Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, ziałania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP. Część I Zamawiający POLBU S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i igury 61, Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , Kapitał zakładowy w całości wpłacony: ,00 zł, NIP: , REGON , tel / , fax / , strona internetowa: Część II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem Zamawiającego, zwanego dalej Systemem, w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, ziałania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, a w szczególności: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

2 1. ykonania Analizy Przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia Systemu zgodnie z procesami biznesowymi, wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego, oraz uzgodnienie szczegółowej koncepcji wdrożenia Systemu, 2. Określenia szczegółowych wymagań dla infrastruktury ICT niezbędnej do zgodnego z wymaganiami Zamawiającego użytkowania Systemu, 3. ostawy bezterminowych licencji Systemu oraz instalacja Systemu w środowisku testowym i produkcyjnym, 4. Zainstalowania i uruchomienia Systemu w infrastrukturze ICT Zamawiającego, 5. ykonania migracji danych z systemów dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego, 6. Integracji Systemu z programami wykorzystywanymi przez Zamawiającego, które nie zostaną zastąpione przez System, w tym między innymi z programami Kadry Płace, Środki Trwałe i programami inżynierskimi takimi jak np. AUTO CA, LOGICAL, Roto Creator czy MB CA, 7. Przeprowadzenia konfiguracji Systemu zgodnie z procesami biznesowymi, wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz wynikami Analizy przedwdrożeniowej. Przeprowadzenie etapowego wdrożenia, zaczynając od wdrożenia w zakresie produkcji okien PCV i Aluminium oraz turbin wiatrowych oraz Pozyskiwania kontraktów budowlanych, 8. Przeprowadzenia testów akceptacyjnych i eksploatacyjnych skonfigurowanego Systemu i danych zmigrowanych z obecnie użytkowanego systemu, 9. Kontynuacji wdrożenia w pierwszym okresie eksploatacji wdrożonego Systemu do czasu sporządzenia pierwszego sprawozdania rocznego tj. do dnia Przeprowadzenia szkoleń z Systemu dla członków Zespołu drożeniowego Zamawiającego i użytkowników a także Administratorów Systemu, 11. ostarczenia w języku polskim okumentacji Systemu, Instrukcji obsługi dla użytkowników i Instrukcji Administratora Systemu wystarczającej do prowadzenia przez Zamawiającego szkoleń użytkowników i samodzielnej administracji Systemem, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

3 12. Zapewnienia gwarancji powdrożeniowej na System w okresie 24 miesięcy od zakończenia daty wdrożenia. Od kupowanego Systemu Zamawiający oczekuje wsparcia działania w następujących obszarach: Produkcja okien PCV i Aluminium oraz turbin wiatrowych Produkcja budowlana Finanse i księgowość Gospodarka Magazynowa Sprzedaż Zaopatrzenie logistyka materiałów i usług Kontroling i analizy managerskie Zarzadzanie dokumentami Administracja (w tym Techniczna Obsługa Budów) w zakresie określonym przez procesy biznesowe wyszczególnione w Załączniku nr 2 oraz opisanym wymaganiami przedstawionymi w załączniku numer 1 do Zapytania Ofertowego. Zaoferowany System musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego, jako warunki wymagane (oznaczone w kolumnie literą ) w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. skazane jest również, by oferowany system spełniał wymagania dodatkowe, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (oznaczone w kolumnie literą ), za które zostaną przyznane dodatkowe punkty. Część III Inne wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby obsługa i administracja Systemu była prowadzona w języku polskim, 2. ymagania dla dostarczanych licencji systemu: 2.1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć 70 licencji jednoczesnego dostępu do Systemu w tym 2 licencje administracyjne Systemu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

4 2.2. ykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu na czas nieokreślony oraz dostarczenia licencji na czas nieokreślony na korzystanie z wszystkich innych programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu dostarczonych razem z Systemem. 3. ymagania dla kontynuacji wdrożenia w pierwszym okresie eksploatacji wdrożonego Systemu: 3.1. ykonawca zapewni pełną funkcjonalność Systemu poprzez bezpłatne usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu do czasu sporządzenia pierwszego sprawozdania rocznego. Oferent zapewni również w tym czasie bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania z adaptacją do zmieniających się przepisów obowiązującego prawa, wprowadzanie zmian do dokumentacji wynikających ze zmiany przepisów prawnych jak i zamian wymaganych przez Zamawiającego. Każdorazowo nowa wersja oprogramowania powinna być zainstalowana u Zamawiającego na dzień przed wejściem zmian przepisów obowiązującego prawa ostęp do telefonicznego lub internetowego systemu obsługi minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od godz. 7 do godz. 17, jako podstawowego kanału zgłaszania błędów Systemu oraz sugestii dotyczących optymalizacji działania Systemu Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z działaniem Systemu zgłoszone telefonicznie lub przez internet Usuwanie błędów Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego w następujących terminach: naprawa błędu Systemu powodującego nieprawidłowe działanie uniemożliwiające prowadzenie pracy z wykorzystaniem Systemu w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego naprawa usterki systemu powodującej nieprawidłowe działanie Systemu, które nie powodują uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem Systemu w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

5 3.5. Nadzór nad zgodnością Systemu z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego o randze co najmniej rozporządzenia w rozumieniu art.87 i art. 91 Konstytucji RP, w zakresie odpowiadającym zakupionym przez Zamawiającego licencjom 3.6. ostarczanie nowych wersji modułów i funkcjonalności Systemu w zakresie odpowiadającym zakupionym przez Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 3.7. Usługi nowelizacji muszą być świadczone w miejscu instalacji Systemu 3.8. Przeprowadzanie nieodpłatnych wizyt audytowych w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz na każde 3 miesięcy trwania wdrożenia, mających na celu przeprowadzenie analizy sposobu i zakresu wdrożenia oraz wykorzystywania Systemu a także doradztwo w zakresie optymalizacji tego procesu 4. ymagania wobec Oferentów 4.1. ymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia przez Oferenta możliwych do udokumentowania w następujący sposób: 4.1.1w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Oferent wykaże się realizacją max. 5 wdrożeń oferowanego systemu typu ERP obejmujące, co najmniej moduły: o Produkcja (zgodnie z MRPII) lub Produkcja budowlana o Finanse i księgowość o Gospodarka Magazynowa o Zarządzanie dokumentami o Kontroling i analizy managerskie dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

6 nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oferent potwierdza spełnianie powyższych wymagań poprzez wypełnienie i podpisanie Załączników Nr 3, 4 i 5. przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Część IV Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2014 r. Część V Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy: nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres , datę wystawienia oferty, termin ważności oferty, opis systemu w formie zaproponowanej przez Oferenta w ramach wymienionego w Części II i części III obszaru, wypełnione załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego, wypełnione oświadczenia wymienione w załącznikach 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego, cenę netto za realizację usługi wyrażoną w PLN + podatek VAT, termin realizacji usługi, Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. o oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

7 prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. okumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta. Część VI Kryteria wyboru oferty 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena 60 pkt. 2. Funkcjonalności dodatkowe 20 pkt. 3. Referencje 20 pkt. Razem 100 pkt. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1) Kryterium Cena będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pc = (Cn : Co) x 100 x 60% Gdzie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

8 Pc ilość punktów za cenę (max. 60) przyznana ofercie Cn najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, Co cena zaoferowana przez danego Oferenta 2) Kryterium Funkcjonalności dodatkowe będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najwyższą liczbę rozwiązań funkcjonalności dodatkowych oferowanego Systemu. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych funkcjonalności liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pfd = (Fo : Fw ) x 100 x 20% Gdzie: Pfd ilość punktów za funkcjonalności dodatkowe (max. 20) przyznana ofercie Fw to liczba wszystkich wymagań dodatkowych oznaczonych, jako określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, Fo to liczba wymagań dodatkowych oznaczonych jako określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego spełnionych przez ocenianą Ofertę 3) Kryterium Referencje będzie oceniane następująco: Za każde wdrożenie referencyjne Systemu (max. 5 wdrożeń) zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie Oferent otrzyma 4 pkt. ofercie można wskazać nie więcej niż 5 referencji. 5. Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów do prezentacji funkcji zaproponowanego Systemu w celu weryfikacji jego zgodności z załącznikami nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. Oferent, do którego Zamawiający zwróci się z prośbą o zaprezentowanie spełnienia wymagań, o których mowa w Załącznikach nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego, zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania wezwania drogą mailową na adres wskazany w ofercie. Terminowe przeprowadzenie prezentacji jest istotnym warunkiem zamówienia. prezentacji musi uczestniczyć przedstawiciel uprawniony Oferenta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

9 Prezentacja odbędzie się zgodnie z następującą procedurą: 5.1. prezentacja przez przedstawicieli Oferenta wybranych przez Zamawiającego wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 i/lub 2 do Zapytania ofertowego; 5.2. ocena spełnienia przez oferowany System każdego z wybranych wymagań będzie realizowana w systemie Tak/Nie (spełnione/niespełnione) Nie spełnienie przez oferowany system warunków, określonych w załączniku nr 1 i/lub 2 do Zapytania ofertowego, jako ymagane, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego niepotwierdzenie spełnienia warunków określonych w załączniku nr 1 i/lub 2 do Zapytania ofertowego, jako dodatkowe, a zadeklarowanych jako spełniane przez system skutkować będzie przyznaniem ofercie takiego ykonawcy 0 punktów w kryterium Funkcjonalności dodatkowe nie przeprowadzenie przez ykonawcę prezentacji w wyznaczonym terminie lub odmowa jej przeprowadzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej warunków Zapytania ofertowego. Z przebiegu prezentacji sporządzony zostanie Protokół eryfikacji ymagań. Brak lub odmowa podpisania Protokołu przez przedstawicieli Oferenta oznacza odrzucenie oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego. Przewidywany czas trwania prezentacji 2 dni robocze w godzinach 9-15, w razie potrzeb czas trwania prezentacji może zostać wydłużony. Zamawiający udzieli zamówienia temu ykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz w załącznikach do zapytania i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny. Zamawiający powiadomi wygranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Część VII Miejsce oraz termin składania ofert Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

10 Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i opatrzona pieczęcią ykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres wskazany w Części VIII do dnia r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Część VIII Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Pana Tomasza Fiedorowicza, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Część IX yjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że: 3.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego 3.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ymagania dla Systemu ERP. arunki i parametry wymagane do spełnienia przez Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP: Oferent powinien wypełnić zamieszczone tabele przez wpisanie w kolumnie Spełnia T/N litery T jeśli warunek określony w danym wierszu jest spełniony, lub litery N w sytuacji nie spełnienia kryterium. Pozostawienie pustego miejsca lub odpowiedź nieczytelna uznane zostaną za niespełnienie danego warunku. arunki zaznaczone jako wymagane oznaczone literą muszą być spełnione niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie warunków określonych jako dodatkowe oznaczone literą nie spowoduje odrzucenia oferty. 1. YMAGANIA OGÓLNE SYSTEMU Lp. Opis wymagania ymagany / odatkowy ymagania ogólne 1 Jednokrotne wprowadzanie danych (wyeliminowanie konieczności powtórnego wprowadzenia tych samych danych do systemu) ostępność we wszystkich modułach i funkcjach systemu danych już 2 wprowadzonych, bez konieczności uruchamiania jakichkolwiek interfejsów 3 spólny rodzaj motoru bazy danych dla całości oferowanego oprogramowania 4 Zapewnienie integralności danych i transakcji na poziomie bazy danych 5 Zapewnienie możliwości przekształcania dokumentów zgodnie z procesami biznesowymi z wykorzystaniem już wprowadzonych danych Możliwość definiowania zawartości informacyjnej Karty Opisu okumentu 6 dla każdego typu dokumentów (np. data wprowadzenia, data modyfikacji, nazwa, indeksy, termin ważności, ew kontrahent (powiązanie z bazą Kontrahentów), Projekt (powiązanie) itp.) Możliwość dodawania scanu dokumentu lub dokumentu w postaci 7 elektronicznej, do dokumentów systemu ERP (np. harmonogram, oferta, faktura, Protokół,...) Spełnia Tak/Nie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

12 8 Możliwość definiowania statusów dla typów dokumentów 9 Możliwość podglądu scanów dokumentów w odpowiednich modułach systemu ERP (nie tylko FV z poziomu ERP) zgodnie z definicjami TYPÓ dokumentów, 10 Możliwość podglądu-raportowania wybranych dokumentów wg uprawnień i wybranych indeksów (filtrowanie, sumowanie po wybranych polach,...), 11 Możliwość skanowania i indeksowania dokumentów (wiele indeksów). 12 Możliwość określenia terminu ważności dla każdego dokumentu. 13 Możliwość definiowania zależności danych dla typów dokumentów (np. porównanie wartości sumy faktur i wartości Umowy) 14 Możliwość definiowania obiegów dokumentów (workflows) 15 Możliwość analizy przeprowadzonych działań (np.. Akceptacji) 16 Możliwość dotarcia do dokumentów poprzedzających dany dokument w ramach workflow ( np. w czasie analizy faktury VAT do protokołu przerobowego) wg zdefiniowanych powiązań dokumentów. 17 Możliwość dekretowania zeskanowanych dokumentów do osób lub działów (obieg wewnątrz systemu, mail, powiadomienie SMS). 18 Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej. 19 Możliwość zdefiniowania niezależnych pulpitów roboczych dla różnych grup użytkowników lub dla konkretnych użytkowników. Możliwość podglądu na pulpicie roboczym Spraw do załatwienia przez danego użytkownika Możliwość podglądu na pulpicie roboczym wskaźników zdefiniowanych dla danej grupy użytkowników lub dla konkretnego użytkownika. 20 Możliwość równoległego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dowolnej liczby podmiotów z opcją sporządzania sprawozdań skonsolidowanych. 21 Zarządzanie zastępstwami za nieobecnych pracowników 22 spółpraca z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych w zakresie eksportu i importu transakcji. 23 spółpraca z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. 23 Zgodność z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem w tym sprawna realizacja wytycznych artykułów 71 i 72 o ochronie danych Ustawy o Rachunkowości z Komunikacja wewnętrzna w systemie 1 System informuje o sprawach/ dokumentach wymagających działania konkretnego użytkownika: o dokumentach/ sprawach wymagających działania (np. decyzji) - o przekroczeniach terminów wymagających działania (np. 1.2 przedłużenia terminu) o wartościach wskaźników, które przyjęły poziom ostrzegawczy lub Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

13 alarmowy 2 System informuje o działaniach/ decyzjach wymagających podjęcia działań w określonych terminach na poziomie: przypomnienia -przed terminem podjęcia działania, ostrzeżenia - w terminie realizacji działania alertu -po terminie realizacji działania 3 przypadku istniejących w systemie nieprzeczytanych informacji dla użytkownika system automatycznie wyświetla je przy logowaniu się użytkownika do systemu. 4 przypadku przesłania informacji do użytkownika w trakcie jego pracy w dowolnym module systemu, system wyświetla informację o otrzymaniu informacji i pyta czy odczytać. 5 System powiadamiania, alertów o wyczerpaniu lub przekroczeniu budżetów i/lub terminów, za które odpowiedzialny jest użytkownik 6 Możliwość zdefiniowania dla użytkownika powiadomień na a lub SMS. Tak 7 Możliwość definiowania terminarza spotkań (kalendarza). 8 Możliwość współdzielenia kalendarzy zgodnie z podległością organizacyjną i uprawnieniami. 9 Możliwość wysyłania a z dokumentem -ok wg szablonu. Kontroling i Sprawozdawczość 1 Sprawozdawczość managerska, jako integralna część systemu ERP 2 Generator raportów wykorzystuje wszystkie dane zapisane w systemie 3 Kontrola kosztów z rozbiciem na MPK 4 Budżetowanie kosztów, harmonogramowanie terminów 5 Możliwość definiowania Raportów na potrzeby poszczególnych osób lub stanowisk lub ról procesowych 6 efiniowanie szablonów i rozliczanie kosztów stałych np. wynajmu kontenerów, ogrzewania, sprzątania itp. Możliwość definiowania terminowych analiz kontrolnych (sygnalizowanie 7 sald różnych od zera, przekroczeń budżetów,...) naliczanych i przesyłanych (powiadomień, NIE raportów) automatycznie. analiza i wizualizacja kontraktu (koszty, sprzedaż, zasoby, czas 7.1 realizacji; w układzie plan/budżet a realizacja na dzień), analiza poziomu cen wybranych towarów i usług (wg kontraktu, dat 7.2 zakupu, dostawców), 7.3 analiza zużycia materiałów (wg kontraktu w układzie plan/budżet a realizacja na dzień), (na Projekty lub na Produkcję) 8 efiniowanie szablonów dokumentów/ raportów/ wydruków seryjnych i generacja dokumentów (postać elektroniczna i/lub do wydruku) z wykorzystaniem wprowadzonych do systemu danych w oparciu o programy pakietu MS Office Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

14 9 Raportowanie (wymagania szczegółowe) 9.1 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls. 9.2 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu rtf. 9.3 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu OpenOffice. 9.4 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu html. 9.5 Raporty umożliwiają eksport danych do formatu pdf. 9.6 Możliwość podglądu wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca. 9.7 Możliwość zdefiniowania odrębnego zakresu raportów dla każdego użytkownika. 10 Utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów) przez administratora. 11 ynamiczne raporty użytkownik wybiera kolumny, podaje kryteria, określa sposoby agregacji i prezentacji np. graficznej danych itp. 12 Proces wyszukiwania danych w systemie umożliwia zastosowanie znaków specjalnych zastępujących, co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu OS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak). Administracja 1 ostosowanie formatek ekranowych poprzez przestawianie/ ukrywanie pól bez potrzeby ingerencji programistycznej dostawcy systemu 2 System ukrywa niewykorzystywane przez użytkownika funkcje wraz z elementami graficznymi 3 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników, 4 Automatyczne wylogowywanie niepracujących użytkowników - definiowany TimeOut 5 ylogowanie z zapisaniem danych, które zostały wpisane, ale nie zostały zapamiętane po zdefiniowanym czasie 6 ostarczenia narzędzia do uzyskania informacji na temat logowania i rejestracji dokonanych modyfikacji danych w systemie przez użytkownika. 7 Możliwość zapisu i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy. 8 Możliwość pracy zdalnej z systemem (np. VPN) -budowy 9 ykorzystanie urządzeń mobilnych do wprowadzania i dostępu do danych np.. Smartfony, Tablety - interfejs graficzny dostosowujący się do rozdzielczości urządzeń mobilnych. 10 Licencje administracyjne 11 System zapewnia możliwość importu/ exportu danych do programów pakietu Microsoft Office (w tym Excel, ord, MS Project). 12 System zapewnia możliwość importu/ exportu danych do standardowych programów inżynierskich w tym AutoCad, Norma PRO, MS Project Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

15 13 Możliwość tworzenia i utrzymywania logu systemu, rejestrującego wszystkich użytkowników i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy zmienianych wartości danych. 14 Mechanizmy walidacji haseł zgodnie z przyjętymi politykami Zaimplementowany system uprawnień umożliwia definiowanie 15 uprawnień na poziomie użytkowników, grup użytkowników, jednostek organizacyjnych. Architektura IT 1 Architektura Klient Serwer co oznacza, że baza danych znajduje się na serwerze centralnym, który zarządza i przetwarza dane. Aplikacje pracujące na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń, mogą jednak same wykonywać indywidualne zadania w ramach systemu bez pomocy serwera. 2 System posiada funkcje optymalizacji bazy danych (reindeksacja, statystyki, archiwizacja). 3 Praca na platformach systemowych: indows XP, indows 7, indows 8 w wersjach 32 i 64 bitowych. 4 ostawa systemu w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. skład zestawu wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji. 5 Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trakcie pracy (na gorąco) 6 Możliwość eksportu i importu danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. 7 efiniowanie sposobu składowania dokumentów w bazie lub zasobach sieciowych 8 Monitorowanie w logach wszystkich zmian w bazie danych. Możliwość realizacji pobierania danych z systemu do innych systemów 9 informatycznych Użytkownika w czasie rzeczywistym na drodze bezpośrednich zapytań SQL do bazy danych oprogramowania. 10 Jednolite standardy programistyczne dla wszystkich aplikacji będących integralną częścią systemu, a w efekcie ujednolicone graficznie i ergonomiczne interfejsy użytkownika. 1 2 Interfejs użytkownika Udostępniona pomoc kontekstowa Help dla wszystkich modułów w języku polskim minimalnie z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc. Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. otyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

16 sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. 3 Możliwość zapisania ustawień okien dla użytkownika lub grupy użytkowników (default) ( - ukrywanie, rozciąganie i przesuwanie okien, przywracanie konfiguracji standardowej okien) 4 - przesuwanie, zmiana kolejności i rozmiarów kolumn, 5 - zamrażanie pozycji kolumn, 6 Funkcjonalność paska zadań z najczęściej używanymi funkcjami. 7 Obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji, praca w systemie bez konieczności korzystania z myszki. 8 Jednolite dla całego ERP funkcje nawigacji po strukturze menu z przyporządkowanymi stałymi dla całego ERP klawiszami. szczególności: przejścia pomiędzy poziomami Menu, wyjścia do najwyższego poziomu, zatwierdzenie i anulowanie transakcji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

17 2. YMAGANIA SZCZEGÓŁOE SYSTEMU Lp. Opis wymagania ymagany / odatkowy Spełnia Tak/Nie Finanse i Księgowość 1 owolna liczba okresów rozliczeniowych w roku. 2 odatkowe okresy sprawozdawcze ustalane dynamicznie przez użytkownika (np. tygodnie, dekady, kwartały, dni). 3 Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego. 4 owolna struktura konta definiowana przez użytkownika, kopiowanie wersji planu kont, do 20 znaków. 5 efiniowalne przez użytkownika słowniki dla określonych segmentów konta, do 20 znaków. 6 spomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki. 7 Obsługa kont pozabilansowych. 8 Blokada księgowania na wybranych kontach 9 efiniowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników. 10 Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola kręgu kosztów. 11 Analiza obrotów i sald kont. 12 Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych. 13 Analizy według grup analitycznych. 14 Bieżąca informacja o stanach i obrotach w dowolnych okresach. 15 Analizy porównawcze wieloletnie i okresowe. 16 Automatyczna dekretacja typowych operacji według ustalonych schematów księgowania. 17 Możliwość zdefiniowania księgowania do "Rejestru wstępnego", bez zapisu na konta z możliwością zatwierdzenia lub usunięcia zapisu. 18 Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych. 19 Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych. 20 ziennik główny i dzienniki pomocnicze. 21 Kartoteka konta. 22 Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego. 23 Ślad kontrolny umożliwiający ustalenie źródła każdego zapisu. 24 Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia, jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

18 25 Automatyczne przeniesienie danych słownikowych między latami obrotowymi. 26 ykonywanie wszystkich analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne lub Projekty. 27 Pełna zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości. 28 Analiza rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. 29 Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów KP, K. 30 Generowanie i automatyczna dekretacja raportów kasowych. 31 Możliwość definiowania numeracji dokumentów dla różnych typów dokumentów. 32 Analiza stanu kas na dowolnie wybrany dzień. 33 Możliwość nadawania uprawnień do poszczególnych kas. 34 Możliwość definiowania własnych dowodów kasowych i ich emisji. 35 Integracja modułu Kasa z modułem Zakup. Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu bezpośrednio w kasie (zakupy gotówkowe). 36 Integracja z modułem sprzedaż, automatyczne wystawianie dokumentów kasowych. 37 efiniowanie własnych słowników opisów operacji kasowych. 38 Automatyczne nadawanie numeracji raportów kasowych (numeracja roczna) bez możliwości ręcznej zmiany numeru 39 Bieżąca ewidencja operacji bankowych jeszcze przed zadekretowaniem w ramach raportów bankowych. 40 Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowych. 41 Analiza stanu kont bankowych na dowolnie wybrany dzień. 42 Nadawanie uprawnień do ewidencji wyciągów bankowych i ich dekretacji. 43 Automatyczne przygotowywanie przelewów do spłaty zobowiązań. 44 Ręczna rejestracja przelewów dla osób posiadających takie uprawnienia. 45 Kartoteka przelewów zrealizowanych i czekających na realizację, plan płatności. 46 Możliwością definiowania terminu płatności wg różnych opcji, tj. daty wystawienia faktury, daty dostawy towaru lub świadczenia usługi, daty dostarczenia faktury 47 Automatyczny eksport przelewów do systemu homebanking'owych lub bankowych systemów internetowych. 48 Import zrealizowanych przez bank poleceń przelewu z systemu Homebanking. 49 Automatyczne tworzenie raportów bankowych na podstawie zrealizowanych przelewów. 50 Kartoteka banków i oddziałów banków. 51 spółpraca z systemami Homebanking. 52 Standard IBAN dla numeracji rachunków bankowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

19 53 Przygotowanie planu płatności zobowiązań oraz automatyczna generacja przelewów. 54 iele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika (m.in. z importu). 55 efiniowanie schematów dekretacji dokumentów zakupu. 56 Rozliczenie dostaw niefakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze. 57 Rozliczenie zakupu usług. 58 Rejestry VAT (zakupu i sprzedaży). 59 Rozliczenie podatku VAT naliczonego. 60 Miesięczna deklaracja VAT podsumowująca. 61 ane do deklaracji Intrastat. 62 Możliwość wydruku deklaracji VAT 7 z danymi z programu na obowiązującym druku 63 iele rejestrów sprzedaży definiowanych przez użytkownika. 64 ystawianie faktur VAT, rachunków uproszczonych, dokumentów korygujących, faktur eksportowych i innych dokumentów sprzedaży (definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży). 65 efiniowanie schematów dekretacji. Automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży, w tym także z obsługą 66 kas fiskalnych i możliwością wystawiania f-r pro forma, czyli nieksięgowanych 67 Rejestry sprzedaży VAT. 68 Rozliczenie podatku VAT należnego. 69 Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych, integracja z modułem Kasa. 70 Rejestracja zaliczek przy rozliczeniach dokumentów sprzedaży. 71 Rejestracja powstania obowiązku podatkowego. 72 Odrębna kartoteka dostawców i odbiorców 73 Podział kontrahentów na grupy i branże. Możliwość definiowania grup kontrahentów według potrzeb sprawozdawczych. 74 Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych. 75 Przekrojowa analiza rozrachunków według różnych kryteriów. 76 Podział rozrachunków na rodzaje według własnego słownika. 77 Zróżnicowanie odsetek za zwłokę pod kątem kontrahenta. 78 Kartoteka monitów, wezwań do zapłaty 79 Automatyczne wystawianie monitów, wezwań do zapłaty, różne treści monitu w zależności od liczby dni przeterminowania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

20 80 Kartoteka not odsetkowych wychodzących i przychodzących. 81 Automatyczne wystawianie i ewidencja not odsetkowych wychodzących (według różnych kryteriów), możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej. 82 Pełna kontrola zasadności roszczeń odsetkowych. 83 Potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień. 84 ydruki monitów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i not odsetkowych w różnych formatach (kopertowanie). 85 Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, i jednostek organizacyjnych. 86 Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej. 87 Opcja kompensaty, umożliwiająca w prosty sposób kompensowanie należności i zobowiązań. 88 Automatyczne księgowanie kompensat. 89 ystawianie monitów, wezwań do zapłaty/potwierdzeń sald. 90 Automatyczne wystawianie monitów, wezwań do zapłaty 91 Analiza kosztów. 92 Układ rodzajowy. 93 Ewidencja miejsc powstawania kosztów. 94 Koszty stałe / zmienne. 95 Układ kalkulacyjny. 96 Analiza kosztów wg stanowisk kosztów, zleceń i indeksów. 97 Automatyczne rozliczenie kosztów. 98 Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych definicji. 99 Przeniesienie kosztów w koszt własny sprzedaży(usługi). 100 Rozliczenie kosztów usług. 101 Analiza kosztu jednostkowego usługi. 102 Kontrola kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowane reguły. 103 Automatyczne generowanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływu środków pieniężnych (według obowiązującego wzoru formularzy) na dany dzień. 104 Analizy porównawcze okresowe, wieloletnie, 105 Analizy według dowolnych okresów (np. dni, tygodni, kwartałów, dekad miesięcy itp.), w tym również na przełomie lat. 106 efiniowanie własnych sprawozdań opartych na wspólnym słowniku składników. 107 Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika sprawozdania. 108 Sprawdzanie poprawności definicji składnika przy jego wprowadzaniu. 109 efiniowanie zawartości wierszy sprawozdań (dowolna liczba wierszy). 110 efiniowanie zawartości kolumn sprawozdań (dowolna liczba kolumn). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 23.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 23.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 23.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, wdrożenie i uruchomienie serwerów bazodanowego wraz oprogramowaniem bazodanowym i serwera plików dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Asseco

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 26.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 26.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 26.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, wdrożenie i uruchomienie 4 kserokopiarek sieciowych format A3 w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 14.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 14.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 14.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, dostarczenie i uruchomienie komputerów wraz oprogramowaniem systemowym i biurowym w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zała cznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

Parametryzacja wstępna systemu ISOF HEUTHES Sp. z O.O. ul. Koński Jar 8/30 02-785 Warszawa marketing@isof.pl www.isof.pl Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 70-744 Szczecin Tel./fax: (+48 91) 460 89 74 KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Gorlice 28.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Ogłoszone przez F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m NIP: 738 214 51 02 KRS: 0000444908

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo