1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji"

Transkrypt

1 GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA RZESZOW TEL Adres wydzialu zamawiajqcego oraz numer telefonu pracownika prowadzqcego post~powanie Znak sprawy: ORA-O ZAPYTANIE OFERTOWE Dokladna nazwa i adres wykonawcy Zamawiajqcy Gmina Miasto Rzesz6w - Urzqd Miasta Rzeszowa zaprasza do z+ozenia ofert na wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji (odnowienia) systemu zarzqdzania jakosciq na zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 :2009 w Urz~dzie Miasta Rzeszowa wraz z nadzorem nad funkcjonowaniem tego systemu w okresie waznosci certyfikatu. 1. Opis przedmiotu zam6wienia 1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji (odnowienia) systemu zarzqdzania jakosciq na zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urz~dzie Miasta Rzeszowa wraz z nadzorem nad funkcjonowaniem tego systemu w okresie wainosci certyfi katu. 2. System zarzqdzania jakosciq Zamawiajqcego zostat opracowany, wdroiony i udokumentowany oraz jest utrzymywany w zakresie certyfikacji: "Swiadczenie ustug administracji samorzqdowej zaspokajajqcych potrzeby spotecznosci lokalnej oraz zapewniajqcych wszechstronny rozw6j miasta". 3. Przedmiot ustugi w zakresie recertyfikacji obejmuje: 1) proces recertyfikacji przebiegajqcy w nast~pujqcych etapach: a) etap I - przeprowadzenie przeglqdu dokumentacji pod kqtem zgodnosci z wymaganiami normy obj~tej przedmiotem niniejszej umowy, opracowanie sprawozdania z oceny tych dokument6w oraz opracowanie planu etapu II. Etap I zostanie zrealizowany w pazdzierniku lub listopadzie 2015 r., z zastrzeieniem lit. b;

2 b) etap II - przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego przez zesp6t auditor6w Wykonawcy, zgodnie z wczesniej ustalonym planem, w celu potwierdzenia zgodnosci wdrozonego systemu zarzqdzania jakosciq z wymaganiami normy obj~tej przedmiotem niniejszej umowy. Audit recertyfikacyjny zostanie przeprowadzony w listopadzie 2015 r., w terminie zapewniajqcym Zamawiajqcemu odpowiedni czas na usuni~cie ewentualnych niezgodnosci przed uptywem daty obecnej certyfikacji - 29 listopada 2015 r.; c) etap III - przekazanie dw6ch egzemplarzy certyfikatu w wersji ozdobnej (grawerowanej) oraz dwunastu egzemplarzy certyfikatu w formie papierowej, w formacie A4, w przypadku pozytywnego rezultatu auditu recertyfikacyjnego, w terminie do 30 dni od ostatniego dnia auditu recertyfikacyjnego. 2) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiajqcego systemu zarzqdzania ja kosciq w okresie waznosci certyfikatu poprzez przeprowadzenie dw6ch audit6w nadzoru w nast~pujqcych terminach: a) pierwszy audit nadzoru zostanie przeprowadzony przed uptywem 12 miesi~cy od ostatniego dnia auditu recertyfikacyjnego; b) drugi audit nadzoru zostanie przeprowadzony przed uptywem 24 miesi~cy od daty wystawienia certyfikatu. Szczeg6towy opis przedmiotu zam6wienia zawarty jest w projekcie umowy, kt6ry stanowi zatqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Miejsce i termin skladania ofert Pisemnq ofert~ (wg zatqczonego wzoru) nalezy dostarczyc osobiscie lub przestac na adres: Urzqd Miasta Rzeszowa Wydziat Organizacyjno - Administracyjny ul. Mickiewicza 11, pok. 10 (222) Rzesz6w w zamkni~tej kopercie z dopiskiem: "Oferta SZJ Urz~du Miasta Rzeszowa" w terminie do dnia: 5 czerwca 2015 r. do godz

3 Oferty ztozone po terminie nie b~dq rozpatrywane. Decyduje data i godzina wptywu. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnien dotyczqcych tresci ztozonych ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem dostarczeniem oferty. 3. Termin wykonania zam6wienia Dla poszczegolnych eta pow realizacji zamowienia ustala si~ nast~pujqce terminy: 1. Przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego w listopadzie 2015 r., w terminie zapewniajqcym Zamawiajqcemu odpowiedni czas na usuni~cie ewentualnych niezgodnosci przed uptywem daty obecnej certyfikacji - 29 listopada 2015 r. 2. Przekazanie dwoch egzemplarzy certyfikatu w wersji ozdobnej (grawerowanej) oraz dwunastu egzemplarzy certyfikatu w formie papierowej, w formacie A4, w przypadku pozytywnego rezultatu auditu recertyfikacyjnego, w terminie do 30 dni od ostatniego dnia auditu recertyfikacyjnego. 3. Przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru przed uptywem 12 miesi~cy od ostatniego dnia auditu recertyfikacyjnego. 4. Przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru przed uptywem 24 miesi~cy od daty wystawienia certyfikatu. 5. Zakonczenie sprawowania nadzoru - koniec wainosci certyfikatu. 4. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna zawierae: 1) wypetniony formularz ofertowy (zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 2) kopi~ dokumentu (np. certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) potwierdzajqcego posiadanie aktualnej akredytacji wydanej przez uprawnione organy akredytacyjne. Kopia dokumentu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, musi bye poswiadczona za zgodnose z oryginatem na kaidej stronie zawierajqcej tekst bqdz inny znak graficzny przez Wykonawc~ lub osob~ do tego upowainionq, 3) wykaz urz~dow polskiej administracji samorzqdowej, ktorych system zarzqdzania jakosciq byt certyfikowany (recertyfikowany) na zgodnose z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001 :2008) ze statusem certyfikacji: aktywna (zatqcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), 4) pefnomocnictwo w przypadku gdy oferta jest skfadana (podpisywana) w imieniu Wykonawcy przez inne osoby,

4 5) pisemnct informacj~ 0 nieodptatnych swiadczeniach na rzecz Urz~du Miasta Rzeszowa, celem doskonalenia jakosci (np. szkolenia, panele dyskusyjne, poradnictwo) - brak tego dokumentu w sporzqdzonej ofercie oznaczae b~dzie a punkt6w za kryterium: nieodptatne swiadczenia, w kryteriach oceny ofert. Wykonawc6w obowiqzuje wykorzystanie zatqczonych wzor6w dokument6w - zatqcznik6w. Nie dopuszcza si~ sktadania alternatywnych, co do tresci i formy dokument6w. Cen~ ofertowq na realizacj~ catosci przedmiotu zam6wienia z uwzgl~dnieniem poszezeg61nych etap6w nalezy przedstawie w formularzu oferty stanowiqcym zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena podana w ofercie powinna obejmowae wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz warunki i wytyczne stawiane przez Zamawiajqcego z uwzgl~dnieniem specyfiki Urz~du Miasta Rzeszowa, zaprezentowanej w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego. Koszty podr6iy i pobytu auditor6w ponosi Wykonawca. Cena moze bye tylko jedna; nie dopuszcza si~ wariantowosei cen. Ceny nalezy podae w walucie polskiej, do dw6ch miejsc po przecinku. 5. Opis kryteri6w oceny ofert, ich znaczenie i spos6b oceny Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - oeena formalna II etap - ocena merytoryczna Ocena formalna ma na celu sprawdzenie, czy oferty odpowiadajq wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym, ezy zostaty ztozone w terminie, we wskazanym miejscu, Sq kompletne, podpisane przez osoby uprawnione, sporzqdzone na formularzach stanowiqcych zatqezniki do zapytania ofertowego. Oferty spetniajqce kryteria oeeny formalnej zostanq dopuszczone do oeeny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiajqcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nast~pujqeych kryteri6w: A.Cena wyliczana wedtug wzoru: najniisza Iqczna cena brutto oferty sposrod ocenianych ofert IIose punkt6w = x 55 Iqczna cena brutto ocenianej oferty Max liczba punkt6w: 55 B. D05wiadczenie w certyfikacji: ilose urz~d6w polskiej administraeji samorzqdowej, kt6rych system zarzqdzania jakosciq byt certyfikowany (recertyfikowany) na zgodnose

5 z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 :2009 (ISO 9001: 2008) ze statusem certyfikacji: aktywna. wyliczane wedtug wzoru: ilose Z oferty badanej Ilose punktow= X 35 najwi~ksza ilose sposrod ocenianych ofert Ilose ustalona na podstawie danych zawartych w wypetnionym formularzu, ktorego wzor stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Max liczba punktow: 35 C. Nieodplatne 5wiadczenia: pisemna informacja 0 nieodptatnych swiadczeniach na rzecz Urz~du Miasta Rzeszowa, celem doskonalenia jakosci (np. szkolenia, panele dyskusyjne, poradnictwo) TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt Maksymalna ilose punkow jakq Wykonawca moze uzyskae biorqc pod uwag~ ww. kryteria wynosi 100. Za najkorzystniejszq uznana zostanie oferta z tqcznie najwi~kszq liczbq punktow. 6. Prezentacja Urz~du Miasta Rzeszowa Podstawa ponownej certyfikacji: norma PN-EN ISO 9001: 2009 Wyst~pujq wytqczenia w stosunku do wymagan normy, ktore dotyczq nast~pujqcych punktow: 7.3 Projektowanie i rozwoj 7.4 Zakupy Walidacja procesow i dostarczania produktu 7.6 Nadzorowanie wyposazenia do monitorowania i pomiarow Wytqczone wymagania nie wptywajq na zdolnose Urz~du Miasta Rzeszowa do dostarczania produktow spetniajqcych wymagania klienta i wymagania prawne. Procesy w Urz~dzie Miasta Rzeszowa zwiqzane Sq z jednq gfownq dziafalnosciq. Istnieje znaczna liczba przepisow regulujqcych dziafalnose. Urzqd Miasta Rzeszowa posiada certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujqcej. Waznose certyfikatu: 29 listopada 2015 r. Urzqd Miasta Rzeszowa funkcjonuje w budynkach: - Rynek 1, - Rynek 7,

6 - Rynek 11, - Rynek 12, - Joselewicza 4, - Mickiewicza 11, - Kopernika 15, - Okrzei 1, - Ofiar Getta 7, - Baldachowka 8, - Partyzantow loa, - Targowa 1, - Krola Kazimierza 9, - AI. Pod Kasztanami 8, - Hanasiewicza 10, - 3 Maja 7. Liczba zatrudnionych w Urz~dzie: 692 (bez uwzgl~dnienia osob zatrudnionych na zast~pstwo) wg stanu na dzien 26 maja 2015 r. 7. Dodatkowe informacje Osobq uprawnionq ze strony Zamawiajqcego do kontaktow z Wykonawcami jest pan Jacek Wrobel, tel Kontakt w dni robocze w godzinach , Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: l)odwotania post~powania, uniewaznienia go w kazdym czasie bez podania przyczyny, 2)zamkni~cia post~powania bez dokonania wyboru oferty, 3)zqdania szczegotowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie post~powania, 4 )wytqcznej interpretacji zapisow ogtoszenia. Sporzqdzil: Pod pis pracownika prowadzqcego post~powanie Pod pis i piecz~c dyrektora wydzialu zamawiajqcego 8. Za1ctczniki: Zatqcznik nr 1 - formularz oferty Zatqcznik nr 2 - projekt umowy

7 Zafqcznik nr 3 - wykaz urz~dow polskiej administracji samorzqdowej, ktorych system zarzqdzania jakosciq byf certyfikowany (recertyfikowany) na zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008) ze statusem certyfikacji: aktywna

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 Wschowa, 14.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem lokali na biura trenerów pracy w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 4/2014/TP, data: 07.04.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo