Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 234/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie obowiązuje od r.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) bank Bank Spółdzielczy w Jarocinie, 2) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (ebank) udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 3) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu, którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, smskody, karta chipowa, PIN do Karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) do 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, abonamentu za korzystanie z ebanku, za udostępnienie usługi SMS oraz telefonicznej informacji o saldzie, 2) do 25 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za użytkowanie tokena i użytkowanie karty z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Pakiety 1) BS Extra przeznaczone są dla organizacji społecznych, pożytku publicznego, fundacji i innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, 2) BS efirmowe przeznaczone są dla posiadaczy rachunków bieżących oraz rachunków a vista (SKO, PKZP) prowadzonych z jednoosobową reprezentacją, 3) BS ekorporacyjne przeznaczone są dla posiadaczy rachunków bieżących oraz rachunków a vista (SKO, PKZP) z dwuosobową reprezentacją. 11. W przypadku wydania tokena dla kilku rachunków, opłaty za korzystanie z tokena pobierane są w wysokości: a) gdy jednym z rachunków jest rachunek firmowy 5,00 zł, b) w pozostałych przypadkach 3,00 zł, 12. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. Tel. Fax

3 Zawartość I. Operacje kasowe... 4 II. Rachunki bankowe klienci indywidualni (ROR), a`vista... 5 III. Rachunki bankowe klienci instytucjonalni IV. Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe V. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych (usługa ebank dla posiadaczy rachunków bieżących) VI. Czynności związane z obsługą Kont Prywatnych- i ROR korzystających z usług ebank VII. Kredyty VIII. Karty IX. Czynności związane z obsługą Bankomatu X. Pozostałe XI. Rachunki bankowe nie będące w ofercie Banku

4 I. Operacje kasowe Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku (z wyjątkiem pkt. 2,3,4) a) do kwoty zł Za każdą wpłatę 3,00 zł b) powyżej kwoty zł Opłata naliczana od 0,6 % wartości transakcji 2. Wpłaty na cele charytatywne i cele użyteczności publicznej. Za każdą wpłatę 3. Wpłaty na konta techniczne Kart Kibica KKS Lech 4. Wpłaty, na rachunek Concordia, składki z tytułu ubezpieczeń oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Jarocinie 5. Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za świadczone usługi: Za każdą wpłatę a) na rzecz KRUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 2,50 zł b) przez TP S.A./ Orange Polska S.A. 2,00 zł c) z tytułu abonamentu RTV 1,50 zł d) na PZU Życie (odbiorca PZU SA) 1,50 zł e) za gaz na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 1,50 zł siedzibą w Poznaniu, Zakład Gazowniczy Kalisz f) za energię elektryczną 1,50 zł g) za wywóz odpadów komunalnych (Ustawa z dnia 25 stycznia 1,00 zł 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) h) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie (wpłaty z tytułu 1,00 zł podatków i innych opłat lokalnych) i) Wpłata na rachunek ZUS 3,00 zł 6. Jednorazowe wypłaty z kont rozliczeniowych banku (z wyjątkiem środków przelanych z lokaty terminowej) Opłata naliczana od wartości transakcji 0,6 %, nie mniej niż 5,00 zł 7. Sporządzenie odpisu dokumentu w przypadku, gdy: Za każdy dokument a) Klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 8. Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania 9. Za dokonanie/odwołanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone a) dokumentów Klienta Banku Spółdzielczego w Jarocinie ( Osoba będąca Klientem BS w Jarocinie to osoba, której Bank prowadzi rachunek bankowy lub kredytowy.) b) dokumentów osoby niebędącej Klientem Banku Spółdzielczego w Jarocinie Opłata naliczana od wartości transakcji Za każdy dokument 2,0 % wartości wymiany, nie mniej niż 20,00 zł 0 zł 10 zł 4

5 II. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Rachunki bankowe klienci indywidualni (ROR), a`vista. Pkt. Wyszczególnienie czynności Obowiązująca stawka Rodzaj rachunku BS Start BS ROR BS Aktywni Warunki prowadzenia rachunku Tryb Pakiet dla Stałe wpływy Inne wpływy pobierania osób do 26 min.40,00 zł opłaty roku życia, z stałe wpływy wynagrodzenia 10,00 zł emerytura, renta, 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w dniu podpisania umowy BS VIP Stałe wpływy min ,00 zł Osoby fizyczne, SKO A`VISTA PKZP zasiłki.. 15,00 zł 2. Prowadzenie konta miesięcznie 100,00 zł 5,00 zł 3. Wpłaty na rachunek Opłata naliczana od opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 300,00 zł (dziennie)* 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku wartości transakcji Opłata naliczana od wartości transakcji 5. Przelewy za każdy a) na rachunek prowadzony w banku przelew (przelew wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku c) przelew na konto techniczne Karty Kibica KKS Lech d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. Zł 0,3 % nie mniej niż 2,00 zł (z wyłączeniem SKO) 0,3 % nie mniej niż 2,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa 10,00 zł 6. Zlecenia stałe, zmienne: a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie Xxx xxx zleceń stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł Xxx xxx (Nie pobiera się opłaty za:realizację zleceń stałych na rzecz:- Concordia, związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych ubezpieczeń oferowanych przy kartach płatniczych) c) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Xxx xxx 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za każdy wyciąg a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) Wysłanie listem zwykłym częściej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 8. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Xxx 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9. Uzyskanie na hasło telefonicznej miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł informacji o stanie rachunku 5

6 10. Korzystanie z usługi SMS miesięcznie 2,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 11. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zmiana numeru telefonu 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki xxx xxx xxx xxx 20,00 zł 20,00 zł oszczędnościowej, czeków i blankietów czekowych zgłoszenie 13. Umorzenie utraconej książeczki xxx xxx Xxx xxx 10,00 zł 10,00 zł książeczkę 14. Wystawienie nowej a) książeczki oszczędnościowej książeczkę xxx xxx Xxx xxx Xxx 10,00 zł b) książeczki czekowej lub blankietów czekowych 15. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na czynność wypadek śmierci 16. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 17. Potwierdzenie czeku 18. Przyjęcie czeku do inkasa 19. Wydruk historii obrotów, sald na za każdy rachunku bankowym rozpoczęty 20. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) miesiąc zaświadczeni e xxx xxx xxx xxx Xxx 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł xxx xxx xxx Xxx xxx Xxx 8.00 zł xxx xxx Xxx xxx Xxx 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 5,00 zł a) w oparciu o aktualny stan r ku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł z ostatnich 12 miesięcy c) w oparciu o historię rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł powyżej 1 roku Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 21. karty wzorów podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 22. Wydanie portfela do wrzutni 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł Xxx xxx 23. Wydanie klucza do wrzutni czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Xxx xxx 24. Realizacja polecenia zapłaty polecenie 25. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu wezwanie powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła wezwania maksymalnie dwukrotnie. 26. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia 27. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na rzecz: zawiadomienie blokadę 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 28. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku klienta na rzecz: pełnomocnict a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie wo b) innego podmiotu (opłata pobierana 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł jest od właściciela rachunku) 29. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł xxx 30. Opłata za administrowanie składkami polis PZU Życie zawartych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie do dnia r.:, pobierana w dniu xxx 6

7 *)opłata obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Polisy Typ P przekazywani 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł a składki do Polisy Typ P PZU Życie 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł III. Rachunki bankowe klienci instytucjonalni. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty BS Business BS Plus Obowiązująca stawka BS BS Standard Extra BS Rolnik 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł dniu podpisania umowy 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) Podstawowego 50,00 zł 25,00 zł 5,00 zł 0 zł 5,00 zł b) Pomocniczego (opłata nie pobierana dla rachunków organów administracji samorządowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 3. Przelewy za każdy przelew a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c) przelew na konto techniczne Karty Kibica 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł KKS Lech d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa: a) pierwsze zlecenie w miesiącu kalendarzowym - 10,00 zł b) kolejne zlecenia w danym miesiącu kalendarzowym - 5,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe Opłata naliczana od wartości transakcji 0,20 % min. 2,00 zł 0,25 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł a) Wpłata gotówkowa na własny rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku ( nie dotyczy osób trzecich) b) Wpłata gotówkowa na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku dokonana przez osoby trzecie c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 500,00 zł (dziennie)* 0,20 % min. 2,00 zł 0,25 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 0,10% min. 5,00 zł c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 300,00 zł (dziennie)** 5. Wypłata g otówkowa z rachunku RB prowadzonego w banku (nie dotyczy osób trzecich) Opłata naliczana od wartości transakcji a) do zł 0,20 % min. 2,00 zł 0,25% min. 2,00 zł 0,30% min. 2,00 zł 0,30% min. 2,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,30 % dnia poprzedzającego wypłatę c) awizowane pow zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % d) nieawizowane pow. 50,000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 6. Wypłata gotówkowa z rachunku RB na rzecz osób trzecich: Opłata naliczana od wartości a) do zł transakcji 0,30 % min. 2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % dnia poprzedzającego wypłatę c) awizowane pow zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % d) nieawizowane pow zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 7. Zlecenia stałe, zmienne: a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych 7

8 b) realizacja zleceń stałych 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł Nie pobiera się opłaty za realizację zleceń stałych a rzecz Concordia, związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych ubezpieczeń oferowanych przy kartach płatniczych c) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o miesięcznie 10,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł stanie rachunku 9. Korzystanie z usługi SMS miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesiącu lub po każdej zmianie salda 12. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 14. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) zaświadczenie a) oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 16. Wydruk historii obrotów, sald na rachunku bankowym za każdy rozpoczęty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesiąc 17. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów podpisu/ zmiana danych osobowych: 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 18. Wydanie portfela do wrzutni czynność 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 19. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20. Realizacja polecenia zapłaty polecenie 21. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego wezwanie salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła wezwania maksymalnie dwukrotnie. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 22. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wykonania zlecenia zawiadomienie 23. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł czekowych wszystkich rodzajów rachunków zgłoszenie 24. Wystawienie nowej książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 25. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie Za każdą blokadę z dyspozycją klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 26. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do czynność obciążania rachunku klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł właściciela rachunku) 27. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 28. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy tytuł wykonawczy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł *) opłata obowiązuje do r. **) opłata obowiązuje od r. 8

9 IV. Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe, rachunek oszczędnościowy. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w dniu podpisania umowy Lokaty, wkłady oszczędnościowe Obowiązująca stawka Rachunek oszczędnościowy 2. Prowadzenie rachunku w placówce miesięcznie poprzez usługę ebank (dla klientów posiadających już usługę ebank) 3. Wpłata gotówkowa Bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku na rzecz posiadacza rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu wypłatę 10 zł (Za pierwszą wypłatę lub przelew w miesiącu kalendarzowym - ) Przelewy: za każdy przelew 5. a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł c) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 6. Wystawienie nowej książeczki wielowkładowej - xxx 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki wielowkładowej czynność 20,00 zł xxx 8. Umorzenie utraconej książeczki czynność 10,00 zł xxx 9. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów 5,00 zł 5,00 zł podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 10. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, stan oszczędności, ) zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 15,00 zł 15,00 zł c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 11. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z blokadę dyspozycją klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela 10,00 zł 10,00 zł rachunku) UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł lub po każdej zmianie salda 13. Sporządzenie kopii umowy, karty wzorów podpisu za każdy 5,00 zł 5,00 zł 14. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci dokument czynność 20,00 zł 20,00 zł 15. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 16. Zlecenia stałe, zmienne: czynność a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zleceń xxx 0,00 zł stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych xxx 10,00 zł c) realizacja zleceń zmiennych 10,00 zł 10,00 zł 17. Wydanie tokena jednorazowo, płacone w momencie wydania tokena xxx 100,00 zł 9

10 V.Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych. Pun kt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty BS erolnik BS efirmowe BS ekorporacyjne 1. Uruchomienie usługi ebank - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z ebank dla posiadaczy miesięcznie a) rachunków bieżących 10,00 zł b) rachunków pomocniczych 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe Opłata naliczana a) wpłaty gotówkowe na własny rachunek (nie dotyczy od wartości osób trzecich) transakcji 0,15 % min. 2,00 zł 0,15 % min 2,00 zł b) Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy 0,10% min. 0,15 % min. 0,15 % min 2,00 zł dokonana przez osoby trzecie 5,00 zł 2,00 zł c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 500,00 zł (dziennie)* c)opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 300,00 zł (dziennie)** 4. Wypłata gotówkowa z konta na rzecz posiadacza, pełnomocnika, osób trzecich Opłata naliczana od wartości a) do zł transakcji 0,15 % min. 0,15 % min. 5,00 zł 5,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 dnia 0,15 % 0,15 % poprzedzającego wypłatę c) awizowane powyżej zł i nieodebrane 0,30 % 0,30 % 0,30 % d) nieawizowane powyżej zł 0,30 % 0,30 % 0,30 % 5. Przelewy za każdy przelew a) w usłudze ebank na rachunek prowadzony w 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł banku (przelew wewnętrzny) b) w usłudze ebank na rachunek prowadzony w 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł innym banku c) złożone w formie papierowej w oddziale banku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (bez względu na rodzaj) d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) wycofanie na wniosek Klienta autoryzowanej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł transakcji f) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa: a) pierwsze zlecenie w miesiącu kalendarzowym - 10,00 zł b) kolejne zlecenia w danym miesiącu kalendarzowym - 5,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, zmienne, z datą przyszłą) a) w usłudze ebank a. realizacja przelewu zewnętrznego z datą przyszłą 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b. realizacja przelewu wewnętrznego z datą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł przyszłą c. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł 0,80 zł xxx d. założenie/modyfikacja zlecenia stałego e. odwołanie zlecenia stałego b) w oddziale banku a. realizacja zlecenia stałego/zmiennego (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b. założenie/modyfikacja zlecenia stałego/zmiennego c. odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej czynność a) w usłudze ebank b) w oddziale banku 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) udostępniony w usłudze ebank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10

11 c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł rzadziej d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesiącu lub po każdej zmianie salda 9. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Polecenie wypłaty za granicę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł dyspozycje 11. Opłata za użytkowanie tokena (Konto firmowe) a) wydanie pierwszego tokena - xxx b)opłata za korzystanie z tokena (opłata za usługę miesięcznie 3,00 zł 5,00 zł xxx elektroniczną) c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub czynność 100,00 zł 100,00 zł xxx uszkodzonego przez Klienta d) zastrzeżenie tokena Bez opłat Bez opłat xxx e) odblokowanie środków dostępu 10,00 zł 10,00 zł xxx opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta f) zwrot tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązanie umowy rachunku: 100,00 zł 100,00 zł xxx a. do 3 miesięcy od daty wydania tokena 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b. powyżej 3 miesiącach do 24 miesięcy od 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł daty wydania tokena* c. powyżej 24 miesięcy od daty wydania 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł tokena* 12 Udostępnienie autoryzacji transakcji smskodem jednorazowo, płacone w momencie udostępmnienia usługi xxx Wysłanie smskodu na żądanie klienta za kazdą 0.20 zł (wysłanie pierwszych 5-ci smskodów w danym miesiącu jest bezpłatne) 0.20 zł (wysłanie pierwszych 5-ci smskodów w danym miesiącu jest bezpłatne) 13. Opłata za użytkowanie karty chipowej kartę a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych xxx xxx b) wydanie kolejnej karty chipowej xxx xxx 200,00 zł c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub xxx xxx 200,00 zł uszkodzonej przez Klienta d) wznowienie karty chipowej xxx xxx 10,00 zł e) zastrzeżenie karty chipowej czynność xxx xxx f) nie zwrócenie karty chipowej w przypadku rezygnacji z usługi, wznowienia karty lub zmiany uprawnień xxx xxx 200,00 zł g) wygenerowanie i przesłanie nowego PIN-u do karty xxx xxx 5,00 zł chipowej h) zmiana użytkownika karty chipowej xxx xxx 10,00 zł 14. Opłata za czytnik do kart chipowych za każdy czytnik a) wydanie pierwszego czytnika xxx xxx b) wydanie kolejnego czytnika xxx xxx 200,00 zł c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta d) nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi 15. Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu np. nadanie uprawnień do wprowadzania dyspozycji dla osoby spoza karty wzorów podpisów uprawnienie xxx xxx xxx 200,00 zł xxx xxx 200,00 zł xxx xxx 50,00 zł 16. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł użytkownika) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 17. Zmiana uprawnień zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł rachunku 19. Korzystanie z usługi SMS Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 21. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 11

12 22. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) 35. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu *)opłata obowiązuje do r. **)opłata obowiązuje od r. zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 23. Wydruk historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 24. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 25. Wydanie portfela do wrzutni czynność 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 26. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 27. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 28. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła wezwania maksymalnie dwukrotnie. 29. Zawiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia wezwanie 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zawiadomienie 30. Wystawienie nowej książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 31. Zmiana parametrów do usługi SMS, np. zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 32. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z blokadę dyspozycją Klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym 33. Przesłanie środków dostępu do Klienta od każdej a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem przesyłki poleconym) b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł odbioru (listem poleconym) 34. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł za każdy tytuł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł wykonawczy VI. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) osób fizycznych korzystających z usługi ebank Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb Obowiązująca stawka pobierania opłaty BS estart BS eror, e BS eaktywni BS evip a Vista 1. Uruchomienie usługi ebank - 2. Abonament za korzystanie z ebank miesięcznie 100,00 zł 3. Wpłaty na konto Opłata opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 300,00 zł (dziennie)* naliczana od wartości transakcji 4. Wypłata gotówkowa z rachunku Opłata naliczana od wartości transakcji 5. Przelewy za każdy a) w usłudze ebank na rachunek prowadzony w przelew banku (przelew wewnętrzny) Bez opłat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 12

13 b) w usłudze ebank na rachunek prowadzony w 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł innym banku c) złożone w formie papierowej w oddziale 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł banku (bez względu na rodzaj) d)realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej1 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł mln.zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) wycofanie na wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł autoryzowanej transakcji f) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa 10,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z konta w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, zmienne, przelewy z data przyszłą) a)w usłudze ebank a. realizacja przelewu zewnętrznego z datą 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł przyszłą b. realizacja przelewu wewnętrznego z datą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł przyszłą c. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł d. założenie/modyfikacja zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł e. odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w oddziale banku a. realizacja zlecenia stałego/zmiennego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) b. założenie/modyfikacja zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł stałego/zmiennego c. odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej - a) w usłudze ebank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w oddziale banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) udostępniony w usłudze ebank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub rzadziej d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł w miesiącu lub po każdej zmianie salda 9. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Opłata za użytkowanie tokena a) wydanie tokena - b) opłata za korzystanie z tokena (opłata za miesięcznie 3,00 zł 2,00 zł 1,00 zł usługę elektroniczną) c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub za każdy token 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł uszkodzonego przez Klienta d) odblokowanie środków dostępu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 11. Udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji smskodem czynność Jednorazowo, płacone w momencie udostępmnienia usługi 13

14 Wysłanie smskodu na żądanie klienta za kazdą 0.20 zł (wysłanie pierwszych 5- ci smskodów w danym miesiącu jest bezpłatne) 0.20 zł (wysłanie pierwszych 5-ci smskodów w danym miesiącu jest bezpłatne) 12. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 13. Zmiana parametrów funkcjonowania usługi ebank 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 14. Korzystanie z usługi SMS Miesięczne 2,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,00 zł 15. Zmiana parametrów dla usługi SMS np. zmiana zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 16. Za wydanie książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 17. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł posiadacza rachunku na wypadek śmierci 18. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 19. Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o informacje z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o informacje powyżej roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 20. Wydruk historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 21. Ustanowienie pełnomocnictwa/zmiana karty wzorów podpisu/zmiana danych osobowych: Nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw 22. Wydanie portfela do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 23. Wydanie klucza do wrzutni czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 24. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł polecenie 25. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła wezwania maksymalnie dwukrotnie. wezwanie 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł 26. Zawiadomienie o uzasadnionej odmowie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wykonania zlecenia zawiadomienie 27. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z dyspozycją Klienta na rzecz: blokadę a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 28. Za przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku Klienta na rzecz: pełnomocnictwo a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 29. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 30. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł, pobierana jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rachunków xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 31. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem przesyłkę 10,00 zł 10,00 zł 14

15 odbioru (listem poleconym) b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 32. Opłata za administrowanie składkami polis PZU Życie zawartych w Banku Spółdzielczym w Jarocinie do dnia r.:, pobierana w dniu przekazywania składki do PZU Życie Polisy Typ P ,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł Polisy Typ P ,49 zł 3,49 zł 3,49 zł 3,49 zł *)opłata obowiązuje od r. Kredyty. VII. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku kredytowym (z wyłączeniem : - kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR - kredytów unijnych - kredytów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP - kredytu rewolwingowego) 1. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych 2. Kredyty na działalność gospodarczą 3. Kredyty dla rolnictwa do dnia uruchomienia kredytu od 1,00% do 5,00% od 1,00% do 3,00% od 1,00% do 3,00% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu odnawialnego w rachunku bankowym: 1) Kredyty odnawialne dla osób fizycznych w ROR 2) Kredyty odnawialne na działalność gospodarczą w RB 3) Kredyty odnawialne dla rolnictwa w RB 2. Za każdorazowe odnowienie limitu kredytu na kolejny okres 3. a) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego przyznanego w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR : 1) kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2) kredyt z częściową spłatą kapitału ( CSK ) b) Opłata za administrowanie kredytami udzielonymi z pomocą ARiMR ( opłata miesięczna naliczana od kwoty udzielonego kredytu): 1) kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2) kredyt z częściową spłatą kapitału ( CSK ) 4. Prowizja od kwoty kredytu unijnego SGB: 1) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku (zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej): a) dla rolników b) dla przedsiębiorców c) dla samorządów 2) prowizja przygotowawcza: a) dla rolników b) dla przedsiębiorców c) dla samorządów przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w dniu odnowienia limitu do dnia uruchomienia kredytu - pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej. - pierwsza opłata naliczana jest od 1 dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy kredytowej. w dniu złożenia wniosku przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00% 3,00% 3,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,02% 0,02% 0,10% kwoty wnioskowanego kredytu 0,30% kwoty wnioskowanego kredytu 0,00% 1,00% kwoty udzielonego kredytu 1,00% kwoty udzielonego kredytu ustalana indywidualnie 5. Prowizja jednorazowa od kwoty przyznanego kredytu w ramach linii Wiarygodny Partner przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00% 15

16 6. Prowizja jednorazowa od przyznanego kredytu w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP : 1) w zakresie agroturystyki 2) w zakresie wiejsko-gminnych szkół 3) w zakresie budowy dróg 4) w zakresie rozwoju infrastruktury 5) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 7. Prowizja od kredytu rewolwingowego: 1) od kwoty udzielonego kredytu 2) od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania umowy na kolejny okres - przed uruchomieniem kredytu - przed wydłużeniem terminu 1,50% 1,50% Prowizja od udzielonej przez Bank gwarancji / poręczenia : a) na okres do 6 m-cy b) na okres powyżej 6 m-cy 2.Opłata za zmianę warunków gwarancji/poręczenia 9. Opłata za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia ( z wyłączeniem : - kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR - kredytów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP) 1) do kwoty ,- zł włącznie 2) od kwoty powyżej ,- zł do ,- zł włącznie 3) od kwoty powyżej ,-zł do ,- zł włącznie 4) od kwoty powyżej ,-zł przed podpisaniem umowy gwarancji/poręczenia przed podpisaniem aneksu do umowy w dniu przyjęcia wniosku 1,50% kwoty gwarantowanej 3,00% kwoty gwarantowanej 1,50% kwoty gwarantowanej 1) 10,00 zł 2) 30,00 zł 3) 50,00 zł 4) 100,00 zł 10. Prowizja za: 1) zawarcie ugody bankowej 2) zmianę warunków umowy kredytowej w trakcie jej trwania na wniosek klienta kredytowego: a) od prolongaty polegającej na: - wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie, - zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodująca wydłużenia okresu spłaty określonego w umowie b) pozostałe do dnia zawarcia umowy ugody do dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zawarcia aneksu do umowy 0,50% kwoty zadłużenia (kapitału) 3,00% kwoty prolongowanej 100,00 zł 11. Prowizja za przekwalifikowanie kredytu przed zawarciem umowy o przekwalifikowaniu 3,00% od kwoty przekwalifikowanego kredytu 12. Opłata wysłanie ( do kredytobiorców i poręczycieli) wezwania do uregulowania zaległych należności ( Wezwania do zapłaty ) (do jednej raty/kredytu Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania ) przy najbliższej wpłacie należności przez dłużnika 6.60 zł Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kserokopii umowy kredytowej Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej ocenie zdolności kredytowej na pisemny wniosek klienta ( nie dotyczy konsumentów): 1) do kwoty kredytu ,- zł 2) powyżej zł przed wydaniem kopii przed wydaniem zaświadczenia 10,00 zł 200 zl 15. Opłata za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia: 1) o wysokości aktualnego zadłużenia 2) o historii zadłużenia przed wydaniem zaświadczenia 20,00 zł 30,00 zł 16. Opłata za sporządzenie oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego ( nie dotyczy kredytów konsumenckich) 17. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu w trakcie trwania umowy kredytowej przed wydaniem oświadczenia pobierana w dniu podpisania umowy 25,00 zł 1% przejmowanego długu (kapitału) 16

17 18. Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki pobierana w dniu wydania zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki 19. Przelewy za każdy przelew a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł c) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. Zł 20,00 zł 50,- zł b. w kwocie niższej niż1 mln zł 30,00 zł VIII. Karty. Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Karty debetowe Klient indywidualny Maestro MasterCard Paypass / Master Card Paypass młodzieżowa Obowiązująca stawka VISA VISA Electron Młodzież owa Visa Elektronp aywave Visa Elektron PayWave młodzieżo wa 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku kartę b) współposiadacza rachunku xxx xxx a) osoby wskazanej xxx xxx 2. Wydanie na wniosek 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł posiadacza/użytkownika nowej karty kartę 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: kartę 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie naliczana od wartości transakcji 1,50 zł* 2,00 zł* 1,50 zł* 3,00 zł* 2,00 zł* 2,00 zł** 2,50 zł** 2,00 zł** 2,50 zł** 2,50 zł** 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub wypłat gotówki na wniosek klienta zmianę 7. Opata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.7 a wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 2% min 5,00 zł 1,50 zł 2% min 5,00 zł d) w kasach innych banków, niewskazane 3,00 % 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 2% min 2% min w pkt.7 b min. 4,50 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł zł e)w bankomatach za granicą 3,00 % min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach cashback wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 10,00 zł 3,00 % min. 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł numer PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł numer PIN Zmiana PIN w bankomacie 11. a) sieci SGB zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b) innych niż wskazane w pkt. 11a) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. a) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: a) sieci SGB sprawdzenia b) b) innych niż wskazane w pkt. 12 a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł Klienta 14. Przesłanie ponownego zestawienia 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 17

18 transakcji na życzenie klienta zestawienie 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Przesłanie karty do klienta (na żądanie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł klienta) przesyłkę 17. Ekspresowe przesłanie karty lub PIN 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) przesyłkę 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 1% 1% *)opłata obowiązuje dla kart wydanych lub wznowionych do dnia r. (decyduje data podpisania umowy lub złożenia wniosku) **)opłata obowiązuje dla kart wydanych lub wznowionych po dniu r. (decyduje data podpisania umowy lub złożenia wniosku Karty debetowe Klient instytucjonalny Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty VISA Business Electron Obowiązująca stawka VISA Business Elektron PayWave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: kartę a) posiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł c) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce kartę a) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 3 zł 3 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wypłat gotówki na wniosek klienta 7. Opata za wypłatę gotówki : wypłatę, a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i pobierana w dniu zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w kasach banków SGB rozliczenia operacji 4,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.7 a Opłata naliczana 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł 2,00% min. 5,00 zł d) w kasach innych banków, niewskazane w pkt.7 b od wartości 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 10,00 zł e ) w bankomatach za granicą transakcji 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 10,00zł 8. Wypłata gotówki w ramach cashback wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0 zł 1.30 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy numer 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł PIN 11. Zmiana PIN w bankomacie zmianę a) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł b) innych niż wskazane w pkt. 11 a) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: c) a) sieci SGB sprawdzenia d) b) innych niż wskazane w pkt. 12 a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł życzenie klienta 15. Transakcje bezgotówkowe Przesłanie karty do klienta (na żądanie klienta) przesyłkę 3,50 zł 3.50 zł 3.50 zł 17 Ekspresowe przesłanie karty lub PIN przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% Bez opłat 18

19 Karty kredytowe typu charge dla klientów instytucjonalnych Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka MasterCard Business MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty dla: kartę a) posiadacza rachunku 60,00 zł 250,00 zł b) współposiadacza rachunku 60,00 zł 250,00 zł c) osoby wskazanej 60,00 zł 250,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: kartę a) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 60,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie karty kartę 60,00 zł 250,00 zł 4. Użytkowanie karty - 5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub zmianę 5,00 zł 5,00 zł wypłat gotówki na wniosek Klienta 6. Opata za wypłatę gotówki : Opłata naliczana od wartości a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych transakcji, pobierana w dniu 2,00 % 2,00 % Banków Spółdzielczych rozliczenia operacji b) w kasach banków SGB 2,00 % min. 4,50 zł 2,00 % min. 4,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.6 a 3,00 % min. 3,50 zł 3,00 % min. 3,50 zł d) w kasach innych banków, niewskazane w pkt6.b 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł e) w bankomatach za granicą 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 8. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach zmianę a) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł b) w innych niż wskazane w ust.9 a 7,00 zł 7,00 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 5,00 zł 5,00zł życzenie Klienta 12. Transakcje bezgotówkowe Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki dokonanych: a ) w kraju b ) za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonywanych w poprzednim cyklu 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 14. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 15. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju rozliczeniowym Naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 100,00 zł Po upływie terminu 60,00 zł 250,00 zł kartę równowartość w PLN 150 USD*),plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju kartę równowartość w PLN 95 USD*),plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w PLN 150 USD*),plus koszty operacyjne MasterCard równowartość w PLN 95 USD*),plus koszty operacyjne MasterCard Karty kredytowe klient indywidualny Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka MasterCard VISA MasterCard PayPass Gold 1. Wydanie karty: kartę a) głównej 55,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) dołączonej 55,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Wydanie na wniosek posiadacza/użytkownika nowej karty (w miejsce utraconej,duplikatu karty z PIN lub bez PIN) 3. Opłata roczna za użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł pobierana od drugiego roku użytkowania karty 55,00 zł 55,00 zł 150,00* 4. Wznowienie karty kartę 55,00 zł 55,00 zł xxx 5. Opłata za wypłatę gotówki, opłata naliczana naliczana od kwoty od wartości transakcji transakcji pobierana w 19

20 a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy dniu rozliczenia operacji 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego i zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł c) w bankomatach obcych 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł d) w kasach obcych 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł 3,00 % min. 6,00 zł e) za granicą 3,00 % min. 7,00 zł 3,00 % min. 7,00 zł 3,00 % min. 7,00 zł 6. Zmiana PIN w bankomacie zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 7. Opłata za wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 8. Zmiana limitu kredytowego - 9. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z 5,00 % min. 50,00 zł 5,00 % min. 50,00 zł 5,00 % min. 50,00 zł regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 11. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 12. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. 13. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 14. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji Za każdy monit/wezwanie xxx 1% xxx 15,00 zł* 15,00 zł* 6.60 zł 6.60 zł 6.60 zł kartę xxx xxx równowartość 148 EUR** kartę xxx xxx równowartość 95 EUR** * opłata naliczana po roku, uzależniona od kwoty dokonanych transakcji opłata nie jest pobierana jeśli w ciągu roku klient dokona transakcje bezgotówkowe na kwotę 24 tys. zł.opłata naliczana jest z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych), naliczana kartę. ** określana wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczania wypłaty. Punkt Wyszczególnienie czynności Karty przedpłacone klient indywidualny Tryb pobierania opłaty MasterCard 1. Wydanie karty i PIN kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 4. Użytkowanie karty - 5. Zmiana PIN w bankomacie zmianę a) sieci SGB 4,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt.5 a 7,00 zł 6. Opata za wypłatę gotówki : wypłatę, pobierana w a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych dniu rozliczania operacji Banków Spółdzielczych b) w kasach banków SGB 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt..6 a 1,30 zł d) w kasach innych banków, niewskazane w pkt.6 b Opłata naliczana od wartości 3% min. 4,50 zł e)w bankomatach za granicą transakcji 3% min. 4,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,58 zł 8. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji Karty przedpłacone - klient instytucjonalny Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca MasterCard 1. Wydanie karty i PIN kartę wg indywidualnych stawek 2. Zasilenie rachunku karty wg indywidualnych stawek 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków - SGB 6. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 20

21 Karta kredytowa dla klienta instytucjonalnego MasterCard Business WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) kartę 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i 75,00 zł wznowionej) 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej kartę zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN kartę 30,00 zł 5. Wznowienie karty - 75,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych naliczana od 4% min. 10,00 zł 2) w kasach banków SGB* ) wypłacanej kwoty, 4% min. 10,00 zł pobierana w dniu 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 rozliczenia operacji 4% min. 10,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 *) 4% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach zmianę 4,50 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN - Bez opłat 10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego przekroczenie 50,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% min. 50,00 zł kredytowych i umową 14. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do za każdy spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w monit/wezwanie umowie o kartę 20,00 zł 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta zestawienie 5,00 zł Ubezpieczenia kart Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązujaca Karta kredytowa MasterCard PayPass Gold Karta charge MasterCard Business Gold 1. Ubzpieczenie posiadacza/użytkownika karty - płatniczej: Ubezpieczenie kart dla klienta nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłacanej z bankomatu do kwoty zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty zł. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej do kwoty zł Concordia Travel Assistance koszty leczenia za granicą do kwoty EUR Uwaga:warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia 21

22 IX. Czynności związane z obsługą Bankomatu. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Wpłata gotówkowa na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy - ROR prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie 2. Wpłata gotówkowa na rachunek rozliczeniowy bieżący RB, Opłata naliczana od wartości 0,15 % nie mniej niż 2,00 zł RBR prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie (również w usłudze CUI, niezależnie od pakietu) transakcji 3. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku wpłatę 0,5 % min 3,00 zł X. Pozostałe. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Inne czynności nie objęte tabelą lub niestandardowe, czynność Opłata ustalana indywidualnie z skomplikowane transakcje klientem 2. Opłata za udzielenie przez Bank informacji komornikowi sądowemu informację* 20 zł + VAT 3. Potwierdzenie Cesji praw czynność 30,00 zł 4. Obsługa weksla: czynność a) przyjęcie do inkasa 20,00 zł b) przedstawienie do zapłaty 20,00 zł c) zgłoszenie protestu 20,00 zł + koszty protestu *W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie. XI. Rachunki bankowe nie będące w ofercie Banku Punkt Wyszczególnienie czynności Obowiązująca stawka Punkt Wyszczególnienie czynności Obowiąz Rodzaj rachunku BS Junior* BS Junior/ ująca Młodzieżowe Młodzieżowe stawka ebank* Warunki prowadzenia konta Pakiet dla osób do 18 roku życia, stałe wpływy 10,00 zł * Pakiet dla młodzieży pomiędzy 18 a 26 rokiem życia stałe wpływy 20,00 zł 1. Pakiet Junior - dla osób do 18 roku życia, stałe wpływy 10,00 zł 2. Pakiet Młodzieżowe - dla młodzieży pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, stałe wpływy 20,00 zł 1. Otwarcie konta 1. Uruchomienie usługi ebank (jednorazowo) 2. Prowadzenie konta (miesięcznie) 2. Abonament za korzystanie z ebank (miesięcznie) 3. Wpłaty na konto (przez właściciela 3. Opłata za użytkowanie tokena rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu; osoby trzecie) 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku (na rzecz posiadacza rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu, osób trzecich) a) wydanie pierwszego tokena b) wydanie kolejnego tokena c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta 100,00 zł 22

23 d) odblokowanie tokena 10,00 zł 5. Przelewy e) zwrot tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązanie umowy a) na rachunek prowadzony w banku rachunku po 3 miesiącach od daty (przelew wewnętrzny) wydania tokena b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł 3,00 zł 4. Wykonanie na wniosek Klienta 100,00 zł a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 6. Zlecenia stałe, zmienne: b) odblokowanie kanału dostępu 5,00 zł a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych (od każdego zrealizowanego zlecenia) c) realizacja zleceń zmiennych (od każdego zrealizowanego zlecenia) 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) Wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda c) odblokowanie indywidualnego hasła 10,00 zł 0,80 zł 0,80 zł d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe)-od każdej operacji a) w usłudze ebank a. realizacja przelewu 0,50 zł zewnętrznego z datą przyszłą b. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł c. założenie/modyfikacja zlecenia stałego 5,00 zł 5,00 zł 8. Sporządzenie odpisu/ksero: d. odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł a) wyciągu bankowego 5,00 zł 5,00 zł b) w Oddziale BS Jarocin b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł a. realizacja zlecenia 3,50 zł stałego/zmiennego (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł b. założenie/modyfikacja 0,00 zł zlecenia stałego/zmiennego 9. Telefoniczna informacja o saldzie 5,00 zł 5,00 zł c. odwołanie zlecenia 0,00 zł (miesięcznie) stałego/zmiennego 10. Korzystanie z serwisu SMS miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 6. Założenie/zerwanie lokaty terminowej 11. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. zmiana numeru telefonu 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł a) w usłudze ebank 0,00 zł 7. Przelew b) w Oddziale BS Jarocin 0,00 zł a) w usłudze ebank na rachunek 0,00 zł prowadzony w banku b) w usłudze ebank na rachunek 0,50 zł prowadzony w innym banku c) w usłudze ebank na rachunki ZUS, 0,50 zł US 12. Potwierdzenie Cesja praw 30,00 zł 30,00 zł d) złożone w formie papierowej w 3,00 zł czynność Oddziale Banku (bez względu na rodzaj) 13. Dyspozycja posiadacza rachunku na e) wycofanie na wniosek Klienta 5,00 zł wypadek śmierci przelewu wykonanego w usłudze ebank a) przyjęcie dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 8. Zmiany uprawnień ( zmianę) 10,00 zł b) zmiana i odwołanie dyspozycji 10,00 zł 10,00 zł 9. Wpłata na konto przez posiadacza i pełnomocnika zgodnie z kartą wzorów podpisów 14. Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa 10,00 zł 15. Wydruk historii obrotów, sald na 5,00 zł 5,00 zł rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 16. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) a) w oparciu o aktualny stan r ku 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 10. Wpłata gotówkowa na rachunek przez osoby trzecie 11. Wypłata gotówkowa z rachunku RB prowadzonego w banku, także na rzecz osób trzecich 15,00 zł 15,00 zł 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu: 30,00 zł 30,00 zł a) udostępniony w usłudze ebank Bez opłat b) odbiór wyciągu po każdej zmianie 5,00 zł 23

24 17. Zmiana karty wzorów podpisów/zmiana danych osobowych salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 13. Sporządzenie odpisu/ ksero wyciągu bankowego, każdego załącznika do wyciągu umowy, karty wzorów podpisu 18. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł z rachunku dłużnika 19. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła wezwania maksymalnie dwukrotnie zł 6.60 zł Korzystanie z serwisu SMS (miesięcznie) Zmiana parametrów dla usługi SMS np. zmiana numeru telefonu 20. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 16. Dyspozycja posiadacza rachunku na wypadek śmierci UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym a) przyjęcie dyspozycji 20,00 zł postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 21. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa b) zmiana i odwołanie dyspozycji 10,00 zł do obciążania rachunku klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego 17. Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. b) plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę innego podmiotu (opłata pobierana 20,00 zł 20,00 zł pośrednictwa 10,00 zł jest od właściciela rachunku) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 18. Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności ) a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł b) w oparciu o informacje z ostatnich 15,00 zł 12 miesięcy c) w oparciu o informacje powyżej 30,00 zł roku 19. Wydruk historii rachunku za każdy 5,00 zł rozpoczęty miesiąc 20. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 21. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 22. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła wezwania maksymalnie dwukrotnie. 1,00 zł 6.60 zł *dotyczy rachunków założonych w terminie do r. 23. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na rzecz: c) Banku Spółdzielczego w Jarocinie d) innego podmiotu 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 24. Za przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku Klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 20,00 zł 24

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo