NEWSLETTER PODATKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER PODATKOWY"

Transkrypt

1 Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Wynagrodzenie rad nadzorczych obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne Spółki, w których funkcjonują rady nadzorcze do 8 stycznia 2015 r. powinny zgłosić do ubezpieczenia społecznego ich członków otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. Od początku roku zostali oni bowiem objęci obowiązkowym ubezpieczeniem. Co istotne, wynagrodzenie członków rad nadzorczych zostało obciążone składkami bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty. Członkowie rad nadzorczych nie są natomiast objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Jeśli członkowi rady nadzorczej wynagrodzenie zostanie przyznane dopiero po pewnym czasie od momentu powołania, to obowiązek ubezpieczeń społecznych powstaje dopiero od dnia przyznania wynagrodzenia. Na swojej stronie internetowej ZUS poinformował, że: w sytuacji, gdy członkowi rady nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, jednakże w całości za okres sprzed r., tj. okres w którym podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub nie podlegał temu ubezpieczeniu, kwota tego wynagrodzenia nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 2. VAT Potwierdzenie rejestracji podatnika tylko na jego wniosek Od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego nie ma już obowiązku wydawać każdemu nowemu podatnikowi VAT potwierdzenia rejestracji. Dokument taki jest wydawany tylko na wniosek podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego. Takie są konsekwencje nowelizacji art. 96 ust. 4 Ustawy o VAT. Zmiany zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662). Dzięki niej nowe podmioty mogą uniknąć konieczności zapłaty 170 zł opłaty skarbowej z tytułu wydania potwierdzenia rejestracji jako podatnika VAT. Zmiany nie objęły samego obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Należy je złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Nie jest to obowiązkowe w przypadku podmiotów, u których sprzedaż jest zwolniona podmiotowo ze względu na niskie obroty oraz wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT lub rozporządzeń Ministra Finansów. 1

2 3. VAT Posiadanie statusu AEO umożliwia rozliczenie VAT w deklaracji Od początku 2015 r. upoważnieni przedsiębiorcy mogą rozliczać VAT należny związany z importem w tej samej deklaracji podatkowej, w której wykazują podatek naliczony. Nie muszą zatem, zgodnie z zasadą ogólną, kwoty podatku związanego z importem wpłacać na konto urzędu celnego w terminie 10 dni od powiadomienia o jego wysokości. Dotychczas z takiego udogodnienia korzystały tylko podmioty, które importowały towary objęte w Polsce procedurą uproszczoną. Ustawodawca uznał jednak, że celowe jest przyznanie uprawnienia rozliczania VAT należnego w deklaracji również podatnikom, którzy posiadają status upoważnionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Nowe rozwiązanie ma na celu m.in. poprawę konkurencyjności polskich portów. Dotychczas część importerów wybierało bowiem odprawę towarów w Niemczech lub Holandii ze względu na korzystniejsze przepisy podatkowe. Zwracamy uwagę, że o zamiarze rozliczania VAT należnego w deklaracji podatnik powinien zawiadomić naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował to rozwiązanie. 4. Akcyza Można już składać wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Podatnicy akcyzy uzyskali możliwość jednoznacznego ustalenia klasyfikacji towaru. W tym celu należy złożyć odpowiednio wypełniony formularz WIA-WN. Na tej podstawie Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu wyda wiążącą informację akcyzową (WIA). Jest to decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego (albo samochodu osobowego) akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Decyzja ta określa klasyfikację wyrobu akcyzowego (albo samochodu osobowego) w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo rodzaj wyrobu akcyzowego przez jego szczegółowy opis. WIA powinna zostać wydana najpóźniej po trzech miesiącach. Pozwoli ona ustalić obowiązki podatnika, np. stawkę podatku i moment powstania obowiązku podatkowego. Organem odwoławczym od decyzji i postanowień Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w sprawie WIA jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Procedura wydawania WIA określona jest w art. 7d 7k ustawy o podatku akcyzowym. 2

3 5. CIT Istotne zmiany w przepisach dotyczących cienkiej kapitalizacji Od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych u podmiotów powiązanych. Po pierwsze zmienił się sposób określania limitu wysokości odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Dotychczas podstawą obliczenia limitu była trzykrotność kapitału zakładowego spółki, tzn. ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów podlegały odsetki od pożyczek o wartości przekraczającej ten próg. Od 1 stycznia 2015 r. wysokość kapitału zakładowego nie ma znaczenia. To dlatego, że obecnie podstawą obliczenia limitu odsetek zaliczanych do kosztów na podstawie przepisów o cienkiej kapitalizacji jest wysokość kapitału własnego spółki. Wartość kapitału własnego określa się bez uwzględnienia kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Dla dużej grupy podmiotów (z niskim kapitałem zakładowym i wysokimi kapitałami zapasowymi) jest to korzystna zmiana. Wiele spółek straci jednak możliwość zaliczania części odsetek do kosztów podatkowych ze względu na rozszerzenie katalogu podmiotów, od których pożyczki podlegają ograniczeniom. Od 1 stycznia 2015 r. przepisy o cienkiej kapitalizacji obejmują bowiem również pożyczki od udziałowców (akcjonariuszy) pośrednich. 6. CIT Można wybrać ogólne ograniczenie kosztów finansowych Spółka lub spółdzielnia, która otrzymuje pożyczkę podlegającą przepisom o cienkiej kapitalizacji może postanowić, że nie chce ich stosować w brzmieniu wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (zostały one opisane powyżej). W zamian będzie jednak musiała stosować ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15c ustawy o CIT. Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. Pozwala on podatnikom zdecydować, czy chcą stosować art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT (czyli przepisy o cienkiej kapitalizacji), czy też wybrać zupełnie nowe ograniczenie kosztów finansowych. W przypadku wyboru drugiego wariantu, zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają odsetki od wszelkich pożyczek/kredytów zaciągniętych przez podatnika, w tym od podmiotów niepowiązanych, w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi wartości stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych). 3

4 Wydaje się, że wybór powyższej metody może być korzystny dla spółek, które finansują swoją działalność przede wszystkim poprzez środki uzyskane od podmiotów powiązanych. Każdy przypadek wymaga jednak szczegółowej analizy. Na jej przeprowadzenie nie ma wiele czasu. To dlatego, że podmioty, które przed 1 stycznia 2015 r. zawarły umowę podlegającą dotychczasowym przepisom o cienkiej kapitalizacji mogą, począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru nowej metody (określonej w art. 15c ustawy o CIT w obecnym brzmieniu), ale muszą o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Jeśli spółka wybrała rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, to o wyborze nowej metody musi więc zawiadomić do końca stycznia. W przeciwnym razie zobowiązana będzie do stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w nowym brzmieniu. Zmianę stosowanej metody ograniczania kosztów finansowych trzeba dokładnie przemyśleć, ponieważ nową metodę trzeba będzie stosować co najmniej przez trzy lata. Wyroki i interpretacje 1. TSUE Zwiększają się szanse na odzyskanie PCC od restrukturyzacji z udziałem S.K.A. W dniu 18 grudnia 2014 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie Drukarni Multipress (C- 357/13). Zgodził się w niej z przedstawioną w czasie rozprawy argumentacją Marka Kolibskiego oraz Konrada Turzyńskiego. W konsekwencji uznał, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Rozprawa odbyła się 22 października 2014 r. Pozytywny wyrok Trybunału będzie oznaczał, że w dużej części przypadków opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie powinno w ogóle mieć miejsca, np. w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.K.A. lub aportu do S.K.A. składników majątkowych innych niż przedsiębiorstwo. Podatek pobierany był więc nienależnie i jako taki powinien zostać podatnikom zwrócony z odsetkami. 4

5 Podatek od czynności cywilnoprawnych, w zakresie opodatkowania umów spółek, podlega pełnej harmonizacji. Oznacza to, że polskie przepisy muszą być w pełni zgodne z zasadami opodatkowania wskazanymi w prawie UE. Wątpliwości co do prawidłowego uwzględnienia przez polskiego ustawodawcę postanowień przepisów europejskich powziął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zarówno w postępowaniu prowadzonym przed polskim sądem administracyjnym, jak i w postępowaniu przed Trybunałem podatnika reprezentuje Kancelaria KNDP. Obecnie nie jest jeszcze znana data opublikowania wyroku TSUE. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zwykle jest on zbieżny ze stanowiskiem Rzecznika Generalnego. 2. Minister Finansów Karnety do klubów fitness z obniżoną stawką Opłaty za wstęp i korzystanie z urządzeń sportowych są obciążone 8 proc. VAT. Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 2 grudnia 2014 r. (PT1/033/32/354/LJU/14). Na stanowisko Ministra wpłynęło korzystne dla podatników orzecznictwo. Wcześniej twierdził on, że skoro obniżona stawka ma zastosowanie do pozostałych usług związanych z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu, to nie obejmuje możliwości korzystania ze sprzętu sportowego. Sądy uznały jednak taką wykładnię za nieprawidłową i Minister zgodził się z ich argumentami. W opisywanej interpretacji ogólnej Minister powołał się m.in. na Słownik Języka Polskiego, który definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś. W konsekwencji stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp na siłownię czy do parku rozrywki). W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z: Michał Dec partner, doradca podatkowy tel lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii Konrad Piłat doradca podatkowy tel KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy ul. Miodowa 1, Warszawa, tel.: ; Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 5

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo