ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r."

Transkrypt

1 Dz. U. z 25 marca 2002r. Nr 26, poz. 257 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzdzenie reguluje: 1) szczegółowe sposoby okrelania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezbdnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, c) kryteria rónicowania taryfowych cen i stawek opłat, 2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbdny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 3) warunki prowadzenia rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1) ustawa ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków, 2) subsydiowanie skrone pokrywanie kosztów dotyczcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne działalnoci gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzcymi z innego rodzaju prowadzonej działalnoci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 3) alokacja uznanie okrelonej taryfowej grupy odbiorców usług właciwymi rodzajami kosztów i niezbdnych przychodów 4) współczynnik alokacji współczynnik okrelajcy procentowy udział w łcznych kosztach danego rodzaju kosztów zwizanych z okrelon taryfow grup odbiorców usług, 5) nalenoci nieregularne wierzytelnoci z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków, niecigalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków, 6) ostatni rok obrotowy ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 7) rok obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie 12 kolejnych, pełnych miesicy poprzedzajcych miesic złoenia wniosku,

2 8) koszty uzasadnione koszty okrelone przez przedsibiorstwo wodocigowokanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporzdzenia, przy zachowaniu naleytej starannoci zmierzajcej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów, niezbdnych do wykonania zada wynikajcych z ustawy, 9) cena za dostarczon wod wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca usług jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowokanalizacyjnemu za 1 m³ dostarczonej wody; do ceny dolicza si podatek od towarów i usług VAT, w wysokoci okrelonej odrbnymi przepisami, 10) cena za odprowadzone cieki wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca usług jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowokanalizacyjnemu za 1 m³ odprowadzonych cieków; do ceny dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 11) stawka opłaty wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu za jednostk usługi nie bdc fizyczn jednostk miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków w okresie rozliczeniowym w szczególnoci: zł/osob/miesic, zł/odbiorc/miesic; do stawki opłaty dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 12) opłata wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu za usług dostarczon w okresie rozliczeniowym; do opłaty dolicza si podatek wymieniony w pkt Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne: 1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków w sposób zapewniajcy: a) uzyskanie niezbdnych przychodów, b) ochron odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, c) eliminowanie subsydiowania skronego, d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, e) łatwo obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokoci opłat i cen ich dotyczcych, 2) okrela taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalnoci gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków okrela si: 1) rodzaje prowadzonej działalnoci, 2) taryfowe grupy odbiorców usług, 3) rodzaje i wysoko cen i stawek opłat, 4) warunki rozlicze z uwzgldnieniem wyposaenia nieruchomoci w przyrzdy i urzdzenia pomiarowe, 5) warunki stosowania cen i stawek opłat. 2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególnoci okrela si: 2

3 1) zakres wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 2) standardy jakociowe obsługi odbiorców usług. 3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala si w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru wiadczonych usług moliwe było obliczenie nalenoci za korzystanie z tych usług Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, w szczególnoci zawieraj: 1) ceny za m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskaza wodomierzy, 2) stawki opłat za dostarczon wod, za osob na miesic, w rozliczeniach ryczałtowych, 3) stawki opłat abonamentowych: a) za lokal na miesic, w rozliczeniach z uytkownikami lokali mieszkalnych posiadajcych kilka punktów pomiarowych zuycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesic, w rozliczeniach z włacicielami lub zarzdcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzcy całkowite zuycie wody w lokalu, c) za osob na miesic, w rozliczeniach ryczałtowych, 4) ceny za m 3 odprowadzonych cieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilo odprowadzonych cieków, ustalon na podstawie zuycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie iloci odprowadzonych cieków okrelonej zgodnie ze wskazaniami urzdzenia pomiarowego, 5) stawki opłat za odprowadzanie cieków, na osob, w rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzone cieki z budynków nie wyposaonych w wodomierz główny lub w urzdzenie pomiarowe oraz z budynków nie korzystajcych z wody wodocigowej, 6) stawki opłat abonamentowych: a) za wodomierz główny na miesic w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilo odprowadzonych cieków, ustalon na podstawie zuycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, b) za urzdzenie pomiarowe na miesic, w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilo odprowadzonych cieków ustalon zgodnie ze wskazaniami urzdzenia pomiarowego, c) na osob, w rozliczeniach ryczałtowych. 2. Taryfy mog zawiera: 1) opłat stał stawki opłat i stawki opłat abonamentowych za dostarczon wod, na odbiorc na miesic, 2) opłat stał za odprowadzone cieki stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na odbiorc na miesic. Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbdnych przychodów 6. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne ustala niezbdne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowizywania taryf, uwzgldniajc: 1) koszty eksploatacji i utrzymania, 2) opłaty za korzystanie ze rodowiska, 3

4 3) spłaty rat kapitałowych ponad warto amortyzacji, 4) spłaty odsetek od zacignitych kredytów i poyczek, 5) rezerwy na nalenoci nieregularne, 6) mar zysku Koszty, o których mowa w 6 pkt 1 5 planuje si na podstawie: 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksigowej kosztów sporzdzonej zgodnie z przepisami o rachunkowoci, 2) kosztów wynikajcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony rodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikajcego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok wprowadzenia taryfy. 2. Koszty wynikajce z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuj w szczególnoci: 1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zakładów budetowych odpisy umorzeniowe, 2) spłaty rat kapitałowych ponad warto amortyzacji lub umorzenia, 3) odsetki od kredytów zacignitych na realizacj inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów, 4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych. 3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie moe korygowa kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowizywania taryfy. 4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne w szczególnoci realizuje: 1) ze rodków własnych, 2) ze rodków finansowych pochodzcych z budetu gminy, 3) z kredytów i poyczek, 4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujce rodkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony rodowiska. 5. Koszty wiadczenia usług wodocigowych i kanalizacyjnych obcia si kosztami inwestycji finansowanych ze rodków własnych, w tym z kredytów i poyczek spłacanych przez przedsibiorstwo. 6. Uwzgldnienie w niezbdnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno by dokonywane stopniowo i rozłoone w czasie. 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w 7 ust. 1, ustala si niezbdne przychody jako sum składników: 1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodze oraz wiadcze na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowizywania taryfy redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz prognozowanego na okres obowizywania taryfy redniorocznego wskanika wzrostu cen produkcji przemysłowej, 2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bd obowizujcych stawek na rok obowizywania taryf, 4

5 3) kosztów, o których mowa w 7 ust. 2 w wielkociach okrelonych w odpowiednich dokumentach w roku obowizywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokociach wynikajcych ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, spłat rat kapitałowych ponad warto amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obsługi zgodnie z wielkociami wynikajcymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urzdze wodocigowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gmin. 9.1 Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawart umow uytkuje nieodpłatnie rodki trwałe moe uwzgldnia w niezbdnych przychodach amortyzacj lub umorzenie, jeeli zawrze z gmin porozumienie ustalajce, e rodki finansowe pozyskane przez przedsibiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o naleny podatek dochodowy, bd wykorzystywane wyłcznie na cele modernizacji i odtworzenia tych rodków trwałych.. 2. Rezerwy na nalenoci nieregularne uprawdopodobnia si w sposób okrelony w odrbnych przepisach. 3. Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemoliwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mog uwzgldnia je w niezbdnych przychodach, stanowicych podstaw do ustalania cen i stawek opłat, jeeli rodki pochodzce z amortyzacji lub umorzenia bd stanowi wyłcznie ródło finansowania modernizacji i odtworzenia rodków trwałych oraz spłaty kredytów i poyczek zacignitych na sfinansowanie inwestycji. Rozdział 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług 10. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne okrela alokacj kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków, w szczególnoci na nastpujce taryfowe grupy odbiorców usług: 1) gospodarstwa domowe, 2) przemysłowych odbiorców usług Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty porednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalnoci gospodarczej, zwizanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem cieków, przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej działalnoci gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 2. Metody podziału kosztów, o których mowa w ust.1, nie mog ulec zmianie w okresie obowizywania taryfy. 3. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzgldniajc lokalne uwarunkowania, w szczególnoci: 1) wielko zrónicowania kosztów wiadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzon kosztami jednostkowymi, 5

6 2) dostpno danych odnoszcych si do poszczególnych rodzajów kosztów, 3) struktur planowanych taryf, 4) spodziewane korzyci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdroenia, 5) stabilno stosowanych metod alokacji kosztów, 6) wyposaenie w wodomierze i urzdzenia pomiarowe. 4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, metody podziału kosztów, w szczególnoci uwzgldniaj okrelenie : 1) współczynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej iloci dostarczonej wody lub w całkowitej iloci odebranych cieków w odniesieniu do kosztów, których wysoko dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do wielkoci wiadczonych usług dla tych grup, 2) współczynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencj ksigow kosztów, prowadzon zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieli na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług w oparciu o wielko wiadczonych usług. 5. Metody, o których mowa w ust.4 mog uwzgldnia okrelenie współczynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz kosztów w odniesieniu do kosztów zalenych od uwarunkowa technicznych wiadczenia usług, w szczególnoci takich jak: stopie zanieczyszczenia przyjmowanych do odprowadzenia cieków, stopie obcienia urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-ksigowy przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych powinien zapewnia ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odrbnymi przepisami. 2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególnoci powinien umoliwia podział na poszczególne rodzaje działalnoci i grupy taryfowe odbiorców usług oraz okrela: 1) przychody, 2) koszty eksploatacji i utrzymania, 3) odsetki i raty kapitałowe od zacignitych kredytów, 4) rodki trwałe i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 5) podatki i opłaty, 6) koszty porednie. Rozdział 4 Kryteria rónicowania cen i stawek opłat Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzgldniajc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków. 2. Taryfowe ceny i stawki opłat powinny by kalkulowane i rónicowane w taki sposób, eby zapewni: 1) uzyskanie z opłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniajcym samofinansowanie si działalnoci przedsibiorstwa oraz zysku, 2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, 6

7 3) eliminacj subsydiowania skronego, 4) łatwo ustalania opłat za wiadczenie usług. 3. Rónicowanie cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 2, zapewnia si w szczególnoci przez: 1) podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadajcych im kosztów wiadczenia usług, 2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat, 3) uwzgldnienie, przy okrelaniu niezbdnych przychodów odpowiadajcych poszczególnym taryfowym cenom i stawkom opłat, zrónicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikajcych z poniesionych nakładów inwestycyjnych odpowiednio do zuycia wody i odprowadzania cieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2, ustala w szczególnoci nastpujce rodzaje taryf: 1) w zalenoci od przewidywanego sposobu rozlicze: a) taryfy ryczałtowe zawierajce stał cen dla poszczególnych odbiorców usług odniesion do 1 osoby korzystajcej z usług /osob na okres rozliczeniowy a nie do fizycznej jednostki bdcej miernikiem iloci wiadczonych usług w m 3, b) taryfy ilociowe przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania cieków, zawierajce ceny usług za 1 m 3, 2) w zalenoci od zakładanego zrónicowania cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług: a) taryfy ilociowe jednolite zawierajce jednolite ceny usług /m 3 dla wszystkich odbiorców, odrbne dla zaopatrzenia w wod i dla odprowadzania cieków. b) taryfy ilociowe niejednolite zawierajce róne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczon wod /m 3 i ceny za odprowadzanie cieków /m 3, 3) w zalenoci od struktury taryfy : a) taryfy jednoczłonowe zawierajce cen odniesion do 1 m 3 dostarczanej wody czy 1 m 3 odprowadzanych cieków, b) taryfy wieloczłonowe zawierajce stawk lub stawki opłaty stałej w okresie rozliczeniowym - zł/licznik, zł/urzdzenie pomiarowe, zł/miesic oraz cen odniesion do 1 m 3 wody lub 1 m 3 odprowadzanych cieków. 4) w zalenoci od zrónicowania cen wody w rónych przedziałach jej zuycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m 3 rosn wraz ze wzrostem przedziałów zuycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody malej wraz ze wzrostem przedziałów zuycia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujce si wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zuycia i niszymi cenami poza sezonem. 2. Rónicowanie taryf dla gospodarstw domowych moe dotyczy tylko opłaty abonamentowej. 7

8 15.1. Dla okrelenia taryfowych cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków dokonuje si: 1) podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług, 2) wyboru rodzaju taryf, 3) alokacji niezbdnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców usług, 4) podziału niezbdnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług odpowiednio do załoonej struktury cen i stawek opłat, 5) obliczania taryfowych cen i stawek opłat. 2. Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat nastpuje przez podzielenie odpowiadajcych im planowanych rocznych niezbdnych przychodów, przez planowan roczn ilo wiadczonych usług. 3. Planowan roczn ilo wiadczonych usług oblicza si jako sum zweryfikowanej iloci wiadczonych usług w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz iloci wiadczonych usług wynikajcej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdział 5 Warunki prowadzenia rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków Nalenoci za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków ustala si jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadajcych im iloci wiadczonych usług. 2. Ilo pobranej wody w budynkach wyposaonych w wodomierze główne ustala si zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilo dostarczonej wody do budynku ustala si zgodnie z przecitnymi normami zuycia wody, okrelonymi w odrbnych przepisach. 4. W zalenoci od wyposaenia w urzdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloci wody bezpowrotnie zuytej, ilo odprowadzonych cieków ustala si na podstawie wskaza urzdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równ iloci wody pobranej lub iloci wody pobranej pomniejszonej o ilo wody bezpowrotnie zuytej, okrelon zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczon wod i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie moe by krótszy ni 14 dni od daty jej dostarczenia. 2. Zgłoszenie przez odbiorc usług zastrzee do wysokoci faktury nie wstrzymuje jego zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty, zalicza si j na poczet przyszłych nalenoci, lub na danie odbiorcy usług, zwraca si j w terminie 14 dni od dnia złoenia wniosku w tej sprawie. 8

9 W przypadku niesprawnoci wodomierza głównego, jeeli umowa nie stanowi inaczej, ilo pobranej wody ustala si na podstawie redniego zuycia wody w okresie 6 miesicy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to moliwe na podstawie redniego zuycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu redniomiesicznego zuycia wody w roku ubiegłym i liczby miesicy niesprawnoci wodomierza. 2. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowoci działania wodomierza. 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowoci działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorc usług niesprawnoci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdział 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy dołcza si w szczególnoci tabele okrelajce: 1) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych zaopatrzenia w wod, 2) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych odprowadzania cieków, 3) ustalenie poziomu niezbdnych przychodów, 4) alokacj niezbdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowizywania, 5) współczynniki alokacji w roku obowizywania, 6) kalkulacj cen za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej, 7) rachunek wyników otych, 8) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opłat w roku obowizywania otych, 9) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków, 10) koszty bezporednie zaopatrzenia w wod, 11) koszty bezporednie odprowadzania cieków, 12) koszty porednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych, 13) redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodze według obszarów działalnoci, 14) list osób fizycznych i prawnych posiadajcych udziały lub akcje dajce prawo powyej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego, 15) transakcje sprzeday i kupna pomidzy przedsibiorstwem wodocigowokanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi, z wyłczeniem operacji sprzeday, kupna i przekazania składników majtku trwałego, 9

10 16) operacje dotyczce sprzeday, kupna i przekazywania składników majtku trwałego pomidzy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi, 17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze wodocigowych, 18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze kanalizacyjnych. 2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowicymi jego załczniki, okrela załcznik do rozporzdzenia. 3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza si w szczególnoci informacje dotyczce: 1) zakresu wiadczonych usług i lokalnych uwarunkowa ich wiadczenia, 2) standardów jakociowych usług, w tym informacji dotyczcych wpływu ustalonych taryf na ich popraw, 3) spodziewanych korzyci ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdroenia, 4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowizywania taryf. ROZDZIAŁ 7 Przepis kocowy 20. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol 10

11 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. (poz. 257) WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW... (przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne) Miejscowo, data (rada gminy) WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW (...przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne) przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy... na okres od dnia...do dnia... Powysze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach okrelono na podstawie niezbdnych przychodów dla prowadzenia działalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy... (-) Kierujcy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym Załczniki: wzory tabel od nr 1 do nr 18* Uwaga: * w zalenoci od potrzeb do wniosku dołcza si odpowiednie tabele. 11

12 Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych zaopatrzenia w wod. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy wielkoci rednioroczne obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie wielkoci na koniec roku wielkoci rednioroczne wielko- ci na koniec roku obowizywania Wielko cen i stawek opłat wielkoci rednioroczne = na koniec roku obowizywania taryf wielkoci rednioroczne Zmiana % wielkoci na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) 2. Grupa 2 - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) 3. Grupa... - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) Uwagi: *1) cen wody rednioroczn naley wylicza jako sum opłat za wod w poszczególnych miesicach roku podzielon przez roczn sprzeda wody w m 3, *2) stawk opłaty za rozliczenia rednioroczne naley wylicza jako sum opłat za rozliczenia w poszczególnych miesicach roku podzielon przez rednioroczn liczb odbiorców, *3) cen wskanikow naley wylicza jako sum rocznych opłat za wod i rocznych opłat stałych w zł podzielon przez roczn wielko sprzeday wody w m 3. 12

13 Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych odprowadzania cieków. Lp. Wyszczególnienie Wielko cen i stawek opłat wielkoci wielkoci rednioroczne rednioroczne = na koniec roku obowizywania taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy wielkoci rednioroczne obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie wielkoci na koniec roku wielkoci rednioroczne wielko- ci na koniec roku obowizywania Zmiana % wielkoci na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) 2. Grupa 2 - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) 3. Grupa... - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) Uwagi: *1) cen usługi odprowadzania cieków naley wylicza jako sum opłat za odprowadzanie cieków w poszczególnych miesicach roku podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków w m 3, 13

14 *2) rednioroczne stawki opłat stałych naley wylicza jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesicach roku podzielone przez odpowiednie mierniki wiadczonych usług, *3) cen wskanikow naley wylicze jako sum rocznych opłat za odprowadzone cieki i opłat stałych podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków. Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbdnych przychodów Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie Niezbdne przychody obowizywania nowych taryf Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na nalenoci nieregularne 6) mara zysku 7) warto niezbdnych przychodów 2. Odprowadzanie cieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na nalenoci nieregularne 6) mara zysku 7) warto niezbdnych przychodów 3. rednia zmiana wartoci X *1) *2) *3) przychodów zaopatrzenie w wod w % 4. rednia zmiana wartoci przychodów X *4) *5) *6) odprowadzanie cieków w % Uwagi: *1) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, *2) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, *3) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 3) x 100%, *4) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, *5) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, *6) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%. 14

15 Tabela 4. Alokacja niezbdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowizywania Lp. Wyszczególnienie Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji wg tabeli 5 Grupa 1 zł Grupa 2 zł Grupa... zł Ogółem zł Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezporednie: wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze rodowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty ALOK.: KOSZTY PO REDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalnoci pomocniczej alokowane koszty ogólne A A A B A A A A A A 2) amortyzacja A 3) raty kapitałowe ponad warto A amortyzacji 4) odsetki A 5) rezerwa na nalenoci A nieregularne 6) mara zysku A 7) warto niezbdnych przychodów 2. Odprowadzanie cieków 1)Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezporednie: wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze rodowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty ALOK.: KOSZTY PO REDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalnoci pomocniczej alokowane koszty ogólne C C C D C C C C C C 2) amortyzacja C 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji C 15

16 4) odsetki C 5) rezerwa na nalenoci C nieregularne 6) mara zysku C 7) warto niezbdnych przychodów Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowizywania Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem A Pobór roczny wody m 3 % 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze rodowiska usługi zaopatrzenia w wod 3. C Ilo roczna dostarczanych cieków zł % m 3 % 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze rodowiska usługi odprowadzanie cieków zł % 16

17 Tabela 6. Kalkulacja cen za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej *1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa Zaopatrzenie w wod 1) warto niezbdnych przychodów zł/rok 2) zuycie wody w m 3 /rok 3) cena 1 m 3 wody /m 3 2. Odprowadzanie cieków 1) warto niezbdnych przychodów /rok 2) odprowadzone cieki w m 3 /rok 3) cena usługi odprowadzania cieków /m 3 Uwaga: *1) opłaty s wprost proporcjonalne do iloci zuytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabel naley odpowiednio rozszerzy. 17

18 Tabela 7. Rachunek wyników otych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Zaopatrzenie w wod obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Ostatni rok obrotowy Odprowadzanie cieków obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Przychody operacyjne 2. Koszty eksploatacyjne i utrzymania 3. Rezerwa na nalenoci nieregularne 4. Amortyzacja 5. Odsetki 6. Raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 7. Mara zysku 8. Wynik finansowy brutto 9. Podatek dochodowy 10. Wynik finansowy netto 11. Wskanik rentownoci netto w % 18

19 Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opłat w roku obowizywania otych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wod 1) zuycie wody w m 3 /rok 2) cena za m 3 wody / m 3 3) stawka opłaty stałej /jedn. odniesienia 4) opłata zmienna /rok 5) opłata stała /rok 6) warto przychodów /rok 2. Odprowadzanie cieków 1) ilo cieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia cieków / m 3 3) stawka opłaty stałej /jedn. odniesienia 4) opłata zmienna /rok 5) opłata stała /rok 6) warto przychodów /rok 19

20 Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wod Warto przychodów 1) w roku obowizywania nowych taryf, 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie Wzrost przychodów 1) / 2) % 2. Odprowadzanie cieków Warto przychodów 1) w roku obowizywania nowych taryf, 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie (pro forma) Wzrost przychodów 1) / 2) % 20

21 Tabela 10. Koszty bezporednie zaopatrzenia w wod Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Ujcie wody Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Uzdatnianie wody Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Sie wodocigowa Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Wodocigi razem 5. Alokacja kosztów *1) 6. Koszty całkowite 21

22 Uwagi: *1) z tabeli 12, *2) podane działy i kategorie kosztów s przykładowe, naley poda faktycznie wystpujce w przedsibiorstwie. Tabela 11. Koszty bezporednie odprowadzania cieków Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Sie kanalizacyjna Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Przepompowanie Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Oczyszczanie i odprowadzanie cieków Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Kanalizacja razem 5. Alokacja kosztów *1) 6. Koszty całkowite Uwagi: 22

23 *1) z tabeli 12, *2) podane działy i kategorie kosztów s przykładowe, naley poda faktycznie wystpujce w przedsibiorstwie. Tabela 12. Koszty porednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Koszty ogólnozakładowe Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Laboratorium Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Wydziały pomocnicze Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Razem 5. Alokacja kosztów *1) przypisane do zaopatrzenia w wod 6. Alokacja kosztów *1) przypisane do odprowadzania cieków Uwagi: 23

24 *1) współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5, *2) uwaga jak w tabeli 10. Tabela 13. redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodze według obszarów działalnoci Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania zatrudnienie: liczba etatów wynagr. zatrudnienie: liczba etatów wynagr. zatrudnienie: liczba etatów Zaopatrzenie w wod 2. Odprowadzanie cieków 3. Wydziały ogólnozakładowe 4. Wydziały pomocnicze Razem wynagr. 24

25 Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadajcych udziały lub akcje dajce prawo powyej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego Lp. Nazwa lub nazwisko Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w % Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie

26 Tabela 15. Transakcje sprzeday i kupna pomidzy przedsibiorstwem wodocigowokanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi *1), z wyłczeniem operacji sprzeday, kupna i przekazania składników majtku trwałego Lp. Nazwa podmiotu Nazwa operacji i/lub nazwa produktu Data zdarzenia (S)przeda lub (K)upno S K Uwaga: 1*) w rozumieniu przepisów o rachunkowoci. Suma (zł) 26

27 Tabela 16. Operacje dotyczce sprzeday, kupna i przekazywania składników majtku trwałego pomidzy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi Lp. Nazwa podmiotu Opis przedmiotu operacji Cena kupna lub sprzeday Warto ksigowa netto Zysk lub strata (-) *1) Uwaga: *1) warto kolumny 5 stanowi rónic pomidzy wartociami z kolumny 3 i 4 27

28 28

29 Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze wodocigowych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Nakłady inwestycyjne ogółem 2. ródła finansowania 1) zł 2) zł 3) zł... zł 3. Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego 29

30 Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze kanalizacyjnych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Nakłady inwestycyjne ogółem 2. ródła finansowania 1) zł 2) zł 3) zł... zł 3. Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego 30

31 31

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatni

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16)

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2 TABELA 1 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Wielkość cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat Załącznik do Uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu oŝenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy

Bardziej szczegółowo

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46-331 Radłów Radłów, dnia 22.1.29r Rada Gminy Radłów WNIOSK O ZATWIRDZNI TARYF DLA ZBIOROWGO ZAOPATRZNIA W WODĘ I ZBIOROWGO ODPROWADZANIA ŚIKÓW Urząd Gminy w Radłowie przedkłada

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Spółka z o.o. TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Rodzaje prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. Taryfy zawarte we wniosku opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Załcznik do uchwały Nr XXXV/481/2009 Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura taryfy 4 3. Taryfowe grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXII/153/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLIII/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Projekt Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r. RADA GMINY w Krupskim Młynie UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE ========================================================= TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/188/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza.

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015

TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015 TARYFA dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 3 2. Rodzaje prowadzonej działalności 3

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały Nr II/20/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 4 grudnia 2002 r. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/445/2014 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr.. z dnia.. Rada Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 05-400 Otwock WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat za wodę

Taryfa opłat za wodę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie gminy Lubicz na okres: od dnia. 01.04.2007 roku do dnia. 31.03.2008 roku Spis treści: I. Informacje

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały nr XXXII/371/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2013 r. TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r. TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r Szczeciska Energetyka Cieplna Sp z oo w Szczecinie I INFORMACJE OGÓLNE 1 Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecisk Energetyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/2015 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/24/2015 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 19 lutego 2015 r. Pobrano 2015-03-21 z http://bip.widuchowa.pl/dokumenty/6955 UCHWAŁA Nr IV/24/2015 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Miasta Mysłowice na okres od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń sieci komunalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Mirów Stary, dnia 05.11.2013r. Znak: WSG.7030.1.1.2013 Rada Gminy Mirów WNIOSEK O ZTWIERDZENIE TRYF DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ODPROWDZNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Mirów przedkłada wniosek o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA. z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA. z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyce, dnia 15.12.2014r. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXV/346/2013 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r

U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07. Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r U C H W A Ł A Nr XVIII/75/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 2.Rodzaj prowadzonej działalności

1.Informacje ogólne. 2.Rodzaj prowadzonej działalności Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie ogłasza TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Sulejów na okres od dnia 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T. Taryfowe grupy odbiorców na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Taryfowa grupa Lp. odbiorców. Wyszczególnienie. 1 2 3 Zaopatrzenie w wodę

K O M U N I K A T. Taryfowe grupy odbiorców na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Taryfowa grupa Lp. odbiorców. Wyszczególnienie. 1 2 3 Zaopatrzenie w wodę K O M U N I K A T Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu zawiadamia, że na podstawie art. 24 pkt. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spis treści

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spis treści Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 2 3. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY... 2 4. TARYFOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo