BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS"

Transkrypt

1 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów instytucjonalnych (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna, karty płatnicze) Termin pobrania BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Stawka obowiązująca BUSINESS EXTRA AGRO START AGRO BUSINESS. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (podstawowy, pomocniczy) ) 8) 2) 0,00 zł 2) 8,00 zł ) 2). Wpłata gotówkowa na rachunek 0,% nie mniej niż 2,50 zł, a w Punktach Kasowych 0,% nie mniej niż 2,20 zł. Wypłata gotówkowa z rachunku 0,% nie mniej niż,00 zł 0,2% nie mniej niż 2,50 zł, a w Punktach Kasowych 0,% nie mniej niż 2,20 zł 0,2% nie mniej niż,00 zł 0,% nie mniej niż 2,50 zł, a w Punktach Kasowych 0,% nie mniej niż 2,20 zł ) 0,% nie mniej niż 2,50 zł, a w Punktach Kasowych 0,% nie mniej niż 2,20 zł 5. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika 5) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6. Przelewy: ) na rachunki prowadzone w PBS 2) złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju ) złożone elektronicznie poprzez kanał www Internet Banking na rachunki w innych bankach w kraju 8),00 zł,00 zł,00 zł 0,80zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 7. Zlecenia stałe: ) złożone w banku: a) przyjęcie zlecenia stałego b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w PBS c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku w kraju papierowo d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) zlecenia stałego 2) złożone elektronicznie poprzez kanał www Internet Banking: a) przyjęcie zlecenia stałego b) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w PBS 2,50 zł,00 zł 2,50 zł 2,50 zł

2 c) realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku w kraju 8) d) odwołanie lub modyfikacja (terminu, kwoty, adresata) zlecenia stałego Uwaga: - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew - opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 8. Polecenie zapłaty: ) złożenie polecenia wykonania polecenia zapłaty 2) realizacja każdej operacji polecenia zapłaty (opłata pobierana z rachunku klienta) ) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja polecenia zapłaty,50 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,50 zł,00 zł,00 zł,50 zł,00 zł,00 zł 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: ) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (za każdą przesyłkę) 6) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta Sporządzenie: 0. ) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu ) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy klient: a) określi datę dokonania operacji b) nie określi daty operacji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 2. Zmiana karty wzorów podpisów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł. Likwidacja rachunku: 7) ) w ciągu 0 dni od jego otwarcia 2) w pozostałych przypadkach. Usługa płatności masowych: według indywidualnej umowy z klientem ) 2) ) ) 5) 6) 7) 8) według indywidualnej umowy z klientem według indywidualnej umowy z klientem - - Prowizji nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank Dla klientów, którzy nie posiadali rachunku rozliczeniowego w PBS Wągrowiec w okresie ostatnich 2 miesięcy opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 6 miesięcy od założenia rachunku Dla klientów, którzy nie posiadali rachunku rozliczeniowego w PBS Wągrowiec w okresie ostatnich 2 miesięcy opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 6 miesięcy od założenia rachunku, a dla klientów którzy posiadają DECYZJĘ o przyznaniu pomocy finansowej z tytułu Ułatwiania startu młodym rolnikom opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 2 miesięcy od założenia rachunku Dla klientów którzy posiadają DECYZJĘ o przyznaniu pomocy finansowej z tytułu Ułatwiania startu młodym rolnikom Wpłata gotówkowa na rachunek przez okres 2 miesięcy wynosi 0,00 zł Jeżeli odwołuje się jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata Opłaty nie pobiera się za każdą pierwszą przesyłkę w miesiącu Opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank Opłaty nie pobiera się w okresie 2 miesięcy od daty założenia rachunku od klientów nowych, którzy nie posiadali rachunku rozliczeniowego w PBS w okresie ostatnich 2 miesięcy. Dotyczy rachunków Business Standard założonych w okresie od do

3 Rozdział 2. Obsługa rachunków lokat terminowych. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. Wypłata środków z rachunku lokaty terminowej. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego 5. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: ) prowadzony w PBS 2) prowadzony w innych bankach w kraju 6. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 7. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 8. Sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie klienta ) Jeżeli odwołuje się jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata Rozdział. Waluty wymienialne 0,00 zł Skup i sprzedaż wartości dewizowych. Skup i sprzedaż walut obcych 2. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów banku. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia zapłaty 00,00 zł. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT): ) przekazy do euro 2) przekazy przekraczające euro 0,00 zł 6 5. Eurotransfer realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT,,80 zł spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztów SHA 6. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) 00,00 zł dodatkowa opłata do ust. i 5 7. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju + koszty banków pośredniczących 8. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): ) przekazy do równowartości euro 2) przekazy przekraczające równowartość euro Uwaga: równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 0,00 zł 0. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym, na poczet realizacji polecenia wypłaty (przekazu) za granicę 0,00 zł 60,00 zł Rachunki walutowe. Otwarcie rachunku

4 2. Prowadzenie rachunku: ) bieżącego ) 2) lokaty terminowej. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty): ) rachunek bieżący 2) rachunek lokaty terminowej. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000,00 euro) Uwaga: w przypadku obliczania prowizji metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji 2) 0,50% nie mniej niż 0,0% 5. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 6. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: ) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego c) sporządzenie częściej niż raz w miesiącu i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (za każdą przesyłkę) ) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 8. Sporządzenie: ) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu ) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy klient: a) określi datę dokonania operacji b) nie określi daty operacji 0,00 zł 9. Zmiana karty wzorów podpisów 0,00 zł 0. Likwidacja rachunku: ) bieżącego: 5) ) 2) ) ) 5) a) w ciągu 0 dni od jego otwarcia b) w pozostałych przypadkach 2) lokaty terminowej Prowizji nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank Dla klientów, którzy nie posiadali rachunku walutowego w PBS Wągrowiec w okresie ostatnich 2 miesięcy opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 6 miesięcy od założenia rachunku Jeżeli odwołuje się jednego pełnomocnika i jednocześnie ustanawia innego pełnomocnika, traktowane jest jako zmiana, pobierana jest jedna opłata Opłaty nie pobiera się za każdą pierwszą przesyłkę w miesiącu Opłaty nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank Rozdział. Usługi bankowości elektronicznej Serwis SMS. Abonament miesięczny (w cenie abonamentu 0 SMS-ów),00 zł 2. Opłata za każdy kolejny SMS 0,0 zł. Zmiana numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje,00 zł Internet Banking. Udostępnienie usługi, wydanie identyfikatora i haseł 2. Potwierdzenie w formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu. Opłata za przekazywanie haseł SMS do autoryzacji dyspozycji: ) opłata miesięczna (w cenie 20 haseł SMS)

5 2) opłata za każde kolejne hasło SMS 0,0 zł. Opłata za listę haseł jednorazowych: ) wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych 2) wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych,00 zł 5. Zablokowanie i odblokowanie systemu Internet Banking dla Firm. Udostępnienie usługi, wydanie identyfikatora i hasła dostępu 2. Korzystanie z usługi 2. Potwierdzeniem formie papierowej dokonanej transakcji za pośrednictwem Internet Bankingu dla Firm (IBF). Wydanie czytników kart: ) pierwszych dwóch 2) kolejnych 5. Wydanie kart mikroprocesorowych: ) pierwszych dwóch 2) kolejnych /szt. 80,00 zł/szt. 6. Zablokowanie i odblokowanie systemu 7. Instalacja oprogramowania IBF przez pracownika banku na komputerze klienta 50,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe). Wydanie karty dla: ) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku ) osoby wskazanej Visa Business Electron MasterCard Business Paypass 5 Visa Business Electron paywave 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej. Wznowienie karty. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty,50 zł,00 zł 6. Zmiana limitów karty na wniosek klienta 7. Opłata za wypłatę gotówki: ) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB ) w bankomatach innych niż wskazane w pkt ) w kasach innych niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą 6) w ramach usługi cash back,50 zł % min.,50 zł % min.,50 zł % min.,50 zł 0,60 zł,50 zł % min.,50 zł % min.,50 zł % min.,50 zł,0 zł,50 zł 2% min. % min. 0,00 zł % min. 0,00 zł 8. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN,50 zł,50 zł,50 zł 9. Przesłanie do klienta nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0. Zmiana PIN w bankomatach: ) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 6. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: ) banków SGB,50 zł 7,00 zł,50 zł 7,00 zł 6,00 zł 7,00 zł

6 2) innych, niż wskazane w pkt,00 zł,00 zł,00 zł. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta,00 zł,00 zł,00 zł 2. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta. Expresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu dni roboczych). Transakcje bezgotówkowe 5. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro % % Rozdział 6. Ubezpieczenia posiadaczy/użytkowników kart płatniczych Wyszczególnienie czynności Termin pobierania Stawka obowiązująca Karty debetowe Visa Business Electron/ MasterCard Business Paypass Visa Business Electron paywave. Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): ) Wariant Classic (do kwoty.500 zł) 2) Wariant Gold (do kwoty.000 zł) Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik,5 zł 2,55 zł,5 zł 2,55 zł 2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik: ) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) 2) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik,05 zł 2,95 zł,05 zł 2,95 zł. Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik: ) Wariant Classic 2) Wariant Gold Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik 2,70 zł,75 zł 2,70 zł,75 zł. Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Assistance: Uwaga: Warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta oraz Szczególnych warunkach ubezpieczenia Concordia Visa Assistance ) Ubezpieczenie obowiązuje do końca terminu ważności kart wydanych przed r. - ) 6

7 Rozdział 7. Pozostałe opłaty. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju, 0,50% nie mniej niż,00 zł, a w Punktach Kasowych 0,50% nie mniej niż 2,70 zł za wyjątkiem: ) wpłaty na działalność pożytku publicznego 2) wpłaty na rachunki karty Kibica SGB - KKS Lech Poznań ) wpłaty na Gminę Wągrowiec z tytułu podatku od nieruchomości i podatku gruntowego 2. Wypłaty gotówkowe różne zlecone do wypłaty 0,50% nie mniej niż. Prowadzenie rachunków przeznaczonych do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych EKSTRA ZUS (pozostałe opłaty zgodne z taryfą dla konta BUSINESS STANDARD). Przelewy złożone papierowo przez Urzędy Miasta i Gminy oraz pozostałe jednostki budżetu terenowego na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju 5. Otwarcie i prowadzenie rachunku na potrzeby Sektora Programu Operacyjnego (dotacje ze środków unijnych) 6. Utargi nocne do wrzutni oraz od wpłat gotówkowych w formie zamkniętej bez przeliczania gotówki dla klientów Oddziału Gołańcz korzystających wcześniej tj. do listopada 2008 r. z usługi utargi nocne do wrzutni 0,0% 7. Obsługa rachunków: ) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego i wysokości salda 2) udzielenie pisemnej informacji o funkcjonowaniu rachunku, saldzie, obrotach - opinia ) wydanie na życzenie klienta duplikatu umowy rachunku za każdą rozpoczętą stronę ) wydanie książeczki czekowej 8. Przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy: ) przyjęcie depozytu do przechowania 2) przechowywanie depozytu (opłata miesięczna) 9. Inne czynności i usługi bankowe ) za zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług ofert Banku 2) za zastrzeżenie dokumentu osoby innej, niż wskazana w pkt ) 2 0,00 zł 50,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT 0,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT 0,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT 0,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT Rozdział 8. Postanowienia ogólne. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów instytucjonalnych (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna, karty płatnicze)". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: ) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 2) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, ) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem, lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych.. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są (termin pobierania) - legenda: ) - jednorazowo w momencie wykonywania czynności, 2) 2 - miesięcznie z góry, do 0-go każdego miesiąca, ) - ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, ) - w dniu rozliczenia operacji. 9. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: ) BUSINESS STANDARD - dla klientów instytucjonalnych, 7

8 2) BUSINESS PLUS - dla klientów instytucjonalnych, ) BUSINESS EXTRA dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, ) AGRO START - dla rolników indywidualnych do ukończenia 0 roku życia, 5) AGRO BUSINESS dla rolników indywidualnych. 0. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 2. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.. Taryfa obowiązuje od dnia r. 8

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo