Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 2/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE... 5 I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH... 6 II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 6 III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM... 6 IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 8 VIII. HOME NET... 9 IX. EBANKNET... 9 X. USŁUGA PŁATNOSCI MASOWYCH... 9 Rozdział II. KARTY BANKOWE... 9 I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS... 9 II. VISA BUSINESS ELECTRON III. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM V. POLECENIE WYPŁATY Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE II. INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM III. INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM IV. USŁUGI RÓŻNE V. SKARBIEC NOCNY VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Ilekroć w Taryfie jest mowa o: 1) Banku rozumie się przez to Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach wraz z wszystkimi placówkami (oddziałami, filiami, punktami kasowymi), 2) Taryfie rozumie się przez to niniejszy dokument. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu ustalają indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Prezes Zarządu może indywidualnie ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości prowizji i opłat od wypłat bezgotówkowych obciąża pracownika; a) w centrali Banku pracownika Sekcji Sprzedaży Produktów Bankowych, b) w oddziałach Banku księgowych oddziałów. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 15. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS SA niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. 16. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 3

4 17. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 18. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 19. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 4

5 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku: 1.1. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wymienionych w pkt i 2.2.): a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat 1.2. dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat 1.3. dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo - bez opłat pożyczkowych 1.4. dla rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich bez opłat 1.5. dla rolników indywidualnych bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających zdolność prawną: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo akcyjnych m-cznie: a) bieżącego 15,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego bez opłat - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.2. osób prawnych: spółek z o.o., akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni m-cznie: a) bieżącego b) pomocniczego c) ZFŚS - prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku podstawowego bez opłat - prowadzonego jako jedyny rachunek klienta 2.3. podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej kwartalnie (obowiązuje od r.) 2.4. szkolnych kas oszczędnościowych bez opłat 2.5. pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych kwartalnie (obowiązuje od r.) 2.6. rad rodziców i rad szkół, rad sołeckich bez opłat 2.7. rolników indywidualnych miesięcznie 6,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek podmiotów gospodarczych Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje 3.1. Dokonywane w kasie Banku 0,40 % min 3,50 zł 3.2. Dokonywane w formie zamkniętej (tresor) Opłata pobierana po każdej operacji od każdej wpłaty wpłacanej kwoty min. 20,00 zł max. 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek bieżący i pomocniczy rolników bez opłat indywidualnych 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku podmiotów gospodarczych Uwaga: - w indywidualnych przypadkach Zarząd może zmienić w/w opłaty i prowizje, - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 0,20 % min. 3,50 zł od każdej wypłaty 5

6 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego i pomocniczego rolników indywidualnych Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, - Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. min 2,00 zł od każdej wypłaty 6.1. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 7.1. w Banku 1,00 zł 7.2. w innym banku krajowym 3,50 zł 8. Wydanie czeków - za jeden blankiet czekowy 0,50 zł 9. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 10. Inkaso czeku. 15,00 zł 11. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 1,50 zł 12. Prowizja za rozksięgowanie listy płac 0,80% max 200,00 zł 13. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł Zawiadomienie klienta o niezrealizowanym polecenia zapłaty (listem poleconym) 5,00 zł 14. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 3,00 zł 15. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku, 2,00 zł b) w innym banku krajowym. 5,00 zł 16. Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę: 15,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedna stronę wyciągu. 5,00 zł 17. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia I.B. RACHUNEK POWIERNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem 2. Prowadzenie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 4. Likwidacja oraz przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony w Banku bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, bez opłat - Prezes Zarządu może obniżyć lub podwyższyć kwotę, którą należy awizować. III. RACHUNEK KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO LOKATA FIRM 1. Otwarcie konta. bez opłat 2. Wpłaty na konto w formie: 2.1. jednorazowej dyspozycji przelewu środków z rachunku bieżącego, 1,00 zł 2.2. stałego zlecenia przelewu środków z rachunku bieżącego. 1,00 zł 6

7 3. Przekazanie środków z konta na rachunek bieżący: 1,00 zł 4. Wypłata gotówki z konta LOKATA FIRM Uwaga: Jedna wypłata w miesiącu liczonym od 29 dnia miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca zwolniona jest z opłaty za wypłatę środków z rachunku IV. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego - dla każdej waluty. bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 3. Prowadzenie rachunku walutowego (za wyjątkiem rachunków rolników indywidualnych) - dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc. Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 25,00 zł 3.1. Prowadzenie rachunku walutowego rolników indywidualnych miesięcznie 3,00 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w min.5,00 zł złotych 4.1. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy rolników indywidualnych dokonana w walucie obcej lub w złotych max.100,00 zł min. 2,00 zł max. 20,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek: - w walucie obcej, 0,15% min. 5,00 zł 6. Nie odebranie uprzednio awizowanej gotówki 30,00 zl 7. Realizacja przelewu na rachunek: 7.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 1,00 zł 7.2. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Rozdziałem IV Operacje zagraniczne PKT. V Polecenie wypłaty 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat 8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem poleconym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę: 15,00 zł 8.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za jedną stronę wyciągu. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych. 9. Likwidacja rachunku w okresie do 3 miesięcy od daty założenia V. RACHUNEK POWIERNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem 2. Prowadzenie rachunku powierniczego. wg umowy z klientem VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku: a) dokonana w złotych, bez opłat b) dokonana w walucie obcej. bez opłat 2. Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: 2.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, bez opłat 2.2. walutowy lub złotowy prowadzony w innym banku : zgodnie z Rozdziałem IV Inne Usługi PKT. V Polecenie wypłaty 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. bez opłat 7

8 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów 8,00 zł księgowych (do wyciągu bankowego) od każdego dokumentu 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego 20,00 zł posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy rozpoczęty miesiąc roku bieżącego, max. 100 zł za cały rok 20,00 zł b) za każdy rozpoczęty miesiąc roku poprzedniego. max. 200 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów 35,00 zł bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia (opinia). 5. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Banku prowadzącym rachunek podmiotu oraz zastrzeżenie w/w dokumentów 7. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na 20,00 zł rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. 9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 10. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. 11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 20,00 zł kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: opłata pobierana jednorazowo z rachunku dłużnika po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 13. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, bez opłat b) z innymi bankami. 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 0,50% min. max. 200,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie poprzez infolinię (BANKOFON), bezpłatnie 16. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasłoopłata miesięczna 5,00 zł Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 16. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 17. Przekazywanie informacji poprzez system sms za pomocą sieci telefonii komórkowej (SMSBankNet) 0,20 zł za każdy wysłany sms 8

9 1. VIII. HOME NET Instalacja systemu HOME-NET w siedzibie klienta. 100 zł za każde stanowisko 2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 70,00 zł 3. wg kosztów Zakup nowej wersji oprogramowania (na życzenie klienta). rzeczywistych 4. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: a) w Banku, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 1,00 zł IX. ebanknet 1. Aktywacja usługi jednorazowo 2. Dostęp do rachunku miesięcznie bez opłat 3. Przelew na rachunek bankowy w złotych prowadzony: 3.1. a) w Banku, 0,70 zł 3.2. b) w innym banku krajowym 0,70 zł 4. Autoryzacja transakcji: 5,00 zł - lista haseł jednorazowych za listę 5,00 zł - kod sms- od każdego wysłanego sms-a 0,20 zł 5. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł 6. Wydanie nowych loginów 7. Zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł 8. Nadanie nowego hasła do systemu 5,00 zł X. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH Jednorazowa opłata aktywacyjna Miesięczna opłata za korzystanie z usługi (abonament) Przetworzenie pojedynczej płatności uznaniowej wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku wg decyzji Zarządu Banku Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ( wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 7. 1,00% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku 1,00% min. 2,00 zł 9. 2,00% Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. min. 4,00 zł 10. 3,00% Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. min. 12,00 zł 11. 1,00% Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 2,00 zł 12. 2,00% Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. min. 5,00 zł 13. 3,00% Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. w zależności od banku 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. bez opłat 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 9

10 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł II. VISA BUSINESS ELECTRON ( wycofana z oferty Banku od r.) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, SGB SA oraz bankomatach BGŻ SA, Kredyt Banku bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. 2,00% Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. min. 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. 2,00% Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. min. 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. w zależności od Banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. bez opłat 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł III. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM 1. Wydanie nowej karty. Uwaga: opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wprowadzenia wniosku do systemu 2. Wznowienie karty. Uwaga: opłata pobierana do 5-go dnia miesiąca, w którym karta została wznowiona 3. Wydanie duplikatu karty. 4. Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 35,00 zł jednorazowo 35,00 zł jednorazowo 15,00 zł jednorazowo 20,00 zł jednorazowo 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back w Polsce bez opłat 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami bez opłat Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10

11 12. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju-od kwoty transakcji 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą - od kwoty transakcji. 2,00 % min. 14. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 5,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. w zależności od banku 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. bez opłat 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 19. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 5,00 zł 21. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 23. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 24. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY GOSPODARCZE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) obrotowego celowego, od 1,50% do 4,00% 2.2. obrotowego w rachunku bieżącym: od 1,00% do 4,00% 2.3. płatniczego, od 2,00% do 5,00% 2.4. preferencyjnego, 2,00% 2.5. inwestycyjnego, Uwaga: stosuje się również dla kredytów pomostowych. od 2,00% do 5,00% 2.6. dyskontowego od 1,00% do 3,00% 3. Prowizja za gotowość finansową liczona od średniego miesięcznego stanu niewykorzystanego kredytu lub transzy płatna na koniec miesiąca 4. Za przedterminową spłatę kredytu powyżej 1 m-ca 0,50% 4.1. Za przedterminową spłatę kredytu preferencyjnego powyżej 1 m-ca 1,00% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - do 3 m-cy - powyżej 3 m-cy 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - od kwoty zwiększenia kredytu 7. Za przejęcie kredytu 1 % od kwoty prolongowanej min. 100 zł od 1,0% do 4,0% od 1,50% do 2,00% kwoty przejętego kredytu 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, dokonywanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 100,00 zł 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,50% Uwaga: min. 100 zł - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 10. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej przy wnioskowanych kwotach kredytu : - do 50 tys zł 100,00 zł - od 50 tys zł do 200 tys zł włącznie 1 - powyżej 200 tys zł 200,00 zł 11. Wyjazd do klienta (kontrola bezpośrednia) - na terenie siedziby Banku - na inny teren 100,00 zł 11

12 II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak. 2. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 5. Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, zwolnieni zastawu rejestrowego 6. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta. 20,00 zł 7. Wystawienie formularza PCC na życzenie klienta 15,00 zł 8. Nadanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) 1. Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej (od transakcji) 2. Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy 3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej - od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 4. Podwyższenie kwoty akredytywy: a) niepotwierdzonej od kwoty podwyższenia, b) potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania 5. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej od salda akredytywy b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobranood transakcji 7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów. 8. Negocjacja dokumentów/płatność z akredytywy - od kwoty prezentowanych dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, b) akredytywa potwierdzona. 9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej - opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł min.150 zł, max. 500 zł 0,20% min.200 zł 1 min.100 zł, max. 300 zł 0,15% min.150 zł 0,20% min.300 zł koszty rzeczywiste banku zagranicznego min.150 zł, max. 500 zł 12

13 b) akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności. Uwaga: prowizję pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty przeniesienia. Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej. 0,20% min.200 zł 0,15% min.150 zł 12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub 1 mniej. II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) 1. Otwarcie akredytywy własnej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej 0,15% ważności min. 200 zł Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 2. Preawiz otwarcia akredytywy od transakcji 3. Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy. 4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 5. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. 6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy - od kwoty dokumentów. 7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6. 0,15% min. 200 zł 0,15% min. 150 zł 0,20% min. 100 zł 0,15% min. 150 zł 8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych - od transakcji 9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta od transakcji 100,00 zł 10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy od transakcji 12. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej. 1. III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych: Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 100,00 zł 1 0,20% min. max. 300,00 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70,00 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej - od transakcji 70,00 zł 4. Zwrot dokumentów nie zapłaconych od transakcji 70,00 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 6. Odmowa zapłaty inkasa od transakcji Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70,00 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji Oddanie weksla do protestu od każdego weksla koszty notarialne 11. Awal na wekslu od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od 0,50% do 3% min. 100 zł 12. Przechowywanie weksli jednorazowo przy przyjęciu weksla 70,00 zł 13. Potwierdzenie ważności weksla ok. każdego weksla 70,00 zł IV. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie ) 1,00% min. 40,00 zł 13

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /ZRB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia 10.10.2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: Str. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 3 Rozdział I RACHUNKI DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży Nr.../2015 Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo