Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r.

2 Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe strona 4 TAB. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty strona 7 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe strona 10 TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe wycofane z oferty strona 12 TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych strona 13 TAB. 6 Rachunki IKE (wycofane z oferty) strona 14 TAB. 7 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych, IKE strona 14 TAB. 8 Rozliczenia pieniężne w walutach wymienialnych strona 16 TAB. 9 Karta kredytowa VISA CREDIT strona 17 TAB. 10 Karta kredytowa VISA CREDIT dla pracowników instytucji finansowych i ubezpieczeniowych (wycofana z oferty) strona 17 TAB. 11 Kredyty dla Klientów indywidualnych strona 18 A Kredyt gotówkowy, kredyt sezonowy, kredyt odnawialny w ROR strona 18 B Kredyty na finansowanie nieruchomości / kredyty zabezpieczone hipotecznie strona 18 C Kredyty wycofane z ofery Banku strona 19 D Pozostałe opłaty i prowizje związane z kredytowaniem Klientów indywidualnych strona 19

3 Strona 3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych zwanej dalej "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe". ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Bank Spółdzielczy w Zgierzu, zwany dalej Bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe, świadczone zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe" zwanej dalej Taryfą. 2. Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) za czynności bankowe dokonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, obciążenie rachunku nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego lub w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego; 3) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach "od", "do" wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane według analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. Opłaty i prowizje na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych ustalane są w złotych. W przypadku, gdy podstawę naliczania prowizji i opłat stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Wszystkie odnośniki/przypisy prezentowane dla danej stawki w niniejszej Taryfie stanowią jej integralną część. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów Indywidualnych. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 Strona 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj rachunku Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Rachunek Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy z kartą rozliczeniowy z oszczędnościowo- debetową Systemem Net-Bank Pakiet Na Start Pakiet Aktywny Pakiet Prestiżowy Pakiet Spokojny 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) 6,00 zł 7,00 zł 8,00 zł 2. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 16) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 2) / 4,00 zł 2) / 2 0,00 2) / 4,00 zł 3. Otwarcie rachunku / Pakietu w ciągu 90 dni od dnia otwarcia powyżej 90 dni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4.3 zawartego na czas określony (po wygaśnięciu Umowy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku/pakietu Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku/pakietu 4) 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Wpłaty gotówkowe dokonywane w oznaczonych bankomatach Banku posiadających funkcję wpłatomatu nie dotyczy nie dotyczy Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku / Pakietu 5) Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 6) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu Przelewy krajowe 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w Systemie Net-Bank za przelew nie dotyczy nie dotyczy w placówce Banku do ZUS lub US za przelew 4,50 zł 4,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 4,50 zł w placówce Banku pozostałe przelewy za przelew 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 1,00 zł w Systemie Net-Bank do ZUS lub US za przelew nie dotyczy nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł w Systemie Net Bank pozostałe przelewy za przelew nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 7) / 1 zł 16) 0 zł 7) / 1 zł 16) 0 zł 8) / 1 zł 16) 0 zł 7) / 1 zł 16) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew przyjęcie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7.2 realizacja za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7.3 odwołanie za zlecenie 7.4 zwrot z powodu braku środków na rachunku dłużnika za zlecenie przyjęcie za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł zmiana za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6 zł 9) Likwidacja rachunku / Pakietu 3) Wpłaty i wypłaty gotówkowe Przelewy wewnętrzne: Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: Polecenia zapłaty Stałe zlecenie w Banku Dla Klientów nie posiadających bankowości elektronicznej: Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł w zmiennej kwocie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł

5 Strona Dla Klientów posiadających bankowość elektroniczną: przyjęcie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł zmiana za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł w zmiennej kwocie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS Uruchomienie Systemu nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 15) nie dotyczy nie dotyczy Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod nie dotyczy nie dotyczy Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS nie dotyczy nie dotyczy Ponowne generowanie hasła nie dotyczy nie dotyczy Rezygnacja z Systemu nie dotyczy nie dotyczy 9.2 Usługa SMS Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł Bank 16) Zmiana 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9.3 Usługa TELEBANK Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Korzystanie miesięcznie 15) Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 10. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 17) 10.1 Wydanie karty nie dotyczy nie dotyczy 10.2 Wznowienie karty nie dotyczy nie dotyczy 10.3 Wydanie duplikatu karty nie dotyczy nie dotyczy 10.4 Posiadanie karty miesięcznie 15) nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 10.5 Użytkowanie karty miesięcznie 16) nie dotyczy 0 zł / 2 zł 10) nie dotyczy 0 zł / 6 zł 10) 0 zł / 7 zł 11) 0 zł / 2 zł 10) 10.6 Ubezpieczenie karty miesięcznie 16) nie dotyczy nie dotyczy 10.7 Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności 12) za każdy następny miesiąc od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10.8 Transakcje bezgotówkowe od transakcji nie dotyczy nie dotyczy 10.9 Transakcje gotówkowe w bankomatach w kraju od transakcji nie dotyczy nie dotyczy w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji nie dotyczy 2% min 1 nie dotyczy 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji nie dotyczy 2% min 1 nie dotyczy 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty nie dotyczy 1 00 nie dotyczy w ramach usługi CashBack od transakcji nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 13) od transakcji nie dotyczy nie dotyczy Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Banku ) nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy nie dotyczy Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy nie dotyczy Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty nie dotyczy nie dotyczy Zmiana danych Użytkownika karty nie dotyczy nie dotyczy

6 Strona Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku na wniosek Klienta z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB 14) Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek/pakiet 2) Opłata za Pakiet wyniesie 0 zł jeśli miesięczne wpływy na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym wyniosły: a) na Pakiet Aktywny minimum 70 b) na Pakiet Prestiżowy minimum 400 c) na Pakiet Spokojny minimum 50 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany rodzaju prowadzonego rachunku/pakietu na wniosek Klienta korzystającego z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 4) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 5) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku/pakietu w danym dniu. 7) Opłata dotyczy pierwszych 5 przelewów w miesiącu kalendarzowym. 8) Opłata dotyczy pierwszych 10 przelewów w miesiącu kalendarzowym 9) Opłaty nie pobiera się, jeżeli stałe zlecenie dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w Banku. 10) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku/pakietu i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 11) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku/pakietu i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 12) Opłaty nie pobiera się w przypadku likwidacji rachunku/pakietu 13) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 14) Usługa dostępna dla Klientów nie korzystających z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 15) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 16) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 17) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego

7 Strona 7 TAB. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki w ofercie do dnia r. Rachunki w ofercie do dnia r. Pakiet SUPER MAX ROR EXTRA KONTO STUDENT Konto SENIOR ROR STANDARD ROR VIP ROR A'VISTA 1 Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 13) 8,00 zł 15,00 zł 1,00 zł 4,00 zł Rodzaj rachunku dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6,00 zł 12,00 zł dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6,00 zł Rachunki w ofercie do dnia r. Pakiet Na Dzień Dobry nie dotyczy 2 Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 13) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3 Likwidacja rachunku / Pakietu 2) 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia powyżej 90 dni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3.3 zawartego na czas określony (po wygaśnięciu Umowy) 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku / Pakietu Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku / Pakietu 3) Wpłaty gotówkowe dokonywane w oznaczonych bankomatach Banku posiadających funkcję wpłatomatu nie dotyczy Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku / Pakietu 4) Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 5) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu Przelewy krajowe 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł w Systemie Net-Bank za przelew nie dotyczy w placówce Banku do ZUS lub US za przelew 6,00 zł 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł w placówce Banku pozostałe przelewy za przelew 6,00 zł 6,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 1,00 zł w Systemie Net-Bank do ZUS lub US za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł w Systemie Net Bank pozostałe przelewy za przelew nie dotyczy ,00 zł kwoty nieodebranej w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew 6. Polecenia zapłaty 6.1 przyjęcie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6.2 realizacja za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6.3 odwołanie za zlecenie 6.4 zwrot z powodu braku środków na rachunku dłużnika za zlecenie przyjęcie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy zmiana za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Przelewy wewnętrzne: Przelew zewnętrzne w systemie ELIXIR Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET Stałe zlecenie w Banku Dla Klientów nie posiadających bankowości elektronicznej Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie nie dotyczy 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy w zmiennej kwocie za zlecenie nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy

8 Strona przyjęcie za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł zmiana za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie 6 zł 6) 6 zł 6) nie dotyczy 6 zł 6) 6 zł 6) 6 zł 6) nie dotyczy 6 zł 6) Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł w zmiennej kwocie za zlecenie 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł Uruchomienie Systemu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 13) nie dotyczy 3,00 zł Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod nie dotyczy Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS nie dotyczy Ponowne generowanie hasła nie dotyczy Rezygnacja z Systemu nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 13) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z klucza 12) rocznie 1 7) 7) 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) nie dotyczy nie dotyczy Ponowne generowanie hasła/kodu PIN 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) nie dotyczy nie dotyczy bez zwrotu klucza sprzętowego 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) nie dotyczy nie dotyczy ze zwrotem klucza sprzętowego 7) 7) 7) 7) 7) 7) nie dotyczy nie dotyczy Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł Bank 14) Zmiana 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Korzystanie miesięcznie 13) Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Wydanie karty nie dotyczy 9.2 Wznowienie karty nie dotyczy 9.3 Wydanie duplikatu karty nie dotyczy 9.4 Posiadanie karty miesięcznie 13) nie dotyczy 3,00 zł 9.5 Użytkowanie karty miesięcznie 14) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 7 zł 9) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 2 zł 8) nie dotyczy 9.6 Ubezpieczenie karty miesięcznie 14) nie dotyczy 9.7 Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności 10) za każdy następny miesiąc od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 9.8 Transakcje bezgotówkowe od transakcji nie dotyczy w bankomatach w kraju od transakcji nie dotyczy w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 nie dotyczy 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 nie dotyczy 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty nie dotyczy w ramach usługi CashBack od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 9.10 Sprawdzenie salda w bankomacie 11) od transakcji nie dotyczy 9.11 Dla Klientów posiadających bankowość elektroniczną Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS System Net -Bank z autoryzacją przy użycia klucza Rezygnacja z Systemu Usługa SMS Usługa TELEBANK Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 16) Transakcje gotówkowe Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Banku ) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł

9 Strona Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy 9.13 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy 9.14 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty nie dotyczy 9.15 Zmiana danych Użytkownika karty nie dotyczy Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku na wniosek Klienta 10. z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB 15) 11. Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek/pakiet 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany rodzaju prowadzonego rachunku/pakietu na wniosek Klienta korzystającego z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 3) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 4) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku/pakietu w danym dniu. 6) Opłaty nie pobiera się, jeżeli stałe zlecenie dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w Banku. W przypadku wydania jednego klucza do Systemu Net-Bank jednocześnie do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku rozliczeniowego obowiązują opłaty określone w Taryfie w Części pn. Rachunki 7) bankowe dla Klientów instytucjonalnych". 8) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 9) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 10) Opłaty nie pobiera się w przypadku likwidacji rachunku/pakietu 11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 12) Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy od uruchomienia Systemu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym został wydany klucz. 13) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 14) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 15) Usługa dostępna dla Klientów nie korzystających z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 16) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego

10 Strona 10 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto PKZP MAX PLUS 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2) w ciągu 90 dni od dnia otwarcia powyżej 90 dni 5,00 zł Likwidacja rachunku Wpłaty i wypłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku 3) 3 zł 3 zł Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub 5) 4) miesięcznie Pełnomocnika rachunku Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 6) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 0 zł pierwsza wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 10 zł kolejna wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 50 zł kwoty nieodebranej 10 zł 50 zł kwoty nieodebranej 10 zł w placówce Banku za przelew w Systemie Net-Bank za przelew 5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł w Systemie Net Bank za przelew nie dotyczy 5.3 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew Uruchomienie Systemu Korzystanie z Systemu miesięcznie 2) Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS Ponowne generowanie hasła Rezygnacja z Systemu System Net -Bank z autoryzacją przy użycia klucza Uruchomienie Systemu nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 2) nie dotyczy Przelewy krajowe Przelewy wewnętrzne: Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS Wydanie klucza sprzętowego USB pierwszego nie dotyczy 25,00 zł kolejnego nie dotyczy 25,00 zł Korzystanie z klucza 7) rocznie nie dotyczy 15,00 zł

11 Strona Ponowne wydanie klucza sprzętowego nie dotyczy Ponowne generowanie hasła/kodu PIN nie dotyczy Dodanie Użytkownika nie dotyczy 5,00 zł bez zwrotu klucza sprzętowego nie dotyczy 25,00 zł ze zwrotem klucza sprzętowego nie dotyczy 5,00 zł bez zwrotu klucza sprzętowego nie dotyczy 25,00 zł ze zwrotem klucza sprzętowego nie dotyczy Aktywacja nie dotyczy 2,00 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS nie dotyczy 0,40 zł wysłany przez Bank 5) Zmiana nie dotyczy 2,00 zł Rezygnacja nie dotyczy 2,00 zł Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł Korzystanie miesięcznie 2) Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 7. Odwołanie Użytkownika Rezygnacja z Systemu Usługa SMS Usługa TELEBANK Czeki krajowe 7.1 Wydanie czeków za czek nie dotyczy 2,00 zł 7.2 Przechowywanie zamówionych a nieodebranych czeków w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia miesięcznie 2) nie dotyczy Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie czeków nie dotyczy 1 8. Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek 2) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 3) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 4) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 6) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku w danym dniu. 7) Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy od uruchomienia Systemu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym został wydany klucz.

12 Strona 12 TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe wycofane z oferty Lp. Konto EFEKT (Rachunki w ofercie do r.) Konto MAX (Rachunki w ofercie do r.) Rachunki oszczędnościowe potwierdzone ksiażeczką (w ofercie do r.) 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2) w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 2.2 powyżej 90 dni 2.3 zawartego na czas określony (po wygaśnięciu Umowy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Likwidacja rachunku Wpłaty i wypłaty gotówkowe Rodzaj usług (czynności) Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku 3) Wpłaty gotówkowe dokonywane w oznaczonych bankomatach Banku posiadających funkcję wpłatomatu Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku 4) Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 6) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu Tryb pobierania 3 zł 3 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy miesięcznie5) 0 zł pierwsza wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 7 zł kolejna wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 50 zł kwoty nieodebranej 10 zł Stawka 0 zł pierwsza wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 7 zł kolejna wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 50 zł kwoty nieodebranej 10 zł 50 zł Przelewy krajowe Przelewy wewnętrzne: w placówce Banku za przelew nie dotyczy w Systemie Net-Bank za przelew nie dotyczy nie dotyczy Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł nie dotyczy Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew 3 3 nie dotyczy 4.4 Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 4.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew nie dotyczy Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS Uruchomienie Systemu nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 2) nie dotyczy nie dotyczy Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod nie dotyczy nie dotyczy Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS nie dotyczy 1 nie dotyczy Ponowne generowanie hasła nie dotyczy 1 nie dotyczy Rezygnacja z Systemu nie dotyczy nie dotyczy Usługa SMS Aktywacja nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

13 Strona Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 5) Zmiana nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Rezygnacja nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy Korzystanie miesięcznie 2) nie dotyczy Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 6. Wydanie książeczki oszczędnościowej płatnej na każde żądanie nie dotyczy nie dotyczy 5,00 zł 7. Przeniesienie praw z wkładu na rachunku (cesja) nie dotyczy nie dotyczy 2 8. Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku na wniosek Klienta z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 9. Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek 2) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 3) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 4) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 6) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku w danym dniu. TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2) 3. Likwidacja rachunku Usługa TELEBANK Wpłaty i wypłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku 3) Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 4) 50 zł 4.4 Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 5. Przeniesienie praw z wkładu na rachunku (cesja) 2 6. Inne czynności wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek 2) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 3) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty.

14 Strona 14 Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku w danym dniu. TAB. 6 Rachunki IKE wycofane z ofery od dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Prowadzenie rachunku 1) 2) miesięcznie Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza 2. lub Pełnomocnika rachunku Przyjęcie do realizacji przelewu wypłaty lub wypłaty 3. transferowej z rachunku 4. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2) 5. Wydanie potwierdzenia salda 5.1 na dzień 31 grudnia każdego roku 5.2 na inny dzień 15,00 zł 6. Inne czynności wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek 2) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. TAB. 7 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych, IKE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Dyspozycja zapisu na wypadek śmierci 1.1 Przyjęcie Zmiana Odwołanie 1 2. Wysłanie wezwania: 2.1 do uregulowania niedopuszczalnego salda debetowego (listem zwykłym) za wezwanie przedegzekucyjnego do uregulowania niedopuszczalnego salda debetowego (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru) za wezwanie do uregulowania opłat i prowizji (listem zwykłym) za wezwanie 1 3. Zgłoszenie/odwołanie zastrzeżenia obejmującego swym zasięgiem: Bank oraz inne banki uczestników Centralnej Bazy Danych Dokumenty Zastrzeżone za zastrzeżenie 4. Opłata za wyciąg: Odbierany w Banku: w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji za wyciąg po każdej zmianie salda za wyciąg 3,00 zł / 2) Udostępniany w Systemie Net-Bank w formie zbiorczego zestawienia wszystkich operacji za wyciąg po każdej zmianie salda za wyciąg Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: listem zwykłym raz w miesiącu za wyciąg listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 5,00 zł Listem poleconym za wyciąg 1 5. Duplikat wyciągu za wyciąg 1 6. Historia rachunku za stronę 1 / 2)

15 Strona Wydanie wydruku wtórnika przelewu/noty memoriałowej za dokument 2,00 zł 8. Wydanie kopii dowodów księgowych za dokument 1 9. Wydanie kopii umowy rachunku bankowego za każda kserokopię Ustanowienie lub odwołanie Pełnomocnika do rachunku 5,00 zł / 3) Zmiana wzoru podpisu Posiadacza lub Pełnomocnika do rachunku Potwierdzenie autentyczności podpisów Posiadacza rachunku/pełnomocnika do rachunku zgodnie z wzorem podpisu w Banku Ustanowienie pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej lub podmiotu do rachunku Klienta jako zabezpieczenie należności 14.1 w całości () 14.2 w częściach 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Wydanie zaświadczenia: za każdorazowe przekazanie środków za każdorazowe przekazanie środków potwierdzającego posiadanie rachunku za zaświadczenie 15,00 zł 15.2 potwierdzającego posiadanie rachunku i wysokość salda na rachunku za zaświadczenie innego niż wymienione powyżej za zaświadczenie Wydanie opinii bankowej za opinię Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków określonych w Art. 110 ustawy Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa 10 1) 18. Zablokowanie/ odblokowanie środków na rachunku Klienta na rzecz: 18.1 Banku od transakcji 18.2 Innej instytucji finansowej lub podmiotu od transakcji Przyjęcie czeku do inkasa od każdego czeku Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 3 LEGENDA 1) Uwaga: a) opłatę pobiera się w przypadku udzielenia informacji pozytywnej, tj. w przypadku posiadania przez Klienta rachunków bankowych lub korzystania z innych usług. W przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera się. b) dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od innych banków na zasadach wzajemności. 2) Dotyczy IKE; 3) Dotyczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych potwierdzonych książeczką TAB. 8 Rozliczenia pieniężne w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA od transakcji 20 zł Regulowany 45 zł Polecenie wypłaty 1) 45 zł 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł

16 Strona w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 70 zł Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i 1.3 zagranicznych: SEPA od transakcji 20 zł Regulowany 20 zł Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 45 zł Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 1.5 wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 1.6 4) od transakcji 50 zł pobierane z góry od poleceń wypłaty 1.7 Opłata Non-STP 5) od transakcji 40 zł Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 1.8 wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia 1.9 potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 2. Czeki w obrocie dewizowym od transakcji od transakcji 20 zł 100 zł + koszty banków trzecich 2.1 Skup czeków podróżniczych 6) od czeku 30 zł 2.2 Skup czeków płatnych w Banku BPS od czeku 30 zł 2.3 Inkaso czeków 7) od czeku 50 zł 2.4 Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 7) od czeku 20 zł 50 zł + koszty banku zagranicznego LEGENDA 1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 1.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 2) Opłata dodatkowa pobierana niezależnie od opłaty określonej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4) Opłata dodatkowa pobierana w przypadku realizacji przelewu z kosztami OUR 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 6) W przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. 7) Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 8) Opłata jest pobierana od podawcy czeku TAB. 9 Karta kredytowa VISA CREDIT Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1 Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty mniej niż zł rocznie 54,00 zł 3.2 co najmniej zł rocznie 4 Wydanie dodatkowej karty 5 Obsługa dodatkowej karty rocznie 6 Wydanie duplikatu karty. 7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 8 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. 9 Transakcje bezgotówkowe 1, 3 10 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3 : 10.1 w kraju od wypłaty 3 % min. 5 zł

17 Strona za granicą od wypłaty 2 % min.20 zł 11 Przelew z karty za przelew 3 % min. 10 zł 12 Sprawdzenie salda w bankomacie. 13 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. 3,00 zł 14 Sporządzenie mini wyciąg w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 15 Zmiana danych Użytkownika karty. 16 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 17 Obsługa nieterminowej spłaty Minimalna spłata zadłużenia na karcie Miesięcznie salda końcowego okresu rozliczeniowego 3 % min. 40 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego TAB. 10 Karta kredytowa VISA CREDIT dla pracowników instytucji finansowych i ubezpieczeniowych (wycofana z oferty od dnia r.) Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1 Wydanie nowej karty 2 Wznowienie karty mniej niż zł rocznie 3.2 co najmniej zł rocznie 4 Wydanie dodatkowej karty 5 Obsługa dodatkowej karty rocznie 6 Wydanie duplikatu karty. 7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 8 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. 9 Transakcje bezgotówkowe 1, 3 10 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3 : 10.1 w kraju od wypłaty 3 % min. 5 zł 10.2 za granicą od wypłaty 2 % min.20 zł 11 Przelew z karty za przelew 3 % min. 10 zł 12 Sprawdzenie salda w bankomacie. 13 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. 3,00 zł 14 Sporządzenie mini wyciąg w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 15 Zmiana danych Użytkownika karty. 16 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 17 Obsługa nieterminowej spłaty Minimalna spłata zadłużenia na karcie Miesięcznie salda końcowego okresu 3 % min. 40 zł rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. TAB. 11 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Kredyty dla Klientów indywidualnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka A 1 Kredyty Gotówkowe Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1 Kredyt gotówkowy:

18 Strona Klienci posiadający ROR i/lub rachunek bieżący w Banku od co najmniej 3 miesięcy kredyt udzielany do 36 miesięcy 4-5% min kredyt udzielany na okres powyżej 36 miesięcy 5-6% min Pozostali Klienci kredyt udzielany do 36 miesięcy 5-6% min kredyt udzielany na okres powyżej 36 miesięcy 6-7% min Kredyt w rachunku ROR udzielany na 1 rok 2,5 % min odnowienie kredytu w ROR na kolejny rok 2,00 % min. 5 B 1 Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1 Kredyt mieszkaniowy Klienci posiadający ROR w Banku od co najmniej 3 miesięcy do PLN 1,50% powyżej PLN 1,00% Pozostali Klienci do PLN 1,80% powyżej PLN 1,20% 1.2 Kredyt hipoteczny Klienci posiadający ROR w Banku od co najmniej 3 miesięcy do PLN 1,50% powyżej PLN 1,00% Pozostali Klienci do PLN 1,80% powyżej PLN 1,20% 1.3 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 6,00% 1.4 Kredyt z dotacją WFOŚiGW 6,00% 2 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 2.1 Kredyt hipoteczny / mieszkaniowy w dniu składania wniosku 2.2 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych w dniu składania wniosku 2.3 Kredyt z dotacją WFOŚiGW w dniu składania wniosku C Kredyty wycofane z ofery Banku 10 1% wnioskowanej kwoty min. 100 zł 1% wnioskowanej kwoty min. 100 zł 1 Kredyt studencki (w ofercie do dnia r.) miesięcznie 1,0 % raty D Kredyty na finansowanie nieruchomości / kredyty zabezpieczone hipotecznie Pozostałe opłaty i prowizje związane z kredytowaniem Klientów indywidualnych 1 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku 1 2 Prolongata spłaty kredytu gotówkowego / w rachunku ROR lub 2 % prolongowanej jego części kwoty, min. 40 zł 2 Prolongata spłaty kredytu mieszkaniowego / hipotecznego lub 1 % prolongowanej jego części kwoty, min. 40 zł 3 Zmiana na wniosek Klienta innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt 2 i 2 50 zł 500 zł 4 Zaświadczenie o wysokości zadłużenia (na wniosek Kredytobiorcy) za zaświadczenie 5 5 Zaświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia (na wniosek Klienta) za zaświadczenie 2 6 Sporządzenie historii kredytu (na wniosek Kredytobiorcy) za dokument 25,00 zł 7 Wydanie opinii bankowej za opinię 10 8 Za wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu za dokument 2 9 Wydanie na wniosek Klienta uzasadnienia odmowy udzielenia kredytu Wysłanie wezwania do zapłaty/monitu do dłużnika lub poręczyciela: 10.1 listem zwykłym (priorytet) za wezwanie 2

19 Strona listem poleconym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru za wezwanie 3 11 Wysłanie monitu w związku z brakiem wypełnienia postanowień umowy 12 Spłata kredytu przed terminem: za monit kredyt gotówkowy 12.2 kredyt odnawialny w ROR 12.3 kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny: do 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu 1 0,50% powyżej 5 lat od daty zawarcia umowy kredytowej 12.4 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 1, 2 1,00% 12.5 kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi 1, 2 1,00% 12.6 kredyt studencki 13 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego za tytuł 3 14 Zawieszenie egzekucji komorniczej na wniosek Klienta Wydanie zgody na zwolnienie z hipoteki części nieruchomości 50 zł 200 zł 16 Zezwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką 17 Wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu szkody z polisy objętej cesją na rzecz banku 18 Opłata za przegląd księgi wieczystej nieruchomości: 0,1 % kwoty kredytu min. 50 zł bez prowizji 18.1 w Sądzie Rejonowym w Zgierzu za sprawdzenie w innym Sądzie niż określony w pkt 18.1 za sprawdzenie Opłata za uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej za odpis Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki: 20.1 po całkowitej spłacie kredytu 20.2 po częściowej spłacie kredytu 2 21 Wydanie drugiego i kolejnych dokumentów zwalniających zabezpieczenia (hipoteka, zastaw, cesja polisy) 5 22 Przeprowadzenie inspekcji 22.1 na terenie Miasta Zgierza za inspekcję na terenie Gminy Zgierz za inspekcję w pozostałych przypadkach za inspekcję Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego za operat szacunkowy zgodnie z kosztami poniesionymi przez Bank,nie więcej niż zł Interwencyjna wizyta u Kredytobiorcy, Dłużnika lub 24 Poręczyciela po upływie terminu spłat kredytu, jego części lub odsetek na terenie Miasta Zgierza za wizytę w pozostałych przypadkach za wizytę 75,00 zł 25 Wpłaty gotówkowe związane ze spłatą zobowiązań wobec banku (w tym kredytów i odsetek od kredytów) od wpłaty Bez prowizji 26 Prowizja za wypłatę, bez wcześniejszego awizowania, kwoty wypłaty gotówkowej kredytu, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu UWAGA: (prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą wypłaty gotówkowej kredytu zrealizowanego przez Kredytobiorcę w danym dniu) za wypłatę 0,25 % min. 50 zł 27 Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej kredytu, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu kwoty nieodebranej min. 10 zł 28 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Klienta LEGENDA według rzeczywistych kosztów 1) Prowizja naliczana jest od spłacanej kwoty gdy kwota przedterminowej spłaty stanowi co najmniej 20 % aktualnego zadłużenia 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów, które są kredytami konsumenckimi w rozumieniu ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1.

(czynności) pobierania. Pakiet SUPER MAX KONTO STUDENT ROR EXTRA. ROR A VISTA dla osoby. 6 zł 15 zł 0 zł 5 zł 6 zł 7 zł. 1. V RACHUNKI -ROZLICZENIOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały 106/2013 AVISTA VIP 1. Prowadzenie A VISTA dla osoby rachunku 1) małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł 6 zł 7 zł VIP 10 zł STANDARD - dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo