ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r."

Transkrypt

1 Dz. U. z 25 marca 2002r. Nr 26, poz. 257 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzdzenie reguluje: 1) szczegółowe sposoby okrelania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezbdnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, c) kryteria rónicowania taryfowych cen i stawek opłat, 2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbdny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 3) warunki prowadzenia rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1) ustawa ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków, 2) subsydiowanie skrone pokrywanie kosztów dotyczcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne działalnoci gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzcymi z innego rodzaju prowadzonej działalnoci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 3) alokacja uznanie okrelonej taryfowej grupy odbiorców usług właciwymi rodzajami kosztów i niezbdnych przychodów 4) współczynnik alokacji współczynnik okrelajcy procentowy udział w łcznych kosztach danego rodzaju kosztów zwizanych z okrelon taryfow grup odbiorców usług, 5) nalenoci nieregularne wierzytelnoci z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków, niecigalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków, 6) ostatni rok obrotowy ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 7) rok obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie 12 kolejnych, pełnych miesicy poprzedzajcych miesic złoenia wniosku,

2 8) koszty uzasadnione koszty okrelone przez przedsibiorstwo wodocigowokanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporzdzenia, przy zachowaniu naleytej starannoci zmierzajcej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów, niezbdnych do wykonania zada wynikajcych z ustawy, 9) cena za dostarczon wod wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca usług jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowokanalizacyjnemu za 1 m³ dostarczonej wody; do ceny dolicza si podatek od towarów i usług VAT, w wysokoci okrelonej odrbnymi przepisami, 10) cena za odprowadzone cieki wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca usług jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowokanalizacyjnemu za 1 m³ odprowadzonych cieków; do ceny dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 11) stawka opłaty wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu za jednostk usługi nie bdc fizyczn jednostk miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków w okresie rozliczeniowym w szczególnoci: zł/osob/miesic, zł/odbiorc/miesic; do stawki opłaty dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 12) opłata wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu za usług dostarczon w okresie rozliczeniowym; do opłaty dolicza si podatek wymieniony w pkt Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne: 1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków w sposób zapewniajcy: a) uzyskanie niezbdnych przychodów, b) ochron odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, c) eliminowanie subsydiowania skronego, d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, e) łatwo obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokoci opłat i cen ich dotyczcych, 2) okrela taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalnoci gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków okrela si: 1) rodzaje prowadzonej działalnoci, 2) taryfowe grupy odbiorców usług, 3) rodzaje i wysoko cen i stawek opłat, 4) warunki rozlicze z uwzgldnieniem wyposaenia nieruchomoci w przyrzdy i urzdzenia pomiarowe, 5) warunki stosowania cen i stawek opłat. 2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególnoci okrela si: 2

3 1) zakres wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 2) standardy jakociowe obsługi odbiorców usług. 3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala si w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru wiadczonych usług moliwe było obliczenie nalenoci za korzystanie z tych usług Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, w szczególnoci zawieraj: 1) ceny za m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskaza wodomierzy, 2) stawki opłat za dostarczon wod, za osob na miesic, w rozliczeniach ryczałtowych, 3) stawki opłat abonamentowych: a) za lokal na miesic, w rozliczeniach z uytkownikami lokali mieszkalnych posiadajcych kilka punktów pomiarowych zuycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesic, w rozliczeniach z włacicielami lub zarzdcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzcy całkowite zuycie wody w lokalu, c) za osob na miesic, w rozliczeniach ryczałtowych, 4) ceny za m 3 odprowadzonych cieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilo odprowadzonych cieków, ustalon na podstawie zuycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie iloci odprowadzonych cieków okrelonej zgodnie ze wskazaniami urzdzenia pomiarowego, 5) stawki opłat za odprowadzanie cieków, na osob, w rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzone cieki z budynków nie wyposaonych w wodomierz główny lub w urzdzenie pomiarowe oraz z budynków nie korzystajcych z wody wodocigowej, 6) stawki opłat abonamentowych: a) za wodomierz główny na miesic w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilo odprowadzonych cieków, ustalon na podstawie zuycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, b) za urzdzenie pomiarowe na miesic, w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilo odprowadzonych cieków ustalon zgodnie ze wskazaniami urzdzenia pomiarowego, c) na osob, w rozliczeniach ryczałtowych. 2. Taryfy mog zawiera: 1) opłat stał stawki opłat i stawki opłat abonamentowych za dostarczon wod, na odbiorc na miesic, 2) opłat stał za odprowadzone cieki stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na odbiorc na miesic. Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbdnych przychodów 6. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne ustala niezbdne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowizywania taryf, uwzgldniajc: 1) koszty eksploatacji i utrzymania, 2) opłaty za korzystanie ze rodowiska, 3

4 3) spłaty rat kapitałowych ponad warto amortyzacji, 4) spłaty odsetek od zacignitych kredytów i poyczek, 5) rezerwy na nalenoci nieregularne, 6) mar zysku Koszty, o których mowa w 6 pkt 1 5 planuje si na podstawie: 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksigowej kosztów sporzdzonej zgodnie z przepisami o rachunkowoci, 2) kosztów wynikajcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony rodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikajcego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok wprowadzenia taryfy. 2. Koszty wynikajce z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuj w szczególnoci: 1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zakładów budetowych odpisy umorzeniowe, 2) spłaty rat kapitałowych ponad warto amortyzacji lub umorzenia, 3) odsetki od kredytów zacignitych na realizacj inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów, 4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych. 3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie moe korygowa kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowizywania taryfy. 4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne w szczególnoci realizuje: 1) ze rodków własnych, 2) ze rodków finansowych pochodzcych z budetu gminy, 3) z kredytów i poyczek, 4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujce rodkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony rodowiska. 5. Koszty wiadczenia usług wodocigowych i kanalizacyjnych obcia si kosztami inwestycji finansowanych ze rodków własnych, w tym z kredytów i poyczek spłacanych przez przedsibiorstwo. 6. Uwzgldnienie w niezbdnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno by dokonywane stopniowo i rozłoone w czasie. 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w 7 ust. 1, ustala si niezbdne przychody jako sum składników: 1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodze oraz wiadcze na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowizywania taryfy redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz prognozowanego na okres obowizywania taryfy redniorocznego wskanika wzrostu cen produkcji przemysłowej, 2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bd obowizujcych stawek na rok obowizywania taryf, 4

5 3) kosztów, o których mowa w 7 ust. 2 w wielkociach okrelonych w odpowiednich dokumentach w roku obowizywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokociach wynikajcych ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, spłat rat kapitałowych ponad warto amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obsługi zgodnie z wielkociami wynikajcymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urzdze wodocigowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gmin. 9.1 Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawart umow uytkuje nieodpłatnie rodki trwałe moe uwzgldnia w niezbdnych przychodach amortyzacj lub umorzenie, jeeli zawrze z gmin porozumienie ustalajce, e rodki finansowe pozyskane przez przedsibiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o naleny podatek dochodowy, bd wykorzystywane wyłcznie na cele modernizacji i odtworzenia tych rodków trwałych.. 2. Rezerwy na nalenoci nieregularne uprawdopodobnia si w sposób okrelony w odrbnych przepisach. 3. Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemoliwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mog uwzgldnia je w niezbdnych przychodach, stanowicych podstaw do ustalania cen i stawek opłat, jeeli rodki pochodzce z amortyzacji lub umorzenia bd stanowi wyłcznie ródło finansowania modernizacji i odtworzenia rodków trwałych oraz spłaty kredytów i poyczek zacignitych na sfinansowanie inwestycji. Rozdział 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług 10. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne okrela alokacj kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków, w szczególnoci na nastpujce taryfowe grupy odbiorców usług: 1) gospodarstwa domowe, 2) przemysłowych odbiorców usług Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty porednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalnoci gospodarczej, zwizanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem cieków, przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej działalnoci gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 2. Metody podziału kosztów, o których mowa w ust.1, nie mog ulec zmianie w okresie obowizywania taryfy. 3. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzgldniajc lokalne uwarunkowania, w szczególnoci: 1) wielko zrónicowania kosztów wiadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzon kosztami jednostkowymi, 5

6 2) dostpno danych odnoszcych si do poszczególnych rodzajów kosztów, 3) struktur planowanych taryf, 4) spodziewane korzyci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdroenia, 5) stabilno stosowanych metod alokacji kosztów, 6) wyposaenie w wodomierze i urzdzenia pomiarowe. 4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, metody podziału kosztów, w szczególnoci uwzgldniaj okrelenie : 1) współczynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej iloci dostarczonej wody lub w całkowitej iloci odebranych cieków w odniesieniu do kosztów, których wysoko dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do wielkoci wiadczonych usług dla tych grup, 2) współczynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencj ksigow kosztów, prowadzon zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieli na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług w oparciu o wielko wiadczonych usług. 5. Metody, o których mowa w ust.4 mog uwzgldnia okrelenie współczynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz kosztów w odniesieniu do kosztów zalenych od uwarunkowa technicznych wiadczenia usług, w szczególnoci takich jak: stopie zanieczyszczenia przyjmowanych do odprowadzenia cieków, stopie obcienia urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-ksigowy przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych powinien zapewnia ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odrbnymi przepisami. 2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególnoci powinien umoliwia podział na poszczególne rodzaje działalnoci i grupy taryfowe odbiorców usług oraz okrela: 1) przychody, 2) koszty eksploatacji i utrzymania, 3) odsetki i raty kapitałowe od zacignitych kredytów, 4) rodki trwałe i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 5) podatki i opłaty, 6) koszty porednie. Rozdział 4 Kryteria rónicowania cen i stawek opłat Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzgldniajc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków. 2. Taryfowe ceny i stawki opłat powinny by kalkulowane i rónicowane w taki sposób, eby zapewni: 1) uzyskanie z opłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniajcym samofinansowanie si działalnoci przedsibiorstwa oraz zysku, 2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, 6

7 3) eliminacj subsydiowania skronego, 4) łatwo ustalania opłat za wiadczenie usług. 3. Rónicowanie cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 2, zapewnia si w szczególnoci przez: 1) podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadajcych im kosztów wiadczenia usług, 2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat, 3) uwzgldnienie, przy okrelaniu niezbdnych przychodów odpowiadajcych poszczególnym taryfowym cenom i stawkom opłat, zrónicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikajcych z poniesionych nakładów inwestycyjnych odpowiednio do zuycia wody i odprowadzania cieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2, ustala w szczególnoci nastpujce rodzaje taryf: 1) w zalenoci od przewidywanego sposobu rozlicze: a) taryfy ryczałtowe zawierajce stał cen dla poszczególnych odbiorców usług odniesion do 1 osoby korzystajcej z usług /osob na okres rozliczeniowy a nie do fizycznej jednostki bdcej miernikiem iloci wiadczonych usług w m 3, b) taryfy ilociowe przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania cieków, zawierajce ceny usług za 1 m 3, 2) w zalenoci od zakładanego zrónicowania cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług: a) taryfy ilociowe jednolite zawierajce jednolite ceny usług /m 3 dla wszystkich odbiorców, odrbne dla zaopatrzenia w wod i dla odprowadzania cieków. b) taryfy ilociowe niejednolite zawierajce róne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczon wod /m 3 i ceny za odprowadzanie cieków /m 3, 3) w zalenoci od struktury taryfy : a) taryfy jednoczłonowe zawierajce cen odniesion do 1 m 3 dostarczanej wody czy 1 m 3 odprowadzanych cieków, b) taryfy wieloczłonowe zawierajce stawk lub stawki opłaty stałej w okresie rozliczeniowym - zł/licznik, zł/urzdzenie pomiarowe, zł/miesic oraz cen odniesion do 1 m 3 wody lub 1 m 3 odprowadzanych cieków. 4) w zalenoci od zrónicowania cen wody w rónych przedziałach jej zuycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m 3 rosn wraz ze wzrostem przedziałów zuycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody malej wraz ze wzrostem przedziałów zuycia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujce si wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zuycia i niszymi cenami poza sezonem. 2. Rónicowanie taryf dla gospodarstw domowych moe dotyczy tylko opłaty abonamentowej. 7

8 15.1. Dla okrelenia taryfowych cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków dokonuje si: 1) podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług, 2) wyboru rodzaju taryf, 3) alokacji niezbdnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców usług, 4) podziału niezbdnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług odpowiednio do załoonej struktury cen i stawek opłat, 5) obliczania taryfowych cen i stawek opłat. 2. Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat nastpuje przez podzielenie odpowiadajcych im planowanych rocznych niezbdnych przychodów, przez planowan roczn ilo wiadczonych usług. 3. Planowan roczn ilo wiadczonych usług oblicza si jako sum zweryfikowanej iloci wiadczonych usług w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz iloci wiadczonych usług wynikajcej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdział 5 Warunki prowadzenia rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków Nalenoci za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków ustala si jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadajcych im iloci wiadczonych usług. 2. Ilo pobranej wody w budynkach wyposaonych w wodomierze główne ustala si zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilo dostarczonej wody do budynku ustala si zgodnie z przecitnymi normami zuycia wody, okrelonymi w odrbnych przepisach. 4. W zalenoci od wyposaenia w urzdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloci wody bezpowrotnie zuytej, ilo odprowadzonych cieków ustala si na podstawie wskaza urzdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równ iloci wody pobranej lub iloci wody pobranej pomniejszonej o ilo wody bezpowrotnie zuytej, okrelon zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczon wod i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie moe by krótszy ni 14 dni od daty jej dostarczenia. 2. Zgłoszenie przez odbiorc usług zastrzee do wysokoci faktury nie wstrzymuje jego zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty, zalicza si j na poczet przyszłych nalenoci, lub na danie odbiorcy usług, zwraca si j w terminie 14 dni od dnia złoenia wniosku w tej sprawie. 8

9 W przypadku niesprawnoci wodomierza głównego, jeeli umowa nie stanowi inaczej, ilo pobranej wody ustala si na podstawie redniego zuycia wody w okresie 6 miesicy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to moliwe na podstawie redniego zuycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu redniomiesicznego zuycia wody w roku ubiegłym i liczby miesicy niesprawnoci wodomierza. 2. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowoci działania wodomierza. 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowoci działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorc usług niesprawnoci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdział 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy dołcza si w szczególnoci tabele okrelajce: 1) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych zaopatrzenia w wod, 2) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych odprowadzania cieków, 3) ustalenie poziomu niezbdnych przychodów, 4) alokacj niezbdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowizywania, 5) współczynniki alokacji w roku obowizywania, 6) kalkulacj cen za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej, 7) rachunek wyników otych, 8) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opłat w roku obowizywania otych, 9) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków, 10) koszty bezporednie zaopatrzenia w wod, 11) koszty bezporednie odprowadzania cieków, 12) koszty porednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych, 13) redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodze według obszarów działalnoci, 14) list osób fizycznych i prawnych posiadajcych udziały lub akcje dajce prawo powyej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego, 15) transakcje sprzeday i kupna pomidzy przedsibiorstwem wodocigowokanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi, z wyłczeniem operacji sprzeday, kupna i przekazania składników majtku trwałego, 9

10 16) operacje dotyczce sprzeday, kupna i przekazywania składników majtku trwałego pomidzy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi, 17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze wodocigowych, 18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze kanalizacyjnych. 2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowicymi jego załczniki, okrela załcznik do rozporzdzenia. 3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza si w szczególnoci informacje dotyczce: 1) zakresu wiadczonych usług i lokalnych uwarunkowa ich wiadczenia, 2) standardów jakociowych usług, w tym informacji dotyczcych wpływu ustalonych taryf na ich popraw, 3) spodziewanych korzyci ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdroenia, 4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowizywania taryf. ROZDZIAŁ 7 Przepis kocowy 20. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol 10

11 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. (poz. 257) WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW... (przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne) Miejscowo, data (rada gminy) WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW (...przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne) przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy... na okres od dnia...do dnia... Powysze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach okrelono na podstawie niezbdnych przychodów dla prowadzenia działalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy... (-) Kierujcy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym Załczniki: wzory tabel od nr 1 do nr 18* Uwaga: * w zalenoci od potrzeb do wniosku dołcza si odpowiednie tabele. 11

12 Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych zaopatrzenia w wod. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy wielkoci rednioroczne obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie wielkoci na koniec roku wielkoci rednioroczne wielko- ci na koniec roku obowizywania Wielko cen i stawek opłat wielkoci rednioroczne = na koniec roku obowizywania taryf wielkoci rednioroczne Zmiana % wielkoci na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) 2. Grupa 2 - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) 3. Grupa... - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) Uwagi: *1) cen wody rednioroczn naley wylicza jako sum opłat za wod w poszczególnych miesicach roku podzielon przez roczn sprzeda wody w m 3, *2) stawk opłaty za rozliczenia rednioroczne naley wylicza jako sum opłat za rozliczenia w poszczególnych miesicach roku podzielon przez rednioroczn liczb odbiorców, *3) cen wskanikow naley wylicza jako sum rocznych opłat za wod i rocznych opłat stałych w zł podzielon przez roczn wielko sprzeday wody w m 3. 12

13 Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych odprowadzania cieków. Lp. Wyszczególnienie Wielko cen i stawek opłat wielkoci wielkoci rednioroczne rednioroczne = na koniec roku obowizywania taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy wielkoci rednioroczne obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie wielkoci na koniec roku wielkoci rednioroczne wielko- ci na koniec roku obowizywania Zmiana % wielkoci na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) 2. Grupa 2 - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) 3. Grupa... - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) Uwagi: *1) cen usługi odprowadzania cieków naley wylicza jako sum opłat za odprowadzanie cieków w poszczególnych miesicach roku podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków w m 3, 13

14 *2) rednioroczne stawki opłat stałych naley wylicza jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesicach roku podzielone przez odpowiednie mierniki wiadczonych usług, *3) cen wskanikow naley wylicze jako sum rocznych opłat za odprowadzone cieki i opłat stałych podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków. Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbdnych przychodów Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie Niezbdne przychody obowizywania nowych taryf Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na nalenoci nieregularne 6) mara zysku 7) warto niezbdnych przychodów 2. Odprowadzanie cieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na nalenoci nieregularne 6) mara zysku 7) warto niezbdnych przychodów 3. rednia zmiana wartoci X *1) *2) *3) przychodów zaopatrzenie w wod w % 4. rednia zmiana wartoci przychodów X *4) *5) *6) odprowadzanie cieków w % Uwagi: *1) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, *2) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, *3) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 3) x 100%, *4) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, *5) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, *6) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%. 14

15 Tabela 4. Alokacja niezbdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowizywania Lp. Wyszczególnienie Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji wg tabeli 5 Grupa 1 zł Grupa 2 zł Grupa... zł Ogółem zł Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezporednie: wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze rodowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty ALOK.: KOSZTY PO REDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalnoci pomocniczej alokowane koszty ogólne A A A B A A A A A A 2) amortyzacja A 3) raty kapitałowe ponad warto A amortyzacji 4) odsetki A 5) rezerwa na nalenoci A nieregularne 6) mara zysku A 7) warto niezbdnych przychodów 2. Odprowadzanie cieków 1)Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezporednie: wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze rodowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty ALOK.: KOSZTY PO REDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalnoci pomocniczej alokowane koszty ogólne C C C D C C C C C C 2) amortyzacja C 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji C 15

16 4) odsetki C 5) rezerwa na nalenoci C nieregularne 6) mara zysku C 7) warto niezbdnych przychodów Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowizywania Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem A Pobór roczny wody m 3 % 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze rodowiska usługi zaopatrzenia w wod 3. C Ilo roczna dostarczanych cieków zł % m 3 % 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze rodowiska usługi odprowadzanie cieków zł % 16

17 Tabela 6. Kalkulacja cen za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej *1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa Zaopatrzenie w wod 1) warto niezbdnych przychodów zł/rok 2) zuycie wody w m 3 /rok 3) cena 1 m 3 wody /m 3 2. Odprowadzanie cieków 1) warto niezbdnych przychodów /rok 2) odprowadzone cieki w m 3 /rok 3) cena usługi odprowadzania cieków /m 3 Uwaga: *1) opłaty s wprost proporcjonalne do iloci zuytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabel naley odpowiednio rozszerzy. 17

18 Tabela 7. Rachunek wyników otych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Zaopatrzenie w wod obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Ostatni rok obrotowy Odprowadzanie cieków obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Przychody operacyjne 2. Koszty eksploatacyjne i utrzymania 3. Rezerwa na nalenoci nieregularne 4. Amortyzacja 5. Odsetki 6. Raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 7. Mara zysku 8. Wynik finansowy brutto 9. Podatek dochodowy 10. Wynik finansowy netto 11. Wskanik rentownoci netto w % 18

19 Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opłat w roku obowizywania otych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wod 1) zuycie wody w m 3 /rok 2) cena za m 3 wody / m 3 3) stawka opłaty stałej /jedn. odniesienia 4) opłata zmienna /rok 5) opłata stała /rok 6) warto przychodów /rok 2. Odprowadzanie cieków 1) ilo cieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia cieków / m 3 3) stawka opłaty stałej /jedn. odniesienia 4) opłata zmienna /rok 5) opłata stała /rok 6) warto przychodów /rok 19

20 Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wod Warto przychodów 1) w roku obowizywania nowych taryf, 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie Wzrost przychodów 1) / 2) % 2. Odprowadzanie cieków Warto przychodów 1) w roku obowizywania nowych taryf, 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie (pro forma) Wzrost przychodów 1) / 2) % 20

21 Tabela 10. Koszty bezporednie zaopatrzenia w wod Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Ujcie wody Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Uzdatnianie wody Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Sie wodocigowa Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Wodocigi razem 5. Alokacja kosztów *1) 6. Koszty całkowite 21

22 Uwagi: *1) z tabeli 12, *2) podane działy i kategorie kosztów s przykładowe, naley poda faktycznie wystpujce w przedsibiorstwie. Tabela 11. Koszty bezporednie odprowadzania cieków Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Sie kanalizacyjna Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Przepompowanie Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Oczyszczanie i odprowadzanie cieków Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Kanalizacja razem 5. Alokacja kosztów *1) 6. Koszty całkowite Uwagi: 22

23 *1) z tabeli 12, *2) podane działy i kategorie kosztów s przykładowe, naley poda faktycznie wystpujce w przedsibiorstwie. Tabela 12. Koszty porednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Koszty ogólnozakładowe Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Laboratorium Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Wydziały pomocnicze Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Razem 5. Alokacja kosztów *1) przypisane do zaopatrzenia w wod 6. Alokacja kosztów *1) przypisane do odprowadzania cieków Uwagi: 23

24 *1) współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5, *2) uwaga jak w tabeli 10. Tabela 13. redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodze według obszarów działalnoci Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania zatrudnienie: liczba etatów wynagr. zatrudnienie: liczba etatów wynagr. zatrudnienie: liczba etatów Zaopatrzenie w wod 2. Odprowadzanie cieków 3. Wydziały ogólnozakładowe 4. Wydziały pomocnicze Razem wynagr. 24

25 Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadajcych udziały lub akcje dajce prawo powyej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego Lp. Nazwa lub nazwisko Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w % Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie

26 Tabela 15. Transakcje sprzeday i kupna pomidzy przedsibiorstwem wodocigowokanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi *1), z wyłczeniem operacji sprzeday, kupna i przekazania składników majtku trwałego Lp. Nazwa podmiotu Nazwa operacji i/lub nazwa produktu Data zdarzenia (S)przeda lub (K)upno S K Uwaga: 1*) w rozumieniu przepisów o rachunkowoci. Suma (zł) 26

27 Tabela 16. Operacje dotyczce sprzeday, kupna i przekazywania składników majtku trwałego pomidzy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi Lp. Nazwa podmiotu Opis przedmiotu operacji Cena kupna lub sprzeday Warto ksigowa netto Zysk lub strata (-) *1) Uwaga: *1) warto kolumny 5 stanowi rónic pomidzy wartociami z kolumny 3 i 4 27

28 28

29 Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze wodocigowych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Nakłady inwestycyjne ogółem 2. ródła finansowania 1) zł 2) zł 3) zł... zł 3. Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego 29

30 Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze kanalizacyjnych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Nakłady inwestycyjne ogółem 2. ródła finansowania 1) zł 2) zł 3) zł... zł 3. Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego 30

31 31

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOCI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UYWANIE LOKALI W PATRONACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !"#$ %&&' () * ( +, #) - . /

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !#$ %&&' () * ( +, #) - . / NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. /!"#$ %&&' () * ( +, #) - 01 - 2!" # " $ %& ' (! %& )*"! %& $* (*#!#+( ( #" #) 2!" # ", - (.! *" ""! '! )!" # (/" 0 )"1' ( " -, )! ( *)! 21$!3 # '!1$( $/"

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych A01bp/02/1.5 Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (podana poniej tematyka okrela minimalny zakres informacji, jaki powinien obj biznes-plan.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo