Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 2/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE... 5 I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH... 6 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM... 6 IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 8 VIII. HOME NET... 9 IX. EBANKNET... 9 X. USŁUGA PŁATNOSCI MASOWYCH... 9 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS... 9 II. VISA BUSINESS ELECTRON III. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM V. POLECENIE WYPŁATY Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM IV. USŁUGI RÓŻNE V. SKARBIEC NOCNY VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Ilekroć w Taryfie jest mowa o: 1) Banku rozumie się przez to Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach wraz z wszystkimi placówkami (oddziałami, filiami, punktami kasowymi), 2) Taryfie rozumie się przez to niniejszy dokument. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu ustalają indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Prezes Zarządu może indywidualnie ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wypłat bezgotówkowych obciąża pracownika; a) w centrali Banku pracownika Sekcji Sprzedaży Produktów Bankowych, b) w oddziałach Banku księgowych oddziałów. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS SA niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 16. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 3

4 17. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 18. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 19. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 4

5 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: 1.1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wymienionych w pkt i 2.2.): a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat 1.2. dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat 1.3. dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - bez opłat pożyczkowych 1.4. dla rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich bez opłat 1.5. dla rolników indywidualnych bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających zdolność prawną: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych m-cznie: a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego bez opłat - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.2. osób prawnych: spółek z o.o., akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni m-cznie: a) bieżącego b) pomocniczego c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego bez opłat - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.3. podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej kwartalnie (obowiązuje od r.) 2.4. szkolnych kas oszczędnościowych bez opłat 2.5. pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych kwartalnie (obowiązuje od r.) 2.6. rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich bez opłat 2.7. rolników indywidualnych miesięcznie 6,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek podmiotów gospodarczych Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje 3.1. Dokonywane w kasie Banku 0,40 % min 3,50 zł 3.2. Dokonywane w formie zamkniętej (tresor) Opłata pobierana po każdej operacji od każdej wpłaty wpłacanej kwoty min. 20,00 zł max. 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący i pomocniczy rolników bez opłat indywidualnych 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku podmiotów gospodarczych Uwaga: - w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje, - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 0,20 % min. 3,50 zł od każdej wypłaty 5

6 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego i pomocniczego rolników indywidualnych Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. min 2,00 zł od każdej wypłaty 6.1. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 7.1. w Banku 1,00 zł 7.2. w innym banku krajowym 3,50 zł 8. Wydanie czeków - za jeden blankiet czekowy 0,50 zł 9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 10. Inkaso czeku. 15,00 zł 11. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 1,50 zł 12. Prowizja za rozksięgowanie listy płac 0,80% max 200,00 zł 13. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł Zawiadomienie klienta o niezrealizowanym polecenia zapłaty (listem poleconym) 5,00 zł 14. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 3,00 zł 15. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 5,00 zł 16. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę: 15,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedna stronę wyciągu. 5,00 zł 17. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem 2. Prowadzenie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 4. Likwidacja oraz przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w Banku bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, bez opłat - Prezes Zarządu może obniżyć lub podwyższyć kwotę, którą należy awizować. III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM 1. Otwarcie konta. bez opłat 2. Wpłaty na konto w formie: 2.1. jednorazowej dyspozycji przelewu środków z rachunku bieżącego, 1,00 zł 2.2. stałego zlecenia przelewu środków z rachunku bieżącego. 1,00 zł 6

7 3. Przekazanie środków z konta na rachunek bieżący: 1,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta LOKATA FIRM Uwaga: Jedna wypłata w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty. bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 3. Prowadzenie rachunku walutowego (za wyjątkiem rachunków rolników indywidualnych) - dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 25,00 zł 3.1. Prowadzenie rachunku walutowego rolników indywidualnych miesięcznie 3,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w min.5,00 zł złotych 4.1. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy rolników indywidualnych dokonana w walucie obcej lub w złotych max.100,00 zł min. 2,00 zł max. 20,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek: - w walucie obcej, 0,15% min. 5,00 zł 6. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zl 7. Realizacja przelewu na rachunek: 7.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 1,00 zł 7.2. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Rozdziałem IV Operacje zagraniczne PKT. V Polecenie wypłaty 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę: 15,00 zł 8.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedną stronę wyciągu. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 9. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem 2. Prowadzenie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku: a) dokonana w złotych, bez opłat b) dokonana w walucie obcej. bez opłat 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, bez opłat 2.2. walutowy lub złotowy prowadzony w innym banku : zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. V Polecenie wypłaty 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. bez opłat 7

8 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów 8,00 zł księgowych (do wyciągu bankowego) od każdego dokumentu 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego 20,00 zł posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego, max. 100 zł za cały rok 20,00 zł b) za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedniego. max. 200 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów 35,00 zł bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia (opinia). 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Banku prowadzącym rachunek podmiotu oraz zastrzeżenie w/w dokumentów 7. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na 20,00 zł rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 20,00 zł kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: opłata pobierana jednorazowo z rachunku dłużnika po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, bez opłat b) z innymi bankami. 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 0,50% min. max. 200,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie poprzez infolinię (BANKOFON), bezpłatnie 16. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasłoopłata miesięczna 5,00 zł Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 16. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 17. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,20 zł za każdy wysłany sms 8

9 1. VIII. HOME NET Instalacja systemu HOME-NET w siedzibie klienta. 100 zł za każde stanowisko 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 70,00 zł 3. wg kosztów Zakup nowej wersji oprogramowania (na życzenie klienta). rzeczywistych 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 1,00 zł IX. ebanknet 1. Aktywacja usługi jednorazowo 2. Dostęp do rachunku miesięcznie bez opłat 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 3.1. a) w Banku, 0,70 zł 3.2. b) w innym banku krajowym 0,70 zł 4. Autoryzacja transakcji: 5,00 zł - lista haseł jednorazowych za listę 5,00 zł - kod sms- od każdego wysłanego sms-a 0,20 zł 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł 6. Wydanie nowych loginów 7. Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 8. Nadanie nowego hasła do systemu 5,00 zł X. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH Jednorazowa opłata aktywacyjna Miesięczna opłata za korzystanie z usługi (abonament) Przetworzenie pojedynczej płatności uznaniowej wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ( wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 7. 1,00% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku 1,00% min. 2,00 zł 9. 2,00% Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. min. 4,00 zł 10. 3,00% Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. min. 12,00 zł 11. 1,00% Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 2,00 zł 12. 2,00% Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. min. 5,00 zł 13. 3,00% Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. w zależności od banku 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. bez opłat 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 9

10 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł II. VISA BUSINESS ELECTRON ( wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. 2,00% Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. min. 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. 2,00% Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. min. 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. w zależności od Banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. bez opłat 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł III. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM 1. Wydanie nowej karty. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wprowadzenia wniosku do systemu 2. Wznowienie karty. Uwaga: opłata pobierana do 5-go dnia miesiąca, w którym karta została wznowiona 3. Wydanie duplikatu karty. 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 35,00 zł jednorazowo 35,00 zł jednorazowo 15,00 zł jednorazowo 20,00 zł jednorazowo 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back w Polsce bez opłat 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami bez opłat Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10

11 12. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju-od kwoty transakcji 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą - od kwoty transakcji. 2,00 % min. 14. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 5,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. bez opłat 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 19. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 5,00 zł 21. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 23. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 24. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) obrotowego celowego, od 1,50% do 4,00% 2.2. obrotowego w rachunku bieżącym: od 1,00% do 4,00% 2.3. płatniczego, od 2,00% do 5,00% 2.4. preferencyjnego, 2,00% 2.5. inwestycyjnego, Uwaga: stosuje się również dla kredytów pomostowych. od 2,00% do 5,00% 2.6. dyskontowego od 1,00% do 3,00% 3. Prowizja za gotowość finansową liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca 4. Za przedterminową spłatę kredytu powyżej 1 m-ca 0,50% 4.1. Za przedterminową spłatę kredytu preferencyjnego powyżej 1 m-ca 1,00% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - do 3 m-cy - powyżej 3 m-cy 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu 7. Za przejęcie kredytu 1 % od kwoty prolongowanej min. 100 zł od 1,0% do 4,0% od 1,50% do 2,00% kwoty przejętego kredytu 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 100,00 zł 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,50% Uwaga: min. 100 zł - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 10. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej przy wnioskowanych kwotach kredytu : - do 50 tys zł 100,00 zł - od 50 tys zł do 200 tys zł włącznie 1 - powyżej 200 tys zł 200,00 zł 11. Wyjazd do klienta (kontrola bezpośrednia) - na terenie siedziby Banku - na inny teren 100,00 zł 11

12 II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak. 2. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 5. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnieni zastawu rejestrowego 6. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta. 20,00 zł 7. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 15,00 zł 8. Nadanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) 1. Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej (od transakcji) 2. Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej - od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: a) niepotwierdzonej od kwoty podwyższenia, b) potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej od salda akredytywy b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobranood transakcji 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów. 8. Negocjacja dokumentów/płatność z akredytywy - od kwoty prezentowanych dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, b) akredytywa potwierdzona. 9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej - opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 1 min.100 zł, max. 300 zł 0,15% min.150 zł 0,20% min.300 zł koszty rzeczywiste banku zagranicznego min.150 zł, max. 500 zł 12

13 b) akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności. Uwaga: prowizję pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty przeniesienia. Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 0,20% min.200 zł 0,15% min.150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub 1 mniej. II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) 1. Otwarcie akredytywy własnej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej 0,15% ważności min. 200 zł Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2. Preawiz otwarcia akredytywy od transakcji 3. Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy. 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy - od kwoty dokumentów. 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 0,15% min. 200 zł 0,15% min. 150 zł 0,20% min. 100 zł 0,15% min. 150 zł 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych - od transakcji 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta od transakcji 100,00 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy od transakcji 12. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 1. III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych: Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 100,00 zł 1 0,20% min. max. 300,00 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70,00 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej - od transakcji 70,00 zł 4. Zwrot dokumentów nie zapłaconych od transakcji 70,00 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 6. Odmowa zapłaty inkasa od transakcji Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70,00 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji Oddanie weksla do protestu od każdego weksla koszty notarialne 11. Awal na wekslu od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od 0,50% do 3% min. 100 zł 12. Przechowywanie weksli jednorazowo przy przyjęciu weksla 70,00 zł 13. Potwierdzenie ważności weksla ok. każdego weksla 70,00 zł IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie ) 1,00% min. 40,00 zł 13

14 2. Warunkowy skup czeków Uwaga: od łącznej wartości czeków; niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie). Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata opłata jest pobierana od podawcy czeku. 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych a) czeki opiewające na EUR: - płatny na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach b) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii c) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD : - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku d) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii e) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 1,50% min. 20,00 zł 0,25% min. 20,00 zł max. 300,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR za jeden czek 10,00 EUR za jeden czek 4,00 GBP za jeden czek 4,00 USD za jeden czek 3,00 USD za jeden czek 15,00 AUD za jeden czek 50,00 DKK za jeden czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 15 zł Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie V. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1. polecenia wypłaty/przelewy regulowane/przelewy SEPA na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR od transakcji 5,00 zł 1.2. Przelewy SEPA 1.3. Przelewy regulowane 15,00 zł 1.4. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 1.5 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 1.6. Opłata Non-STP Uwaga: Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 1.7. Zlecenie poszukiwania przekazu /postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku min. 20,00 zł max. 100,00 zł 0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 2. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: 2.1. Przelewy SEPA 2.2. Przelewy regulowane 2.3. Polecenia wypłaty Uwaga : niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty Banków pośredniczących określone w pkt.2.6., w przypadku opcji kosztowej OUR 0,25% min. 25,00 zł max. 300,00 zł 2.4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z punktem 2.2 oraz w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 14

15 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 2.5. Zmiany/korekty/odwołania do zrealizowanego przekazu, wykonane na 75,00 zł + koszty zlecenie klienta. banków trzecich 2.6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: a) przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej b) przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł 3. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 4. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu lub przesłanie potwierdzenia wykonania przekazu drogą elektroniczną bądź faksem 5. Opłata Non-STP Uwaga: Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego. Uwaga: - prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego. 2. Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy): 3. a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie, b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego zobowiązania od kwoty zobowiązania 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia. 6. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres. 7. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt.5, 6 - jednorazowo od każdego aneksu. Uwaga: w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku - prowizji nie pobiera się. 8. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. bez opłat od 0,20% do 0,50% min. 100,00 zł od 0,40% do 0,60% min. 100,00 zł od 1,00% do 15,00% pobierana jednorazowo lub w ratach od 1,00% do 5,00% od 1,00% do 5,00% min. 100,00 zł od 1,00% do 5,00% 100,00 zł 0,15% min. 100,00 zł II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM 1. Zmiana instrukcji inkasowej 20,00 zł 2. Prowizja za wypłatę z weksla. 20,00 zł 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku polskiego. 15

16 III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM 1. Prowizja za akcept weksla. 20,00 zł 2. Przechowywanie weksla. 20,00 zł 3. Prowizja za zapłatę weksla. 20,00 zł 4. Odmowa zapłaty weksla. 20,00 zł 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku polskiego. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 2. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku. 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. lub na zasadach wzajemności 4. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji. 6,00 zł 5. Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla od sumy wekslowej 1/6 % 6. Nadanie komunikatu SWIFT 7. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 8. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego V. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa). 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do 3. drzwiczek wrzutni -jednorazowo Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego. VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE min. 20,00 zł max. 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 5,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 5,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. 16

17 Uwaga: - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22%. VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : 1.1. prowadzone w Banku: a) osób prywatnych 1,00 zł b) podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, kzp, itp. 1,00 zł c) rolników 1,00 zł d) Rady Szkoły, Rady Rodziców 1,00 zł e) Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 1,00 zł 1.2. prowadzone w innych bankach krajowych: a) przy wpłatach do 19,99 zł 1,00 zł b) przy wpłatach od 20,00 zł do 99,99 zł 1,50 zł c) przy wpłatach od 100,00 zł do 999,99 zł 2,40 zł d) przy wpłatach od 1.000,00 zł 0,50% od kwoty wpłacanej e) od wpłat na cele charytatywne 1,00 zł f) od wpłat na ZUS (za każdą składkę) 3,50 zł g) od wpłat na KRUS 1,50 zł h) od wpłat za energię elektryczną ( za każdy oryginalny blankiet) 0,90 zł i) od wpłat z tyt. telefonów (stacjonarne, komórkowe) 1,50 zł j) od wpłat za wywóz nieczystości ( wg Umowy z Veolia Sp. z o.o. Usługi dla Środowiska) 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe bez względu na wartość 4. Wypłata z konta uznania do wyjaśnienia w sytuacji gdy Klient zamknął rachunek Niniejsza Taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2012r. bezpłatnie wg porozumienia 0,50% od kwoty min. 5,00 zł Jednocześnie traci moc Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych zatwierdzona Uchwałą Nr 1/01/2011 Zarządu Banku z dnia r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Krapkowice, r. 17

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych. Obowiązuje od 21.09.2010r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych. Obowiązuje od 21.09.2010r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 21.09.2010r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 39/22/2012 z dnia 13 września 2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/10/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 15.10.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 1 luty 2011r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 1 luty 2011r. . Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 1 luty 2011r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo