TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015

2 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Łęczna pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS Łęczna mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobranych prowizji i opłat nie podlegają zaokrągleniu. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Łęczna oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzą inne banki oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w np. 105, ust.1, pkt.2 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i poży udzielanych ze środków Banku. W przypadku kredytów i poży udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. a) Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 2

3 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe. 2,00 zł Wpłata własna gotówki na rachunek prowadzony w BS Łęczna. Bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku. Bez opłat 6. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki: 6.1. w BS Łęczna, bez opłat 6.2. w innych bankach w systemie ELIXIR. 3,00 zł 6.3 w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 20,00 zł 7. Realizacja stałych zleceń klienta z rachunku za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia płatności dotyczących właściciela rachunku, złożonych w placówce Banku na rachunek: 7.1. w innych bankach krajowych 3,00 zł 7.2. w BS Łęczna bez opłat 8. Polecenie zapłaty: a) za realizację pojedynczego polecenia zapłaty 3,00 zł /opłata pobierana z rachunku wierzyciela/ b) za obciążenie rachunku dłużnika kwotą otrzymanego pojedynczego polecenia 11. zapłaty i przekazanie środków: - na rachunek wierzyciela prowadzony w BS Łęczna - na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku 1,00 zł 3,00 zł /opłaty pobierane z rachunku dłużnika/ 9. Potwierdzenie u od każdego u. 10. Wydanie blankietów ów za jeden blankiet. 1,00 zł Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty blankietów ów lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta: a) w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS SA i w innych bankach krajowych, 50,00 zł b) w placówkach Poczty Polskiej. Wg rzeczywistych kosztów TP S.A. wynikających z Krajowej Taryfy telekomunikacyjnej za telegram PILNY 12. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za każdy miesiąc kalendarzowy bez opłat duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie klienta 12. wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy wysłany pocztą na życzenie klienta sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu 10,00 zł na życzenie klienta za dokument 1 Likwidacja rachunku. Bez opłat II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY /A VISTA/; RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Wydanie książeczki. 11,00 zł Prowadzenie rachunku. Bez opłat 4. Wpłata własna na rachunek. Bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach Banku. Bez opłat 6. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki: 6.1. w BS Łęczna, bez opłat 6.2. w innych bankach w systemie ELIXIR. 3,00 zł 6.3 w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 20,00 zł 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej: a) w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A. i w innych bankach krajowych, 2 3

4 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH b) w placówkach Poczty Polskiej. Wg rzeczywistych kosztów TP S.A. 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki oszczędnościowej. Bez opłat 10. Telefoniczne potwierdzenie salda w ramach zastępczej obsługi 11. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za każdy miesiąc kalendarzowy bez opłat duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie klienta 11. wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy wysłany pocztą na życzenie klienta sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie klienta 10,00 zł za dokument II. A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL EFEKT 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku. Bez opłat Wpłata własna na rachunek. Bez opłat 4. Wypłata gotówkowa w trakcie jednego miesiąca 4.1. pierwsza wypłata bez opłat 4.2. kolejna wypłata 0,25% min. 10,00 zł 5. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki: 5.1. w BS Łęczna, a) w placówce Banku 1) bez opłat b) w systemie bankowości internetowej (SBI) 1) bez opłat 5.2. w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR a) w placówce Banku 1) 3,00 zł b) w systemie bankowości internetowej (SBI) 1) 1,00 zł 5.3 w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 20,00 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. wyciąg miesięczny, za każdy miesiąc kalendarzowy bez opłat 6.2. duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 2) 6. wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy wysłany pocztą 2) 6.4. sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu 2) 10,00 zł za dokument III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY (A VISTA) DLA PKZP I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku. 2,00 zł Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku. bez opłat 5. Zrealizowanie jednego przelewu na rachunki: a) w BS Łęczna, bez opłat b) w innych bankach w systemie ELIXIR. 3,00 zł c) w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 20,00 zł 6. Wydanie blankietów ów za jeden blankiet. 1,00 zł 7. Likwidacja rachunku. bez opłat 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. wyciąg miesięczny, za każdy miesiąc kalendarzowy bez opłat 8.2. duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku na życzenie klienta 8. wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy wysłany pocztą na życzenie klienta 8.4. sporządzenie kopii wyciągu /dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu 10,00 zł na życzenie klienta za dokument 1) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Na życzenie klienta 4

5 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ; RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONY KSIĄZECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku. bez opłat Wydanie książeczki. 2,00 zł 4. Wpłata gotówki na rachunek. bez opłat 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Banku. bez opłat 6. Zrealizowanie jednego przelewu z książeczki na rachunki: a) w BS Łęczna, bez opłat b) w innych bankach w systemie ELIXIR. 3,00 zł 7. Zastrzeżenie i umorzenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja wkładu z książeczki oszczędnościowej terminowej. bez opłat Uwaga: Nie dotyczy książe oszczędnościowych mieszkaniowych. Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego 10. prowadzonego do książeczki mieszkaniowej: a) z wypłatą premii gwarancyjnej 2 b) bez wypłaty premii gwarancyjnej bez opłaty V. KREDYTY ZŁOTOWE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. bez opłat Prowizja od kwoty przyznanych kredytów: a) udzielonych w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych 1 % min. 30 zł b) konsumpcyjnych gotówkowych 2 % min. 30 zł c) okazjonalnych gotówkowych Szybka gotówka 3,90% min. 30 zł d) ratalnych na zakup artykułów przemysłowych 2 % min. 30 zł e) mieszkaniowych 1,5 % f) konsumenckich na zakup pojazdów osobowych 2,50 % min. 30 zł g) konsumencki ŚWIĄTECZNY 3,90 % min. 30 zł h) z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2,70 % i) Ekodach 1,50 % 2. j) okazjonalnych gotówkowych Dobry Kredyt 3,90 % min. 30 zł k) uniwersalnych hipotecznych - dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Łęcznej min. 1,50% - max 2,00 % - dla pozostałych klientów 2,50% l) mieszkaniowych finansujących zakup lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej Turka na Osiedlu Borek min. 0,75 % - max. 1,50 % m) Kredyt dla Górnika 1,99 % min. 50 zł n) KREDYT NA SZCZĘŚCIE 3,00 % min. 100 zł o) hipoteczny mieszkaniowy Mój Dom min. 1,50 % - max. 3,00 % Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Przyznanie limitu salda debetowego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 0,1 % min. 5 zł Uwaga: od kwoty limitu - miesięcznie 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 1 % odsetek) - od kwoty prolongowanej. min.100 zł max zł 5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów 10,00 zł oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 6. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego: a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym, 10,00 zł b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich Wydanie odpisu umowy kredytowej, pożyczki lub poręczenia. 10,00 zł 8. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta. 2 5

6 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek od kredytu w rachunku: oszczędnościowo rozliczeniowym, bieżącym, kredytowym. Za wysłanie upomnienia wg przepisów art. 15 ustawy z dnia r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od zaległych należności BS. Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia 11. dotyczącego spłaty kredytu /od każdego rachunku kredytowego/, wniosku o wykreślenie z hipoteki itp. 12. Wypłata kredytu w formie przelewu na rachunek: 2 od każdego monitu Wysokość opłaty określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 10,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łęcznej bez opłat w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 3,00 zł 12. w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 20,00 zł VI. INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BANKOWYM I KREDYTOWYM Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. Zapis na wypadek śmierci: a) przyjęcie, zmiana b) realizacja 4. Realizacja spadku 5. bez opłat bez opłat 1 od jednego zapisu 1 od każdego zapisobiorcy 1 od każdego spadkobiercy Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, z rachunku bankowego: a) jednorazowa realizacja 20,00 zł b) częściowa realizacja za każde przekazanie środków 10,00 zł Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia 6. spłaty zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z BS Łęczna, bez opłat b) z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego 1 posiadanie rachunku lub o wysokości salda. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku): a) za rok bieżący, 10,00 zł b) za rok poprzedni. 1 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. VII. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 2 od każdego monitu 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 10,00 zł Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy kwartalnie, 10,00 zł 2. b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych kwartalnie. 10,00 zł Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. VIII. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie ELIXIR na rachunki w innych bankach krajowych: a) opłaty telefoniczne /TP S.A., Netia S.A./ oraz TV /Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., 1,00 zł NC+, ITI Neovision, Multimedia Polska S.A./ b) opłaty telefoniczne /Orange Polska S.A./ 1,50 zł c) pozostałe wpłaty 0,5 % nie mniej niż 2,50 zł Uwaga: nie pobiera się opłaty dodatkowej za przelew 6

7 2. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10 szt., bez opłat 0,5 % b) powyżej 10 szt. nie mniej niż IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenie rentowe: 1.1. przelewy SEPA 2) 12,00 zł 1.2. przelewy regulowane 3) 16,00 zł 1. polecenie wypłaty 4) 20,00 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu. 20,00 zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7 + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1. przelewy SEPA 2) 12,00 zł 4.2. przelewy regulowane 3) 16,00 zł 4. polecenie wypłaty 4) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR 2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: 5. Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt i w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 5.2. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta. 8 + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty. 70,00 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Opłata Non - STP 5) 30,00 zł 1 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje wersja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT, (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1. i 4. Opłata pobierana jest w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7

8 X. KARTY PŁATNICZE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Visa Classic Debetowa Karty płatnicze do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Visa PayWave, MasterCard Paypass 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. bez opłat Wydanie duplikatu karty Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 3,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomacie. 2,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 1) bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 9. Wypłata gotówki: 1) a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków bez opłat krajowych zgodnie z zawartymi umowami, b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, 2% min. 10,00 zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., 3,00 zł e) w kasie innego banku w kraju i Poczty Polskiej, f) w punktach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty. 2% min. 10,00 zł 10. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. bez opłat 11. Zastrzeżenie karty. bez opłat 12. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 1 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 14. Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie. 3,00 zł 15. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 16. Zmiana wysokości dziennych limitów transakcyjnych. 3,00 zł 17. Powtórne wygenerowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10,00 zł 18. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 19. Czasowa blokada karty na wniosek Użytkownika. bez opłat 20. Cashback 2,00 zł X.A. KARTA KREDYTOWA - VISA CREDIT 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. bez opłat Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: a) mniej niż 6600,00 zł Opłata pobierana rocznie 54,00 zł b) co najmniej 6600,00 zł bez opłat 4. Wydanie dodatkowej karty. bez opłat 5. Obsługa karty dodatkowej. bez opłat 6. Wydanie duplikatu karty. 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. bez opłat 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. bez opłat 10. Transakcje bezgotówkowe 1) (płatności kartą dokonywane w kraju i za granicą). bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 1) 11.1 w kraju 3,00% min za granicą 3,00% min. 10,00 zł 12. Sprawdzanie salda w bankomacie. Bez opłat 1 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. Bez opłat 1) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 8

9 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH 14. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. bez opłat 15. Zmiana danych Użytkownika karty. bez opłat 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. bez opłat 17. Obsługa nieterminowej spłaty. Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie 20,00 zł z Umową 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. /miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego/ 3,00% min. 40,00 zł XI. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA - SBI 1. AUTORYZACJA - SMS 1. Aktywacja usługi. bez opłat 2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi. bez opłat Realizacja przelewu i zlecenia stałego na rachunki prowadzone: a) w BS w Łęcznej, bez opłat b) w innych bankach krajowych. 1,00 zł 2. AUTORYZACJA - TOKEN 1. Aktywacja usługi. 20,00 zł 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi od każdego wydanego tokena. 2,00 zł Realizacja przelewu i zlecenia stałego na rachunki prowadzone : a) w BS w Łęcznej, bez opłat b) w innych bankach krajowych. 1,00 zł 4. Wydanie kolejnego tokena w miejsce utraconego lub zniszczonego oraz w przypadku nie zwrócenia dotychczas użytkowanego tokena. 250,00 zł XII. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup ów podróżnych 1% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup ów 1) 1,5% min. 20,00 zł Inkaso ów 2) 0,25% min. 20,00 zł, 4. Zwrot u nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy u. 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. i opiewające na euro EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową b) płatne w pozostałych krajach 5.2. i opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii 5. i opiewające na dolary amerykańskie - USD a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego u b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego u 5.4. i opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii 5.5. i opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za i przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) XIII. USŁUGI RÓŻNE max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR za jeden 10,00 EUR za jeden 4,00 GBP za jeden 4,00 USD za jeden 3,00 USD za jeden 15,00 AUD za jeden 50,00 DKK za jeden 1 1 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2 Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za i przez Bank 3 Jeśli klient przedkłada kilka ów należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 9

10 1. 2. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 2 Połączenia telefaksowe krajowe: a) za pierwszą stronę b) za każdą następną stronę 3,00 zł XIV. SMS KONTAKT 1. Udostępnienie usługi bez opłat 2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi bez opłat Przesłanie informacji dotyczącej rachunku w postaci sms 0,30 zł/szt 4. Rezygnacja z usługi bez opłat 10

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo