Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Ś ć ć

2 Ż ć Ś ć ć

3

4 konkursowycho 3 dni z powodu wyqczeniana okres od pi4tku popotudnia (dnia 5 grudnia zoo9 roku) do poniedziaku rana (dnia 7 grudnia zoo9 roku) programu SZoI niezbdnego do przygotowywaniaofert konkursowych,co miaowedugodwoujcegouniemoz iwićsporzdzenie oferty (stronanr 4). Odnoszc si do powyzszego zarzutu stwierdzić naley, iz przejcioweproblemy zwi4zane z funkcjonowaniem Systemu Zarzdzania obiegiem Informacji, wbrew temu co podnosi odwoujcy, wcale nie uniemoliwi mu sporzdzenie i zoenieofer. odwoujcy z.oy. bowiem w Wielkopolskim oddziale Wojewdzkim NarodowegoFunduszu Zdrowia w Poznaniu w dniu 8 grudnia zoo9 roku, a wic w zakrelonytn w ogtoszeniupostpowaniaoraz w zaproszeniu do wzicia udziauw rokowaniach terminie, ofert.oferta zostaazt.ozonapruez odwoujcegow sposb prawidowyi kompletny' W zakrelonymna dzie 8 grudnia zoo9 roku terminie ofer zozy iwszyscyzaproszeni do udziatu w rokowaniachwiadczeniodawcy. Ponadto wskazaćnaley, i odwoujqcyna adnymz etapw prowadzonegopostpowanianie krvestionowafaktu przerwy w dziaaniu systemu SZoI oraz nie formuowaw rr,rmzakresie jakichkolwiek zarzutw czy wnioskw. Wreszcie podkrelićnaley,i samo rozstrzygniciepostpowania pozostawaobez jakiegokolwiek zwizku z Przerw4 w dziaaniu systemu szo\ za o wyniku rozstrzygnicia zadecydowazupenieinne czynniki. W uzupetnieniupowyszychinformacji podniećna ezy,iz uwzgldniajcnawet opisywanq przez odwoujcegoprzerw w dziaaniu SZOI, Wielkopolski oddzia Wojewdzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu nie naruszy dyspozycji wynikajcej z przepisw powszechnie obowizujcegoprawa a nakazujcej wyznaczenie 7dniowego terminu na zoenieoferty. Zgodnie z treciogoszeniapostpowaniaoraz zaprosze do wzicia udziauw rokowaniach wiadczeniodawcom wyznaczony zostat rr-dniowy termin dla zoeniaofer. Jak podnosi odwoujcy,o wyborze dokonanym pruez komisj konkursowq zadecydowaojedno kryterium, a mianowicie posiadanie certyfikatu jakociiso (a wic nie przerwa w dziaaniu systemuszoi). Ponadto odwoujcywskazuje,i zgodnie z treciqzacznikanr 3 do zarz4dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 53lzoo9lDsM z dnia z8 padziernikazoo9 roku ocenianyrndodatkowo jest,,posiadaniecertyfikatuiso w zakresie usugmedycznych ratownictwa medycznego w odniesieniu do miejsca wyczekiwania w rejonie operacfnym,, za pytanie ankietowe w sposb nieuprawniony doprecyzowaoowo kryterium poprzez wskazanie wynogu posiadania certyfikatu ISo,,na dzie zozeniaoferty''. Na postawione w taki sposb pytania ankietowe odwoujqcy udzieli odpowiedzi negatywnej, co w konsekwencji zadecydowato o wyniku rozstrzygnicia (strona nr 4 i 5)' W t'/m miejscu wyjanićnaley,i odwoujqcyskadajcw postpowaniuprowadzonym w trybie rokowa ofert, podpisa jednoczenie,,owiadczenieoferenta'' wedtug wzoru stanowicego zatqczniknr z do zarzdzeniant 67lzooglDsoz PrezesaNarodowegoFunduszu Zdrowia z dnia 3 listopada zoo9 roku w sprawie warunkw postpowania doczqcych zawierania umw o udzielanie wiadczeopieki zdrowotnej. Zgodnie z jego treciodwoujqcy zapozna si z przepisami zarz4dzenia oraz z warunkami zawierania umw i nie zgaszado nich zastrzeze oraz przy11je do stosowania (pkt r) a take zapoznasi z aplikacjami informacznymi okrelonymi przez oddzia wojewdzki Narodowego Funduszu Zdrowia w regulaminie technicznym przygotowaniaofer (pkt s). Powyzsze oznacza,i skadajqcofertwtazz wszelkimi zacznikami, odwoujcyprzy;. do stosowaniatakei wzr pyta ankietowych,na ktre udzieli stosownych odpowiedzi. Kolejno odwoujqcy podnosi, i dnia 16 grudnia zoo9 roku uzyskawymagany certyfikat ISo i niezwocznieprzekazago,,do komisji konkursowej jako uzupetnienie dokumentacji ofertowej'' (stronanr 5). Zdziwienie odwoujcegobudzi fakt, i komisja nie zadaa w zwiqzku z opisanym wyej zdarzeniem adnych dodatkowych wyjanie,informacji czy uzupenie, a przydzielia wprost,,o'' punktw za odpowiedankietow doczcq posiadania cerryfikatu ISO. Zdaniem odwouj4cegouzupenieniedokumentacjiofertowejo cerryfikatiso (podpisanyi wanyod dnia 18

5 ć ć ć ć ć ć ć

6 ć Ó ć ć ć ć ć

7 ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć

8 ć ć ć ć Ś Ś ć

9