NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska"

Transkrypt

1 JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. Autor: Marzena Wiśniewska NAZWA NAZWA FIRMY, FIRMY, DLA DLA KTÓREJ KTÓREJ SPORZĄDZONO SPORZĄDZONO Jak skutecznie zabezpieczyć się przed niewypłacalnością dłuŝników? Jakie klauzule przewiedzieć w umowach, aby polisa nie była jedynie elementem składki, ale i pełniła rolę ochronną?

2 Aktualna sytuacja na rynku sprawia, Ŝe przedsiębiorcy poszukują i stosują narzędzia umoŝliwiające im podejmowanie decyzji w zakresie ograniczenia ryzyka gospodarczego. Firmy prowadzące liberalną politykę kredytową w większym stopniu naraŝone są na to, Ŝe dłuŝnik nie wykona zobowiązania lub wykona je nienaleŝycie (płatność po terminie) co moŝe skutkować powstaniem szkody po stronie kredytodawcy. NaleŜy mieć na uwadze fakt, iŝ nawet najbezpieczniejsza polityka kredytowa nie uchroni nas przed przypadkowymi upadłościami Kontrahentów, które związane mogą być z róŝnymi zaleŝnościami których nie sposób przewidzieć. Powszechnie przyjętym celem prowadzonej działalności jest u maksymalizacja wartości firmy, dlatego w celu utrzymania załoŝonego poziomu zysku, utrzymania płynności oraz harmonijnego rozwoju przedsiębiorcy zabezpieczają się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zawierając umowy ubezpieczenia kredytu konsumenckiego. Przedmiotem takiego ubezpieczenia są przysługujące ubezpieczającemu (sprzedawcy towarów lub usług) bezsporne naleŝności od kontrahentów z tytułu kredytów, udzielonych im w postaci odroczonych terminów płatności faktur. Stronami umowy są tu kredytodawca (producent, dystrybutor) i towarzystwo ubezpieczeniowe. Kredytobiorcy (odbiorcy towarów lub usług) z reguły nie wiedzą nawet o zabezpieczeniu się przez ich dostawcę takim rodzajem polisy. Głównym celem ubezpieczenia naleŝności handlowych jest ich zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahenta (opóźnienia w uregulowaniu płatności, bankructwo czy teŝ oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na niewystarczającą wielkość majątku). Przy udzielaniu kredytu kupieckiego przez przedsiębiorcę wskazane jest zapoznanie się z sytuacją finansową kontrahenta, a później regularna kontrola sytuacji kontrahenta jakiemu udzielono kredytu kupieckiego. Zaniechanie tych działań moŝe pogorszyć jakość portfela kredytowego zmuszając przedsiębiorcę do podjęcia działań windykacyjnych. Niestety wielu przypadkach przerasta to siły małych i średnich firm. Wymagałoby to stworzenia dodatko- Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 2

3 wych struktur lub skorzystania z usług firm zewnętrznych. Dzięki skorzystaniu z ubezpieczenia usługi weryfikacji, monitoringu sytuacji finansowej a takŝe obsługa windykacyjna są niejako automatycznie dołączone do podstawowej usługi jaką jest ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie gwarantuje pomoc ubezpieczyciela w usprawnieniu procedur kredytowych, w tym: pomoc w ocenie wiarygodności kredytowej odbiorców, windykacji i egzekucji naleŝności oraz daje moŝliwość zastosowania cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia jako formy zabezpieczenia kredytów bankowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują bazami danych lub korzystają z wywiadowni informacji gospodarczych. UmoŜliwia to ocenę sytuacji finansowej kontrahenta jeszcze przed realizacją usług i zapewnia stałe monitorowanie w trakcie trwania umowy. Polisę ubezpieczeniową kredytu kupieckiego moŝna wykorzystać jako zabezpieczenie dla kredytów obrotowych. Ustawodawstwo gwarantuje moŝliwość wykorzystania polisy ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia dla kredytów obrotowych. Firmy korzystające z tego produktu ubezpieczeniowego mogą zabezpieczyć się przed kłopotami finansowymi lub nierzetelnością odbiorców oraz zwiększyć sprzedaŝ do pozytywnie zweryfikowanych kontrahentów. Produkt ten umoŝliwia poprawę płynności finansowej poprzez pokrycie przez ubezpieczyciela straconych naleŝności. Ubezpieczenie daje równieŝ moŝliwość poprawy wizerunku firmy wobec waŝnych dostawców, dla których przedsiębiorca posiadający ubezpieczenie naleŝności nie jest zagroŝony utratą płynności z winy swoich odbiorców. Zwiększa się teŝ konkurencyjność oferty sprzedaŝy dla istniejących i potencjalnych odbiorców. Dzięki ubezpieczeniu dostawca moŝe zaproponować swoim odbiorcom więcej ustępstw (dłuŝsze terminy płatności, wyŝsze limity kredytowe) bez przenoszenia podwyŝszonego ryzyka po swojej stronie, w ten sposób podwyŝsza swoją przewagę konkurencyjną, niejako przy okazji uzyskania ochrony. Mimo wielu korzyści płynących z ubezpieczenia kredytu kupieckiego nie nale- Ŝy oczekiwać, Ŝe ubezpieczenie to rozwiąŝe wszelkie problemy wynikające z Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 3

4 nieterminowo regulowanych płatności. Ubezpieczyciel zawsze stawia określone warunki współpracy, a ich złamanie powoduje wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Konieczna jest szczególna staranność w postępowaniu oraz realizowaniu praw i obowiązków wynikających z polisy ubezpieczeniowej. WaŜne jest właściwe wypełnienie wniosku o ubezpieczenie. Dzięki temu zakład ubezpieczeń będzie w stanie dokonać oceny ryzyka, a przedsiębiorca skorzysta w pełni z ochrony, nie płacąc przy tym zbyt wysokiej składki. Z tej przyczyny zaleca się aby dane na wniosku zweryfikowane zostały przez brokera ubezpieczeniowego, bądź nawet opracowane przez brokera. Przed zawarciem umowy ubezpieczyciel dokonuje oceny związanego z transakcją ryzyka i zbiera szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości wystawiania faktur z tytułu sprzedaŝy, wpisywanych na fakturze terminów płatności oraz planowanej rocznej sprzedaŝy. Stanowi to podstawę do określenia właściwego poziomu potrzebnego limitu kredytowego oraz czas jego obowiązywania. Limit ten stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kredytu kupieckiego w stosunku do konkretnego kontrahenta przedsiębiorcy i określa bezpieczną wielkość zaangaŝowania finansowego ubezpieczającego. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu, nadwyŝka naleŝności obciąŝa bowiem ryzyko ubezpieczającego, a ubezpieczyciel nie odpowiada za jej ewentualne pokrycie. Ustalony limit moŝe zostać zmieniony przez ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy jeśli dojdzie do pogorszenia sytuacji finansowej kontrahentów ubezpieczającego. Wysokość składki uzaleŝniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i pozycji ubezpieczonego w branŝy, wysokości obrotu kredytowego, warunków kredytowania, liczebności, zróŝnicowania i jakości kredytobiorców oraz "historii" szkodowej kredytodawcy, a więc dotychczasowej wysokości strat z tytułu niewypłacalności kontrahentów. Treść umowy ubezpieczenia kredytu konsumenckiego reguluje warunki powstania odpowiedzialności odszkodowawczej. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko tych przypadków, w których brak spłaty naleŝności jest następ- Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 4

5 stwem przewlekłej zwłoki, prawnej niewypłacalności dłuŝnika lub faktycznej niewypłacalności dłuŝnika. Większość odszkodowań wypłacanych jest z tytułu przewlekłej zwłoki, dlatego polisa ubezpieczeniowa kredytu kupieckiego powinna uwzględniać ryzyko przewlekłej zwłoki. Zagwarantuje to ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania mimo np. opieszałości sądów (brak tego zapisu w umowie uzaleŝnia wypłatę odszkodowania od decyzji sądu). Termin, po upływie którego kontrahent popada w przewlekłą zwłokę określany jest zazwyczaj w zaleŝności od terminu udzielonego kredytu konsumenckiego i wynosi od dni. Prawna niewypłacalność jest potwierdzana zgodnie z przepisami prawa. Jest to m.in. ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania układowego, likwidacja przedsiębiorstwa, bezskuteczność egzekucji z majątku przedsiębiorstwa. Faktyczna niewypłacalność dłuŝnika nie wymaga potwierdzania przez uprawniony do tego organ. Wystarczy, Ŝe zaistnieją fakty, które moŝna uznać za potwierdzające niewypłacalność kredytobiorcy, które zostaną uznane przez zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje swoim zakresem wierzytelność główną, jednak często jest takŝe rozszerzana o inne elementy m.in. koszty dochodzenia roszczeń przez wierzyciela np. koszty postępowania sądowego prowadzonego przez kredytodawcę w celu odzyskania naleŝności jeszcze przed zgłoszeniem roszczenia z umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia wprowadzają wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z zakresu ubezpieczenia mogą teŝ być wyłączone pewne grupy kredytobiorców m.in. podmioty, które są powiązane z kredytodawcą, odbiorcy publiczno-prawni, osoby fizyczne nie będące podmiotami gospodarczymi. Odpowiedzialność ubezpieczyciela moŝe zostać wyłączona takŝe w przypadku naruszenia przez ubezpieczającego podstawowych obowiązków, do których naleŝy m.in. poinformowanie ubezpieczyciela we właściwym terminie o braku płatności od kontrahenta. Ubezpieczyciel często wymaga takŝe przedstawienia dokumentów potwierdzających monitorowanie naleŝności (głównie wezwania do zapłaty). Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 5

6 Zwykle po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel wymaga scedowania na siebie wszystkich praw ubezpieczającego do wysokości wypłaconego odszkodowania w stosunku do klienta lub innej NAZWA FIRMY, DLA KTÓREJ SPORZĄDZONO osoby trzeciej. MoŜe równieŝ za- Ŝądać przeniesienia ubezpieczonych naleŝności przed zapłatą odszkodowania. Charakterystyczne dla ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest to, Ŝe ubezpieczający pokrywa część szkody z własnych środków. Udział własny ubezpieczonego wynosi zwykle 10-25%. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego powinno stanowić uzupełnienie prowadzonej polityki kredytowej. Jeśli przedsiębiorca w pełni oprze się na ubezpieczeniu moŝe wówczas stracić kontrolę nad jakością posiadanego portfela kredytowego. Ubezpieczenie to powinno stanowić tylko ostatnią linię zabezpieczenia firmy. ANALITYKA NAZWA NAZWA FIRMY, FIRMY, DLA DLA KTÓREJ KTÓREJ SPORZĄDZONO SPORZĄDZONO Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 6

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty Wybrane aspekty ubezpieczenia kredytu kupieckiego ROBERT DANKIEWICZ Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty W artykule zwrócono uwagę na gospodarcze znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Michał Kołtuniak 19-08-2008 Faktoring pozwala firmie nie tylko przetrwać trudne momenty, lecz takŝe zwiększyć przejrzystość finansową, poprawić płynność

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Kompasfinansowy.pl jako niezależny przedstawiciel 20 instytucji finansowych oferuje Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnej formy finansowania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Kwiecień 2006 Spis treści OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM 1 I. ŚWIADCZONE USŁUGI 4 II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5 III. DORĘCZENIE FAKTUR 7 IV. WYPŁATA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie

Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW MINISTERSTWO FINANSÓW Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 1. CEL PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo