Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba pozyskać odpowiednie informacje, których mogą dostarczyć tylko badania marketingowe. Problematykę badań marketingowych produktu należy rozpatrywać na tle problemów decyzyjnych. Pytania, na które badania te udzielają najczęściej odpowiedzi to: - czego oczekuje nabywca od produktu? - jakie modyfikacje produktu są pożądane? - jaki nowy produkt jest oczekiwany? - czy rynek zaakceptuje nowy produkt? - jak produkt (marka) jest postrzegany(a) przez nabywców? Analiza przytoczonego zestawu pytań umożliwia dokonanie ich klasyfikacji. Wyróżnia się przy tym dwa główne typy badań produktów: - badania nowych produktów, - badania produktów już istniejących na rynku. W badaniach nowych produktów głównymi problemami badawczymi są weryfikacja koncepcji nowego produktu oraz ocena jego akceptacji przez nabywców. W badaniach istniejących już produktów główne problemy badawcze dotyczą percepcji produktu przez nabywców, modyfikacji jego umiejscowienia w wyobrażeniach nabywców, oceny jego cech (parametrów) oraz ewentualnego zakresu koniecznych modyfikacji. 1. Badania nowego produktu Punktem wyjścia do badań nowego produktu musi być poznanie procesu jego rozwoju i związanych z nim problemów decyzyjnych. Zadanie stworzenia nowego produktu to podjęcie długotrwałego procesu badawczego. Cały proces rozwoju nowego produktu to nieustające badania różnych aspektów problemów decyzyjnych związanych z właściwym rozwojem i wprowadzeniem produktu na rynek. Z poszczególnymi etapami rozwoju nowego produktu związane są różne rodzaje badań marketingowych, mające specyficzny charakter. W przypadku testowania koncepcji produktu wśród nabywców badanie sprowadza się do pomiaru 1

2 reakcji na przedstawioną ideę ( koncepcję) produktu. Podstawę badań stanowią pytania: 1. Jaka jest reakcja nabywcy na koncepcję. Jak wielki jest potencjalny rynek. Które cechy (atrybuty) produktu są ważne z punku widzenia reakcji nabywcy na koncepcję? 2. Jak duże są segmenty rynku i jakie są ich właściwości oraz jakie są reakcje nabywcy na koncepcję? 3. Czy nabywcy kupiliby taki produkt i jak często? Czy ten produkt można zastąpić innym? 4. Które cechy decydują o konkurencyjności danej koncepcji i jakie umiejscowienie jest dla niej najbardziej pożądane? Testowanie koncepcji produktu najczęściej odbywa się za pomocą metod ankietowych. Próbę badawczą powinni stanowić respondenci zainteresowani koncepcją. Stąd bardzo ważne jest ustalenie docelowego rynku produktów. W badaniach mogą być przydatne metody modelowe: model rang, modele punktowe, modele ekonometryczne i modele optymalizacyjne. W etapie rozwoju prototypu powstaje model produktu mającego posłużyć do dalszych ocen i badań. Oceny nabywców uzyskuje się dzięki testom pokazu lub testom użycia (w domu). W teście pokazu produkt jest zademonstrowany grupie respondentów oceniających jego cechy zewnętrzne. W teście użycia respondent otrzymuje produkt do domu do normalnego użycia. Wyniki użycia są oceniane na podstawie ankiet lub wywiadów a także sprawozdań z użytkowania danego produktu. Głównym celem tych badań jest określenie korzyści z użycia produktu i porównanie ich do wcześniejszych ocen. W testach użycia ustala się: - silne i słabe strony produktu, - dokonuje harmonizacji produktu, - określa możliwości szerszego zastosowania produktu, - dokonuje rozpoznania nieprzewidzianych trudności w użyciu produktu. Celem realizowanych badań jest: - zdobycie informacji o marketingu nowego produktu przez jego wprowadzenie do produkcji i na rynek, - ocena szans penetracji rynku, - ocena alternatywnych strategii marketingowych. 2

3 Badanie to polega na sprzedaży nowego produktu w niewielkiej skali, w trakcie której weryfikuje się alternatywne względem tego produktu programy promocji, ceny i opakowania. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie całego marketingu mix, a nie tylko cech produktu. Test marketingowy powinien dać ocenę możliwej do osiągnięcia penetracji rynku w zależności od poziomu ceny nowego produktu, udziału wydatków na promocję w wartości sprzedaży oraz użycia innych instrumentów marketingowych. Test nowych produktów ma zalety, ale też wady np. jest sygnałem ostrzegawczym dla konkurencji. Jest to też bardzo drogie badanie. W celu zmniejszenia wydatków można przeprowadzić laboratoryjny test rynkowy. Jest to badanie, w którym rzeczywisty rynek zostaje zastąpiony środowiskiem sztucznym laboratorium. Dzięki temu następuje redukcja wydatków na badania oraz lepiej poznaje się transakcję kupna produktu. Realizacja testu jest możliwa w formie eksperymentalnego supermarketu, gdzie produkty są sprzedawane w kontrolowanych warunkach. Po zakupie przeprowadza się wywiad z uczestnikami testu. Można tego dokonać bezpośrednio w miejscu zakupu, a także dzięki późniejszym kontaktom z respondentami. Laboratoryjny test rynkowy jest środkiem zastępczym (lub uzupełnieniem) względem testu marketingowego. Test marketingowy można też zastąpić symulacją rynkową. Jej celem jest próba oceny przewidywanego poziomu sprzedaży i udziału w rynku w zależności od marketingu mix. Tej oceny dokonuje się na podstawie specjalnie skonstruowanego modelu, mającego odzwierciedlać rzeczywistość rynkową. Do modelu wprowadza się następujące dane: - szacowane prawdopodobieństwo pierwszej próby zakupu nowego produktu przez nabywcę, - szacowane prawdopodobieństwo powtórnego zakupu, - empiryczną funkcję wiążącą zakup z następnymi zakupami, - funkcję wiążącą parametry modelu z promocją, ceną i dystrybucją. Rezultaty testu stanowią podstawę decyzji o wprowadzeniu produktu na rynek. 2. Badania istniejącego produktu W czasie istnienia produktu na rynku mogą okazać się konieczne dalsze badania. Wyróżnia się 2 grupy badań istniejącego produktu: badania użytkowania produktu i badania preferencji. 3

4 Badania użytkowania produktu mają dać odpowiedź na pytanie, jak nabywcy wykorzystują produkt w rzeczywistych warunkach. Dzięki nim możliwa jest nie tylko ocena zgodności przeznaczenia produktu z jego faktycznym wykorzystaniem, ale też sformułowanie postulatów produktów w stosunku do promocji lub uzyskanie pomysłu na nowy produkt. Badania te dostarczają podstaw nie tylko do porównania faktycznego użycia produktu z jego planowanym przeznaczeniem, ale też umożliwiają uzyskanie nowego jego przeznaczenia lub wykorzystania. Badania preferencji mają na celu ocenę akceptacji przez nabywcę alternatywnych cech istniejących produktów. Dzięki nim możliwa staje się ocena znaczenia różnych atrybutów produktu w decyzji zakupu oraz ocena realizacji oczekiwań nabywców (ich preferencji) przez ofertę przedsiębiorstwa. Ten rodzaj badań odpowiada na pytanie, jakie cechy produktu mają wpływ na decyzję zakupu i jak nabywcy oceniają poziom realizacji tych cech przez dany produkt. Jednym z problemów, które należy rozwiązać przy podejmowaniu badań preferencji nabywców, jest wybór formy testu z punktu widzenia świadczeń respondentów co do marki badanego produktu. Wyróżniamy 2 formy testu: test ślepy i test jawny. W teście ślepym oceny produktu (lub kilku produktów) dokonuje się bez umieszczania marki na produkcie. W ten sposób produkt stanowiący przedmiot badania jest anonimowy dla nabywcy. Celem testu jest ocena produktu (cech produktów) bez uwzględniania reputacji marki. Eliminacja wpływu marki umożliwia obiektywną ocenę wartości samego produktu. Celem testu jawnego (odkrytego) jest ocena produktu (kilku produktów) z uwzględnieniem wpływu innych czynników, w tym reputacji marki. Test ten pozwala ustalić rzeczywisty wysiłek przedsiębiorstwa konieczny do poprawienia słabej reputacji własnej marki. Wg. K. Mazurek-Łopacińskiej (red.) Badania marketingowe. AE Wrocław, Pozycjonowanie produktu Badania istniejącego produktu mogą też dotyczyć decyzji związanych z pozycjonowaniem marki (produktu) tj. umiejscowieniem ich w wyobrażeniach nabywców. Dlatego zadaniem badań użytkowania lub preferencji może też być rozwiązanie następującej kwestii: 4

5 - Jak marka produktu jest umiejscawiana w wyobrażeniach nabywców względem marek konkurencyjnych? - Jakie grupy nabywców preferują tę markę i co jest źródłem ich satysfakcji? - Które marki konkurencyjne są postrzegane jako podobne a które jako inne? Odpowiedzi na te pytania dają podstawę do kształtowania strategicznych decyzji marketingowych. Dzięki zbadaniu percepcji różnych cech produktu lub zbadaniu wyobrażenia nabywców o przeznaczeniu produktu możliwe jest odzwierciedlenie umiejscowienia różnych marek lub produktów. Daje to możliwość koncentrowania dalszego wysiłku marketingowego na umocnieniu dotychczasowego wizerunku marki lub produktu (jej umiejscowienia) lub jego zmianie. Narzędziem ilustrującym umiejscowienie marek produktów są mapy percepcji. Są to układy współrzędnych zbudowane na podstawie kryteriów ocen nabywców. Odpowiednie położenie ilustruje sposób postrzegania przez nabywców określonej marki na podstawie tych kryteriów. Umiejscowienia poszczególnych produktów dokonuje się na podstawie różnych kryteriów np. przeznaczenie produktów czy grupy wiekowej użytkowników marki (konsumentów). Świadomość umiejscowienia (percepcji przez nabywców) poszczególnych marek produktu ma dla przedsiębiorstwa znaczenie strategiczne. Za tą percepcją kryje się identyfikacja docelowych grup nabywców tych produktów, ich potrzeby oraz uzyskania wskazówek dotyczących sposobu wykorzystania instrumentów marketingowych, zwłaszcza promocji, w realizacji zadań wobec docelowych grup nabywców. 4. Identyfikacja faz cyklu życia produktu Innym zagadnieniem badawczym zwianym z produktem jest identyfikacja fazy cyklu życia produktu. Jest to też zagadnienie o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa. Identyfikacja fazy cyklu życia produktu warunkuje planowanie marketingowe. Głównym założeniem teorii cyklu życia produktu jest to, że poszczególne jego typy w swoim istnieniu na rynku przechodzą fazy (etapy) rozwoju, które różnią się tendencjami w kształtowaniu sprzedaży, zysków, konkurencji i innych elementów. Podstawę badań stanowi monitoring sprzedaży produktów firmy z uwzględnieniem przedziałów czasowych nie dłuższych jak miesięczne. Jest to łatwe 5

6 w systemie księgowości komputerowej. Można dzięki temu obserwować wahania sprzedaży oraz jej załamanie i występujące tendencje. Dane te powinny być poddawane analizie przyczynowo-skutkowej. Szczególnie ważne jest, by stosunkowo wcześnie dostrzegać spadki sprzedaży sygnalizujące zbliżający się schyłek życia produktu. Ułatwi to podjecie starań o przedłużenie cyklu życia lub wprowadzenie nowego produktu, który zastąpi produkt dotychczasowy. Można przy tym korzystać z wcześniejszych symptomów spadku sprzedaży, które zazwyczaj stanowi spadek zysków jednostkowych. Przy pewnej modyfikacji prowadzonej w firmie rachunkowości informacje takie można stosunkowo łatwo uzyskać. Bez badania cyklu życia produktu nie jest możliwe realizowanie zarządzania produktem w ramach przedsiębiorstwa. Jednocześnie badanie przebiegu cyklu życia, zwłaszcza głównych produktów, pozwala uniknąć zagrożeń, które mogą pogorszyć sytuację firmy, a nawet doprowadzić do jej upadku. 6

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH w2 str. 1 2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji koncepcja i kierunki rozwoju

Marketing relacji koncepcja i kierunki rozwoju Wojciech Pizło Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Marketing relacji koncepcja i kierunki rozwoju Wstęp Marketing jest filozofią działania oraz sposobem

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo