Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielsk Podlaski, 26.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Bielsk Podlaski, r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, wdrożenie i uruchomienie 4 kserokopiarek sieciowych format A3 w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP. Część I Zamawiający POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i igury 61, Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , Kapitał zakładowy w całości wpłacony: ,00 zł, NIP: , REGON , tel / , fax / , strona internetowa: Część II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i uruchomienie 4 kserokopiarek sieciowych format A3 w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, a w szczególności: 1

2 1. ykonania Analizy Przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia kserokopiarek i obsługującego je oprogramowania zwanego dalej Rozwiązaniem, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego w zakresie co najmniej analizy lokalizacji kserokopiarek, zarządzania uprawnieniami użytkowników, kontrolą liczby i kosztów wydruków, integracji z oprogramowaniem Zamawiającego, oraz uzgodnienie szczegółowej koncepcji wdrożenia Rozwiązania, 2. Określenia szczegółowych wymagań dla infrastruktury ICT niezbędnej do zgodnego z wymaganiami Zamawiającego użytkowania Rozwiązania, 3. Dostawy fabrycznie nowych kserokopiarek oraz bezterminowych licencji oprogramowania zarządzającego i OCR ującego dla kserokopiarek, 4. Zainstalowania i uruchomienia Rozwiązania w infrastrukturze ICT Zamawiającego, 5. Integracji Rozwiązania z oprogramowaniem wykorzystywanymi przez Zamawiającego, np. oprogramowaniem opisującym uprawnienia użytkowników oraz z systemem zarządzania dokumentami (Softlab ERP), 6. Przeprowadzenia konfiguracji oprogramowania zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz wynikami Analizy przedwdrożeniowej. Przeprowadzenie etapowego wdrożenia Rozwiązania, zaczynając od obsługi dokumentów w Sekretariacie Spółki, wraz z realizacją skanu inteligentnego z określonymi w ramach Analizy Meta-Danymi (OCR wybranych grup skanowanych danych). 7. Przeprowadzenia testów skonfigurowanego Rozwiązania i przygotowanych integracji, 8. Przeprowadzenia szkoleń z Rozwiązania dla członków Zespołu drożeniowego i Administratorów Systemu Zamawiającego, 9. Dostarczenia w języku polskim Dokumentacji Rozwiązania, instrukcji obsługi dla użytkowników i instrukcji Administratora Rozwiązania wystarczającej do prowadzenia przez Zamawiającego szkoleń użytkowników i samodzielnej administracji Rozwiązania, 10. Świadczenia pełnej obsługi serwisowej Rozwiązania w zakresie wydruku 1 mln stron oraz zgoda na przedłużenie obsługi serwisowej na tych samych warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie i zawartej Umowie Serwisowej. ramach umowy wymagane jest utrzymanie w ciągłości eksploatacyjnej i sprawności technicznej Rozwiązania wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów i części zamiennych. 2

3 11. Zapewnienia gwarancji powdrożeniowej na Rozwiązanie w okresie minimum 24 miesięcy od zakończenia świadczenia pełnej obsługi serwisowej. Od kupowanego Rozwiązania Zamawiający oczekuje działania w zakresie opisanym wymaganiami przedstawionymi w załączniku numer 1 do Zapytania Ofertowego. Zaoferowane Rozwiązanie musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego, jako warunki wymagane (oznaczone w kolumnie literą ) w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. skazane jest również, by oferowany system spełniał wymagania dodatkowe, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (oznaczone w kolumnie literą D ), za które zostaną przyznane dodatkowe punkty. Część III Inne wymagania Zamawiającego 1. Zamawiający wymaga, aby obsługa i administracja Rozwiązania była prowadzona w języku polskim, 2. ymagania dla dostarczanych licencji oprogramowania: 2.1. Oferent zobowiązany jest dostarczyć licencję nielimitowanego dostępu do Rozwiązania oraz 2 licencje administracyjne Rozwiązania, 2.2. Oferent zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Rozwiązania na czas nieokreślony oraz dostarczenia licencji na czas nieokreślony na korzystanie z wszystkich innych programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rozwiązania dostarczonych razem z Rozwiązaniem. 3. ymagania dla kontynuacji wdrożenia w pierwszym okresie eksploatacji wdrożonego Rozwiązania: 3.1. Oferent zapewni pełną funkcjonalność Rozwiązania poprzez bezpłatne usuwanie ewentualnych nieprawidłowości w oprogramowaniu w okresie obsługi serwisowej i gwarancji powdrożeniowej. Oferent zapewni również w tym czasie bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, wprowadzanie zmian do dokumentacji wynikających ze zmiany przepisów prawnych jak i zamian wymaganych przez Zamawiającego. 3

4 3.2. Dostęp do telefonicznego lub internetowego systemu obsługi minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od godz. 8 do godz. 16, jako podstawowego kanału zgłaszania błędów Systemu oraz sugestii dotyczących optymalizacji działania Rozwiązania Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z działaniem Systemu zgłoszone telefonicznie lub przez Internet Usuwanie błędów Rozwiązania zgłoszonych przez Zamawiającego w następujących terminach: naprawa błędu Rozwiązania powodującego nieprawidłowe działanie uniemożliwiające prowadzenie pracy z wykorzystaniem Rozwiązania w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia roboczego naprawa usterki systemu powodującej nieprawidłowe działanie Rozwiązania, które nie powodują uniemożliwienia dalszej pracy z wykorzystaniem Rozwiązania w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych 3.5. Dostarczanie w okresie obowiązywania gwarancji i/lub umowy na pełną obsługę serwisową nowych wersji modułów i funkcjonalności Rozwiązania w zakresie odpowiadającym zakupionym przez Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 3.6. Usługi nowelizacji muszą być świadczone w miejscu instalacji Rozwiązania 3.7. Przeprowadzanie nieodpłatnych wizyt audytowych w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz na każde 6 miesięcy trwania wdrożenia lub pełnej obsługi serwisowej lub gwarancji w okresie powdrożeniowym, mających na celu przeprowadzenie analizy sposobu i zakresu wdrożenia oraz wykorzystywania Rozwiązania a także doradztwo w zakresie optymalizacji tego procesu 4. ymagania wobec Oferentów 4.1. ymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia przez Oferenta możliwych do udokumentowania w następujący sposób: ykazanie się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 wdrożeń, obejmujących, co najmniej funkcjonalności: integracji z Active Directory, 4

5 wydruk i kopiowanie w formacie A4 i A3, skanowanie w formacie A4 i A3 w kolorze lub odcieniach szarości, realizację skanu inteligentnego z Meta-Danymi, autoryzacji z obsługą czytników kart zbliżeniowych, rozliczania wydruków, realizację wydruku podążającego, Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Oferent potwierdza spełnianie powyższych wymagań poprzez wypełnienie i podpisanie Załączników nr 3, 4 i 5. przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Część IV Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 października 2013 r. Część V Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy: nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres , datę wystawienia oferty, termin ważności oferty, opis Rozwiązania w formie zaproponowanej przez Oferenta w ramach wymienionego w Części II i części III obszaru, 5

6 wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wypełnione oświadczenia wymienione w załącznikach 2, 3, i 4 do zapytania ofertowego, cenę netto za Rozwiązanie wyrażoną w PLN + podatek VAT, cenę netto za Pełną obsługę serwisową zdefiniowaną w Części VI pkt 2.2) wyrażoną w PLN + podatek VAT, termin realizacji usługi, Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy. przypadku, podania nieprawdziwych danych oferta zostanie odrzucona. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta. Część VI Kryteria wyboru oferty 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena Rozwiązania 65 pkt. 6

7 2. Cena obsługi serwisowej w zakresie wydruku 1 mln stron 28 pkt. 3. Funkcjonalności dodatkowe 4 pkt. 4. Referencje 3 pkt. Razem 100 pkt. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 1) Kryterium Cena będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pc = (Cn : Co) x 100 x 65% Gdzie: Pc ilość punktów za cenę (max. 65) przyznana ofercie Cn najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, Co cena zaoferowana przez danego Oferenta 2) Kryterium Cena obsługi serwisowej w zakresie wydruku 1 mln stron zostało zdefiniowane jako cena Pełnej obsługi serwisowej w zakresie wydruku 1 mln stron (w tym 900tys stron A4 wydruku czarno-białego oraz 100tyś stron A4 wydruku w kolorze), zawierająca wszystkie koszty materiałów eksploatacyjnych (w tym: toneru), części zamiennych (w tym: bębny, rolki, itp.), pracy serwisantów i inżynierów systemowych, bieżącego nadzoru i funkcjonowania HelpDesk oraz wizyt audytowych nie rzadszych niż co 6 m-cy, zakładając, że średnie pokrycie kolorem lub zaczernienie będzie wynosiło około 5%. Kryterium to będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację Pełnej obsługi serwisowej. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: MEc = (MEn : MEo) x 100 x 28% 7

8 Gdzie: MEc ilość punktów za cenę (max. 28) przyznana ofercie MEn najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, MEo cena zaoferowana przez danego Oferenta 3) Kryterium Funkcjonalności dodatkowe będzie oceniane następująco: Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najwyższą liczbę rozwiązań funkcjonalności dodatkowych oferowanego Systemu. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych funkcjonalności liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: Pfd = (FDo : FDw ) x 100 x 4% Gdzie: Pfd ilość punktów za funkcjonalności dodatkowe (max.4) przyznana ofercie FDw to liczba wszystkich wymagań dodatkowych oznaczonych, jako D określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, FDo to liczba wymagań dodatkowych oznaczonych jako D określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego spełnionych przez ocenianą Ofertę 4) Kryterium Referencje będzie oceniane następująco: Za każde wdrożenie referencyjne Systemu (max. 3 wdrożeń) zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie Oferent otrzyma 1 pkt. ofercie można wskazać nie więcej niż 3 referencji. 3. Po otwarciu ofert Zamawiający może w każdym czasie wezwać Oferentów do prezentacji funkcji zaproponowanego Rozwiązania w celu weryfikacji jego zgodności z załącznikiem nr 1 zapytania ofertowego. Oferent, do którego Zamawiający zwróci się z prośbą o zaprezentowanie spełnienia wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania wezwania drogą mailową na adres wskazany w ofercie. Terminowe przeprowadzenie prezentacji jest istotnym warunkiem zamówienia. prezentacji musi uczestniczyć przedstawiciel uprawniony Oferenta. 8

9 Prezentacja odbędzie się zgodnie z następującą procedurą: 3.1 prezentacja przez przedstawicieli Oferenta wybranych przez Zamawiającego wymagań, o których mowa w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego; 3.2 ocena spełnienia przez oferowane Rozwiązanie każdego z wybranych wymagań będzie realizowana w systemie Tak/Nie (spełnione/niespełnione). 3.3 Nie spełnienie przez oferowany system warunków, określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, jako ymagane, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego. 3.4 niepotwierdzenie spełnienia warunków określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, jako dodatkowe, a zadeklarowanych jako spełniane przez system skutkować będzie przyznaniem ofercie takiego ykonawcy 0 punktów w kryterium Funkcjonalności dodatkowe. 3.5 nie przeprowadzenie przez ykonawcę prezentacji w wyznaczonym terminie lub odmowa jej przeprowadzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nie spełniającej warunków Zapytania ofertowego. Z przebiegu prezentacji sporządzony zostanie Protokół eryfikacji ymagań. Brak lub odmowa podpisania Protokołu przez przedstawicieli Oferenta oznacza odrzucenie oferty, jako niespełniającej warunków Zapytania ofertowego. Przewidywany czas trwania prezentacji 1 dzień roboczy w godzinach 9-15, w razie potrzeb czas trwania prezentacji może zostać wydłużony. Zamawiający udzieli zamówienia temu ykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz w załącznikach do zapytania i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny. Zamawiający powiadomi wygranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Część VII Miejsce oraz termin składania ofert 9

10

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ymagania dla kserokopiarek sieciowych. arunki i parametry wymagane do spełnienia przez Rozwiązanie: Oferent powinien wypełnić zamieszczone tabele przez wpisanie w kolumnie Spełnia T/N litery T jeśli warunek określony w danym wierszu jest spełniony, lub litery N w sytuacji nie spełnienia kryterium. Pozostawienie pustego miejsca lub odpowiedź nieczytelna uznane zostaną za niespełnienie danego warunku. arunki zaznaczone jako wymagane oznaczone literą muszą być spełnione niespełnienie ich skutkuje odrzuceniem oferty. Niespełnienie warunków określonych jako dodatkowe oznaczone literą D nie spowoduje odrzucenia oferty. Dostarczenie i uruchomienie w infrastrukturze ICT Zamawiającego 4 kserokopiarek sieciowych format A3 zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp Opis wymagania Selektywna, bieżąca synchronizacja z Active Directory w celu określania uprawnień użytkownika poprzez wybór atrybutów i kontenerów, z których system korzysta bez konieczności podwójnego wprowadzania danych, jak również ręcznego uzgadniania zmian wprowadzanych przez administratora w katalogu Active Directory. Możliwość identyfikacji i autoryzacji użytkownika poprzez kod PIN lub też identyfikator i hasło domenowe. budowany w urządzenie czytnik kart do autoryzacji użytkowników kartą zbliżeniową. Przekazywanie danych zalogowanego użytkownika do innych aplikacji współpracujących z urządzeniem w celu ich personalizacji np. z system ERP, aplikacją OCR, aplikacją zgłaszania usterek itp. Panel użytkownika: kolorowy ekran dotykowy w języku ymagany / Dodatkowy polskim. 6 Praca w sieci LAN 10/100/1000BaseT. 7 Kopiowanie i drukowanie czarno-białe (mono) w Spełnia Tak/Nie 11

12 formacie do A3 8 Kopiowanie i drukowanie w kolorze w formacie do A3 9 Rozdzielczość druku mono: nie mniej niż 600x600 dpi 10 Rozdzielczość druku kolor: nie mniej niż 600x600 dpi 11 Prędkość druku nie mniej niż 22 str./min w formacie A4 12 Prędkość druku nie mniej niż 12 str./min w formacie A3 13 Druk dwustronny (duplex) 14 Automatyczne podawanie papieru (ADF) 15 Oddzielny pojemnik na papier A4 i A3 16 Funkcjonalność wydruku podążającego tj. możliwość odbierania druku na żądanie w ramach jednej lokalizacji, na urządzeniach skonfigurowanych w grupie o parametrach zgodnych z charakterystyką danego wydruku. 17 Skanowanie w kolorze w formacie do A3 18 Skanowanie dwustronne (duplex) D 19 Możliwość skanowania dokumentów na pocztę elektroniczną lub do katalogu domowego użytkownika zalogowanego na urządzeniu. 20 Zapewnienia jakości i efektywności skanowania poprzez: automatyczne usuwanie zanieczyszczeń z dokumentu, wykrywanie orientacji strony i filtrowanie tekstu Możliwości separacji skanowanych dokumentów poprzez puste strony lub barcody. Generowania wynikowych OCR co najmniej w formatach: Docx, Xlsx, Pptx, Pdf, Pdf przeszukiwalny, JPG, TIF, i txt. 23 Realizacji skanu inteligentnego z Meta-Danymi 24 Rejestracja ilości wykonanych wydruków i kopii oraz nazwy drukowanych plików i czasu ich wykonania. Zliczanie ilości wydrukowanych stron (w podziale na kolor, mono, format papieru A4/A3) oraz raporty rozliczające wydruki w podziale co najmniej na użytkowników i MPK. Eksport raportów co najmniej do formatów: CSV, XLS, XML, PDF. 25 Oprogramowanie umożliwiające podgląd nazw plików, liczby stron wydruków z podziałem na użytkowników 26 Możliwość podglądu pierwszej strony każdego z wydruków, które miały np. powyżej 10 stron D 27 Alertowanie i raportowanie awarii i niedostępności 12

13 28 urządzeń do HelpDesk Dostawcy. Automatyczne wykrywanie i notyfikację konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz generacja powiadomienia do odpowiednich pracowników POLBUD oraz HelpDesk Dostawcy o konieczności dostawy i wymiany tych materiałów. miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 13

14 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Oświadczenie Oferenta Przystępując do zapytania ofertowego na zakup, wdrożenie i uruchomienie 4 kserokopiarek sieciowych format A3, w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, oświadczamy, że: 1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy i jest stała w całym okresie obowiązywania umowy. 2. wskazane w załączniku nr 1 ymagania dla kserokopiarek sieciowych funkcjonalności zaznaczone jako wymagane i oznaczone literą są spełnione przez oferowane Rozwiązanie, 3. wskazane w załączniku nr 1 ymagania dla kserokopiarek sieciowych funkcjonalności zaznaczone jako dodatkowe i oznaczone literą D są spełnione przez oferowane Rozwiązanie we wszystkich przypadkach zaznaczonych przez wpisanie oznaczenia TAK. 4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty jej wystawienia. 7. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest... mail... telefon... miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 14

15 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o sytuacji Oferenta Przystępując do zapytania ofertowego na zakup, wdrożenie i uruchomienie 4 kserokopiarek sieciowych format A3, w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa I zrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 sparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP, oświadczamy, że: 1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 15

16 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego ykaz zrealizowanych wdrożeń ykaz wdrożeń oferowanego Rozwiązania wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dotyczących wdrożeń oferowanego Rozwiązania, obejmujące, co najmniej następujące funkcjonalności: integracji z Active Directory, wydruk i kopiowanie w formacie A4 i A3, skanowanie w formacie A4 i A3 w kolorze lub odcieniach szarości, realizację skanu inteligentnego z Meta-Danymi, autoryzacji z obsługą czytników kart zbliżeniowych rozliczania wydruków, realizację wydruku podążającego, Lp. Nazwa Klienta drożone funkcjonalności (obszary działalności) 1 artość brutto w PLN Data rozpoczęcia/ zakończenia wdrożenia Osoba kontaktowa miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 16

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 15.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na rozbudowę i wyposażenie serwerowni oraz sieci komputerowej przedsiębiorstwa w celu przygotowania ich do wykorzystania przez nowo wdrażany system ERP

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 10.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na zakup, instalację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego i systemowego w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBUD S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo