Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r.

2 Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe strona 4 TAB. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty strona 7 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe strona 10 TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe wycofane z oferty strona 12 TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych strona 13 TAB. 6 Rachunki IKE (wycofane z oferty) strona 14 TAB. 7 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych, IKE strona 14 TAB. 8 Rozliczenia pieniężne w walutach wymienialnych strona 16 TAB. 9 Karta kredytowa VISA CREDIT strona 17 TAB. 10 Karta kredytowa VISA CREDIT dla pracowników instytucji finansowych i ubezpieczeniowych (wycofana z oferty) strona 17 TAB. 11 Kredyty dla Klientów indywidualnych strona 18 A Kredyt gotówkowy, kredyt sezonowy, kredyt odnawialny w ROR strona 18 B Kredyty na finansowanie nieruchomości / kredyty zabezpieczone hipotecznie strona 18 C Kredyty wycofane z ofery Banku strona 19 D Pozostałe opłaty i prowizje związane z kredytowaniem Klientów indywidualnych strona 19

3 Strona 3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych zwanej dalej "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe". ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Bank Spółdzielczy w Zgierzu, zwany dalej Bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe, świadczone zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej "Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe" zwanej dalej Taryfą. 2. Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) za czynności bankowe dokonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, obciążenie rachunku nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego lub w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego; 3) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłaty bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach "od", "do" wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane według analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. Opłaty i prowizje na rachunkach bankowych w walutach wymienialnych ustalane są w złotych. W przypadku, gdy podstawę naliczania prowizji i opłat stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Wszystkie odnośniki/przypisy prezentowane dla danej stawki w niniejszej Taryfie stanowią jej integralną część. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów Indywidualnych. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 Strona 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj rachunku Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Rachunek Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy z kartą rozliczeniowy z oszczędnościowo- debetową Systemem Net-Bank Pakiet Na Start Pakiet Aktywny Pakiet Prestiżowy Pakiet Spokojny 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) 6,00 zł 7,00 zł 8,00 zł 2. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 16) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,00 2) / 4,00 zł 2) / 2 0,00 2) / 4,00 zł 3. Otwarcie rachunku / Pakietu w ciągu 90 dni od dnia otwarcia powyżej 90 dni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4.3 zawartego na czas określony (po wygaśnięciu Umowy) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku/pakietu Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku/pakietu 4) 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Wpłaty gotówkowe dokonywane w oznaczonych bankomatach Banku posiadających funkcję wpłatomatu nie dotyczy nie dotyczy Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku / Pakietu 5) Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 6) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu Przelewy krajowe 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej 1 5 kwoty nieodebranej w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w Systemie Net-Bank za przelew nie dotyczy nie dotyczy w placówce Banku do ZUS lub US za przelew 4,50 zł 4,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 4,50 zł w placówce Banku pozostałe przelewy za przelew 3,50 zł 3,50 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 1,00 zł w Systemie Net-Bank do ZUS lub US za przelew nie dotyczy nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł w Systemie Net Bank pozostałe przelewy za przelew nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 7) / 1 zł 16) 0 zł 7) / 1 zł 16) 0 zł 8) / 1 zł 16) 0 zł 7) / 1 zł 16) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew przyjęcie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7.2 realizacja za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7.3 odwołanie za zlecenie 7.4 zwrot z powodu braku środków na rachunku dłużnika za zlecenie przyjęcie za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł zmiana za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6 zł 9) Likwidacja rachunku / Pakietu 3) Wpłaty i wypłaty gotówkowe Przelewy wewnętrzne: Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: Polecenia zapłaty Stałe zlecenie w Banku Dla Klientów nie posiadających bankowości elektronicznej: Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł w zmiennej kwocie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł

5 Strona Dla Klientów posiadających bankowość elektroniczną: przyjęcie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł zmiana za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) 6,00 zł 9) Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł w zmiennej kwocie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS Uruchomienie Systemu nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 15) nie dotyczy nie dotyczy Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod nie dotyczy nie dotyczy Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS nie dotyczy nie dotyczy Ponowne generowanie hasła nie dotyczy nie dotyczy Rezygnacja z Systemu nie dotyczy nie dotyczy 9.2 Usługa SMS Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł Bank 16) Zmiana 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9.3 Usługa TELEBANK Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Korzystanie miesięcznie 15) Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 10. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 17) 10.1 Wydanie karty nie dotyczy nie dotyczy 10.2 Wznowienie karty nie dotyczy nie dotyczy 10.3 Wydanie duplikatu karty nie dotyczy nie dotyczy 10.4 Posiadanie karty miesięcznie 15) nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 10.5 Użytkowanie karty miesięcznie 16) nie dotyczy 0 zł / 2 zł 10) nie dotyczy 0 zł / 6 zł 10) 0 zł / 7 zł 11) 0 zł / 2 zł 10) 10.6 Ubezpieczenie karty miesięcznie 16) nie dotyczy nie dotyczy 10.7 Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności 12) za każdy następny miesiąc od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10.8 Transakcje bezgotówkowe od transakcji nie dotyczy nie dotyczy 10.9 Transakcje gotówkowe w bankomatach w kraju od transakcji nie dotyczy nie dotyczy w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji nie dotyczy 2% min 1 nie dotyczy 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji nie dotyczy 2% min 1 nie dotyczy 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji nie dotyczy 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty nie dotyczy 1 00 nie dotyczy w ramach usługi CashBack od transakcji nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 13) od transakcji nie dotyczy nie dotyczy Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Banku ) nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy nie dotyczy Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy nie dotyczy Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty nie dotyczy nie dotyczy Zmiana danych Użytkownika karty nie dotyczy nie dotyczy

6 Strona Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku na wniosek Klienta z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB 14) Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek/pakiet 2) Opłata za Pakiet wyniesie 0 zł jeśli miesięczne wpływy na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym wyniosły: a) na Pakiet Aktywny minimum 70 b) na Pakiet Prestiżowy minimum 400 c) na Pakiet Spokojny minimum 50 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany rodzaju prowadzonego rachunku/pakietu na wniosek Klienta korzystającego z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 4) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 5) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku/pakietu w danym dniu. 7) Opłata dotyczy pierwszych 5 przelewów w miesiącu kalendarzowym. 8) Opłata dotyczy pierwszych 10 przelewów w miesiącu kalendarzowym 9) Opłaty nie pobiera się, jeżeli stałe zlecenie dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w Banku. 10) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku/pakietu i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 11) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku/pakietu i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 12) Opłaty nie pobiera się w przypadku likwidacji rachunku/pakietu 13) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 14) Usługa dostępna dla Klientów nie korzystających z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 15) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 16) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 17) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego

7 Strona 7 TAB. 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wycofane z oferty Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki w ofercie do dnia r. Rachunki w ofercie do dnia r. Pakiet SUPER MAX ROR EXTRA KONTO STUDENT Konto SENIOR ROR STANDARD ROR VIP ROR A'VISTA 1 Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 13) 8,00 zł 15,00 zł 1,00 zł 4,00 zł Rodzaj rachunku dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6,00 zł 12,00 zł dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6,00 zł Rachunki w ofercie do dnia r. Pakiet Na Dzień Dobry nie dotyczy 2 Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 13) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3 Likwidacja rachunku / Pakietu 2) 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia powyżej 90 dni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3.3 zawartego na czas określony (po wygaśnięciu Umowy) 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 4.1 Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku / Pakietu Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku / Pakietu 3) Wpłaty gotówkowe dokonywane w oznaczonych bankomatach Banku posiadających funkcję wpłatomatu nie dotyczy Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku / Pakietu 4) Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 5) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu Przelewy krajowe 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej 1 50,00 zł kwoty nieodebranej w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł w Systemie Net-Bank za przelew nie dotyczy w placówce Banku do ZUS lub US za przelew 6,00 zł 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł w placówce Banku pozostałe przelewy za przelew 6,00 zł 6,00 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 1,00 zł w Systemie Net-Bank do ZUS lub US za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł w Systemie Net Bank pozostałe przelewy za przelew nie dotyczy ,00 zł kwoty nieodebranej w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew 6. Polecenia zapłaty 6.1 przyjęcie za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 6.2 realizacja za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6.3 odwołanie za zlecenie 6.4 zwrot z powodu braku środków na rachunku dłużnika za zlecenie przyjęcie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy zmiana za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Przelewy wewnętrzne: Przelew zewnętrzne w systemie ELIXIR Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET Stałe zlecenie w Banku Dla Klientów nie posiadających bankowości elektronicznej Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie nie dotyczy 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy w zmiennej kwocie za zlecenie nie dotyczy 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy

8 Strona przyjęcie za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł zmiana za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł odwołanie za zlecenie nie dotyczy nie dotyczy Realizacja zlecenia wewnętrznego za zlecenie 6 zł 6) 6 zł 6) nie dotyczy 6 zł 6) 6 zł 6) 6 zł 6) nie dotyczy 6 zł 6) Realizacja zlecenia zewnętrznego w stałej kwocie za zlecenie 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł w zmiennej kwocie za zlecenie 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł Uruchomienie Systemu nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 13) nie dotyczy 3,00 zł Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod nie dotyczy Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS nie dotyczy Ponowne generowanie hasła nie dotyczy Rezygnacja z Systemu nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 13) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy Korzystanie z klucza 12) rocznie 1 7) 7) 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) nie dotyczy nie dotyczy Ponowne generowanie hasła/kodu PIN 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) 1 7) nie dotyczy nie dotyczy bez zwrotu klucza sprzętowego 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) 25,00 zł 7) nie dotyczy nie dotyczy ze zwrotem klucza sprzętowego 7) 7) 7) 7) 7) 7) nie dotyczy nie dotyczy Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł Bank 14) Zmiana 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Korzystanie miesięcznie 13) Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Wydanie karty nie dotyczy 9.2 Wznowienie karty nie dotyczy 9.3 Wydanie duplikatu karty nie dotyczy 9.4 Posiadanie karty miesięcznie 13) nie dotyczy 3,00 zł 9.5 Użytkowanie karty miesięcznie 14) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 7 zł 9) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 2 zł 8) 0 zł / 2 zł 8) nie dotyczy 9.6 Ubezpieczenie karty miesięcznie 14) nie dotyczy 9.7 Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu ważności 10) za każdy następny miesiąc od dnia rezygnacji do ostatniego miesiąca ważności karty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł 9.8 Transakcje bezgotówkowe od transakcji nie dotyczy w bankomatach w kraju od transakcji nie dotyczy w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 nie dotyczy 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 2% min 1 nie dotyczy 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty nie dotyczy w ramach usługi CashBack od transakcji 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 9.10 Sprawdzenie salda w bankomacie 11) od transakcji nie dotyczy 9.11 Dla Klientów posiadających bankowość elektroniczną Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS System Net -Bank z autoryzacją przy użycia klucza Rezygnacja z Systemu Usługa SMS Usługa TELEBANK Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 16) Transakcje gotówkowe Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Banku ) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł

9 Strona Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy 9.13 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika nie dotyczy 9.14 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty nie dotyczy 9.15 Zmiana danych Użytkownika karty nie dotyczy Zmiana rodzaju prowadzonego rachunku na wniosek Klienta 10. z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB 15) 11. Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek/pakiet 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany rodzaju prowadzonego rachunku/pakietu na wniosek Klienta korzystającego z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 3) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 4) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku/pakietu w danym dniu. 6) Opłaty nie pobiera się, jeżeli stałe zlecenie dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w Banku. W przypadku wydania jednego klucza do Systemu Net-Bank jednocześnie do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku rozliczeniowego obowiązują opłaty określone w Taryfie w Części pn. Rachunki 7) bankowe dla Klientów instytucjonalnych". 8) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 200 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 9) Opłatę pobiera się jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą wydaną do danego rodzaju rachunku i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym karta została wydana, zwrócona lub zastrzeżona. 10) Opłaty nie pobiera się w przypadku likwidacji rachunku/pakietu 11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 12) Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy od uruchomienia Systemu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym został wydany klucz. 13) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 14) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 15) Usługa dostępna dla Klientów nie korzystających z kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 16) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego

10 Strona 10 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto PKZP MAX PLUS 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2) w ciągu 90 dni od dnia otwarcia powyżej 90 dni 5,00 zł Likwidacja rachunku Wpłaty i wypłaty gotówkowe Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub Pełnomocnika rachunku Wpłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez osoby nie będące Posiadaczem lub Pełnomocnikiem rachunku 3) 3 zł 3 zł Wypłaty gotówkowe w Banku dokonywane przez Posiadacza lub 5) 4) miesięcznie Pełnomocnika rachunku Prowizja za wypłatę gotówki bez wcześniejszego zaawizowania kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 6) Prowizja za nieodebranie w ciągu dwóch dni roboczych (od planowanej daty wypłaty) zaawizowanej kwoty wypłaty, która podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 0 zł pierwsza wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 10 zł kolejna wypłata (przelew/gotówka) w miesiącu kalendarzowym 50 zł kwoty nieodebranej 10 zł 50 zł kwoty nieodebranej 10 zł w placówce Banku za przelew w Systemie Net-Bank za przelew 5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł w Systemie Net Bank za przelew nie dotyczy 5.3 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET: w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż 1 mln zł za przelew Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 5,00 zł 5,00 zł 5.5 Zwrot przelewu do Banku za przelew Uruchomienie Systemu Korzystanie z Systemu miesięcznie 2) Przesłanie kodu SMS do Użytkownika Systemu za kod Zmiana numeru Telefonu do kodów SMS Ponowne generowanie hasła Rezygnacja z Systemu System Net -Bank z autoryzacją przy użycia klucza Uruchomienie Systemu nie dotyczy Korzystanie z Systemu miesięcznie 2) nie dotyczy Przelewy krajowe Przelewy wewnętrzne: Kanały bankowości elektronicznej System Net-Bank w wersji z kodami SMS Wydanie klucza sprzętowego USB pierwszego nie dotyczy 25,00 zł kolejnego nie dotyczy 25,00 zł Korzystanie z klucza 7) rocznie nie dotyczy 15,00 zł

11 Strona Ponowne wydanie klucza sprzętowego nie dotyczy Ponowne generowanie hasła/kodu PIN nie dotyczy Dodanie Użytkownika nie dotyczy 5,00 zł bez zwrotu klucza sprzętowego nie dotyczy 25,00 zł ze zwrotem klucza sprzętowego nie dotyczy 5,00 zł bez zwrotu klucza sprzętowego nie dotyczy 25,00 zł ze zwrotem klucza sprzętowego nie dotyczy Aktywacja nie dotyczy 2,00 zł Komunikat SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS nie dotyczy 0,40 zł wysłany przez Bank 5) Zmiana nie dotyczy 2,00 zł Rezygnacja nie dotyczy 2,00 zł Aktywacja 2,00 zł 2,00 zł Korzystanie miesięcznie 2) Rezygnacja 2,00 zł 2,00 zł 7. Odwołanie Użytkownika Rezygnacja z Systemu Usługa SMS Usługa TELEBANK Czeki krajowe 7.1 Wydanie czeków za czek nie dotyczy 2,00 zł 7.2 Przechowywanie zamówionych a nieodebranych czeków w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia miesięcznie 2) nie dotyczy Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie czeków nie dotyczy 1 8. Inne czynności wg Tab. 7 wg Tab. 7 LEGENDA 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty lub zamknięty rachunek 2) Opłata jest pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. 3) Opłatę pobiera się od osoby wpłacającej. 4) Klient zobowiązany jest do zgłoszenia kwoty wypłaty gotówki: 1) w Centrali Banku i w Filii w Zgierzu: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. 2) w pozostałych Filiach i w Punktach Obsługi Bankowej: a) powyżej PLN do PLN - do godziny w dniu roboczym poprzedzającym wypłatę, b) powyżej PLN - do godziny na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz ) Opłata jest pobierana pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego. 6) Prowizja dotyczy różnicy pomiędzy kwotą wymagającą zgłoszenia, a sumą zrealizowanych wypłat z rachunku w danym dniu. 7) Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy od uruchomienia Systemu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym został wydany klucz.