ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Andrzej B. CHOJNACKI 1, Jerzy MARKOW 2 1 Wojskowa Akademia Techniczna ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Warszawa Wysza Warszawska Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17, Warszawa 2 Schenker sp. z o.o. ul. Ordona 2a, Warszawa ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM Streszczenie Artykuł jest analiz jednostkowych kosztów zewozu ładunku w transporcie na zykładzie danych dotyczcych transportu samochodowego. Wykonana analiza dotyczy: badania zalenoci jednostkowych kosztów zewozu ładunku od całkowitej jego wielkoci, zy uyciu samochodów o rónych ładownociach, badania zalenoci jednostkowych kosztów zewozu ładunku od odległoci zewozu zy uyciu samochodów o takiej samej ładownoci. Słowa kluczowe: logistyka, transport samochodowy, koszty zewozowe, badania operacyjne 1. WPROWADZENIE Poawnie zeowadzona analiza kosztów wykonywania zada zewozowych w systemach transportowych jest podstawowym elementem racjonalizacji zewozów, w tym doboru typów rodków transportowych, parametrów potoków ruchu w sieci transportowej, optymalizacji tras transportu, organizacji magazynów porednich rónego zeznaczenia itp. Analizujc pewien okres funkcjonowania systemu transportowego mona wyliczy rónego rodzaju jego parametry, w tym równie charakterystyki kosztowe [4], [5], [6]. Jest to jednak analiza zeowadzana a posteriori i z tego powodu jest do skromnym narzdziem do planowania organizacji zyszłych zewozów. Mona si jednak posłuy innymi metodami, z których najskuteczniejsz, w powszechnej opinii, jest modelowanie matematyczne oraz zastosowanie metod bada operacyjnych i analizy systemowej do tych celów [1], [4], [7]. Analityczna posta zalenoci wicych róne cechy systemów transportowych pozwala na zastosowanie metod optymalizacji nawet w warunkach niepełnej informacji o elementach systemu. W artykule zaezentowano analityczne wyraenia dla wybranych charakterystyk systemu transportowego koncentrujc si na takich parametrach, które maj istotny wpływ na koszty zwizane z wykonywaniem zada zewozowych. Przyjto zy tym generalnie, e wszystkie rozpatrywane wielkoci maj charakter deterministyczny, a opisywane zadania zewozowe s stacjonarne. Przy pomocy wyowadzonych wzorów wyznaczono analityczne zalenoci wartoci kosztów zewozu jednej jednostki ładunku na pewn standardow odległo dla rodków transportowych o rónych ładownociach, od wybranych w ocesie

2 34 Andrzej B. Chojnacki, Jerzy Markow modelowania matematycznego, zeowadzonego zgodnie z ogólna metodologi zedstawion np. w [2], parametrów systemu transportowego oraz zewoonego ładunku. Ponadto wyznaczono wzory analityczne dla wyznaczania kosztów zewiezienia jednostki ładunku na róne odległoci. Dokonano nastpnie oblicze, posługujc si oacowanym modelem matematycznym, wartoci kosztów, które poniósłby nabywca usług transportowych, gdyby dostawca tych usług zastosował stawki zewozowe obliczane zgodnie z zedstawionym modelem. Posłuono si zy tym wartociami tych parametrów, które bezporednio uzasadniaj ponoszone koszty, a nie s ikiem narzuconych stawek dostawcy usług transportowych. Tym samym tak uzyskane iki mona uzna za koszty otrzymane a iori, gdy odpowiadaj na pytanie, jakie uzasadnione koszty powinien ponie nabywca usług transportowych. Równolegle obliczono jakie faktycznie koszty realizacji zada zewozowych poniósł w wybranym zedziale czasu jeden z duych operatorów logistycznych działajcych na terenie Polski. Istn cech ustalania kosztów ponoszonych zez operatora jako nabywcy usług transportowych był negocjacyjny tryb ustalania stawek zewozowych, podczas realizacji którego dostawca usług transportowych uzasadniał oponowane stawki ponoszonymi zez siebie kosztami. Obliczenia odniesiono do kosztów o identycznej interetacji, jak w zypadku oblicze modelowych. W ten sposób otrzymany został zestaw liczb opisujcych a posteriori poniesione koszty. Wyniki uzyskane tymi dwoma metodami porównano nastpnie ze sob w celu dokonania analizy poawnoci modelu matematycznego z jednej strony, oraz zasadnoci egocjowanych stawek zewozowych z drugiej strony. W dalszej czci artykułu zedstawiono rezultaty tej analizy. 2. MODEL MATEMATYCZNY KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ NABYWC USŁUG TRANSPOPRTOWYCH Przyjmijmy, e taryfa zewozowa zy zawieranej transakcji zlecania usług transportowych polega na zastosowaniu jednej z nastpujcych stawek: s - za jednostk odległoci, na której zewoony jest ładunek (zykładowe miana [zł/km], [$/mila]); s - za jednostk czasu zaangaowania rodka transportowego podczas zewoenia ładunku (zykładowe miana [zł/godz.], [$/doba]). W [3] pokazano, e koszty ℵ eksploatacji jednego rodka transportowego zypadajce na jednostk czasu (zykładowe miana [zł/godz.], [$/doba]), z pominiciem stałych kosztów utrzymania nieodukcyjnych elementów zedsibiorstwa (np. kosztów administracji; zyjto dalej, e mieszcz si one w załoonej mary), osz: C ℵ = + V + L Z+ϑ V gdzie: C koszt zakupu rodka transportowego (zykładowe miana [zł], [$]), Z trwało rodka transportowego (zykładowe miana [km], [mila]), ϑ czas trwania obsług technicznych (zykładowe miana [godz.], [doba]), (1)

3 Analiza kosztów zewozowych w transporcie samochodowym 35 V dko handlowa zewoenia ładunku (zykładowe miana [km/godz.], [mila/doba]), koszt pokonania jednostki odległoci zez rodek transportowy (zykładowe miana [zł/km], [$/mila]), L płace brutto, z wszystkimi pochodnymi, załogi rodka transportowego, zypadajce na jednostk czasu (zykładowe miana [zł/godz.], [$/doba]). Rozpatrzmy zypadek wnoszenia opłaty za odległo pokonan podczas wykonywania zadania zewozowego, czyli zy rozliczeniach ze stawk s. Opłaty bd wnoszone wyłcznie za czas Θ (zykładowe miana [godz.], [doba]), w którym rodek transportowy wykonuje zadanie zewozowe z intensywnoci V. Przychód zynoszony ze stosowania takiej taryfy zez okres eksploatacji T (zykładowe miana [godz.], [doba]) iesie s Θ V, a na jednostk czasu kalendarzowego: s Θ V (2) T Przychód ten powinien by wikszy od kosztów zwizanych z eksploatacj rodka transportowego, który wykonuje zlecone zadanie zewozowe. W takim razie warunek opłacalnoci stosowania stawki s mona zapisa w postaci: s V C Θ >ℵ = + V + L T Z+ϑ V (3) W konsekwencji po zekształceniach wzoru (3) otrzymamy wymóg na opłacalno stosowania stawki s zy rozpatrywanej taryfie, w postaci: s 1 C L η Z+ϑ V δ V (4) > + δ + W takim razie mona zyj, e stawka zewozowa s ustalana jest na podstawie poniszego wzoru z uwzgldnieniem pewnej stałej mary ε (wielko niemianowana): gdzie: ( ) 1 C L η Z+ϑ V δ V (5) s = 1+ε + δ + η udział czasu wykonywania zada zewozowych w czasie eksploatacji rodka transportowego (wielko niemianowana), δ udział czasu wykonywania zada zewozowych w czasie uytkowania rodka transportowego (wielko niemianowana). Przeowadzajc analogiczne rozwaania dotyczce sposobu wyznaczania stawki otrzymamy nastpujc zaleno: s 1 V L s 1 C = ( +ε) + δ + η Z+ϑ V δ (6)

4 36 Andrzej B. Chojnacki, Jerzy Markow Oczywicie warunki na opłacalno kadej ze stawek zewozowych wyznaczone zostały zy załoeniu, e w konkretnym zypadku stosowana jest tylko jedna z nich. Jeli stosowane byłyby jednoczenie obie stawki, to warunki na ich opłacalno powinny ika z całkowitego oczekiwanego zychodu dostawcy usług transportowych. Przeowadmy analiz kosztów ponoszonych zez nabywc usług transportowych w zypadku, gdy potrzeby zewozowe powtarzaj si cyklicznie. Niech ρ (wielko niemianowana) oznacza wielko oocentowania rodków obrotowych. Przyjmijmy, e zlecenie zewozowe polega na tym, aby zewozi z magazynu ładunek o wielkoci Q (zykładowe miana [tona], [m3]) i wartoci jednostkowej W (zykładowe miana [zł/tona], [$/m 3 ]) co odcinek czasu o długoci τ (zykładowe miana [godz.], [doba]) na odległo d (zykładowe miana [km], [mila]). Zadanie zewozowe oznacza wic, e zewóz ma by wykonywany ze stał intensywnoci λ (zykładowe miana [tona/godz.], [m 3 /doba]) oszc: Q λ= τ (7) Do wykonania takiego zadania zewozowego wykorzystane zostaj jednorodne, z punktu widzenia rozpatrywanych charakterystyk, rodki transportowe. Jednorodno charakterystyk odnosi si do ładownoci rodków transportowych, kosztów zakupu jednego rodka, jego trwałoci, dkoci handlowej, kosztów pokonania jednostki odległoci oraz płac załogi. Ładowno rodka transportowego oznaczmy symbolem q (zykładowe miana [tona], [m 3 ]). Moemy wic zyj interetacj, e koszt ρ K = d s + + q V V Q s W Q powtarza si co okres τ, czyli koszt zypadajcy na jednostk czasu osi (8) K χ = τ (zykładowe miana [zł/godz.], [$/doba]), zy czym wielkoci s oraz s okrelone s wzorami (5) oraz (6) i dokładnie jedna z tych wielkoci jest niezerowa, a wielko K jest opisana wzorem (8). Jednake w rozpatrywanym zypadku od organizacji zewozów bdzie zaleał redni poziom ładunku w magazynie, z którego bdzie wywoony ładunek. W zypadku niewystpowania stałych zapasów ten poziom bdzie równy połowie partii ładunku zy wywoeniu tego ładunku w stałych odcinkach czasu. W naszym zypadku wykorzystujemy w czasie τ rodki transportowe w liczbie Q (symbol n = q x = min{ y :x y} oznacza tu warto funkcji sufit ), czyli najmniejszy redni poziom zapasów w magazynie wystpi wtedy, gdy ładunek bdzie wywoony co n τ jednostek czasu. Wtedy ten redni poziom zapasu iesie: 1 Q (9) 2 n Poniewa warto tego ładunku bdzie stale zamroona w magazynie, to koszt zypadajcy z tego tytułu na jednostk czasu iesie:

5 Analiza kosztów zewozowych w transporcie samochodowym 37 ρ W Q Q 2 q (10) W takim razie, uwzgldniajc (7), (8) oraz (10), łczny koszt χ zypadajcy na jednostk czasu zwizany z zewoeniem całego ładunku zez system zewozowy bdzie równy: d Q s ρ W Q ρ W Q χ = s = τ q V V Q 2 q λ d Q s λ d Q = s W Q q + + ρ + V V Q 2 q (11) Z drugiej strony w jednostce czasu zewiezione zostanie λ jednostek ładunku. Std na podstawie (11) koszt χ 0 (zykładowe miana [zł/tona], [$/m 3 )]) zewiezienia jednej jednostki ładunku na odległo d iesie: 0 χ d Q s ρ W λ d Q χ = = s λ Q q V λ V Q 2 q W rezultacie koszt χ (zykładowe miana [zł/(km tona)], [$/(mila m 3 )]) zewiezienia jednej jednostki ładunku na odległo jednostkow bdzie równy: 0 w yn χ 1 Q s ρ W λ Q χ = = s d Q q V λ V Q 2 d q Zgodnie z ustalonym sposobem naliczania stawek zewozowych zez dostawc usług transportowych zyjto, e s = 0, natomiast s obliczano zgodnie z wzorem (5). W rezultacie po podstawieniu otrzymano nastpujce wyraenia opisujce koszty nabywcy usług transportowych: ρ λ ( 1 ) η + ϑ δ λ Q 2 q d Q 1 C L W d Q (14) Q q Z V V V 0 χ = + ε + δ (12) (13)

6 38 Andrzej B. Chojnacki, Jerzy Markow 1 Q 1 C L W Q * ( 1 ) ρ λ χ = + ε + δ (15) Q q η Z + ϑ V δ V λ V Q 2 d q Wzory (14) oraz (15) zostały wykorzystane do zeowadzenia oblicze dla danych rzeczywistych dotyczcych tego samego systemu zewozowego, który był rozpatrywany z punktu widzenia kosztów poniesionych zez operatora logistycznego. Uwzgldniajc interes biznesowy operatora charakterystyki ilociowe zostały zeskalowane dla oblicze zgodnych z powyszymi wzorami, oraz dla faktycznych kosztów poniesionych zez operatora. W szczególnoci dotyczy to zyjcia umownej jednostki pieninej. Wzgldna ładowno rodka transportowego interetowana jest jako iloraz ładownoci do ładownoci minimalnej. Poniewa nabywca usług transportowych nie ponosił kosztów zwizanych z zamroeniem wartoci zewoonego ładunku, wic we wzorach (14) i (15) zyjto, e współczynnik oocentowania ρ = 0. W obliczeniach pominito dwa skrajne rezultaty najmniej i najbardziej zgodny z ikami uzyskanymi a posteriori, pozostawiajc je do bardziej szczegółowej analizy dotyczcej zyczyn niezgodnoci ików oraz ich wyjtkowego pokrywania si. Zauwaono zy tym, e współczynniki η oraz δ charakteryzujce stopie wykorzystania rodków transportowych s bardzo zrónicowane dla rodków transportowych rónych typów i wahaj si od około 15% do ponad 70%, zy czym rónica pomidzy wartociami wielkoci δ oraz η osi około 0,05, czyli około 5% czasu swego ycia rodek transportowy zebywa w systemie obsługi technicznej. 3. KOSZTY NABYWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH ZAREJESTROWANE PRZEZ OPERATORA Niezalenie od rozwaa i wzorów zedstawionych powyej zebrano informacje o kosztach poniesionych zez operatora logistycznego wystpujcego jako nabywca usług transportowych. Wykorzystano zy tym dane dotyczce reezentatywnych długoci czasu i wykonywanych wtedy zada zewozowych. Zaksigowane koszty ponoszone zez operatora ikały głównie ze stawek zewozowych za kilometr w zalenoci od uytego rodka transportowego. Zarejestrowane u operatora logistycznego koszty zwizane ze zlecaniem zewozu ładunków bazuj na stawkach umownych ustalanych w ramach długoletnich kontraktów zawieranych pomidzy operatorem a dostawcami usług transportowych firmami transportowymi z sektora małych i rednich zedsibiorstw. Stała współaca pomidzy stronami oraz dua jej skala powoduje, e stawki jednostkowe za zewóz ładunków nie s ustalane na zasadzie giełdy transportowej jedzie ten, który w dniu dzisiejszym oferuje najnisza cen. Bazowe stawki zy podpisywaniu kontraktu ustalane s na poziomie odpowiadajcym cenie rynkowej i waloryzowane s w zalenoci od ustalonej wraliwoci dynamiki wzrostu lub spadku cen paliw, olejów, ubezpiecze, podatków, kosztów zakupu i naaw rodków transportowych. Procedura dostosowywania cen zawarta w kontaktach z dostawcami usług transportowych chroni te firmy szczególnie zed finansowymi skutkami nagłych wzrostów lub spadków cen paliw płynnych. Zasada wyliczania dodatku paliwowego

7 Analiza kosztów zewozowych w transporcie samochodowym 39 zawartego na fakturze zewonika jest odzwierciedleniem takich samych zapisów w kontraktach z włacicielami towarów zlecajcymi ich dystrybucj. Podstawowe zasady i cechy funkcjonowania systemu korekty paliwowej: rekompensata za wzrost lub spadek cen paliw pozwala na uniknicie zbyt czstych negocjacji cenowych poniewa zastosowany mechanizm automatycznie dolicza dodatek za zmian cen paliw, zmiana cen paliwa ustalana jest w oparciu o ceny hurtowe PKN Orlen i Grupy Lotos, co pozwala na uniknicie wpływu mar stacji benzynowych w poszczególnych czciach Polski na dynamik zmian rednich cen, mechanizm działa zarówno zy podwykach jak i zy obnikach cen paliw, co moe oznacza zwikszenie nalenoci za fracht, albo jego obnik, zyjta zasada cotygodniowego odczytu aktualnej ceny oleju napdowego pozwala na bezporednie powizanie wysokoci korekty paliwowej z rzeczywist, a nie zewidywan sytuacj na rynku paliw, zmiany aktualnej wartoci wskanika nie s dokonywane po kadej zmianie ceny paliwa, lecz dopiero po zekroczeniu okrelonego ogu wraliwoci, potwierdzonego w dwóch kolejnych odczytach, korekta paliwowa jest uwidoczniona na fakturach jako oddzielna pozycja, co pozwala na dokładn obserwacj jej wpływu na koszty transportu, korekta cen nastpuje automatycznie w zypadku zmiany redniej ceny hurtowej oleju napdowego o 8% lub wielokrotno 8% (tzn. 16%, 24%...) powyej lub poniej zyjtej ceny bazowej i utrzymywania si nowego poziomu ceny zez okres dłuszy ni 7 dni. Procedury dostosowywania cen ikajce z innych ni zmiana cen paliwa elementów wpływajcych na koszty eksploatacji samochodów zyjmuj zblion posta do zasady opisanej powyej. Zawsze jednak okrelany jest poziom wraliwoci okrelajcy kiedy do ustalonych w cenniku cen za transport dodawany jest lub odliczany dodatek z danego tytułu. Tak ustalone zejrzyste zasady tworz ekwiwalentno wiadcze pomidzy operatorem logistycznym i firmami transportowymi zy zachowaniu partnerski relacji w realizacji długoterminowych umów o współacy. Analiza zalenoci jednostkowych kosztów zewozu ładunku od całkowitej jego wielkoci zy uyciu samochodów o rónej ładownoci zeowadzona została w oparciu o wykonan ac zewozow i zwizane z ni rzeczywiste dane kosztowe zarejestrowane w okresie kolejnych 6 miesicy. T1 Odbiorca Analizie poddane zostały zewozy ładunków od nadawców i do odbiorców, via terminal kompletacyjny T1, zlokalizowanych w czterech rónych strefach wyznaczonych jako okrelony obszar terytorialny. Schemat podziału obszaru terytorialnego na strefy pokazany został na Rys. 1 ródło: oacowanie własne. Rys. 1. Przykład podziału na strefy obszaru terytorialnego obsługiwanego zez terminal kompletacyjny

8 40 Andrzej B. Chojnacki, Jerzy Markow Strefa 1 rednia odległo nadawców oraz odbiorców od terminalu kompletacyjnego osi 30 km. Praca wykonywana była zez cztery samochody o ładownociach 2,5 t, 8,9 t, 10,3 t oraz 15,2 t. W analizowanym okresie samochody te zewiozły zesyłki o łcznej wadze kg Strefa 2 rednia odległo nadawców oraz odbiorców od terminalu kompletacyjnego osi 75 km. Praca wykonywana była zez sze samochodów o ładownociach 0,9 t, 1,8 t, 3,9 t, 4,8 t, 5,6t oraz 8,5 t. W analizowanym okresie samochody te zewiozły zesyłki o łcznej wadze kg. Strefa 3 - rednia odległo nadawców oraz odbiorców od terminalu kompletacyjnego osi 75 km. Praca wykonywana była zez trzy samochody o ładownociach 1,2 t, 6,7 t oraz 9,5 t. W analizowanym okresie samochody te zewiozły zesyłki o łcznej wadze kg. Strefa 4 - odległo nadawców oraz odbiorców od terminalu kompletacyjnego osi 95 km. Praca wykonywana była zez trzy samochody o ładownociach 1,2 t, 6,7 t oraz 9,5 t. W analizowanym okresie samochody te zewiozły zesyłek o łcznej wadze kg. Na podstawie powyszych danych wyznaczone zostały wartoci kosztów (wyraonych w umownych jednostkach pieninych) zewozu jednej tony ładunku na odległo jednostkow w zalenoci od ładownoci rodka transportowego, co zobrazowane zostało lini trendu zedstawion na Rys. 3. Przeowadzona analiza wskazuje, e koszt zewozu jednej tony ładunku na odległo jednostkow maleje w sposób nieliniowy wraz ze wzrostem ładownoci uytego do takiego zewozu samochodu. Najwiksz warto współczynnika determinacji uzyskano dla potgowej linii trendu. Analiza zalenoci kosztów (wyraonych w umownych jednostkach pieninych) zewozu jednej jednostki ładunku od odległoci zewozu zy uyciu samochodów o takiej samej ładownoci zeowadzona została w oparciu o wykonan ac zewozow i zwizane z ni rzeczywiste dane kosztowe zarejestrowane w okresie kolejnych 12 miesicy. Analizie poddane zostały zewozy ładunków podczas 1250 jazd pojazdami o takiej samej ładownoci pomidzy terminalem kompletacyjnym T1 i korespondujcymi z nim czterema innymi terminalami zlokalizowanymi w odległociach 151 km., 215 km., 261 km., 318 km. i 400 km. Schemat takich połcze zedstawia Rys. 2. Łczna masa towaru zewiezionego w analizowanym okresie to ton. Rys. 2. Schemat połcze pomidzy terminalami kompletacyjnymi ródło: oacowanie własne.

9 Analiza kosztów zewozowych w transporcie samochodowym 41 Na podstawie powyszych danych wyznaczone zostały wartoci kosztów zewozu jednej tony ładunku w zalenoci od odległoci zobrazowane lini trendu zedstawion na Rys. 5. Przeowadzona analiza wykazuje, e koszt zewozu jednej tony ładunku ronie w sposób liniowy wraz ze wzrostem odległoci. 4. ANALIZA PORÓWNAWCZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW Otrzymane iki dotyczce kosztów zewiezienia jednostki ładunku na pewn standardow odległo zestawione s na Rys. 3. Współczynnik korelacji pomidzy kosztami rzeczywistymi a zewidywanymi na podstawie oblicze analitycznych iósł 0,985. Przedstawione zostały koszty dla tego samego systemu zewozowego i 16 rodzajów samochodów o duej rozpitoci ładownoci. Zaznaczone zostały dwie krzywe trendu typu potgowego zy współczynnikach determinacji oszcych odpowiednio 0,9619 dla oblicze wykonanych zez operatora logistycznego oraz 0,9657 dla oblicze dokonanych w oparciu o wyznaczone wzory analityczne. Krzywa potgowa dla kosztów rzeczywistych wyraa si wzorem: koszt jednostkowy = 107,40 ładowno 0,6157 (16) natomiast z oblicze analitycznych ika, e powinna wyraa si wzorem: koszt jednostkowy = 124,93 ładowno 0,6774 (17) Na Rys. 4 zedstawiono rónice pomidzy ikami rzeczywistymi a obliczeniami analitycznymi. Rónice wzgldne obliczono w stosunku do ików rzeczywistych. Wartoci rednie rónic bezwzgldnych osz odpowiednio 4,3 oraz 4,77%, a odchylenia standardowe 7,91 oraz 0,094. Najwiksze rónice wystpuj dla małych wartoci ładownoci wzgldnej. Wynika to z faktu szczególnie duego wpływu niedokładnoci danych ródłowych na ostateczny ik oblicze. Tym niemniej otrzymane iki zy analitycznym wyznaczaniu kosztów zewiezienia jednostki ładunku na pewn ustandaryzowan odległo pokazuj, e zaoponowane wzory analityczne mog by uyteczne zy analizie i optymalizacji systemów transportowych szczególnie powizanych z rozległymi sieciami logistycznymi.

10 42 Andrzej B. Chojnacki, Jerzy Markow 140 koszt zewiezienia tony ładunku 120 koszt zeliczeniowy wzory analityczne koszty rzeczywiste Potg. (wzory analityczne) Potg. (koszty rzeczywiste) ładowno wzgldna Rys. 3. Zaleno kosztów zewiezienia jednostki ładunku wyraonych w umownej walucie od wzgldnej ładownoci rodków transportowych ródło: oacowanie własne. 30,0 rónice pomidzy kosztami rzeczywistymi a obliczeniami analitycznymi 25,0 20,0 rónice 15,0 10,0 5,0 rónice bezwzgldne rónice wzgldne 0, ,0-10,0-15,0 ładowno wzgldna Rys. 4. Rónice pomidzy kosztami rzeczywistymi a otrzymanymi na podstawie oblicze analitycznych w zakresie kosztów zewiezienia jednostki ładunku na standardow odległo ródło: oacowanie własne.

11 Analiza kosztów zewozowych w transporcie samochodowym 43 Przeowadzona została ponadto analiza zalenoci kosztów zewiezienia jednostki ładunku od odległoci zewozu zy pomocy samochodów o identycznej ładownoci. Rozpatrzono pi rónych odległoci. Otrzymane koszty rzeczywiste oraz ikajce z oblicze analitycznych zedstawione s na Rys koszt zewozu jednostki ładunku na zadan odległo koszt zeliczeniowy koszty rzeczywiste wzory analityczne Liniowy (wzory analityczne) Liniowy (koszty rzeczywiste) odległo zewozu Rys. 5. Zaleno umownych kosztów zewiezienia jednostki ładunku na róne zadanej odległoci ródło: oacowanie własne. Jednoczenie naniesione na nim zostały krzywe trendu typu liniowego. Dla kosztów rzeczywistych otrzymana osta wyraa si wzorem: koszt jednostkowy= 0,1701 odległo + 3,1322 (18) natomiast dla oblicze dokonanych z wykorzystaniem zalenoci (14) wzorem : koszt jednostkowy= 0,1705 odległo + 4,7539 (19) Współczynniki kierunkowe s wic aktycznie identyczne, a składowe stałe nie s istotne zy analizowanych odległociach zewozów. Współczynnik determinacji dla kosztów rzeczywistych jest równy 0,9959. Dla oblicze analitycznych jest równy 1, co ika bezporednio ze wzoru (12). Współczynnik korelacji pomidzy kosztami rzeczywistymi a zewidywanymi na podstawie oblicze analitycznych iósł 0,998. Rónice pomidzy kosztami rzeczywistymi a ikami oblicze analitycznych zedstawione zostały na Rys. 6. Warto rednia rónic bezwzgldnych osi 1,72, a rónic wzgldnych 3,6%, jest wic pomijalnie mała. Odchylenia standardowe osz odpowiednio 1,03 oraz 0,025, co w tym zypadku oznacza aktycznie pełn zgodno kosztów rzeczywistych i kosztów zewidywanych na podstawie oblicze analitycznych.

12 44 Andrzej B. Chojnacki, Jerzy Markow rónice pomidzy kosztami rzeczywistymi a obliczenimi analitycznymi 9 8 rónice rónice bezwzgldne rónice wzgldne odległo zewozu Rys. 6. Rónice w wartociach kosztów zewozu na róne odległoci ródło: oacowanie własne. 5. WNIOSKI W artykule wykazano, e zeowadzone badania wskazuj na to, i nie ma podstaw do odrzucenia metody modelowania matematycznego zy wyznaczaniu analitycznych zalenoci pomidzy ponoszonymi zez nabywc usług transportowych kosztami wykonywania zada zewozowych. Wynika to midzy innymi z otrzymania wysokich wartoci współczynników korelacji rezultatów oblicze zeowadzonych rónymi metodami. W szczególnoci otrzymane zalenoci mog mie zastosowanie w analitycznych metodach optymalizacji systemów transportowych. Przykładowymi obszarami zada badawczych, w których podejcie takie moe dawa interesujce iki teoretyczne oraz aktyczne s: a) Zagadnienia koncentracji strumieni dostaw ładunku w rozległych sieciach logistycznych zmierzajce do obnienia kosztów ponoszonych zarówno zez nabywców jak i dostawców usług logistycznych. Wzory (14) oraz (15) wskazuj na malejcy charakter ponoszonych kosztów jednostkowych wraz ze wzrostem stopnia koncentracji zewozów. Z drugiej jednak strony zwikszenie stopnia koncentracji zewozów wie si na ogół ze wzrostem odległoci zewoenia ładunków i tym samym zwikszonymi kosztami eksploatacyjnymi. Powstaje wic zagadnienie wyboru optimum koncentracji strumieni. b) Ustalanie polityki rozwoju floty transportowej zez dostawców masowych usług transportowych z punktu widzenia dostosowania liczby i typów rodków transportowych do ognozowanych zada zewozowych. W artykule wskazano na zalenoci ponoszonych kosztów od rodzajów rodków transportowych, natomiast nie rozszerzono bada na systemy transportowe charakteryzujce si du rónorodnoci zada zewozowych.

13 Analiza kosztów zewozowych w transporcie samochodowym 45 c) Oacowanie metod doboru dostawców usług transportowych do długoterminowych i rozległych terytorialnie zada zewozowych. Nabywca usług transportowych czsto ponosi nie tylko koszty ikajce ze stawek zewozowych ustalonych zez zewonika, ale równie dodatkowe koszty zwizane z zamroeniem wartoci własnego ładunku zewoonego lub znajdujcego si w magazynach, bezporednie koszty magazynowania itp. Wykorzystanie zalenoci analitycznych w rónych obszarach badawczych transportu w szczególnoci jest istotne z punktu widzenia podejmowania decyzji dotyczcych rozwiza długoterminowych i obejmujcych systemy transportowe rozległe terytorialnie. W mniejszym stopniu na charakterystyki elementów systemu wpływaj wtedy zjawiska losowe i zypadkowe, zmniejsza si niepewno i nieokrelono. Deterministyczne modele matematyczne maj w takich sytuacjach wiksze moliwoci poawnych zastosowa. LITERATURA [1] Chojnacki A.B.: Logistyka. WAT, Warszawa [2] Chojnacki A.B.: Modelowanie matematyczne. WAT, Warszawa [3] Chojnacki A.B., Piasecki S.: Koszty i stawki zewozowe, Referat na konferencj TLM 2008, Kraków [4] Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych, OFICYNA Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009 [5] Krawczyk S.:Metody ilociowe w logistyce. Wyd. C. H. Beck. Warszawa [6] Nowicka-Skowron M.: Efektywno systemów logistycznych. PWE, Warszawa [7] Piasecki S.: Optymalizacja systemów zewozowych. WKŁ, Warszawa ANALYSIS OF UNIT COSTS OF TRANSPORTED SHIPMENT IN THE ROAD TRANSPORT. Abstract The article consists in a comparative analysis of theoretical and actical calculations of unit costs of transported shipment. The analysis covers: a study of relationship between unit costs of transported shipment and a total volume of shipment when using, trucks of different load capacity, a study of relationship between unit costs of transported shipment and a shipping distance when using trucks of the same load capacity. Key words: logistics, road transport, shipment costs, operation research. Recenzent: Marianna Jacyna

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.03.2016 r. Wynagrodzenie Raben Logistics

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj

OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI. Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Acta Sci. Pol., Technica Agraria 6(2) 2007, 15-21 OCENA DOBORU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ŁADOWNOCI Stanisław Kokoszka, Stanisława Roczkowska-Chmaj Akademia

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2011 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 23-30 WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Stanisław Kokoszka,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2015 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Rys2 Na czerwono przebieg, na niebiesko aproksymacja wielomianem II stopnia.

Rys2 Na czerwono przebieg, na niebiesko aproksymacja wielomianem II stopnia. dr in. Artur Bernat, KMP, WM., PKos., wykład II (rodowisko Matlab), strona: 1 Wykład III> z Podstaw Przetwarzania Informacji (na danych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Karty paliwowe a Fleet Manager

Karty paliwowe a Fleet Manager Karty paliwowe a Fleet Manager Konferencja: Współpraca fleet managera z firmami zewnętrznymi Tychy 23 maja 2013 r. Andrzej Szczęśniak niezależny ekspert rynku paliw i gazu Agenda Karta z perspektywy branży

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r. Dz. U. z 25 marca 2002r. Nr 26, poz. 257 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne i pełne rozwizanie przyznajemy maksymaln liczb punktów nalenych za zadanie. 1 p.

Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne i pełne rozwizanie przyznajemy maksymaln liczb punktów nalenych za zadanie. 1 p. SCHEMAT PUNKTOWANIA GM - A1 LUTY 2004 Zadania WW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C D B C C B A D B B D A C B C A A B A C A D D D Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY INFORMACJE O EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY podstawa prawna: rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozlicze kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN rozlicze kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozlicze kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Regulamin okrela zasady ewidencji kosztów dostawy ciepła

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego

Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Logistyka na 5 Ocena sytuacji w transporcie krajowym i międzynarodowym z punktu widzenia operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Andrzej Wierzbicki Konferencja: Polski transport drogowy 1.03.2013 Agenda

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *)

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *) AMME 03 12th Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali * W. Sitek, L.A. Dobrzaski Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Instytut Materiałów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Wst p do metod numerycznych. Dawid Rasaªa. January 9, 2012. Dawid Rasaªa Metody numeryczne 1 / 9

Metody numeryczne. Wst p do metod numerycznych. Dawid Rasaªa. January 9, 2012. Dawid Rasaªa Metody numeryczne 1 / 9 Metody numeryczne Wst p do metod numerycznych Dawid Rasaªa January 9, 2012 Dawid Rasaªa Metody numeryczne 1 / 9 Metody numeryczne Czym s metody numeryczne? Istota metod numerycznych Metody numeryczne s

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy I Egzamin maturalny z matematyki 7 Zadanie 6. (6 Zadanie. (6 Źródło: CKE 5 (PP), zad. 6. Dane s zbiory liczb rzeczywistych: A : B : 8 6 Zapisz w postaci przedziaów

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mistrz sprzeday YATO 2007

Regulamin Konkursu Mistrz sprzeday YATO 2007 Regulamin Konkursu Mistrz sprzeday YATO 2007 POSTANOWIENIA OGOLNE I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) okrela ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Mistrz sprzeday YATO 2007 (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa Praca, moc, energia 1. Klasyfikacja energii. Jeżeli ciało posiada energię, to ma również zdolnoć do wykonania pracy kosztem częci swojej energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa Wewnętrzna Energia Mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA

Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA I. Opłaty podstawowe (netto; w złotych)* waga ilości palet EPAL < 200kg < 300kg 301kg - 500kg 501kg 1000kg

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu

Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu Przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Projekt okablowania strukturalnego dla I semestru Akademii CISCO we WSIZ Copernicus we Wrocławiu 1. Wstp Okablowanie strukturalne to pojcie, którym okrela si specyficzne

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Pastusiak *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Pastusiak * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE W POLSCE ANALIZA WIELOWYMIAROWA 1. WPROWADZENIE Ubezpieczenie komunikacyjne w polskim sektorze

Bardziej szczegółowo

2.. zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez.

2.. zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez. UMOWA NR SU.253.10.2015/2016.IV zawarta w dniu..2016 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Powiatem Kołobrzeskim Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, zwanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów działa. dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów działa dr Adam Chmielewski Koszty we współczesnym otoczeniu rynkowym spadek udziału kosztów bezporednich spadek udziału kosztów materiałów spadek udziału kosztów płac bezporednich wzrost

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych

Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych Załącznik nr 7 Zasady kalkulacji opłat z tytułu usług regazyfikacji i usług dodatkowych 1. Operator ustali w cenniku Operatora: a. sposób ustalania opłat oraz stawki opłat za świadczone usługi regazyfikacji,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Ilona JACYNA Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład LiST ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Ilona.Jacyna@gmail.com ROLA TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo