Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania Marketingowe. Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego"

Transkrypt

1 Badania Marketingowe Zajęcia 2 Proces badao marketingowych Struktura logiczna projektu badawczego 1

2 Proces badao marketingowych Sporządzenie raportu i prezentacja danych Decydent Określenie problemu decyzyjnego i badawczego Analiza danych Wybór metody badawczej Kodowanie i redukcja danych Zbieranie danych Budowa instrumentu pomiarowego Dobór próby 2

3 Źródła błędów w procesie badawczym Błędy problemu badawczego Błędy doboru próby Błędy wytypowania niewłaściwej populacji generalnej Błędy wytypowania niewłaściwego wykazu populacji generalnej, wynikające z różnicy między populacją zdefiniowaną przez badacza a używaną przez niego listą badanych jednostek Błędy losowego doboru próby, wynikające z różnicy między próbą idealnie reprezentatywną a próbą otrzymaną w wyniku zastosowanej metody losowania Błędy nielosowego doboru próby, wynikające z różnicy między próbą reprezentatywną a próbą otrzymaną w wyniku zastosowania metody doboru nielosowego Błędy niewłaściwego stosowania rejestru próby, wynikające z różnicy między próbą dobraną a próbą rzeczywiście stosowaną (pobraną w terenie i poddaną pomiarom) Błędy pomiaru Błędy zbierania danych Błędy redukcji danych Błędy analizy i interpretacji danych Błędy prezentacji i oceny wyników badania 3

4 Podstawowe elementy struktury logicznej badania marketingowego Problem decyzyjny Problem badawczy Pytanie badawcze1 Pytanie badawcze 2 Hipoteza 1.1 Hipoteza 1.2 Hipoteza 2.1 Hipoteza 2.2 4

5 Proces definiowania problemu badawczego i określania podejścia do problemu 5

6 Audyt problemu Audyt problemu polega na wszechstronnej analizie problemu decyzyjnego w celu poznania jego genezy i natury. Obejmuje pozyskanie następujących rodzajów informacji: 1. Wydarzenia, które doprowadziły do decyzji o konieczności podjęcia działao, czyli historia problemu 2. Alternatywne możliwości działania możliwe do podjęcia przez decydenta 3. Kryteria, które będą używane do oceny różnych możliwości działania. 4. Informacje jakich potrzebuje decydent aby uzyskad odpowiedzi na swoje pytania. 5. Sposób w jaki decydent planuje wykorzystad poszczególne informacje przy podejmowaniu decyzji 6. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w odniesieniu do natury procesu podejmowania decyzji 6

7 Dlaczego właściwe zdefiniowanie problemu decyzyjnego i badawczego jest niezwykle istotne dla powodzenia badao? Określenie problemu decyzyjnego i badawczego wyznacza kierunek całego projektu badawczego Błędy popełnione na tym etapie mogą w najlepszym wypadku doprowadzid do marnotrawstwa zasobów W najgorszym wypadku doprowadzą do błędnych decyzji Niewłaściwe zdefiniowanie problemu badawczego jest główną przyczyną nieudanych badao marketingowych 7

8 Problem decyzyjny a problem badawczy Problem decyzyjny Dotyczy tego co decydent ma zrobić. Związany z sytuacjami obarczonymi dużą niepewnością i ryzykiem, gdyż tylko wtedy prowadzenie badań marketingowych jest uzasadnione Jest zorientowany na działania Problem badawczy Koncentruje się na rodzaju i sposobie zdobycia informacji które będą niezbędne do rozwiązania problemu decyzyjnego Jest zorientowany na informacje Koncentruje się na skutkach Koncentruje się na przyczynach 8

9 Przykłady problemów decyzyjnych i towarzyszących im problemów badawczych Problem decyzyjny Czy powinien zostać wprowadzony nowy produkt? Czy kampania reklamowa powinna być zmieniona? Problem badawczy Jakie byłyby preferencje i intencje zakupu konsumentów w stosunku do nowego produktu? Jaka jest efektywność bieżącej kampanii reklamowej? Czy należy zwiększyć cenę produktu? Jaka jest elastyczność cenowa popytu czyli w jaki sposób określone zmiany cen wpłyną na poziom przychodów i zysku? 9

10 Dlaczego znajomośd teorii związanej z problemem badawczym jest istotna: Teoria sugeruje jakie zmienne zależne i niezależne powinny byd uwzględnione w projekcie badao Teoria wskazuje sposób operacjonalizacji i pomiaru zmiennych oraz dobór optymalnych technik badawczych i sposób doboru jednostek do próby Teoria dostarcza przesłanek w świetle których można dokonad interpretacji wyników badao 10

11 Rola teorii na poszczególnych etapach procesu badao marketingowych 11

12 Typowe konstrukty i ich operacjonalizacje będące przedmiotem badao marketingowych 12

13 Struktura logiczna przykładowego projektu badawczego Problem decyzyjny: W jaki sposób zwiększyd udział w rynku sieci domów towarowych Sears? Problem badawczy: Jak postrzegany jest Sears na tle głównych konkurentów ze względu na czynniki wpływające na odwiedzanie sklepu przez konsumentów Pytania badawcze: Jakimi kryteriami kierują się konsumenci wybierając dom towarowy jako miejsce zakupów? Jak konsumenci oceniają Sears na tle konkurencyjnych sklepów ze względu na kryteria wyodrębnione we wcześniejszym pytaniu? Jakie sklepy są najczęściej wybierane przy zakupach określonych kategorii produktów? Jaka jest poziom preferencji Sears a na tle głównych konkurentów ze względu na zakupy określonych kategorii produktów? Jaki jest profil demograficzny i psychologiczny konsumentów preferujących zakupy w Sears? W jaki sposób profil ten różni się od charakterystyk konsumentów preferujących konkurencyjne sieci domów towarowych? Czy częstośd odwiedzania i stopieo preferencji Searsa może byd wyjaśniony przez różnice w ocenie sklepu oraz cechy demograficzne i psychologiczne konsumentów? 13

14 Przykład wykorzystania teorii w projekcie badawczym W projekcie badawczym dotyczącym postrzegania największych sieci domów towarowych wykorzystano teorię w celu lepszego opracowania podejścia do problemu badawczego. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu literatury naukowej z zakresu zachowao konsumentów na rynku. Umożliwiło to ustalenie, że najbardziej użyteczna dla sposobu rozwiązania problemu badawczego będzie koncepcja efektów progowych w reakcji konsumentów na bodźce marketingowe 14

15 Przykład wykorzystania teorii w projekcie badawczym cd. Koncepcja ta zakłada, że konsument nie podejmie żadnych działao dopóki wartośd wybranej zmiennej nie przekroczy określonego poziomu krytycznego (progowego) W oparciu o tę koncepcję można przyjąd, że aby dany sklep będzie odwiedzany przez konsumenta, jeśli stopieo preferencji dla niego przekroczy pewien progowy poziom. Jeśli poziom preferencji będzie poniżej progowego poziomu, konsument nigdy nie będzie brał go pod uwagę przy robieniu zakupów Teoria zachowao rynkowych konsumentów sugeruje również jakie zmienne cząstkowe powinny składad się na konstrukt preferencji oraz w jaki sposób zmienne te powinny byd zoperacjonalizowane (zmierzone). 15

16 Efektem wykorzystania teorii powinno byd opracowanie modeli analitycznych Model analityczny to zbiór zmiennych oraz ich wzajemnych powiązao zaprojektowany po to, aby odwzorowad całośd lub częśd pewnego istniejącego w rzeczywistości systemu lub procesu Modele mogą przyjmowad wiele różnych form. Do najczęściej spotykanych zalicza się modele opisowe, graficzne i matematyczne. W modelach opisowych zmienne oraz ich relacje przedstawione są za pomocą tekstu Modele graficzne wykorzystują wykresy, schematy i grafy. Modele matematyczne charakteryzują relacje miedzy zmiennymi za pomocą równao 16

17 Przykład modelu opisowego Konsument w pierwszej kolejności musi byd świadomym istnienia sklepu. Następnie może zgromadzid wiedzę na temat sklepu pozwalającą mu na zrozumienie jego cech z punktu widzenia pewnych kryteriów wyboru. W oparciu o posiadaną wiedzę konsument formuje pewien poziom preferencji w stosunku do sklepu. Jeśli intensywnośd preferencji przekracza określoną wartośd progową, konsument rozpocznie dokonywanie regularnych zakupów w sklepie 17

18 Przykład modelu graficznego Świadomośd Zrozumienie Preferencja Działanie 18

19 Przykład modelu matematycznego n y = a 0 + a i x i Gdzie: y poziom preferencji i=1 xi wartości determinant poziomu preferencji (kryteriów oceny) a0, ai parametry równania regresji 19

20 Pytania badawcze Każdy problem badawczy może byd rozbity na bardziej szczegółowe komponenty. Ujęcie komponentu problemu badawczego w formie pytającej nosi nazwę pytania badawczego Każde pytanie badawcze określa jakiego rodzaju informacje wymagane są po to aby dobrze opisad dany komponent problemu badawczego. 20

21 Hipotezy Hipoteza to niesprawdzone stwierdzenie dotyczące określonego czynnika lub zjawiska, które jest przedmiotem zainteresowania badacza. Hipotezą jest np. wstępne założenie dotyczące związku korelacyjnego pomiędzy dwoma zmiennymi. Często hipotezy są nabardziej prawdopodobnymi w opinii badacza odpowiedziami na pytania badawcze. Hipotezy służą dalszemu doprecyzowaniu pytao badawczych, tak aby żaden istotny element problemu badawczego nie został pominięty. 21

22 Typowe błędy popełniane na etapie określania problemów decyzyjnych, problemów badawczych i pozostałych składowych struktury logicznej badania Opis błędu Bezkrytyczne przyjmowanie definicji problemu decyzyjnego od decydenta. Konsekwencje błędu Ze względu na skłonność do koncentracji na skutkach a nie na przyczynach, decydenci mogą błędnie określić problem jaki mają rozwiązać. Aby wyniki badania były, rzeczywiście użyteczne musimy się upewnić, że dokładnie znamy kontekst w jakim wystąpił problem i wiemy jakie rodzaje decyzji są w tej sytuacji rozpatrywane przez menedżera. Rezygnacja z określania struktury logicznej badania, zwykle dlatego, że wydaje nam się, że jest oczywiste co mamy badać. Zbyt szerokie zdefiniowanie problemu badawczego. Może się okazać, że część informacji, które zebraliśmy jest zbędna dla rozwiązania problemu decyzyjnego, a inne informacje, o kluczowym znaczeniu, nie zostały pozyskane w trakcie badań. Przy badaniach o stosunkowo małym budżecie, zbyt szerokie zdefiniowanie problemu badawczego może uniemożliwić nam szczegółowe badanie wszystkich jego komponentów. Zbyt wąskie zdefiniowanie problemu badawczego Może się okazać, że najbardziej innowacyjne i efektywne rozwiązanie problemu decyzyjnego ukryte jest w obszarze, którego nie obejmuje nasza definicja problemu badawczego. 22

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo