Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT"

Transkrypt

1 Webinarium Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT Dr Sławomir Krempa Mieczysław Gonta Marcin Jaworski Business Tax Consulting Team

2 Spis treści Przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji - obecnie 3 Czemu służą (mają służyć) 4 Ewolucja czy rewolucja - jak wyglądają szczegółowe założenia zmian? 6 12 Kogo w praktyce obejmą nowe regulacje? 8 Kto zyska, a kto straci na projektowanych zmianach? Przykłady Kiedy możemy spodziewać się uchwalenia zmian dotyczących niedostatecznej kapitalizacji? Jak dobrze wykorzystać czas pozostały do chwili wejścia w życie nowych przepisów? Podsumowanie

3 Przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji - obecnie ograniczenie odliczalności podatkowej odsetek od finansowania dłużnego uzyskanego przez podatnika od podmiotów powiązanych Podmiot dominujący w grupie Spółka Babka Spółka 3 Obecnie: limit niedostatecznej kapitalizacji wobec ww. kwalifikowanych pożyczkodawców określa stosunek zadłużenia do kapitału zakładowego wynoszący 3:1, przekroczenie powyższego limitu odsetki od pożyczek proporcjonalnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Spółka 4 Spółka Matka Pożyczkobiorca Spółka Córka Spółka 1 Spółka Siostra Spółka 2 3

4 Czemu służą (mają służyć) Cel (wg Ministerstwa Finansów) ograniczenie niekorzystnych fiskalnie skutków finansowania dłużnego podatnika przez podmioty z nim powiązane Zachowanie zdrowej proporcji kapitału i długu w finansowaniu działalności operacyjnej w celu ochrony podstawy opodatkowania Specyficzna klauzula antyabuzywna (tzw. safe haven rule) Stosowana od 1971 r. (Kanada), obecnie już często występuje w systemach podatkowych Niezharmonizowana treść występuje w różnych postaciach Limit zadłużenia jako x-krotność kapitału zakładowego / kapitałów własnych Odsetki odliczalne ograniczone do ułamka wypracowanego wyniku (najczęściej EBIT) tzw. earning stripping rules Ocena indywidualna Wskazywana również w dyskusji OECD nt. erozji podstawy opodatkowania 4

5 Pytanie do Państwa Czy obecne przepisy ograniczały odliczalność podatkową odsetek w Państwa Spółce? Odpowiedzi: - Tak - Nie 5

6 Ewolucja czy rewolucja - jak wyglądają szczegółowe założenia zmian? Wybór metody ustalania limitu tzw. niedostatecznej kapitalizacji Projekt ustawy zakłada możliwość wyboru pomiędzy: - zmodyfikowaną wersją obecnie obowiązujących zasad lub - nową, alternatywną metodą. O wyborze nowej, alternatywnej metody podatnicy muszą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie: - do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego lub - 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki (w przypadku podatników, którzy nie stosowali dotąd ograniczeń z zakresu niedostatecznej kapitalizacji). 6

7 Ewolucja czy rewolucja - jak wyglądają szczegółowe założenia zmian? (cd) Zmiany w zasadach obowiązujących obecnie: rozszerzenie zakresu pożyczkodawców kwalifikowanych o podmioty powiązane pośrednio (powiązania kapitałowe na poziomie min. 25% udziałów / akcji), odliczalne podatkowo tyko odsetki od pożyczek od pożyczkodawców kwalifikowanych w części w jakiej wartość zadłużenia wobec tych podmiotów nie przekracza kapitału własnego pożyczkobiorcy (z pewnymi wyłączeniami) [stosunek 1:1], kapitał własny to nie tylko kapitał zakładowy, również kapitały rezerwowe, zysk i inne kapitały, pożyczki udzielone podmiotom należącym do grupy pożyczkodawców kwalifikowanych pomniejszają wartość zadłużenia. System ulega skomplikowaniu 7

8 Kogo w praktyce obejmą nowe regulacje? Pożyczki od jakich podmiotów mogą zostać objęte zasadami niedostatecznej kapitalizacji? Stare zasady Nowe zasady Podmiot dominujący w grupie Podmiot dominujący w grupie Spółka Babka Spółka 3 Spółka Matka Spółka 3 Spółka 1 Spółka 2 Spółka 1 Spółka 2 Spółka 4 Spółka Matka Spółka Siostra Pożyczkobiorca Spółka Córka Pożyczkobiorca Spółka Córka Spółka Siostra Powiązania kapitałowe między podmiotami na poziomie minimum 25% udziałów / akcji Spółka Córka 8

9 Pytanie do Państwa Czy uzyskują Państwo finansowanie dłużne od jakichkolwiek podmiotów powiązanych pośrednio a nieobjętych dotychczasowymi zasadami tzw. niedostatecznej kapitalizacji? Odpowiedzi: - Tak - Nie 9

10 Ewolucja czy rewolucja - jak wyglądają szczegółowe założenia zmian? (cd) Nowa, alternatywna metoda zasady: możliwość wyboru dla podmiotów otrzymujących finansowanie od podmiotów powiązanych, ograniczenie odliczalności odsetek od pożyczek uzyskanych zarówno od kwalifikowanych pożyczkodawców jak i podmiotów niepowiązanych, odliczalne podatkowo odsetki od pożyczek w wysokości nieprzekraczającej wartości podatkowej aktywów (z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych) pomnożonej przez wysokość stopy referencyjnej NBP + 1,25%, udzielone pożyczki (w wartości nominalnej) są częścią ww. aktywów, dodatkowe ograniczenie możliwość odliczenia w danym roku odsetek o wartości nieprzekraczającej 50% zysku z działalności operacyjnej, nieodliczone w danym roku podatkowym odsetki można odliczyć w następnych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. 10

11 Ewolucja czy rewolucja - jak wyglądają szczegółowe założenia zmian? (cd) Nowa alternatywna metoda wymagania czasowe stosowania Stosowanie przez min. 3 lata podatkowe W przypadku rezygnacji ze stosowania obowiązek zawiadomienia naczelnika US w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym planowana jest rezygnacja. Decyzja o ponownym stosowaniu najwcześniej po upływie 3 lat następujących po roku, w którym zawiadomiono naczelnika US o rezygnacji. Możliwość wyboru przez podatnika metody należy ocenić pozytywnie ale należy się zastanowić czy restrykcje dotyczące zmiany metody są uzasadnione. 11

12 Przykłady 12

13 Kto zyska? - Przykłady Podmioty uzyskujące finansowanie od spółek matek/sióstr, które: Mają dużą wartość pożyczek udzielonych kwalifikowanym podmiotom w rozumieniu nowych przepisów Posiadają duże kapitały inne niż kapitał zakładowy Posiadają dużą wartość podatkową aktywów i uzyskują znaczny zysk z działalności operacyjnej Zadłużenie wobec KP Kapitał zakładowy Kapitał własny Wartość pożyczek udzielonych KP Odsetki od pożyczek otrzymanych od KP Wartość podatkowa aktywów 3 000* Zysk z działalności operacyjnej 300 Wartość odsetek w kosztach uzyskania przychodów Obecnie Po zmianach Obecnie Po zmianach Obecnie Po zmianach ,5 *przyjęta stopa referencyjna NBP = 2,5% 13

14 Kto straci? - Przykłady Podmioty o (relatywnie) niskiej wartości podatkowej aktywów oraz niskim zysku z działalności operacyjnej, które: Uzyskują finansowanie od kwalifikowanych pożyczkodawców niebędących spółkami matkami lub spółkami siostrami Posiadają wysoki kapitał zakładowy ale niskie kapitały własne Zadłużenie wobec udziałowców pośrednich Zadłużenie wobec matki lub siostry Kapitał zakładowy Kapitał własny Odsetki od pożyczek otrzymanych od KP Wartość odsetek w kosztach uzyskania przychodów Obecnie Po zmianach Obecnie Po zmianach

15 Pytanie do Państwa Jak Państwa zdaniem, planowane zmiany wpłyną na obciążenie podatkiem dochodowym w Państwa Spółce? Odpowiedzi: - Mogą zwiększyć obciążenie - Mogą zmniejszyć obciążenie - Nie będą miały wpływu 15

16 Kiedy możemy spodziewać się uchwalenia zmian dotyczących niedostatecznej kapitalizacji? Etap prac legislacyjnych Nowelizacja ustawy o CIT Druk 2330, wprowadzająca nowe zasady niedostatecznej kapitalizacji znajduje się już na etapie prac parlamentarnych. Pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się 7 maja 2014 r. W dniach maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego poświęcone omówieniu projektowanych nowelizacji i ewentualnych poprawek. Projekt nowelizacji wraz z poprawkami został rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 5 czerwca Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy nowelizującej, nowe przepisy miałyby obowiązywać od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. 16

17 Jak dobrze wykorzystać czas pozostały do chwili wejścia w życie nowych przepisów? Przepisy przejściowe Jeśli kwota udzielonej pożyczki (kredytu) została faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej generalnie stosuje się zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2015 r. Jeśli kwota udzielonej pożyczki (kredytu) została faktycznie przekazana po dniu wejścia w życie stosuje się nowe zasady. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., do końca przyjętego przez roku podatkowego stosuje się zasady obowiązujące do dnia 31 grudnia 2014 r. Rewolucja w zakresie zmian regulacyjnych, natomiast dzięki przepisom przejściowym podatnicy będą mieli możliwość ewolucyjnego przystosowania się do zmian. 17

18 Jak dobrze wykorzystać czas pozostały do chwili wejścia w życie nowych przepisów? (cd) Na podstawie analizy, kalkulacji i symulacji na danych dotychczasowych i oczekiwanych należy dokonać wyboru: czy przyspieszyć (opóźnić) uzyskanie finansowania? czy restrukturyzować obecnie spłacane pożyczki? w przypadku pożyczek udzielonych po 31 grudnia 2014: o która metoda będzie bardziej korzystna o jakie zmiany wprowadzić w strukturze grupowej, zasadach finansowania i w prowadzonej działalności gospodarczej? 18

19 Podsumowanie To bardzo istotna zmiana dla dużej grupy podatników Ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego Planowane regulacje są bardziej skomplikowane i znacznie bardziej restrykcyjne Każdy podmiot finansowany długiem grupowym powinien już teraz rozważyć wpływ nowych regulacji na jego biznes i zdecydować o tym, czy, kiedy i w jakim zakresie należy podjąć działania w celu zmodyfikowania struktury Nowe regulacje prawdopodobnie wejdą w życie od początku 2015 Dzięki przepisom przejściowym nie uderzą (prawie) w struktury już istniejące. 19

20 W razie pytań dr Sławomir Krempa Partner Dział Prawno-Podatkowy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o Mieczysław Gonta Dyrektor Dział Prawno-Podatkowy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o Marcin Jaworski Menedżer Dział Prawno-Podatkowy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o

21 Dziękujemy za uwagę! Niniejsza publikacja została opracowana w celach informacyjnych i zawiera jedynie ogólne wskazówki odnośnie przedmiotu publikacji. Jej zadaniem nie było udzielenie specjalistycznej porady. Nie powinni Państwo działać na podstawie informacji zawartych w publikacji bez uzyskania odnośnej specjalistycznej porady. Nie udziela się żadnego oświadczenia ani gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w publikacji i w zakresie dozwolonym prawem PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie bierze na siebie żadnych zobowiązań i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku zachowania staranności w związku z konsekwencjami działań lub zaniechań Państwa lub dowolnej innej osoby na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji oraz wszelkich decyzji podejmowanych na jej podstawie PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PricewaterhouseCoopers oraz odnosi się do sieci firm członkowskich PricewaterhouseCoopers International Limited (IL). Każda z firm stanowi oddzielny i niezależny podmiot prawny i żadna nie jest przedstawicielem IL ani żadnej innej firmy członkowskiej. IL nie świadczy żadnych usług na rzecz klientów. IL nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych swoich firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania ich zawodowego osądu ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. Żadna firma członkowska nie przyjmuje odpowiedzialności ani nie bierze na siebie zobowiązań z tytułu działań lub zaniechań dowolnych innych firm członkowskich i nie ma zdolności do kontrolowania zawodowego osądu jakiejkolwiek innej firmy członkowskiej ani IL, ani do zobowiązania ich do czegokolwiek w jakikolwiek sposób. 21

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Leasing uwagi już są

Aktualności MSSF. Leasing uwagi już są Aktualności MSSF W tym numerze: 1. Projekt RMSR dotyczący leasingu Listy z uwagami już są 2. Projekt RMSR dotyczący przychodów Czy to już meta? 3. Wiadomości z Cannon Street Zmiany o wąskim zakresie do

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. RMSR wprowadza wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych. Co nowego? www.pwc.com/ifrs

Aktualności MSSF. RMSR wprowadza wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych. Co nowego? www.pwc.com/ifrs Aktualności MSSF RMSR wprowadza wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych W numerze: 1 Wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych 2 Punkt widzenia Pracownicy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku

Data sporządzenia niniejszego dokumentu: 11 lutego 2008 roku Nicolas Games Sp. z o.o. Memorandum Informacyjne Autoryzowanym Doradcą jest GoAdvisers Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo