1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Projektowanie badania. 2. Dobór próby. 3. Dobór metody i budowa instrumentu. 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych. 6."

Transkrypt

1

2 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar (badanie) 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników)

3 Określenie problemu decyzyjnego Zamiana na problem badawczy Opracowanie celów głównych Opracowanie celów szczegółowych Postawienie hipotez Postawienie pytań głównych Postawienie pytań szczegółowych

4 . INFORMACJA Jakie informacje są potrzebne? DOKŁADNOŚĆ Jak dokładne powinny być uzyskane informacje? BUDŻET Jakie są dostępne środki finansowe? HARMONOGRAM Do kiedy należy zakończyć badanie? 4

5 Określenie problemu decyzyjnego Czy sale na wydziale OiZ są wyposażone w komputery lub rzutniki? Zamiana na problem badawczy Jaki jest poziom komputeryzacji sal wykładowych na Wydziale OiZ? Problem decyzyjny to taki problem, którego rozwiązaniem są przeważnie odpowiedzi tak lub nie.

6 problem badawczy stanowi pytanie, na które odpowiedź uzyskuje się w rezultacie przeprowadzonych badań naukowych. M.Łobocki Sformułowanie problemu badawczego: dotyczy aktualnego stanu niewiedzy z danej dziedziny; jest wyrażony w naukowym języku; polega na wskazaniu specyficznego obszaru decyzji marketingowej, który zostanie wyjaśniony dzięki odpowiedziom na pytania badawcze; odpowiedź nie jest z góry wiadoma.

7 Cel powinien pozostawać w związku z decyzją i problemem badawczym wymagającym rozwiązania. Stwierdzić jaki jest stan komputeryzacji sal wykładowych wydziału OiZ

8 Cele szczegółowe określają zestawienia danych niezbędnych do realizacji celu głównego. Operacjonalizacja - polega na zamianie celów ogólnych na cele szczegółowe. Proces ten zawiera trzy ważne czynniki: konkretyzację precyzowanie uszczegółowienie Co jest główną przyczyną wyposażania sal w komputery? Czy każda sala wymaga rzutnika?

9 wyrażenie pojęcia teoretycznego za pomocą pojęć obserwacyjnych, tak aby miały sens empiryczny lub były wyrażone przez czynności jakie należy wykonać aby poznać dane zjawisko. pojęcie komputeryzacja sal; operacjonalizacja minimum 1 rzutnik i 1 komputer w sali.

10 Są to wstępne twierdzenia przyjęte bez dowodu, których prawdziwość ma być udowodniona lub obalona w wyniku podjętych badań; to zdania stwierdzające spodziewaną relację między zmiennymi,

11 teoretyczne rozważania na dany temat; dotychczasowe badania (dane wtórne); kreatywność badacza. Prawidłowa hipoteza dostarcza odpowiedzi na pytanie wynikające z problemu badawczego,

12 Hipoteza badawcza może mieć postać: stwierdzenia typu jeżeli..., to.., lub im..., tym.., zdania twierdzącego. Wyposażenie sal w rzutniki jest racjonalne. Jeżeli sala jest wyposażona w komputery to jest to sala do zajęć ćwiczeniowych. Niemniej jednak definiowanie hipotez przy badaniach marketingowych nie zawsze jest konieczne.

13 Podstawowe pytania powinny wynikać z postawionych celów głównych i szczegółowych, a także hipotez. Postawione pytania będą kluczowymi Postawione pytania będą kluczowymi elementami projektowanego narzędzia badawczego.

14 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników)

15 polega na wyodrębnieniu z szerszego zbioru elementów o wspólnych (przynajmniej niektórych) cechach (tzw. populacji) ograniczonej liczby ich reprezentantów w celu oszacowania właściwości lub relacji, zachodzących między nimi.

16 stosowany jest w przypadkach, kiedy analiza całej populacji jest utrudniona ze względu na ograniczenia czasu, nakładów pracy i środków finansowych (np. korzystanie z telefonów komórkowych przez wszystkich mieszkańców Polski) lub niecelowa (np. badanie szybkości pracy procesora we wszystkich procesorach obecnych w obrocie handlowym).

17 Przy identyfikacji zbiorowości statystycznej należy stwierdzić: kogo (co), kiedy i gdzie badamy? zakres rzeczowy (przedmiotowy) - kto lub co jest przedmiotem badania. Jaka grupa respondentów, przedmiotów, zjawisk będzie stanowić operat losowania; zakres czasowy - z jakiego okresu (lub momentu) przyjęto jednostki statystyczne. Uwzględniony w badaniu okres może być różny (długi lub krótki), decyduje o tym przede wszystkim cel badania i charakter operatu. zakres przestrzenny - z jakiego obszaru (terytorium) gospodarczego, administracyjnego itp. jednostki powinny być włączone w skład operatu.

18 Źródło:

19 Populacja badana (in. generalna, zbiorowość generalna) to grupa, której wszystkie elementy mają wspólne cechy i o której badacz chce uzyskać określone informacje Zdefiniowanie populacji badanej: Podmiot (element badania) student Jednostka próby grupa dziekańska Zakres przestrzenny badania Łódź Czas realizacji badania marzec 2011 OPERAT POPULACJI BADANEJ zbiór elementów (wykaz) tej populacji odwzorowany na określonej liście, z której dobiera się próbę (księga adresowa, książka telefoniczna, spis wyborców...) 19

20 DEFINICJA BADANEJ POPULACJI INTERNAUCI DOKONUJĄCY ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PODMIOT BADANIA JEDNOSTKA PRÓBY ZAKRES CODZIENNIE GODZ CZAS 20

21 PRÓBA BADAWCZA to świadomie dobrana do badań bezpośrednich część populacji WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE przenoszenie wyników z próby badawczej na całą zbiorowość generalną Zapamiętaj: nawet najstaranniej dobrana próba nigdy nie jest doskonałą reprezentacją populacji, z której została dobrana. Zawsze jest jakiś margines błędu z próby 21

22 METODY DOBORU LOSOWEGO METODY DOBORU NIELOSOWEGO Dobór losowy prosty Dobór wg metody kuli śniegowej Dobór systematyczny Dobór jednostek typowych Dobór warstwowy Dobór celowy (kwotowy) 22

23 przypadek losowy decyduje o tym, która jednostka zostanie dobrana, wszystkie jednostki mają takie samo prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie, należy więc posiadać operat losowania - wszystkie jednostki muszą być ponumerowane 23

24 populacja jest niewielka liczebnie, nieznana jest jej struktura, elementy losuje się bezpośrednio z populacji choć, próba losowa nie zapewnia jej reprezentatywności, do losowania większych prób (kilkaset jednostek) stosuje się czterocyfrowe tablice liczb losowych, dobór następuje w sposób całkowicie losowy; 24

25 Polega na wybraniu ze spisu co k- tej jednostki, zaczynając od pierwszej jednostki losowo wybranej Stąd też, potrzebny jest wykaz tych jednostek Interwał losowania k= N/n, gdzie N liczebność populacji n wielkość próby Np. chcemy wylosować n= 100 elementów z populacji N= 800 elem. wówczas k= 800/100 = 8, więc losujemy pierwszą jedn. np. 42 i kolejnymi będą 50, 58, 66, 74,... Metody tej nie można uznać w pełni za losową bo tylko dobór pierwszej jednostki jest losowy Metodę te stosuje się do doboru dużych prób z dużych wykazów 25

26 Wymaga skorzystania ze zbioru liczb losowych zestawionych w tablicy Losowo ustala się miejsce, od którego zaczniemy dobór jednostek, np. str.35, wiersz 10, kolumna 7 jeśli dana liczba okaże się większa niż liczebność populacji, to należy wziąć tylko ostatnie jej cyfry Należy też ustalić kierunek posuwania się w tablicy Wartości liczbowe, które się powtarzają należy pominąć 26

27 Populację należy podzielić najpierw na warstwy (grupy), a następnie z każdej z nich losować niezależne próby Każdy element może być tylko w jednej warstwie Za podstawę podziału przyjmuje się zwykle znane cechy populacji : dochód, wielkość gospodarstwa domowego, wiek, płeć, wielkość miejsca zamieszkania, liczba zatrudnionych,... Dobór warstwowy może być proporcjonalny i nieproporcjonalny Dobór proporcjonalny polega na wyborze z każdej warstwy takiej liczby jednostek, która pozostaje w proporcji do liczebności tej warstwy w całej populacji ( np. 75% dziewcząt w klasie wtedy też 75% dziewcząt w próbie) Następnie losowaniem prostym wybiera się jednostki z poszczególnych grup 27

28 Stosowany wówczas, gdy nie jest znana struktura populacji Populację dzieli się na hierarchiczne warstwy, np.: Losowanie województw... Losowanie powiatów... Losowanie gmin... Losowanie ulic w gminach... Losowanie numerów domów/mieszkań... 28

29 O doborze jednostek decyduje badacz, posługując się wiedzą nt. struktury badanej zbiorowości Dobór jednostek jest tym trafniejszy, im wiedza i doświadczenie badacza są większe Wśród metod nielosowego doboru próby wyróżnia się: Metoda doboru jednostek typowych uznanych przez badacza za przeciętne, (np. uliczni przechodnie w dzień powszedni, studenci ze średnią ocen 3,0 4,0) (ci zostaną dobrani do próby, a pozostali wyeliminowani z udziału w badaniu) Metoda doboru kwotowego - zakłada, że próba jest reprezentatywna dla całej populacji, jeśli struktura próby jest taka sama jak struktura zbiorowości. (Gdy liczebność ma 51% kobiet i 49% mężczyzn, to w próbie liczącej osób 29 musiałoby się znaleźć 510 kobiet oraz 490 mężczyzn.);

30 Metoda doboru celowego stosowana, gdy zna się elementy całej populacji i wybiera te jednostki, które charakteryzują się określonymi cechami, np.: czytelnicy Rzeczpospolitej, właściciele samochodów określonej marki,... Metoda tzw. próby wygodnej polega na włączeniu do badań takiej części populacji, do której najłatwiej można dotrzeć (np. koledzy, znajomi, sąsiedzi, pracownicy w firmie,...) Metoda eliminacji badacz wybiera tylko określone grupy do badań, o których już coś wie, a pozostałe jednostki odrzuca (eliminuje nietypowe) Metoda kuli śniegowej stosuje się wówczas, gdy badacz chce zbadać jednostki nietypowe, do których trudno dotrzeć. Wtedy rozpoczyna dobór od niewielkiej grupy badanych, do których udało się trafić, a następnie prosi się ich o wskazanie innych, znanych im jednostek o podobnych cechach. (np. hobbyści) 30

31 Wielkość próby badawczej zależy od: Przedmiotu badania, podmiotu badania (firma czy konsument?) Założonej dokładności wyników, zakresu przestrzennego badania Czasu i budżetu przeznaczonego na badanie Liczby projektowanych przekrojów analiz i rozkładów w badanej populacji Wielkość próby = 3,84[p(100-p)] se 2 gdzie: p przewidywany wynik pomiaru ( w %) se akceptowalny margines błędu Wielkość próby nie zależy od liczebności populacji, ale od stopnia jej jednorodności im bardziej jednorodna populacja, tym próba może być mniejsza 31

32 Liczba projektowanych przekrojów analiz Konsumenci indywidualni Gospodarstwa domowe Badania regionalne Badania krajowe Przedsiębiorstwa lub instytucje Badania Badania regionalne krajowe do powyżej 31 powyżej powyżej powyżej powyżej

33 demograficzno-ekonomiczna, społeczna, psychologiczna (wewnętrzna), geograficzna.

34 wykształcenie wiek płeć zawód respondent miejsce zamieszkania wydatki status rodzinny dochód

35 kultura liderzy opinii subkultury respondent rodzina warstwa społeczna grupy odniesienia

36 postawy zainteresowania hobby respondent potrzeby i motywacja stosunek do ryzyka postrzeganie styl życia

37 kraj region województwo respondent klimat uwarunkowania terenu infrastruktura

38

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH w2 str. 1 2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH General and Professional Education /011 pp. 33-39 ISSN 084-1469 OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH Alla Matuszak Czelabiński

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych

Metodyka pisania prac dyplomowych Metodyka pisania prac dyplomowych Opracował: prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2013/2014 1 Spis treści 1. Wymogi stawiane do układu pracy dyplomowej 2. Przypisy w pracy dyplomowej 3. Wymogi edycyjne

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Wskaźniki rezultatu długoterminowego (zwane dalej w skrócie wskaźnikami w niniejszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Kraków 2012 Opracowania publikacji Urząd Statystyczny w Krakowie Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo