Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis"

Transkrypt

1 Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez Skarb Państwa

2 Adresaci gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych Przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: realizują eksport na warunkach kredytowych, realizują eksport krajowych towarów lub usług, dokonują inwestycji i poszukują nowych rynków zbytu, a także jednostki finansujące kontrakty eksportowe, realizowane przez przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone powyżej Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 2

3 Oferowane produkty ubezpieczeniowe Ubezpieczenie kontraktów na dostawę towarów lub realizację usługi w kredycie poniżej 2 lat dla eksporterów towarów konsumpcyjnych i masowych Polisa na Wschód Ubezpieczenie kontraktów na dostawę towarów lub realizację usługi w kredycie 2 lat i więcej j lat (kredyt dostawcy) dla eksporterów dóbr inwestycyjnych Ubezpieczenie kredytów eksportowych przeznaczonych na finansowanie dostaw towarów lub realizację usługi z okresem spłaty 2 lat i więcej j lat (kredyt dla nabywcy) dla instytucji finansujących eksport dóbr inwestycyjnych Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 3

4 Oferowane produkty ubezpieczeniowe Ubezpieczenie leasingu finansowego związanego z dostawami towarów lub realizacją usługi w kredycie 2 i więcej lat dla instytucji leasingowych Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą dla polskich inwestorów Gwarancje ubezpieczeniowe głównie dla eksporterów dóbr inwestycyjnych Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 4

5 Wsparcie Skarbu Państwa dla eksportu polskich towarów i usług Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego, procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 1097) Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 5

6 Wsparcie Skarbu Państwa dla eksportu polskich towarów i usług Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy ustalony jest w wysokości Wyjątki: 50% kable światłowodowe, samoloty rolnicze i sportowe, wyroby farmaceutyczne: 60% systemy komputerowe, wyroby przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego: 80% usługi budowlane: 90% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 6

7 Zakres ochrony ubezpieczeniowej ryzyko handlowe ryzyko polityczne ryzyko nierynkowe siła wyższa Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 7

8 Ryzyko handlowe Prawnie stwierdzona niewypłacalność dłużnika Zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 8

9 Ryzyko polityczne Decyzja kraju dłużnika - akty prawne, decyzje rządu uniemożliwiające wykonanie kontraktu Moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd państwa dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności Uniemożliwienie transferu należności spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi w kraju dłużnika Przepisy prawne w kraju dłużnika uznające płatności dokonane w walucie lokalnej za wystarczające do wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu Decyzje w kraju ubezpieczyciela wydanie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych lub decyzji w zakresie handlu zagranicznego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 9

10 Siła wyższa Wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, zamieszek, powstania, rewolucji, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awaria nuklearna oraz jej skutki Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 10

11 Polisa na Wschód Ubezpieczenie należności eksportowych o okresie spłaty poniżej 2 lat: Limit kredytowy ustalany jest dla każdego kontrahenta zgłoszonego przez eksportera do ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa do 95% Ustalenie stawki dla każdego limitu kredytowego w zależności od kraju eksportu, terminu płatności, dodatkowych zabezpieczeń Zapłata składki następuje na podstawie comiesięcznych obrotów zgłaszanych przez klienta Okres trwania umowy: 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na rok następny Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 11

12 Stawki ubezpieczeniowe ubezpieczenie kontraktów eksportowych, płatność jednorazowa, rachunek otwarty, dłużnik prywatny Klasyfikacja krajów OECD Kraj Stawka 30 dni Stawka 60 dni Stawka 120 dni Stawka 180 dni Stawka 360 dni 3 Rosja 0,32% 0,35% 0,41% 0,45% 0,54% 5 6 Azerbejdżan Kazachstan Armenia Gruzja Uzbekistan Turkmenistan 0,59% 0,65% 0,75% 0,84% 1,02% 0,76% 0,83% 0,97% 1,08% 1,31% Białoruś 0,80% 0,87% 1,01% 1,13% 1,36% Kirgizja 7 Mołdawia Ukraina Tadżykistan 1,00% 1,09% 1,27% 1,41% 1,71% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 12

13 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 13

14 Finansowanie średnio i długoterminowe Cechy charakterystyczne towarów i usług inwestycyjnych przeznaczenie, wartość jednostkowa, okres użytkowania Towary i usługi o charakterze inwestycyjnym np. maszyny, urządzenia, linie technologiczne, usługi budowlane, usługi remontowe, kompletne obiekty, środki transportu. Eksport towarów i usług inwestycyjnych konieczność średniolub długoterminowego finansowania Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 14

15 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Zasady ogólne Porozumienia OECD odnośnie warunków kontraktu eksportowego: płatność gotówkowa min. 15% wartości eksportu wartość eksportu = wartość kontraktu eksportowego minus koszty lokalne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 15

16 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Zasady ogólne Porozumienia OECD odnośnie warunków spłaty kredytu: spłata kapitału i odsetek równe, regularne raty kapitałowe plus odsetki płatne nie rzadziej niż co 6 miesięcy płatność I raty - nie później niż po 6 miesiącach od daty rozpoczynającej okres spłaty kredytu (starting point of credit) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 16

17 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Kredyt dostawcy Dostawca wyrażając zgodę na odroczoną zapłatę udostępnia kredyt kupiecki kontrahentowi zagranicznemu Ochrona ubezpieczeniowa może odnosić się do: ryzyka kredytu, tj. ryzyka istniejącego po wysyłce towarów lub realizacji usług (należność z odroczonym terminem płatności - do 85% wartości eksportu plus odsetki od odroczonej należności) ryzyka produkcji, tj. ryzyka istniejącego przed wysyłką towarów lub realizacją usług (koszty i wydatki poniesione przez eksportera w celu wykonania zobowiązań kontraktowych) Ochrona ubezpieczeniowa do 100% Zapłata składki następuje jednorazowo po podpisaniu umowy ubezpieczenia Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 17

18 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Kredyt dla nabywcy Bank eksportera finansuje bezpośrednio kontrahenta zagranicznego lub jego bank Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do ryzyka kredytu, tj. ryzyka istniejącego po wysyłce towarów lub realizacji usług Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest na bank krajowy lub zagraniczny bądź instytucję finansującą kontrakt eksportowy i obejmuje: kredyt - do 85% wartości eksportu, odsetki od kredytu prowizje bankowe oraz kredyt przeznaczony na finansowanie składki ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa do 100% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 18

19 Przykładowy projekt zrealizowany w schemacie kredytu dla nabywcy. Budowa kompleksu hotelowo-biurowego w Kaliningradzie kontrakt eksportowy: dotyczy budowy pod klucz kompleksu hotelowo-biurowego w Kaliningradzie, wartość kontraktu eksportowego - ponad 55 mln EUR umowa kredytowa: kredyt udzielony w formule bank to bank, spłata w okresie 10 lat od daty zakończenia realizacji kontraktu eksportowego ubezpieczenie KUKE: ubezpieczenie kredytu dla nabywcy do 100% należności z umowy kredytowej od ryzyka politycznego i handlowego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 19

20 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Transakcje Project Finance kredytobiorcą jest prywatna spółka celowa zazwyczaj podmiot nowoutworzony wyłącznie dla realizacji konkretnego projektu (brak standingu finansowego) spłata kredytu oparta na przyszłych przychodach generowanych przez projekt brak lub ograniczona odpowiedzialność właścicieli spółki celowej za jej zobowiązanie kredytowe zastosowanie: obiekty przemysłowe, infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna, hotele, centra handlowe i magazynowe, statki, lokomotywy itp. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 20

21 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Możliwości udziału polskiego eksportera w projekcie międzynarodowym a) polski eksporter jako generalny wykonawca, b) polski eksporter jako podwykonawca/poddostawca eksportera z kraju trzeciego KUKE S.A. jako współubezpieczyciel lub reasekurator polskiej części projektu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 21

22 Ubezpieczenia średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych Ubezpieczenie leasingu ochrona dla instytucji dokonujących leasingu finansowego krajowych produktów na rzecz zagranicznego leasingobiorcy ubezpieczenie ryzyka kredytu, tj. po oddaniu dłużnikowi przedmiotu leasingu do używania, ochroną objęte są: należność główna, marże i opłaty leasingowe, kwota przeznaczona na finansowanie składki ubezpieczeniowej Ubezpieczenie wykupu należności ochrona dla banków refinansujących kontrakty eksportowe zawierane przez polskich eksporterów przedmiot ochrony ubezpieczeniowej - należności pieniężne wynikające z kontraktu eksportowego, które zostały wykupione przez ubezpieczającego od eksportera, wykup wszystkich należności najpóźniej 7 dni przed datą płatności pierwszej należności określonej kontraktem eksportowym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 22

23 Stawki za ubezpieczenie kontraktów eksportowych, kredyt 2 i więcej lat, okres wypłat 6 miesięcy, dłużnik prywatny Kraj Klasa kraju OECD Stawka okres spłaty 3 lata Stawka okres spłaty 5 lat Stawka okres spłaty 8 lat Stawka okres spłaty 10 lat Rosja 3 1,90% - 3,97% 2,86% - 6,20% 4,30% - 9,54% 5,26% -11,77% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 23

24 Zaangażowanie Korporacji na rynku Federacji Rosyjskiej wg stanu na r. produkt zaangażowanie branża Gwarantowane przez SP ubezpieczenie kredytów i kontraktów z okresem spłaty 2 lat i więcej lat Gwarantowane przez SP ubezpieczenie kredytu krótkoterminowego od ryzyka nierynkowego Razem SP ,39 w USD ,27 budowa kompletnych obiektów, statki, usługi budowlane, usługi budowlano-montażowe, maszyny i urządzenia energetyczne ,12 przem. budowlany, rafineryjny, przerobu złomu żeliwa i stali, maszyn urządzeń i narzędzi rolniczych, meblarski i wyrobów stolarskich, spożywczy, farmaceutyczny Zaangażowanie z tytułu krótkoterminowych ubezpieczeń od ryzyka nierynkowego dotyczy ponad 20 branż, z których największy udział mają branża materiałów budowlanych, maszyn i narzędzi rolniczych, przemysł przerobu złomu żeliwa i stali oraz przemysł rafineryjny. W ramach zawartych umów ubezpieczenia czynne są 1153 limity kredytowe o łącznej wartości ,94 USD. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 24

25 Wartość w mln USD Wartość ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku Federacji Rosyjskiej w latach ,46 322,29 251,22 277,46 194,47 190,96 259,28 MLT ST 51, * */ dane wstępne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 25

26 Udział KUKE w rządowych działaniach mających na celu wsparcie eksporterów w warunkach kryzysu Trójstronna umowa zawarta r. pomiędzy Ministerstwem Finansów, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE S.A. w sprawie realizacji programu rządowego Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów z ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A. Instrumenty realizacji programu rządowego: kredyt dla nabywcy w ramach limitów ustalonych dla poszczególnych kredytobiorców, kredyt dla nabywcy udzielany na zasadach indywidualnych, współfinansowanie przez BGK kredytu dla nabywcy w ramach konsorcjum banków, postfinansowanie akredytyw z gwarancją KUKE, dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 26

27 Dziękujemy za uwagę Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 27

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI URSUS S.A. za I półrocze 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.) Lublin, 22 sierpnia 2014r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo