Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36"

Transkrypt

1 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

2 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121. poz ). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124. poz ) 5. Polska Norma PN 92/N 01256/02 Znaki bezpieczeństwa Ewakuacja. 6. Polska Norma PN 92/N 01256/01 Znaki bezpieczeństwa Ochrona przeciwpożarowa. 7. Polska Norma EN oświetlenie awaryjne i PN EN 1838 system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 8. Polskiej Normy PN-B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 2

3 Przedmiot, zakres i cel opracowania. Opracowanie ma na celu ustalenie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w związku z przebudową części budynku i dostosowaniem obiektu do wymagań obowiązujących warunków technicznych oraz wskazanie rozwiązań zastępczych rekompensujących pozostające w obiekcie niezgodności z przepisami. Zakres przebudowy: Przebudowa części pomieszczeń biurowych na poziomie I piętra na potrzeby Centrum Zarządzania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W związku z ograniczonym zakresem przebudowy pomieszczenia stanowić będą odrębną strefę pożarową. Ekspertyza techniczna będzie ograniczona jedynie do określenia niezbędnych wymagań przeciwpożarowych do w/w Centrum oraz drogi ewakuacyjnej prowadzącej z tych pomieszczeń na zewnątrz budynku. Powyższe jest zgodne z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, który dopuszcza rozpatrywanie strefy pożarowej w budynku w której prowadzona jest przebudowa. 1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. Budynek o 4 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek wybudowany został w 1930 r. w technologii tradycyjnej. Dane gabarytowe: Powierzchnia zabudowy 778,02 m 2 Powierzchnia użytkowa 2128,55 m 2 Powierzchnia użytkowa przebudowanej części 103, ,39 ( sala konferencyjna) m 2 = 171,35 m 2. Powierzchnia netto budynku 3128,57 m 2 Wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy 20,30 m. Budynek funkcjonalnie podzielony jest na 2 części: część południowa o funkcji biurowej, część północna o funkcji mieszkalnej. W piwnicy części biurowej budynku mieści się archiwum, węzeł cieplny FORUM S.A, oraz pomieszczenia gospodarcze, natomiast w piwnicy w części mieszkalnej znajdują się pomieszczenia gospodarcze najemców. Na czerech kondygnacjach naziemnych części biurowej znajdują się pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym. Na I piętrze budynku zlokalizowana jest sala konferencyjna o powierzchni 67,43 m2. W części mieszkalnej budynku znajduje się 10 mieszkań lokatorskich. 2. Odległość od obiektów sąsiadujących. Budynek posadowiony jest w zabudowie pierzejowej wzdłuż ul. C.K. Norwida, ścianami szczytowymi (oddzielenia ppoż.) przylega do sąsiedniej zabudowy o funkcji mieszkalnej o takiej samej wysokości. Odległość do sąsiednich budynków od frontu i oficyny ponad 8,0 m. 3. Parametry pożarowe występujących materiałów palnych. Materiały palne występujące w budynku to wyposażenie pomieszczeń biurowych i mieszkalnych (meble drewniane, komputery, firany, zasłony, papier dokumentacja ). Występujące materiały palne zgodnie z postanowieniami 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony 3

4 przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie zaliczają się do materiałów pożarowo niebezpiecznych. 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Gęstości miejscowego użytkowego obciążenia ogniowego, wynikłego z będących na wyposażeniu pomieszczeń materiałów palnych w obiektach zaliczonych do kategorii ZL zagrożenia ludzi nie wylicza się, zgodnie z Polską Normą PN-B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Część biurowa budynku kwalifikuje się do trzeciej kategorii zagrożenia ludzi - ZL III, natomiast część mieszkalna do ZL IV. Na poszczególnych kondygnacjach przebywac będzie do 50 osób. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Budynek nie posiada pomieszczeń oraz przestrzeni zagrożonych wybuchem. 7. Podział obiektu na strefy pożarowe. Budynek należy do grupy budynków średniowysokich (SW). Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej o powierzchni wewnętrznej 3128,57 m 2 przydopuszcza1nej wielkości strefy wynoszącej 5000 m 2. Rozpatrywana część budynku posiada powierzchnię 103, ,39 ( sala konferencyjna) m 2 = 171,35 m Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku B Elementy konstrukcyjne budynku: - fundamenty i ściany piwnic - wykonane z cegły pełnej - ściany zewnętrzne i wewnętrzne - wykonane z cegły pełnej, - stropy - gęstożebrowe (belki żelbetowe i pustaki ceramiczne), - schody - o konstrukcji żelbetowej,. - schody w obydwu klatkach schodowych - o konstrukcji żelbetowej, - schody z parteru do archiwum w piwnicy - o konstrukcji drewnianej (poza zakresem opracowania), - więźba dachowa - o konstrukcji drewnianej kleszczowo-stolcowej (poza zakresem opracowania), Elementy budynku spełniają nw. klasę odporności ogniowej za wyjątkiem drewnianej konstrukcji dachu oraz drewnianych schodów do piwnicy (poza opracowaniem). - główna konstrukcja nośna - R 120, - konstrukcja dachu - R 30, - stropy - R E I 60, - ściany zewnętrzne - E I 60, 4

5 - ściany wewnętrzne - EI 30, - przykrycie dachu - RE Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe. Budynek jest średniowysoki, posiada dwie klatki schodowej, tj. główną klatkę schodową w części biurowej budynku, która jest klatką otwartą oraz klatkę schodową w części mieszkalnej budynku, która jest klatką zamknięta. Wymienione klatki schodowe nie posiadają urządzeń oddymiających. Komunikacje w rozpatrywanej części budynku (z I piętra) stanowi zamknięta drzwiami zwykłymi klata schodowa (prawa). Klatka jest wykonana w konstrukcji żelbetowej, posiada spoczniki o szerokości 1,44 m, wysokość stopni 18 cm. Drzwi wyjściowe z klatki schodowej na parterze prowadzą na dwie strony budynku, szerokość drzwi wyjściowych wynosi na tył budynku 110cm, od frontu 120cm. Przy drzwiach od frontu po lewej stronie umieszczone są 2 przyciski p.poż (1 inst. alarmowej p.poż, drugi wył. główny p.poż). Po przebudowie w rozpatrywanej części budynku długość przejść ewakuacyjnych nie będzie przekraczała 40,0 m. Przejścia nie będą prowadziły więcej niż przez 3 pomieszczenia. Wyjście z pomieszczeń będą prowadziły do wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej. Długość dojścia ewakuacyjnego nie występuje. Odległość do wyjścia na zewnątrz budynku nie przekracza 30 m. Po przebudowie klatka schodowa zostanie zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 na całej wysokości oraz wyposażona zostanie w okno oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Powierzchnia czynna oddymiania będzie zapewniała 5 % rzutu klatki schodowej. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 1 lx. 10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, elektroenergetycznej i odgromowej. Omawiana część budynku wyposażona jest w instalację: o oświetleniową w tym oświetlenia ewakuacyjnego, o gniazd wtykowych, o wentylacji, o wod kan., o c. o, o komputerową, o telefoniczną, Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia ppoż. zostaną zabezpieczone do klasy oddzielenia ppoż. EI 60 i EI Dobór urządzeń przeciwpożarowych, a w szczególności stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających. W przebudowywanej części budynku projektuje się następują urządzenia przeciwpożarowe: 5

6 - na klatce schodowej (prawe) klapę lub okno dymowe uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, powierzchnia czynna oddymiania 5 % rzutu klatki schodowej, - na drodze ewakuacyjnej z poziomu I piętra zostanie wykonana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zapewniającego natężenie co najmniej 1 lx i podtrzymanie zasilania 2 godz. - system sygnalizacji pożaru - ochrona całkowita projektowanej części, - wyposażenie w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, 12. Wyposażenie w gaśnice przenośne. Rozpatrywane pomieszczenia zostaną wyposażone w gaśnice zgodnie z normatywem 2 kg/lub 3 dm3/ masy środka gaśniczego w tym sprzęcie, na każde 100 m2 powierzchni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 13. Zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru. Zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest poprzez istniejące hydranty zewnętrzne podziemne, DN 80 usytuowane w ul. C.K. Norwida i ulicy Marii Skłodowskiej. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości do 75 m, drugi w odległości do 150 m. Hydranty zapewniają wymaganą wydajność 20 dcm 3 /s. 14. Drogi pożarowe. Drogę pożarową do budynku stanowi ul. C. K. Norwida, przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku od frontu. Droga usytuowana jest w odległości pomiędzy 5 do 15 m od ściany zewnętrznej budynku, posiada wymaganą szerokość i nośność. Pomiędzy drogą a budynkiem występują pojedyncze drzewa o wysokości powyżej 3,0 m. 15. Zakres niezgodności z przepisami. Wskazanie w rozpatrywanej części budynku występujących niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi, które pozostaną w budynku. 68 ust.1 - szerokość spoczników na klatce schodowej prawej 1,44 m wymagane 1,50 m, 68 ust.1 - wysokość stopni 18 cm wymagane 17,5 cm, 235 ust. 1 - brak pionowych pasów o szerokości 2,0 m w klasie odporności ogniowej EI 60, pasy posiadają szerokość: 72 cm, 112 cm i klasę odporności ogniowej co najmniej EI ust. 4 - drzwi wyjściowe z budynku prowadzące z klatki (prawej) szer. 110 cm - wymagane 120 cm, otwierane do wewnątrz. 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) - występowanie pojedynczych drzew o wysokości powyżej 3,0 m pomiędzy drogą pożarową a budynkiem. 16. Przyjęte rozwiązania (ponad standardowe) zastępcze inne niż określają to 6

7 przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań zastępczych. Jako rozwiązanie rekompensujące za występujące niezgodności z przepisami zaproponowano: 1. Zastosowanie oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 1 lx na ewakuacyjnej klatce schodowej doświetlonej światłem naturalnym o czasie działania co najmniej 2 godz. 2. Wyposażenie przebudowywanej części budynku w system sygnalizacji pożaru. 3. Wyposażenie przebudowanej części budynku stanowiącej odrębną strefę pożarową w budynku średniowysokim o powierzchni poniżej 200 m 2 w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. 4. Wyjścia z pomieszczenia prowadzą bezpośrednio na wydzieloną pożarową klatkę schodową z możliwością wyjścia na zewnątrz budynku z dwóch stron. 17. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego, służąca wykazaniu nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Przedstawione w ekspertyzie rozwiązania zastępcze wpłyną na poprawę warunków bezpieczeństwa pożarowego. Zastosowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wpłynie na lepsze uwidocznienia nienormatywnych wymiarów klatki schodowej. Nienormatywna szerokość wyjścia ewakuacyjnego 110 cm jest zrekompensowane dodatkowym wyjściem o szerokości 120 cm. Łączna szerokość wyjść wynosi 230 cm. Brak pionowych pasów o szerokości 2,0 m na granicy strefy pożarowej rekompensuje się wyposażeniem Centrum Zarządzania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w system sygnalizacji pożaru. W celu zapewnienia właściwych warunków ewakuacji wydziela się pożarowo drzwiami EI 30 ewakuacyjna klatkę schodową (prawą) oraz wyposaża w urządzenie do usuwania dymu. W związku z występowaniem pojedynczych drzew pomiędzy drogą pożarową a budynkiem proponuje się wyposażyć w/w pomieszczenia w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywny. Rozpatrywana część budynku jest przygotowany do prowadzenia działań ratowniczogaśniczych, zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, drogę pożarową. Bliskość Jednostki Ratowniczo-Gaśnieczej na ul. Gdańskiej zapewnia szybkie podjęcie działań przez PSP. 7

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo