Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino Lisięcice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax , , e:mail - www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, zamknięć ogniowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wydzieleń pożarowych Obiekt: Dom Pomocy Społecznej Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej Klisino Lisięcice Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej Klisino Lisięcice Wykonawca: Opracowała: Podstawa: Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Opole, ul. Wrocławska 118 mgr Irena Kowalczyk Zlecenie Projekt systemu sygnalizacji pożarowej systemów oddymiania grawitacyjnego, zamknięć ogniowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wydzieleń pożarowych Zespół projektowy mgr Irena Kowalczyk nr upr. / /11 SGSP Andrzej Kowalczyk upr.nr.d-1318/09 Projekt instalacji elektrycznej systemu sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania oraz zamknięć ogniowych oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu Instalacja elektryczna mgr inż. Krzysztof Giesa nr upr. 195/91 Op Opole, grudzień 2012r.

2 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Podstawa opracowania 4 3. Zakres opracowania 5 4. Opis techniczny Ogólna charakterystyka obiektu Parametry obiektu Podział funkcjonalny budynku Konstrukcja budynku Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni Zewnętrznych Kategoria zagrożenia ludzi Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz stopień rozprzestrzenia ognia elementów budowlanych Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Wyposażenie w gaśnice Oznakowanie ewakuacyjne Wyposażenie w hydranty wewnętrzne System sygnalizacji pożarowej Dane wyjściowe do projektu Wymagania i zadania stawiane instalacji sygnalizacji pożarowej Przyjęty system ochrony przeciwpożarowej SAP Organizacja alarmowania Rodzaj ochrony Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLine 1010/G Czujki dymu ED Gniazdo czujników adresowalnych EB Ręczny ostrzegacz pożarowy DMN 700R Sygnalizator akustyczny SA-K Instalacje Lokalizacja centrali Zasilanie urządzeń SAP Zasilanie awaryjne centrali Okablowanie Prowadzenie kabli w korytkach Prowadzenie kabla w pionach kablowych Linie dozorowe czujek Linie dozorowe sygnalizatorów akustycznych Linie dozorowe przycisków ROP Zasilanie moduły wejścia/wyjścia Wskazówki montażowe Centrala sygnalizacji pożarowej Czujki Przyciski Sygnalizatory akustyczne Konserwacja, serwis Zestawienie materiałów systemu sygnalizacji pożarowej Uwagi końcowe systemu sygnalizacji pożarowej 27 TECHNO-POŻ 2

3 7. System oddymiania Wstęp Podstawa opracowania Zakres opracowania Oddymianie klatek schodowych Klatki schodowe ewakuacyjne Okablowanie Linie dozorowe czujek Linie dozorowe przycisków RT Linie dozorowe siłowników Sposób prowadzenia przewodów Urządzenia użyte w systemie oddymiania Centrala oddymiania RZN 4408-K Przycisk oddymiania RT Klatka schodowa K1 grawitacyjny system oddymiania Klatka schodowa K2 grawitacyjny system oddymiania Konserwacja systemu oddymiania Zestawienie materiałów systemów oddymiania Uwagi końcowe oddymiania System zamknięć ogniowych Wstęp Podstawa opracowania Zakres opracowania Okablowanie Linie dozorowe elektrytrzymaczy magnetycznych Linie dozorowe przycisku zwalniającego Linie dozorowe do modułu wejście/wyjście Elektrotrzymacze magnetyczne Zestawienie materiałów Konserwacja systemu zamknięć ogniowych Uwagi końcowe Oświetlenie awaryjne Wstęp Podstawa opracowania Zakres opracowania Zasilanie Serwis oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Uwagi końcowe Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Wydzielenia pożarowe Podstawa opracowania Zakres opracowania 49 Załączniki - schemat elektryczny systemu sygnalizacji pożarowej - rysunki (rzut kondygnacji z rozmieszczeniem zaprojektowanych urządzeń oraz wydzieleń, - certyfikat projektu, - TECHNO-POŻ 3

4 1. Wstęp Opracowanie niniejsze dotyczy projektu wykonawczego zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, zamknięć ogniowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wydzieleń pożarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przy Placu Biskupa Konrada Podstawa opracowania Projekt został opracowany w oparciu o: 1. Umowę 2. Uzgodnienia z Inwestorem 3. Wytyczne do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji pożarowej 4. PN-ISO Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia 5. PN-ISO 6790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 6. PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 7. PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej 8. PN-EN 54-3 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 9. PN-EN 54-4 (ze zmianami) Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze 10.PN-EN 54-5 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła. Czujki punktowe 11.PN-EN 54-7 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu. Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji 12.PN-EN Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe 13.PN-E-05204:1994 Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Wymagania 14.PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 15.PN-90/E Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 16.PN-92/M-51004/09 Części składowe automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej. Badania przydatności w warunkach pożarów testowych 17.PN-92/E Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP) 18.PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 19.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V TECHNO-POŻ 4

5 20. Instalacje elektryczne - wydane przez Wydawnictwo Arkady 1998r. 21.Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991r. z późniejszymi zmianami), 22. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w 1994 roku (z późniejszymi zmianami) 23.Systemy Sygnalizacji Pożarowej: Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji; PN-E , 24.Uprawnienia do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach budowlanych, 25.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), 26.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 27.Polską Normą PN-B Zasady projektowania systemów oddymiania, 28.Polską Normę PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 29.Polską Normę PN-EN11-55:1999 plus Aneks 2004 Okucia budowlane przytrzymywacze, elektrotrzymacze, okucia drzwi rozwieralnych i wahadłowych wymagania i metody badań, 30.Autoryzację producenta w zakresie projektowania i montażu, 31.Ekspertyzę Techniczną w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji z grudnia 2011r. opracowaną przez zespół: mgr Irenę Kowalczyk, mgr inż. Jana Koziuka, inż. Józefa Chamielca z października 2012 roku, 32.Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego WZ oraz WZ Wiedzę techniczną. 3. Zakres opracowania systemów przeciwpożarowych Opracowanie niniejsze obejmuje analizę i ocenę warunków technicznopożarowych, Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego oraz zapisy Ekspertyzy Technicznej, rozmieszczenie elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania, zamknięć ogniowych, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wydzieleń pożarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przy Placu Biskupa Konrada 1. Opracowanie obejmuje: podstawowy opis proponowanego systemu sygnalizacji pożarowej; lokalizację centrali systemu sygnalizacji pożarowej; lokalizację czujek pożarowych; TECHNO-POŻ 5

6 lokalizację ręcznych ostrzegaczy pożarowych; lokalizację sygnalizatorów akustycznych; wytyczne montażowe systemu sygnalizacji pożarowej; podstawowy opis proponowanego systemu oddymiania; lokalizację centrali systemu oddymiania; lokalizację przycisków oddymiania; lokalizację klap dymowych; wytyczne montażowe systemu oddymiania; podstawowy opis systemu zamknięć ogniowych; lokalizację elektrotrzymaczy magnetycznych; wytyczne montażowe zamknięć ogniowych; podstawowy opis oświetlenia awaryjnego; lokalizację opraw oświetlenia awaryjnego; wytyczne montażowe; lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu; wytyczne montażowe; wytyczne montażowe wydzieleń pożarowych. 4. Opis techniczny 4.1. Ogólna charakterystyka obiektu Obiekt znajdujący się w Kietrzu przy placu Biskupa Konrada 1 przeznaczony jest do użytku publicznego. Budynek usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej i z tego względu będzie wymagał uzgodnienia wykonywanej ekspertyzy. Budynek użytkowany był jako Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Obiekt w 100% podpiwniczony. Podpiwniczenie przeznaczone będzie na pomieszczenia użytkowe. Z konstrukcji budynku wynika, że składa się on z dwóch części. Pierwsza cześć najprawdopodobniej powstała jako samodzielny budynek o ścianach zewnętrznych grubości od 76 cm 66 cm do którego dobudowano cześć wschodnią różniąca się znacznie grubościami ścian co ewidentnie świadczy o rozbudowie w drugim etapie. Obiekt Domu Pomocy Społecznej użytkowany będzie przez osoby wymagające opieki. W budynku najprawdopodobniej podopiecznymi będą tylko sami mężczyźni w ilości 77 osób. W obiekcie nie występują pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 6 osób z wyjątkiem pomieszczenia jadalni. W obiekcie nie będą występowały pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami Parametry obiektu Podstawowe dane: - powierzchnia zabudowy: 588,00 m 2, - powierzchnia użytkowa: 1479,26 m 2, TECHNO-POŻ 6

7 - powierzchnia użytkowa parteru: 499,39 m² - powierzchnia użytkowa pierwszego piętra: 524,73 m², - powierzchnia użytkowa piwnicy: 455,14 m² Podział funkcjonalny budynku Budynek przeznaczony jest na Dom Pomocy Społecznej dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym należy zapewnić niezbędną pomoc w formie usług opiekuńczych. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Piwnica przeznaczona na pomieszczenia rehabilitacji, terapii, pokój kierownika, dyżurkę, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie personelu, pokój gościnny, pomieszczenia magazynowe, pralnie, suszarnie. W piwnicy znajduje się również kotłownia i skład opału. Poziom piwnicy nie będzie przeznaczony na pokoje pensjonariuszy. Parter przeznaczony na 14 pokoi mieszkalnych oraz salę telewizyjną. Wszystkie pokoje posiadają własne łazienki. Pierwsze piętro przeznaczone na 11 pokoi mieszkalnych, kuchnię jadalnię oraz salę telewizyjną Konstrukcja budynku Ściany nośne zewnętrzne murowane wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 76, 66, 58, 46 i 40 cm odpowiadają klasie odporności ogniowej ponad 240 minut (REI 240) zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 221 w zakresie oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych nie objętych świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ściany wewnętrzne murowane wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości od 68 cm do 24 cm odpowiadają klasie odporności ogniowej ponad 240 minut (REI 240) zgodnie z wytycznymi Instrukcji ITB 221 w zakresie oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych nie objętych świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. TECHNO-POŻ 7

8 Stropy - nad piwnicami kolebkowe z cegły pełnej odpowiadają zgodnie z Instrukcją ITB 221 w zakresie klasy odporności ogniowej wybranych elementów konstrukcji budowlanych nie objętych świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie 120 minut (REI 120). Strop nad parterem i pierwszym piętrem drewniany ze ślepym pułapem oraz tynkiem cementowo wapiennym stanowi odstępstwo zgodnie z Postanowieniem WZ KW PSP w Opolu. Dach o konstrukcji drewnianej krowiowo-płatwiowej dwuspadowy. Pokrycie dachowe stanowi blacha ułożona na oszalowanej deskami połaci dachowej. Konstrukcja drewniana zostanie zabezpieczona ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Schody wewnętrzne monolityczne żelbetowe spełniają wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (R 60), dwubiegowe. Schody występują tylko w jedynej klatce schodowej. Szerokość biegów wynosi 1,49 m przy wymaganych 1,2 m. Szerokość spocznika wynosi 1,81 m przy wymaganiach 1,5 m. Ilość stopni w jednym biegu wynosi od 5 do 9 i nie przekracza dopuszczalnych 17 stopni Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku nie wyznacza się pomieszczeń ani stref zagrożonych wybuchem. W obiekcie nie są składowane ani przechowywane materiały łatwopalne Kategoria zagrożenia ludzi Ze względu na funkcję obiektu budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej będzie zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III Podział obiektu na strefy pożarowe Z uwagi na wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych zamykanych drzwiami o odporności ogniowej 30 minut (EI 30) wyposażonymi w urządzenia służące do usuwania dymu zgodnie z 226 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). W ten sposób każda z kondygnacji mogłaby stanowić odrębną strefę pożarową jednak poprzez montaż windy która będzie łączyć TECHNO-POŻ 8

9 wszystkie kondygnacje obiekt stanowić będzie jedną strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Jedna strefa pożarowa - poziom -1, I i II kondygnacja nadziemna - strefę pożarową stanowią wszystkie pomieszczenia i przestrzenie znajdujące się w obiekcie strefa ZL II. Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 1479,26 m 2. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że dopuszczalna powierzchnia strefy 5000 m 2 nie jest przekroczona zgodnie z 212 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Klasa odporności pożarowej budynku oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Wymaganą klasą odporności pożarowej budynku średniowysokiego (SW) zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II powinna wynosić B. Z uwagi na dwie kondygnacje nadziemne zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II dopuszcza się możliwość obniżenia wymaganej klasy odporności pożarowej z B do C. Jednak klasa odporności pożarowej zostanie ustalona z uwzględnieniem poziomu piwnicy - piwnica użytkowa zaliczana do kategorii zagrożenia ludzi ZL II zgodnie z 212 ust. 5 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przyjmuje się klasę odporności pożarowej B Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Budynek wyposażony będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany wewnątrz obiektu przy drzwiach wejściowych głównych. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie oznakowany znakiem zgodnym z PN Wyposażenie w gaśnice Budynek będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach będzie przypadać, na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. Wymagana ilość środka gaśniczego to TECHNO-POŻ 9

10 30 kilogramów proszku gaśniczego ABC. Kotłownia oraz skład opału zostaną wyposażone w odrębne dwie gaśnice 4 kilogramowe z środkiem ABC. Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnione zostaną następujące warunki: 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Lokalizacja gaśnic będzie oznakowana znakami zgodnymi z PN. Zgodnie z Postanowieniem KW PSP obiekt zostanie wyposażony w dodatkowe sześć gaśnic wodno-mgłowych o pojemności 6 litrów (po dwie gaśnice na każdą kondygnację tworząc zestawy gaśnicze) Oznakowania ewakuacyjne Oznakowanie ewakuacyjne należy rozmieścić zgodnie z PN/N-01256/05 dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych. Należy przy tym uwzględnić oznakowanie wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. Do oznakowania należy użyć znaków fotoluminestencyjnych zgodnych z Polskimi Normami lub podświetlanych znaków ewakuacyjnych. Oznakowanie musi być zgodne z PN/N-01256/ Na drogach ewakuacyjnych należy stosować ewakuacyjne znaki kierunkowe Wyposażenie w hydranty wewnętrzne Budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej tj. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wymaga stosowania hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym tylko w strefie pożarowej ZL II przekraczającej 200 m 2. Brak instalacji hydrantowej wewnętrznej stanowi odstępstwo w ramach opracowanej Ekspertyzy Technicznej oraz Postanowienia KW PSP w Opolu. TECHNO-POŻ 10

11 5. System sygnalizacji pożarowej 5.1.Dane wyjściowe do projektu Danymi wyjściowymi do niniejszego projektu są: a) warunki organizacyjno-techniczne jakim powinien odpowiadać przeciwpożarowy system sygnalizacyjno-alarmowy dla obiektu określonego przez Inwestora, b) analiza zagrożenia pożarowego według opisu dokumentów projektowych obiektu, w której uwzględniono: - charakterystykę pożarową materiałów palnych, - stopnie zapylenia i wilgotności, - warunki wentylacyjne, - obciążenia ogniowe, - kategorię zagrożenia ludzi, - wartość budynku i jego wyposażenia, - wielkość strefy pożarowej, - stopień rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru, - strefy zagrożenia wybuchem, - trudności mogące wystąpić w działaniach ratowniczo-gaśniczych, - klasę odporności ogniowej budynku ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji nośnej, - warunki ewakuacyjne, d) dokumentacja techniczna obiektu, e) scenariusz rozwoju zdarzeń Wymagania i zadania stawiane instalacji sygnalizacji pożarowej Na podstawie analiz statystyki pożarów wynika, że nawet najbardziej nowoczesne rozwiązania techniczne, zabezpieczające budynki przed pożarami całkowicie nie wyeliminują możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Działania zabezpieczające pozwalają jednak na przygotowanie takich środków, aby w akcji ratowniczo-gaśniczej uzyskać najlepsze wyniki, a tym samym maksymalnie ograniczyć wielkość strat pożarowych. Jest to możliwe wtedy, gdy pożar zostanie wykryty w pierwszej fazie jego trwania, co wymaga zastosowania urządzeń o wysokiej czujności oraz szerokim spektrum wykrywania. Zadanie to spełniają urządzenia samoczynnej sygnalizacji alarmowania pożarowego. W przedmiotowym obiekcie zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest wykrycie zagrożenia pożarowego chronionego budynku: - uruchomienie syren dźwiękowych, - uruchomienie systemów oddymiania w obu klatkach schodowych, TECHNO-POŻ 11

12 - zwolnienie elektrotrzymaczy magnetycznych przy drzwiach EI 30, - sprowadzenie windy do poziomu parteru i pozostawienie jej w pozycji otwartych drzwi Przyjęty system ochrony przeciwpożarowej SAP Na potrzeby projektowanego systemu adresowalnego SAP przyjęto: - powierzchnię dozorowania przez jeden ostrzegacz pożarowy ok. 60 m 2 ; - w przestrzeni międzystropowej do 30 m 2 (jeżeli takie będą występowały) - linie dozorowe prowadzone w obiekcie jako pętle, - linie sygnałowe urządzeń dodatkowych prowadzone będą przewodami YnTKSYekw, - linie monitorujące, HDGs 2 x 1,5. W czasie wykonywania systemu kierowano się następującymi założeniami i czynnikami ograniczającymi: - chronioną powierzchnią; - odległością pomiędzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i najbliższą czujką; - bliskością ścian; - wysokością i konfiguracją sufitu; - czynnikami ograniczającymi wynikającymi ze specyfiki obiektu, - ruchem powietrza przy wentylacji; - wszelkimi przeszkodami w konwekcji produktów spalania; Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający dotarcie do nich drogą do 30 m. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na lokalizację centrali INIM SMART LOOP 1010/G wybrano pomieszczenie dyżurki znajdujące się w piwnicy (nr 18). Wykonując instalację sygnalizacji pożaru przyjęto koncepcję ochrony pełnej tj. zabezpieczeniem objęto wszystkie pomieszczenia zalecane system sygnalizacji i wykrywania pożaru - uzyskano wskazania o zagrożeniu pożarowym całej pętli adresowalnej. Czujki optyczne dymu, zostały dobrane pod kątem wykrywania powstałego dymu, który jest jednym z pierwszych objawów procesu palenia. Jednocześnie fakt wykorzystania elementów mikroprocesorowych umożliwia zmniejszenie do minimum występowania alarmów fałszywych wywołanych przez czynniki niepożarowe. Zgodnie z powyższymi założeniami i zaleceniami wytycznych wykonano system z podziałem na strefy. TECHNO-POŻ 12

13 Obiekt podzielono na strefy dozorowe: - strefa 1 piwnica - strefa 2 parter, - strefa 3 pierwsze piętro, - strefa 4 strych, System oparty jest na jednej adresowalnej pętli, na których znajdują się jednocześnie: - optyczne czujki dymu, - ROP-y (ręczne ostrzegacze pożarowe), - moduły wejścia/wyjścia. Sygnalizatory dźwiękowe stanowią jedną odrębną linię. Po wykryciu pożaru przez adresowalny system sygnalizacji pożarowej np. INIM następuje uruchomienie alarmu. Poprzez moduły wejścia/wyjścia uruchamiane będą również systemy oddymiania w obu klatkach schodowych oraz zostanie sprowadzona winda do poziomu parteru i pozostawiona w pozycji otwartych drzwi. UWAGA! Komunikat identyfikujący strefę, który zostanie wyświetlony przez centralę wskazuje numer linii (pętli) oraz numer elementu X/Y Organizacja alarmowania Zainstalowane czujki oraz przyciski na adresowalnych liniach dozorowych, po odebraniu właściwego sygnału z elementu liniowego informują o powstaniu pożaru z dokładnością do danej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego. Strefy dozorowe podzielono na poszczególne kondygnacje. Przyjęto system alarmowania - dwustopniowy 5.5. Rodzaj ochrony Z uwagi na znaczną uciążliwość i wysokie koszty eksploatacji odstąpiono od stosowania izotopowych czujek dymu na rzecz zastosowania optycznych czujek dymu. Czujki optyczne odpowiadają czujnikom izotopowym, a ich zastosowanie pozwoli uniknąć w przyszłości obowiązkowych, corocznych, kosztownych pomiarów dozymetrycznych izotopów oraz ich dekontaminacji w przypadku rozszczelnienia. TECHNO-POŻ 13

14 Zastosowano automatyczne urządzenie sygnalizacji pożarowej (czujkami dymu Enea, czujki liniowe oraz czujki iskrobezpieczne) oparte na centrali adresowalnej z dwoma liniami (pętlami). Czujki iskrobezpieczne montowane są na liniach bocznych. Zaprojektowano system sygnalizacji pożaru w oparciu o następujące urządzenia: - centralę Inim SmartLoop 1010/G, - optyczne czujki dymu ED 100, - czujka temperaturowa ED-200, - gniazda czujek EB 0010, - ręczne ostrzegacze pożarowe DMN 700R plus moduł adresujący EU-311CV, - moduł wejścia/wyjścia EM 312 SR, - sygnalizatory akustyczne SA-K7 z puszką ogniową. Po zadziałaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala Inim SmartLoop 1010/G na podstawie algorytmów decyzyjnych sygnalizuje ALARM I STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w zależności od wariantów alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczeń). Alarm I stopnia (alarm wstępny) sygnalizowany jest szybkim miganiem dużego, czerwonego wskaźnika ALARM. Aby uzyskać czas potrzebny na weryfikację przyczyny alarmu, należy wcisnąć przycisk WERTFIKACJA i sprawdzić co się dzieje. Czas weryfikacji T2 określono do 180 sekund. W przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu należy powrócić do centrali i wcisnąć przycisk WYCISZONA. Zdarzenie zostanie wyłączone do czasu wystąpienia nowego zdarzenia alarmowego. W trybie nocnym brzęczyk centrali i wyłączone wyjścia - włączają się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu przechodząc do stanu prealarmu. Alarm I stopnia jest alarmem wewnętrznym i wymaga zawsze zgłoszenia się personelu dyżurującego i potwierdzenia alarmu przyciskiem WERYFIKACJA (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrożenia w obiekcie (w czasie T2). Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji dyżurującego personelu na alarm I stopnia, wówczas wywoływany jest ALARM II STOPNIA. W głównym oknie alarmowym pojawiają się komunikaty przypisane strefom objętych stref. Po stwierdzeniu zagrożenia pożarowego należy wcisnąć przycisk EWAKUACJA. Wystąpienie w centrali alarmu II stopnia powoduje automatyczne przejście stref będących w alarmie I stopnia w stan alarmu II stopnia. Alarm II stopnia może być poprzedzony alarmem I stopnia lub jest generowany natychmiastowo w zależności od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali. Alarm II stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjęcia akcji gaśniczej i ewakuacji ludzi z wszystkich pomieszczeń budynku. Jednocześnie z sygnalizacją optyczną podczas alarmu pożarowego uruchamia się w centrali ciągły sygnał akustyczny. Przechodzenie następnych stref w stan alarmu (zarówno w przypadku alarmu I stopnia jak i w przypadku alarmu II stopnia) ponawia sygnalizację akustyczną. TECHNO-POŻ 14

15 UWAGA! Określenie czasów T1 i T2 dokonano dla warunków normalnej eksploatacji systemu, zakładając najbardziej niekorzystną sytuację. Dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przyjęto następujące czasy alarmu: - czas ALARMU I STOPNIA T1 określa się na 90 sekund; - czas ALARMU II STOPNIA T2 określa się na 180 sekund (czas II stopnia - podczas praktycznego używania systemu czas można wydłużyć do maksymalnie 300 sekund lecz z uwagi na niewielki obiekt wydłużenie jest zbędne wręcz nie jest wskazane). Przyjęto system alarmowania dwustopniowy z uwagi na całodobowy dozór ludzki i możliwość zweryfikowania zagrożenia pożarowego Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLoop 1010/G Centrala spełnia wymagania każdego z segmentów rynku: od małych domowych aplikacji wymagających jedynie jednej pętli, po duże aplikacje, wymagające do ośmiu pętli. W maksymalnej konfiguracji możliwe jest połączenie do 30 central w sieć token-ring i jeżeli rozważyć, że każda z central będzie miała 1 pętlę, na której będzie 240 urządzeń, to wyraźnie widać, że najnowsze rozwiązania z serii SmartLoop osiągnęły doskonałość jeśli chodzi o elastyczność zastosowania. Seria central SmartLoop została specjalnie zaprojektowana w celach ulepszenia dostępnych wcześniej funkcji, najlepszej wydajności w swojej klasie, prostej obsługi przez użytkownika końcowego i bezproblemowej instalacji. A wszystko to by pomóc firmom instalatorskim w poprawie wydajności stosowanych systemów. Wszystkie te funkcje stały się możliwe do realizacji dzięki zastosowaniu architektury wieloprocesorowej z funkcją samo-diagnozowania i koordynowaną przez 32-bitowy procesor. Ten imponujący sprzęt zapewnia najwyższy poziom niezawodności, szybkość reakcji, łatwość użytkowania, prostotę połączenia, możliwość dodania dodatkowych modułów i elastyczność. TECHNO-POŻ 15

16 SPECYFIKACJA Adresowalna centrala przeciwpożarowa, 1 pętla bez możliwości rozszerzenia, Wszystkie modele SmartLoop są zgodne z normą EN54-2, Struktura wieloprocesorowa, Główny CPU - 32 bitowy, Technologia OpenLoop, Architektura HorNet token-ring, Obsługa komunikacji awaryjnej Emergency54 (redundancja CPU), Możliwość zarządzania 30 centralami w sieci token ring poprzez moduł SmartLoop/NET (dodatkowe akcesoria), Łatwy zdalny dostęp poprzez moduł SmartLAN (dodatkowe akcesoria), 2 lub 4 przewodowe połączenie urządzeń w pętli, Obsługa do 240 urządzeń w pętli, Możliwość zarządzania do 8 terminali wyniesionych połączonych poprzez szynę RS485, maksymalna odległość pomiędzy centralami to 1000m, 3 wyjścia ogólnego przeznaczenia (NAC), 1 nadzorowane wyjście alarmowe (NAC), 1 nadzorowane wyjście usterki (NAC), 1 przekaźnikowe, bezpotencjałowe wyjście alarmowe, 1 przekaźnikowe, bezpotencjałowe wyjście usterki, Szyna RS485 do podłączenia terminali wyniesionych (SmartLetUSee/LCD i SmartLetUSee/LED), Zarządzanie modułami sterowania gaszeniem SmartLine020-4E i SmartLine036-4E poprzez szynę RS485, 24 V źródło zasilania dla urządzeń zewnętrznych, 24 V resetowalne wyjście, Przekaźnik do odłączania akumulatorów przy dużym rozładowaniu, RS232 i USB do ściągania/wysyłania danych, Bufor na 2000 zdarzeń, Samo-wprowadzanie (dla urządzeń w pętli), Samo-adresowanie (dla urządzeń w pętli), Możliwość podłączenia czujników konwencjonalnych (poprzez moduł SmartLoop/INOUT) Alarmowe połączenia (poprzez moduł SmartLoop/PSTN) Duży, podświetlany, alfanumeryczny wyświetlacz do łatwego zarządzania/użytkowania Klawisze nawigacyjne do łatwego dostępu do funkcji wyświetlanych graficznie Klawisze szybkiego dostępu (Ewakuacja, Wycisz, Reset, Weryfikacja, Test), Brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe), Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie (działa pod Windows), Łatwy system programowania w centrali, Kod lub klucz do funkcji 2 poziomu (zgodnie z normą EN54-2), TECHNO-POŻ 16

17 Złącze na płycie centrali do podłączenia sondy termicznej (dodatkowe akcesoria), Testowanie wydajności akumulatorów, Metalowa obudowa, Główne zasilanie 230V AC ± 10%, Zasilacz impulsowy / ładowanie akumulatorów 4A V DC, Miejsce na dwa akumulatory 17Ah, 12V, Wymiary (SxWxG): 460x470x135mm, Masa (bez akumulatorów): 8 kg Czujka dymu ED 100 Optyczny detektor wyposażony w komorę referencyjną w oparciu o zasadę rozproszenia światła (efekt Tyndalla) zapewnia pierwsze, wczesne ostrzeżenie o pożarze. Nowo zaprojektowana komora optyczna ze specjalnym zabezpieczeniem siatkowym o średnicy 0,5 mm przeciw dostawaniu się insektów powoduje zapewnienie wysokiej odporności na fałszywe alarmy. Aby zapewnić szerokie zastosowanie czujnika, jego czułość może być skonfigurowana na następujące wartości: 0,08dB/m,0,10 db/m, 0,12dB/m, 0,15 db/m. Podstawowe właściwości Napięcie pracy V DC Pobór prądu w spoczynku 200 ua Pobór prądu w alarmie Max 10 ma Czułość db/m Temperatura pracy -5 C + 40 C Wysokość (z gniazdem) 46mm Średnica 110mm Masa (z gniazdem) 160g Masa (bez gniazda) 90g TECHNO-POŻ 17

18 5.8. Gniazdo czujników adresowalnych EB-0010 Gniazdo dla czujników serii ENEA oraz IRIS jest wyposażone w zworkę pozwalającą na zachowanie ciągłości linii w przypadku wyjęcia czujnika z gniazda. Istnieje możliwość zainstalowania przekaźnika wewnątrz gniazda Ręczny ostrzegacz pożarowy DMN 700R Seria ręcznych wyzwalaczy pożarowych DM700 spełniając rygorystyczne wymagania BS5839. Dzięki zastosowaniu oddzielnej tylnej ścianki oraz puszki przyłączeniowej, zapewniono maksymalnie prosty montaż zarówno na ścianie jak i we wszystkich innych przypadkach. Przewody połączeniowe są dołączone do zacisków na tylniej ściance; unika się w ten sposób prowadzenia grubych przewodów do przycisku wyzwalacza. Szybka wyzwalacza może być łatwo rozbita przez nacisk palca, jednak dodatkowe pokrycie folią powoduje, że do wyzwolenia alarmu konieczne jest dalsze naciskanie w celu przerwania oporu folii. Zabezpiecza to przed przypadkowym rozbiciem szybki, co mogłoby wyzwolić alarm. Czerwony przycisk i znak pożaru na obudowie jednoznacznie świadczą o przeznaczeniu wyzwalacza. Jako przycisk zastosowano wysokiej klasy mikroprzełącznik z podwójnymi stykami i rezystancją przejścia poniżej 50 mohm. Dostępne są różne modele wyzwalacza np. wodoodporny lub odporny na eksplozję. TECHNO-POŻ 18

19 Specyfikacja Material: szkło powleczone folią Maksymalne obciążenie styku: 50 V ac lub 30 V dc: 8 A 50 V dc: 3 A Rezystancja styku: max. 50 mohm Kolor: czerwony Temperatura pracy: -40 do +85 C Wilgotność: max. 90% Sygnalizator akustyczny SA-K7 Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizator składa się z dwóch części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa niepalnego ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie rodzaju dźwięku. Sygnalizator posiada możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Poprzez zastosowanie wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1 istnieje możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-1A. W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę. TECHNO-POŻ 19

20 W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką. Sygnalizatory SA-K7 stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru, jak również mogą służyć do innych celów zgodnie z poniżej podanymi możliwościami sygnałów, np. sygnał techniczny służący do alarmowania o złym stanie urządzenia. SPECYFIKACJA Napięcie zasilania Pobór prądu w stanie spoczynku Pobór prądu w stanie działania 16-32,5VDC 0mA <65mA Natężenie dźwięku z odległości 1m >100dB Szczelność obudowy Wymiary IP 21C Ø 115 x 62 mm 6. Instalacje 6.1. Lokalizacja centrali Na lokalizację centrali systemu sygnalizacji pożaru SmartLoop 1010/G wybrano pomieszczenie dyżurki w piwnicy (pomieszczenie nr 18 przy klatce schodowej K1) Zasilanie urządzeń SAP Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLoop 1010/G zasilana będzie z sieci 230V, 50 Hz. Centralę należy podłączyć do zasilania z rozdzielni elektrycznej lub tablicy rozdzielczej. Zasilanie centrali zostanie zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem 10A. Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLoop 1010/G zaliczana jest do urządzeń I klasy ochronności i może być użytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania służących ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość dostawy energii TECHNO-POŻ 20

21 elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego jednak nie mniejszy niż 90 minut. Do zasilania centrali należy użyć kabel PH 90, Zasilanie należy poprowadzić kablem HDGs 3x 1,5. Do punktów zasilania centrali nie mogą być podłączone inne odbiorniki Zasilanie awaryjne centrali Do zasilania rezerwowego centrali SmartLoop 1010/P przewidziano baterie akumulatorów o napięciu 12V i pojemności 1 x 17 Ah. Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru prądu przez urządzenia dodatkowe, wynosi 72 godziny w stanie dozorowania + 0,5 godziny w stanie alarmowania. Baterie akumulatorów są ładowane samoczynnie przez zasilacz centrali. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40 C, a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 95%. Sprawność baterii jak i urządzenia ładującego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia są sygnalizowane. Uwaga!!! Co cztery lata akumulatory podlegają wymianie na nowe bez względu na ich stan Okablowanie Linie dozorowe i kontrolne mogą być układane na ścianie, pod tynkiem lub natynkowo. Linie muszą być ciągłe, zakończone rezystorami końcowymi. Linie nie mogą być instalowane wzdłuż kabli energetycznych dużej mocy Prowadzenie kabli w korytarzach W zależności od możliwości technicznych w korytkach kablowych, przeznaczonych wyłącznie dla kabli i przewodów instalacji niskoprądowych. Wyjścia kablowe z kanałów metalowych należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem kabla poprzez zastosowanie blach zakończeniowych korytka oraz osłony z rury Peschla na odejściach z koryta metalowego. TECHNO-POŻ 21

22 Prowadzenie kabla w pionach kablowych W szachtach kablowych (jeżeli takie występują) należy prowadzić okablowanie w rurach osłonowych PVC przymocowanych za pomocą specjalnych uchwytów. Wejścia do szachtu z przestrzeni sufitowej należy wykonać poprzez otwory instalacyjne. W przypadku wykonywania przepustów kablowych w ścianach i stropach oddzielenia i wydzielenia przeciwpożarowego przewody należy zabezpieczyć w analogiczny sposób. Dodatkowo przepusty te powinny być zabezpieczone masą ognioodporną o odpowiedniej odporności ogniowej danego oddzielenia i wydzielenia przeciwpożarowego. UWAGA! Po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancji linii, rezystancja izolacji między przewodami itp.); W miejscu montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów: a) ROP: 2 x 40 cm (nie rozcięte pętle), b) centralka: min cm, - w czasie prowadzenia tras kablowych należy zachować następujące minimalne odstępy: a) 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody b) 5 m od przewodów energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowej. Ochrona przeciwporażeniowa centrali musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne (Dz. U. nr 81 z 1990 r) Wykaz norm dotyczących urządzeń ochronnych oraz zabezpieczeń przeciwporażeniowych: 1) PN-92/E-05009/54 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne; 2) PN-76/ Ark.00,01 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania dla nowo wybudowanych obiektów; 3) PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa; 4) PN/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym; 5) PN-91/E-05009/483 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. TECHNO-POŻ 22

23 Linie dozorowe czujek optycznych, czujek liniowych Linie dozorowe czujek optycznych dymu oraz czujek temperaturowych należy wykonać przewodem typu YnTKsY ekw 1x2x0,8 przewód do instalacji przeciwpożarowych- powłoka zewnętrzna polwinit o barwie czerwonej Linie dozorowe sygnalizatorów akustycznych Przewody linii sygnałowych zasilające sygnalizatory optyczne i akustyczne, muszą zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej i sygnału w warunkach pożaru przez czas nie krótszy niż projektowany czas ewakuacji. Przewiduje się czas ewakuacji osób z budynku do 2 minut 1 16 sekund zgodnie z przeprowadzoną symulacją komputerową stanowiącą załącznik do Ekspertyzy Technicznej. Linie dozorowe syren alarmowych należy wykonać przewodem PH 30 HDGs 2x1, Linie dozorowe przycisków ROP Linie dozorowe ręcznych ostrzegawczy pożarowych ROP należy wykonać na odrębnej linii przewodem typu YnTKsY-ekw 1x2x0, Wskazówki montażowe Centrala sygnalizacji pożarowej Centralę sygnalizacji pożarowej SmartLoop 1010/G należy zamontować na ścianie w pomieszczeniu dyżurki (pomieszczenie w piwnicy nr 18) na parterze przy użyciu kołków rozporowych o średnicy co najmniej 8 mm. Centralę należy zamontować na wysokości wyświetlacza 1,8 m (nie większej). Odległość centrali od ścian bocznych powinna wynosić minimum 0,7 m. W pomieszczeniu centrali lub nad centralą należy zamontować lampę oświetlenia awaryjnego zgodnie z Polską Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne Czujki Gniazda czujek należy zamontować na stropie. Czujki należy zamontować w odległości, co najmniej 0,5 m od ścian i podciągów oraz lamp. Przed każdą TECHNO-POŻ 23

24 czujką musi znajdować się wolna przestrzeń 0,5 m we wszystkich kierunkach. Przewody pomiędzy czujkami i między przyciskami nie mogą być przedłużone musza to być przewody ciągłe, jednoodcinkowe Przyciski Przyciski ROP należy instalować jednej pętli (razem z czujkami) na wysokości 1,4 m +/ m od podłogi w odległości o ile to możliwe 0,5 m od innego osprzętu elektrycznego Sygnalizatory akustyczne Sygnalizatory akustyczne należy montować na odrębnej linii przewodem HDGs 2 x 1, Konserwacja, serwis Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej zgodnie z polską normą PN-E Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie. Na ogół umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną osobą prawną lub fizyczną, kompetentną w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia. Nazwa i nr telefonu konserwatora powinny być wyraźnie uwidocznione przy CSP. Przeglądy i obsługa techniczna Instrukcja konserwacji Należy opracować instrukcję konserwacji (przeglądów) i obsługi technicznej. Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń producenta baterii ( nie rzadziej jednak niż co 5 lata). Należy pamiętać, aby po kontroli wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania. Powinny być stosowane podane poniżej zasady konserwacji: TECHNO-POŻ 24

25 Obsługa codzienna Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone: a) czy każda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji, i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator; b) czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; c) czy, instalacja została przywrócona do stanu dozorowania. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta. Obsługa miesięczna Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu: a) przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego; b) zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki; c) przeprowadzono test wskaźników optycznych w centrali ( wg PN-EN 54-2:2002 ), a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta. Obsługa kwartalna Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna: a) sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy systemu; b) sprawdziła zadziałanie, co najmniej z jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, czy emituje alarm, akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze; c) sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; d) sprawdziła zdolność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi; e) tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej f) przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; g) dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji możliwie szybko usunięta. Obsługa roczna TECHNO-POŻ 25

26 Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista: a) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; b) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; UWAGA: Chociaż każda czujka powinna byś sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. c) sprawdził zgodność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych; UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego. d) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone Zestawienie materiałów systemu sygnalizacji pożarowej L.p. Nazwa Ilość System sygnalizacji pożarowej 1. Centrala SmartLoop 1010/G 1 2. Akumulatory 12V 17 Ah 1 3. Czujka optyczna dymu ED Czujka temperaturowa ED Gniazdo czujki adresowalnej EB Ręczny ostrzegacz pożarowy DMN 700 R 9 7. Moduł wejścia/wyjścia 3 8. Sygnalizator akustyczny SA-K Puszka ogniowa PIP Przewód YnTKsY ekw 1x2x0,8 komp. 11. Przewód HDGs 2x1,5 komp. 12. Przewód HDGs 3x1,5 komp. TECHNO-POŻ 26

27 13. Kabel PH 90 komp. 14. Listwa elektroinstalacyjna komp. 15. Materiały montażowe komplet komp Uwagi końcowe systemu sygnalizacji pożarowej 1) Po wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej firma wykonująca musi dostarczyć dokument zgodności wykonania systemu sygnalizacji pożarowej z projektem. 2) Należy wykonać próby uruchomienia systemu i wystawić protokół uruchomienia i prób odbiorowych. Po odbiorze systemu sygnalizacji pożaru Inwestor ma obowiązek podpisać umowę serwisową z firmą wykonawczą lub inną posiadającą uprawnienia od producenta zaproponowanego systemu tak, aby system nie pozostał bez nadzoru oraz serwisu. W całym opracowaniu bazowano na przykładowym rozwiązaniu firmy: 1. INIM Electronics Szczegóły kasowania systemu sygnalizacji pożarowej oraz cała procedura dla osób dozorujących powinna być zapisana w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po odbiorze obiektu. Przyciski uruchamiania ręcznego (ROP) należy oznakować zgodnie z PN. TECHNO-POŻ 27

28 7. System oddymiania 7.1. Wstęp Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego w dwóch klatkach schodowych K1 i K2 Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przy placu Biskupa Konrada Podstawa opracowania Projekt został opracowany w oparciu o: 1. Uzgodnienia z Inwestorem. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 4. Polską Normę PN-B Zasady projektowania systemów oddymiania. 5. Polską Normą PN-EN Ekspertyzę Techniczną oraz Postanowienie KW PSP w Opolu WZ oraz WZ Wiedzę techniczną. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania jest Certyfikat Jakości Usług Nr 11/03/2009 w zakresie projektowania, montażu i konserwacji wentylacji pożarowej. 9. Zakres opracowania Opracowanie niniejsze obejmuje analizę i ocenę warunków technicznopożarowych, zestawienie obliczeniowych i przyjętych wartości oraz rozmieszczenie elementów instalacji systemu oddymiania w dwóch klatkach schodowych K1 i K2 Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przy placu Biskupa Konrada 1. TECHNO-POŻ 28

29 10. Oddymianie klatek schodowych Klatki schodowe ewakuacyjne W obu klatkach schodowych ewakuacyjnych zaprojektowano klapy dymowe w oparciu o istniejące otwory okienne. Z uwagi na okna skrzynkowe otwierane do środka (zabierające światło przejścia spocznika) należy okna w obu klatkach K1 i K2 pomiędzy kondygnacją pierwszego piętra, a strychem wymienić na nowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Należy zachować układ szprosów z pierwotnego wyglądu okien. Zgodnie z opracowaną Ekspertyzą Techniczną okna nie będą wykonane zgodnie z Polską Normą. System oddymiania każdej z dwóch klatek schodowych wyposażony zostanie w centralę oddymiania RZN 4402-K umieszczoną nad spocznikiem pomiędzy pierwszym piętrem, a strychem. Do każdej z centrali zostaną podłączone siłowniki elektryczne wcześniej zamontowane na oknach przeznaczonych do oddymiania. Przyciski uruchamiania ręcznego oddymiania RT45 zostaną umieszczone tylko na spoczniku pomiędzy pierwszym piętrem, a poddaszem i służyć będą jedynie do kasowania i zamykania okien. Z uwagi na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej przyciski ROP - systemu sygnalizacji zastąpią przyciski oddymiania. System oddymiania przeznaczony jest do odprowadzania i wydalania dymu, trujących substancji oraz w celu obniżenia temperatury podczas pożaru. Dodatkowo zostanie zamontowany przycisk wentylacyjny na pomiędzy pierwszym piętrem, a poddaszem. Przycisk wentylacyjny nie jest związany z oddymianiem pozwala jedynie wykorzystać zaprojektowany system również do celów wentylacyjnych. System oddymiania w obu klatkach schodowych K1 i K2 zostanie podłączony do systemu sygnalizacji pożarowej. Zasilanie energetyczne Centralę sterowania systemem oddymiania RZN 4402-K, należy podłączyć do zasilania 230 V z najbliższej tablicy głównej przewodem PH 90 HDGs 3x1,5 mm². Zasilanie należy zabezpieczyć osobnym bezpiecznikiem 10A. Do zasilania rezerwowego zostaną wykorzystane dwa akumulatory 2 x 12 V ( 1,2 Ah), które znajdować się będą w centrali Okablowanie Linie dozorowe czujek Zrezygnowano z wyposażania systemu oddymiania w dodatkowe czujki dymu z uwagi na podłączenie central do systemu sygnalizacji pożarowej. TECHNO-POŻ 29

30 Linie dozorowe przycisków RT 45 Linie dozorowe do przycisków pożarowych RT 45 należy wykonać przewodem typu YnTKSY-ekw 4x2x0,8. Przyciski oddymiania należy zamontować na wysokości 1,40 m (+/- 0,10 m) Linie dozorowe do siłowników Linie do siłowników elektrycznych klap dymowych dwuskrzydłowych należy wykonać kablem niepalnymi typu HDGs 3x1,5 (PH 30 minut odporności ogniowej) Sposób prowadzenia przewodów Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać wg zaleceń i norm dotyczącej danej instalacji Urządzenia użyte w systemie oddymiania Centrala oddymiania RZN 4408-K Kompaktowe centrale z serii RZN 44xx-K opracowano specjalnie do zastosowania w małych obiektach budowlanych, jak np. klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Posiada zintegrowany Service Timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania licznych funkcji, które stanowią wyposażenie standardowe centrali, m.in. alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu napędów. Informacje o produkcie: kompaktowa centrala oddymiania do zastosowania na klatkach schodowych, centrala wyposażona w mikroprocesor obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa), całkowity prąd napędów 2A TECHNO-POŻ 30

31 Parametry: konstrukcja kompaktowa, stabilizowane napięcie wyjściowe, możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych, włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych, możliwość podłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu dodatkowego centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki z blachy stalowej, możliwość odrębnego nabycia podtynkowego zestawu montażowego typ UPS 44-K, możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych, 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci, wymagane 2 akumulatory (1,2 Ah) dla RZN 4402-K w ofercie D+H dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, automatyczne czujki dymowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, napędy okienne, okna oddymiające, klapy dymowe, automatyka pogodowa, itp. Dane Techniczne: Typ RZN 4408 Zasilanie Wyjście Rodzaj pracy 230 VAC / 50Hz 24VDC, max 2A - monitoring praca ciągła - alarm, wentylacja praca krótkotrwała St. ochrony IP 30 (IP 54) Zakres temp C C Kolor Biały RAL 9010 Wymiary wnęki podtynkowej Waga 250 x 250 x 91 mm 2,7 kg Przycisk oddymiania RT 45 TECHNO-POŻ 31

32 Przyciski oddymiania w różnych opcjach, pozwalają na ręczne uruchamianie systemu oddymiania w połączeniu z systemem oddymiania D+H. Uwaga! Przyciski te pozwalają również kasować alarm Klatka schodowa K1 - grawitacyjny system oddymiania W klatce schodowej ewakuacyjnej K1 zaprojektowano klapę dymową z wykorzystaniem okna nie posiadającego atestu i nie wykonanego według Polskiej Normy zgodnie z zapisem w Ekspertyzie Technicznej. Okno zostanie wykonane jako jednoskrzydłowe (uchylne) otwierane na zewnątrz o wymiarze w prześwicie 1,05 m x 2,0 m. Powierzchnia geometryczna otworu jednego okna wynosi 2,1 m 2. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: A K powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej A K5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej A G powierzchnia geometryczna oddymiania A CZ powierzchnia czynna oddymiania C V bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: A K = 25,00 m 2 się na piętrze) (do obliczenia przyjęto powierzchnię klatki schodowej znajdującą Wymagana powierzchnia do oddymiania według PN-B , dla budynków ZL niskich i średniowysokich wynosi 5 % powierzchni rzutu tej klatki schodowej. A K5% = 25,0 m² x 5% = 1,25 m² Powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej powinna wynosić: A CZ = 1,25 m 2 W celu uzyskania powierzchni czynnej oddymiania należy do okna o wymiarze 1,05 x 2,0 m przeznaczonych do oddymiania zamontować atestowany siłownik łańcuchowy typ KA 32/800 wraz z konsolą. Z uwagi na brak danych doświadczalnych dotyczących aerodynamicznego współczynnika przepływu C V do obliczeń należy przyjmować wartość C V = 0,6. A CZ = 1,05 m x 2,0 m x współczynnik C V 0,6 = 1,26 m² TECHNO-POŻ 32

33 Powierzchnia czynna okna oddymiającego wynosi 1,26 m² i jest większa od wymaganej powierzchni czynnej klatki schodowej 1,25 m 2. A CZ = 1,26 m 2 > 1,25 m 2 W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej przewidziano powietrze uzupełniające poprzez drzwi zewnętrzne na parterze o powierzchni geometrycznej nie mniejszej 2,73 m² zgodnie z Polską Normą PN-B Zasady projektowania systemów oddymiania pod warunkiem, że drzwi dadzą się otworzyć z zewnątrz i są większe od powierzchni geometrycznej klapy dymowej o 30%. Powierzchnia geometryczna okna oddymiającego wynosi 2,1 m 2 1,05 m² x 2,0 m² = 2,1 m² x 30% = 2,73 m² Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 2,73 m² Do nawiewu powietrza wykorzystane zostały: 1) drzwi zewnętrzne w części parterowej klatki schodowej o wymiarach 1,2 m x 2,2 m i powierzchni geometrycznej 2,64 m² zgodnie z zapisem Ekspertyzy Technicznej. Do skrzydeł drzwi należy zamontować blocker stop z regulacją sprężynową trzpienia blokady lub podobnie działające urządzenie pozwalające na utrzymanie skrzydeł w pozycji otwartej Klatka schodowa K2 - grawitacyjny system oddymiania W klatce schodowej ewakuacyjnej K2 zaprojektowano klapę dymową z wykorzystaniem okna nie posiadającego atestu i nie wykonanego według Polskiej Normy zgodnie z zapisem w Ekspertyzie Technicznej. Okno zostanie wykonane jako jednoskrzydłowe (uchylne) otwierane na zewnątrz o wymiarze w prześwicie 0,80 m x 1,82 m. Powierzchnia geometryczna otworu jednego okna wynosi 2,1 m 2. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: A K powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej A K5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej A G powierzchnia geometryczna oddymiania A CZ powierzchnia czynna oddymiania C V bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu TECHNO-POŻ 33

34 Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: A K = 17,00 m 2 (do obliczenia przyjęto powierzchnię klatki schodowej znajdującą się na piętrze) Wymagana powierzchnia do oddymiania według PN-B , dla budynków ZL niskich i średniowysokich wynosi 5 % powierzchni rzutu tej klatki schodowej. A K5% = 17,00 m² x 5% = 0,85 m² Powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej powinna wynosić: A CZ = 0,85 m 2 W celu uzyskania powierzchni czynnej oddymiania należy do okna o wymiarze 0,80 m x 1,82 m przeznaczonych do oddymiania zamontować atestowany siłownik łańcuchowy typ KA 32/800 wraz z konsolą. Z uwagi na brak danych doświadczalnych dotyczących aerodynamicznego współczynnika przepływu C V do obliczeń należy przyjmować wartość C V = 0,6. A CZ = 0,80 m x 1,82 m x współczynnik C V 0,6 = 0,87 m² Powierzchnia czynna okna oddymiającego wynosi 0,87 m² i jest większa od wymaganej powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej K2 0,85 m 2. A CZ = 0,87 m 2 > 0,85 m 2 W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej oddymiania klatki schodowej przewidziano powietrze uzupełniające poprzez drzwi zewnętrzne na parterze o powierzchni geometrycznej nie mniejszej 2,73 m² zgodnie z Polską Normą PN-B Zasady projektowania systemów oddymiania pod warunkiem, że drzwi dadzą się otworzyć z zewnątrz i są większe od powierzchni geometrycznej klapy dymowej o 30%. Powierzchnia geometryczna okna oddymiającego wynosi 1,45 m 2 0,80 m x 1,82 m = 1,45 m² x 30% = 1,88 m² Wymagana powierzchnia napowietrzania powinna wynosić wynosi 1,88 m². Do nawiewu powietrza wykorzystane zostały: 1) drzwi zewnętrzne w części parterowej klatki schodowej o wymiarach 1,2 m x 2,2 m i powierzchni geometrycznej 2,64 m² zgodnie z zapisem Ekspertyzy Technicznej. TECHNO-POŻ 34

35 Do skrzydeł drzwi należy zamontować blocker stop z regulacją sprężynową trzpienia blokady lub podobnie działające urządzenie pozwalające na utrzymanie skrzydeł w pozycji otwartej Konserwacja systemu oddymiania Konserwacja Konserwacja instalacji systemu oddymiania winna być przeprowadzana z częstotliwością co 6 miesięcy oraz w przypadku przeprowadzenia naprawy. Serwis powinien być wykonywany przez wykwalifikowaną obsługę. Przed przystąpieniem do kontrolowania systemu, należy powiadomić osoby z nadzoru o możliwości wystąpienia fałszywych alarmów Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe należy skontrolować pod kątem zabrudzenia, i uszkodzeń wewnętrznych. Sygnalizator pożarowy, przycisk oddymiania i napędy nie mogą być uszkodzone Kontrola przycisków oddymiania: Sprawdzenie poprawności działania w przypadku przycisków z sygnalizatorami (diodami) zadziałania, sprawdzenie stanu szybek, podłączeń, obudowy Sprawdzenie czy po naciśnięciu przycisku lub uruchomieniu skrzynki otwierają się klapy (okna oddymiające) Sprawdzenie zamykania klapy poprzez przycisk, jeżeli taka funkcja w przycisku występuje Kontrola czujki dymowej Sprawdzenie czujki dymowej przy pomocy testera i zapalenia się diody Sprawdzenie poprawności zadziałania czujki dymowej (czy uruchamiany jest siłownik klapy dymowej) Kontrola centrali oddymiania Sprawdzenie wszystkich funkcji użytkowych centrali Wciśnięcie w centrali przycisku reset i ponowne uruchomienie, TECHNO-POŻ 35

36 Kontrola zasilania Sprawdzenie zasilania poprzez odłączenie bezpiecznika w centrali, (powtórzyć test funkcjonowania centrali) Sprawdzenie zasilania awaryjnego (baterie), co cztery lata akumulatory należy wymieniać na nowe Sprawdzenie stanu naładowania, pojemności akumulatorów przy pomocy testera Zestawienie materiałów systemów oddymiania L.p. Nazwa Ilość System oddymiania klatka schodowa K1 1. Centrala RZN 4402-K 1 2. Akumulator 12 V 1,2 Ah (dwa do centrali) 2 3. Okno oddymiające 1,05 x 2,0 m (powierzchnia czynna oddymiania wg PN-B wynosi 1,26 m 2 ) 1 4. Siłownik łańcuchowy KA 32/ Konsola siłownika 1 6. Przycisk oddymiania RT Przewód YnTKsY ekw 1x2x0,8 komp. 8. Przewód YnTKsY ekw 3x2x0,8 komp. 9. Przewód HDGs 3x1,5 komp. 10. Przycisk przewietrzający LT 1 TECHNO-POŻ 36

37 L.p. Nazwa Ilość System oddymiania klatka schodowa K2 1. Centrala RZN 4402-K 1 2. Akumulator 12 V 1,2 Ah (dwa do centrali) 2 3. Okno oddymiające 0,8 x 1,82 m (powierzchnia czynna oddymiania wg PN-B wynosi 0,87 m 2 ) 1 4. Siłownik łańcuchowy KA 32/ Konsola siłownika 1 6. Przycisk oddymiania RT Przewód YnTKsY ekw 1x2x0,8 komp. 8. Przewód YnTKsY ekw 3x2x0,8 komp. 9. Przewód HDGs 3x1,5 komp. 10. Przycisk przewietrzający LT Uwagi końcowe oddymiania UWAGA! W CAŁYM OPRACOWANIU SYSTEMU ODDYMIANIA BAZOWANO NA ROZWIĄZANIU firmy D+H. Po odbiorze systemu oddymiania należy niezwłocznie podpisać umowę serwisową z firmą posiadającą certyfikat w zakresie serwisowania systemów oddymiania lub posiadających szkolenie producentów. Podpisanie umowy gwarantuje, że system służący ochronie przeciwpożarowej nie pozostanie bez nadzoru. TECHNO-POŻ 37

38 11. System zamknięć ogniowych Wstęp Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu montażu systemu zamknięć ogniowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przy Placu Biskupa Podstawa opracowania Projekt został opracowany w oparciu o: 1. Umowa/Zlecenie 2. Uzgodnienia z Wykonawcą 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 5 PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 7. Polską Norma PN-EN11-55:1999 plus Aneks 2004 Okucia budowlane Przytrzymywacze, elektrotrzymacze, okucia drzwi rozwieralnych i wahadłowych wymagania i metody badań 8. Wiedzę techniczną Zakres opracowania Opracowanie niniejsze obejmuje analizę i ocenę warunków technicznopożarowych, rozmieszczenie elementów instalacji systemu zamknięć ogniowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przy Placu Biskupa Konrada 1. TECHNO-POŻ 38

39 Z uwagi na możliwość swobodnego przechodzenia bez konieczności otwierania i zamykania drzwi w klatkach schodowych zaprojektowano systemy zamknięć ogniowych. W tym celu przy wyznaczonych drzwiach przeciwpożarowych należy zamontować chwytaki elektromagnetyczne (blokadę drzwi) umożliwiające utrzymanie drzwi w pozycji otwartej, a w przypadku zagrożenia pożarowego ich automatyczne zwolnienie - zamykając drzwi przeciwpożarowe (strefę pożarową lub wydzielenie pożarowe) umożliwiając w dalszym ciągu ewakuację przez te drzwi. Drzwi przeciwpożarowe aby mogły prawidłowo funkcjonować w systemie zamknięć ogniowych muszą być wyposażone w samozamykacze drzwiowe (przy drzwiach dwuskrzydłowych w każdym skrzydle) oraz regulator kolejności zamykania (dotyczy tylko drzwi dwuskrzydłowych). W przypadku braku samozamykaczy w drzwiach przeciwpożarowych utrzymywanych w pozycji otwartej nie będą pracowały poprawnie, nie zamkną strefy lub wydzielenia pożarowego. Należy brakujące elementy w drzwiach przeciwpożarowych uzupełnić. Uzupełnienie nie spowoduje jakichkolwiek naruszeń aprobaty technicznej drzwi przeciwpożarowych. Chwytaki elektromagnetyczne ścienno/podłogowe np. typ CSP należy stosować do skrzydła drzwiowego przy drzwiach przeciwpożarowych utrzymujących je w pozycji otwartej. Chwytaki montujemy do podłogi lub ściany przy użyciu kołków rozporowych. Zworę chwytaka magnetycznego należy zamontować na skrzydle drzwiowym równolegle do chwytaka magnetycznego przy użyciu blachowkrętów. Zwora chwytaka musi po otwarciu całą płaszczyzną przylegać do chwytaka magnetycznego. Każdy chwytak elektromagnetyczny musi być połączony przewodem z centralą zamknięć ogniowych np. BAZ 04 lub do bezpośrednio do central sytemu oddymiania ( w naszym przypadku bezpośrednio do centrali oddymiania). Centralę zamknięć ogniowych należy podłączyć do modułu wejścia/wyjścia na linii (pętli) czujek przeciwpożarowych. W przypadku podłączenia elektrotrzymaczy do central oddymiania pomijamy stosowanie centrali BAZ. Eletrtotrzymacze w klatce schodowej K1 przy drzwiach EI 30 w piwnicy, parterze oraz pierwszym piętrze należy podłączyć do centrali oddymiania w klatce schodowej K1 która znajdować się będzie nad spocznikiem pomiędzy pierwszym piętrem, a strychem. Przy wykorzystaniu modułu wejścia/wyjścia na pętli czujek zostanie centrala oddymiania klatki K1 zostanie wpięta do centrali systemu sygnalizacji pożarowej, co umożliwi automatyczne zwolnienie chwytaków elektromagnetycznych w przypadku powstania pożaru. W klatce schodowej K2 chwytaki elektromagnetyczne montujemy tylko przy drzwiach EI 30 na parterze i pierwszym piętrze analogicznie jak w klatce schodowej K1. Na skutek wymuszenia sygnału alarmowego systemu sygnalizacji pożarowej centrala oddymiania zdejmuje napięcie z linii urządzeń wykonawczych i zasygnalizuje stan alarmowy. Sygnalizacja alarmu odbywa się następująco: podanie napięcia 24VDC na wyjście sygnalizatora; rozwarcie ze styku na wyjściu sygnalizacji alarmu - może być wykorzystane do zdalnego przekazania tego sygnału. TECHNO-POŻ 39

40 11.4. Okablowanie Linie dozorowe elektrotrzymaczy magnetycznych Linie dozorowe elektrotrzymaczy magnetycznych (chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych) należy wykonać kablem YDY 2x1,5 mm 2. Nie ma obowiązku stosowania przewodów z właściwościami PH. Ułożenie przewodów należy wykonać w listwach montażowych lub w bruzdach podtynkowo. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m od instalacji silnoprądowych powyżej 230/400 V Linie dozorowa przycisku zwalniającego Nie projektujemy dodatkowych przycisków zwalniających. W razie konieczności zostanie wykorzystany przycisk zwalniający chwytaka elektromagnetycznego Linie dozorowe do modułu wejście/wyjście Linie dozorowe do modułu wejścia/wyjście należy wykonać przewodami: - monitoring/uruchamianie YnTKsY 1x2x0,8 mm 2, - streowanie HDGs 2x1,5 mm Elektrotrzymacze magnetyczne Zastosowanie w wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły realizuje się te wymogi poprzez zamontowanie drzwi o wymaganych parametrach. Jednakże drzwi te są uciążliwe w codziennej komunikacji. Dlatego warto zastosować trzymacze elektromagnetyczne, które w prosty sposób eliminują uciążliwości TECHNO-POŻ 40

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo