Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE Wprowadzenie W dobie globalizacji oraz ścisłej integracji m. in. z krajami należącymi do Unii Europejskiej zmianie uległo wiele aspektów związanych z wymianą międzynarodową. Należy do nich zaliczyć zmiany w przepisach prawnych, tworzenie się wspólnego rynku, a nawet zniesienie barier celnych. Wszystkie te działania wpłynęły na zwiększenie intensywności prowadzonych transakcji międzynarodowych, a co za tym idzie zwiększenie ryzyka po stronie importerów oraz eksporterów. W konsekwencji doprowadziło to do znacznego rozwoju ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Rozpoczynając rozważania na temat ubezpieczeń eksportowych należy w pierwszej kolejności wyjaśnić pojęcie ryzyka. Rozumie się przez nie możliwość poniesienia przez podmiot gospodarujący szkody majątkowej lub osobowej na skutek wystąpienia przyszłego zdarzenia losowego. W związku z tym, że zdarzenie losowe może dotyczyć różnych kwestii, właściwe jest dokonanie podziału ryzyka. O ryzyku rzeczowym mówimy, jeśli jest ono związane z dobrami rzeczowymi, o ryzyku finansowym, gdy następuje zagrożenie przychodów, spodziewanych korzyści majątkowych czy zysku, natomiast o ryzyku odpowiedzialności cywilnej np. gdy w wyniku korzystania z wadliwego urządzenia ucierpiał na zdrowiu użytkownik. Wymienione rodzaje ryzyk to ryzyka majątkowe. Drugą grupą ryzyk są ryzyka osobowe, czyli te, które dotykają zdrowia i życia osób zaangażowanych w działania gospodarcze. W związku z tym, że ryzyko jest zjawiskiem stale występującym w otoczeniu, człowiek zaczął podejmować działania w celu jego zmniejszenia lub całkowitej eliminacji zaczął nim zarządzać. Wśród działań polegających na zmniejszeniu lub całkowitej eliminacji ryzyka należy wymienić działania: - prewencyjne wcześniej dokonywane czynności w celu ograniczenia ryzyka, jak np. staranność działań, wybór odpowiedniego kontrahenta, 173

2 - kompensacyjne transakcje osłonowe, np. na rynku walutowym, - tłumiące które ograniczają straty po wystąpieniu zdarzenia losowego, - ubezpieczające które ograniczają koszty związane z wystąpieniem ewentualnej straty 1. Ryzyko to pojęcie, które zasadniczo łączy się z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie to klasyczna forma przerzucenia ryzyka na inny podmiot gospodarczy za odpowiednią składkę. Ubezpieczenie (asekuracja) to zapewnienie pokrycia strat powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych. Pokrycie strat następuje przez wypłatę odszkodowań i świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami. Zatem ubezpieczenie jest metodą zarządzania ryzykiem poprzez transfer ryzyka z jednostki na wyspecjalizowany podmiot zwany zakładem ubezpieczeń, organizujący dystrybucję tego ryzyka pomiędzy większą liczbę podmiotów, którym zagraża podobne ryzyko 2. Zgodnie z ujęciem E.J. Vaughana ryzyko w obszarze ubezpieczenia powinno się charakteryzować czterema cechami: 1. powinna powstać odpowiednio duża liczba jednostek zdarzeń o charakterze homogenicznym, co pozwoli na przewidywanie ekonomicznych następstw strat; 2. strata spowodowana przez dane zjawisko musi być definitywna i mierzalna; 3. strata powstała w następstwie ponoszenia ryzyka nie może być niemierzalna; 4. zaistnienie ryzyka musi być nadzwyczajne i przypadkowe 3. W dalszej części pracy zostanie omówiony jeden z rodzajów ubezpieczeń w handlu zagranicznym ubezpieczenia eksportowe. Istota i rodzaje ubezpieczeń eksportowych W wyniku znacznych odległości dzielących najczęściej kontrahentów w handlu międzynarodowym, a co za tym idzie dłuższego czasu potrzebnego na realizację transakcji, w wielu transakcjach eksportowych powstają należności i zobowiązania. Wówczas jedna ze stron pierwsza przekazuje towar lub zapłatę i jest wierzycielem drugiej strony dopóki nie dojdzie do odwrotnego świadczenia. Regulowanie wzajemnych zobowiązań i należności nosi nazwę rozliczeń międzynarodowych. Finan- 1 Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków. Red. B. Stępień. Warszawa: PWE, 2007, s Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Warszawa: PWN, 2007, s I. Gorzeń-Mitka: Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania. Warszawa: Wyd. Key Text, 2007, s

3 sowanie transakcji eksportowej zawsze przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to finansowanie cyklu produkcyjnego (produkcji eksportowej), natomiast drugi to finansowanie cyklu rozliczeniowego (okresu od momentu wysłania towaru i dokumentów towarowych do odbiorcy lub jego banku aż do momentu uzyskania efektywnego wpływu należności za dostawę). Zatem elementy kredytowania towarzyszą każdej transakcji eksportowej, nawet przy płatności natychmiastowej, gdyż zawsze występuje choć krótkotrwałe kredytowanie jednej ze stron przez drugą lub przez bank biorący udział w rozliczeniu transakcji. Kredyt eksportowy powstaje więc wówczas, gdy importer korzysta z odroczenia płatności ze strony eksportera lub uzyskuje kredyt od banku eksportera bądź innej instytucji finansowej. Jest to każdy kredyt ułatwiający sprzedaż towarów (usług) za granicę 4. W wyniku tej powszechności kredytowania transakcji eksportowych znaczenia nabrało zabezpieczenie kredytu eksportowego. Każdy kredyt zawiera w sobie bowiem ryzyko opóźnienia w zapłacie należności lub nawet ryzyko całkowitej niewypłacalności dłużnika. Eksporter może więc zabezpieczyć terminową płatność od importera w różny sposób: za pomocą akredytywy, gwarancji czy awalu na wekslu - czyli za pośrednictwem banku, lub ubezpieczyć swoje należności w firmie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia eksportowe w Polsce nie mają długiej tradycji. Sięgają dopiero roku 1991, kiedy to powołano do życia pierwszą wyspecjalizowaną instytucję realizującą ubezpieczenia kredytów eksportowych, czyli Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 5 Poza prywatnymi firmami ubezpieczeniowymi działającymi na własny rachunek, które ubezpieczały kredyty eksportowe, w krajach OECD miała powstać właśnie taka rządowa instytucja. OECD opracowała zasady obowiązujące wszystkie kraje członkowskie w sprawie kredytowania i ubezpieczenia eksportu wspieranego przez rządy. KUKE S.A. prowadzi do dziś działalność związaną z: ubezpieczaniem należności przysługujących od kontrahentów zagranicznych i krajowych, prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych, udzielaniem gwarancji ubezpieczeniowych oraz reasekuracją bierną i czynną. Wypłata odszkodowań jest zapewniona poprzez przekazanie przez KUKE S.A. środków pochodzących z budżetu państwa. KUKE S.A. oferuje rozwiązania, które łączą ubezpieczenia kontraktów eksportowych i krajowych z informacją kredytową oraz zarządzaniem portfelem należności. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zabezpieczenie to może dotyczyć: - kredytów eksportowych ochrona jednostek finansujących na wypadek strat poniesionych w związku z finansowaniem kontraktów (dokładnie omówione w dalszej części pracy), 4 I. Gorzeń-Mitka: wyd. cyt., s T. T. Kaczmarek, J. Królak-Werwińska: Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008, s

4 - kontraktów eksportowych ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją kontraktu eksportowego (dokładnie omówione w dalszej części pracy), - inwestycji bezpośrednich za granicą ochrona krajowych podmiotów gospodarczych na wypadek strat poniesionych w związku z realizacją BIZ. W tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie te straty, które są następstwem ryzyka politycznego. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone ani za utracone korzyści, ani za straty związane z ryzykiem handlowy czy katastrofalnym. Przedmiotem ubezpieczenia są wniesione przez inwestora w zagraniczne przedsiębiorstwo nakłady pieniężne, rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych netto, które upoważniają do udziału w zyskach, w masie upadłościowej, gwarantują prawo głosu, nadzoru i współzarządzania. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również nakłady związane z nabyciem przez inwestora własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywów trwałych, znajdujących się w kraju inwestycji, w związku z przedsiębiorstwem prowadzonym przez niego za granicą. Umowa może być zawarta maksymalnie na okres 15 lat. - kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu ochrona krajowych podmiotów na wypadek kosztów związanych z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu. Do kosztów tych KUKE S.A. zalicza te związane z: uczestnictwem w targach, wystawach i imprezach pokrewnych; tworzeniem przedstawicielstwa; sporządzaniem próbek, adaptacją towarów; przygotowaniem strony internetowej; reklamą; poradami prawnymi; przygotowaniem ofert; pobytem na ubezpieczonych rynkach zbytu, itd. Ubezpieczenie to pomaga przedsiębiorcom zachować płynność finansową podczas działań do momentu zawarcia kontraktów eksportowych z partnerami zagranicznymi oraz zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z niepowodzeniem tych działań. Odszkodowanie stanowi 65% ubezpieczonych kosztów i wydatków. Umowa ubezpieczenia obejmuje dwa następujące po sobie okresy: okres ubezpieczenia, trwający od 1 do 4 lat (ponoszenie przez przedsiębiorcę koszów oraz otrzymywanie zaliczek na poczet odszkodowania) oraz okres amortyzacji (przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całości lub części otrzymanych zaliczek na poczet odszkodowania w zależności od zawartych kontraktów eksportowych) 6. 6 Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Red. J. Rymarczyk. Warszawa: PWE, 2005, s. 344, ;

5 Ubezpieczenie od ryzyka handlowego i niehandlowego Aby zrozumieć istotę ubezpieczeń kredytów eksportowych i kontraktów eksportowych, w pierwszej kolejności należy wprowadzić podział ryzyka objętego ubezpieczeniem eksportowym na dwie grupy: ryzyko handlowe i ryzyko niehandlowe oraz wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi. Ryzyko handlowe podlegające ubezpieczeniu występuje wówczas, gdy faktycznie lub prawnie stwierdzona zostanie niewypłacalność importera, importer odstąpi od kontraktu lub wystąpi zwłoka w płatności. Przewlekła zwłoka importera w zapłacie należności nosi nazwę niewypłacalności domniemanej i nie wynika ona z kondycji finansowej dłużnika. W praktyce termin ten oznacza, że faktyczna niewypłacalność dłużnika wystąpi, jeżeli nie ureguluje on należności w okresie dłuższym niż 180 dni od daty płatności faktury. Zatem zaletą ubezpieczenia od ryzyka handlowego jest możliwość długookresowego planowania finansowego, gwarancja bezpieczeństwa oraz możliwość poprawienia płynności finansowej firmy. Ryzyko niehandlowe jest zaś związane głównie z ubezpieczeniem należności handlowych od podmiotów z krajów o podwyższonym ryzyku politycznym. Ryzyko polityczne może być wywołane: wojną, terroryzmem, zamieszkami itp.; wywłaszczeniem, konfiskatą, nacjonalizacją; ogłoszeniem powszechnego moratorium płatniczego przez rząd państwa dłużnika; wprowadzeniem ograniczeń importowych przez władze kraju czy uniemożliwieniem transferu płatności spowodowane wydarzeniami politycznymi itd. Ryzyko niehandlowe to jednak nie tylko ryzyko polityczne. Można do niego zaliczyć również: - ryzyko kursowe, - ryzyko katastrofalne (trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, pożary o ogromnych rozmiarach itp.), - ryzyko dłużnika publicznego (ryzyko przewlekłej zwłoki w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika publicznego), państwo lub innego dłużnika, za którego poręczyło państwo 7. Znając powyższą klasyfikację ryzyk podlegających ubezpieczeniu eksportowemu można przystąpić do wyjaśnienia: czym jest ubezpieczenie kontraktu eksportowego i kredytu eksportowego, oraz jakie konkretne ubezpieczenia proponuje eksporterom KUKE S.A. Ubezpieczenie kredytu eksportowego rozumiane jest jako system, w którym ubezpieczyciel zapewnia ubezpieczającego się, że pokryje jego wierzytelność zagraniczną, w przypadku gdyby nie mógł tego uczynić dłużnik zagraniczny z powodu okoliczności zaistniałych w czasie realizacji kontraktu 8. Ubezpieczenie kre- 7 Handel zagraniczny. Organizacja... wyd. cyt., s ; J. Hermanowski: Handel zagraniczny: poradnik. Warszawa-Zielona Góra: Univers, 2004, s I. Gorzeń-Mitka: wyd. cyt., s

6 dytu eksportowego może przyjąć dwojakiego rodzaju formę. Pierwszą z nich jest ubezpieczenie pojedyncze. Cechą charakterystyczną tego ubezpieczenia jest to, że dotyczy ono tylko jednego kredytobiorcy, choć może obejmować jedną lub wiele transakcji. Taki rodzaj ubezpieczenia jest jednak obarczony dużym ryzykiem z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń, gdyż ubezpieczający zabezpiecza tylko wybrane transakcje te, przy których spodziewa się nieotrzymania zapłaty. Drugą formą ubezpieczenia eksportowego jest ubezpieczenie zbiorowe. Jest ono bezpieczniejsze z punktu widzenia firmy ubezpieczeniowej. W tym przypadku umową ubezpieczenia jest bowiem objętych wielu kredytobiorców, przy czym podmiot udzielający kredytu nie może wybrać tych kontrahentów, od których spodziewa się, że nie otrzyma zapłaty za przeprowadzoną transakcję. Mimo tego jest to forma ubezpieczenia najkorzystniejsza również dla eksportera, gdyż jeśli dopełni on warunków zawartych w umowie ubezpieczeniowej to nie będzie musiał zgłaszać do zakładu ubezpieczeń wszystkich swoich kontrahentów, co musi uczynić w pierwszym przypadku. Wówczas kredyt będzie ubezpieczony automatycznie. Warunkami tymi są: maksymalna wartość obrotu, maksymalna długość udzielonego kredytu, globalny limit ubezpieczonego obrotu kredytowego na dany okres (zazwyczaj 12 miesięcy) oraz limit na dany kraj 9. Drugim rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie kontraktu eksportowego. Jego zadaniem jest zabezpieczenie się przed szkodami poniesionymi przez eksportera, które mogłyby wyniknąć z tego, że doszłoby do niemożności wykonania bądź niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu przez kontrahenta zagranicznego. Należy jednak zaznaczyć, że szkody te muszą być następstwem ryzyka handlowego (prawnie stwierdzona niewypłacalność dłużnika - bankructwo, zwłoka w zapłacie należności) lub politycznego (decyzje i przepisy prawne kraju dłużnika, moratorium płatnicze, uniemożliwienie transferu należności, decyzje w kraju ubezpieczyciela, siła wyższa). Cechą tego ubezpieczenia jest to, że podmiotom krajowym udziela się zabezpieczenia zarówno gdy straty powstały przed wysyłką towarów lub realizacją usług (ryzyko produkcji), jak i po tym fakcie (ryzyko kredytu). W przypadku ryzyka produkcji ochrona ubezpieczeniowa dotyczy ryzyka braku zwrotu kosztów, które poniósł eksporter w związku z zawarciem kontraktu i jego przygotowaniem, jeśli realizacja kontraktu została wstrzymana na okres co najmniej 6 miesięcy, zaś w przypadku ryzyka kredytu ochrona ubezpieczeniowa dotyczy braku wpływu należności za dostawy już zrealizowane 10. KUKE S.A. dzieli ubezpieczenia kontraktów eksportowych na: realizowane w kredycie poniżej 2 lat (ryzyko nierynkowe) krótkoterminowe oraz w kredycie 2 i więcej lat średnio- i długoterminowe. Adresatem ubezpieczenia krótkoterminowego są eksporterzy realizujący kontrakty z odroczonym terminem płatności do 2 lat ( kredyt kupiecki ) z odbiorcami prywatnymi i publicznymi z 31 krajów podwyższonego ryzyka. Łączna wartość 9 Handel zagraniczny. Organizacja... wyd. cyt., s

7 ubezpieczonego obrotu w ramach ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat wyniosła w 2007 roku 703,78 mln USD, tj. o 33,5% więcej niż w roku Strukturę geograficzną ubezpieczonego obrotu w 2007 roku z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat ryzyko nierynkowe, przedstawia wykres 1. Wykres 1. Struktura geograficzna ubezpieczonego obrotu w 2007 roku (gwarantowane przez SP ubezpieczenia kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat) Źródło: KUKE S.A. Raport roczny Eksporterzy realizujący kontrakty eksportowe finansowane kredytem średnio- i długoterminowym, tj. takim, którego spłata rozłożona jest na okres dwóch i więcej lat mogą skorzystać z ubezpieczenia należności wynikających z kontraktu. Mogą także w ramach umów zawieranych z bankami skorzystać z ubezpieczenia należności związanych z finansowaniem kontraktu eksportowego przez instytucję finansową. Ubezpieczenie to dotyczy kredytów związanych wyłącznie z kontraktami eksportowymi na dostawy produktów i usług o charakterze inwestycyjnym. Istnieją dwa podstawowe warianty ubezpieczania należności średnio- i długoterminowych. Pierwszy z nich zakłada, że w ramach kredytu dostawcy sam eksporter, w kontrakcie eksportowym, wyraża zgodę na odroczenie terminów płatności za dostarczony towar lub wykonane usługi. Natomiast w drugim wariancie ubezpieczenia, zwanym kredytem dla nabywcy, bank finansujący kontrakt eksportera udziela kredytu bankowi importera lub bezpośrednio importerowi. Wartość ubezpieczonego obrotu w 2007 r. w ramach nowo zawartych umów oraz aneksów zwiększają- 11 KUKE S.A. Raport roczny

8 cych sumę ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia z lat poprzednich zawartych przez KUKE S.A. wyniosła łącznie 321,21 mln USD 12. Podsumowanie Podsumowując rozważania na temat ubezpieczeń eksportowych należy zauważyć, że bez względu na to, co jest przedmiotem kontraktu, eksporter zawsze jest narażony na ryzyko niewypłacalności importera. Nawet jeśli opóźnienie w zapłacie należności jest niewielkie i spowodowane chwilowym brakiem płynności importera, to dla wierzyciela może być to kwestią decydującą o jego dalszym istnieniu. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie zapłaty należności eksportowych, czego eksporter może dokonać np. poprzez wykupienie ubezpieczenia eksportowego. Należy jednak pamiętać, że wykupienie polisy nie zawsze gwarantuje pokrycie wszystkich rodzajów zagrażających eksporterowi ryzyk. Poza tym niekoniecznie odszkodowanie musi zrekompensować całość strat ubezpieczającego się. To bowiem zmusza mimo wszystko kontrahentów do ostrożności i czujności podczas dokonywania transakcji. BIBLIOGRAFIA 1. Gorzeń-Mitka I.: Ryzyko w eksporcie. Metody i sposoby ograniczania. Warszawa: Wyd. Key Text, Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Red. J. Rymarczyk. Warszawa: PWE, Handel zagraniczny: poradnik dla praktyków. Red. B. Stępień. Warszawa: PWE, Hermanowski J.: Handel zagraniczny: poradnik. Warszawa-Zielona Góra: Univers, Hermanowski J.: Incoterms Warszawa-Zielona Góra: Univers, Kaczmarek T. T., Królak-Werwińska J.: Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe. Warszawa: Wolters Kluwer, KUKE S.A. Raport roczny Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Warszawa: PWN, SUMMARY Export insurance The following article refers to the issues of the export insurance in Poland. It is one of the most important way for exporters to secure their transactions with foreign contractors. The institution, which offers this products, is Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company (KUKE). It was founded in 1991 and since then KUKE has assisted Polish exporters by fulfilling its statutory objective to create condition that would be conductive to promotion of Polish exports, and to strengthen the position of Polish exporters and their products and services in the international markets. At present it proposes two main export products: short-term products (contracts with credit terms of up to 2 years) and medium- and long-term products (contracts with credit terms of 2 and more years). 12 KUKE S.A. Raport roczny

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Ubezpieczenia należności. Gwarancje ubezpieczeniowe.

Bezpieczny handel. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. Ubezpieczenia należności. Gwarancje ubezpieczeniowe. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Bezpieczny handel Ubezpieczenia należności Gwarancje ubezpieczeniowe Finansowanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Ryzyko w handlu Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym. Katowice, 27 czerwca 2016

Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym. Katowice, 27 czerwca 2016 Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym Katowice, 27 czerwca 2016 O KUKE Polska agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych Utworzona w 1991 100% udział Skarbu Państwa Zespół 161 profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego.

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego. Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017

Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017 Bezpieczna sprzedaż z KUKE S.A. Warszawa, marzec2017 Od 25 lat wspieramy polskie firmy Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot funkcjonujący w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A.

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. Warszawa, wrzesień 2016 AGENDA 1.O KUKE S.A. 2.NOWA FILOZOFIA DZIAŁANIA 3.OFERTA NA RYNEK IRAŃSKI 2 Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015 Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2015 Z BGK przyszłośćzaczyna siędziś MisjąBGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską

Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską Zeszyty Naukowe nr 794 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Handlu Zagranicznego Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Franchising, factoring, forfaiting

Franchising, factoring, forfaiting Franchising, factoring, forfaiting Franchising Franchising Umowę franchisingową można określić jako, w zasadzie, dwustronną czynność prawną, w której tzw. organizator sieci (franchisingodawca) udziela

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Elżbieta Bugalska, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Elżbieta Bugalska, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego polskich przedsiębiorstw Elżbieta Bugalska, Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Katowice, 12.06.2017 Kluczowe obszary działania BGK 2 BGK wspiera finansowo eksport polskich towarów oraz ekspansję

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014 Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie Warszawa 5.09.2014 1 HANDEL ZAGRANICZNY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Dz.U. z 2015 poz. 489 zm. Dz.U. z 2015 poz. 1844 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Jak sfinansować działalność eksportową

Jak sfinansować działalność eksportową Jak sfinansować działalność eksportową Jak sfinansować działalność eksportową Odcinek I Odcinek II Odcinek III Odcinek IV Odcinek V Odcinek VI Odcinek VII Odcinek VIII Działalność eksportowa przedsiębiorstw:

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Polski system ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa uwagi de lege ferenda

Polski system ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa uwagi de lege ferenda Ubezpieczenia eksportowe uwagi de lege ferenda JOLANTA GAJDA Polski system ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa uwagi de lege ferenda Celem artykułu jest analiza systemu ubezpieczeń eksportowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Faktoring. e-book. Norbert Lenart

Faktoring. e-book. Norbert Lenart Faktoring e-book Norbert Lenart SPIS TREŚCI 1. Co to jest faktoring i na czym polega?...3 2. Nowy rodzaj finansowania dla firm faktoring...5 3. Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium podziału przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran polskich przedsiębiorstw: Iran Konferencja Iran post sanctions Warszawa, 2 września 2016 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony Grupy BGK Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego Warunki zaliczenia Egzamin pisemny: 22 stycznia 2012 r. Godz. 11.05-12.40 w Sali RA3. UBEZPIECZENIA Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Katedra Makroekonomii pokój A 109, tel. (17) 866 11 34 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 Część pierwsza PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH Rozdział 1 HISTORIA UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 17 Rozdział 2 FORMALNA KLASYFIKACJA I CECHY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 23 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, 06.02.2014 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 489 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi

Rachunkowość. Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Rachunkowość Rozrachunki z kontrahentami i instytucjami budżetowymi Plan zajęć 1. Klasyfikacja rozrachunków 2. Ewidencja VAT 3. Rozrachunki publicznoprawne 4. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo