Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki"

Transkrypt

1 Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, r.

2 Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar i i jego cena Dokumenty i opłaty Transport PRODUCENT - DYSTRYBUTOR Ryzyko Ryzyko kursowe kursowe Partner handlowy Kraj partnera handlowego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 2

3 Ryzyko sprzedaży z odroczonym terminem płatności Sprzedaż towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) wiąże się z ryzykiem braku płatności ze strony kontrahentów zarówno na rynku krajowym, jak i w transakcjach eksportowych Przyczyną nieotrzymania należności mogą być takie zdarzenia jak bankructwo kontrahenta lub opóźnienie w płatnościach Na niektórych rynkach zagrożeniem mogą być zmiany sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju dłużnika poprzez ingerencję państwa w mechanizmy gospodarcze polegające np. na wprowadzeniu moratorium na obsługę zobowiązań płatniczych Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 3

4 Ubezpieczenie jest proste Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 4

5 Zalety pracy z ubezpieczycielem Ułatwia nawiązanie bezpiecznej współpracy z nieznanym dotychczas kontrahentem Bierze na siebie ryzyko błędu Pomaga w windykacji przeterminowanych należności Szybciej dociera do informacji o kontrahentach, które często pochodzą od innych uczestników wymiany handlowej Wymusza elementarny porządek w fakturach i egzekwuje regularne monitorowanie płatności Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 5

6 Nadzór i wsparcie Korporacja bada wiarygodność finansową partnerów krajowych i zagranicznych przed podpisaniem umowy, a przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej na bieżąco monitoruje ich sytuację płatniczą Przedsiębiorca informowany jest o wszystkich zmianach mających wpływ na poziom ryzyka W przypadku problemów płatniczych kontrahenta Korporacja oddaje do dyspozycji swoich klientów efektywne instrumenty windykacji należności od dłużników Ubezpieczyciel dochodzi samodzielnie wierzytelności od dłużników nawet po wypłacie odszkodowania klientowi Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 6

7 Ubezpieczenie a finansowanie Ubezpieczenie należności w KUKE może pomóc w uzyskaniu finansowania w formie kredytu lub faktoringu Odpowiednie zabezpieczenie ryzyka jest dla banku istotne - cesja praw do odszkodowania z polisy może stanowić dla instytucji finansującej dodatkowe zabezpieczenie Brak płatności od kontrahenta może mieć duży wpływ na możliwość spłaty kredytu przez przedsiębiorcę Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 7

8 Przedmiot ubezpieczenia Bezsporne należności z tytułu sprzedaży towarów lub wykonania usług, których zapłata jest realizowana w kredycie kupieckim (faktury z odroczonym terminem płatności) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 8

9 Oferta dla przedsiębiorców Ubezpieczenia komercyjne: ubezpieczenia krótkoterminowych należności krajowych i eksportowych (Europolisa, Pakiet) kontraktowe gwarancje eksportowe i krajowe Ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwa: ubezpieczenie krótkoterminowych należności z krajów podwyższonego ryzyka (Polisa na Wschód) ubezpieczenie kontraktów i kredytów eksportowych dotyczących inwestycji średnio i długoterminowych (Kredyt dostawcy, Kredyt dla nabywcy) gwarancje eksportowe programy wspierające finansowanie eksportu inwestycyjnego (forfeiting, leasing) produkty uzupełniające (Bezpieczne Inwestycje, gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego finansującego kontrakt eksportowy) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 9

10 Oferta KUKE KUKE posiada najbardziej kompleksową ofertę na rynku: ubezpiecza należności eksportowe z prawie wszystkich krajów świata oraz należności krajowe wspiera ekspansję firm na rynki zagraniczne oferuje gwarancje ubezpieczeniowe uczestniczy w rządowym programie wsparcia eksport KUKE wykorzystuje doświadczenia w ubezpieczeniach należności eksportowych innych agencji (sieć Credit Alliance: 56 agencji z 50 krajów) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 10

11 EUROPOLISA

12 Europolisa dla kogo? Eksporterzy, których wysokość obrotów do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro w ostatnim okresie 12 miesięcy niezależnie od wielkości sprzedaży krajowej Firmy, które realizują sprzedaż tylko na rynku krajowym pod warunkiem, że jej wysokość za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych Firmy, które prowadzą sprzedaż na rynkach zagranicznych i krajowym, z zastrzeżeniem, że ich sprzedaż za ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 5 mln złotych w kraju i 1 mln euro w eksporcie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 12

13 Europolisa - lista krajów Andora Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Monako Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rumunia San Marino Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 13

14 Europolisa - zasady ubezpieczenia Zabezpieczenie sprzedaży eksportowej dowolnie wybranego przez Klienta kontrahenta Maksymalny czas odroczenia terminu płatności wynosi 180 dni Maksymalny limit kredytowy dla kontrahenta zagranicznego nie wyższy niż EUR krajowego nie wyższy niż PLN Polisa zamknięta z możliwością zawarcia nowej umowy w przypadku nowych kontrahentów Okres trwania umowy: 1 rok Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 14

15 Europolisa ile to kosztuje? Tabela opłat (dłużnik zagraniczny) Wysokość limitu Składka (EUR) za 12 miesięcy (EUR) od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 15

16 Europolisa ile to kosztuje? Tabela opłat (dłużnik krajowy) Wysokość limitu Składka (PLN) za 12 miesięcy (PLN) od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 16

17 Europolisa - zakres ubezpieczonego ryzyka Bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności Ochrona ubezpieczeniowa do wysokości przyznanego limitu kredytowego Wartość wypłaconego odszkodowania stanowi 85% wartości należności nieuregulowanych przez kontrahenta Rodzaj ubezpieczonych ryzyk: ryzyko handlowe ryzyko polityczne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 17

18 Europolisa zakres ochrony ubezpieczeniowej dla małych przedsiębiorstw ubezpieczenie kontrahentów krajowych i zagranicznych EUROPOLISA niska, jednorazowa składka bezpłatna ocena wiarygodności kontrahentów ubezpieczenie pojedynczego kontrahenta i transakcji Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 18

19 PAKIET

20 Pakiet - zasady ubezpieczenia Ubezpieczenie adresowane do przedsiębiorstw realizujących sprzedaż krajową i/lub eksportową Zabezpieczenie cyklicznej sprzedaży do kontrahentów zagranicznych z ponad 120 krajów oraz kontrahentów krajowych Ochroną objęte są należności z terminem odroczenia płatności do 2 lat w eksporcie oraz do 1 roku w kraju Polisa otwarta: możliwość włączania do umowy nowych kontrahentów w trakcie okresu rozliczeniowego Elastyczne rozwiązania ubezpieczeniowe dostosowane do działalności polskich przedsiębiorstw Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 20

21 Jakich kontrahentów ubezpieczamy? wartość limitu dla dłużników NN PLN Kontrahenci nazwani ocena KUKE Kontrahenci nienazwani kontrola Ubezpieczającego raport wywiadowni gospodarczej pozytywne doświadczenie płatnicze min. 3 faktury, lub sprzedaż gotówkowa za min 2,5 tys. zł w ostatnim roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 21

22 Pakiet - zakres ubezpieczonego ryzyka Bezpłatna windykacja ubezpieczonych należności Ochrona ubezpieczeniowa do wysokości przyznanego limitu kredytowego lub limitu nadanego przez Ubezpieczającego w ramach własnych uprawnień Wartość wypłaconego odszkodowania od 85% do 90% wartości należności nieuregulowanych przez kontrahenta Rodzaj ubezpieczonych ryzyk: ryzyko handlowe ryzyko polityczne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 22

23 Pakiet - zasady kalkulacji składki 1 Wysokość stawki ubezpieczeniowej ustalana jest w oparciu o indywidualną ocenę ryzyka, która uwzględnia następujące elementy: wielkość sprzedaży zgłoszonej do ubezpieczenia branża działalności firmy liczba i wysokość limitów kredytowych wiekowanie należności utracone należności oraz wypłacone odszkodowania od 0,1 do 1,0% liczona od wartości zrealizowanego i zgłoszonego do ubezpieczenia obrotu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 23

24 Pakiet - zasady kalkulacji składki 2 Iloczyn wartości obrotów deklarowanych do ubezpieczenia i ustalonej stawki za ubezpieczenie wyznacza przewidywany koszt ubezpieczenia Około 75% z kwoty przewidywanego kosztu ubezpieczenia stanowi wartość składki minimalnej wymaganej przez Korporację za okres 12 miesięcy Składka minimalna płatna jest w dogodnych ratach miesięcznych lub kwartalnych Wielokrotność składki minimalnej wyznacza łączną wartość odszkodowań jaką Korporacja jest gotowa wypłacić w ciągi 1 okresu rozliczeniowego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 24

25 Pakiet - zasady kalkulacji składki 3 Ubezpieczający w cyklach miesięcznych zgłasza Korporacji obroty rzeczywiście zrealizowane z kontrahentami podlegającymi ubezpieczeniu Na koniec okresu ubezpieczeniowego Korporacja porównuje zapłaconą składkę minimalną ze składką bieżącą obliczoną jako iloczyn stawki oraz zgłoszonego przez Ubezpieczającego obrotu W przypadku, gdy składka bieżąca przewyższa składkę minimalną Ubezpieczający dopłaca różnicę na podstawie rachunku wystawionego przez Korporację Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 25

26 Pakiet w jednej polisie ubezpieczenie wszystkich należności krajowych i/lub eksportowych elastyczne warunki ubezpieczenia ocena wiarygodności handlowej kontrahentów zakres ochrony ubezpieczeniowej PAKIET bezpłatna windykacja włączanie do umowy nowych kontrahentów w trakcie jej trwania niskie koszty ubezpieczenia ubezpieczenie kontrahentów samodzielnie ocenionych przez klienta Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 26

27 KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A. ul. Sienna Warszawa tel INFOLINIA: Biuro Terenowe w Katowicach ul. Powstańców 26 tel.: (32) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 27

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Firmowa

Cennik Oferty Firmowa Cennik Oferty Firmowa Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 04.02.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Cennik Oferty Firmowa jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Krajowe jednostki organizacyjne Banku pobierają/potrącają prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE Taryfa obowiązująca dla umów zawieranych od dnia 25 stycznia 2014 roku str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ZAWIERAJĄCE WYNIKI OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo