Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Taryfa obowiązuje od r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE... 5 I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH... 6 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM... 6 IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH... 7 VIII. HOME NET... 8 IX. EBANKNET... 8 X. ECORPONET... 8 XI. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH... 9 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM... 9 II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT III. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE DLA FIRM I PRZEDSIEBIORSTW W TYM ROLNIKÓW II. KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM V. POLECENIE WYPŁATY Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM IV. USŁUGI RÓŻNE V. SKARBIEC NOCNY VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Ilekroć w Taryfie jest mowa o: 1) Banku rozumie się przez to Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach wraz z wszystkimi placówkami (oddziałami, filiami, punktami kasowymi), 2) Taryfie rozumie się przez to niniejszy dokument. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, tj.: za czynności bankowe dokonane w okresie od 1 do 27 dnia każdego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia danego miesiąca, za czynności bankowe dokonane po 27 dniu miesiąca, do ostatniego dnia tego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia kolejnego miesiąca; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Krapkowicach niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 3

4 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym maja zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: 1.1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wymienionych w pkt i 2.2.): a) bieżącego, b) pomocniczego dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej: a) bieżącego, b) pomocniczego dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych 1.4. dla rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich 1.5. dla rolników indywidualnych 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających zdolność prawną: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych m-cznie: a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.2. osób prawnych: spółek z o.o., akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni m-cznie: a) bieżącego 50,00 zł b) pomocniczego 50,00 zł c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.3. podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej kwartalnie a) bieżącego 30,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł 2.4. rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich 2.5. rolników indywidualnych miesięcznie 7,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek podmiotów gospodarczych Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje ,40 % min 3,50 zł Dokonywane w kasie Banku od każdej wpłaty 3.2. Dokonywane w formie zamkniętej (tresor) Opłata pobierana po każdej operacji 0,10% wpłacanej kwoty min. 20,00 zł max. 50,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący i pomocniczy rolników indywidualnych 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku podmiotów gospodarczych Uwaga: - w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje, - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 0,20 % min. 3,50 zł od każdej wypłaty 5.1. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego i pomocniczego rolników indywidualnych Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 0,10% min 2,00 zł od każdej wypłaty 5

6 6.1. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 7. Realizacja przelewu w systemie ELIXIR na rachunek prowadzony: 7.1. w Banku 2,00 zł 7.2. w innym banku krajowym 3,50 zł 8. Realizacja przelewu w systemie SORBNET Uwaga: opłata dodatkowa do pkt ,00 zł 9. Wydanie czeków - za jeden blankiet czekowy 0,50 zł 10. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 11. Inkaso czeku. 15,00 zł 12. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 2,00 zł 13. Prowizja za rozksięgowanie listy płac 0,80% max 200,00 zł 14. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika Realizacja polecenia zapłaty z rachunku wierzyciela. Uwaga: opłata pobierana z rachunku wierzyciela. 2,00 zł 2,00 zł Zawiadomienie klienta o niezrealizowanym polecenia zapłaty (listem poleconym) 5,00 zł 15. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 5,00 zł 16. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 5,00 zł 17. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek, wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za 15,00 zł każdą przesyłkę: sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedna stronę wyciągu. 5,00 zł 18. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. 2. Prowadzenie rachunku powierniczego opłata miesięczna 7,00 zł II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Likwidacja oraz przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w Banku 5. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej w jednostce Banku prowadzącej rachunek z wyłączeniem lokat typu o/n. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Prezes Zarządu może obniżyć lub podwyższyć kwotę, którą należy awizować. 20,00 zł III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM 1. Otwarcie konta. 2. Wpłaty na konto w formie: 2.1. jednorazowej dyspozycji przelewu środków z rachunku bieżącego, 2,00 zł 2.2. stałego zlecenia przelewu środków z rachunku bieżącego. 2,00 zł 3. Przekazanie środków z konta na rachunek bieżący: 2,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta LOKATA FIRM Uwaga: Jedna wypłata w miesiącu liczonym od 28 dnia miesiąca do 27 dnia następnego miesiąca zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku 6

7 IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty. 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 30,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego (za wyjątkiem rachunków rolników indywidualnych) - dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. 25,00 zł Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty Prowadzenie rachunku walutowego rolników indywidualnych miesięcznie 3,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych 0,10% min.5,00 zł max.100,00 zł 4.1. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy rolników indywidualnych dokonana w walucie obcej 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek: - w walucie obcej, 0,15% min. 5,00 zł 6. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek: 7.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2,00 zł zgodnie z Rozdziałem IV Operacje zagraniczne walutowy prowadzony w innym banku 7.2. PKT. V Polecenie wypłaty 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę: 15,00 zł 8.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedną stronę wyciągu. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 9. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. 2. Prowadzenie rachunku powierniczego opłata miesięczna 7,00 zł VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku: a) dokonana w złotych, b) dokonana w walucie obcej. 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 2.2. walutowy lub złotowy prowadzony w innym banku : zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. II Polecenie wypłaty VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego) od każdego dokumentu 8,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 50,00 zł 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). 7

8 a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego, b) za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia (opinia). 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Banku prowadzącym rachunek podmiotu oraz zastrzeżenie w/w dokumentów max. 100 zł za cały rok 20,00 zł max. 200 zł za cały rok 70,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 7. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego 30,00 zł salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 20,00 zł 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. 20,00 zł 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów (kwota płatna od 20,00 zł każdego wysłanego monitu) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: opłata pobierana za każdą czynność (realizację). 30,00 zł 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, 0,50% b) z innymi bankami. min. 50,00 zł max. 200,00 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie poprzez infolinię (BANKOFON), bezpłatnie 16. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło- opłata miesięczna 5,00 zł Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 16. Zmiana karty wzorów podpisów 30,00 zł 17. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,30 zł za każdy wysłany sms VIII. HOME NET zł za Instalacja systemu HOME-NET w siedzibie klienta. każde stanowisko 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 70,00 zł 3. zgodnie z umową wg Zakup nowej wersji oprogramowania (na życzenie klienta). kosztów rzeczywistych 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 1,00 zł IX. ebanknet 1. Aktywacja usługi jednorazowo 30,00 zł 2. Dostęp do rachunku miesięcznie 8

9 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 3.1. a) w Banku, 0,80 zł 3.2. b) w innym banku krajowym 0,80 zł 4. Autoryzacja transakcji: - lista haseł jednorazowych za listę 5,00 zł - kod sms- od każdego wysłanego sms-a 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł 6. Wydanie nowych loginów 7. Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 8. Nadanie nowego hasła do systemu 5,00 zł 9. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,30 zł za każdy wysłany sms X. ecorponet 1. Aktywacja usługi 2. Nadanie identyfikatora (loginu) Uwaga: opłata pobierana od każdego nadanego loginu. jednorazowo 3. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi 30,00 zł 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 4.1 w Banku, 1,00 zł 4.2 w innym banku krajowym 1,00 zł 5. Autoryzacja transakcji: 5.1 lista haseł jednorazowych za listę 5,00 zł 5.2 kod SMS- od każdego wysłanego SMS-a 5.3 podpis kwalifikowany 6. Powtórne nadanie loginu 7. Blokada dostępu do ecorponet 5,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 9. Szkolenie z obsługi systemu ecorponet przeprowadzone na życzenie Klienta 120,00 zł XI. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH 1. Jednorazowa opłata aktywacyjna wg umowy z Klientem 2. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi (abonament) wg umowy z Klientem 3. Przetworzenie pojedynczej płatności uznaniowej wg umowy z Klientem Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM 1. Wydanie nowej karty. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wprowadzenia wniosku do systemu 2. Wznowienie karty. Uwaga: opłata pobierana do 5-go dnia miesiąca, w którym karta została wznowiona 3. Wydanie duplikatu karty. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Transakcje bezgotówkowe Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty Transakcje gotówkowe: Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 35,00 zł jednorazowo 35,00 zł jednorazowo 15,00 zł jednorazowo we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 7.1 zawartymi umowami Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 7.2 w innych bankomatach w kraju. 5,00 zł 3,00 % 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą min. 7.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 9

10 7.5 3,00 % w punktach akceptujących kartę za granicą min. 7.6 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 7.7 w usłudze cashback 2,00 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie. Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9. Rozpatrzenie reklamacji. 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 11. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Za zmianę wysokości limitu indywidualnego 5,00 zł 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta. 8,00 zł 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 17. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 000,00 zł II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty głównej Uwaga: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosla: a) mniej niż zł 75,00 zł b) co najmniej zł 4. Obsługa karty dodatkowej Uwaga: Opłata pobierana z dołu w pierwszym miesiącu rozpoczynającym roczny okres użytkowania karty. a) pobierana w pierwszym roku użytkowania 25,00 zł b) pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania 25,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty - w kraju 3% min. 5zł - za granicą 3% min. 10zł 9. 3% Przelew z karty min. 5zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty Uwaga: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie z Umową. 20,00 zł 5% min. 100 zł III. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT GOLD 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty głównej Uwaga: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: c) mniej niż zł 250,00 zł d) co najmniej zł 10

11 4. Obsługa karty dodatkowej Uwaga: Opłata pobierana z dołu w pierwszym miesiącu rozpoczynającym roczny okres użytkowania karty. c) pobierana w pierwszym roku użytkowania 50,00 zł d) pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania 50,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: Uwaga: Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty 9. - w kraju - za granicą Przelew z karty 3% min. 5zł 3% min. 10zł 3% min. 5zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie klienta za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty Uwaga: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 20,00 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5% min. 100 zł Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE DLA FIRM I PRZEDSIEBIORSTW W TYM ROLNIKÓW 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu: 1.1. firmy i przedsiębiorstwa 1.2. rolnicy 0,5% min. 70,00 zł max. 300,00 zł 0,5% min. 50,00 zł max. 150 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) firmy i przedsiębiorstwa kredyty obrotowe i inwestycyjne - do 1 roku od 1,50% - do 3 lat od 2,00% - powyżej 3 lat od 2,50% kredyty w rachunku bieżącym opłata pobierana rocznie od 1,50% kredyty preferencyjne od 1,00% administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania. - dla kredytów udzielonych do r. naliczana od kwoty zaangażowania na ostatni dzień roku płatna do 15-go stycznia następnego roku (prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu) - dla kredytów udzielonych od r. naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) 1,00% od kwoty zadłużenia 0,25% od kwoty zadłużenia 2.2. rolnicy kredyty obrotowe i inwestycyjne - do 1 roku od 1,20% - do 3 lat od 1,70% - powyżej 3 lat od 1,90% 11

12 kredyty w rachunku bieżącym od 1,50% kredyty preferencyjne od 1,00% administrowanie kredytem z dopłatą ARiMR do oprocentowania. - dla kredytów udzielonych do r. naliczana od kwoty zaangażowania na ostatni dzień roku płatna do 15-go stycznia następnego roku (prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu) - dla kredytów udzielonych od r. naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) 3. Prowizja za gotowość finansową liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu płatna na koniec miesiąca 1,00% od kwoty zadłużenia 0,25% od kwoty zadłużenia 0,20% 4. Za przedterminową spłatę kredytu 0,00% 4.1. Za przedterminową spłatę kredytu preferencyjnego powyżej 1 m-ca od 1,00% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od 2,00% od kwoty prolongowanej min. 100,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu 2,00% 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, min. 100,00 zł max. dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 300 zł 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 8.1. dla klientów korzystających z usług banku 300,00 zł ,3% dla klientów nie korzystających z usług banku min. 500,00 zł 10. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej 300,00 zł 11. Wyjaśnienie na wniosek ubiegającego się o kredyt Klienta oceny jego zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu) 3,00% min. 500,00 zł 12. Wyjazd do kredytobiorcy: - wyjazd z Banku do 5 km 50,00 zł - wyjazd z Banku od 5 do 10 km 100,00 zł - wyjazd z Banku od 10 do 20 km 150,00 zł - wyjazd z Banku powyżej 20 km 200,00 zł II. KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu do 50,00 zł 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) obrotowego celowego oraz w rachunku bieżącym do 2,00% 2.2. inwestycyjnego do 1,50% 3. Prowizja za gotowość finansową liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu płatna na koniec miesiąca do 0,20% 4. Za przedterminową spłatę kredytu powyżej 1 m-ca 0,00% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 1,00% od kwoty prolongowanej min. 200,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu do 2,00% 7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 100,00 zł 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 8.1. dla klientów korzystających z usług banku 200,00 zł ,3% dla klientów nie korzystających z usług banku min. 300,00 zł 9. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej 100,00 zł 12

13 10. Wyjaśnienie na wniosek ubiegającego się o kredyt Klienta oceny jego zdolności kredytowej (od kwoty wnioskowanego kredytu) 3,00% min. 300,00 zł 11. Wyjazd do kredytobiorcy: - wyjazd z Banku do 5 km 50,00 zł - wyjazd z Banku od 5 do 10 km 100,00 zł - wyjazd z Banku od 10 do 20 km 150,00 zł - wyjazd z Banku powyżej 20 km 200,00 zł III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak. 70,00 zł 2. Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta 100,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 30,00 zł 4. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu- jednorazowo 100,00 zł 5. Wysłanie upomnień do zapłaty należności Banku 20,00 zł 6. Wysłanie wezwań do zapłaty należności Banku 50,00 zł 7. Wezwanie do dostarczenia określonych w umowie dokumentów 70,00 zł 5. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnieni zastawu rejestrowego 50,00 zł 6. Sporządzenie symulacji kosztów udzielenia kredytu i terminów spłat 7. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 8. Nadanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego lub pozew w postępowaniu nakazowym 50,00 zł 9. Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank 50,00 zł 10. Realizacja weksla złożonego na zabezpieczenie kredytu 50,00 zł 11. restrukturyzacja umowy kredytowej lub umowa ugody z ponowną oceną zdolności kredytowej 300,00 zł 12. Opłata za odpowiedź Banku na zapytanie innej instytucji finansowej z art. 105 Prawa bankowego Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) 1. Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej (od transakcji) 2. Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej - od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: a) niepotwierdzonej od kwoty podwyższenia, b) potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej od salda akredytywy b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano- od transakcji 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów. 8. Negocjacja dokumentów/płatność z akredytywy - od kwoty prezentowanych dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, b) akredytywa potwierdzona. 100,00 zł 50,00 zł 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 150,00 zł 0,10% min.100 zł, max. 300 zł 0,15% min.150 zł 0,20% min.300 zł 13

14 9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej - opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, b) akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności. Uwaga: prowizję pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty przeniesienia. Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. koszty rzeczywiste banku zagranicznego 0,10% min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 0,15% min.150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 150,00 zł II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) 1. Otwarcie akredytywy własnej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej ważności Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 0,15% min. 200 zł 2. Preawiz otwarcia akredytywy od transakcji 50,00 zł 3. Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy. 0,15% min. 200 zł 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy - od kwoty dokumentów. 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 0,15% min. 150 zł 50,00 zł 0,20% min. 100 zł 0,15% min. 150 zł 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych - od transakcji 50,00 zł 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta od transakcji 100,00 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy od transakcji 12. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 1. III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych: Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 100,00 zł 150,00 zł 0,20% min. 50,00 zł max. 300,00 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70,00 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej - od transakcji 70,00 zł 4. Zwrot dokumentów nie zapłaconych od transakcji 70,00 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 50,00 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa od transakcji Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. 50,00 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70,00 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50,00 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30,00 zł ,00 zł + Oddanie weksla do protestu od każdego weksla koszty notarialne 11. Awal na wekslu od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od 0,50% do 3% min. 100 zł 12. Przechowywanie weksli jednorazowo przy przyjęciu weksla 70,00 zł 14

15 13. Potwierdzenie ważności weksla ok. każdego weksla 70,00 zł IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie ) 1,00% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków Uwaga: od łącznej wartości czeków; niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata jest pobierana od podawcy czeku. 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na EUR: - płatny na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach b) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku d) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii e) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 1,50% min. 20,00 zł 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek 50,00 DKK za jeden czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 15 zł Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie V. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1. polecenia wypłaty/przelewy regulowane/przelewy SEPA na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR od transakcji 5,00 zł 1.2. Przelewy SEPA 13,00 zł 1.3. Przelewy regulowane 18,00 zł 1.4. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 1.6. Opłata Non-STP Uwaga: Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 1.7. Zlecenie poszukiwania przekazu /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 0,10% min. 25,00 zł max. 100,00 zł 0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 40,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 2. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 2.1. Przelewy SEPA 15,00 zł 2.2. Przelewy regulowane 30,00 zł 2.3. Polecenia wypłaty Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących określone w pkt.2.6., w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 15

16 2.4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 2.2 oraz w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120,00 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100,00 zł 2.5. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 100,00 zł + koszty banków trzecich 2.6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60,00 zł b) przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 3. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 4. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu lub przesłanie potwierdzenia wykonania przekazu drogą elektroniczną bądź faksem 5. Opłata Non-STP Uwaga: Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 40,00 zł Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Opłata przygotowawcza od wniosku o zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia Uwaga: prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, - do kwoty ,00 zł 50,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 100,00 zł 2. Prowizja z tytułu udzielenie gwarancji lub poręczenia 2.1. gwarancje wpłaty wadium 2.2. pozostałe : prowizja pobierana za każdy rozpoczęty 12 m-czny okres obowiązywania gwarancji/poręczenia lub 1,00% min. 100,00 zł 2,00% min. 100,00 zł prowizja pobierana jednorazowo w momencie udzielenia gwarancji: ,00% - dla gwarancji do 1 roku min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 2 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 3 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 4 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji do 5 lat min. 100,00 zł ,00% - dla gwarancji powyżej 5 lat min. 100,00 zł 3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres 1,00% min. 100,00 zł 4. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt.3 - jednorazowo od każdego aneksu. Uwaga: w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów 100,00 zł prawa lub przepisów wewnętrznych Banku - prowizji nie pobiera się. II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM 1. Zmiana instrukcji inkasowej 20,00 zł 2. Prowizja za wypłatę z weksla. 20,00 zł 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku polskiego. III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM 1. Prowizja za akcept weksla. 20,00 zł 16

17 2. Przechowywanie weksla. 20,00 zł 3. Prowizja za zapłatę weksla. 20,00 zł 4. Odmowa zapłaty weksla. 20,00 zł 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku polskiego. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 30,00 zł 2. Wydanie kserokopii załączników do umowy kredytowej 5,00 zł za każdy załącznik 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 4. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 5. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 1/6 % 6. Nadanie komunikatu SWIFT 7. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 8. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego V. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni -jednorazowo 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego. 30,00 zł 0,10% min. 20,00 zł max. 50,00 zł VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 50,00 zł Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22%. 17

18 VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe do 200,00 PLN 1) : 1.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 2,00 zł 1.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 2,00 zł 1.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe od 200,01 PLN do 700,00 PLN 1) : 2.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 2,90 zł 2.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 2,90 zł 2.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe od 700,01 PLN do 1000,00 PLN 1) : 3.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 3,40 zł 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 3,40 zł 3.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe od 1000,01 PLN 1) : 4.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych 0,5% nie więcej niż 25,00 rachunków zł 4.2 0,5% nie więcej niż na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 25,00 zł 4.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 0,5% plus 25,00 zł 5. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 1)2) : 2,00 zł 6. Wpłaty gotówkowe z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywne: 1,00 zł 7. Wpłaty gotówkowe na ZUS, Urząd Skarbowy, Izbę Celną: 4,00 zł 8. Wpłaty gotówkowe na rzecz KRUS 2,50 zł 9. Wpłaty gotówkowe na rachunki Starostw Powiatowych, prowadzone w Banku 1) : 1,00 zł 10. Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Gmin, prowadzone w Banku 1) : 2,50 zł 11. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunek ZGKiM w Krapkowicach 1) : zgodnie z Umową 12. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 13. Wymiana banknotów i monet : 13.1 na inne nominały 13.2 zniszczonych na obiegowe 14. Skup walut obcych 15. Sprzedaż walut obcych 0,2% 16. Wypłata z konta uznania do wyjaśnienia w sytuacji gdy klient zamknął 0,5% od kwoty min. rachunek 5,00 zł 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach 18