie powiatu na 31.XII.2014 r , SPRAWOZDANIE 2014

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup Dochody ogółem z tego: dochody bieżące: z tego: Treść Plan Wykonanie Różnica % Struktura , ,83 99,61 100, , ,24 99,31 95,54 dochody własne powiatu , ,61 96,20 17,94 z opłat , ,89 97,36 3,31 uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,91 97,21 12,21 z majątku powiatu , ,35 85,97 0,38 spadki, zapisy i darowizny , ,50 82,83 0,04 kary pieniężne i grzywny , ,76 87,33 0,16 związane z relizacją zadań zleconych , ,98 102,04 0,48 odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) , ,02 68,96 0,02 inne dochody należne powiatowi , ,46 86,29 0,37 inne dotacje należne powiatowi , ,82 74,26 0,34 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego ,12 1,88 100,00 0,64 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,11 14,85 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,10 114,43 0,98 subwencja ogólna ,00 0,00 100,00 41,32 część wyrównawcza ,00 0,00 100,00 4,24 część równoważąca ,00 0,00 100,00 4,29 część oświatowa ,00 0,00 100,00 32,79 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 0,00 100,00 0,18 dotacje celowe z budżetu państwa , ,73 98,76 19,58 na zadania z zakresu administracji rządowej , ,73 98,28 13,41 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 86,33 0,03 na zadania własne , ,00 99,91 6,14 środki z funduszy celowych ,00 0,00 100,00 0, SPRAWOZDANIE 2014

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz dochody majątkowe , ,41 106,64 4,46 z tego: dochody własne powiatu , ,41 113,68 2,31 dochody z majątku powiatu , ,41 148,39 1,64 dotacje z budżetów innych jst , ,00 72,27 0,67 inne dotacje i środki ,00 0,00 100,00 2,15 pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 100,00 2,15 Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne * bez składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,85 94,61 100, , ,66 97,06 93, , ,60 97,51 84, , ,75 99,49 58, , ,85 93,48 26, , ,20 90,24 2, , ,92 97,02 3, , ,67 90,60 0, , ,27 89,53 1, , ,19 69,80 6, , ,19 69,80 6, SPRAWOZDANIE 2014

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Realizacja dochodów budżetu w 2014 roku Treść zapisu Plan pierwotny Plan na Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo ,34 69,48 % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 81,29 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 81,29 % Pozostała działalność ,34 67,46 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 67,19 % 0920 Pozostałe odsetki ,39 --,-- % 020 Leśnictwo ,77 89,63 % Gospodarka leśna ,77 89,63 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6,00 --,-- % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,77 89,63 % 600 Transport i łączność ,10 98,54 % Drogi publiczne powiatowe ,10 98,54 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,40 82,10 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2,00 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,70 100,01 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 100,00 % inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 100,00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 113,81 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,82 113,81 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,80 100,00 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,46 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 101,61 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,11 153,65 % 0830 Wpływy z usług ,26 16,51 % 0920 Pozostałe odsetki ,14 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,50 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,89 101,95 % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 0,00 % inwestycyjnych 710 Działalność usługowa ,02 96,20 % Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,17 100,08 % 0830 Wpływy z usług ,92 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,25 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,05 81,00 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,06 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99 79,13 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,72 98,06 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,62 97,85 % 0920 Pozostałe odsetki ,10 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,08 99,94 % 0920 Pozostałe odsetki ,08 7,54 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,29 86,46 % Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Starostwa powiatowe ,39 94,36 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,09 83,14 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 104,40 % 0830 Wpływy z usług ,71 169,65 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,30 81,40 % 0920 Pozostałe odsetki ,09 --,-- % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Wpływy z różnych dochodów ,20 87,33 % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 % 2980 Wpływy do wyjaśnienia ,00 --,-- % Kwalifikacja wojskowa ,71 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,51 100,00 % 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0,20 --,-- % Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,19 57,67 % 0830 Wpływy z usług ,00 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 2,00 --,-- % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,60 54,16 % budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 107,66 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,90 98,07 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,90 98,07 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1,00 --,-- % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 98,07 % 752 Obrona narodowa ,29 98,91 % Pozostałe wydatki obronne ,29 98,91 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 98,58 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,48 99,99 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,48 99,99 % 0920 Pozostałe odsetki ,98 12,75 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,31 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,19 101,47 % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 % Obrona cywilna ,00 100,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1,00 --,-- % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,94 101,05 % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,84 97,42 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 96,03 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,31 100,45 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,53 --,-- % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,10 101,85 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 114,43 % 758 Różne rozliczenia ,61 100,00 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100,00 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Różne rozliczenia finansowe ,61 77,94 % 0920 Pozostałe odsetki ,61 77,94 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,15 90,42 % Szkoły podstawowe specjalne ,97 92,41 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 134,41 % 0830 Wpływy z usług ,00 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,24 123,10 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 16,20 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 123,60 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,73 55,68 % Licea ogólnokształcące ,11 99,37 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 164,00 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,31 100,98 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Wpływy z usług ,66 67,58 % 0920 Pozostałe odsetki ,81 11,60 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,33 99,32 % Szkoły zawodowe ,68 96,81 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,78 112,25 % podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,96 91,54 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00 % 0920 Pozostałe odsetki ,69 46,06 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,50 100,02 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,75 87,73 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 % Pozostała działalność ,39 79,83 % 0920 Pozostałe odsetki ,22 30,92 % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,17 80,00 % 851 Ochrona zdrowia ,17 95,52 % Szpitale ogólne ,68 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki ,54 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,14 --,-- % Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,49 95,52 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 95,52 % 852 Pomoc społeczna ,78 100,01 % Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,11 101,78 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 106,25 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,14 177,40 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,40 102,00 % 0830 Wpływy z usług ,82 102,59 % 0920 Pozostałe odsetki ,71 30,42 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,32 100,08 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,72 100,00 % Domy pomocy społecznej ,16 99,73 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,76 100,01 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 338, , , ,00 99,63 % 100,00 % 18,41 % 100,00 % 101,62 % 99,91 % Rodziny zastępcze 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych , ,55 105,92 % 107,66 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług , ,94 99,73 % 118,43 % 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,12 453, ,00 169,39 % 100,01 % 75,88 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , ,00 308,79 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 119,22 % 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,85 271, , ,00 23,18 % 271,94 % 99,16 % 100,00 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,77 7,52 67,00 100,00 % 100,06 % 12,53 % 111,67 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 244, ,85 100,00 % 100,00 % --,-- % 147,22 % 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy , ,92 147,22 % 99,70 % 0920 Pozostałe odsetki ,92 6,19 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 87,50 % SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , ,99 0,00 100,00 % 87,18 % --,-- % środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,72 86,76 % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,27 100,01 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0690 Wpływy z różnych opłat Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki Szkolne schroniska młodzieżowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu , , ,00 37,95 37, ,90 75,97 % 99,18 % 99,18 % 75,90 % 75,90 % 71,60 % terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 76,39 % 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,61 683, ,73 528, , , , ,76-0,10-0,10 70,84 % 56,92 % 61,64 % 105,75 % 76,58 % 76,58 % 141,63 % 75,99 % --,-- % --,-- % lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0-0,10 --,-- % 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,15 99,99 % 99,99 % 99,99 % Razem ,17 99,61% SPRAWOZDANIE Realizacja dochodów

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz Realizacja wydatków budżetu w 2014 roku Treść zapisu Plan pierwotny Plan na Wykonanie % wykon Rolnictwo i łowiectwo ,34 81,67 % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 81,29 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 81,29 % Melioracje wodne ,28 83,20 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,28 83,20 % Pozostała działalność ,06 75,67 % 4300 Zakup usług pozostałych ,06 75,67 % 020 Leśnictwo ,87 81,61 % Gospodarka leśna ,87 81,61 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,77 89,63 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 97,22 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,30 57,73 % 600 Transport i łączność ,74 87,99 % Drogi publiczne wojewódzkie ,00 97,33 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 97,33 % Drogi publiczne powiatowe ,74 87,60 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,61 92,38 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 94,58 % 4260 Zakup energii ,17 72,14 % 4270 Zakup usług remontowych ,25 97,05 % 4300 Zakup usług pozostałych ,29 85,52 % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 46,81 % 4430 Różne opłaty i składki ,44 96,26 % 4580 Pozostałe odsetki ,40 76,39 % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 100,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,14 99,99 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 78,48 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 % Drogi publiczne gminne ,00 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,70 63,49 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70 63,49 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 99,94 % 4260 Zakup energii ,89 95,08 % 4270 Zakup usług remontowych ,97 99,97 % 4300 Zakup usług pozostałych ,90 93,00 % 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych ,75 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,87 % 4480 Podatek od nieruchomości ,00 95,77 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 99,02 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 50,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 98,27 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 13,74 % 710 Działalność usługowa ,29 95,13 % Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,30 96,73 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 95,90 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 96,37 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99 99,13 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,58 99,99 % 4260 Zakup energii ,43 92,49 % 4270 Zakup usług remontowych ,26 99,87 % 4300 Zakup usług pozostałych ,35 98,72 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,26 46,62 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 99,92 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,99 79,13 % 4300 Zakup usług pozostałych ,99 79,13 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % Nadzór budowlany ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 100,00 % 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,51 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 99,99 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 100,00 % 4260 Zakup energii ,06 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,31 100,03 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,25 100,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,26 100,03 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,79 99,98 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,10 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,40 100,02 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,58 99,99 % 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00 % 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,92 95,66 % Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 % 4260 Zakup energii ,00 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00 % Rady powiatów ,19 94,82 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,25 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,65 56,03 % 4270 Zakup usług remontowych ,72 45,37 % 4300 Zakup usług pozostałych ,88 80,51 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,54 72,97 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 97,91 % Starostwa powiatowe ,85 94,87 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 99,92 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,72 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 99,03 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,33 92,25 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,06 92,57 % 4260 Zakup energii ,91 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,22 99,98 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,32 % 4300 Zakup usług pozostałych ,68 84,68 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,52 88,55 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,11 72,27 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,89 98,26 % 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,25 35,79 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,20 92,94 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,38 99,95 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,99 95,25 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,09 95,98 % 4580 Pozostałe odsetki ,60 99,71 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 12,02 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,80 22,80 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 80,92 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 % Kwalifikacja wojskowa ,51 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,99 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 98,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,03 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,90 99,95 % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 --,-- % Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,37 99,46 % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 100,00 % działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 99,99 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 100,04 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 99,99 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 98,71 % 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 98,77 % 4300 Zakup usług pozostałych ,48 99,71 % 4307 Zakup usług pozostałych ,75 98,74 % 4309 Zakup usług pozostałych ,25 98,73 % 4430 Różne opłaty i składki ,80 100,00 % Pozostała działalność ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,90 98,07 % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,90 98,07 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 78,43 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,31 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 100,15 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 99,56 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 74,07 % 752 Obrona narodowa ,29 98,91 % Pozostałe wydatki obronne ,29 98,91 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,29 98,14 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 97,22 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,79 99,96 % Komendy powiatowe Policji ,00 100,00 % 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,00 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,31 100,00 % 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,12 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 100,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 99,99 % 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,08 100,00 % 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,75 100,00 % 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,97 100,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,99 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99,91 % 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,46 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 100,00 % 4220 Zakup środków żywności ,52 99,97 % 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 100,00 % 4260 Zakup energii ,82 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,98 100,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,99 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,96 100,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00 % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,59 99,98 % 4410 Podróże służbowe krajowe ,68 100,00 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,90 99,98 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,00 % 4480 Podatek od nieruchomości ,34 100,00 % 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,78 99,97 % Obrona cywilna ,65 98,24 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 94,91 % 4260 Zakup energii ,79 98,37 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,50 99,97 % Zarządzanie kryzysowe ,92 95,54 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 79,08 % 4300 Zakup usług pozostałych ,22 99,78 % Pozostała działalność ,91 99,98 % 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 % SPRAWOZDANIE Realizacja wydatków

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2290 UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 maja 2016 r.

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2290 UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2290 UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR V/16/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR V/16/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR V/16/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR 66/404/2012 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za I półrocze 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2011 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2011 r. 2523 UCHWAŁA Nr III/36/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo