Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r."

Transkrypt

1 Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014

2 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat rezydencji termin ważności, 3. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (TP), 4. Zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji (TC), 5. Alternatywna metoda kalkulacji odsetek, 6. Kontakt. 1

3 Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

4 Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) (1) Regulacje w zakresie CFC nie miały dotąd swojego odpowiednika w polskich przepisach podatkowych. Przepisy o CFC nie będą miały zastosowania do: 1. spółek z krajów UE i EOG, jeżeli CFC prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu od całości dochodów, 2. dla spółek z krajów innych niż UE i EOG, jeżeli: CFC prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu od całości dochodów, dochód CFC nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie, istnieje podstawa prawna z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. 3. dla spółek o niewielkich przychodach, jeżeli przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej Przepisy o CFC będą miały zastosowanie do zagranicznych spółek kontrolowanych, które: 1. mają siedzibę lub zarząd lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową albo innym kraju, z którym: albo Polska nie zawarła umowy międzynarodowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania albo UE nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, 2. spełnia ją łącznie następujące warunki: w spółce tej podatnik posiada: nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25%: o o o udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, >50% dochodów CFC stanowi dochód pasywny. co najmniej jeden rodzaj dochodów pasywnych, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki niższej niż 19% lub jest zwolniony/wyłączony z opodatkowania. Wyjątek: zwolnienie na podstawie dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mających zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. 3

5 Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) (2) Zasady obliczania podatku: 1. dochód zagranicznej spółki = dochód ustalony zgodnie z przepisami Ustawy CIT, 2. eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku spółek zależnych, 3. odliczenia od podatku. Obowiązki ewidencyjne i informacyjne: 1. prowadzenie rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, 2. prowadzenie odrębnej ewidencji na potrzeby określenia dochodu i wysokości odpisów amortyzacyjnych, 3. udostępnienie organom podatkowym ww. rejestru i ewidencji w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, 4. złożenie zeznania podatkowego. 4

6 Certyfikat rezydencji termin ważności

7 Certyfikat rezydencji Dotychczas brak było regulacji w zakresie ważności certyfikatu rezydencji. Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne prezentowały różne podejścia w tym zakresie. Nowe przepisy wprowadzą następujące zmiany: 1. Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostanie udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności przyjmuje się, że jest on ważny 12 miesięcy (od dnia wydania). 2. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy miejsce siedziby podatnika ulegnie zmianie podatnik niezwłocznie musi udokumentować zmianę nowym certyfikatem rezydencji. 3. Odpowiedzialność została przeniesiona na podatnika. 4. Jeżeli z posiadanej przez płatnika faktury lub umowy wynika, że miejsce siedziby podatnika w ciągu 12 miesięcy uległo zmianie, a płatnik nie ma nowego certyfikatu założenie że certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy przestaje obowiązywać od momentu uzyskania faktury lub umowy. 6

8 Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (TP)

9 Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (TP) Obowiązek dokumentacyjny: Zgodnie z planowanymi zmianami obowiązkiem sporządzenia dokumentacji objęte zostaną umowy (w tym umowy zawarte z podmiotami z tzw. rajów podatkowych): spółki osobowej (niebędącej osobą prawną), wspólnego przedsięwzięcia, inne umowy o podobnym charakterze. W dokumentacji (inne czynniki) należy opisać w szczególności przyjęte w umowie zasady udziału wspólników w zysku/uczestnictwa w stratach. Obowiązek sporządzenia dokumentacji w przypadku powyższych umów powstanie po przekroczeniu limitu ( dla umów z podmiotami z rajów podatkowych). Wskazany limit dotyczy wartości wkładów wniesionych do spółki osobowej lub wartości wspólnego przedsięwzięcia określonej w umowie (lub przewidywanej wartości przedsięwzięcia na dzień zawarcia umowy). Nowelizacja przepisów przewiduje również nałożenie obowiązku dokumentacyjnego na transakcje realizowane pomiędzy podatnikiem a jego zagranicznym zakładem (transakcje przypisane do tego zakładu). Pozostałe istotne zmiany: Doprecyzowanie katalogu powiązań powiązania powstają, gdy te same osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne posiadają udział w kapitale podmiotu lub biorą udział w jego zarządzaniu; Szacowanie dochodów podatnika w związku z transakcji z zagranicznym zakładem możliwość badania prawidłowości dochodów przypisanych do zakładu Korekta przy oszacowaniu dochodów w transakcji pomiędzy podatnikami krajowymi przepis przewiduje drugostronną korektę dochodów w przypadku dokonania oszacowania w transakcji krajowej 8

10 Zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji (TC)

11 Zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji (TC) (1) Obowiązujące przepisy Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów): a) udzielonych spółce przez tzw. podmioty kwalifikowane, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec tych podmiotów osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki, b) udzielonych przez spółkę siostrę, jeżeli wartość zadłużenia wobec spółki siostry oraz podmiotów kwalifikowanych osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. Podmioty kwalifikowane: wspólnik/wspólnicy posiadający (bezpośrednio) nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki oraz spółki siostry (w odniesieniu do poziomu zadłużenia również podmioty posiadające 25% udziałów wspólnika/wspólników). Zmiany w przepisach obowiązujacych Cel: rozszerzenia zakresu pożyczek (kredytów), od których odsetki objęte będą ograniczeniami w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów): a) udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie równowartość kapitału własnego spółki, b) udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki wobec spółki udzielającej pożyczkę oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie równowartość kapitału własnego spółki, - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. 10

12 Zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji (TC) (2) Podmioty kwalifikowane: Udziałowiec pośredni 25% 25% Udziałowiec pośredni 25% Udziałowiec bezpośredni Spółka 2 25% Udziałowiec bezpośredni Udziałowiec bezpośredni 25% 25% Spółka 1 Spółka 2 11

13 Zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji (TC) (3) Wskaźnik posiadanych udziałów: 3:1 1:1 Dzień określenia wartości kapitału własnego: Przepisy przejściowe Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 16 ust. 6 ustawy stosuje się w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. określany na dzień zapłaty odsetek określony na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek Ustalając wartość kapitału własnego, nie uwzględnia się: kapitałów z aktualizacji wyceny, kapitału własnego pochodzącego z otrzymanych pożyczek podporządkowanych, wartości kapitału zakładowego spółki, jaka nie została na ten kapitał przekazana lub wartości jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek, przysługującymi wspólnikom, WNiP, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a 16m. 12

14 Alternatywna metoda kalkulacji odsetek

15 Alternatywna metoda kalkulacji odsetek zaliczanych do KUP (1) Na czym polega alternatywna metoda rozliczania odsetek? Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym mogą podlegać odsetki od pożyczek w wysokości nieprzekraczającej wartości iloczynu: wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1,25 p.p. oraz wartości podatkowej aktywów (w rozumieniu UoR), z wyjątkiem WNiP, według stanu na ostatni dzień danego roku podatkowego, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek. Kto może wybrać metodę? Spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę lub pożyczki, w rozumieniu art. 16 ust. 7b, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ( ). Kiedy można skorzystać z metody? O wyborze metody należy zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (lub w ciągu 30 dni od dnia zawarcia, w trakcie roku, umowy pożyczki podlegającej ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji jeżeli wcześniej nie stosowano tych ograniczeń zasady stosuje się do odsetek od początku tego roku). 14

16 Alternatywna metoda kalkulacji odsetek zaliczanych do KUP (2) Dodatkowe ograniczenia: Wartość odsetek wyliczonych zgodnie z metodą alternatywną, podlegająca zaliczeniu w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów nie może być wyższa niż 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy zgodnie z UoR. Powyższe ograniczanie nie będzie jednak miało zastosowania do banków i innych instytucji finansowych, leasingodawców i faktorów (po spełnieniu określonych warunków). Jednocześnie odsetki niezaliczone do KUP w danym roku będą podlegały odliczeniu w pięciu kolejnych latach podatkowych zasady podobne jak dla rozliczania strat. Wyjątek: utrata prawa do odliczenia odsetek w przypadku rezygnacji ze stosowania metody alternatywnej oraz, co do zasady, przekształcenia, podziału, łączenia spółki. Pozostałe zasady stosowania metody alternatywnej: Zasady kalkulacji zaliczek miesięcznych z zastosowaniem metody alternatywnej. Ustalenie wartości odsetek zaliczanych do KUP w sytuacji zmiany stopy referencyjnej oraz roku podatkowego dłuższego/krótszego niż 12 miesięcy. Stosowanie metody alternatywnej zwalnia ze stosowania ograniczeń z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61. Metodę stosuje się przynajmniej przez 3 kolejne lata podatkowe (podobnie jak w przypadku metody rachunkowej dla kalkulacji różnic kursowych). Uwaga! Metodę alternatywną stosuje się do wszystkich odsetek (również od pożyczek udzielonych przez podmioty niepowiązane) 15

17 Rafał Burzyński Senior Manager, Tax Dziękujemy za uwagę KPMG Tax M. Michna sp.k. ul. Chłodna 51, Warszawa 2014 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG cutting through complexity są zarejestrowanymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi KPMG International Cooperative (KPMG International).

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT

Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. niedostatecznej kapitalizacji wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT www.pwc.com Webinarium Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT Dr Sławomir Krempa Mieczysław Gonta Marcin Jaworski Business Tax Consulting Team

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Wynagrodzenie rad nadzorczych obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne Spółki, w których funkcjonują rady nadzorcze do 8 stycznia 2015 r. powinny zgłosić do

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku

Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku P U L S R E W I T U Nr 1/2010 Gdańsk, I kwartał 2010 roku Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wznowiliśmy wydawanie Naszego NEWSLETTERA. Mamy nadzieję, iŝ opracowane przez nas informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 3 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 3 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 3 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo