Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Podręcznik użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Instrukcje obsługi BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Instrukcje użytkowania BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Instrukcja użytkowania BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

2 Skrót instrukcji:... 4 Bezpieczestwo w ruchu drogowym.. Deklaracja zgodnoci Wskazówki dotyczce czyszczenia... 5 Wskazówki dotyczce utylizacji Zakres dostawy.... Uruchamianie Zakladanie i zdejmowanie panelu obslugi..... Wlczanie/wylczanie. 6 Glono. 6 Jasno wywietlacza...

3 ... 7 Wlczanie/wylczanie trybu demo Komunikaty drogowe Tryb obslugi radia RDS.. 7 Przejcie na tryb obslugi radia lub wybór poziom zapisu.. 8 Ustawianie stacji Ustawianie wskazania Tryb CD/MP3/WMA/iPod Informacje podstawowe.

4 ...10 Wybieranie trybu CD/MP3/WMA/iPod.. 11 Wkladanie/wyjmowanie plyty CD.11 Podlczanie/odlczanie nonika danych USB Wybór utworu Wybór katalogu (tylko w trybie MP3/WMA/iPod)...12 Szybkie wyszukiwanie...12 Przerwanie odtwarzania Odtwarzanie wszystkich utworów Odtwarzanie utworów w kolejnoci losowej Ponowne odtwarzanie pojedynczych utworów lub katalogów..

5 ...13 Ustawianie wskazania Tryb przegldarki Zewntrzne ródla dwiku. 15 Przednie gniazdo AUX-IN Ustawienia dwiku Otwieranie i zamykanie menu,,audio" Wprowadzanie ustawie w menu,,audio" Ustawienia uytkownika.. 16 Wywolywanie menu uytkownika oraz wybór menu...

6 ...16 Wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" Wprowadzanie ustawie w menu,,display" (Wywietlacz) Wprowadzanie ustawie w menu,,volume" (Glono) Wprowadzanie ustawie w menu,,clock" (Godzina) Wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne) Ustawienia fabryczne.. 19 Przydatne informacje.. 20 Gwarancja...

7 ...20 Serwis Dane techniczne Instrukcja montau Wskazówki dotyczce bezpieczestwa Wskazówki dotyczce bezpieczestwa Urzdzenie wyprodukowane zostalo zgodnie z aktualnymi standardami rozwoju techniki i ogólnie uznanymi zasadami bezpieczestwa. Mimo to nieprzestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek dotyczcych bezpieczestwa wie si z rónego rodzaju zagroeniami. Instrukcja zawiera istotne informacje na temat latwego i bezpiecznego montau radia samochodowego oraz jego obslugi. Przed rozpoczciem uytkowania radia samochodowego naley dokladnie przeczyta cal instrukcj. Przechowuj instrukcj w takim miejscu, aby w kadej chwili byla dostpna dla wszystkich uytkowników. W przypadku przekazania radia samochodowego osobom trzecim, naley dolczy niniejsz instrukcj. Oprócz tego uwzgldni instrukcje innych urzdze, których uytkowanie ma zwizek z radiem samochodowym. Bezpieczestwo w ruchu drogowym Naley przestrzega poniszych wskazówek dotyczcych bezpieczestwa w ruchu drogowym: Uytkowanie urzdzenia nie powinno zaklóca bezpiecznej jazdy. W razie wtpliwoci naley zatrzyma si w bezpiecznym miejscu i obslugiwa urzdzenie w czasie postoju. Panel obslugi naley zdejmowa i zaklada wylcznie podczas postoju pojazdu. Zawsze nastawia umiarkowan glono, aby chroni sluch i móc odbiera akustyczne sygnaly ostrzegawcze (np. policj). Jeli dwik jest wylczony (np. przy zmianie ródla dwiku), zmiana glonoci nie jest slyszalna. Nie zwiksza poziomu glonoci, gdy dwik jest wylczony. Ogólne wskazówki dotyczce bezpieczestwa Przestrzega poniszych wskazówek, aby chroni si przed obraeniami ciala: Nie wolno otwiera ani modyfikowa urzdzenia. W urzdzeniu znajduje si laser klasy 1, który moe uszkodzi wzrok. Nie zwiksza poziomu glonoci, gdy dwik jest wylczony, np. przy zmianie ródla dwiku. Zmiana glonoci podczas wyciszenia dwiku nie bdzie slyszalna. Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urzdzenie przeznaczone jest do montau i pracy z 12 V napiciem pokladowym pojazdu i naley je zamontowa w kieszeni zgodnej z norm DIN. Naley przestrzega wartoci granicznych mocy podanych w danych technicznych. Naprawy oraz ewentualny monta zleci fachowcowi. Wskazówki montaowe Urzdzenie mona zamontowa samodzielnie tylko w przypadku dysponowania dowiadczeniem w zakresie w montau radia samochodowego i znajomoci zagadnie elektryki samochodowej. W tym celu naley przestrzega instrukcji montau zamieszczonej na kocu tej instrukcji. Zastosowane symbole W niniejszej instrukcji obslugi zastosowano nastpujce symbole: NIEBEZPIECZESTWO! Ostrzeenie przez obraeniami OSTRONIE! Ostrzeenie przed uszkodzeniem napdu CD NIEBEZPIECZESTWO! Ostrzeenie przed wysokim poziomem glonoci Znak CE potwierdza zgodno z wytycznymi UE. u Oznacza wykonywanie czynnoci Oznacza wyliczanie 4 Wskazówki dotyczce czyszczenia Wskazówki dotyczce utylizacji Zakres dostawy Uruchamianie Deklaracja zgodnoci Firma Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG owiadcza, e radio samochodowe Cupertino 220 spelnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 2004/108/EWG. Deklaracja zgodnoci znajduje si w Internecie pod adresem 1 przewód komory A 1 przewód komory B Wyposaenie dodatkowe (nie wchodzi w zakres dostawy) Korzysta z wyposaenia dodatkowego dopuszczonego przez firm Blaupunkt. Wicej informacji mona uzyska u dystrybutora produktów firmy Blaupunkt lub w internecie pod adresem Wskazówki dotyczce czyszczenia Rozpuszczalniki, rodki czyszczce oraz cierne, jak równie spraye do czyszczenia kokpitów i rodki do pielgnacji tworzyw sztucznych mog zawiera skladniki, które moglyby uszkodzi powierzchni urzdzenia. Do czyszczenia radia samochodowego uywa wylcznie suchej lub lekko zwilonej ciereczki. W razie potrzeby oczyci styki panelu obslugi za pomoc mikkiej ciereczki nasczonej rodkiem zawierajcym alkohol. Uruchamianie Uwaga ruby Przed uruchomieniem radia samochodowego naley upewni si, e usunite zostaly ruby zabezpieczajce urzdzenie podczas transportu (patrz rozdzial,,instrukcja montau"). Wskazówki dotyczce utylizacji obslugi Zuytego urzdzenia nie wolno wyrzuca wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Aby zutylizowa urzdzenie, naley odda je do jednego z lokalnych punktów zbiórki zuytego sprztu. Zakladanie i zdejmowanie panelu W celu zabezpieczenia przed kradzie urzdzenie wyposaone jest w zdejmowany panel obslugi (Release-Panel). W chwili dostawy panel jest umieszczony w pokrowcu dostarczonym wraz z urzdzeniem. Aby uruchomi odbiornik po zamontowaniu, naley najpierw zaloy panel obslugi (patrz akapit,,zakladanie panelu obslugi" w niniejszym rozdziale). Opuszczajc pojazd naley zawsze zabiera ze sob panel obslugi. Bez panelu obslugi urzdzenie nie przedstawia adnej wartoci dla zlodzieja. Ostronie Uszkodzenie panelu obslugi Nie dopuci do upadku panelu obslugi na ziemi. Podczas transportu zabezpieczy panel obslugi przed uderzeniami, a styki przed zanieczyszczeniami. Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje: 1 radio samochodowe 1 instrukcj obslugi/montau 1 pokrowiec na panel obslugi 1 ram mocujc 1 przejciówka do gniazda antenowego 2 narzdzia do demontau Rozszerzony zakres dostawy (dotyczy tylko ): 1 rczny pilot zdalnego sterowania (wraz z bateriami) 5 Uruchamianie Nie naraa panelu obslugi na bezporednie dzialanie promieni slonecznych lub innych ródel ciepla.

8 Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

9 Unika bezporedniego kontaktu styków panelu obslugi ze skór. Zakladanie panelu obslugi u Wsun panel obslugi w mocowanie przy prawej krawdzi obudowy. u Delikatnie docisn panel obslugi w lewe mocowanie, a zaskoczy na swoje miejsce. Zdejmowanie panelu obslugi u Nacisn przycisk 1, aby odblokowa panel obslugi. Lewa strona panelu odlcza si od urzdzenia i jest chroniona przed wypadniciem przez uchwyt. u Panel obslugi odchyli lekko w lewo, a wysunie si z prawego uchwytu. u Ostronie wyj panel obslugi z lewego uchwytu. Wskazówka: Gdy tylko panel obslugi zostanie wyjty, urzdzenie wylczy si automatycznie. Wlczanie/wylczanie Wlczanie/wylczanie za pomoc przycisku wl./wyl. u Aby wlczy, nacisn przycisk wl./wyl. 3. Urzdzenie zostaje wlczone. u Aby wylczy, nacisn i przytrzyma przycisk wl./wyl. 3 dluej ni 2 sekundy. Urzdzenie zostaje wylczone. Wskazówka: W przypadku wlczenia urzdzenia przy wylczonym zaplonie silnika pojazdu, po 1 godzinie urzdzenie zostanie automatycznie wylczone, aby oszczdza akumulator pojazdu. Wylczanie/wlczanie poprzez zaplon pojazdu Jeli urzdzenie polczone jest ze stacyjk pojazdu zgodnie z instrukcj montau i nie zostalo wylczone przyciskiem wl./wyl. 3, jego wylczenie lub wlczenie nastpuje wraz z zaplonem silnika pojazdu. Glono Ustawianie glonoci Poziom glonoci regulowany jest w przedziale od 0 (wyl. ) do 50 (maks.). u Aby zmieni glono, obraca regulator glonoci 4. Wskazówka: Jeli telefon podlczony jest do radia samochodowego, jak opisna wywietlaczu ). widoczny jest symbol zatoru drogowego ( Podczas nadawania komunikatów drogowych na wywietlaczu pojawia si,,traffic" (Komunikacja). Priorytet mona wlczy i wylczy w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" (Tuner)", punkt menu,,traf" (Informacje drogowe)). 7 Tryb obslugi radia Wskazówka: W przypadku ustawienia regionu innego ni,,europe" (Europa), funkcja RDS zostanie automatycznie wylczona. Chcc korzysta w wybranym regionie z sygnalów RDS wysylanych przez dostpne stacje radiowe, naley wlczy funkcj RDS w menu uytkownika. Uruchamianie wyszukiwania stacji u Aby uruchomi wyszukiwanie stacji, nacisn i przytrzyma przycisk / 7 przez ok. 2 sekundy. Nastawiona zostanie nastpna odbierana stacja. Wskazówki: Dotyczy regionu,,europe" (Europa): W zakresie fal FM, przy wlczonym priorytecie komunikatów drogowych ( ) nastawiane bd wylcznie stacje nadajce komunikaty drogowe. Mona ustawi czulo wyszukiwania (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" (Tuner)", punkt menu,,sens" (Czulo)). Jeli funkcja PTY jest wylczona, wyszukiwanie stacji mona wlczy równie przez nacinicie przycisku / 7. Przejcie na tryb obslugi radia lub wybór poziom zapisu W rónych regionach odbioru dostpne s nastpujce poziomy zapisu: Region EUROPE (Europa) USA S-AMERICA (Ameryka Poludniowa) THAILAND Poziomy zapisu FM1, FM2, FMT, MW, LW FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT u Tyle razy naciska przyciskziomie zostan skasowane. Funkcja Travelstore umoliwia zapisanie we wszystkich regionach 5 stacji FM na poziomie zapisu FMT. W regionach,,usa",,,s-america" (Ameryka Poludniowa) i,,thailand" mona dodatkowo zapisa 5 stacji AM na poziomie zapisu AMT. u Wybra poziom zapisu dla danego zakresu fal, np. FM1 lub AM. u Nacisn i przytrzyma przycisk SRC = przez ok. 2 sekundy. Tuner rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji; na wywietlaczu pojawia si napis,,fm TSTORE" lub,,am TSTORE". Po zakoczeniu zapisywania zostanie odtworzona stacja z 1 miejsca zapisu w pamici poziomu FMT lub AMT. 9 Tryb obslugi radia Tryb CD/MP3/WMA/iPod Wyszukiwanie stacji u Nacisn przycisk / 7. W trakcie wyszukiwania wywietlany jest aktualnie wybrany typ programu. W przypadku znalezienia stacji nadajcej dany typ programu, zostanie ona nastawiona. Wskazówki: Jeli nie zostanie znaleziona adna stacja nadajca okrelony typ programu, na wywietlaczu pojawi si na krótko komunikat,,pty NONE" i rozlegnie si 2 sygnalów. Ponownie zostanie ustawiona ostatnio sluchana stacja radiowa. Jeli ustawiona lub inna wybrana stacja zacznie póniej nadawa w bloku tematycznym dany typ programu, urzdzenie przelczy si automatycznie z odbieranej stacji wzgl. z aktualnego ródla dwiku (np. CD) na stacj nadajc wybrany typ programu. Naley pamita, e ta funkcja nie jest obslugiwana przez wszystkie stacje. Tryb CD/MP3/WMA/iPod Informacje podstawowe Tryb CD/MP3/WMA Radio samochodowe umoliwia odtwarzanie plyt CD audio (CDDA) oraz plyt CD-R/RW z plikami audio, MP3 lub WMA, jak równie plików MP3 lub WMA zapisanych na nonikach danych USB. Wskazówki: Aby zagwarantowa niezaklócone dzialanie, naley stosowa wylcznie plyty CD oznaczone znakiem Compact-Disc. Firma Blaupunkt nie moe zagwarantowa prawidlowego dzialania chronionych przed kopiowaniem plyt CD oraz wszystkich dostpnych na rynku czystych plyt CD i noników danych USB. Podczas przygotowywania nonika danych z plikami MP3/WMA naley przestrzega nastpujcych zasad: Nazwy utworów i katalogów: Maksymalnie 32 znaki bez rozszerzenia,,.mp3" lub,,.wma" (przy wikszej iloci znaków zmniejsza si liczba utworów i katalogów rozpoznawanych przez radio samochodowe) Brak znaków diakrytycznych i specjalnych Formaty CD: plyty CD audio (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm Formaty danych CD: ISO 9669 Level 1 i 2, Joliet Prdko nagrywania CD: maks. zostanie automatycznie wprowadzona do napdu CD, a jej dane sprawdzone. Nastpnie rozpoczyna si odtwarzanie w trybie CD lub MP3. Wskazówka: Jeli plyty CD nie mona odtworzy, wywietlony zostanie na krótko komunikat,,cd ERROR" (Bld CD), a plyta wysunie si automatycznie po uplywie ok. 2 sekund. Wyjmowanie plyty CD Wskazówka: Wysuwanie plyty musi przebiega swobodnie. sekundach automatycznie nastpi jej ponowne wsunicie. Podlczy nonik danych USB. u Wlczy radio samochodowe. Wyj nonik USB. Nacisn i przytrzyma przycisk MENU 2 przez ok. Nazwa pliku wywietla si wylcznie w trybie MP3/WMA. pojawia si symbol (Katalog) lub (Utwór). Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny katalog. u Nacisn przycisk 7, aby wywietli tytuly wybranego katalogu. Na wywietlaczu pojawi si tytul pierwszego utworu danego katalogu. Wskazówka: Nacinicie przycisku 7 spowoduje powrót do listy katalogów. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny utwór. u Nacisn przycisk 7, aby odtworzy utwór. Rozpocznie si odtwarzanie. Nastpuje wyjcie z trybu przegldarki. Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

10 Korzystanie z przegldarki w trybie ipod W trybie ipod mona wybra i odtworzy utwory w kategoriach,,artists" (Wykonawcy),,,ALBUMS" (Albumy),,,GENRES" (Gatunki) lub,,playlists" (Listy odtwarzania). u Nacisn przycisk 2 ID3 ;, aby wywola przegldark w trybie ipod.. DodatNa wywietlaczu miga symbol kowo pojawia si symbol (Kategorie) lub (Tytul). Wywietlona zostanie pierwsza kategoria,,artists" (Wykonawcy). Wskazówki: Naciska przycisk 2 ID3 ; przez ok. 2 sekundy, aby bezporednio wywola kategori,,playlists" (Listy odtwarzania). Naciskajc przycisk 2 ID3 ; mona w kadej chwili wyj z trybu przegldarki. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7, aby wybra inn kategori. u Nacisn przycisk 7, aby wywietli dostpne katalogi danej kategorii. Na wywietlaczu pojawia si pierwszy katalog wybranej kategorii (np.,,jazz" w kategorii,,genres" (Gatunki)). Wskazówka: Nacinicie przycisku 7 powoduje powrót do listy kategorii. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny katalog. u Nacisn przycisk 7, aby wywietli utwory dostpne w katalogu. Na wywietlaczu pojawi si tytul pierwszego utworu w danym katalogu. Wskazówka: Nacinicie przycisku 7 powoduje powrót do listy kategorii. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny utwór. u Nacisn przycisk 7, aby odtworzy utwór. Rozpocznie si odtwarzanie. Nastpuje wyjcie z trybu przegldarki. Szybkie wyszukiwanie utworów (Fast-Browsing) Funkcja Fast-Browsing umoliwia szybszy dostp do utworów. Aby wybra i potwierdzi wpisy z listy, zamiast przycisków ze strzalkami 7 korzysta z regulatora glonoci 4 oraz przycisku wl./ wyl. 3: 14 Tryb CD/MP3/WMA/iPod Zewntrzne ródla dwiku Ustawienia dwiku Funkcja Wybór wpisów na listach Zatwierdzanie wpisów Powrót do nadrzdnego poziomu Tryb przegl- Tryb szybkiego darki przegldania / Regulator glonoci 4 Przycisk wl./ wyl. 3 7 Jeli do przedniego gniazda AUX-IN : zostanie podlczone zewntrzne ródlo dwiku (np. przenony odtwarzacz MP3), mona je wybra za pomoc przycisku SRC =. Na wywietlaczu pojawi si,,aux". Ustawienia dwiku W menu,,audio" mona zmienia nastpujce ustawienia dwiku: Ustawianie poziomu tonów niskich i wysokich Równowaenie glonoci kanalu lewego i prawego (Balance) lub gloników przednich i tylnych (Fader) Wybór profilu dwiku (Presets) Ustawienie opónienia wlczenia podlczonego wzmacniacza Funkcj szybkiego przegldania mona wlczy lub wylczy w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,browse" (Szybkie wybieranie)). Wskazówka: Przy wlczonej funkcji szybkiego przegldania nie ma moliwoci dokonania w trybie przegldarki zmiany poziomu glonoci ani wyciszenia radia samochodowego (Mute). W tym celu naley najpierw wyj z trybu przegldarki, naciskajc przycisk 1 LIST ; wzgl. Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu,,audio". Wprowadzi ustawienie (patrz kolejny akapit). u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby wyj z menu. niebezpieczestwo obrae ciala przez wtyczk. 7 do +7. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. TREBLE Poziom tonów wysokich. Ustawienia: 7 do +7. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. BALANCE Rozklad dwiku kanalu lewego i prawego. Ustawienia: od L9 (kanal lewy) do R9 (kanal prawy). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. FADER Rozklad glonoci przód-tyl. Ustawienia: od R9 (tyl) do F9 (przód). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. PRESETS (Profil dwiku) Wybór wstpnych ustawie korektora dwiku. Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. AMP (Opónienie wlczenia) Aby przy wlczaniu zapobiec trzeszczeniu podlczonego wzmacniacza, mona ustawi opónienie wlczenia. Ustawienia: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 sekundy i OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Ustawienia uytkownika Wywolywanie menu uytkownika oraz wybór menu u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby otworzy menu uytkownika. W menu uytkownika zapisywane s ustawienia uytkownika w nastpujcych podmenu: TUNER AUDIO (patrz rozdzial,,ustawienia dwiku") DISPLAY (Wywietlacz) VOLUME (Glono) CLOCK (Godzina) VARIOUS (Róne) u Tyle razy naciska przycisk / 7, a wybrane zostanie dane podmenu. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy wybrane podmenu. u Tyle razy naciska przycisk / 7, a wybrany zostanie dany punktu menu. u Wprowadzi ustawienie (patrz kolejne akapity). u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby wyj z menu. Wskazówki: P uplywie ok. 16 sekund od ostatniego nacinicia przycisku automatycznie nastpuje wyjcie z menu oraz powrót do wywietlacza biecego ródla dwiku. Nacinicie w menu przycisku 7 powoduje powrót do wyszego poziomu menu. Wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" TRAF (Informacje drogowe) (tylko w regionie EUROPE (Europa)) Moliwe tylko w trybie obslugi radia FM: wlczanie lub wylczanie priorytetu dla komunikatów drogowych. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). 16 Ustawienia uytkownika u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. Przy wlczonym priorytecie dla komunikatów drogowych na wywietlaczu widoczny jest symbol. BAND (Wybór pasma) Aktywowanie lub dezaktywowanie poziomów zapis. Poziomy zapisu z moliwoci dezaktywacji: Region EUROPE (Europa) USA S-AMERICA (Ameryka Poludniowa) THAILAND Poziomy zapisu FM2, FMT, MW, LW FM2, FMT, AM, AMT FM2, FMT, AM, AMT FM2, FMT, AM, AMT SENS (Czulo) Ustawienie czuloci wyszukiwania stacji. Ustawienia: LO (niska), HI (wysoka). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. RDS Wlczanie lub wylczanie funkcji RDS. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. PTY Wlczanie lub wylczanie funkcji PTY. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. PTY TYPES (Typy programów) Moliwe tylko przy wlczonej funkcji PTY: wybór typu programu. u Obraca regulator glonoci 4, aby wybra typ programu. PTY LANG (Jzyk PTY) (tylko region EUROPE (Europa)) Wybór jzyka wywietlania typów programu. Ustawienia: ENGLISH (Angielski), DEUTSCH (Niemiecki), FRANCAIS (Francuski). u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Obraca regulator glonoci 4, aby wybra jzyk. AREA (Region odbioru) Wybór regionu odbioru fal radiowych. Ustawienia: EUROPE (Europa), USA, S-AMERICA (Ameryka Poludniowa), THAILAND. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Nacisn przycisk / 7, aby wybra region odbioru. Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

11 u Nacisn przycisk 7, aby ustawi region odbioru. u Nacisn przycisk 7, aby zatwierdzi wybrany region odbioru. Ustawienie: ON (wl.), OFF (wyl. ). u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Tyle razy nacisn przycisk / 7, a na wywietlaczu pojawi si dany poziom zapisu. u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami ON (wl.; aktywacja poziomu zapisu) i OFF (wyl.; dezaktywacja poziomu zapisu). Dezaktywowane poziomy zapisu bd pomijane przy wyborze ródla za pomoc przycisku SRC =. Wskazówki: Wszystkie poziomy zapisu AM s fabrycznie dezaktywowane. Dezaktywacja poziomu zapisu nie powoduje utraty stacji zapisanych na danym poziomie. REG (tylko region EUROPE (Europa)) Moliwe tylko w trybie obslugi radia FM: wlczanie lub wylczanie funkcji REGIONAL (Programy regionalne). Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. 17 Ustawienia uytkownika Wprowadzanie ustawie w menu,,display" (Wywietlacz) DIM Wybór automatycznego lub rcznego przelczania jasnoci wywietlacza na tryb dzienny/nocny. Ustawienia: AUTO (jasno wywietlacza jest przelczana automatycznie w momencie wlczenia/ wylczenia wiatel pojazdu), MAN (moliwo rcznego przelczenia jasnoci wywietlacza). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Automatyczne przelczanie jasnoci wywietlacza jest moliwe tylko wtedy, gdy radio zostalo podlczone zgodnie z instrukcj montau, a pojazd posiada odpowiednie przylcza. SCROLL (Przewijanie) Wybór trybu wywietlania tekstu przewijanego (np. przy wywietlaniu nazw plików MP3): jednorazowe wywietlenie lub cigle powtarzanie. Ustawienia: 1X (jednorazowe wywietlenie), ON (wl.; cigle powtarzanie). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Nacisn przycisk / 7, aby przechodzi pomidzy ustawieniami LAST VOL (Ostatnia glono) i ON VOL (Glono przy wlczaniu). u W razie potrzeby obraca regulator glonoci 4, aby nastawi dan glono w ramach ustawienia ON VOL (Glono przy wlczaniu). TA VOL (Glono komunikatów drogowych) (tylko region EUROPE (Europa)) Ustawianie minimalnej glonoci komunikatów drogowych. Ustawienia: u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. BEEP Wlczanie lub wylczanie sygnalu potwierdzenia. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Wprowadzanie ustawie w menu,,clock" (Godzina) PERCLK (Perm. godzina) Wlczanie lub wylczanie ciglego wskazywania godziny. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. W przypadku wlczenia ciglego wskazywania godziny, na wywietlaczu zawsze widoczna jest godzina. Dopiero po naciniciu przycisku pojawi si wywietlacz danego ródla dwiku. Po uplywie ok. 16 sekund od ostatniego nacinicia przycisku ponownie wywietli si aktualna godzina. H-MODE (Tryb wywietlania godziny) Wybór 12- lub 24-godzinnego trybu czasu. Ustawienia: 12, 24. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Wprowadzanie ustawie w menu,,volume" (Glono) ON VOLUME (przy wlczaniu) Ustawianie glonoci przy wlczaniu. Ustawienia: ON VOL (Glono przy wlczaniu; 1 50) lub LAST VOL (Ostatnia glono; glono nastawiona jako ostatnia przed wylczeniem radia samochodowego). Niebezpieczestwo! Wysoki poziom glonoci Poziom glonoci przy wlczaniu moe by nieoczekiwanie wysoki, jeli wybrane zostalo ustawienie LAST VOL (Ostatnia glono), a przy ostatnim wylczeniu radia nastawiona byla dua glono. Naley zawsze nastawia umiarkowan glono. 18 Ustawienia uytkownika Ustawienia fabryczne SET (Nastawianie) Nastawianie godziny. u Obraca regulator glonoci 4 w lewo, aby nastawi godzin. u Obraca regulator glonoci 4 w prawo, aby nastawi minuty. Wskazówka: Przy 12-godzinnym trybie wywietlania godziny (H-MODE 12), przed wskazaniem godziny widoczne jest oznaczenie,,a" (przed poludniem) lub,,p" (po poludniu). NORMSET (Przywracanie ustawie fabrycznych) Przywracanie pierwotnych ustawie fabrycznych radia samochodowego. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. (Szybkie wybieranie) Wlczanie lub wylczanie w trybie przegldarki szybkiego wybierania tytulu za pomoc regulatora glonoci 4 oraz przycisku wl./wyl. 3. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. SCAN (Czas skanowania) Ustawianie czasu odsluchiwania w sekundach. Ustawienia: 4/8/12/16/60 SEC (sek. ). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. VERSION Wywietlanie wersji procesora oraz oprogramowania radia. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Nacisn przycisk / 7, aby przechodzi pomidzy wskazaniem numeru wersji procesora (P) a oprogramowaniem (E). Ustawienia fabryczne Istotne ustawienia fabryczne w menu uytkownika: Menüpont AREA FM1 / FM2 / FMT MW* / LW* AM** / AMT** RDS REG* TRAF* SENS PTY ON VOLUME TA VOL* BEEP BROWSE SCAN DIM H-MODE SET Gyári beállítás EUROPE ON OFF OFF ON OFF OFF HI OFF LAST VOL 20 ON ON 8 SEC MAN 24 00:00 * Tylko w regionie,,europe" (Europa) ** Tylko w regionach,,usa",,,s-america" (Ameryka Poludniowa) i,,thailand" 19 Ustawienia fabryczne Przydatne informacje Dane techniczne Pierwotne ustawienia fabryczne mona przywróci w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,normset" (Przywracanie ustawie fabrycznych)): Zakres fal dla USA: FM (UKW): AM (MW): 87,7 107,9 MHz khz Przydatne informacje Gwarancja Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwarancj producenta. Produkty zakupione poza Uni Europejsk podlegaj gwarancji, która wystawiana jest przez nasze przedstawicielstwo w danym kraju. Warunki gwarancji znajduj si w internecie pod adresem Zakresy fal dla Ameryki Poludniowej: FM (UKW): 87,5 107,9 MHz AM (MW): khz FM - pasmo przenoszenia: Hz CD Pasmo przenoszenia: Pre-amp Out 2 kanaly: Hz 2V Serwis W niektórych krajach firma Blaupunkt oferuje serwis naprawczy i dostawczy. wys. x glb.: Ciar: 178 x 52 x 170 mm ok. x 50 wat maks. moc Tuner Zakresy fal dla Europy i Tajlandii: FM (UKW): 87,5 108 MHz AM (MW): khz LW (tylko Europa): khz Zmiany techniczne zastrzeone 20 Instrukcja montaowa Instrukcja montaowa Wskazówki bezpieczestwa Podczas montau i podlczania naley przestrzega poniszych wskazówek bezpieczestwa. Odlczy biegun ujemny akumulatora! Przestrzega wskazówek bezpieczestwa producenta pojazdu. Przy wierceniu otworów uwaa, aby nie uszkodzi którego z urzdze pokladowych pojazdu. Przekrój kabla plusowego i minusowego nie moe by mniejszy ni 1,5 mm². Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

12 Nie podlcza wtyczek samochodu do radia! Odpowiedni dla danego typu pojazdu przewód-adapter mona naby u autoryzowanego sprzedawcy produktów BLAUPUNKT. Zalenie od marki i modelu, konstrukcja Pastwa pojazdu moe niekiedy odbiega od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelk odpowiedzialno za szkody spowodowane bldnym montaem i instalacj urzdzenia. W przypadku, gdy podane tu wskazówki nie znajduj zastosowania w Pastwa pojedzie, prosimy skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc produktów Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwoni do naszej infolinii. Przy montau wzmacniacza naley koniecznie najpierw podlczy masy urzdze, zanim polczona zostanie wtyczka do gniazda Line-Out. Do masy radioodtwarzacza (obudowa) nie wolno podlcza masy obcych urzdze. 21 Instrukcja montaowa Dolczone czci montaowe i polczeniowe : Dolczone czci montaowe i polczeniowe : 22 Instrukcja montaowa Dostpne jako wyposaenie dodatkowe 1. 12V Zestawy montaowe / 10 +/ Instrukcja montaowa 4. Antenna Antenna connection 6. Demonta Preamp Out V 24 Instrukcja montaowa A Remote Control IN Telephone Mute NC Permanent +12V Auto antenna / Remote Control * Illumination Kl.15/Ignition Ground B Speaker out RR+ Speaker out RR Speaker out RF+ Speaker out RF Speaker out LF+ Speaker out LF Speaker out LR+ Speaker out LR * Auto antenna / Amplifier / Remote Control +12 V / max. 150 ma Relais +12V Remote Control IN Kl V Telephone Mute 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm +12V 12V Zmiany techniczne zastrzeone! 25 Supported ipod/ iphone devices Our product can support below listed ipod/ iphone generations: ipod touch (4th generation) ipod touch (3rd generation) ipod touch (2nd generation) ipod touch (1st generation) ipod classic ipod with video ipod nano (6th generation) ipod nano (5th generation) ipod nano (4th generation) ipod nano (3rd generation) ipod nano (2nd generation) ipod nano (1st generation) ipod iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone "Made for ipod" and "Made for iphone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, iphone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, iphone may affect wireless performance. iphone, ipod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only. 26 Prosimy przechowywa metryk radia w bezpiecznym miejscu! 27 Passport Name: Type: Serial no.: BP...

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... Cupertino _ Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 200 D Hildesheim blaupunkt.com 01/12. Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 300 311 / 1 011 300 312 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 300

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS MCM530. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS MCM530 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT TORONTO 400 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/3631759

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT TORONTO 400 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/3631759 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT TORONTO 400 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-MA770-ES3 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3018504

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-MA770-ES3 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3018504 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA- MA770-ES3. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla GIGABYTE GA-MA770-ES3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Radio Navigation Chicago 600

Radio Navigation Chicago 600 www.blaupunkt.com Radio Navigation Chicago 600 Instrukcja obsługi Elementy obsługi 1 13 2 3 4 5 12 6 11 7 8 10 9 1 Przycisk MENU Wywoływanie menu głównego W menu głównym: wywoływanie menu aktywnego źródła

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCI730 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3441003

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCI730 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3441003 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00)

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00) 1 SPIS TREŚCI Usterka zgłoszona przez klienta Diagnostyka Przegląd i opis styków Rozdz. 2 W OGÓLE NIE DZIAŁA PRZYCISK WŁ./WYŁ. (brak Rozdz. 3-1 dźwięku i wskazań na wyświetlaczu) BRAK DŹWIĘKU (wskazania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AQUOS LC-15SH1E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3882519

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AQUOS LC-15SH1E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3882519 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AQUOS LC-15SH1E. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP XG-C60X http://pl.yourpdfguides.com/dref/4358391

Twoja instrukcja użytkownika SHARP XG-C60X http://pl.yourpdfguides.com/dref/4358391 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP XG-C60X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP XG-C60X (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 32 Odtwarzacz CD/DVD... 49 Wejście AUX... 57 Gniazdo USB... 59 Nawigacja... 64 Rozpoznawanie mowy... 93 Telefon... 99 Indeks... 122 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION G6-1080SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4160366

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION G6-1080SA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4160366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION G6-1080SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION G6-1080SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2422113

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2422113 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/863274 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB.

Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. USB-Port (opcja) Załącznik do instrukcji obsługi urządzeń Leister TWINNY T i COMET USB. Prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego użytku. Zakres zastosowania Port

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Instrukcja obsługi Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania...3 Wymagania systemowe...4 Zawartość opakowania... 4 Rysunek ogólny urządzenia...5 Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252

Twoja instrukcja użytkownika HP MINI 1199EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4144252 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP MINI 1199EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP MINI 1199EA (informacje,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/857353 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX7300 SLIM TOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FREECOM MUSICPAL http://pl.yourpdfguides.com/dref/3455788

Twoja instrukcja użytkownika FREECOM MUSICPAL http://pl.yourpdfguides.com/dref/3455788 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 26 Odtwarzacz CD... 34 Wejście AUX... 38 Gniazdo USB... 40 Rozpoznawanie mowy... 46 Telefon... 56 Indeks... 72 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo