Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Taryfa obowiązuje od r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE... 5 I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH... 6 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM... 6 IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH... 7 VIII. HOME NET... 8 IX. EBANKNET... 8 X. ECORPONET... 8 XI. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH... 9 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM... 9 II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT III. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE DLA FIRM I PRZEDSIEBIORSTW W TYM ROLNIKÓW II. KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM V. POLECENIE WYPŁATY Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM IV. USŁUGI RÓŻNE V. SKARBIEC NOCNY VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Ilekroć w Taryfie jest mowa o: 1) Banku rozumie się przez to Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach wraz z wszystkimi placówkami (oddziałami, filiami, punktami kasowymi), 2) Taryfie rozumie się przez to niniejszy dokument. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, tj.: za czynności bankowe dokonane w okresie od 1 do 27 dnia każdego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia danego miesiąca, za czynności bankowe dokonane po 27 dniu miesiąca, do ostatniego dnia tego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia kolejnego miesiąca; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Krapkowicach niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 3

4 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym maja zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: 1.1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wymienionych w pkt i 2.2.): a) bieżącego, b) pomocniczego dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej: a) bieżącego, b) pomocniczego dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych 1.4. dla rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich 1.5. dla rolników indywidualnych 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających zdolność prawną: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych m-cznie: a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.2. osób prawnych: spółek z o.o., akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni m-cznie: a) bieżącego 50,00 zł b) pomocniczego 50,00 zł c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.3. podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej kwartalnie a) bieżącego 30,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł 2.4. rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich 2.5. rolników indywidualnych miesięcznie 7,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek podmiotów gospodarczych Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje ,40 % min 3,50 zł Dokonywane w kasie Banku od każdej wpłaty 3.2. Dokonywane w formie zamkniętej (tresor) Opłata pobierana po każdej operacji 0,10% wpłacanej kwoty min. 20,00 zł max. 50,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący i pomocniczy rolników indywidualnych 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku podmiotów gospodarczych Uwaga: - w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje, - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 0,20 % min. 3,50 zł od każdej wypłaty 5.1. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego i pomocniczego rolników indywidualnych Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 0,10% min 2,00 zł od każdej wypłaty 5

6 6.1. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 7. Realizacja przelewu w systemie ELIXIR na rachunek prowadzony: 7.1. w Banku 2,00 zł 7.2. w innym banku krajowym 3,50 zł 8. Realizacja przelewu w systemie SORBNET Uwaga: opłata dodatkowa do pkt ,00 zł 9. Wydanie czeków - za jeden blankiet czekowy 0,50 zł 10. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 11. Inkaso czeku. 15,00 zł 12. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 2,00 zł 13. Prowizja za rozksięgowanie listy płac 0,80% max 200,00 zł 14. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika Realizacja polecenia zapłaty z rachunku wierzyciela. Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela. 2,00 zł 2,00 zł Zawiadomienie klienta o niezrealizowanym polecenia zapłaty (listem poleconym) 5,00 zł 15. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 5,00 zł 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 5,00 zł 17. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek, wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za 15,00 zł każdą przesyłkę: sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedna stronę wyciągu. 5,00 zł 18. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. 2. Prowadzenie rachunku powierniczego opłata miesięczna 7,00 zł II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Likwidacja oraz przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w Banku 5. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej w jednostce Banku prowadzącej rachunek z wyłączeniem lokat typu o/n. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Prezes Zarządu może obniżyć lub podwyższyć kwotę, którą należy awizować. 20,00 zł III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM 1. Otwarcie konta. 2. Wpłaty na konto w formie: 2.1. jednorazowej dyspozycji przelewu środków z rachunku bieżącego, 2,00 zł 2.2. stałego zlecenia przelewu środków z rachunku bieżącego. 2,00 zł 3. Przekazanie środków z konta na rachunek bieżący: 2,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta LOKATA FIRM Uwaga: Jedna wypłata w miesiącu liczonym od 28 dnia miesiąca do 27 dnia następnego miesiąca zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku 6

7 IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 30,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego (za wyjątkiem rachunków rolników indywidualnych) - dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. 25,00 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty Prowadzenie rachunku walutowego rolników indywidualnych miesięcznie 3,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 0,10% min.5,00 zł max.100,00 zł 4.1. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy rolników indywidualnych dokonana w walucie obcej 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek: - w walucie obcej, 0,15% min. 5,00 zł 6. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek: 7.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2,00 zł zgodnie z Rozdziałem IV Operacje zagraniczne walutowy prowadzony w innym banku 7.2. PKT. V Polecenie wypłaty 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę: 15,00 zł 8.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedną stronę wyciągu. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 9. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. 2. Prowadzenie rachunku powierniczego opłata miesięczna 7,00 zł VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku: a) dokonana w złotych, b) dokonana w walucie obcej. 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2.2. walutowy lub złotowy prowadzony w innym banku : zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. II Polecenie wypłaty VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego) od każdego dokumentu 8,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 50,00 zł 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). 7

8 a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego, b) za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia (opinia). 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Banku prowadzącym rachunek podmiotu oraz zastrzeżenie w/w dokumentów max. 100 zł za cały rok 20,00 zł max. 200 zł za cały rok 70,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 7. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego 30,00 zł salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 20,00 zł 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. 20,00 zł 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów (kwota płatna od 20,00 zł każdego wysłanego monitu) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: opłata pobierana za każdą czynność (realizację). 30,00 zł 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, 0,50% b) z innymi bankami. min. 50,00 zł max. 200,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie poprzez infolinię (BANKOFON), bezpłatnie 16. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło- opłata miesięczna 5,00 zł Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 16. Zmiana karty wzorów podpisów 30,00 zł 17. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,30 zł za każdy wysłany sms VIII. HOME NET zł za Instalacja systemu HOME-NET w siedzibie klienta. każde stanowisko 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 70,00 zł 3. zgodnie z umową wg Zakup nowej wersji oprogramowania (na życzenie klienta). kosztów rzeczywistych 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 1,00 zł IX. ebanknet 1. Aktywacja usługi jednorazowo 30,00 zł 2. Dostęp do rachunku miesięcznie 8

9 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 3.1. a) w Banku, 0,80 zł 3.2. b) w innym banku krajowym 0,80 zł 4. Autoryzacja transakcji: - lista haseł jednorazowych za listę 5,00 zł - kod sms- od każdego wysłanego sms-a 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł 6. Wydanie nowych loginów 7. Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 8. Nadanie nowego hasła do systemu 5,00 zł 9. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,30 zł za każdy wysłany sms X. ecorponet 1. Aktywacja usługi 2. Nadanie identyfikatora (loginu) Uwaga: opłata pobierana od każdego nadanego loginu. jednorazowo 3. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi 30,00 zł 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 4.1 w Banku, 1,00 zł 4.2 w innym banku krajowym 1,00 zł 5. Autoryzacja transakcji: 5.1 lista haseł jednorazowych za listę 5,00 zł 5.2 kod SMS- od każdego wysłanego SMS-a 5.3 podpis kwalifikowany 6. Powtórne nadanie loginu 7. Blokada dostępu do ecorponet 5,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 9. Szkolenie z obsługi systemu ecorponet przeprowadzone na życzenie Klienta 120,00 zł XI. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH 1. Jednorazowa opłata aktywacyjna wg umowy z Klientem 2. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi (abonament) wg umowy z Klientem 3. Przetworzenie pojedynczej płatności uznaniowej wg umowy z Klientem Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM 1. Wydanie nowej karty. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wprowadzenia wniosku do systemu 2. Wznowienie karty. Uwaga: opłata pobierana do 5-go dnia miesiąca, w którym karta została wznowiona 3. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Transakcje bezgotówkowe Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty Transakcje gotówkowe: Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 35,00 zł jednorazowo 35,00 zł jednorazowo 15,00 zł jednorazowo we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 7.1 zawartymi umowami Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 7.2 w innych bankomatach w kraju. 5,00 zł 3,00 % 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą min. 7.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 9

10 7.5 3,00 % w punktach akceptujących kartę za granicą min. 7.6 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 7.7 w usłudze cashback 2,00 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie. Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9. Rozpatrzenie reklamacji. 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 11. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Za zmianę wysokości limitu indywidualnego 5,00 zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta. 8,00 zł 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 17. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 000,00 zł II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty głównej Uwaga: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosla: a) mniej niż zł 75,00 zł b) co najmniej zł 4. Obsługa karty dodatkowej Uwaga: Opłata pobierana z dołu w pierwszym miesiącu rozpoczynającym roczny okres użytkowania karty. a) pobierana w pierwszym roku użytkowania 25,00 zł b) pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania 25,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty - w kraju 3% min. 5zł - za granicą 3% min. 10zł 9. 3% Przelew z karty min. 5zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty Uwaga: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie z Umową. 20,00 zł 5% min. 100 zł III. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty głównej Uwaga: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: c) mniej niż zł 250,00 zł d) co najmniej zł 10

11 4. Obsługa karty dodatkowej Uwaga: Opłata pobierana z dołu w pierwszym miesiącu rozpoczynającym roczny okres użytkowania karty. c) pobierana w pierwszym roku użytkowania 50,00 zł d) pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania 50,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 9. - w kraju - za granicą Przelew z karty 3% min. 5zł 3% min. 10zł 3% min. 5zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty Uwaga: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 20,00 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5% min. 100 zł Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE DLA FIRM I PRZEDSIEBIORSTW W TYM ROLNIKÓW 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu: 1.1. firmy i przedsiębiorstwa 1.2. rolnicy 0,5% min. 70,00 zł max. 300,00 zł 0,5% min. 50,00 zł max. 150 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) firmy i przedsiębiorstwa kredyty obrotowe i inwestycyjne - do 1 roku od 1,50% - do 3 lat od 2,00% - powyżej 3 lat od 2,50% kredyty w rachunku bieżącym opłata pobierana rocznie od 1,50% kredyty preferencyjne od 1,00% administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania. - dla kredytów udzielonych do r. naliczana od kwoty zaangażowania na ostatni dzień roku płatna do 15-go stycznia następnego roku (prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu) - dla kredytów udzielonych od r. naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) 1,00% od kwoty zadłużenia 0,25% od kwoty zadłużenia 2.2. rolnicy kredyty obrotowe i inwestycyjne - do 1 roku od 1,20% - do 3 lat od 1,70% - powyżej 3 lat od 1,90% 11

12 kredyty w rachunku bieżącym od 1,50% kredyty preferencyjne od 1,00% administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania. - dla kredytów udzielonych do r. naliczana od kwoty zaangażowania na ostatni dzień roku płatna do 15-go stycznia następnego roku (prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu) - dla kredytów udzielonych od r. naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) 3. Prowizja za gotowość finansową liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu płatna na koniec miesiąca 1,00% od kwoty zadłużenia 0,25% od kwoty zadłużenia 0,20% 4. Za przedterminową spłatę kredytu 0,00% 4.1. Za przedterminową spłatę kredytu preferencyjnego powyżej 1 m-ca od 1,00% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od 2,00% od kwoty prolongowanej min. 100,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu 2,00% 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, min. 100,00 zł max. dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 300 zł 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 8.1. dla klientów korzystających z usług banku 300,00 zł ,3% dla klientów nie korzystających z usług banku min. 500,00 zł 10. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej 300,00 zł 11. Wyjaśnienie na wniosek ubiegającego się o kredyt Klienta oceny jego zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu) 3,00% min. 500,00 zł 12. Wyjazd do kredytobiorcy: - wyjazd z Banku do 5 km 50,00 zł - wyjazd z Banku od 5 do 10 km 100,00 zł - wyjazd z Banku od 10 do 20 km 150,00 zł - wyjazd z Banku powyżej 20 km 200,00 zł II. KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu do 50,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) obrotowego celowego oraz w rachunku bieżącym do 2,00% 2.2. inwestycyjnego do 1,50% 3. Prowizja za gotowość finansową liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu płatna na koniec miesiąca do 0,20% 4. Za przedterminową spłatę kredytu powyżej 1 m-ca 0,00% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 1,00% od kwoty prolongowanej min. 200,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu do 2,00% 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 100,00 zł 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 8.1. dla klientów korzystających z usług banku 200,00 zł ,3% dla klientów nie korzystających z usług banku min. 300,00 zł 9. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej 100,00 zł 12

13 10. Wyjaśnienie na wniosek ubiegającego się o kredyt Klienta oceny jego zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu) 3,00% min. 300,00 zł 11. Wyjazd do kredytobiorcy: - wyjazd z Banku do 5 km 50,00 zł - wyjazd z Banku od 5 do 10 km 100,00 zł - wyjazd z Banku od 10 do 20 km 150,00 zł - wyjazd z Banku powyżej 20 km 200,00 zł III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak. 70,00 zł 2. Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta 100,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 30,00 zł 4. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu- jednorazowo 100,00 zł 5. Wysłanie upomnień do zapłaty należności Banku 20,00 zł 6. Wysłanie wezwań do zapłaty należności Banku 50,00 zł 7. Wezwanie do dostarczenia określonych w umowie dokumentów 70,00 zł 5. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnieni zastawu rejestrowego 50,00 zł 6. Sporządzenie symulacji kosztów udzielenia kredytu i terminów spłat 7. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 8. Nadanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego lub pozew w postępowaniu nakazowym 50,00 zł 9. Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank 50,00 zł 10. Realizacja weksla złożonego na zabezpieczenie kredytu 50,00 zł 11. restrukturyzacja umowy kredytowej lub umowa ugody z ponowną oceną zdolności kredytowej 300,00 zł 12. Opłata za odpowiedź Banku na zapytanie innej instytucji finansowej z art. 105 Prawa bankowego Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) 1. Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej (od transakcji) 2. Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej - od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: a) niepotwierdzonej od kwoty podwyższenia, b) potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej od salda akredytywy b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano- od transakcji 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów. 8. Negocjacja dokumentów/płatność z akredytywy - od kwoty prezentowanych dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, b) akredytywa potwierdzona. 100,00 zł 50,00 zł 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 150,00 zł 0,10% min.100 zł, max. 300 zł 0,15% min.150 zł 0,20% min.300 zł 13

14 9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej - opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, b) akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności. Uwaga: prowizję pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty przeniesienia. Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 0,15% min.150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 150,00 zł II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) 1. Otwarcie akredytywy własnej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej ważności Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 0,15% min. 200 zł 2. Preawiz otwarcia akredytywy od transakcji 50,00 zł 3. Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy. 0,15% min. 200 zł 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy - od kwoty dokumentów. 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 0,15% min. 150 zł 50,00 zł 0,20% min. 100 zł 0,15% min. 150 zł 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych - od transakcji 50,00 zł 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta od transakcji 100,00 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy od transakcji 12. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 1. III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych: Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 100,00 zł 150,00 zł 0,20% min. 50,00 zł max. 300,00 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70,00 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej - od transakcji 70,00 zł 4. Zwrot dokumentów nie zapłaconych od transakcji 70,00 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 50,00 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa od transakcji Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 50,00 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70,00 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50,00 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30,00 zł ,00 zł + Oddanie weksla do protestu od każdego weksla koszty notarialne 11. Awal na wekslu od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od 0,50% do 3% min. 100 zł 12. Przechowywanie weksli jednorazowo przy przyjęciu weksla 70,00 zł 14

15 13. Potwierdzenie ważności weksla ok. każdego weksla 70,00 zł IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie ) 1,00% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków Uwaga: od łącznej wartości czeków; niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata jest pobierana od podawcy czeku. 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na EUR: - płatny na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach b) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku d) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii e) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 1,50% min. 20,00 zł 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek 50,00 DKK za jeden czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 15 zł Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie V. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1. polecenia wypłaty/przelewy regulowane/przelewy SEPA na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR od transakcji 5,00 zł 1.2. Przelewy SEPA 13,00 zł 1.3. Przelewy regulowane 18,00 zł 1.4. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 1.6. Opłata Non-STP Uwaga: Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 1.7. Zlecenie poszukiwania przekazu /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 0,10% min. 25,00 zł max. 100,00 zł 0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 40,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 2. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 2.1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2.2. Przelewy regulowane 30,00 zł 2.3. Polecenia wypłaty Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących określone w pkt.2.6., w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 15

16 2.4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 2.2 oraz w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120,00 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100,00 zł 2.5. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 100,00 zł + koszty banków trzecich 2.6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60,00 zł b) przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 3. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 4. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu lub przesłanie potwierdzenia wykonania przekazu drogą elektroniczną bądź faksem 5. Opłata Non-STP Uwaga: Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 40,00 zł Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Opłata przygotowawcza od wniosku o zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia Uwaga: prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, - do kwoty ,00 zł 50,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 100,00 zł 2. Prowizja z tytułu udzielenie gwarancji lub poręczenia 2.1. gwarancje wpłaty wadium 2.2. pozostałe : prowizja pobierana za każdy rozpoczęty 12 m-czny okres obowiązywania gwarancji/poręczenia lub 1,00% min. 100,00 zł 2,00% min. 100,00 zł prowizja pobierana jednorazowo w momencie udzielenia gwarancji: ,00% - dla gwarancji do 1 roku min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 2 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 3 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 4 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 5 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji powyżej 5 lat min. 100,00 zł 3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres 1,00% min. 100,00 zł 4. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt.3 - jednorazowo od każdego aneksu. Uwaga: w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów 100,00 zł prawa lub przepisów wewnętrznych Banku - prowizji nie pobiera się. II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM 1. Zmiana instrukcji inkasowej 20,00 zł 2. Prowizja za wypłatę z weksla. 20,00 zł 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku polskiego. III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM 1. Prowizja za akcept weksla. 20,00 zł 16

17 2. Przechowywanie weksla. 20,00 zł 3. Prowizja za zapłatę weksla. 20,00 zł 4. Odmowa zapłaty weksla. 20,00 zł 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku polskiego. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 30,00 zł 2. Wydanie kserokopii załączników do umowy kredytowej 5,00 zł za każdy załącznik 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 4. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 5. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 1/6 % 6. Nadanie komunikatu SWIFT 7. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 8. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego V. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni -jednorazowo 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego. 30,00 zł 0,10% min. 20,00 zł max. 50,00 zł VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 50,00 zł Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22%. 17

18 VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe do 200,00 PLN 1) : 1.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 2,00 zł 1.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 2,00 zł 1.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe od 200,01 PLN do 700,00 PLN 1) : 2.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 2,90 zł 2.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 2,90 zł 2.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe od 700,01 PLN do 1000,00 PLN 1) : 3.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 3,40 zł 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 3,40 zł 3.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe od 1000,01 PLN 1) : 4.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych 0,5% nie więcej niż 25,00 rachunków zł 4.2 0,5% nie więcej niż na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 25,00 zł 4.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 0,5% plus 25,00 zł 5. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 1)2) : 2,00 zł 6. Wpłaty gotówkowe z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywne: 1,00 zł 7. Wpłaty gotówkowe na ZUS, Urząd Skarbowy, Izbę Celną: 4,00 zł 8. Wpłaty gotówkowe na rzecz KRUS 2,50 zł 9. Wpłaty gotówkowe na rachunki Starostw Powiatowych, prowadzone w Banku 1) : 1,00 zł 10. Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Gmin, prowadzone w Banku 1) : 2,50 zł 11. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunek ZGKiM w Krapkowicach 1) : zgodnie z Umową 12. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 13. Wymiana banknotów i monet : 13.1 na inne nominały 13.2 zniszczonych na obiegowe 14. Skup walut obcych 15. Sprzedaż walut obcych 0,2% 16. Wypłata z konta uznania do wyjaśnienia w sytuacji gdy klient zamknął 0,5% od kwoty min. rachunek 5,00 zł 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach 18

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 23/12/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 28.12.2016r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 2/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Spis

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo