ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 marca 2002r."

Transkrypt

1 Dz. U. z 25 marca 2002r. Nr 26, poz. 257 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporzdzenie reguluje: 1) szczegółowe sposoby okrelania taryf, w tym: a) kryteria ustalania niezbdnych przychodów, b) sposoby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, c) kryteria rónicowania taryfowych cen i stawek opłat, 2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbdny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, 3) warunki prowadzenia rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1) ustawa ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków, 2) subsydiowanie skrone pokrywanie kosztów dotyczcych jednego rodzaju prowadzonej przez przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne działalnoci gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzcymi z innego rodzaju prowadzonej działalnoci gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców, 3) alokacja uznanie okrelonej taryfowej grupy odbiorców usług właciwymi rodzajami kosztów i niezbdnych przychodów 4) współczynnik alokacji współczynnik okrelajcy procentowy udział w łcznych kosztach danego rodzaju kosztów zwizanych z okrelon taryfow grup odbiorców usług, 5) nalenoci nieregularne wierzytelnoci z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków, niecigalne w trybie ustalonym w umowie o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków, 6) ostatni rok obrotowy ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe, 7) rok obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie 12 kolejnych, pełnych miesicy poprzedzajcych miesic złoenia wniosku,

2 8) koszty uzasadnione koszty okrelone przez przedsibiorstwo wodocigowokanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporzdzenia, przy zachowaniu naleytej starannoci zmierzajcej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów, niezbdnych do wykonania zada wynikajcych z ustawy, 9) cena za dostarczon wod wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca usług jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowokanalizacyjnemu za 1 m³ dostarczonej wody; do ceny dolicza si podatek od towarów i usług VAT, w wysokoci okrelonej odrbnymi przepisami, 10) cena za odprowadzone cieki wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca usług jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowokanalizacyjnemu za 1 m³ odprowadzonych cieków; do ceny dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 11) stawka opłaty wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu za jednostk usługi nie bdc fizyczn jednostk miary iloci dostarczonej wody lub iloci odprowadzonych cieków w okresie rozliczeniowym w szczególnoci: zł/osob/miesic, zł/odbiorc/miesic; do stawki opłaty dolicza si podatek wymieniony w pkt 9, 12) opłata wielko wyraon w jednostkach pieninych, któr odbiorca jest obowizany zapłaci przedsibiorstwu wodocigowo-kanalizacyjnemu za usług dostarczon w okresie rozliczeniowym; do opłaty dolicza si podatek wymieniony w pkt Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne: 1) opracowuje taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków w sposób zapewniajcy: a) uzyskanie niezbdnych przychodów, b) ochron odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, c) eliminowanie subsydiowania skronego, d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, e) łatwo obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokoci opłat i cen ich dotyczcych, 2) okrela taryfy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalnoci gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków okrela si: 1) rodzaje prowadzonej działalnoci, 2) taryfowe grupy odbiorców usług, 3) rodzaje i wysoko cen i stawek opłat, 4) warunki rozlicze z uwzgldnieniem wyposaenia nieruchomoci w przyrzdy i urzdzenia pomiarowe, 5) warunki stosowania cen i stawek opłat. 2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególnoci okrela si: 2

3 1) zakres wiadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, 2) standardy jakociowe obsługi odbiorców usług. 3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala si w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i rozmiaru wiadczonych usług moliwe było obliczenie nalenoci za korzystanie z tych usług Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, w szczególnoci zawieraj: 1) ceny za m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskaza wodomierzy, 2) stawki opłat za dostarczon wod, za osob na miesic, w rozliczeniach ryczałtowych, 3) stawki opłat abonamentowych: a) za lokal na miesic, w rozliczeniach z uytkownikami lokali mieszkalnych posiadajcych kilka punktów pomiarowych zuycia wody w lokalu, b) za wodomierz na miesic, w rozliczeniach z włacicielami lub zarzdcami budynków w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzcy całkowite zuycie wody w lokalu, c) za osob na miesic, w rozliczeniach ryczałtowych, 4) ceny za m 3 odprowadzonych cieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilo odprowadzonych cieków, ustalon na podstawie zuycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie iloci odprowadzonych cieków okrelonej zgodnie ze wskazaniami urzdzenia pomiarowego, 5) stawki opłat za odprowadzanie cieków, na osob, w rozliczeniach ryczałtowych za odprowadzone cieki z budynków nie wyposaonych w wodomierz główny lub w urzdzenie pomiarowe oraz z budynków nie korzystajcych z wody wodocigowej, 6) stawki opłat abonamentowych: a) za wodomierz główny na miesic w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilo odprowadzonych cieków, ustalon na podstawie zuycia wody okrelonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza, b) za urzdzenie pomiarowe na miesic, w rozliczeniach z odbiorcami rozliczanymi za ilo odprowadzonych cieków ustalon zgodnie ze wskazaniami urzdzenia pomiarowego, c) na osob, w rozliczeniach ryczałtowych. 2. Taryfy mog zawiera: 1) opłat stał stawki opłat i stawki opłat abonamentowych za dostarczon wod, na odbiorc na miesic, 2) opłat stał za odprowadzone cieki stawki opłat i stawki opłat abonamentowych na odbiorc na miesic. Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbdnych przychodów 6. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne ustala niezbdne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowizywania taryf, uwzgldniajc: 1) koszty eksploatacji i utrzymania, 2) opłaty za korzystanie ze rodowiska, 3

4 3) spłaty rat kapitałowych ponad warto amortyzacji, 4) spłaty odsetek od zacignitych kredytów i poyczek, 5) rezerwy na nalenoci nieregularne, 6) mar zysku Koszty, o których mowa w 6 pkt 1 5 planuje si na podstawie: 1) kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji ksigowej kosztów sporzdzonej zgodnie z przepisami o rachunkowoci, 2) kosztów wynikajcych z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony rodowiska, ustalonych na podstawie planu inwestycyjnego wynikajcego z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok wprowadzenia taryfy. 2. Koszty wynikajce z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuj w szczególnoci: 1) odpisy amortyzacyjne, a w przypadku zakładów budetowych odpisy umorzeniowe, 2) spłaty rat kapitałowych ponad warto amortyzacji lub umorzenia, 3) odsetki od kredytów zacignitych na realizacj inwestycji oraz koszty finansowe obsługi tych kredytów, 4) koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych. 3. Przy zatwierdzaniu taryf rada gminy nie moe korygowa kosztów, o których mowa w ust. 2, bez odpowiedniej korekty planu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku obowizywania taryfy. 4. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne w szczególnoci realizuje: 1) ze rodków własnych, 2) ze rodków finansowych pochodzcych z budetu gminy, 3) z kredytów i poyczek, 4) z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujce rodkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony rodowiska. 5. Koszty wiadczenia usług wodocigowych i kanalizacyjnych obcia si kosztami inwestycji finansowanych ze rodków własnych, w tym z kredytów i poyczek spłacanych przez przedsibiorstwo. 6. Uwzgldnienie w niezbdnych przychodach i taryfach kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 5, powinno by dokonywane stopniowo i rozłoone w czasie. 8. Na podstawie kosztów, o których mowa w 7 ust. 1, ustala si niezbdne przychody jako sum składników: 1) iloczynu sumy kosztów: a) wynagrodze oraz wiadcze na rzecz pracowników i prognozowanego na okres obowizywania taryfy redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, b) materiałów, energii, usług transportowych, usług remontowych i pozostałych oraz prognozowanego na okres obowizywania taryfy redniorocznego wskanika wzrostu cen produkcji przemysłowej, 2) podatków i opłat oraz amortyzacji oszacowanych na podstawie planowanych bd obowizujcych stawek na rok obowizywania taryf, 4

5 3) kosztów, o których mowa w 7 ust. 2 w wielkociach okrelonych w odpowiednich dokumentach w roku obowizywania taryf: odpisów amortyzacyjnych w wysokociach wynikajcych ze stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, spłat rat kapitałowych ponad warto amortyzacji lub umorzenia oraz odsetek od kredytów i kosztów finansowych ich obsługi zgodnie z wielkociami wynikajcymi z zawartych umów kredytowych, kosztów eksploatacji i utrzymania nowych urzdze wodocigowych zgodnych z planem inwestycyjnym zatwierdzonym przez gmin. 9.1 Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawart umow uytkuje nieodpłatnie rodki trwałe moe uwzgldnia w niezbdnych przychodach amortyzacj lub umorzenie, jeeli zawrze z gmin porozumienie ustalajce, e rodki finansowe pozyskane przez przedsibiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o naleny podatek dochodowy, bd wykorzystywane wyłcznie na cele modernizacji i odtworzenia tych rodków trwałych.. 2. Rezerwy na nalenoci nieregularne uprawdopodobnia si w sposób okrelony w odrbnych przepisach. 3. Przedsibiorstwa wodocigowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna uniemoliwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów uzyskania przychodów, mog uwzgldnia je w niezbdnych przychodach, stanowicych podstaw do ustalania cen i stawek opłat, jeeli rodki pochodzce z amortyzacji lub umorzenia bd stanowi wyłcznie ródło finansowania modernizacji i odtworzenia rodków trwałych oraz spłaty kredytów i poyczek zacignitych na sfinansowanie inwestycji. Rozdział 3 Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług 10. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne okrela alokacj kosztów odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków, w szczególnoci na nastpujce taryfowe grupy odbiorców usług: 1) gospodarstwa domowe, 2) przemysłowych odbiorców usług Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty porednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalnoci gospodarczej, zwizanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod i zbiorowym odprowadzaniem cieków, przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej działalnoci gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 2. Metody podziału kosztów, o których mowa w ust.1, nie mog ulec zmianie w okresie obowizywania taryfy. 3. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzgldniajc lokalne uwarunkowania, w szczególnoci: 1) wielko zrónicowania kosztów wiadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzon kosztami jednostkowymi, 5

6 2) dostpno danych odnoszcych si do poszczególnych rodzajów kosztów, 3) struktur planowanych taryf, 4) spodziewane korzyci ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdroenia, 5) stabilno stosowanych metod alokacji kosztów, 6) wyposaenie w wodomierze i urzdzenia pomiarowe. 4. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, metody podziału kosztów, w szczególnoci uwzgldniaj okrelenie : 1) współczynników alokacji kosztów, wyliczonych na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej iloci dostarczonej wody lub w całkowitej iloci odebranych cieków w odniesieniu do kosztów, których wysoko dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do wielkoci wiadczonych usług dla tych grup, 2) współczynników alokacji kosztów, ustalonych w oparciu o ewidencj ksigow kosztów, prowadzon zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci w odniesieniu do kosztów, których nie da si podzieli na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług w oparciu o wielko wiadczonych usług. 5. Metody, o których mowa w ust.4 mog uwzgldnia okrelenie współczynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analiz kosztów w odniesieniu do kosztów zalenych od uwarunkowa technicznych wiadczenia usług, w szczególnoci takich jak: stopie zanieczyszczenia przyjmowanych do odprowadzenia cieków, stopie obcienia urzdze wodocigowych i kanalizacyjnych Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-ksigowy przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych powinien zapewnia ewidencjonowanie i przetwarzanie danych zgodnie z odrbnymi przepisami. 2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególnoci powinien umoliwia podział na poszczególne rodzaje działalnoci i grupy taryfowe odbiorców usług oraz okrela: 1) przychody, 2) koszty eksploatacji i utrzymania, 3) odsetki i raty kapitałowe od zacignitych kredytów, 4) rodki trwałe i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, 5) podatki i opłaty, 6) koszty porednie. Rozdział 4 Kryteria rónicowania cen i stawek opłat Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryf, uwzgldniajc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków. 2. Taryfowe ceny i stawki opłat powinny by kalkulowane i rónicowane w taki sposób, eby zapewni: 1) uzyskanie z opłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniajcym samofinansowanie si działalnoci przedsibiorstwa oraz zysku, 2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia cieków, 6

7 3) eliminacj subsydiowania skronego, 4) łatwo ustalania opłat za wiadczenie usług. 3. Rónicowanie cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 2, zapewnia si w szczególnoci przez: 1) podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadajcych im kosztów wiadczenia usług, 2) wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek opłat, 3) uwzgldnienie, przy okrelaniu niezbdnych przychodów odpowiadajcych poszczególnym taryfowym cenom i stawkom opłat, zrónicowania kosztów eksploatacji i utrzymania, w tym kosztów wynikajcych z poniesionych nakładów inwestycyjnych odpowiednio do zuycia wody i odprowadzania cieków przez odbiorców z poszczególnych grup taryfowych Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2, ustala w szczególnoci nastpujce rodzaje taryf: 1) w zalenoci od przewidywanego sposobu rozlicze: a) taryfy ryczałtowe zawierajce stał cen dla poszczególnych odbiorców usług odniesion do 1 osoby korzystajcej z usług /osob na okres rozliczeniowy a nie do fizycznej jednostki bdcej miernikiem iloci wiadczonych usług w m 3, b) taryfy ilociowe przewidziane do stosowania przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania cieków, zawierajce ceny usług za 1 m 3, 2) w zalenoci od zakładanego zrónicowania cen i stawek opłat dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług: a) taryfy ilociowe jednolite zawierajce jednolite ceny usług /m 3 dla wszystkich odbiorców, odrbne dla zaopatrzenia w wod i dla odprowadzania cieków. b) taryfy ilociowe niejednolite zawierajce róne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny za dostarczon wod /m 3 i ceny za odprowadzanie cieków /m 3, 3) w zalenoci od struktury taryfy : a) taryfy jednoczłonowe zawierajce cen odniesion do 1 m 3 dostarczanej wody czy 1 m 3 odprowadzanych cieków, b) taryfy wieloczłonowe zawierajce stawk lub stawki opłaty stałej w okresie rozliczeniowym - zł/licznik, zł/urzdzenie pomiarowe, zł/miesic oraz cen odniesion do 1 m 3 wody lub 1 m 3 odprowadzanych cieków. 4) w zalenoci od zrónicowania cen wody w rónych przedziałach jej zuycia: a) taryfy progresywne strefowe, w których ceny wody za 1 m 3 rosn wraz ze wzrostem przedziałów zuycia wody, b) taryfy degresywne strefowe, w których ceny wody malej wraz ze wzrostem przedziałów zuycia, c) taryfy sezonowe, charakteryzujce si wysokimi cenami wody w sezonie szczytowego jej zuycia i niszymi cenami poza sezonem. 2. Rónicowanie taryf dla gospodarstw domowych moe dotyczy tylko opłaty abonamentowej. 7

8 15.1. Dla okrelenia taryfowych cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków dokonuje si: 1) podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług, 2) wyboru rodzaju taryf, 3) alokacji niezbdnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców usług, 4) podziału niezbdnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług odpowiednio do załoonej struktury cen i stawek opłat, 5) obliczania taryfowych cen i stawek opłat. 2. Obliczenie taryfowych cen i stawek opłat nastpuje przez podzielenie odpowiadajcych im planowanych rocznych niezbdnych przychodów, przez planowan roczn ilo wiadczonych usług. 3. Planowan roczn ilo wiadczonych usług oblicza si jako sum zweryfikowanej iloci wiadczonych usług w roku obrachunkowym poprzedzajcym rok planowanego wprowadzenia taryf oraz iloci wiadczonych usług wynikajcej z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Rozdział 5 Warunki prowadzenia rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków Nalenoci za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków ustala si jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadajcych im iloci wiadczonych usług. 2. Ilo pobranej wody w budynkach wyposaonych w wodomierze główne ustala si zgodnie z ich wskazaniami. 3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilo dostarczonej wody do budynku ustala si zgodnie z przecitnymi normami zuycia wody, okrelonymi w odrbnych przepisach. 4. W zalenoci od wyposaenia w urzdzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru iloci wody bezpowrotnie zuytej, ilo odprowadzonych cieków ustala si na podstawie wskaza urzdzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku jako równ iloci wody pobranej lub iloci wody pobranej pomniejszonej o ilo wody bezpowrotnie zuytej, okrelon zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczon wod i odprowadzone cieki w terminie okrelonym w fakturze, który nie moe by krótszy ni 14 dni od daty jej dostarczenia. 2. Zgłoszenie przez odbiorc usług zastrzee do wysokoci faktury nie wstrzymuje jego zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty, zalicza si j na poczet przyszłych nalenoci, lub na danie odbiorcy usług, zwraca si j w terminie 14 dni od dnia złoenia wniosku w tej sprawie. 8

9 W przypadku niesprawnoci wodomierza głównego, jeeli umowa nie stanowi inaczej, ilo pobranej wody ustala si na podstawie redniego zuycia wody w okresie 6 miesicy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to moliwe na podstawie redniego zuycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu redniomiesicznego zuycia wody w roku ubiegłym i liczby miesicy niesprawnoci wodomierza. 2. Przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowoci działania wodomierza. 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowoci działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorc usług niesprawnoci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. Rozdział 6 Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy dołcza si w szczególnoci tabele okrelajce: 1) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych zaopatrzenia w wod, 2) porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych odprowadzania cieków, 3) ustalenie poziomu niezbdnych przychodów, 4) alokacj niezbdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowizywania, 5) współczynniki alokacji w roku obowizywania, 6) kalkulacj cen za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej, 7) rachunek wyników otych, 8) zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opłat w roku obowizywania otych, 9) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków, 10) koszty bezporednie zaopatrzenia w wod, 11) koszty bezporednie odprowadzania cieków, 12) koszty porednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych, 13) redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodze według obszarów działalnoci, 14) list osób fizycznych i prawnych posiadajcych udziały lub akcje dajce prawo powyej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego, 15) transakcje sprzeday i kupna pomidzy przedsibiorstwem wodocigowokanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi, z wyłczeniem operacji sprzeday, kupna i przekazania składników majtku trwałego, 9

10 16) operacje dotyczce sprzeday, kupna i przekazywania składników majtku trwałego pomidzy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi, 17) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze wodocigowych, 18) harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze kanalizacyjnych. 2. Wzór wniosku wraz z tabelami, stanowicymi jego załczniki, okrela załcznik do rozporzdzenia. 3. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza si w szczególnoci informacje dotyczce: 1) zakresu wiadczonych usług i lokalnych uwarunkowa ich wiadczenia, 2) standardów jakociowych usług, w tym informacji dotyczcych wpływu ustalonych taryf na ich popraw, 3) spodziewanych korzyci ekonomicznych przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów w porównaniu z kosztami ich wdroenia, 4) zmian warunków ekonomicznych w roku obowizywania taryf. ROZDZIAŁ 7 Przepis kocowy 20. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol 10

11 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. (poz. 257) WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW... (przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne) Miejscowo, data (rada gminy) WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW (...przedsibiorstwo wodocigowo-kanalizacyjne) przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy... na okres od dnia...do dnia... Powysze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach okrelono na podstawie niezbdnych przychodów dla prowadzenia działalnoci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy... (-) Kierujcy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym Załczniki: wzory tabel od nr 1 do nr 18* Uwaga: * w zalenoci od potrzeb do wniosku dołcza si odpowiednie tabele. 11

12 Tabela 1. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych zaopatrzenia w wod. Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy wielkoci rednioroczne obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie wielkoci na koniec roku wielkoci rednioroczne wielko- ci na koniec roku obowizywania Wielko cen i stawek opłat wielkoci rednioroczne = na koniec roku obowizywania taryf wielkoci rednioroczne Zmiana % wielkoci na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) 2. Grupa 2 - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) 3. Grupa... - cena wody (zł/m 3 ) *1) - stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorc) *2) cena wskanikowa*3) Uwagi: *1) cen wody rednioroczn naley wylicza jako sum opłat za wod w poszczególnych miesicach roku podzielon przez roczn sprzeda wody w m 3, *2) stawk opłaty za rozliczenia rednioroczne naley wylicza jako sum opłat za rozliczenia w poszczególnych miesicach roku podzielon przez rednioroczn liczb odbiorców, *3) cen wskanikow naley wylicza jako sum rocznych opłat za wod i rocznych opłat stałych w zł podzielon przez roczn wielko sprzeday wody w m 3. 12

13 Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, roku obrachunkowego poprzedzajcego wprowadzenie oraz roku obowizywania dotyczcych odprowadzania cieków. Lp. Wyszczególnienie Wielko cen i stawek opłat wielkoci wielkoci rednioroczne rednioroczne = na koniec roku obowizywania taryf Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Ostatni rok obrotowy wielkoci rednioroczne obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie wielkoci na koniec roku wielkoci rednioroczne wielko- ci na koniec roku obowizywania Zmiana % wielkoci na koniec roku 7/3 7/5 7/4 7/ Grupa 1 - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) 2. Grupa 2 - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) 3. Grupa... - cena usługi odprowadzania cieków*1) - stawka opłaty za rozliczenia*2) cena wskanikowa*3) Uwagi: *1) cen usługi odprowadzania cieków naley wylicza jako sum opłat za odprowadzanie cieków w poszczególnych miesicach roku podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków w m 3, 13

14 *2) rednioroczne stawki opłat stałych naley wylicza jako sumy poszczególnych opłat w poszczególnych miesicach roku podzielone przez odpowiednie mierniki wiadczonych usług, *3) cen wskanikow naley wylicze jako sum rocznych opłat za odprowadzone cieki i opłat stałych podzielon przez roczn ilo odprowadzonych cieków. Tabela 3. Ustalenie poziomu niezbdnych przychodów Lp. Wyszczególnienie Przychody wykonanie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie Niezbdne przychody obowizywania nowych taryf Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na nalenoci nieregularne 6) mara zysku 7) warto niezbdnych przychodów 2. Odprowadzanie cieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania 2) amortyzacja 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 4) odsetki 5) rezerwa na nalenoci nieregularne 6) mara zysku 7) warto niezbdnych przychodów 3. rednia zmiana wartoci X *1) *2) *3) przychodów zaopatrzenie w wod w % 4. rednia zmiana wartoci przychodów X *4) *5) *6) odprowadzanie cieków w % Uwagi: *1) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 3) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, *2) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 2) x 100%, *3) (wielko z wiersza 1.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 1.7 kolumna 3) x 100%, *4) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 3) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, *5) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 2) x 100%, *6) (wielko z wiersza 2.7 kolumna 4) : (wielko z wiersza 2.7 kolumna 3) x 100%. 14

15 Tabela 4. Alokacja niezbdnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowizywania Lp. Wyszczególnienie Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji wg tabeli 5 Grupa 1 zł Grupa 2 zł Grupa... zł Ogółem zł Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezporednie: wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze rodowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty ALOK.: KOSZTY PO REDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalnoci pomocniczej alokowane koszty ogólne A A A B A A A A A A 2) amortyzacja A 3) raty kapitałowe ponad warto A amortyzacji 4) odsetki A 5) rezerwa na nalenoci A nieregularne 6) mara zysku A 7) warto niezbdnych przychodów 2. Odprowadzanie cieków 1)Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: koszty bezporednie: wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze rodowiska podatki i opłaty inne usługi obce pozostałe koszty ALOK.: KOSZTY PO REDNIE rozliczenie kosztów wydziałowych i działalnoci pomocniczej alokowane koszty ogólne C C C D C C C C C C 2) amortyzacja C 3) raty kapitałowe ponad warto amortyzacji C 15

16 4) odsetki C 5) rezerwa na nalenoci C nieregularne 6) mara zysku C 7) warto niezbdnych przychodów Tabela 5. Współczynniki alokacji w roku obowizywania Lp. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jedn. Taryfowa grupa odbiorców usług miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem A Pobór roczny wody m 3 % 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze rodowiska usługi zaopatrzenia w wod 3. C Ilo roczna dostarczanych cieków zł % m 3 % 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze rodowiska usługi odprowadzanie cieków zł % 16

17 Tabela 6. Kalkulacja cen za wod i odprowadzanie cieków metod alokacji prostej *1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa Zaopatrzenie w wod 1) warto niezbdnych przychodów zł/rok 2) zuycie wody w m 3 /rok 3) cena 1 m 3 wody /m 3 2. Odprowadzanie cieków 1) warto niezbdnych przychodów /rok 2) odprowadzone cieki w m 3 /rok 3) cena usługi odprowadzania cieków /m 3 Uwaga: *1) opłaty s wprost proporcjonalne do iloci zuytej wody, w przypadku taryf wieloczłonowych tabel naley odpowiednio rozszerzy. 17

18 Tabela 7. Rachunek wyników otych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Zaopatrzenie w wod obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Ostatni rok obrotowy Odprowadzanie cieków obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Przychody operacyjne 2. Koszty eksploatacyjne i utrzymania 3. Rezerwa na nalenoci nieregularne 4. Amortyzacja 5. Odsetki 6. Raty kapitałowe ponad warto amortyzacji 7. Mara zysku 8. Wynik finansowy brutto 9. Podatek dochodowy 10. Wynik finansowy netto 11. Wskanik rentownoci netto w % 18

19 Tabela 8. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opłat w roku obowizywania otych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wod 1) zuycie wody w m 3 /rok 2) cena za m 3 wody / m 3 3) stawka opłaty stałej /jedn. odniesienia 4) opłata zmienna /rok 5) opłata stała /rok 6) warto przychodów /rok 2. Odprowadzanie cieków 1) ilo cieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia cieków / m 3 3) stawka opłaty stałej /jedn. odniesienia 4) opłata zmienna /rok 5) opłata stała /rok 6) warto przychodów /rok 19

20 Tabela 9. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wod Warto przychodów 1) w roku obowizywania nowych taryf, 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie Wzrost przychodów 1) / 2) % 2. Odprowadzanie cieków Warto przychodów 1) w roku obowizywania nowych taryf, 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie (pro forma) Wzrost przychodów 1) / 2) % 20

21 Tabela 10. Koszty bezporednie zaopatrzenia w wod Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Ujcie wody Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Uzdatnianie wody Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Sie wodocigowa Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Wodocigi razem 5. Alokacja kosztów *1) 6. Koszty całkowite 21

22 Uwagi: *1) z tabeli 12, *2) podane działy i kategorie kosztów s przykładowe, naley poda faktycznie wystpujce w przedsibiorstwie. Tabela 11. Koszty bezporednie odprowadzania cieków Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Sie kanalizacyjna Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Przepompowanie Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Oczyszczanie i odprowadzanie cieków Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Kanalizacja razem 5. Alokacja kosztów *1) 6. Koszty całkowite Uwagi: 22

23 *1) z tabeli 12, *2) podane działy i kategorie kosztów s przykładowe, naley poda faktycznie wystpujce w przedsibiorstwie. Tabela 12. Koszty porednie: warsztatów, wydziałów ogólnozakładowych, laboratorium i wydziałów pomocniczych Lp. Wyszczególnienie *2) Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Koszty ogólnozakładowe Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2. Laboratorium Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 3. Wydziały pomocnicze Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracowników Materiały rodki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 4. Razem 5. Alokacja kosztów *1) przypisane do zaopatrzenia w wod 6. Alokacja kosztów *1) przypisane do odprowadzania cieków Uwagi: 23

24 *1) współczynnik alokacji kosztów wg tabeli 5, *2) uwaga jak w tabeli 10. Tabela 13. redni stan zatrudnienia oraz redni poziom wynagrodze według obszarów działalnoci Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania zatrudnienie: liczba etatów wynagr. zatrudnienie: liczba etatów wynagr. zatrudnienie: liczba etatów Zaopatrzenie w wod 2. Odprowadzanie cieków 3. Wydziały ogólnozakładowe 4. Wydziały pomocnicze Razem wynagr. 24

25 Tabela 14. Lista osób fizycznych i prawnych posiadajcych udziały lub akcje dajce prawo powyej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego Lp. Nazwa lub nazwisko Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w % Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie

26 Tabela 15. Transakcje sprzeday i kupna pomidzy przedsibiorstwem wodocigowokanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi *1), z wyłczeniem operacji sprzeday, kupna i przekazania składników majtku trwałego Lp. Nazwa podmiotu Nazwa operacji i/lub nazwa produktu Data zdarzenia (S)przeda lub (K)upno S K Uwaga: 1*) w rozumieniu przepisów o rachunkowoci. Suma (zł) 26

27 Tabela 16. Operacje dotyczce sprzeday, kupna i przekazywania składników majtku trwałego pomidzy przedsibiorstwem wodocigowo-kanalizacyjnym a podmiotami zalenymi, stowarzyszonymi i dominujcymi Lp. Nazwa podmiotu Opis przedmiotu operacji Cena kupna lub sprzeday Warto ksigowa netto Zysk lub strata (-) *1) Uwaga: *1) warto kolumny 5 stanowi rónic pomidzy wartociami z kolumny 3 i 4 27

28 28

29 Tabela 17. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze wodocigowych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Nakłady inwestycyjne ogółem 2. ródła finansowania 1) zł 2) zł 3) zł... zł 3. Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego 29

30 Tabela 18. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzdze kanalizacyjnych Lp. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie obowizywania nowych taryf Nakłady inwestycyjne ogółem 2. ródła finansowania 1) zł 2) zł 3) zł... zł 3. Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego 30

31 31

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 2,00 1,00

Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 2,00 1,00 Załączniki: tabele od A do H Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

Rok obowiązyw ania nowych taryf. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf Tabela Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie oraz roku obowiązywania dotyczących zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Ostatni

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16)

brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) brzmienie pierwotne (od 2006-08-16) Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Lp. obowiązująca nowa 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat Wielkości cen i stawek opłat ,05 2,15 104,88 - stawka opłaty abonamentowej

Lp. obowiązująca nowa 4/3 Rodzaj cen i stawek opłat Wielkości cen i stawek opłat ,05 2,15 104,88 - stawka opłaty abonamentowej Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Taryfa Taryfa Zmiana % obowiązująca nowa 4/3

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana %

Bardziej szczegółowo

Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa

Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Zmiana % Taryfa Taryfa nowa taryfowa obowiązująca

Bardziej szczegółowo

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2

stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2 TABELA 1 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2017 r. Poz. 1701 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ... (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)... (miejscowość, data)... (rada gminy) WNIOSEK O ZTWIERDZENIE TRYF DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWDZNI ŚIEKÓW... przedkłada wniosek o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gmina Głowaczów przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami. i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 13 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/205/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 23.10.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Wielkość cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat Załącznik do Uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu oŝenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy

Bardziej szczegółowo

rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto

rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat netto Tabela. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu oŝenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa

Bardziej szczegółowo

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Radłów, dnia 22.10.2009r WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3 46-331 Radłów Radłów, dnia 22.1.29r Rada Gminy Radłów WNIOSK O ZATWIRDZNI TARYF DLA ZBIOROWGO ZAOPATRZNIA W WODĘ I ZBIOROWGO ODPROWADZANIA ŚIKÓW Urząd Gminy w Radłowie przedkłada

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) 3,05 3,15 3,30%

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) 3,05 3,15 3,30% Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu ożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę taryfowa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SEJNY

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SEJNY PROJEKT UCHWŁY RDY GMINY SEJNY z dnia w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę w wodociągu gminnym. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1. Informacje ogólne Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1 Określanie taryf, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dz.U.2006.127.886 z dnia 2006.07.17 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tarf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

rodzaj cen i stawek opłat 4,25 2,00 - stawka opłaty za rozliczanie podlicznika - cena wskaźnikowa 1)

rodzaj cen i stawek opłat 4,25 2,00 - stawka opłaty za rozliczanie podlicznika - cena wskaźnikowa 1) Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę taryfowa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 15 lutego 2017 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Załącznik nr 2 do Umowy Opracowanie graficzen: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. Projekt z dnia 4 stycznia 203 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 203 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 13 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE Załącznik do Uchwały Nr V/22/l 1 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 1. Informacje ogólne Załącznik do uchwały nr 34/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 513/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 513/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 513/XXIV/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a 64-761 Krzyż Wlkp. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 01.03.2014 DO DNIA 28.02.2015 R. Taryfy zawarte we wniosku opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W JAŚLE

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W JAŚLE MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W JAŚLE Jasło, październik 2003 r. 2 CZĘŚĆ 1 Objaśnienia pojęć. Użyte w taryfie określenia oznaczają: 1) ustawa ustawa z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) Dz.U.06.127.886 ROZPORZĄDZENIE MINISTR BUDOWNITW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pasłęk. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/59/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/59/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XII/59/2016 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 29 lutego 2016 r. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec na okres od dnia 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r Na

Bardziej szczegółowo

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Spółka z o.o. TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Rodzaje prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Miasto Pabianice - Gmina Miejska Pabianice RAPORT

Zleceniodawca: Miasto Pabianice - Gmina Miejska Pabianice RAPORT Opracowanie: Kancelaria Prawna Krzyszczak& Wspólnicy Spk Zleceniodawca: Miasto Pabianice - Gmina Miejska Pabianice Tytuł: Audyt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi ogólne...str Rodzaje prowadzonej działalności...str Rodzaje i struktura taryfy...str Taryfowe grupy odbiorców...str.

1. Uwagi ogólne...str Rodzaje prowadzonej działalności...str Rodzaje i struktura taryfy...str Taryfowe grupy odbiorców...str. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spis treści: 1. Uwagi ogólne...str. 2 2. Rodzaje prowadzonej działalności...str. 2 3. Rodzaje i struktura taryfy...str. 3 4. Taryfowe grupy odbiorców...str. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/69/5 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 205 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art.8 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Pobrano 26.02.2015: http://www.pgkim.ozimek.pl/files/taryfaw.pdf PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA NR XXII/136/08 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 30 października 008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/483/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku

Uchwała nr L/483/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku Uchwała nr L/483/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki opracowanych

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura taryfy 4 3. Taryfowe grupy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW Załcznik do uchwały Nr XXXV/481/2009 Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia 30 marca 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW 1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Załącznik nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 stycznia 2017 do

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Projekt w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Ustki. Na podstawie: art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Część I - Informacje ogólne. 2. Część II - Zakres prowadzonej działalności. 3. Część III - Taryfowe grupy odbiorców usług.

SPIS TREŚCI. 1. Część I - Informacje ogólne. 2. Część II - Zakres prowadzonej działalności. 3. Część III - Taryfowe grupy odbiorców usług. SPIS TREŚCI 1. Część I - Informacje ogólne. 2. Część II - Zakres prowadzonej działalności. 3. Część III - Taryfowe grupy odbiorców usług. 4. Część IV - Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ 25 /2015 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/ 25 /2015 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/ 25 /2015 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zwierzyn. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie odbiorców Netto z Vat Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe

Wyszczególnienie odbiorców Netto z Vat Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe O G Ł O S Z E N I E SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH Działając w oparciu o przepis art.24 ust.9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU. z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU. z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia DRUK NR Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 6476 UCHWAŁA NR XIII/97/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Pobrano dnia 29.06.2016 r. : http://pgkim-turek.pl/index.php/cennik/taryfy-za-zbiorowe-odprowadzanieciekow-opadowych-i-roztopowych-na-okres-od-01012016-r-do-31122016-r PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi ogólne... 3 str. 2. Rodzaje prowadzonej działalności... 4 str. 3. Rodzaje i struktura taryfy... 4 str. 4. Taryfowe grupy odbiorców... 4 str.

1. Uwagi ogólne... 3 str. 2. Rodzaje prowadzonej działalności... 4 str. 3. Rodzaje i struktura taryfy... 4 str. 4. Taryfowe grupy odbiorców... 4 str. Spis treści: I. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków...... 3 str. 1. Uwagi ogólne... 3 str. 2. Rodzaje prowadzonej działalności... 4 str. 3. Rodzaje i struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. I. Informacje ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ 67 / 2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2007 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

UCHWAŁA NR XII/ 67 / 2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2007 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : UCHWAŁA NR XII/ 67 / 2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII / 294 / 2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 5 grudnia 2013 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

UCHWAŁA NR XXXVII / 294 / 2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 5 grudnia 2013 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : UCHWAŁA NR XXXVII / 294 / 2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A. 1.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie

UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie UCHWAŁA NR XLI/434/14 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Załącznik nr 1 do Uchwały nr... z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne. T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności

1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności Pobrano 2012-07-29 z http://www.wodociagikoscierskie.pl/obsuga-klienta/ Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r. .. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67 400 Wschowa TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Wschowa, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie gminy Brzeżno na okres: od dnia 02 kwietnia 2014 r. do dnia 01 kwietnia 2015 r. zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo