Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Obowiązuje od 02 kwietnia 2013 r.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) bank Bank Spółdzielczy w Jarocinie, 2) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (e-bank) udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 3) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) do 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, abonamentu za korzystanie z e-banku, za udostępnienie usługi SMS oraz telefonicznej informacji o saldzie, 2) do 25 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za użytkowanie tokena i użytkowanie karty z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Pakiety 1) BS e-firmowe przeznaczone są dla posiadaczy rachunków bieżących oraz r-ków a vista organizacje z jednoosobową reprezentacją, 2) BS e-korporacyjne przeznaczone są dla posiadaczy rachunków bieżących oraz r-ków a vista organizacje z dwuosobową reprezentacją. 11. W przypadku wydania tokena do kilku rachunków, opłaty za korzystanie z tokena pobierane są w wysokości: a) gdy jednym z rachunków jest rachunek firmowy 2,00 zł, b) w pozostałych przypadkach - 1,00 zł. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. Tel. Fax

3 Zawartość I. Operacje kasowe... 4 II. Rachunki bankowe klienci indywidualni (ROR), a`vista... 5 III. Rachunki bankowe klienci instytucjonalni IV. Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe V. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych (usługa e-bank dla posiadaczy rachunków bieżących) VI. Czynności związane z obsługą Kont Prywatnych- i ROR korzystających z usług e- bank VII. Kredyty VIII. Karty IX. Czynności związane z obsługą Bankomatu X. Pozostałe XI. Rachunki bankowe nie będące w ofercie Banku

4 I. Operacje kasowe Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku (z wyjątkiem pkt. 2,3,4) a) do kwoty zł Za każdą wpłatę 2,50 zł b) powyżej kwoty zł Naliczana od wpłacanej kwoty 0,6 % wpłaconej kwoty 2. Wpłaty na cele charytatywne i cele użyteczności publicznej. Za każdą wpłatę bez opłat 3. Wpłaty na konta techniczne Kart Kibica KKS Lech bez opłat 4. Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za świadczone usługi: Za każdą wpłatę a) przez TP S.A. 1,00 zł b) z tytułu abonamentu RTV 1,00 zł c) na PZU Życie (odbiorca PZU SA) 1,00 zł d) za gaz na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 1,00 zł siedzibą w Poznaniu, Zakład Gazowniczy Kalisz e) na rzecz KRUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 1,50 zł f) za energię elektryczną 1,00 zł g) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie (wpłaty z tytułu 1,00 zł podatków i innych opłat lokalnych) h) Wpłata na rachunek ZUS 3,00 zł 5. Jednorazowe wypłaty: a) z kont rozliczeniowych banku (za wyjątkiem pkt b) b) wypłata środków przelanych z lokat terminowych Banku Spółdzielczego w Jarocinie) Naliczana od wpłacanej kwoty 0,6 %, nie mniej niż 5,00 zł 0 zł 6. Sporządzenie odpisu dokumentu w przypadku, gdy: Za każdy dokument a) Klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 7. Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania Naliczana od wymienianej kwoty 8. Za dokonanie/odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ Za każdy dokument 1,0 % wartości wymiany, nie mniej niż 10,00 zł a) dokumentów Klienta BS w Jarocinie( Osoba będąca Klientem 0 zł BS w Jarocinie to osoba, której Bank prowadzi rachunek bankowy lub kredytowy.) b) dokumentów osoby niebędącej Klientem BS w Jarocinie 10 zł 4

5 II. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Rachunki bankowe klienci indywidualni (ROR), a`vista. Pkt. Wyszczególnienie czynności Obowiązująca stawka Rodzaj rachunku BS Start BS ROR BS Aktywni Warunki prowadzenia rachunku Tryb Pakiet dla Stałe wpływy Inne wpływy pobierania osób do 26 min.40,00 zł opłaty roku życia, z stałe wpływy wynagrodzenia 10,00 zł emerytura, renta, 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w dniu podpisania umowy BS VIP Stałe wpływy min ,00 zł Osoby fizyczne A`VISTA Organizacje zasiłki.. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 15,00 zł 2. Prowadzenie konta miesięcznie bez opłat bez opłat 20,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat 3. Wpłaty na rachunek (przez właściciela rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu; osoby trzecie) 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku (na rzecz posiadacza rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu, osób trzecich) wpłatę wypłatę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,3 % nie mniej niż 2,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,3 % nie mniej niż 2,00 zł 5. Przelewy za każdy przelew a) na rachunek prowadzony w banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku (oprócz 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł przelewów ZUS) c) przelew ZUS 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł d) przelew na konto techniczne Karty Kibica KKS Lech e) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 6. Zlecenia stałe, zmienne, przelewy z datą przyszłą: a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych, przelewów z datą przyszłą bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat xxx xxx 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł xxx xxx Nie pobiera się opłaty za realizację zleceń stałych na rzecz Concordia, związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych ubezpieczeń oferowanych przy kartach płatniczych c) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł xxx xxx 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za każdy wyciąg a) sporządzenie i odbiór wyciągu w bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 8. Sporządzenie kopii: za każdy dokument a) wyciągu bankowego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł xxx 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9. Uzyskanie na hasło telefonicznej miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł 5,00 zł informacji o stanie rachunku 10. Korzystanie z usługi SMS miesięcznie 2,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 11. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. zmiana numeru telefonu 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, czeków i blankietów czekowych wszystkich rodzajów za każde zgłoszenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5

6 rachunków Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej 13. Umorzenie utraconej książeczki xxx xxx xxx xxx 10,00 zł 10,00 zł książeczkę 14. Wystawienie nowej a) książeczki oszczędnościowej książeczkę xxx xxx xxx xxx xxx 10,00 zł b) książeczki czekowej lub blankietów czekowych 15. Potwierdzenie Cesji praw czynność 16. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na czynność wypadek śmierci 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 18 Polecenie wypłaty za granicę 19. Potwierdzenie czeku 20. Przyjęcie czeku do inkasa 21. Wydruk historii obrotów, sald na za każdy rachunku bankowym rozpoczęty 22. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) miesiąc za każde zaświadczeni e xxx xxx xxx xxx xxx 5,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00zł 30,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł xxx 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł xxx xxx xxx xxx xxx 8.00 zł xxx xxx xxx xxx xxx 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 5,00 zł a) w oparciu o aktualny stan r ku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 23. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 24. Wydanie portfela do wrzutni 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł xxx xxx czynność 25. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł xxx xxx 26. Realizacja polecenia zapłaty za każde 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł polecenie 27. Opłata za sporządzenie i wysłanie za każde 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. wezwanie 28. Zawiadomienie o nie zrealizowaniu za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zlecenia zawiadomienie 29. Blokada środków na rachunkach klienta na rzecz: blokadę a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł jest od właściciela rachunku UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 30. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku klienta na rzecz: za każde pełnomocnict a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie wo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł jest od właściciela rachunku) 31. Obsługa weksla: a) przyjęcie do inkasa czynność 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł xxx xxx b) przedstawienie do zapłaty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł xxx xxx 6

7 c) zgłoszenie protestu 20,00 zł + koszty protestu 32. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 33. Opłata za udzielenie przez Bank informacji komornikowi sądowemu*, pobierana jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rachunków informację 20,00 zł + koszty protestu 20,00 zł + koszty protestu 20,00 zł + koszty protestu xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł xxx 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT xxx 20 zł + VAT xxx 20 zł + VAT *W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie. 7

8 III. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Rachunki bankowe klienci instytucjonalni. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka BS Business BS Plus BS Standard BS Rolnik 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł dniu podpisania umowy 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) Podstawowego 50,00 zł 25,00 zł bez opłat bez opłat b) Pomocniczego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) pomocniczego na zadania publiczne 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł xxx d) pomocniczego dla rachunków organów 2,50 zł 2,50 zł bez opłat xxx administracji samorządowej 3. Przelewy za każdy a) na rachunek w banku (wewnętrzny) przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku (oprócz przelewu 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł ZUS) c) przelewy ZUS 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł d) przelew na konto techniczne Karty Kibica KKS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Lech e) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 4. a) Wpłata gotówkowa na własny rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku ( nie dotyczy osób trzecich) b) Wpłata gotówkowa na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku dokonana przez osoby trzecie wpłatę 0,20 % min. 2,00 zł 0,20 % min. 2,00 zł 0,25 % min. 2,00 zł 0,25 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł bez opłat 0,10% min. 5,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku RB prowadzonego w banku (nie dotyczy osób trzecich) wypłatę a) do zł 0,20 % min. 0,25% min. 0,30% min. bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 dnia 0,20 % 0,25 % 0,30 % bez opłat poprzedzającego wypłatę c) awizowane pow zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % d) nieawizowane pow. 50,000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 6. Wypłata gotówkowa z rachunku RB na rzecz osób trzecich: wypłatę a) do zł 0,30 % min. 2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 dnia 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % poprzedzającego wypłatę c) awizowane pow zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % d) nieawizowane pow zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 7. Zlecenia stałe, zmienne, przelewy z datą przyszłą: a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł Nie pobiera się opłaty za realizację zleceń stałych a rzecz Concordia, związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych ubezpieczeń oferowanych przy kartach płatniczych c) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie miesięcznie 10,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł rachunku 9. Korzystanie z usługi SMS miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 11. Polecenie wypłaty za granicę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy a) sporządzenie i odbiór wyciągu w placówce wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 13. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 14. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8

9 15. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 16. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty za każde zaświadczenie kredytu, stan oszczędności) a) oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 17 Wydruk historii obrotów, sald na rachunku bankowym za każdy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł rozpoczęty miesiąc 18. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 19. Wydanie portfela do wrzutni 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 20. Wydanie klucza do wrzutni czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 21. Realizacja polecenia zapłaty za każde 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 22. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. polecenie za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 23. Zawiadomienie o nie zrealizowaniu zlecenia za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zawiadomienie 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych za każde 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł wszystkich rodzajów rachunków zgłoszenie 25. Wystawienie nowej książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 26. Potwierdzenie Cesji praw 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł czynność Blokada środków na rachunkach klienta na rzecz: Za każdą 27. a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie blokadę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł właściciela rachunku) UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym 28. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku klienta na rzecz: czynność a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł właściciela rachunku) 29. Obsługa weksla: a) przyjęcie do inkasa czynność 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) przedstawienie do zapłaty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł c) zgłoszenie protestu 20,00 zł + koszty protestu 20,00 zł + koszty protestu 20,00 zł + koszty 20,00 zł + koszty protestu protestu 30. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 31. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu za każdy tytuł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł mającego moc takiego dokumentu 32. Opłata za udzielenie przez Bank informacji komornikowi sądowemu* wykonawczy informację 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT *W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie. 9

10 IV. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Obowiązująca stawka opłaty 1. Wpłata gotówkowa - bez opłat 2. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku na rzecz - bez opłat posiadacza rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu 3. Przelewy: za każdy przelew a) na rachunki prowadzone w banku bez opłat b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł c) za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 4. Wystawienie nowej książeczki wielowkładowej - bez opłat 5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki wielowkładowej czynność 20,00 zł 6. Umorzenie utraconej książeczki czynność 10,00 zł 7. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów podpisu/ zmiana 5,00 zł danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 8. Potwierdzenie Cesji praw czynność 30,00 zł 9. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, za każde zaświadczenie stan oszczędności, ) a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 15,00 zł c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 10. Blokada środków na rachunkach klienta na rzecz: blokadę a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 11. Za sporządzenie wyciągu - bez opłat 12. Sporządzenie kopii umowy, karty wzorów podpisu za każdy dokument 5,00 zł 13. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci czynność 20,00 zł 14. Opłata za udzielenie przez Bank informacji komornikowi sądowemu* informację 20 zł + VAT 15. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł *W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie. 10

11 Pun kt Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej V. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty BS e-rolnik BS e- Firmowe BS e-korporacyjne 1. Uruchomienie usługi e-bank - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z e-bank dla posiadaczy miesięcznie a) rachunków bieżących bez opłat 5,00 zł 10,00 zł b) rachunków pomocniczych 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe od każdej wpłaty a) wpłaty gotówkowe na własny rachunek (nie dotyczy osób trzecich) bez opłat 0,15 % min. 0,15 % min 2,00 zł 2,00 zł b) Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy 0,10% min. 0,15 % min. 0,15 % min 2,00 zł dokonana przez osoby trzecie 5,00 zł 2,00 zł 4. Wypłata gotówkowa z konta na rzecz posiadacza, od każdej wypłaty pełnomocnika, osób trzecich a. do zł bez opłat 0,15 % min. 0,15 % min. 5,00 zł 5,00 zł b. pow zł awizowane do godz. 11:00 dnia bez opłat 0,15 % 0,15 % poprzedzającego wypłatę c. awizowane powyżej zł i nieodebrane 0,30 % 0,30 % 0,30 % d. nieawizowane powyżej zł 0,30 % 0,30 % 0,30 % 5. Przelewy za każdy przelew a) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w BS Jarocin 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł innych bankach c) w usłudze e-bank na rachunki ZUS, US 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł d) złożone w formie papierowej w Oddziale BS Jarocin 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł (bez względu na rodzaj) e) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł f) wycofanie na wniosek Klienta przelewu wykonanego w usłudze e-bank 6. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, zmienne, z datą przyszłą) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł a) w usłudze e-bank a. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł b. założenie/modyfikacja zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat c. odwołanie zlecenia stałego bez opłat bez opłat bez opłat b) w Oddziale BS Jarocin a. realizacja zlecenia stałego/zmiennego (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b. założenie/modyfikacja zlecenia bez opłat bez opłat bez opłat stałego/zmiennego c. odwołanie zlecenia stałego/zmiennego bez opłat bez opłat bez opłat 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej czynność a) w usłudze e-bank bez opłat bez opłat bez opłat b) w Oddziale BS Jarocin bez opłat bez opłat bez opłat 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu: za każdy wyciąg a) sporządzenie i odbiór wyciągu w placówce prowadzącej rachunek 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) sporządzenie i wysłanie wyciągu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Polecenie wypłaty za granicę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł dyspozycje 11. Opłata za użytkowanie tokena (Konto firmowe) a) wydanie pierwszego tokena - bez opłat bez opłat xxx b) wydanie kolejnego tokena Miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł xxx lub lub c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta jednorazowo, płacone w momencie wydania tokena 100,00 zł 100,00 zł) czynność 100,00 zł 100,00 zł xxx 11

12 d) zastrzeżenie tokena Bez opłat Bez opłat xxx e) odblokowanie środków dostępu 10,00 zł 10,00 zł xxx opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta f) zwrot tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązanie umowy rachunku: 100,00 zł 100,00 zł xxx a. do 3 miesięcy od daty wydania tokena 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b. powyżej 3 miesiącach do 24 miesięcy od 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł daty wydania tokena* c. powyżej 24 miesięcy od daty wydania 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł tokena* 12. Opłata za użytkowanie karty chipowej kartę a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych xxx xxx bez opłat b) wydanie kolejnej karty chipowej xxx xxx 200,00 zł c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub xxx xxx 200,00 zł uszkodzonej przez Klienta d) wznowienie karty chipowej xxx xxx 10,00 zł e) zastrzeżenie karty chipowej czynność xxx xxx bez opłat f) nie zwrócenie karty chipowej w przypadku xxx xxx 200,00 zł rezygnacji z usługi, wznowienia karty lub zmiany uprawnień g) wygenerowanie i przesłanie nowego PIN-u do karty xxx xxx 5,00 zł chipowej h) zmiana użytkownika karty chipowej xxx xxx 10,00 zł 13. Opłata za czytnik do kart chipowych za każdy czytnik a) wydanie pierwszego czytnika xxx xxx bez opłat b) wydanie kolejnego czytnika xxx xxx 200,00 zł c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub xxx xxx 200,00 zł uszkodzonego przez Klienta d) nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z xxx xxx 200,00 zł usługi 14. Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu xxx xxx 50,00 zł 15. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł użytkownika) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 16. Zmiana uprawnień zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł rachunku 18. Korzystanie z usługi SMS Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 19. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 20. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 21. Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) za każde zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 22. Wydruk historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 23. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 24. Wydanie portfela do wrzutni czynność 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 26. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 27. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 28. Zawiadomienie o nie zrealizowaniu zlecenia za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zawiadomienie 29. Wystawienie nowej książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 30. Cesja praw czynność 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 31. Zmiana parametrów do usługi SMS, np. zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 32. Blokada środków na rachunkach Klienta na rzecz: blokadę 12

13 a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł właściciela rachunku) UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym 33. Przesłanie środków dostępu do Klienta od każdej a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem przesyłki bez opłat bez opłat bez opłat poleconym) b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25 zł 25 zł 25 zł c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem 25 zł 25 zł 25 zł odbioru (listem poleconym) 34. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 35. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu za każdy tytuł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł mającego moc takiego dokumentu wykonawczy 36. Opłata za udzielenie przez Bank informacji komornikowi sądowemu** informację 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT * prowizja nie obowiązuje w przypadku gdy została uiszczona wpłata 100,00 zł za kolejny token **w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie. 13

14 VI. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) osób fizycznych korzystających z usługi e- bank. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb Obowiązująca stawka pobierania opłaty BS estart BS eror, BS eaktywni BS evip ea VISTA 1. Uruchomienie usługi e-bank - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Abonament za korzystanie z e-bank miesięcznie bez opłat 3,00 zł 15,00 zł bez opłat 3. Wpłaty na konto wpłatę Bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat wypłatę 5. Przelewy za każdy a) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł BS Jarocin b) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł innych bankach c) w usłudze e-bank na rachunki ZUS, US 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,50 zł d) złożone w formie papierowej w Oddziale 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Banku (bez względu na rodzaj) e)realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej1 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł mln.zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł f) wycofanie na wniosek Klienta przelewu wykonanego w usłudze e-bank 6. Dokonanie automatycznych przelewów z konta w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, zmienne, przelew z data przyszłą) a)w usłudze e-bank 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł a. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł b. założenie/modyfikacja zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł c. odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w Oddziale BS Jarocin a. realizacja zlecenia stałego/zmiennego 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) b. założenie/modyfikacja zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł stałego/zmiennego c. odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej - a) w usłudze e-bank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w Oddziale BS Jarocin 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za każdy wyciąg a) sporządzenie i odbiór wyciągu w placówce 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Sporządzenie kopii: za każdy dokument a) wyciągu bankowego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Opłata za użytkowanie tokena a) wydanie tokena - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) opata za korzystanie z tokena, nie pobierana miesięcznie bez opłat 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł za pierwsze 48 miesięcy posiadania e-rachunku. c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub za każdy token 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł uszkodzonego przez Klienta d) odblokowanie środków dostępu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta czynność 11. Wykonanie na wniosek Klienta 14

15 a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) ponowne przesłanie identyfikatora ID 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (nazwy użytkownika) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 12. Zmiana parametrów funkcjonowania usługi e- zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bank 13. Korzystanie z usługi SMS miesięczne 2,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,00 zł 14. Zmiana parametrów dla usługi SMS np. zmiana zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 15. Za wydanie książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 16. Cesja praw 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł czynność 17. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł posiadacza rachunku na wypadek śmierci 18. Polecenie wypłaty za granicę 10,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 10,00 zł 19. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 20. Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć za każde zaświadczenie komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o informacje z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o informacje powyżej roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 21. Wydruk historii rachunku za każdy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł rozpoczęty miesiąc 22. Ustanowienie pełnomocnictwa/zmiana karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wzorów podpisu/zmiana danych osobowych: Nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw 23. Wydanie portfela do wrzutni 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 24. Wydanie klucza do wrzutni czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 25. Realizacja polecenia zapłaty za każde 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 26. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. polecenie za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 27. Zawiadomienie o nie zrealizowaniu zlecenia za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zawiadomienie 28. Blokada środków na rachunkach Klienta na rzecz: blokadę a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł właściciela rachunku) UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 29. Za przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku Klienta na rzecz: za każde pełnomocnictwo a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł właściciela rachunku) 30. Za obsługę weksla: a) przyjęcie do inkasa czynność 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) przedstawienie do zapłaty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł c) zgłoszenie protestu 20,00 zł + koszty protestu 20,00 zł + koszty Protestu 20,00 zł + koszty protestu 20,00 zł + koszty Protestu 31. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł stanie rachunku 32. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie, pobierana jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15

16 rachunków 33. Opłata za udzielenie przez Bank informacji 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT 20 zł + VAT komornikowi sądowemu* informację 34. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem przesyłkę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat odbioru (listem poleconym) b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł c) za granicę, drogą pocztową za 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) *W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie. 16

17 Kredyty. VII. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku kredytowym (z wyłączeniem : - kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR - kredytów unijnych - kredytów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP - kredytu rewolwingowego) 1. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych 2. Kredyty na działalność gospodarczą 3. Kredyty dla rolnictwa do dnia uruchomienia kredytu od 1,00% do 5,00% od 1,00% do 3,00% od 1,00% do 3,00% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu odnawialnego w rachunku bankowym: 1) Kredyty odnawialne dla osób fizycznych w ROR 2) Kredyty odnawialne na działalność gospodarczą w RB 3) Kredyty odnawialne dla rolnictwa w RB 2. Za każdorazowe odnowienie limitu kredytu na kolejny okres przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w dniu odnowienia limitu 2,00% 3,00% 3,00% 1,00% 3. a) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego przyznanego w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR : 1) kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2) kredyt z częściową spłatą kapitału ( CSK ) b) Opłata za administrowanie kredytami udzielonymi z pomocą ARiMR ( opłata miesięczna naliczana od kwoty udzielonego kredytu): 1) kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2) kredyt z częściową spłatą kapitału ( CSK ) do dnia uruchomienia kredytu - pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej. - pierwsza opłata naliczana jest od 1 dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy kredytowej. 1,00% 1,00% 0,02% 0,02% 4. Prowizja od kwoty kredytu unijnego SGB: 1) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku (zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej): a) dla rolników b) dla przedsiębiorców c) dla samorządów 2) prowizja przygotowawcza: a) dla rolników b) dla przedsiębiorców c) dla samorządów w dniu złożenia wniosku przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 0,10% kwoty wnioskowanego kredytu 0,30% kwoty wnioskowanego kredytu 0,00% 2,00% kwoty wnioskowanego kredytu 2,00% kwoty wnioskowanego kredytu ustalana indywidualnie 5. Prowizja jednorazowa od kwoty przyznanego kredytu w ramach linii Wiarygodny Partner przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00% 6. Prowizja jednorazowa od przyznanego kredytu w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP : 1) w zakresie agroturystyki 2) w zakresie wiejsko-gminnych szkół 3) w zakresie budowy dróg 4) w zakresie rozwoju infrastruktury 5) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 17

18 7. Prowizja od kredytu rewolwingowego: 1) od kwoty udzielonego kredytu 2) od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania umowy na kolejny okres - przed uruchomieniem kredytu - przed wydłużeniem terminu 1,50% 1,50% Prowizja od udzielonej przez Bank gwarancji / poręczenia : a) na okres do 6 m-cy b) na okres powyżej 6 m-cy przed podpisaniem umowy gwarancji/poręczenia 1,50% kwoty gwarantowanej 3,00% kwoty gwarantowanej 2.Opłata za zmianę warunków gwarancji/poręczenia przed podpisaniem aneksu do umowy 1,50% kwoty gwarantowanej 9. Opłata za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia ( z wyłączeniem : - kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR - kredytów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP) 1) do kwoty ,- zł włącznie 2) od kwoty powyżej ,- zł do ,- zł włącznie 3) od kwoty powyżej ,-zł do ,- zł włącznie 4) od kwoty powyżej ,-zł w dniu przyjęcia wniosku 1) 10,00 zł 2) 30,00 zł 3) 50,00 zł 4) 100,00 zł 10. Prowizja za: 1) zawarcie ugody bankowej 2) zmianę warunków umowy kredytowej w trakcie jej trwania na wniosek klienta kredytowego: a) od prolongaty polegającej na: - wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie, - zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodująca wydłużenia okresu spłaty określonego w umowie b) pozostałe do dnia zawarcia umowy ugody do dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zawarcia aneksu do umowy 0,50% kwoty zadłużenia (kapitału) 3,00% kwoty prolongowanej 100,00 zł 11. Prowizja za przekwalifikowanie kredytu przed zawarciem umowy o przekwalifikowaniu 3,00% od kwoty przekwalifikowanego kredytu 12. Opłata za każde wysłanie ( do kredytobiorców i poręczycieli) wezwania do uregulowania zaległych należności ( Wezwania do zapłaty ) (do jednej raty/kredytu Bank wysyła maksymalnie 2 wezwania ) przy najbliższej wpłacie należności przez dłużnika 20,00 zł 13. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kserokopii umowy kredytowej 14. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej ocenie zdolności kredytowej na pisemny wniosek klienta ( nie dotyczy konsumentów): 1) do kwoty kredytu ,- zł 2) powyżej zł 15. Opłata za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia: 1) o wysokości aktualnego zadłużenia 2) o historii zadłużenia przed wydaniem kopii przed wydaniem zaświadczenia przed wydaniem zaświadczenia 10,00 zł 100 zł 200 zl 20,00 zł 30,00 zł 16. Opłata za sporządzenie oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego ( nie dotyczy kredytów konsumenckich) przed wydaniem oświadczenia 25,00 zł 17. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu w trakcie trwania umowy kredytowej 18. Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki pobierana w dniu podpisania umowy pobierana w dniu wydania zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki 1% przejmowanego długu (kapitału) 50,- zł 18

19 VIII. Karty. Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Karty debetowe Klient indywidualny Maestro Master Card Paypass Obowiązująca stawka VISA VISA Electron Młodzież owa Visa Elektron paywave * Visa Elektron PayWave młodzieżo wa* 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat bez opłat xxx bez opłat xxx a) osoby wskazanej bez opłat bez opłat bez opłat xxx bez opłat xxx 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 2,00 zł 1,50 zł bez opłat 3,00 zł 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub wypłat gotówki na wniosek klienta zmianę 7. Opata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i wypłatę, bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w kasach banków SGB pobierana w dniu 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.7 a rozliczenia operacji 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł d) w kasach innych banków, niewskazane w 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 2% min 2% min pkt.7 b naliczana 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł e) w bankomatach za granicą od 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. wypłacanej 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 10,00 zł 10,00 zł kwoty 8. Wypłata gotówki w ramach cash back wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł numer PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł numer PIN Zmiana PIN w bankomacie 11. a) sieci SGB zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b) innych niż wskazane w pkt. 11a) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 12. a) a) sieci SGB bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat b) b) innych niż wskazane w pkt. 12 a) sprawdzenia 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Klienta 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł na życzenie klienta zestawienie 15. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 16. Ekspresowe przesłanie karty lub PIN 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) przesyłkę 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia bez opłat bez opłat 1% 1% 1% 1% 18. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku operacji po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 19

20 Karty debetowe Klient instytucjonalny Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka VISA Business Electron VISA Business Elektron paywave 1. Wydanie karty dla: kartę a) posiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł b) współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł b) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce kartę a) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: kartę 20,00 zł 20,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 3 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł gotówki na wniosek klienta 7. Opata za wypłatę gotówki : wypłatę, a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych pobierana w dniu bez opłat bez opłat Banków Spółdzielczych rozliczenia operacji b) w kasach banków SGB 4,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.7 a 3,00% min. 3,50 zł 2,00% min. 5,00 zł d) w kasach innych banków, niewskazane w pkt.7 b 3,00 % min. 3,00 % min. naliczana od 4,50 zł 10,00 zł e)w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty 3,00 % min. 3,00 % min. 4,50 zł 10,00zł 8. Wypłata gotówki w ramach cash back wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomacie zmianę a) sieci SGB 4,50 zł 6,00 zł b) innych niż wskazane w pkt. 11 a) 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: c) a) sieci SGB sprawdzenia bez opłat bez opłat d) b) innych niż wskazane w pkt. 12 a) 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł życzenie klienta 15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 16 Ekspresowe przesłanie karty lub PIN przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 18. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 20

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 234/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 31.03.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej `klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej `klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 763/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 29.09.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej `klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo