Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP"

Transkrypt

1 Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw. Ograniczenia kapitałowe hamują rozwój tych podmiotów, utrudniają utrzymanie płynności finansowej i są częstą przyczyną ich upadłości. Zdolność krajowych przedsiębiorstw do finansowania działalności ze środków własnych jest dalece ograniczona, stąd wzrasta znaczenie źródeł obcych. Dostęp do najbardziej powszechnych sposobów pozyskiwania kapitału z zewnątrz, takich jak kredyt czy pożyczka bankowa, ze względu na występujące procedury nie zawsze jest możliwy. W związku z tym mają zastosowanie alternatywne metody finansowania. Wśród szeregu sposobów pozyskiwania kapitału na bieżącą działalność podmiotów gospodarczych, coraz większym zainteresowaniem cieszy się faktoring. Zastosowanie tego instrumentu na krajowym rynku jest tym bardziej pożądane, iż występuje powszechna praktyka sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Wyrażenie zgody na udzielenie kredytu kupieckiego jest nierzadko warunkiem sine qua non utrzymania stosunków handlowych z odbiorcą. Z drugiej strony długi okres oczekiwania na zapłatę przyczynia się do powstawania zatorów płatniczych i utrudnia regulowanie bieżących zobowiązań finansowych. Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki. Autor podjął się próby określenia determinant, które warunkują decyzję podmiotów o wyborze tej usługi, lub jej zaniechaniu. W ocenie obecnego stanu krajowego rynku faktoringu wykorzystano materiały pochodzące z badań własnych autora. Opierają się one na kwestionariuszu badawczym skierowanym do potencjalnych faktorantów oraz wywiadach przeprowadzonych w siedzibach instytucji finansowych oferujących usługę faktoringu. 1 1 Badania ankietowe zrealizowane zostały w czerwcu 2006 roku w grupie 90 losowo wybranych przedsiębiorstw sektora MSP z terenu województwa pomorskiego. Kwestionariusz skierowany został do osób zarządzających, lub głównych księgowych podmiotów prywatnych charakteryzujących się zróżnicowanymi formami organizacyjno-prawnymi i branżami w zakresie prowadzonej działalności. Wśród badanych przedsiębiorstw przeważały te zaznajomione z rynkiem, działające na nim 10 lat i więcej. Obejmowały one 75 % ogółu ankietowanych firm. Pod względem liczby zatrudnionych osób kwestionariusz badawczy skierowany został w równej części do mikropodmiotów zatrudniających do 9 pracowników, małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób i średnich firm zatrudniających od 50 do 249 osób.

2 2. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WYBÓR USŁUGI FAKTORINGU NA POLSKIM RYNKU Warunki gospodarki rynkowej powodują, iż pojawia się konieczność posługiwania się nowoczesnymi instrumentami, wspomagającymi proces zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kluczowa dla zwiększania potencjału ekonomicznego i poprawy wartości rynkowej podmiotów gospodarczych okazuje się umiejętność pozyskiwania i właściwego doboru źródeł finansowania. Możliwości, jakie daje w tym zakresie rynek finansowy są coraz większe nie oznacza to jednak, iż wszystkie źródła pozyskiwania kapitałów mogą być przez zarządzających równie skutecznie wykorzystywane. Wybór optymalnego sposobu finansowania winien być zawsze poprzedzony gruntowną analizą opłacalności poszczególnych przedsięwzięć. Uwaga ta odnosi się również do faktoringu, którego skuteczne wykorzystanie obwarowane jest pewnymi warunkami. Przede wszystkim instrument ten nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw bez wyjątku. Nie należy go traktować na równi z innymi formami finansowania, gdyż jego zalety nie kończą się na wspomaganiu podmiotów gospodarczych w niezbędny kapitał. Z drugiej strony nieumiejętne zastosowanie faktoringu może okazać się kosztowne i przyczynić się do pogłębienia istniejących problemów finansowych. Przykładowo bezzasadne mogłoby się okazać wykorzystanie faktoringu przez podmioty sporadycznie stosujące kredyty kupieckie, charakteryzujące się wysokim poziomem kapitału obrotowego i ponoszące niewielkie koszty administracyjne swej działalności. Jeśli jednak tylko zastosowanie tej usługi jest celowe, korzyści i satysfakcja mogą być znaczące. Pomimo trójpodmiotowości, umowa faktoringu może przynieść wymierne profity wszystkim zainteresowanym stronom. Instytucje faktoringowe mają szansę pozyskać nowych, solidnych partnerów gospodarczych, z którymi prowadzić będą wieloletnią, owocną współpracę. Zwiększenie się liczby klientów przekłada się na wzrost obrotów i dochodów, tym bardziej, że oprócz standardowych opłat i prowizji od udzielonych dostawcy kredytów i zaliczek, faktorzy mogą liczyć na profity z tytułu świadczenia dodatkowych usług. Dłużnicy mogą negocjować dłuższe okresy spłaty zobowiązań, a także -jeżeli faktor jest bankiem - ubiegać się o kredyty przyznawane na

3 preferencyjnych warunkach. Wskazując na motywy zainteresowania faktoringiem przez potencjalnych faktorantów, należy uwzględnić: 2 - negatywne skutki opóźnień w płatnościach, - wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy z powodu wydłużenia się terminów płatności, - możliwość prowadzenia skutecznej walki z konkurencją, - potrzebę finansowania umów handlowych przy braku własnych środków, - konieczność udzielania kredytów kupieckich, - bardziej efektywne zarządzanie finansami. Na rynku widoczna jest tendencja do wydłużania cykli rozliczeniowych wynikających z umów sprzedaży towarów lub usług. Potwierdzają to przeprowadzone przez autora badania, z których wyeliminowano na wstępie podmioty z zasady nie stosujące odroczonej płatności. W tej grupie znalazły się firmy, dla których finalnym odbiorcą jest indywidualny konsument. Wśród ankietowanych przedsiębiorstw 64 % z nich udziela swoim kontrahentom kredytów handlowych. Kształtowanie polityki kredytowej w zakresie sprzedaży z odroczoną płatnością uzależnione jest od wielkości firmy. W analizowanej próbie 87 % średnich, 63 % małych i połowa mikropodmiotów kredytuje swoich odbiorców (wykres 1). Wykres 1. odbiorców. Stosowanie odroczonych terminów płatności w stosunku do swoich średnie 87% 13% małe mikro 63% 37% 50% 50% TAK NIE 0% 20% 40% 60% 80% 100% Najczęściej stosowane są krótkie terminy płatności, które nie przekraczają okresu jednego miesiąca. Spośród badanych przedsiębiorstw 75 % udziela kredytów handlowych 2 Grzywacz J.: Faktoring, Wydanie II, Difin, Warszawa 2005, s. 72.

4 do 30 dni. 17 % firm wydłuża te terminy do 60 dni, a 8 % finansuje swych odbiorców do 3 miesięcy (tabela 1). Stosowanie kredytów kupieckich choć pozwala na utrzymanie dotychczasowych odbiorców i pozyskanie nowych kontrahentów, wiąże się jednak z ryzykiem powstania zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. Tabela 1. Terminy płatności udzielanych kredytów kupieckich wśród ankietowanych podmiotów. Termin Udział przedsiębiorstw 1-30 dni 75 % dni 17 % dni 8 % Razem 100 % Sytuację pogarszają dodatkowo występujące opóźnienia płatności. Odsetek przedsiębiorstw, w których ma miejsce nieterminowe regulowanie należności przez odbiorców przekracza 70 %. Najczęściej występują opóźnienia do 30 dni, choć równie powszechne są płatności przeterminowane w dłuższych okresach (wykres 2). Wykres 2. Odsetek przedsiębiorstw finansujących swoich odbiorców, w których należności regulowane są po terminie płatności. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 52% 47% 45% 1-30 dni dni dni pow. 181 dni Ryzyko utraty płynności finansowej można ograniczyć wykorzystując instrument, jakim jest faktoring. Pozwala on finansować wzrastające potrzeby na kapitał pracujący w firmie. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do jego środków zamrożonych w należnościach od odbiorców. Bez faktoringu przedsiębiorca jest zmuszony czekać na spłatę

5 wierzytelności przynajmniej tak długo, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach. Co ważne, korzystanie z tej formy finansowania nie wiąże się ze spłacaniem pozyskanego kapitału, gdyż dokonuje tego dłużnik finalizując transakcję zakupu. Przewaga tej metody nad najbardziej powszechną formą finansowania - kredytem bankowym - wyraża się także w sprawniejszym gospodarowaniu aktywami oraz pozyskiwaniu korzystniejszych wskaźników zadłużenia. Dzieje się tak dzięki osiąganiu korzystnych zmian w strukturze bilansowej i finansowej przedsiębiorstwa. Podczas gdy zaciągnięcie kredytu niesie za sobą zwiększenie zobowiązań przy jednoczesnym wzroście środków pieniężnych, faktoring wywołuje zmiany jedynie w obszarze aktywów bilansu, przyczyniając się do zamiany należności na gotówkę. Faktoring jest szansą dla wielu firm, które z różnych względów nie mają możliwości uzyskania kredytu bankowego. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują majątkiem, stanowiącym w rozumieniu banków właściwą gwarancję spłaty zaciągniętych zobowiązań. W przypadku faktoringu mniej istotna jest ocena zdolności kredytowej, czy posiadanie trwałych zabezpieczeń. Faktorzy większą uwagę przywiązują natomiast do stanu bieżących należności faktoranta, lub do oceny kondycji finansowej dłużników. Często wystarczającą gwarancję stanowią przedstawiane do wykupu wierzytelności. Korzystne efekty przynosi zastosowanie faktoringu w firmach, których działalność charakteryzuje się dużą sezonowością. Kumulacja obrotu w krótkim okresie i możliwość uzyskania zapłaty dopiero po pewnym czasie prowadzi do szybkiego wyczerpania kapitału obrotowego. Może on być zwiększony właśnie poprzez sprzedaż wierzytelności instytucji finansowej. Choć faktoring należy do stosunkowo drogich źródeł finansowania realne korzyści z tytułu jego zastosowania mogą być większe niż w przypadku tradycyjnych, pozornie tańszych metod zasilania przedsiębiorstwa w kapitał. Ankietowani faktoranci zwracali uwagę na wiele istotnych czynników, które determinują decyzję o wyborze usługi faktoringu (wykres 3). 75 % badanych podmiotów wskazało na poprawę płynności finansowej oraz zmniejszenie ryzyka handlowego. Połowa firm wymieniła korzyść wynikającą z szybkiego finansowania przy minimum formalności. Faktoring przyczynił się ponadto zdaniem respondentów do zwiększenia poziomu sprzedaży oraz możliwości poprawy oferowanych warunków handlowych.

6 Wykres 3. Korzyści wynikające z zastosowania usługi faktoringu wśród badanych przedsiębiorstw. 80% 60% 75% 75% 40% 50% 20% 25% 25% 0% zmniejszenie ryzyka handlowego poprawa płynności finansowej szybkie finansowanie przy ninimum formalności zwiększenie poziomu sprzedaży poprawa oferowanych warunków handlowych Podsumowując należy stwierdzić, iż faktoring przeznaczony jest w szczególności dla podmiotów, które: 3 - prowadzą sprzedaż towarów lub usług z odroczoną płatnością dla stałych, bądź powtarzających się klientów, - pragną mieć szybki dostęp do gotówki i zdyscyplinowanych w płatnościach kontrahentów, - mają ograniczony kapitał własny, - nie posiadają wystarczającego majątku, aby zabezpieczyć kredyt, lub mają trudności z pozyskaniem kredytu w wysokości umożliwiającej realizację zamierzeń rynkowych, - znają kondycję finansową dłużnika, - ponoszą istotne koszty administracyjne z tytułu udzielanych kredytów kupieckich. 3. BARIERY OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ FAKTORINGU W POLSCE Choć usługa faktoringu zdobywa na krajowym rynku coraz więcej zwolenników, w praktyce pozostaje mało popularnym źródłem finansowania zewnętrznego. Potwierdzają to przeprowadzone badania, które wskazują, iż faktoring wykorzystuje jedynie 5 % ankietowanych firm (wykres 4). Co więcej wszystkie przedsiębiorstwa w badanej próbie stosowały usługę faktoringu stosunkowo rzadko, nie częściej aniżeli jeden raz w miesiącu. 3 Kreczmańska K.: Drogi konkurent kredytu, Businessman Magazine, nr 10/1997, s. 25.

7 Firmy mając na względzie wysokie koszty tej formy finansowania, rezerwują ją dla określonej grupy wierzytelności, lub dłużników. Istotną obserwacją, wynikającą z przeprowadzonych badań jest brak zainteresowania usługą faktoringu wśród mikroprzedsiębiorstw. Najczęściej wykorzystywaną metodą pozyskiwania kapitałów przez te podmioty jest - podobnie jak w przypadku dużych firm - kredyt bankowy. Co ciekawe wzrastającym zainteresowaniem wśród małych i średnich przedsiębiorstw cieszy się leasing, stosowany chętniej aniżeli otrzymywane kredyty kupieckie, czy pożyczki. Wykres 4. Źródła pozyskiwania kapitałów obcych w badanych przedsiębiorstwach. fundusze pomocowe faktoring pożyczki kredyt kupiecki leasing średnie małe mikro kredyt bankowy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Powodem ograniczonego zainteresowania usługą faktoringu jest szereg mankamentów występujących w otoczeniu prawnym i ekonomicznym. Największą ułomnością rynku faktoringowego w Polsce jest brak unormowań legislacyjnych. Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, zaś dopuszczalność jej zawierania opiera się na art. 353 kodeksu cywilnego 4, przewidującym ogólną zasadę zawierania umów. W praktyce oznacza to, iż może ona łączyć w sobie cechy różnych umów, w tym: cesji wierzytelności, zlecenia, pożyczki, sprzedaży i dyskonta. Z tego też względu określana jest często jako tzw. umowa mieszana. 5 W konsekwencji występujących luk prawnych faktorzy konstruują treść umów pod kątem własnych korzyści ekonomicznych i na niekorzyść pozostałych podmiotów stosunku faktoringowego. Można postawić tezę, iż jeśli faktoring doczekałby się jednolitej regulacji prawnej tak jak miało to miejsce w przypadku leasingu przełożyłoby się to na istotne zmiany na krajowym rynku faktoringowym zarówno te o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. 4 Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz. U. nr 16, poz 932 z późn. zm. 5 Stecki L.: Umowa factoringu, TNOiK, Toruń 1996, s. 25.

8 Wśród barier natury legislacyjnej należy także wymienić nieścisłości w zakresie ujęcia czynności faktoringowych przepisami prawa podatkowego. W szczególności dotyczy to mało przejrzystych reguł opodatkowania podatkiem VAT. Przed wejściem Polski do UE rodzaj opodatkowania był uzależniony od formy faktoringu. Zastosowanie faktoringu pełnego było zwolnione z podatku od towarów i usług, podczas gdy wykorzystanie faktoringu niewłaściwego objęte było stawką 22 %. 6 Takie rozróżnienie bardzo komplikowało przedsiębiorstwom przeprowadzanie rozliczeń z tego tytułu. W świetle obecnych regulacji faktoring, bez względu na formę, podlega opodatkowaniu stawką 22 %. 7 Pomimo ujednolicenia stawek nadal występują jednak problemy z jednoznacznym określeniem, co ma stanowić podstawę opodatkowania zawieranych umów, lub kiedy winna nastąpić zapłata podatku od tej usługi. 8 Warto zaznaczyć, że w świetle polskiego prawa faktoring rozumiany jako nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych uznaje się za czynność bankową. 9 Skutkuje to bezwarunkowym przestrzeganiem określonych wymogów i obowiązków dotyczących m.in.: współczynników koncentracji wierzytelności bankowych, tworzenia rezerw na należności zagrożone oraz ustanawiania prawnych zabezpieczeń tego typu transakcji. Z tego też względu banki decydują się na tworzenie oddzielnych, wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się faktoringiem, które nie podlegają restrykcjom prawa bankowego. Spośród dziesięciu instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, sześć podmiotów jest powiązanych kapitałowo z bankami. Są to: - Pekao Faktoring, - ING Commercial Finance, - Polfactor, - BZ WBK Faktor, - Raiffeisen Faktoring, - 4 Faktor Pozostałe cztery są niezależne od banków. Są to podmioty zagraniczne posiadające w Polsce swoje przedstawicielstwa. Należą do nich: - GMAC Commercial Finance, 6 zob. Tokarski M.: Faktoring..., op.cit., s Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54, poz Różycki K.: Ma być 22 % VAT, ale od czego?, Rzeczpospolita, 22 kwietnia 2004, s.f9. 9 Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.nr 140, poz. 939, Art. 5, ust. 2, pkt 5.

9 - Arvato Services Polska, - Bibby Factors Polska oraz - Eurofaktor Solution. Tabela 2. Charakterystyka instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Nazwa faktora Udział w rynku w I poł roku Liczba placówek na terenie kraju Minimalny roczny obrót klienta Maksymalny okres finansowania faktur Pekao Faktoring 27,87 % 8 0,5 mln zł. 180 dni ING Commercial Finance 23,64 % 7 0,5 mln zł. 120 dni Polfactor 21,14 % 5 brak wymogu 120 dni GMAC Commercial 12,78 % 6 10 mln zł. 180 dni Finance BZ WBK Faktor 5,43 % 14 brak wymogu 150 dni Arvato Services Polska 4,61 % 2 7 mln zł. 120 dni Bibby Factors Polska 2,48 % 2 0,5 mln zł. 120 dni Eurofaktor Solution 1,6 % 3 0,8 mln zł. 90 dni Raiffeisen Faktoring 0,3 % 83 3,4 mln zł. 180 dni 4 Faktor 0,15 % 4 brak wymogu 90 dni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Faktorów. Szczegółowa charakterystyka wymienionych faktorów została przedstawiona w tabeli 2. Wynika z niej, iż trzy czołowe afiliacje bankowe: Pekao Faktoring, ING Commercial Finance oraz Polfactor są zdecydowanymi liderami rynku z blisko 75 % udziałem. Powiązanie tych podmiotów z bankami umacnia ich pozycję kapitałową. Ponadto często wykorzystują one w swej działalności ugruntowaną pozycję banków, z którymi są powiązane. Dotyczy to również bardziej rozbudowanej sieci placówek niż w przypadku faktorów niezależnych od banków. Liczba przedstawicielstw instytucji powiązanych kapitałowo z bankami waha się dla poszczególnych podmiotów od 4 do 83, 10 podczas gdy liczba placówek faktorów nie będących afiliacjami banków oscyluje w przedziale od 2 do 6. Generalnie skromna ilość oddziałów instytucji faktoringowych - w większości przypadków zlokalizowanych w dużych miastach - sprawia, iż utrudniony dostęp do faktorów mają przedsiębiorstwa operujące w mniejszych miejscowościach. Chodzi tu nie tylko inicjację współpracy, ale również problemy ujawniające się w trakcie jej trwania. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego wymaga się, aby faktura sporządzana była w formie papierowej i zatem w takiej postaci winna być dostarczana do faktora. Zobowiązuje 10 Raiffeisen Factoring podaje, iż liczba przedstawicielstw jest tożsama z ilością placówek banku Raiffeisen.

10 to przedsiębiorstwa do bezpośredniego kontaktu z instytucją faktoringową, każdorazowo w przypadku przedstawiania faktur do wykupu. Taki stan rzeczy tłumaczy popularność instytucji faktoringowych powiązanych kapitałowo z bankami. Faktoranci częściej decydują się na wybór oferty tych właśnie faktorów. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika, iż 75 % ankietowanych firm korzysta z usług instytucji wyodrębnionej ze struktur banku (wykres 5). Wykres 5. Wybór oferty faktorów przez przedsiębiorstwa z badanej próby. instytucji niebankowej instytucji wyodrębnionej ze struktur banku 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pomimo rosnącego bogactwa ofert faktorów może się okazać, iż dostępność do tego źródła finansowania jest dla określonych przedsiębiorstw skutecznie ograniczona m.in. ze względu na zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku, małą liczbę stałych odbiorców, brak wiarygodności kredytowej, lub konieczność posiadania rachunku bankowego nierzadko podstawowego - we wskazanym przez faktora banku. Istotną barierą natury finansowej, która utrudnia dostęp do faktoringu jest wymagany przez faktorów minimalny roczny obrót generowany przez faktorantów. Dotyczy to w szczególności mikro i małych przedsiębiorstw, których roczne przychody są niższe od stosownych przez instytucje faktoringowe limitów. W większości przypadków faktorzy akceptują niski poziom obrotów, lub nawet całkowicie rezygnują z obowiązku wypełniania tego wymogu. Zdarza się jednak, iż limity ustanowione przez instytucje faktoringowe są wysokie i dochodzą jak w przypadku GMAC Commercial Finance do 10 milionów złotych. W celu ograniczenia ryzyka związanego z przeprowadzanymi transakcjami faktorzy ustalają także limity dotyczące maksymalnego okresu finansowania faktur. Z reguły nie przyjmuje się tych, których termin płatności przekracza dni. Niektóre instytucje

11 stosują jednak krótsze 90-dniowe limity. Ponadto faktorzy ustalają minimalną i maksymalną wartość wierzytelności, która może podlegać faktorowaniu. W krajach rozwijających się, takich jak Polska, w których faktoring jest stosunkowo młodym instrumentem, dochodzi dodatkowo problem dotyczący nieprzychylnego nastawienia faktorów do wybranych jego rodzajów. Odnosi się to przeważnie do faktoringu pełnego oraz w mniejszym stopniu faktoringu tajnego, w przypadku których istotnie wzrasta ryzyko prowadzonej przez te instytucje działalności. Problem pogarsza fakt, iż krajowe przedsiębiorstwa częściej upatrują w usłudze faktoringu możliwość przeniesienia odpowiedzialności z tytułu del credere, niż traktują ją jako sposób na zdobycie środków finansowych. Faktoranci są gotowi ponieść wyższy koszt obsługi faktoringu pełnego, pozbywając się jednocześnie ryzyka. Choć w istocie instytucje faktoringowe mają w swej ofercie usługę faktoringu właściwego, w praktyce kierują ją do wybranych klientów, którzy spełniają określone warunki. Brak zgody faktora na faktoring bez regresu sprawia, iż przedsiębiorstwa w ogóle rezygnują z tej usługi, choć w chwili przejęcia del credere, faktorant nie ponosi większego ryzyka niż to, które wynika ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Wykres 6. Główne przyczyny wykorzystania faktoringu przez badane przedsiębiorstwa. 25% Bieżące finansowanie sprzedaży Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika 75% Świadczące o specyfice krajowego rynku podejście przedsiębiorców potwierdzone zostało przez badania ankietowe. Spośród podmiotów, które wykorzystywały w swej działalności usługę faktoringu, 75 % firm stosowało odmianę bez regresu. Jednocześnie dla tych przedsiębiorstw najważniejszym powodem zawierania transakcji z faktorem było zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika (wykres 6). Jedynie 25 % respondentów jako główną przyczynę zastosowania faktoringu wskazało na bieżące finansowanie sprzedaży. Żadne przedsiębiorstwo nie wymieniło natomiast jako istotnych

12 usług świadczonych przez faktora na rzecz faktoranta, takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie dłużników, lub inkaso należności. Zachętą do oferowania przez faktorów faktoringu pełnego byłby niewątpliwie rozwój wywiadowni gospodarczych, wspierających instytucje finansowe w obiektywnej ocenie ryzyka podejmowanego wobec przedsiębiorstw 11. Faktorzy nie mają dostępu do bazy niesolidnych podmiotów Związku Banków Polskich. Stąd inicjatywa Polskiego Związku Faktorów, który zamierza utworzyć własną bazę, obejmującą zarówno nieuczciwych dłużników, jak i dostawców. Jeśli do wymienionych mankamentów faktoringu doda się jeszcze jego stosunkowo wysoki koszt, to kształtuje się obraz mało atrakcyjnego źródła finansowania dla polskich przedsiębiorstw. Faktoring ze swej natury nie należy do tanich sposobów pozyskiwania kapitału. Na krajowym rynku rażą jednak dodatkowo wysokie marże stosowane przez faktorów. Dotyczy to przede wszystkim faktoringu niepełnego, w przypadku którego przedsiębiorstwo ponosi pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika. Cała lista przedstawionych powyżej ułomności polskiego rynku faktoringu sprawia, iż przedsiębiorcy nadal sceptycznie podchodzą do możliwości jego zastosowania w praktyce. Poza tym występują również inne, bardziej prozaiczne powody zaniechania wyboru opisywanej usługi. Przeprowadzone badania wskazują, iż najczęstszą przyczyną niewykorzystywania tej metody jest po prostu brak podstawowej wiedzy na ten temat (tabela 3). Aż 34 % badanych podmiotów stwierdziło, iż nigdy wcześniej nie spotkała się z tym pojęciem. Co piąta firma zwracała uwagę na wysokie koszty przedsięwzięcia. Choć teoretycznie zastosowanie faktoringu nie wymaga od faktoranta przedstawiania licznych gwarancji, aż 10 % ankietowanych przedsiębiorstw, jako kluczową determinantę zniechęcającą ich do wykorzystania tej usługi wymieniło nadmiernie rozbudowany system zabezpieczeń. Fakt ten w połączeniu z wyższym, aniżeli w przypadku kredytu bankowego oraz leasingu kosztem faktoringu powoduje, iż podmioty te decydują się na stosowanie innych form finansowania. Ponadto respondenci wskazywali na trudności z wypełnieniem warunków stawianych przez faktora. Należy do nich zaliczyć zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku, generowanie niewystarczających obrotów oraz limity w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości skupowanych wierzytelności. 6 % firm, jako główny powód rezygnacji z usługi wymieniło niechęć instytucji faktoringowej do przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Po 11 Grzywacz J.: Faktoring, op.cit., s. 166.

13 3 % przedsiębiorstw wskazało na trudności związane z dostępem do faktora, obawę o negatywny wpływ na wizerunek firmy oraz brak odpowiednich materiałów i informacji na ten temat. 13 % respondentów wymieniło inne, nie wymienione powyżej determinanty. Wśród nich najczęściej wskazywano na niski stan należności oraz wątpliwą potrzebę korzystania z faktoringu w określonych branżach działalności. Tabela 3. Zasadnicze przyczyny niewykorzystywania usługi faktoringu. Wyszczególnienie Odsetek przedsiębiorstw Całkowita nieznajomość zagadnienia 34 % Wysokie koszty przedsięwzięcia 20 % Inne 13 % Zbyt rozbudowany system zabezpieczeń 10 % Trudności z wypełnieniem warunków stawianych przez faktora 8 % Niemożność przystąpienia do faktoringu bez regresu 6 % Brak dostępu do informacji i materiałów na ten temat 3 % Obawa o negatywny wpływ na wizerunek firmy 3 % Utrudniony dostęp do faktora 3 % Razem 100 % Należy wyrazić nadzieję, iż znaczny potencjał rozwoju rynku faktoringu, jak również akcesja Polski do Unii Europejskiej przyczynią się do większego zainteresowania tą dziedziną wśród zagranicznych instytucji finansowych. Zwiększona konkurencja spowoduje specjalizację faktorów, segmentację ich ofert, a przede wszystkim wpłynie na redukcję marż, które skutecznie odstraszają potencjalnych klientów tego rynku. 4. ZAKOŃCZENIE Pomimo licznych mankamentów w otoczeniu prawnym i ekonomicznym, faktoring jest coraz częściej wykorzystywany przez krajowe przedsiębiorstwa w finansowaniu ich bieżącej działalności. Jest to stosunkowo drogie źródło pozyskiwania kapitałów, choć w przypadku określonych podmiotów może okazać się atrakcyjne ze względu na poprawę płynności finansowej, czy zabezpieczenie przed niewypłacalnością dłużników. W takiej sytuacji korzyści realne mogą okazać się wyższe niż w przypadku stosowania innych, na pozór tańszych metod finansowania. Potencjał tego rynku jest w Polsce ogromny. Dalszy dynamiczny rozwój będzie zagwarantowany jeśli wyeliminowane zostaną bariery natury legislacyjnej i ekonomiczno-

14 finansowej, a proponowana przez instytucje faktoringowe usługa będzie dostosowana do specyfiki krajowej przedsiębiorczości. Wówczas istnieją szanse na to, iż faktoring będzie w Polsce równie popularny, jak w krajach wysoko rozwiniętych.

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Historia 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Czerwiec 2007 publiczna emisja akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Historia Premium

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

ABC faktoringu. Po co faktoring?

ABC faktoringu. Po co faktoring? Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r. Warszawa, 202.07.02 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r.

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2010 r. Warszawa, 011.07.01 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 010 r. Badaniem GUS w 010 r. zostały objęte 44 podmioty prowadzące działalność faktoringową. W grupie tej było 5 wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia

Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia Instrumenty wsparcia placówek służby zdrowia Paulina Marczak Departament Zarządzania Produktami Gołuchów, 13 października 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (1/2) Jesteśmy jedynym bankiem paostwowym w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business

Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu. Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Finansowanie i bezpieczeostwo transakcji dla transportu Zadbaj o pieniądze Twojej firmy. 2011.10.05 - Truck & Business Płacenie faktury w terminie to w naszym kraju rozrzutnośd (Źródło - jeden z opiniotwórczych

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo