Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2011 r."

Transkrypt

1 Warszawa, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 20 r. Badaniem GUS zostało objętych 39 podmiotów prowadzących w 20 r. działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 20 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową oraz 9 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej. Spośród 20 niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 9 należało do grup kapitałowych, 8 było jednostkami zależnymi, a jedna jednostką dominującą. Wśród badanych banków 4 należało do grup kapitałowych. Większościowe udziały kapitału krajowego wystąpiły w 4 niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych, kapitał zagraniczny dominował w 6 firmach. W tej grupie podmiotów 0 jednostek miało formę organizacyjną spółki akcyjnej, 9 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jedna spółki cywilnej. Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 654 osoby. Dziesięć firm miało swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego, siedem śląskiego, dwie w województwie łódzkim i jedna w lubelskim. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 32 oddziały, przedstawicielstwa i filie. Faktoring staje się coraz lepiej znanym źródłem finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), które korzystały z usług faktoringowych. W porównaniu do 200 r. liczba klientów wzrosła o 8,0%. Z usług faktoringowych skorzystało klientów, z czego 32,6% prowadziło działalność w sektorze przemysłu, 3,4% handlu, 8, % budownictwa, 7,9% transportu, a 6,9% usług.

2 Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa finansowe zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 2,3%, z mln zł w 200 r. do mln zł w roku 20. Mimo, że liczba wykupionych faktur w faktoringu krajowym w 20 r. wzrosła o 0,4%, to wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 2,3% do mln zł. Udział faktoringu krajowego stanowił 83,4% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoringu zagranicznego 6,6%. W 20 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (50,5%) i faktoring z regresem 2 (48,8%), sporadycznie faktoring mieszany 3 (0,7%). W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności zmniejszyła się o 8,4% do kwoty 5 22 mln zł, z czego faktoring krajowy stanowił 86,9%, a faktoring w handlu zagranicznym 3,%. W grupie niebankowych spółek prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 8,4% do kwoty 44 7 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 79,3%, a faktoring w handlu zagranicznym 20,7%. Wartość ogółem zaangażowanych środków finansowych przez niebankowe przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność faktoringową na koniec 20 r. wzrosła o 37,9% i wyniosła mln zł. Środki finansowe w 88,7% zaangażowane były w faktoringu krajowym, a w faktoringu zagranicznym,3%. do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie mln zł, z tego 9,5% przypadało na faktoring krajowy, a 8,5% na faktoring zagraniczny. Pozostałe niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 4 59 mln zł, z czego 84,5% w faktoring krajowy i 5,5% w faktoring zagraniczny. Wartość majątku niebankowych spółek zajmujących się faktoringiem wzrosła w ciągu roku do kwoty 7 286, mln zł (o 47,5%). Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe 6 796,6 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 4 23,9 mln zł (60,7%) i wzrósł w porównaniu z rokiem 200 o 45,3%. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe 2 663,0 mln zł (39,2%), które w 56,2% składały się z krótkoterminowych aktywów finansowych. W wartości pasywów ogółem niebankowych przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność faktoringową 89,2% stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym Faktoring bez regresu ryzyko wypłacalności dłużnika przejmuje w sposób bezzwrotny faktor, bądź też odpowiada za wykonanie przez dłużnika ciążących na nim zobowiązań, a klient jest zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika. 2 Faktoring z regresem klient jest odpowiedzialny za wypłacalność dłużnika, a faktor ma możliwość wystąpienia do klienta o zwrot wypłaconej zaliczki. 3 Faktoring mieszany łączy cechy faktoringu z regresem i bez regresu. 2

3 zobowiązania krótkoterminowe (95,%). Kapitały własne wyniosły 790,2 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 58,5%, a kapitały podstawowe 20,3% kapitałów własnych. Przychody z całokształtu działalności wyniosły 062,2 mln zł i w stosunku do roku 200 wzrosły o 42,9%, z tego przychody ze sprzedaży stanowiły 72,7%. Koszty z całokształtu działalności wzrosły o 50,0% i wyniosły 877, mln zł, w 53,9% wpłynęły na to koszty operacyjne. Spośród grupy niebankowych spółek prowadzących działalność faktoringową, dwie poniosły straty, pozostałe wykazały zyski bilansowe (podobnie jak w 200 r.). Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł 48,6 mln zł i zwiększył się w ciągu 20 roku o 36,6%. 3

4 ANEKS TABELARYCZNY SPIS TABLIC Tabl.. Liczba badanych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r Tabl. 2. Forma organizacyjno-prawna niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r Tabl. 3. Niebankowe podmioty prowadzące działalność faktoringową w 20 r. według kryterium dominującego udziałowca (akcjonariusza)... 6 Tabl. 4. Charakterystyka działalności badanych podmiotów i zakres prowadzonych usług faktoringowych w 20 r Tabl. 5. Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych usług i produktów finansowych niż faktoring w 20 r... 7 Tabl. 6. Częstotliwość stosowanej formy otrzymania zapłaty za sprzedaną faktorowi wierzytelność w 20 r... 8 Tabl. 7. Formy zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej... 8 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r Tabl. 9. Zatrudnienie w niebankowych podmiotach prowadzących działalność faktoringową... 8 Tabl. 0. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu... 9 Tabl.. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach według kryterium sumy bilansowej w 20 r Tabl. 2. Liczba klientów (faktorantów) niebankowych spółek według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza)... 9 Tabl. 3. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem... 0 Tabl. 4. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium sumy bilansowej niebankowych spółek w 20r Tabl. 5. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 0 Tabl. 6. Liczba klientów (faktorantów) według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007)... Tabl. 7. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu według województw... Tabl. 8. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach grupowanych według województw i sumy bilansowej spółki w 20 r Tabl. 9. Liczba klientów (faktorantów) grupowanych według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek faktoringowych... 2 Tabl. 20. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu)... 3 Tabl. 2. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r Tabl. 22. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 3 Tabl. 23. Liczba faktur wykupionych w województwach w ciągu roku... 4 Tabl. 24. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r Tabl. 25. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza)... 5 Tabl. 26. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku; grupowania według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu)... 5 Tabl. 27. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r Tabl. 28. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 6 str. 4

5 Tabl. 29. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku według województw... 6 Tabl. 30. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r Tabl. 3. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek... 7 Tabl. 32. Wartość środków finansowych zaangażowanych w działalności faktoringowej według skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu)... 8 Tabl. 33. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r Tabl. 34. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza).. 8 Tabl. 35. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według pochodzenia kapitału... 9 Tabl. 36. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według wielkości sumy bilansowej w 20 r Tabl. 37. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według przynależności głównego udziałowca do sektorów instytucjonalnych... 2 Tabl. 38. Elementy rachunku zysków i strat niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowanie według pochodzenia kapitału Tabl. 39. Elementy rachunku zysków i strat niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowanie według wielkości sumy bilansowej w 20 r Tabl. 40. Elementy rachunku zysków i strat niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowanie według przynależności głównego udziałowca do sektorów instytucjonalnych

6 Tabl.. Liczba badanych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r. komercyjne Wyspecjalizowane firmy faktoringowe Rok rozpoczęcia działalności faktoringowej przed rokiem Tabl. 2. Forma organizacyjno-prawna niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r. Liczba spółek 39 Spółki akcyjne 28 z przewagą kapitału zagranicznego 7 z przewagą kapitału krajowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 9 z przewagą kapitału zagranicznego 5 z przewagą kapitału krajowego 4 Spółki funkcjonujące w grupie kapitałowej 23 spółki akcyjne z przewagą kapitału zagranicznego 2 pozostałe spółki akcyjne 5 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przewagą kapitału zagranicznego 4 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przewagą kapitału krajowego Tabl. 3. Niebankowe podmioty prowadzące działalność faktoringową w 20 r. według kryterium dominującego udziałowca (akcjonariusza) Liczba spółek 6 zagraniczne 4 krajowe 2 Pozostałe instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 4 zagraniczne 3 krajowe Sektor niefinansowy (przedsiębiorstwa i osoby fizyczne) 0 zagraniczne krajowe 9 6

7 Tabl. 4. Charakterystyka działalności badanych podmiotów i zakres prowadzonych usług faktoringowych w 20 r. Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Faktoring jedyny rodzaj działalności 7 6 Faktoring działalność dominująca 0 9 Faktoring działalność uboczna Przyjęcie ryzyka wypłacalności dłużnika Wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności Udzielanie pożyczek na pozostałe środki obrotowe Monity do dłużników zalegających ze spłatą Monitorowanie stanu wypłacalności odbiorców Ocena wiarygodności kredytowej dłużnika Dokonywanie rozliczeń wzajemnych transakcji bezgotówkowych Prowadzenie kont rozliczeniowych klientów 26 5 Sporządzanie wyciągów z kont Windykacja przedsądowa Windykacja sądowa Finansowanie Tabl. 5. Pośrednictwo w sprzedaży lub sprzedaż innych usług i produktów finansowych niż faktoring w 20 r. Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Produkty bankowe 9 8 Produkty ubezpieczeniowe Jednostki funduszy inwestycyjnych Inne 4 3 7

8 Tabl. 6. Częstotliwość stosowanej formy otrzymania zapłaty za sprzedaną faktorowi wierzytelność w 20 r Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Faktoring zaliczkowy % % % % % Faktoring przyśpieszony % % % % % Faktoring wymagalnościowy % % % % - -9% 6 5 Tabl. 7. Formy zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej Firmy faktoringowe Liczba podmiotów Wyłącznie faktoring jawny (00%) Okazjonalnie faktoring tajny (poniżej 25%) Dominuje faktoring tajny (powyżej 50%) Faktoring półjawny 3 2 Tabl. 8. Sieć dystrybucji niebankowych podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 20 r. Liczba Placówki obsługi klienta (filie, oddziały) ogółem, w tym: 32 Spółki akcyjne 20 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki z przewagą kapitału zagranicznego 5 Spółki z przewagą kapitału krajowego 27 Tabl. 9. Zatrudnienie w niebankowych podmiotach prowadzących działalność faktoringową Stan na 3 XII 20r. Zatrudnienie ogółem (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym: 654 Spółki akcyjne 335 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 34 Spółki z przewagą kapitału zagranicznego 55 Spółki z przewagą kapitału krajowego 499 8

9 Tabl. 0. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu Firmy faktoringowe Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl.. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach według kryterium sumy bilansowej w 20 r. do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 2. Liczba klientów (faktorantów) niebankowych spółek według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 9

10 Tabl. 3. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem Firmy faktoringowe Stan na 3 XII mln zł i mniej mln zł* mln zł* mln zł* mln zł* powyżej 50 mln zł Tabl. 4. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium sumy bilansowej niebankowych spółek w 20r. Stan na 3 XII do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł mln zł i mniej mln zł* mln zł* mln zł* mln zł* powyżej 50 mln zł Tabl. 5. Liczba klientów (faktorantów) według wartości obrotów z faktorem; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek Stan na 3 XII Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego mln zł i mniej mln zł* mln zł* mln zł* mln zł* # # powyżej 50 mln zł # # * Przedziały domknięte prawostronnie W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 0

11 Tabl. 6. Liczba klientów (faktorantów) według rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD 2007) Firmy faktoringowe udział udział udział , , ,0 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 26,9 05 2,8 2 0,8 Górnictwo i wydobywanie 42 2,2 35 3,5 7 0,3 Przetwórstwo przemysłowe , , ,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 97,5 83 2,2 4 0,5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 6 0,2 8 0,2 8 0,3 Budownictwo 526 8, 33 8,2 23 8,0 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych ,4 97 3, ,4 Transport i gospodarka magazynowa 54 7, ,4 23 8,7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 72, 56,5 6 0,6 Informacja i komunikacja 40 0,6 7 0,4 23 0,9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 66,0 54,4 2 0,5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 0,2 5 0,4 # - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 36 0,6 6 0,4 20 0,8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 27 0,4 22 0,6 5 0,2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 30 0,5 30 0,8 - - Edukacja # - # Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 0,3 4 0, 5 0,6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2 0,2 # 0, 0 0,4 Pozostała działalność usługowa 445 6,9 7 3, 328 2,4 Organizacje i zespoły eksterytorialne 43 2,2 # 0, 4 5,3 Tabl. 7. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu według województw Firmy faktoringowe Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa

12 Tabl. 8. Liczba klientów (faktorantów) korzystających w ciągu roku z faktoringu w niebankowych spółkach grupowanych według województw i sumy bilansowej spółki w 20 r. do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie # # Lubuskie # # Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie # Podkarpackie # # Podlaskie # # Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie # # Warmińsko-Mazurskie # # Wielkopolskie Zachodniopomorskie # # Tabl. 9. Liczba klientów (faktorantów) grupowanych według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek faktoringowych Niebankowe Podmioty sektora instytucje niefinansowego finansowe Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie # 29 2 # Lubelskie # # Lubuskie # # 8 # # Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie # # Podlaskie 4 2 # # # # Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie # Warmińsko-Mazurskie # Wielkopolskie Zachodniopomorskie # # W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 2

13 Tabl. 20. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Firmy faktoringowe w tysiącach Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 2. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. w tysiącach do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł Faktoring krajowy, w tym; z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 22. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek w tysiącach Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 3

14 Tabl. 23. Liczba faktur wykupionych w województwach w ciągu roku Firmy faktoringowe w tysiącach Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 24. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r do 500 mln zł ponad 500 mln zł w tysiącach Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 4

15 Tabl. 25. Liczba faktur wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) w tysiącach Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie # # 2 # 0 Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie # Podlaskie # # 0 0 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 26. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku; grupowania według kryterium skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Firmy faktoringowe w milionach złotych Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 5

16 Tabl. 27. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. w milionach złotych do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 28. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek w milionach złotych Niebankowe instytucje finansowe Podmioty sektora niefinansowego Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 29. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku według województw Firmy faktoringowe w milionach złotych Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 6

17 Tabl. 30. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł w milionach złotych Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie # # Lubuskie # # Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie # Podkarpackie # # Podlaskie # Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie # # Warmińsko-Mazurskie # # Wielkopolskie Zachodniopomorskie Tabl. 3. Wartość wierzytelności wykupionych w ciągu roku przez niebankowe spółki; grupowania według województw i kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) niebankowych spółek w milionach złotych Niebankowe Podmioty sektora instytucje finansowe niefinansowego Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie # # Lubelskie # # Lubuskie # # # # Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie # 6 Podkarpackie # # Podlaskie # # # 0 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie # Warmińsko-Mazurskie # Wielkopolskie Zachodniopomorskie W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 2 Dane ogółem są większe od danych dotyczących poszczególnych województw, ponieważ część respondentów podała tylko dane ogółem, bez podziału na województwa 7

18 Tabl. 32. Wartość środków finansowych zaangażowanych w działalności faktoringowej według skali przejętego ryzyka (rodzaju faktoringu) Firmy faktoringowe Stan w dniu 3 XII; w milionach złotych Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 33. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium sumy bilansowej spółki w 20 r. do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł Stan w dniu 3 XII; w milionach złotych Faktoring krajowy, w tym z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny Tabl. 34. Wartość środków zaangażowanych w działalności faktoringowej w niebankowych spółkach; grupowania według kryterium instytucjonalnej przynależności głównego udziałowca (akcjonariusza) Niebankowe instytucje finansowe Podmioty sektora niefinansowego Stan w dniu 3 XII; w milionach złotych Faktoring krajowy, w tym: z regresem bez regresu Faktoring zagraniczny W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 8

19 Tabl. 35. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według pochodzenia kapitału Spółki z przewagą kapitału zagranicznego krajowego Stan w dniu 3 XII; w tysiącach złotych Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne w tym: Nakłady na oprogramowania komputerowe # - # Rzeczowe aktywa trwałe w tym: Środki trwałe Środki trwałe w budowie # - # # Należności długoterminowe # # # # Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Zapasy # # # # Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe w tym: Krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe # # # # Zysk/strata z lat ubiegłych # # # # Zysk/strata netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe # # # # Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 9

20 Tabl. 36. Elementy bilansu niebankowych podmiotów działających na rynku usług faktoringowych; grupowania według wielkości sumy bilansowej w 20 r. do 00 mln zł mln zł ponad 500 mln zł Stan w dniu 3 XII; w tysiącach złotych Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne w tym: Nakłady na oprogramowania komputerowe Rzeczowe aktywa trwałe w tym: Środki trwałe Środki trwałe w budowie # # # # # # Należności długoterminowe # # # # Inwestycje długoterminowe # # Długoterminowe aktywa finansowe # # Aktywa obrotowe Zapasy # # # # Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe w tym: Krótkoterminowe aktywa finansowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe # # # # # # Zysk/strata z lat ubiegłych # # # # Zysk/strata netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania # # Zobowiązania długoterminowe # # Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM W tej informacji dane za 200 r. są prezentowane dla zbiorowości badanej w 20 r., i mogą różnić się od danych podanych w informacji zaprezentowanej w dniu r. 20

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

za 2011 r. (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

za 2011 r. (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PK Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R.

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG RODZAJÓW I MIEJSC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W 2006 R. INFORMACJE I OPRACOWANIA WARSZAWA STATYSTYCZNE 2007 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH I SKRÓTÓW UŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R.

RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2012 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2013 2 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Handlu i Usług zespół Wydziału Handlu

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo