Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie obowiązuje od: Część I - operacje kasowe r. pozostałe opłaty i prowizje r.

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie. 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) bank Bank Spółdzielczy w Jarocinie, 2) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (ebank) udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 3) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) do 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, abonamentu za korzystanie z ebanku, za udostępnienie usługi SMS oraz telefonicznej informacji o saldzie, 2) do 25 dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za użytkowanie tokena i użytkowanie karty z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Pakiety 1) BS Extra przeznaczone są dla organizacji społecznych, pożytku publicznego, fundacji i innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, 2) BS efirmowe przeznaczone są dla posiadaczy rachunków bieżących oraz rachunków a vista (SKO, PKZP) prowadzonych z jednoosobową reprezentacją, 3) BS ekorporacyjne przeznaczone są dla posiadaczy rachunków bieżących oraz rachunków a vista (SKO, PKZP z dwuosobową reprezentacją. 11. W przypadku wydania tokena do kilku rachunków, opłaty za korzystanie z tokena pobierane są w wysokości: a) gdy jednym z rachunków jest rachunek firmowy 2,00 zł, b) w pozostałych przypadkach - 1,00 zł. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. Tel. Fax

3 Zawartość I. Operacje kasowe... 4 II. Rachunki bankowe klienci indywidualni (ROR), a`vista... 5 III. Rachunki bankowe klienci instytucjonalni IV. Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe V. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych (usługa e-bank dla posiadaczy rachunków bieżących) VI. Czynności związane z obsługą Kont Prywatnych- i ROR korzystających z usług e- bank VII. Kredyty VIII. Karty IX. Czynności związane z obsługą Bankomatu X. Pozostałe XI. Rachunki bankowe nie będące w ofercie Banku

4 I. Operacje kasowe Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku (z wyjątkiem pkt. 2,3,4) a) do kwoty zł Za każdą wpłatę 3,00 zł b) powyżej kwoty zł Opłata naliczana od 0,6 % wartości transakcji 2. Wpłaty na cele charytatywne i cele użyteczności publicznej. Za każdą wpłatę 3. Wpłaty na konta techniczne Kart Kibica KKS Lech 4. Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za świadczone usługi: Za każdą wpłatę a) przez TP S.A./ Orange Polska S.A. 2,00 zł b) z tytułu abonamentu RTV 1,00 zł c) na PZU Życie (odbiorca PZU SA) 1,00 zł d) za gaz na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 1,00 zł siedzibą w Poznaniu, Zakład Gazowniczy Kalisz e) na rzecz KRUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 1,50 zł f) za energię elektryczną 1,00 zł g) za wywóz odpadów komunalnych (Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) h) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie (wpłaty z tytułu podatków i innych opłat lokalnych) 1,00 zł 1,00 zł i) Wpłata na rachunek ZUS 3,00 zł 5. Jednorazowe wypłaty z kont rozliczeniowych banku (z wyjątkiem środków przelanych z lokaty terminowej) Opłata naliczana od wartości transakcji 6. Sporządzenie odpisu dokumentu w przypadku, gdy: Za każdy dokument a) Klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 7. Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania 8. Za dokonanie/odwołanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone a) dokumentów Klienta Banku Spółdzielczego w Jarocinie ( Osoba będąca Klientem BS w Jarocinie to osoba, której Bank prowadzi rachunek bankowy lub kredytowy.) b) dokumentów osoby niebędącej Klientem Banku Spółdzielczego w Jarocinie Opłata naliczana od wartości transakcji Za każdy dokument 0,6 %, nie mniej niż 5,00 zł 1,0 % wartości wymiany, nie mniej niż 10,00 zł 0 zł 10 zł 4

5 II. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Rachunki bankowe klienci indywidualni (ROR), a`vista. Pkt. Wyszczególnienie czynności Obowiązująca stawka Rodzaj rachunku BS Start BS ROR BS Aktywni Warunki prowadzenia rachunku Tryb Pakiet dla Stałe wpływy Inne wpływy pobierania osób do 26 min.40,00 zł opłaty roku życia, z stałe wpływy wynagrodzenia 10,00 zł emerytura, renta, 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w dniu podpisania umowy BS VIP Stałe wpływy min ,00 zł Osoby fizyczne, SKO A`VISTA PKZP zasiłki.. 15,00 zł 2. Prowadzenie konta miesięcznie 100,00 zł 5,00 zł 3. Wpłaty na rachunek (przez właściciela rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu; osoby trzecie) 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku (na rzecz posiadacza rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu, osób trzecich) Opłata naliczana od wartości transakcji Opłata naliczana od wartości transakcji 5. Przelewy za każdy a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) przelew b) na rachunek prowadzony w innym banku c) przelew na konto techniczne Karty Kibica KKS Lech d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 0,3 % nie mniej niż 2,00 zł 0,3 % nie mniej niż 2,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa 10,00 zł 6. Zlecenia stałe, zmienne: a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie xxx xxx zleceń stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł xxx xxx Nie pobiera się opłaty za realizację zleceń stałych na rzecz Concordia, związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych ubezpieczeń oferowanych przy kartach płatniczych c) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł xxx xxx 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za każdy wyciąg a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) Wysłanie listem zwykłym częściej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda 8. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł xxx 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9. Uzyskanie na hasło telefonicznej miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł informacji o stanie rachunku 10. Korzystanie z usługi SMS miesięcznie 2,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 5

6 11. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zmiana numeru telefonu 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za każde 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł oszczędnościowej, czeków i blankietów czekowych wszystkich rodzajów rachunków zgłoszenie 13. Umorzenie utraconej książeczki xxx xxx Xxx xxx 10,00 zł 10,00 zł książeczkę 14. Wystawienie nowej a) książeczki oszczędnościowej książeczkę xxx xxx Xxx xxx xxx 10,00 zł b) książeczki czekowej lub blankietów czekowych 15. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na czynność wypadek śmierci 16. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 17. Potwierdzenie czeku 18. Przyjęcie czeku do inkasa 19. Wydruk historii obrotów, sald na za każdy rachunku bankowym rozpoczęty 20. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) 21. miesiąc za każde zaświadczeni e xxx xxx Xxx xxx xxx 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 8.00 zł xxx xxx Xxx xxx xxx 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 5,00 zł a) w oparciu o aktualny stan r ku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 22. Wydanie portfela do wrzutni 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł xxx xxx 23. Wydanie klucza do wrzutni czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł xxx xxx 24. Realizacja polecenia zapłaty za każde polecenie 25. Opłata za sporządzenie i wysłanie za każde Wezwania do zapłaty z powodu wezwanie powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. Wysokość opłat związanych z działaniami monitoringowo-windykacyjnymi w zakresie jednej umowy nie może przekroczyć kwoty 120 zł miesięcznie. 26. Zawiadomienie o uzasadnionej za każde odmowie wykonania zlecenia 27. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na rzecz: zawiadomienie blokadę 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 28. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku klienta na rzecz: za każde pełnomocnict a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie wo b) innego podmiotu (opłata pobierana 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł jest od właściciela rachunku) 29. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie, xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł xxx 6

7 pobierana jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rachunków 7

8 III. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Rachunki bankowe klienci instytucjonalni. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty BS Business BS Plus Obowiązująca stawka BS BS Standard Extra BS Rolnik 1. Otwarcie rachunku jednorazowo w 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł dniu podpisania umowy 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) Podstawowego 50,00 zł 25,00 zł 5,00 zł 0 zł 5,00 zł b) Pomocniczego (opłata nie pobierana dla rachunków organów administracji samorządowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 3. Przelewy za każdy przelew a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c) przelew na konto techniczne Karty Kibica 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł KKS Lech d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa: a) pierwsze zlecenie w miesiącu kalendarzowym - 10,00 zł b) kolejne zlecenia w danym miesiącu kalendarzowym - 5,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe Opłata naliczana od wartości transakcji 0,20 % min. 2,00 zł 0,25 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł a) Wpłata gotówkowa na własny rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku ( nie dotyczy osób trzecich) b) Wpłata gotówkowa na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w banku dokonana przez osoby trzecie c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 500,00 zł (dziennie) 5. Wypłata g otówkowa z rachunku RB prowadzonego w banku (nie dotyczy osób trzecich) Opłata naliczana od wartości transakcji 0,20 % min. 2,00 zł 2% max. 100 zł a) do zł 0,20 % min. 2,00 zł 0,25 % min. 2,00 zł 2% max. 100 zł 0,25% min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 2% max. 100 zł 0,30% min. 2,00 zł 0,30 % min. 2,00 zł 2% max. 100 zł 0,30% min. 2,00 zł 0,10% min. 5,00 zł 2% max. 100 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,30 % dnia poprzedzającego wypłatę c) awizowane pow zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % d) nieawizowane pow. 50,000 zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 6. Wypłata gotówkowa z rachunku RB na rzecz osób trzecich: Opłata naliczana od wartości a) do zł transakcji 0,30 % min. 2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł 0,30% min.2,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % dnia poprzedzającego wypłatę c) awizowane pow zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % d) nieawizowane pow zł 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 7. Zlecenia stałe, zmienne: a) przyjęcie/modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych b) realizacja zleceń stałych 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł Nie pobiera się opłaty za realizację zleceń stałych a rzecz Concordia, związanych z płatnością składek ubezpieczeniowych ubezpieczeń oferowanych przy kartach płatniczych c) realizacja zleceń zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 8. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o miesięcznie 10,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł stanie rachunku 9. Korzystanie z usługi SMS miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Zmiana parametrów dla usługi SMS, np. zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg 8

9 a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesiącu lub po każdej zmianie salda 12. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 14. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) za każde zaświadczenie a) oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 16. Wydruk historii obrotów, sald na rachunku bankowym za każdy rozpoczęty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesiąc 17. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów podpisu/ zmiana danych osobowych: 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 18. Wydanie portfela do wrzutni czynność 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 19. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20. Realizacja polecenia zapłaty za każde polecenie 21. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do za każde zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego wezwanie salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. Wysokość opłat związanych z działaniami monitoringowo-windykacyjnymi w zakresie jednej umowy nie może przekroczyć kwoty 120 zł miesięcznie. 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 22. Zawiadomienie o uzasadnionej odmowie za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wykonania zlecenia zawiadomienie 23. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów za każde 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł czekowych wszystkich rodzajów rachunków zgłoszenie 24. Wystawienie nowej książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 25. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie Za każdą blokadę z dyspozycją klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 26. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do czynność obciążania rachunku klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł właściciela rachunku) 27. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 28. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy tytuł wykonawczy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 9

10 IV. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe, rachunek oszczędnościowy. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka Lokaty, wkłady oszczędnościowe 1. Otwarcie rachunku -- rachunek oszczędnościowy 2. Prowadzenie rachunku Wpłata gotówkowa wpłatę Bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w banku na rzecz posiadacza rachunku, pełnomocnika zgodnie z kartą wzoru podpisu wypłatę Za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym - za kolejne wypłaty w miesiącu kalendarzowym - 10,00 zł Przelewy: za każdy przelew Za pierwszy przelew w 5. a) na rachunek prowadzony w banku (przelew miesiącu kalendarzowym wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł, za kolejne przelewy 10,00 zł c) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 6. Wystawienie nowej książeczki wielowkładowej - xxx 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki wielowkładowej czynność 20,00 zł xxx 8. Umorzenie utraconej książeczki czynność 10,00 zł xxx 9. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów 5,00 zł 5,00 zł podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 10. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, stan oszczędności, ) za każde zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 15,00 zł 15,00 zł c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 11. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z blokadę dyspozycją klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela 10,00 zł 10,00 zł rachunku) UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek b) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej c) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł lub po każdej zmianie salda 13. Sporządzenie kopii umowy, karty wzorów podpisu za każdy 5,00 zł 5,00 zł 14. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci 15. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy dokument czynność 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10

11 V. Czynności związane z obsługą Kont Firmowych i Korporacyjnych. Pun kt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty BS erolnik BS efirmowe BS ekorporacyjne 1. Uruchomienie usługi e-bank - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z e-bank dla posiadaczy miesięcznie a) rachunków bieżących 3,00 zł 5,00 zł 10,00 zł b) rachunków pomocniczych 5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe Opłata naliczana a) wpłaty gotówkowe na własny rachunek (nie dotyczy osób trzecich) b) Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy dokonana przez osoby trzecie c) opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w bilonie powyżej 500,00 zł (dziennie) od wartości transakcji 0,15 % min. 2,00 zł 0,15 % min 2,00 zł 0,10% min. 0,15 % min. 0,15 % min 2,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 2% max. 100 zł 2% max. 100 zł 2% max. 100 zł 4. Wypłata gotówkowa z konta na rzecz posiadacza, pełnomocnika, osób trzecich Opłata naliczana od wartości a) do zł transakcji 0,15 % min. 0,15 % min. 5,00 zł 5,00 zł b) pow zł awizowane do godz. 11:00 dnia 0,15 % 0,15 % poprzedzającego wypłatę c) awizowane powyżej zł i nieodebrane 0,30 % 0,30 % 0,30 % d) nieawizowane powyżej zł 0,30 % 0,30 % 0,30 % 5. Przelewy za każdy przelew a) w usłudze e-bank na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w usłudze e-bank na rachunek prowadzony w 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł innym banku c) złożone w formie papierowej w oddziale banku 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł (bez względu na rodzaj) d) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) wycofanie na wniosek Klienta autoryzowanej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł transakcji f) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa: a) pierwsze zlecenie w miesiącu kalendarzowym - 10,00 zł b) kolejne zlecenia w danym miesiącu kalendarzowym - 5,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe, zmienne, z datą przyszłą) a) w usłudze e-bank a. realizacja przelewu zewnętrznego z datą przyszłą 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b. realizacja przelewu wewnętrznego z datą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł przyszłą c. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł 0,80 zł xxx d. założenie/modyfikacja zlecenia stałego e. odwołanie zlecenia stałego b) w oddziale banku a. realizacja zlecenia stałego/zmiennego (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b. założenie/modyfikacja zlecenia stałego/zmiennego c. odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej czynność a) w usłudze e-bank b) w oddziale banku 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) udostępniony w usłudze ebank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł rzadziej d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł miesiącu lub po każdej zmianie salda 9. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 11

12 c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Polecenie wypłaty za granicę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł dyspozycje 11. Opłata za użytkowanie tokena (Konto firmowe) a) wydanie pierwszego tokena - xxx b) wydanie kolejnego tokena Miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł xxx lub lub jednorazowo, 100,00 zł 100,00 zł) płacone w momencie wydania tokena c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub czynność 100,00 zł 100,00 zł xxx uszkodzonego przez Klienta d) zastrzeżenie tokena Bez opłat Bez opłat xxx e) odblokowanie środków dostępu 10,00 zł 10,00 zł xxx opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta f) zwrot tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązanie umowy rachunku: 100,00 zł 100,00 zł xxx a. do 3 miesięcy od daty wydania tokena 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b. powyżej 3 miesiącach do 24 miesięcy od 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł daty wydania tokena* c. powyżej 24 miesięcy od daty wydania 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł tokena* 12. Opłata za użytkowanie karty chipowej kartę a) wydanie dwóch pierwszych kart chipowych xxx xxx b) wydanie kolejnej karty chipowej xxx xxx 200,00 zł c) wydanie karty chipowej w miejsce utraconej lub xxx xxx 200,00 zł uszkodzonej przez Klienta d) wznowienie karty chipowej xxx xxx 10,00 zł e) zastrzeżenie karty chipowej czynność xxx xxx f) nie zwrócenie karty chipowej w przypadku xxx xxx 200,00 zł rezygnacji z usługi, wznowienia karty lub zmiany uprawnień g) wygenerowanie i przesłanie nowego PIN-u do karty xxx xxx 5,00 zł chipowej h) zmiana użytkownika karty chipowej xxx xxx 10,00 zł 13. Opłata za czytnik do kart chipowych za każdy czytnik a) wydanie pierwszego czytnika xxx xxx b) wydanie kolejnego czytnika xxx xxx 200,00 zł c) wydanie czytnika w miejsce utraconego lub xxx xxx 200,00 zł uszkodzonego przez Klienta d) nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z xxx xxx 200,00 zł usługi 14. Wprowadzenie użytkownika bez prawa do podpisu np. nadanie uprawnień do wprowadzania dyspozycji dla osoby spoza karty wzorów podpisów za każde uprawnienie xxx xxx 50,00 zł 15. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł użytkownika) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 16. Zmiana uprawnień zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie Miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł rachunku 18. Korzystanie z usługi SMS Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 19. Potwierdzenie czeku 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 20. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 21. Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) za każde zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 22. Wydruk historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 23. Ustanowienie pełnomocnictwa/ zmiana karty wzorów podpisu/ zmiana danych osobowych: nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 12

13 24. Wydanie portfela do wrzutni czynność 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 25. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 26. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 27. Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. za każde wezwanie * prowizja nie obowiązuje w przypadku gdy została uiszczona wpłata 100,00 zł za kolejny token 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 28. Zawiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zlecenia zawiadomienie 29. Wystawienie nowej książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 30. Zmiana parametrów do usługi SMS, np. zmiana 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 31. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z blokadę dyspozycją Klienta na rzecz: a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karnoskarbowym, sądowym 32. Przesłanie środków dostępu do Klienta od każdej a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem przesyłki poleconym) b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł odbioru (listem poleconym) 33. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł spadkobiercy 34. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdy tytuł wykonawczy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 13

14 VI. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR) osób fizycznych korzystających z usługi e- bank. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb Obowiązująca stawka pobierania opłaty BS estart BS eror, e BS eaktywni BS evip a Vista 1. Uruchomienie usługi e-bank - 2. Abonament za korzystanie z e-bank miesięcznie 3,00 zł 100,00 zł 3. Wpłaty na konto Opłata Bez opłat naliczana od wartości transakcji 4. Wypłata gotówkowa z rachunku Opłata naliczana od wartości transakcji 5. Przelewy za każdy a) w usłudze e-bank na rachunek prowadzony przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w innym banku (przelew wewnętrzny) b) w usłudze e-bank na rachunek prowadzony 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł w innym banku c) złożone w formie papierowej w oddziale 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł banku (bez względu na rodzaj) d)realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej1 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł mln.zł b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł e) wycofanie na wniosek Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł autoryzowanej transakcji f) polecenie wypłaty za granicę Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SGB Banku S.A. plus opłata Banku Spółdzielczego w Jarocinie za usługę pośrednictwa 10,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z konta w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe, zmienne, przelewy z data przyszłą) a)w usłudze e-bank a. realizacja przelewu zewnętrznego z datą 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł przyszłą b. realizacja przelewu wewnętrznego z datą 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł przyszłą c. realizacja zlecenia stałego 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł d. założenie/modyfikacja zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł e. odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w oddziale banku a. realizacja zlecenia stałego/zmiennego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł (za wyjątkiem zleceń stałych na PZU Życie zgodnie z zawartą umową) b. założenie/modyfikacja zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł stałego/zmiennego c. odwołanie zlecenia stałego/zmiennego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej - a) w usłudze e-bank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) w oddziale banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu za każdy wyciąg a) udostępniony w usłudze ebank 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub raz w miesiącu w placówce prowadzącej rachunek c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub rzadziej d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł w miesiącu lub po każdej zmianie salda 9. Sporządzenie kopii: za każdy a) wyciągu bankowego dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 14

15 c) umowy, karty wzorów podpisu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 10. Opłata za użytkowanie tokena a) wydanie tokena - b) opata za korzystanie z tokena, nie pobierana miesięcznie 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł za pierwsze 48 miesięcy posiadania e-rachunku. c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub za każdy token 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł uszkodzonego przez Klienta d) odblokowanie środków dostępu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta czynność 11. Wykonanie na wniosek Klienta a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b) ponowne przesłanie identyfikatora ID 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (nazwy użytkownika) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 12. Zmiana parametrów funkcjonowania usługi e- zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bank 13. Korzystanie z usługi SMS miesięczne 2,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,00 zł 14. Zmiana parametrów dla usługi SMS np. zmiana zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł numeru telefonu 15. Za wydanie książeczki czekowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł książeczkę 16. Za przyjęcie/ zmianę i odwołanie dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł posiadacza rachunku na wypadek śmierci 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 18. Wydanie zaświadczeń o Kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku, brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) spadkobiercy za każde zaświadczenie a) w oparciu o aktualny stan rachunku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł b) w oparciu o informacje z ostatnich 12 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł miesięcy c) w oparciu o informacje powyżej roku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 19. Wydruk historii rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20. Ustanowienie pełnomocnictwa/zmiana karty wzorów podpisu/zmiana danych osobowych: Nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisu w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw 21. Wydanie portfela do wrzutni 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 22. Wydanie klucza do wrzutni czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 23. Realizacja polecenia zapłaty za każde 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł polecenie 24 Opłata za sporządzenie i wysłanie Wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku. Do jednej zaległości Bank wysyła maksymalnie dwa wezwania. Wysokość opłat związanych z działaniami monitoringowowindykacyjnymi w zakresie jednej umowy nie może przekroczyć kwoty 120 zł miesięcznie. za każde wezwanie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 25. Zawiadomienie o uzasadnionej odmowie za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wykonania zlecenia zawiadomienie 26. Dokonanie blokady środków na rachunku zgodnie z dyspozycją Klienta na rzecz: blokadę a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 27. Za przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku Klienta na rzecz: za każde pełnomocnictwo a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 28. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15

16 29. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie, pobierana jednokrotnie niezależnie od liczby posiadanych rachunków xxx 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 30. Przesłanie środków dostępu do Klienta a) drogą pocztową za potwierdzeniem przesyłkę odbioru (listem poleconym) b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 16

17 Kredyty. VII. Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu w rachunku kredytowym (z wyłączeniem : - kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR - kredytów unijnych - kredytów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP - kredytu rewolwingowego) 1. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych 2. Kredyty na działalność gospodarczą 3. Kredyty dla rolnictwa do dnia uruchomienia kredytu od 1,00% do 5,00% od 1,00% do 3,00% od 1,00% do 3,00% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu odnawialnego w rachunku bankowym: 1) Kredyty odnawialne dla osób fizycznych w ROR 2) Kredyty odnawialne na działalność gospodarczą w RB 3) Kredyty odnawialne dla rolnictwa w RB 2. Za każdorazowe odnowienie limitu kredytu na kolejny okres 3. a) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego przyznanego w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR : 1) kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2) kredyt z częściową spłatą kapitału ( CSK ) b) Opłata za administrowanie kredytami udzielonymi z pomocą ARiMR ( opłata miesięczna naliczana od kwoty udzielonego kredytu): 1) kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 2) kredyt z częściową spłatą kapitału ( CSK ) 4. Prowizja od kwoty kredytu unijnego SGB: 1) prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku (zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej): a) dla rolników b) dla przedsiębiorców c) dla samorządów 2) prowizja przygotowawcza: a) dla rolników b) dla przedsiębiorców c) dla samorządów przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy w dniu odnowienia limitu do dnia uruchomienia kredytu - pobierana wraz ze spłatą raty odsetkowej. - pierwsza opłata naliczana jest od 1 dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy kredytowej. w dniu złożenia wniosku przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00% 3,00% 3,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,02% 0,02% 0,10% kwoty wnioskowanego kredytu 0,30% kwoty wnioskowanego kredytu 0,00% 2,00% kwoty wnioskowanego kredytu 2,00% kwoty wnioskowanego kredytu ustalana indywidualnie 5. Prowizja jednorazowa od kwoty przyznanego kredytu w ramach linii Wiarygodny Partner przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00% 6. Prowizja jednorazowa od przyznanego kredytu w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP : 1) w zakresie agroturystyki 2) w zakresie wiejsko-gminnych szkół 3) w zakresie budowy dróg 4) w zakresie rozwoju infrastruktury 5) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 7. Prowizja od kredytu rewolwingowego: 1) od kwoty udzielonego kredytu 2) od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania umowy na kolejny okres - przed uruchomieniem kredytu - przed wydłużeniem terminu 1,50% 1,50% 17

18 8. 1. Prowizja od udzielonej przez Bank gwarancji / poręczenia : a) na okres do 6 m-cy b) na okres powyżej 6 m-cy 2.Opłata za zmianę warunków gwarancji/poręczenia 9. Opłata za przyjęcie wniosku kredytowego do rozpatrzenia ( z wyłączeniem : - kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenia Prezesa ARiMR - kredytów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Fundacji EFRWP) 1) do kwoty ,- zł włącznie 2) od kwoty powyżej ,- zł do ,- zł włącznie 3) od kwoty powyżej ,-zł do ,- zł włącznie 4) od kwoty powyżej ,-zł przed podpisaniem umowy gwarancji/poręczenia przed podpisaniem aneksu do umowy w dniu przyjęcia wniosku 1,50% kwoty gwarantowanej 3,00% kwoty gwarantowanej 1,50% kwoty gwarantowanej 1) 10,00 zł 2) 30,00 zł 3) 50,00 zł 4) 100,00 zł 10. Prowizja za: 1) zawarcie ugody bankowej 2) zmianę warunków umowy kredytowej w trakcie jej trwania na wniosek klienta kredytowego: a) od prolongaty polegającej na: - wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie, - zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodująca wydłużenia okresu spłaty określonego w umowie b) pozostałe do dnia zawarcia umowy ugody do dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zawarcia aneksu do umowy 0,50% kwoty zadłużenia (kapitału) 3,00% kwoty prolongowanej 100,00 zł 11. Prowizja za przekwalifikowanie kredytu przed zawarciem umowy o przekwalifikowaniu 3,00% od kwoty przekwalifikowanego kredytu 12. Opłata za każde wysłanie ( do kredytobiorców i poręczycieli) wezwania do uregulowania zaległych należności ( Wezwania do zapłaty ) (do jednej raty/kredytu Bank wysyła maksymalnie 2 wezwania ) przy najbliższej wpłacie należności przez dłużnika 20,00 zł 13. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kserokopii umowy kredytowej Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej ocenie zdolności kredytowej na 14. pisemny wniosek klienta ( nie dotyczy konsumentów): 1) do kwoty kredytu ,- zł 2) powyżej zł przed wydaniem kopii przed wydaniem zaświadczenia 10,00 zł 100 zł 200 zl 15. Opłata za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia: 1) o wysokości aktualnego zadłużenia 2) o historii zadłużenia przed wydaniem zaświadczenia 20,00 zł 30,00 zł 16. Opłata za sporządzenie oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego ( nie dotyczy kredytów konsumenckich) 17. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu w trakcie trwania umowy kredytowej 18. Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki przed wydaniem oświadczenia pobierana w dniu podpisania umowy pobierana w dniu wydania zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki 19. Przelewy za każdy przelew 25,00 zł 1% przejmowanego długu (kapitału) a) na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) b) na rachunek prowadzony w innym banku 3,00 zł c) realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET a. w kwocie wyższej lub równej 20,00 zł 1 mln. zł b. w kwocie niższej niż1 mln zł 30,00 zł 50,- zł 18

19 VIII. Karty. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Karty debetowe Klient indywidualny Maestro MasterCard Paypass / Master Card Paypass młodzieżowa Obowiązująca stawka VISA VISA Electron Młodzież owa Visa Elektronp aywave * Visa Elektron PayWave młodzieżo wa* 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza rachunku kartę b) współposiadacza rachunku xxx xxx a) osoby wskazanej xxx xxx 2. Wydanie na wniosek 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł posiadacza/użytkownika nowej karty kartę 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: kartę 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 2,00 zł 1,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł lub wypłat gotówki na wniosek klienta zmianę 7. Opata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w kasach banków SGB c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.7 a wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,50 zł 2% min 5,00 zł 1,50 zł 2% min 5,00 zł d) w kasach innych banków, niewskazane 3,00 % 3,00 % min. 3,00 % min. 3,00 % min. 2% min 2% min w pkt.7 b min. 4,50 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł naliczana od wartości transakcji zł e)w bankomatach za granicą 3,00 % min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach cashback wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 4,50 zł 3,00 % min. 10,00 zł 3,00 % min. 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł numer PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł numer PIN Zmiana PIN w bankomacie 11. a) sieci SGB zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b) innych niż wskazane w pkt. 11a) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12. a) Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: a) sieci SGB sprawdzenia b) b) innych niż wskazane w pkt. 12 a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Klienta 14. Przesłanie ponownego zestawienia za każde 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł transakcji na życzenie klienta zestawienie 15. Transakcje bezgotówkowe 16. Ekspresowe przesłanie karty lub PIN 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) przesyłkę 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 1% 1% 19

20 Karty debetowe Klient instytucjonalny Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka VISA Business Electron VISA Business Elektron PayWave 1. Wydanie karty dla: kartę a) posiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł b) współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł c) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce kartę a) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: kartę 20,00 zł 20,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie 1,50 zł 3 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł gotówki na wniosek klienta 7. Opata za wypłatę gotówki : wypłatę, a) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych pobierana w dniu Banków Spółdzielczych rozliczenia operacji b) w kasach banków SGB 4,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.7 a 3,00% min. 3,50 zł 2,00% min. 5,00 zł d) w kasach innych banków, niewskazane w pkt.7 b 3,00 % min. 3,00 % min. Opłata naliczana od 4,50 zł 10,00 zł e ) w bankomatach za granicą wartości transakcji 3,00 % min. 3,00 % min. 4,50 zł 10,00zł 8. Wypłata gotówki w ramach cashback wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł 10. Wydanie nowego numeru PIN-u za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 11. Zmiana PIN w bankomacie zmianę a) sieci SGB 4,50 zł 6,00 zł b) innych niż wskazane w pkt. 11 a) 7,00 zł 7,00 zł 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: c) a) sieci SGB sprawdzenia d) b) innych niż wskazane w pkt. 12 a) 1,00 zł 1,00 zł 13. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł życzenie klienta 15. Transakcje bezgotówkowe - 16 Ekspresowe przesłanie karty lub PIN przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 18. Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 20

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo