NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

2 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis inwestycyjnych 4. Opodatkowanie przekształceń w spółki osobowe 5. Używanie samochodów służbowych 6. Lokaty na rachunkach związanych z działalnością 7. Wystąpienie ze spółki osobowej 8. Sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych

3 ZAGRANICZNE SPÓŁKI KONTROLOWANE KATEGORIE 1. Spółki z rajów podatkowych 2. Spółki z krajów bez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wymianie informacji 3. Spółki z krajów pozostałych

4 KATEGORIA 1 Opodatkowane wszystkie dochody, jeśli przychód ponad 250,000 EURO Domniemany udział polskich podatników: 100% w dochodzie Zawsze obowiązek raportowania do końca 9. miesiąca po roku podatkowym

5 KATEGORIA 2 Opodatkowane wszystkie dochody, jeśli przychód ponad 250,000 EURO Wyjątek dla rzeczywistej działalności gospodarczej, jeśli udział dochodu w przychodzie nie przekracza 10% Domniemany udział polskich podatników: 100% w dochodzie, chyba że wspólnik potrafi wykazać udział rzeczywisty.

6 KATEGORIA 2 Wyjątek od opodatkowania dla: - udziałów mniej niż 25% (wraz z rodziną), lub - przychodów pasywnych poniżej 50% całości, lub - opodatkowanych wszystkich przychodów w kraju siedziby stawką co najmniej ¾ krajowej Zawsze obowiązek raportowania do końca 9. miesiąca po roku podatkowym

7 KATEGORIA 3 Warunki jak dla Kategorii 2: - udziałów przynajmniej 25% (wraz z rodziną), i - przychody pasywne co najmniej 50% całości, i - opodatkowanych choćby jednego z przychodów pasywnych w kraju siedziby stawką niższą od ¾ krajowej (chyba że zwolnienie z Dyrektywy Dywidendowej) Dla spółek z UE/EOG zwolnienie z opodatkowania i raportowania w przypadku rzeczywistej działalności gospodarczej

8 PRZYCHODY PASYWNE - dywidendy, - inne przychody z udziału w zyskach (likwidacja, umorzenie), - zbycie udziałów lub akcji, - przychody z wierzytelności i odsetek, - pożytki z pożyczek, gwarancji i poręczeń, - prawa autorskie i własności przemysłowej, - zbycie i realizacja praw z instrumentów finansowych

9 RZECZYWISTA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zarejestrowanie CFC wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego CFC wykonuje faktyczne czynności (lokal, personel, wyposażenie) - nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych - istnieje współmierność między zakresem działalności a aktywami CFC - zawierane przez CFC umowy są zgodne z rzeczywistością, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są sprzeczne z interesami CFC - CFC samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym lokalnych osób zarz.

10 OPODATKOWANY DOCHÓD - obliczony według polskich zasad, stawka 19% - pomniejszony o: dywidendy wypłacone z CFC polskiemu rezydentowi oraz o zyski kapitałowe (rozliczanie przez 5 lat w przypadku niewystarczającego dochodu), udział w podatku zapłaconym przez CFC w kraju siedziby - bez możliwości rozliczenia strat CFC - bez konsolidacji między CFC tego samego podatnika - udział pomniejsza się o opodatkowany już udział podmiotów zależnych od polskiego podatnika w tej CFC

11 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE I PŁATNOŚĆ - rejestr zagranicznych spółek kontrolowanych (wyjątek: z siedzibą w UE prowadzące rzeczywistą działalność) - ewidencja zdarzeń zgodnie z polskimi zasadami - termin: do końca 9. miesiąca po roku podatkowym - obowiązek udostępniania organom podatkowym i skarbowym rejestru i ewidencji w terminie 7 dni od wezwania - dodatkowe zeznanie podatkowe do końca 9. miesiąca po roku podatkowym, odrębne dla każdej z zagranicznych spółek kontrolowanych - zapłata podatku do końca 9. miesiąca po roku podatkowym

12 NIEDOSTATECZNA KAPITALIZACJA (2014) Dziś: 1. pożyczki od bezpośrednich udziałowców, 25% i więcej 2. od bezpośrednich spółek córek takich udziałowców, 25% i więcej - dług:kapitał 3:1, - wliczamy do długu w także zadłużenie wobec bezpośrednich udziałowców (25% i więcej) w kapitale bezpośrednich udziałowców dłużnika

13 NIEDOSTATECZNA KAPITALIZACJA (2015) Po zmianie: 1. pożyczki od pośrednich udziałowców, 25% i więcej 2. od pośrednich spółek córek takich udziałowców, 25% i więcej - dług:kapitał 1:1, - wliczamy do długu w przypadku 2. także zadłużenie wobec pośrednich udziałowców (25% i więcej) dłużnika

14 NIEDOSTATECZNA KAPITALIZACJA (2015) METODA ALTERNATYWNA - dla wszystkich kosztów odsetkowych (również od pożyczek od podmiotów niepowiązanych) - stopa referencyjna NBP (obecnie 2,00 proc.) + 1,25 pkt proc. - od wartości podatkowej aktywów, z wyjątkiem WNiP, na ostatni dzień roku podatkowego - nie więcej jednak niż 50% zysku z działalności operacyjnej - przy przekroczeniu limitów prawo do zaliczenia w koszty w ciągu następnych 5 lat - wybór metody alternatywnej: do końca 1. miesiąca roku podatkowego (lub od zawarcia umowy pożyczki), na 3 lata - - obowiązek informowania o rezygnacji

15 NIEDOSTATECZNA KAPITALIZACJA PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - nowe zasady tylko dla nowych pożyczek - dla pożyczek (kwot) przekazanych przed 1 stycznia 2015 stosuje się zasady z chyba że podatnik woli metodę alternatywną

16 OGRANICZENIE ZWOLNIENIA W PIT DLA POLIS INWESTYCYJNYCH Dziś (2014): Podatek dochodowy od osób fizycznych, zasada ogólna (art. 21 ust. 1 pkt 4) zwalnia z opodatkowania kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych). Wyjątki: - odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej), - dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 (ubezpieczenia związane z funduszami kapitałowymi).

17 OGRANICZENIE ZWOLNIENIA W PIT DLA POLIS INWESTYCYJNYCH Dziś (2014): Ubezpieczenia związane z funduszami kapitałowymi (art. 24 ust. 15): dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

18 OGRANICZENIE ZWOLNIENIA W PIT DLA POLIS INWESTYCYJNYCH Zmiany do ustawy PIT od 2015: Dodatkowe wyjątki od zwolnienia (art. 24 ust. 15a i 15b): dochodem podatkowym jest różnica pomiędzy kwotą świadczenia wypłacaną z tytułu ubezpieczeń na życie lub dożycie (w której świadczenie ustalane jest w oparciu o określone indeksy, inne wartości bazowe lub powiększenie składek o określony wskaźnik, chyba że w związku z umową ubezpieczenia tworzona jest przez zakład ubezpieczeń rezerwa w dziele ubezpieczeń na życie przy wykorzystaniu tzw. stopy technicznej), a sumą wpłaconych składek.

19 OGRANICZENIE ZWOLNIENIA W PIT DLA POLIS INWESTYCYJNYCH Zmiana zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi nowe zasady mają zastosowanie tylko do umów ubezpieczenia zawartych po (realizacja konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych). Wyjątkiem są stare umowy zmienione, odnowione lub przedłużone po tej dacie opodatkowaniu podlega dochód przypadający proporcjonalnie na okres po

20 PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W OSOBOWE dziś (2014): niepodzielone zyski opodatkowane jak dywidenda zmiana (od 2015): opodatkowane także zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy zamknięta możliwość uniknięcia opodatkowania przez wcześniejsze przekazanie zysku na kapitał zapasowy uchwałą wspólników

21 UŻYWANIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (PIT) Od 1 stycznia 2015 wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w sposób zryczałtowany. Wynosi ona: zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm 3 ; zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm 3. Wykorzystywanie samochodu służbowego przez część miesiąca - 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień.

22 LOKATY NA RACHUNKACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ (PIT) Ustawowe rozstrzygnięcie kontrowersji czy odsetki od lokat są przychodem z działalności czy z kapitałów pieniężnych. Od 1 stycznia 2015 roku przychodem z działalności są odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetki od lokat i innych form oszczędzania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach. Wszelkie inne odsetki są przychodem z kapitałów pieniężnych.

23 WYSTĄPIENIE ZE SPÓŁKI OSOBOWEJ dziś (2014): Otrzymany przychód pomniejsza się o (1) koszt nabycia/objęcia udziału w spółce osobowej oraz o (2) uzyskaną przez wspólnika przed wystąpieniem ze spółki nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania pomniejszoną o (3) wypłaty otrzymane przez wspólnika z udziału w takiej spółce.

24 WYSTĄPIENIE ZE SPÓŁKI OSOBOWEJ po zmianach (2015): Otrzymany przychód pomniejsza się o (1) koszt nabycia/objęcia udziału w spółce osobowej oraz o (2) uzyskaną przez wspólnika przed wystąpieniem ze spółki nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania pomniejszoną o (3) wypłaty otrzymane przez wspólnika z udziału w takiej spółce oraz o (4) wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

25 SANKCJE ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH dziś (2014): przez sąd rejestrowy, do zł z możliwością ponowienia plus teoretycznie grzywna i ograniczenie wolności z KK po zmianach (2015): również przez urząd skarbowy, jako wykroczenie w KKS grzywna od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i zapraszam do dyskusji

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Podatki 2013 www.tpa-horwath.pl Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Członek Crowe Horwath International (Zurych, Szwajcaria) stowarzyszenia niezależnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo