Microsoft Office Outlook 2007 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 PL. wersja 1.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Office Outlook 2007 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 PL. wersja 1."

Transkrypt

1 Microsoft Office Outlook 2007 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 PL wersja 1.1

2 Spis treści 1. WSTĘP KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UśYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU KONFIGURACJA W CELU UśYCIA PROTOKOŁU LDAP KONFIGURACJA STACJI ROBOCZEJ KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z KARTY INSTALACJA CERTYFIKATÓW INNYCH OSÓB USUWANIE WŁASNEGO CERTYFIKATU USUWANIE CERTYFIKATU INNEJ OSOBY WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA WŁASNEGO CERTYFIKATU PODPISYWANIE I/LUB SZYFROWANIE POJEDYNCZYCH WIADOMOŚCI PODPISYWANIE I/LUB SZYFROWANIE WIADOMOŚCI PODPISYWANIE WIADOMOŚCI PRZY UśYCIU CERTYFIKATU WŁASNEGO Z KARTY AUTOMATYCZNE PODPISYWANIE I/LUB SZYFROWANIE WYSYŁANYCH WIADOMOŚCI ODBIERANIE WIADOMOŚCI PODPISANYCH I/LUB ZASZYFROWANYCH SPIS RYSUNKÓW

3 1. Wstęp Microsoft Office Outlook 2007 to program, który słuŝy do obsługi poczty elektronicznej. UmoŜliwia elektroniczne podpisywanie oraz szyfrowanie wysyłanych wiadomości dzięki wykorzystaniu certyfikatów w standardzie X.509 v.3, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych. Microsoft Office Outlook 2007 nie jest dostarczany wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Do jego instalacji konieczny jest pakiet biurowy Microsoft Office 2007, w którego skład wchodzi opisywany program. Niektóre funkcje programu opierają się jednak na rozwiązaniach systemowych. NaleŜy zatem wiedzieć, Ŝe część rozwiązań programu opisanych w niniejszej instrukcji wynika po prostu z cech systemu operacyjnego, a nie programu Microsoft Office Outlook Dotyczy to np. magazynu certyfikatów osobistych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, Ŝe mechanizmy te równieŝ są wykorzystywane w opisywanym oprogramowaniu i bez nich jego działanie nie byłoby moŝliwe, opisano je jako funkcje programu pocztowego Microsoft Office Outlook Niniejsza instrukcja opisuje jak wykorzystywać certyfikaty niekwalifikowane w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2007 i zakłada, Ŝe uŝytkownik programu Microsoft Office Outlook 2007 ma własny certyfikat wraz z kluczem prywatnym (w instrukcji nazywany równieŝ certyfikatem osobistym). 2. Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu uŝycia własnego certyfikatu Do korzystania z moŝliwości elektronicznego podpisywania wysyłanych wiadomości oraz odbierania i wysyłania zaszyfrowanej korespondencji elektronicznej, konieczne jest posiadanie własnego certyfikatu oraz odpowiednio skonfigurowanego konta pocztowego, przypisanego do tego certyfikatu. JeŜeli juŝ posiadamy własny certyfikat, trzeba przystąpić do skonfigurowania konta pocztowego. W tym celu naleŝy wybrać w menu programu Outlook 2007 pozycję Narzędzia, a następnie Opcje. Rysunek 1: Menu Narzędzia -> Centrum zaufania, MS Outlook 2007 W nowo otwartym oknie Centrum zaufania wybieramy zakładkę Zabezpieczenia poczty . Microsoft Outlook Express 2007 PL 3

4 Rysunek 2: Okno Centrum zaufania, zakładka Zabezpieczenia poczty , wybór ustawień W części okna Zaszyfrowana wiadomość wybieramy Ustawienia. Pojawi się okno Zmienianie ustawienia zabezpieczeń. Rysunek 3: Okno zmiany ustawień zabezpieczeń Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu uŝycia własnego certyfikatu 4

5 Wpisujemy własną nazwę w polu Nazwa ustawień zabezpieczeń, a następnie zaznaczamy opcję Domyślne ustawienie zabezpieczeń dla tego formatu wiadomości kryptograficznej oraz opcję Domyślne ustawienie zabezpieczeń dla wszystkich wiadomości kryptograficznych. W części okna Certyfikaty i algorytmy wybieramy certyfikat, który będzie uŝywany do elektronicznego podpisywania wysyłanych wiadomości. Naciskamy przycisk Wybierz znajdujący się po prawej stronie pola Certyfikat podpisujący. Potem w oknie Wybieranie certyfikatu zaznaczamy certyfikat. Rysunek 4: Wybór certyfikatu do podpisywania Wybór potwierdzamy przyciskiem OK. Wybrany certyfikat pokaŝe się w oknie, jak na rysunku 4. Następnie określamy Algorytm mieszania. Domyślnie wybrany jest algorytm SHA1, jednak zaawansowani uŝytkownicy mogą wybrać z listy inny algorytm. Rysunek 5: Wybór algorytmu do podpisywania z listy rozwijalnej Następnie naleŝy określić Certyfikat szyfrowania. Dokonujemy tego, postępując tak, jak w przypadku definiowania certyfikatu podpisywania. Naciskamy przycisk Wybierz, znajdujący się po prawej stronie pola Certyfikat szyfrowania (Rys. 4). Pojawi się okno wyboru certyfikatu. Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu uŝycia własnego certyfikatu 5

6 Rysunek 6: Wybór certyfikatu do szyfrowania Do szyfrowania moŝna uŝyć tego samego certyfikatu, który został wybrany do podpisywania, jednak naleŝy podkreślić, Ŝe dla zwiększenia bezpieczeństwa do szyfrowania powinniśmy uŝyć innego certyfikatu, niŝ do podpisywania. Zaznaczmy certyfikat, który chcemy dołączać do elektronicznie podpisanych wiadomości, co umoŝliwi innym osobom wysyłanie nam zaszyfrowanej poczty. Po zaznaczeniu certyfikatu, naciskamy OK. Następnie powracamy do okna Zmienianie ustawienia zabezpieczeń. W polu Algorytm szyfrowania moŝemy wybrać odpowiedni algorytm (Rys. 7). Program domyślnie proponuje algorytm 3DES, jednak zaawansowani uŝytkownicy mogą wybrać z rozwijalnej listy inny algorytm. Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu uŝycia własnego certyfikatu 6

7 Rysunek 7: Wybór algorytmu do szyfrowania z listy rozwijalnej Potem określamy, czy program ma automatycznie wysyłać określone przez nas wcześniej certyfikaty razem z podpisanymi wiadomościami. JeŜeli chcemy, aby ta funkcja była włączona, na dole okna zaznaczamy Wyślij te certyfikaty z podpisanymi wiadomościami. Rysunek 8: Zaznaczenie opcji wysyłania certyfikatów z podpisanymi wiadomościami 1. W celu potwierdzenia zmian, w oknie Zmienianie ustawienia zabezpieczeń, wciskamy przycisk OK. Konto pocztowe jest juŝ skonfigurowane w celu uŝywania własnego certyfikatu. Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja skrzynki pocztowej w celu uŝycia własnego certyfikatu 7

8 3. Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP Program pocztowy Outlook 2007 umoŝliwia konfigurację konta w taki sposób, aby korzystać z protokołu LDAP. Protokół ten pozwala na dostęp do usług katalogowych, które grupowane są na serwerze w strukturze przypominającej drzewo, co znacznie ułatwia wyszukiwanie danych. Przedstawiona poniŝej konfiguracja pokazuje jednocześnie uŝycie certyfikatu niekwalifikowanego z karty Konfiguracja stacji roboczej Konfiguracja niezbędnych komponentów została opisana w poniŝszym paragrafie. Na stacji roboczej naleŝy zainstalować: 1. aplikację procertum CardManager (oprogramowanie przeznaczone do zarządzania profilami certyfikatów zainstalowanych na karcie kryptograficznej); 2. sterowniki do dostarczonych czytników USB/PCMCIA (sterowniki wymagane do prawidłowej pracy urządzeń); 3. program pocztowy Outlook 2007; Po zalogowaniu się na profil uŝytkownika w aplikacji procertum CardMenager, naleŝy: a) prawidłowo zainstalować sterowniki do czytników kart kryptograficznych, b) podłączyć czytnik interfejsu USB/PCMCIA, c) umieścić kartę w czytniku; nastąpi wtedy automatyczna rejestracja certyfikatu w magazynach Windows. W innym przypadku naleŝy dokonać ręcznej rejestracji (sposób postępowania znajduje się w dokumentacji programu procertum CardManager). Rysunek 9: Okno aplikacji procertum CardManager profil zwykły Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP 8

9 3.2. Konfiguracja skrzynki pocztowej W kolejnym kroku naleŝy uruchomić program MS Outlook W przypadku pierwszego uruchomienia nastąpi konfiguracja profilu programu Outlook. UŜytkownik będzie zobligowany do podania danych niezbędnych do prawidłowego połączenia z serwerem poczty. Po zalogowaniu do programu MS Outlook 2007 naleŝy skonfigurować dostęp do usługi katalogowej LDAP, pozwalającej na wyszukiwanie odbiorców wiadomości wraz z ich certyfikatami klucza publicznego (klucz publiczny jest niezbędny do zaszyfrowania wiadomości ). Opisana konfiguracja pozwala na tworzenie i wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości do odbiorców. W celu rozpoczęcia konfiguracji naleŝy wybrać z menu Narzędzia -> Ustawienia kont. Rysunek 10: Menu Narzędzia -> Ustawienia kont W nowo otwartym oknie naleŝy wybrać zakładkę KsiąŜka adresowa, a w niej Nowy. Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP 9

10 Rysunek 11: Okno Ustawienia kont, zakładka KsiąŜki adresowe Następnie naleŝy wybrać typ usługi katalogowej LDAP i nacisnąć Dalej. Rysunek 12: Wybór Internetowej usługi katalogowej LDAP W kolejnym kroku naleŝy podać adres usługi (np. adres IP usługi LDAP lub jej nazwę domenową np. directory.certum.pl) i przejść do kolejnego kroku wybierając Dalej. Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP 10

11 Rysunek 13: Ustawienia usługi katalogowej LDAP Jeśli dostęp do określonego serwera jest chroniony hasłem, zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga logowania, a następnie wpisz nazwę uŝytkownika i hasło. NaleŜy nacisnąć przycisk Więcej ustawień. UkaŜe się komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu MS Outlook po zakończonej konfiguracji. Rysunek 14: Komunikat dotyczący konfiguracji konta Po naciśnięciu przycisku Więcej ustawień, ukaŝe się okno, a w nim dwie zakładki. W zakładce Połączenie moŝna ustawić nazwę połączenia, jakie będzie wyświetlane w ksiąŝce adresowej. W polu Szczegóły połączenia wpisz numer portu serwera LDAP (podany przez usługodawcę internetowego lub administratora systemu). Jeśli zajdzie taka potrzeba moŝna uŝyć zabezpieczeń SSL. W zakładce Wyszukiwanie moŝna dokonać zmiany ustawień serwera, a takŝe określić bazę wyszukiwania. Ustawienie limitu czasu wyszukiwania określa liczbę sekund poświęcanych przez program Outlook na przeszukiwanie katalogu LDAP w celu rozpoznania nazw w wiadomości. MoŜliwe jest równieŝ ograniczenie liczby wymienionych w ksiąŝce adresowej nazw, które są zwracane po pomyślnym wyszukaniu. Jeśli w zakładce Wyszukiwanie w obszarze Baza wyszukiwania pole Niestandardowe nie jest wypełnione, naleŝy wpisać nazwy wyróŝniające udostępnione przez administratora. Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP 11

12 Rysunek 15: Okno ustawień LDAP, zakładki Połączenie i Wyszukiwanie Ustawienia naleŝy zatwierdzić przyciskiem OK. Znajdziemy się ponownie w oknie ustawień usługi katalogowej LDAP. Po wybraniu Dalej, zostaniemy poinformowani o pomyślnym skonfigurowaniu konta dla usługi LDAP. W następnym oknie naleŝy wybrać Zakończ. W kolejnym kroku naleŝy skonfigurować zabezpieczenia poczty . W tym celu z menu Narzędzia -> Centrum Zaufania -> Zabezpieczenia poczty naleŝy wybrać Ustawienia. Rysunek 16: Centrum zaufania, zakładka Zabezpieczenia poczty , wybór ustawień Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP 12

13 W poniŝszym oknie naleŝy ustawić, który certyfikat będzie słuŝył do podpisywania (z listy wybieramy nasz certyfikat), a który do szyfrowania (wybieramy certyfikat odbiorcy). Rysunek 17: Okno zmiany ustawień zabezpieczeń Następnie moŝna przystąpić do wysłania wiadomości, podpisując ją certyfikatem niekwalifikowanym znajdującym się (w tym przypadku) na karcie. Wiadomość zostanie zaszyfrowana certyfikatem odbiorcy. W momencie naciśnięcia przycisku Wyślij, otworzy się okno, w którym naleŝy podać PIN do profilu zwykłego naszego certyfikatu. Po wpisaniu numeru PIN, naleŝy nacisnąć OK. Wiadomość zostanie wysłana. Rysunek 18: Okno logowania do profilu zwykłego przy wysyłaniu wiadomości Microsoft Outlook Express 2007 PL Konfiguracja w celu uŝycia protokołu LDAP 13

14 4. Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx Pliki z rozszerzeniem *.pfx są plikami zawierającymi kopię bezpieczeństwa naszego certyfikatu osobistego. JeŜeli posiadamy plik z rozszerzeniem *.pfx zawierający klucz prywatny, klucz publiczny oraz certyfikat, moŝemy przystąpić do jego importu. MoŜemy to zrobić na trzy sposoby. 1. Lokalizujemy plik na dysku, klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na pliku. Uruchomi się Kreator importu certyfikatów, w którym klikamy przycisk Dalej. Rysunek 19: Okno główne Kreatora importu certyfikatów Następnie wskazujemy lokalizację pliku, z którego będziemy pobierać certyfikat (program domyślnie tworzy ścieŝkę do importowanego certyfikatu). Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 14

15 Rysunek 20: ŚcieŜka pliku certyfikatu do importu Naciskamy Przeglądaj; ukaŝe się okno, w którym w polu Pliki typu wybieramy Wymiana informacji osobistych (*.pfx; *.p12). Rysunek 21: Wybór rodzaju pliku dla certyfikatu z listy rozwijalnej Lokalizujemy plik *.pfx z certyfikatem, a następnie zaznaczamy go i zatwierdzamy wybór przyciskiem Otwórz. Naciskamy Dalej, a następnie podajemy hasło, którym zabezpieczony jest klucz prywatny. W tym samym oknie widnieje opcja Włącz silną ochronę klucza prywatnego, której inicjacja spowoduje, Ŝe uŝytkownik będzie informowany o kaŝdym uŝyciu klucza prywatnego przez aplikację. Zaznaczenie drugiej opcji Oznacz ten klucz jako eksportowalny, umoŝliwi nam w przyszłości wykonanie kopii bezpieczeństwa kluczy. Naciskamy przycisk Dalej. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 15

16 Rysunek 22: Okno wpisywania klucza do hasła prywatnego Następnie zaznaczamy Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu i zatwierdzamy wybór przyciskiem Dalej. Rysunek 23: Automatyczny wybór magazynu certyfikatów z okna Kreatora importu certyfikatów Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 16

17 MoŜna równieŝ wybrać samodzielnie magazyn, do którego zostanie przypisany importowany certyfikat. W tym celu naleŝy zaznaczyć Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i wybrać Przeglądaj. Rysunek 24: Ręczny Wybór magazynu certyfikatów z okna Kreatora importu certyfikatów Następnie wybieramy magazyn Osobisty i potwierdzamy wybór przyciskiem OK. Rysunek 25: Okno wyboru magazynu certyfikatów Po wciśnięciu Dalej ukaŝe się okno z wcześniej określonymi przez nas danymi związanymi z importem certyfikatu. Dane te moŝna na tym etapie ponownie zweryfikować. Operację kończymy wciskając Zakończ (Rys. 16). Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 17

18 Rysunek 26: Weryfikacja ustawień przed zakończeniem pracy Kreatora importu certyfikatów Poprawne zainstalowanie certyfikatu będzie potwierdzone następującym komunikatem: Rysunek 27: Komunikat potwierdzający prawidłowe zainstalowania certyfikatu Certyfikat osobisty jest juŝ zainstalowany w programie Microsoft Office Outlook Zaimportować certyfikat osobisty z pliku z rozszerzeniem *.pfx moŝemy takŝe korzystając z menu programu Outlook W tym celu naleŝy wybrać z menu pozycję Narzędzia, a następnie Centrum zaufania. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 18

19 Rysunek 28: Menu Narzędzia -> Opcje, programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 W nowo otwartym oknie Opcje wybieramy zakładkę Zabezpieczenia poczty z drzewa po lewej stronie. Rysunek 29: Okno Centrum zaufania, zakładka Zabezpieczenia poczty , wybór przycisku Importu/Eksportuj Następnie wciskamy przycisk Importuj/Eksportuj, który znajduje się w dolnej części okna. UkaŜe się nowe okno Import/eksport identyfikatora cyfrowego. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 19

20 Rysunek 30: Okno wyboru certyfikatu do importu/eksportu Certyfikat osobisty będzie importowany, gdy zaznaczone jest pole Importuj istniejący identyfikator cyfrowy z pliku. JeŜeli tak jest, uaktywnione są pola związane z importem certyfikatu z pliku. Pierwsze pole Plik importu wypełniamy poprzez kliknięcie przycisku Przeglądaj, a następnie w nowo otwartym oknie Zlokalizuj profil zabezpieczeń wyszukujemy plik z certyfikatem, który zaznaczamy. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 20

21 Rysunek 31: Wybór certyfikatu osobistego z listy Przyciskamy Otwórz, po czym ponownie znajdziemy się w oknie Import/eksport identyfikatora cyfrowego. W polu Plik importu będzie juŝ wpisana ścieŝka dostępu do pliku z certyfikatem (Rys. 20). Potem wypełniamy pole Hasło. Wpisujemy hasło, które zabezpiecza klucz prywatny w certyfikacie. Następnie wypełniamy pole Nazwa identyfikatora cyfrowego. Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK. UkaŜe się okno powiadamiające o tym, Ŝe program tworzy element chroniony (Rys. 22). Jeśli po naciśnięciu OK (Rys.20 ), otrzymamy wiadomość: Wystąpił błąd przy próbie importu informacji o zabezpieczeniach, oznaczać to będzie iŝ wprowadziliśmy nieprawidłowe hasło. Rysunek 32: Informacja o tworzeniu elementu chronionego Wciskamy przycisk OK. Certyfikat osobisty jest juŝ zainstalowany w programie MS Outlook Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 21

22 3. Trzecią metodą instalacji własnego certyfikatu z pliku *.pfx jest uruchomienie Kreatora importu certyfikatów z Panelu Sterowania w systemie operacyjnym Windows. W tym celu z menu Start wybieramy Ustawienia, a następnie Panel Sterowania. UkaŜe się okno Panel sterowania. Rysunek 33: Przejście do panelu sterowania w celu wyboru opcji internetowych Rysunek 34: Wybór opcji internetowych z panelu sterowania systemu Windows Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 22

23 Wybieramy Opcje Internetowe. W nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę Zawartość. Rysunek 35: Zakładka Zawartość w Opcjach Internetowych panelu sterowania Naciskamy przycisk Certyfikaty; pojawi się okno Certyfikaty, wybieramy Importuj. Teraz postępujemy tak, jak w punkcie 1 od momentu pojawienia się Kreatora importu certyfikatów. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z pliku *.pfx 23

24 5. Instalacja własnego certyfikatu z karty W celu zainstalowania certyfikatu z karty, naleŝy pobrać oprogramowanie o nazwie procertum CardManager, do zarządzania kartą kryptograficzną. Oprogramowanie to dostępne jest na stronie Po zainstalowaniu oprogramowania, moŝna przystąpić do importu certyfikatu z karty. Aby zainstalować certyfikat z karty, naleŝy: a. podłączyć czytnik kart do komputera, b. włoŝyć kartę do czytnika, c. uruchomić aplikację procertum CardManager. Aby program wykrył czytnik, zaleca się postępowanie według powyŝszej kolejności. Automatycznie zostanie odnaleziony rodzaj czytnika: Rysunek 36: Główne okno aplikacji ProCertum CardManager Po naciśnięciu przycisku Czytaj kartę, ukaŝe się okno z informacją o karcie i zakładki do wyboru profilu. NaleŜy wybrać zakładkę Profil zwykły. UkaŜe się poniŝsze okno: Rysunek 37: Okno wyboru profilu Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z karty 24

25 Rysunek 38: Okno profilu zwykłego z widocznym certyfikatem W tym momencie moŝna zainstalować certyfikat z karty w Programie MS Outlook Aby tego dokonać, w oknie Profil Zwykły programu CardManager, naleŝy nacisnąć Rejestruj Certyfikaty. Po chwili, ukaŝe się informacja: Rysunek 39: Komunikat poprawnej rejestracji certyfikatów Aby sprawdzić czy certyfikat zainstalowany został pomyślnie, naleŝy otworzyć okno przeglądarki Internet Explorer, wybrać z menu Narzędzia Opcje Internetowe Zawartość, a następnie nacisnąć przycisk Certyfikaty. W odpowiedniej zakładce (magazynie) na liście, wyświetli się zaimportowany certyfikat. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z karty 25

26 Rysunek 40: Okno zainstalowanych certyfikatów programu Outlook Express Program pocztowy MS Office Outlook jak i przeglądarka Internet Explorer mają wspólny magazyn (katalog) certyfikatów. Wynika z tego pewna zaleŝność. Przy instalacji certyfikatu z karty (lub z pliku) w programie pocztowym MS Office Outlook certyfikat jest automatycznie instalowany w przeglądarce MS Internet Explorer. Podobnie jest w sytuacji odwrotnej: instalacja certyfikatu z karty (lub z pliku) w przeglądarce MS Internet Explorer, instaluje jednocześnie certyfikat w programie pocztowym MS Office Outlook. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja własnego certyfikatu z karty 26

27 6. Instalacja certyfikatów innych osób JeŜeli chcemy zainstalować certyfikaty innych osób, po to, aby móc weryfikować ich podpisy elektroniczne lub szyfrować wysyłane do nich wiadomości, naleŝy zaimportować certyfikaty tych osób do programu MS Outlook MoŜemy to zrobić na kilka sposobów. 1. Kiedy odbierzemy przesyłkę podpisaną elektronicznie z załączonym certyfikatem nadawcy, moŝemy zainstalować dołączony certyfikat poprzez dodanie nadawcy do ksiąŝki adresowej programu Outlook 2007 UWAGA! Program Microsoft Office Outlook 2007 do przechowywania certyfikatów innych osób wykorzystuje własną ksiąŝkę adresową, a nie ksiąŝkę adresową systemu Windows, którą standardowo wykorzystuje drugi program pocztowy, Microsoft Outlook Express. W oknie otrzymanej wiadomości klikamy prawym przyciskiem myszy na pole Od:, a następnie w otwartym menu kontekstowym wybieramy pozycję Dodaj do kontaktów programu Outlook. Rysunek 41: Dodanie kontaktu do ksiąŝki adresowej UkaŜe się okno Kontakt, w którym wybieramy zakładkę Certyfikaty. W polu Certyfikaty (identyfikatory cyfrowe) będzie znajdował się certyfikat nadawcy. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 27

28 Rysunek 42: Pomyślnie zainstalowany certyfikat innej osoby w kontaktach MoŜemy zapoznać się ze szczegółami certyfikatu nadawcy naciskając przycisk koperty z pieczęcią znajdujący się w polu Pokazywanie, u góry okna Kontakt (Rys. 32). Przejdziemy wtedy do zakładki Certyfikaty (Identyfikatory cyfrowe). Rysunek 43: Pomyślnie zainstalowany certyfikat innej osoby w kontaktach Po wciśnięciu przycisku Właściwości, ukaŝe się okno ze szczegółami na temat certyfikatu. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 28

29 Rysunek 44: Okno właściwości certyfikatu innej osoby Aby zamknąć okno Właściwości certyfikatu naciskamy OK. Ponownie znajdziemy się w oknie Kontakt (Rys. 33), w którym wciskamy przycisk, znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Pojawi się pytanie, czy chcemy zapisać zmiany. Naciskamy OK. Rysunek 45: Informacja o zapisaniu zmian W przypadku, gdy nadawca znajduje się juŝ na naszej liście Kontaktów, program powiadomi nas o tym automatycznie, wyświetlając poniŝszy komunikat: Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 29

30 Rysunek 46: Komunikat zduplikowanych kontaktów Zaznaczamy opcję Aktualizuj nowe informacje z tego kontaktu w kontakcie istniejącym. śeby zatwierdzić wybór, wybieramy Aktualizuj. Certyfikat nadawcy jest juŝ zainstalowany. 2. Innym sposobem na importowanie certyfikatu innej osoby do programu pocztowego Outlook 2007 jest pobranie jej certyfikatu ze strony internetowej Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM i stosowanie się do dalszych wskazówek. Rysunek 47: Wyszukiwanie certyfikatów na stronie Certum Certyfikat danej osoby wyszukujemy według jej adresu , nazwy podmiotu (imienia i nazwiska) lub numeru seryjnego certyfikatu. Klikamy Szukaj, a następnie z listy wyszukanych certyfikatów (w przypadku, gdy osoba ma ich kilka) wybieramy certyfikat, który chcemy zainstalować. NaleŜy wybrać certyfikat, który posiada status WaŜny. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 30

31 Rysunek 48: Szczegółowe informacje o znalezionych certyfikatach Przyciskamy Zapisz binarnie wybrany przez nas certyfikat. UkaŜe się okno, które umoŝliwi zapis certyfikatu na dysku. W przeglądarce internetowej Microsoft Internet Explorer będzie to poniŝsze okno: Rysunek 49: OstrzeŜenie przed pobraniem pliku NaleŜy wybrać przycisk Zapisz, co spowoduje wyświetlenie nowego okna. UmoŜliwi ono zmianę nazwy pliku z certyfikatem oraz wybór lokalizacji, na której zostanie on zapisany. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 31

32 Rysunek 50: Okno zapisywania pliku Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Plik z certyfikatem zostanie zapisany we wcześniej podanym folderze. Następnie dokonujemy instalacji certyfikatu według punktu 3. UWAGA! Opisana wyŝej metoda pobierania certyfikatów dotyczy certyfikatów wydawanych przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji. Pobieranie certyfikatów innych wystawców moŝe przebiegać inaczej. 3. JeŜeli posiadamy certyfikat innej osoby zapisany w pliku, moŝemy importować go uŝywając ksiąŝki adresowej programu Outlook W tym celu z menu wybieramy Narzędzia, a następnie KsiąŜka adresowa. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 32

33 Rysunek 51: Menu Narzędzia -> KsiąŜka adresowa UkaŜe się okno KsiąŜka adresowa, w którym z menu wybieramy Plik, a następnie Nowa pozycja. Wyświetlone zostanie okno Nowa pozycja, gdzie zaznaczamy z listy Nowy kontakt i zatwierdzamy OK. Rysunek 52: Dodawanie nowej pozycji do ksiąŝki adresowej UkaŜe się okno Kontakt. W zakładce Ogólne wpisujemy informacje o osobie, której certyfikat będzie importowany. Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 33

34 Rysunek 53: Szczegóły nowo dodanego kontaktu, zakładka Ogólne Wciskamy przycisk koperty z pieczęcią znajdujący się w polu Pokazywanie. UkaŜe się zakładka Certyfikaty. Następnie wybieramy przycisk Importuj. Rysunek 54: Import certyfikatu nowo dodanego kontaktu Microsoft Outlook Express 2007 PL Instalacja certyfikatów innych osób 34

35 W nowo otwartym oknie Lokalizuj certyfikat wyszukujemy plik z certyfikatem, zaznaczamy go, a następnie naciskamy Otwórz. Rysunek 55: Wybór certyfikatu innej osoby z listy Powracamy automatycznie do zakładki Certyfikaty. Zaimportowany certyfikat zostanie umieszczony w polu Certyfikaty (identyfikatory cyfrowe). Aby zamknąć okno wciskamy krzyŝyk, znajdujący się w górnym prawym rogu okna. JeŜeli pojawi się okno z informacją Ten certyfikat jest juŝ w kontakcie; anulowano importowanie certyfikatu, wciskamy OK. Rysunek 56: Komunikat zduplikowanych kontaktów 7. Usuwanie własnego certyfikatu śeby usunąć własny certyfikat, naleŝy skorzystać z opcji internetowych systemu operacyjnego Windows. Z menu Start wybieramy Ustawienia, a następnie Panel Sterowania. Microsoft Outlook Express 2007 PL Usuwanie własnego certyfikatu 35

36 Rysunek 57: Przejście do panelu sterowania w celu wyboru opcji internetowych UkaŜe się okno Panel Sterowania, w którym uruchamiamy Opcje internetowe. Rysunek 58: Wybór opcji internetowych z panelu sterowania systemu Windows Pojawi się okno Właściwości: Internet, w którym wybieramy zakładkę Zawartość. Następnie wciskamy przycisk Certyfikaty. Microsoft Outlook Express 2007 PL Usuwanie własnego certyfikatu 36

37 Rysunek 59: Zakładka Zawartość w Opcjach Internetowych panelu sterowania Naciskamy przycisk Certyfikaty. Pojawi się okno Certyfikaty. Microsoft Outlook Express 2007 PL Usuwanie własnego certyfikatu 37

38 Rysunek 60: Wybór opcji Usuń z okna certyfikatów własnych Wciskamy przycisk Usuń. Pojawi się okno z pytaniem, czy chcemy usunąć certyfikat. Wybieramy Tak. Rysunek 61: Komunikat zapytania o usunięcie certyfikatu własnego Zaznaczony certyfikat został usunięty. Microsoft Outlook Express 2007 PL Usuwanie własnego certyfikatu 38

39 8. Usuwanie certyfikatu innej osoby JeŜeli chcemy usunąć certyfikat innej osoby, powinniśmy wybrać w menu programu Outlook 2007 pozycję Narzędzia, a następnie KsiąŜka adresowa. Rysunek 62: Menu Narzędzia -> KsiąŜka adresowa W nowo otwartym oknie KsiąŜka adresowa (w polu PokaŜ nazwy z:) wybieramy grupę zawierającą kontakt do osoby, której certyfikat chcemy usunąć. Następnie dwukrotnie naciskamy lewym klawiszem myszy na wybrany kontakt. Wciskamy przycisk koperty z pieczęcią znajdujący się w polu Pokazywanie. Kiedy znajdziemy się w zakładce Certyfikaty, zaznaczamy certyfikat, który chcemy usunąć i wciskamy Usuń. Rysunek 63: Lista certyfikatów innych osób w kontaktach Microsoft Outlook Express 2007 PL Usuwanie certyfikatu innej osoby 39

40 JeŜeli na liście jest kilka certyfikatów, w celu zidentyfikowania certyfikatu do usunięcia naleŝy skorzystać z informacji o danym certyfikacie, które są dostępne po naciśnięciu przycisku Właściwości. Zaznaczamy certyfikat i wybieramy Właściwości. Aby zamknąć okno Właściwości, wybieramy OK. Rysunek 64: Okno właściwości certyfikatu innej osoby W ten sposób postępujemy ze wszystkimi certyfikatami, aŝ zlokalizujemy certyfikat, który chcemy usunąć. W celu usunięcia certyfikatu zaznaczamy go, a następnie klikamy Usuń. Aby program zapamiętał wprowadzone zmiany, wybieramy przycisk Zapisz i zamknij. Zaznaczony wcześniej certyfikat został usunięty. Microsoft Outlook Express 2007 PL Usuwanie certyfikatu innej osoby 40

41 9. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu W celu wykonania kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu naleŝy z menu programu Outlook 2007 wybrać Narzędzia, a następnie Centrum zaufania. Rysunek 65: Menu Narzędzia -> Centrum zaufania W nowo otwartym oknie wybieramy po lewej stronie zakładkę Zabezpieczenia poczty . Rysunek 66: Okno Opcji, zakładka Zabezpieczenia, wybór opcji Importu/Eksportu Microsoft Outlook Express 2007 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 41

42 Naciskamy przycisk Importuj/Eksportuj, który znajduje się w dolnej części okna. Pojawi się okno Import/eksport identyfikatora cyfrowego. Rysunek 67: Okno Importu/Eksportu certyfikatu własnego Zaznaczamy Eksportuj identyfikator cyfrowy do pliku. Uaktywnione zostaną pola związane z eksportem certyfikatu do pliku. W polu Identyfikator cyfrowy określamy, który z naszych certyfikatów (w przypadku, gdy mamy ich kilka) będzie eksportowany. Naciskamy Wybierz, a następnie w nowym oknie Wybieranie certyfikatu zaznaczamy certyfikat, który ma zostać eksportowany (Rys. 58). Wciskamy OK. Rysunek 68: Wybór certyfikatu do utworzenia kopii Microsoft Outlook Express 2007 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 42

43 W polu Nazwa pliku naleŝy podać ścieŝkę dostępu oraz nazwę dla pliku, który zostanie utworzony w czasie eksportu certyfikatu. Wybieramy Przeglądaj, a następnie w nowo otwartym oknie Zlokalizuj profil zabezpieczeń, wskazujemy lokalizację oraz wpisujemy nazwę pliku w polu Nazwa pliku. Rysunek 69: Wybór certyfikatu osobistego z listy Wciskamy Zapisz, po czym znajdziemy się ponownie w oknie Import/eksport identyfikatora cyfrowego. Aby zabezpieczyć nasz klucz prywatny w certyfikacie, naleŝy wpisać hasło w polu o nazwie Hasło, a następnie wpisać je ponownie w polu Potwierdzenie. Rysunek 70: Okno Importu/Eksportu certyfikatu własnego Microsoft Outlook Express 2007 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 43

44 JeŜeli planujemy import certyfikatu z utworzonego pliku do innych programów, w celu zwiększenia kompatybilności naleŝy zaznaczyć opcję Zgodny z programem Microsoft Internet Explorer 4.0. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zaznaczenie tej opcji skutkuje obniŝeniem bezpieczeństwa eksportowanego pliku. JeŜeli zaznaczymy opcję Usuń identyfikator cyfrowy z systemu, po zakończonym eksporcie nasz certyfikat osobisty zostanie usunięty z systemu i będzie znajdował się tylko w wyeksportowanym pliku. Klikamy OK, aby kontynuować proces eksportu własnego certyfikatu. UkaŜe się okno informujące, Ŝe program Ŝąda dostępu do elementu chronionego. Rysunek 71: Informacja o tworzeniu elementu chronionego Wciskamy OK, aby zakończyć proces eksportu certyfikatu. We wcześniej zdefiniowanym katalogu został utworzony plik z certyfikatem osobistym. Microsoft Outlook Express 2007 PL Wykonywanie kopii bezpieczeństwa własnego certyfikatu 44

45 10. Podpisywanie i/lub szyfrowanie pojedynczych wiadomości Podpisywanie i/lub szyfrowanie wiadomości W celu elektronicznego podpisania stworzonej przez nas wiadomości naleŝy w oknie, w którym edytujemy wiadomość, kliknąć przycisk koperty z kotylionem. JeŜeli chcemy zaszyfrować wiadomość, naleŝy kliknąć przycisk koperty z kłódką. Oba przyciski ukaŝą się po nakierowaniu kursora myszy na menu Wiadomość, w głównym oknie wiadomości którą tworzymy. Rysunek 72: Ikony do podpisu i szyfrowania wiadomości Rysunek 73: Dodatkowe menu rozwijalne w menu okna wiadomości Następnie moŝemy wysłać wiadomość wybierając przycisk Wyślij, znajdujący się po lewej stronie okna nowej wiadomości (zaznaczony strzałką na Rys. 62). ZłoŜenie podpisu elektronicznego przez nadawcę pod wysyłaną wiadomością i jego pozytywna weryfikacja przez odbiorcę daje pewność, Ŝe nadawca jest prawdziwym autorem wiadomości oraz Ŝe treść wiadomości nie została zmodyfikowana. Szyfrowanie wiadomości daje pewność, Ŝe osoba nieuprawniona nie moŝe przeczytać wysyłanej wiadomości. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe samo szyfrowanie nie zabezpiecza przed zmodyfikowaniem wiadomości. Dlatego teŝ przy szyfrowaniu naleŝy zawsze dołączać elektroniczny podpis uzyskując w ten sposób najwyŝszy stopień zabezpieczenia wiadomości. Microsoft Outlook Express 2007 PL Podpisywanie i/lub szyfrowanie pojedynczych wiadomości 45

46 10.2. Podpisywanie wiadomości przy uŝyciu certyfikatu własnego z karty Po zainstalowaniu certyfikatu za pomocą programu procertum CardManager, a następnie skonfigurowaniu skrzynki w celu uŝycia własnego certyfikatu, moŝna przystąpić do wysyłania wiadomości podpisanej cyfrowo certyfikatem znajdującym się na karcie. W tym celu zaleca się postępowanie według podpunku 9.1. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, po naciśnięciu przycisku Wyślij, ukaŝe się okno Logowania do profilu zwykłego (karta powinna znajdować się w czytniku podłączonym do komputera). Po wpisaniu kodu PIN, naleŝy wcisnąć OK. Rysunek 74: Okno logowania do profilu zwykłego Wiadomość podpisana certyfikatem własnym zostanie wysłana. Microsoft Outlook Express 2007 PL Podpisywanie i/lub szyfrowanie pojedynczych wiadomości 46

47 11. Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości MoŜemy zdefiniować automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wszystkich wysyłanych przez nas wiadomości. Aby tę funkcję włączyć, naleŝy w menu programu Outlook 2007 wybrać Narzędzia, a następnie Centrum zaufania. Rysunek 75: Menu Narzędzia -> Centrum zaufania W oknie Centrum zaufania, wybieramy zakładkę Zabezpieczenia poczty , a następnie w części Zaszyfrowana wiadomość moŝemy zaznaczyć opcje: - Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości, - Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości. Microsoft Outlook Express 2007 PL Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości 47

48 Rysunek 76: Automatycznie ustawienie podpisywania i szyfrowania wiadomości Zaznaczenie opcji Szyfruj treść i załączniki wysyłanych wiadomości spowoduje, Ŝe treść i załączniki wysyłanych wiadomości będą automatycznie szyfrowane, natomiast zaznaczenie opcji Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości spowoduje, Ŝe kaŝda wysyłana przez nas wiadomość będzie automatycznie podpisywana elektronicznie. Zaznaczenie obu opcji umoŝliwi automatyczne podpisywanie i szyfrowanie wszystkich wysyłanych wiadomości. NaleŜy pamiętać, iŝ aby móc szyfrować wiadomości, trzeba mieć zainstalowany certyfikat osoby, do której wysyłamy wiadomość. Bez niego nie będzie moŝliwe szyfrowanie. W przypadku próby szyfrowania wiadomości do osoby, której certyfikat nie został umieszczony w ksiąŝce adresowej programu MS Outlook 2007, wyświetlony zostanie komunikat: Rysunek 77: Komunikat błędu szyfrowania Oznaczać to będzie, Ŝe aby zaszyfrować wiadomość do podanego w oknie adresata, konieczne jest dodanie jego certyfikatu do ksiąŝki adresowej według procedury opisanej w rozdziale Instalacja certyfikatów innych osób niniejszej instrukcji (Rozdział 5). Microsoft Outlook Express 2007 PL Automatyczne podpisywanie i/lub szyfrowanie wysyłanych wiadomości 48

49 Uwaga! Brak własnego certyfikatu do podpisu wiadomości, uniemoŝliwia wysłanie zaszyfrowanej wiadomości do osób trzecich (mimo iŝ szyfrowanie odbywa się przy pomocy certyfikatów innych osób). W razie takiego przypadku, zostaniemy o tym poinformowani odpowiednim komunikatem. W celu szyfrowania wiadomości do osób trzecich ich certyfikatem, naleŝy zaopatrzyć się we własny certyfikat do podpisu, np. certyfikat testowy ze strony Rysunek 78: Komunikat braku własnego certyfikatu przy próbie szyfrowania do osób trzecich 12. Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych JeŜeli otrzymamy wiadomość, która została elektronicznie podpisana, program MS Outlook 2007 automatycznie oznaczy tę wiadomość w naszej Skrzynce odbiorczej symbolem koperty z kotylionem. JeŜeli będzie to wiadomość zaszyfrowana, obok wiadomości będzie widoczny symbol koperty z kłódką. W przypadku wiadomości elektronicznie podpisanej oraz zaszyfrowanej równieŝ zobaczymy symbol koperty z kłódką. Wiadomości, które nie zostały przez nadawców elektronicznie podpisane ani zaszyfrowane, są oznaczane tylko symbolem koperty. Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 49

50 Rysunek 79: Zaszyfrowane i podpisane wiadomości w skrzynce odbiorczej JeŜeli otworzymy podpisaną i/lub zaszyfrowaną przez nadawcę wiadomość, program Outlook 2007 wyświetli o tym informacje w postaci symboli: podpisu elektronicznego i/lub zaszyfrowania. Symbole wyświetlane są po prawej stronie, powyŝej treści wiadomości. Rysunek 80: Okno wiadomości podpisanej i zaszyfrowanej JeŜeli wiadomość będzie tylko elektronicznie podpisana ukaŝe się symbol kotyliona, jeŝeli będzie tylko zaszyfrowana - ukaŝe się symbol kłódki. W przypadku, gdy wiadomość będzie elektronicznie podpisana i zaszyfrowana, ukaŝą się obok siebie dwa symbole: kłódki i kotyliona. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat elektronicznego podpisu otrzymanej wiadomości, naleŝy kliknąć symbol kotyliona, w wyniku czego ukaŝe się niŝej przedstawione okno informujące o tym, czy elektroniczny podpis jest prawidłowy i wiarygodny. Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 50

51 W oknie poniŝej (Rys. 70) istnieje moŝliwość zaznaczenia opcji Ostrzegaj przed błędami w cyfrowo podpisanej poczcie przed otwarciem wiadomości, która powinna być zaznaczona, aby Outlook 2007 powiadamiał o ewentualnych błędach w elektronicznie podpisanej poczcie przed jej otwarciem. Okno wyświetli się po dwukrotnym naciśnięciu na rysunek kotyliona w przychodzącej wiadomości . Rysunek 81: Komunikat prawidłowo podpisanej wiadomości Dokładniejsze informacje moŝna uzyskać po kliknięciu przycisku Szczegóły, co spowoduje wywołanie niŝej przedstawionego okna Właściwości zabezpieczeń wiadomości. To samo okno otworzy się po wciśnięciu symbolu kłódki w oknie edycji wiadomości. W oknie tym przedstawione zostaną informacje związane z szyfrowaniem (gdy wiadomość jest jedynie zaszyfrowana) bądź szyfrowaniem i elektronicznym podpisem (gdy wiadomość jest zaszyfrowana oraz elektronicznie podpisana). Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 51

52 Rysunek 82: Właściwości zabezpieczeń wiadomości - warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego Zaznaczając odpowiednie wpisy w oknie moŝna zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat uŝytych zabezpieczeń. Informacje będą wyświetlane w polu Opis. PoniŜej przedstawiono zawartość pola Opis dla kolejnych wpisów dotyczących zabezpieczeń wiadomości, której elektroniczny podpis nadawcy został pozytywnie zweryfikowany, a rozszyfrowanie przebiegło poprawnie. Rysunek 83: Warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego - wpisy wraz z opisami Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 52

53 Wpisy Warstwa szyfrowania oraz Podpisano mogą zostać dodatkowo rozwinięte poprzez zaznaczenie określonej pozycji i kliknięcie przycisku PokaŜ szczegóły, co spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji oraz umoŝliwi zapoznanie się z certyfikatem uŝytym do podpisania lub zaszyfrowania wiadomości. Rysunek 84: Ogólne informacje i szczegóły zabezpieczeń wiadomości JeŜeli otrzymamy wiadomość, dla której weryfikacja elektronicznego podpisu przebiegła negatywnie, program Outlook 2007 powiadomi o tym uŝytkownika podczas otwierania wiadomości poniŝszym komunikatem: Rysunek 85: Komunikat nieprawidłowo podpisanej wiadomości Negatywna weryfikacja podpisu będzie miała dodatkowo swoje odzwierciedlenie w tytule okna komunikatu, gdzie zobaczymy treść Podpis cyfrowy: nieprawidłowy oraz za pomocą ikony kotyliona, która będzie czarno-biała z wykrzyknikiem na czerwonym tle. Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 53

54 Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące błędnie zweryfikowanego podpisu elektronicznego, naleŝy kliknąć przycisk Szczegóły. W nowo otwartym oknie zostaną przedstawione informacje o warstwach zabezpieczeń. Rysunek 86: Właściwości zabezpieczeń wiadomości - warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego Zabezpieczenia, które zostały naruszone, będą oznaczone wykrzyknikiem. PoniŜej przedstawiono zawartość pola Opis kolejnych pozycji zabezpieczeń wiadomości, dla której weryfikacja elektronicznego podpisu przebiegła negatywnie. Rysunek 87: Warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego - wpisy wraz z opisami Aby zapoznać się ze szczegółami elektronicznego podpisu, naleŝy rozwinąć wpis Podpisano. W tym celu zaznaczamy wpis Podpisano i klikamy przycisk PokaŜ szczegóły. Pojawi się okno Podpis z Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 54

55 informacjami o podpisie elektronicznym i certyfikacie. Rysunek 88: Szczegółowe informacje o podpisie W odróŝnieniu od wiadomości, dla której weryfikacja podpisu elektronicznego przebiegła pozytywnie, okno Podpis zawiera ikonę podpisu z wykrzyknikiem na czerwonym tle. Rysunek 89: Ikona nieprawidłowego podpisu Potwierdzenie tej informacji znajduje się takŝe w polu Stan podpisu, gdzie widnieje komunikat o błędzie Błąd: Treść wiadomości mogła ulec zmianie. Okno zamykamy przyciskiem Zamknij. JeŜeli w oknie Podpis cyfrowy: nieprawidłowy (Rys. 74) wybierzemy przycisk Wyświetl wiadomość, ukaŝe się okno wiadomości ze znakiem po prawej stronie, z czerwoną linią nad treścią wiadomości oraz wpisem Wystąpiły problemy z podpisem. Kliknij przycisk podpisu, aby uzyskać szczegółowe informacje w polu Podpis (Rys. 79). Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 55

56 Rysunek 90: Wyświetlenie treści wiadomości z nieprawidłowym podpisem cyfrowym Treść wiadomości moŝna wyświetlić klikając przycisk Wyświetl wiadomość, naleŝy jednak wziąć pod uwagę, Ŝe naruszone zostały zabezpieczenia wiadomości, a zatem jest ona niewiarygodna i nie ma pewności co do autentyczności jej treści. JeŜeli wciśniemy przycisk, ukaŝe się okno Podpis cyfrowy: nieprawidłowy identyczne jak wcześniej opisywane, jednakŝe bez przycisku Wyświetl wiadomość (Rys. 80). Rysunek 91: Komunikat nieprawidłowo podpisanej wiadomości JeŜeli otrzymamy wiadomość z elektronicznym podpisem weryfikowanym przy pomocy certyfikatu, który jest juŝ niewaŝny, program Outlook Express powiadomi o tym uŝytkownika równieŝ za pomocą powyŝszego okna Podpis cyfrowy: nieprawidłowy. Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 56

57 Jest to identyczne okno, jak to, które pojawia się przy otwieraniu zmodyfikowanej wiadomości (Rys. 74), ale po wybraniu przycisku Szczegóły i w nowo otwartym oknie Właściwości zabezpieczeń wiadomości oraz po zaznaczeniu pozycji Podpisano, ukaŝe się w polu Opis komunikat o odwołanym certyfikacie. Rysunek 92: Szczegółowe informacje o odwołanym certyfikacie Microsoft Outlook Express 2007 PL Odbieranie wiadomości podpisanych i/lub zaszyfrowanych 57

58 13. Spis rysunków Rysunek 1: Menu Narzędzia -> Centrum zaufania, MS Outlook Rysunek 2: Okno Centrum zaufania, zakładka Zabezpieczenia poczty , wybór ustawień... 4 Rysunek 3: Okno zmiany ustawień zabezpieczeń... 4 Rysunek 4: Wybór certyfikatu do podpisywania... 5 Rysunek 5: Wybór algorytmu do podpisywania z listy rozwijalnej... 5 Rysunek 6: Wybór certyfikatu do szyfrowania... 6 Rysunek 7: Wybór algorytmu do szyfrowania z listy rozwijalnej... 7 Rysunek 8: Zaznaczenie opcji wysyłania certyfikatów z podpisanymi wiadomościami... 7 Rysunek 9: Okno aplikacji procertum CardManager profil zwykły... 8 Rysunek 10: Menu Narzędzia -> Ustawienia kont... 9 Rysunek 11: Okno Ustawienia kont, zakładka Ksiązki adresowe Rysunek 12: Wybór Internetowej usługi katalogowej LDAP Rysunek 13: Ustawienia usługi katalogowej LDAP Rysunek 14: Komunikat dotyczący konfiguracji konta Rysunek 15: Okno ustawień LDAP, zakładki Połączenie i Wyszukiwanie Rysunek 16: Centrum zaufania, zakładka Zabezpieczenia poczty , wybór ustawień Rysunek 17: Okno zmiany ustawień zabezpieczeń Rysunek 18: Okno logowania do profilu zwykłego przy wysyłaniu wiadomości Rysunek 19: Okno główne Kreatora importu certyfikatów Rysunek 20: ŚcieŜka pliku certyfikatu do importu Rysunek 21: Wybór rodzaju pliku dla certyfikatu z listy rozwijalnej Rysunek 22: Okno wpisywania klucza do hasła prywatnego Rysunek 23: Automatyczny wybór magazynu certyfikatów z okna Kreatora importu certyfikatów Rysunek 24: Ręczny Wybór magazynu certyfikatów z okna Kreatora importu certyfikatów Rysunek 25: Okno wyboru magazynu certyfikatów Rysunek 26: Weryfikacja ustawień przed zakończeniem pracy Kreatora importu certyfikatów Rysunek 27: Komunikat potwierdzający prawidłowe zainstalowania certyfikatu Rysunek 28: Menu Narzędzia -> Opcje, programu pocztowego Microsoft Outlook Rysunek 29: Okno Centrum zaufania, zakładka Zabezpieczenia poczty , wybór przycisku Importu/Eksportuj Rysunek 30: Okno wyboru certyfikatu do importu/eksportu Rysunek 31: Wybór certyfikatu osobistego z listy Rysunek 32: Informacja o tworzeniu elementu chronionego Rysunek 33: Przejście do panelu sterowania w celu wyboru opcji internetowych Rysunek 34: Wybór opcji internetowych z panelu sterowania systemu Windows Rysunek 35: Zakładka Zawartość w Opcjach Internetowych panelu sterowania Rysunek 36: Główne okno aplikacji ProCertum CardManager Rysunek 37: Okno wyboru profilu Rysunek 38: Okno profilu zwykłego z widocznym certyfikatem Rysunek 39: Komunikat poprawnej rejestracji certyfikatów Rysunek 40: Okno zainstalowanych certyfikatów programu Outlook Express Rysunek 41: Dodanie kontaktu do ksiąŝki adresowej Microsoft Outlook Express 2007 PL Spis rysunków 58

59 Rysunek 42: Pomyślnie zainstalowany certyfikat innej osoby w kontaktach Rysunek 43: Pomyślnie zainstalowany certyfikat innej osoby w kontaktach Rysunek 44: Okno właściwości certyfikatu innej osoby Rysunek 45: Informacja o zapisaniu zmian Rysunek 46: Komunikat zduplikowanych kontaktów Rysunek 47: Wyszukiwanie certyfikatów na stronie Certum Rysunek 48: Szczegółowe informacje o znalezionych certyfikatach Rysunek 49: OstrzeŜenie przed pobraniem pliku Rysunek 50: Okno zapisywania pliku Rysunek 51: Menu Narzędzia -> KsiąŜka adresowa Rysunek 52: Dodawanie nowej pozycji do ksiąŝki adresowej Rysunek 53: Szczegóły nowo dodanego kontaktu, zakładka Ogólne Rysunek 54: Import certyfikatu nowo dodanego kontaktu Rysunek 55: Wybór certyfikatu innej osoby z listy Rysunek 56: Komunikat zduplikowanych kontaktów Rysunek 57: Przejście do panelu sterowania w celu wyboru opcji internetowych Rysunek 58: Wybór opcji internetowych z panelu sterowania systemu Windows Rysunek 59: Zakładka Zawartość w Opcjach Internetowych panelu sterowania Rysunek 60: Wybór opcji Usuń z okna certyfikatów własnych Rysunek 61: Komunikat zapytania o usunięcie certyfikatu własnego Rysunek 62: Menu Narzędzia -> KsiąŜka adresowa Rysunek 63: Lista certyfikatów innych osób w kontaktach Rysunek 64: Okno właściwości certyfikatu innej osoby Rysunek 65: Menu Narzędzia -> Centrum zaufania Rysunek 66: Okno Opcji, zakładka Zabezpieczenia, wybór opcji Importu/Eksportu Rysunek 67: Okno Importu/Eksportu certyfikatu własnego Rysunek 68: Wybór certyfikatu do utworzenia kopii Rysunek 69: Wybór certyfikatu osobistego z listy Rysunek 70: Okno Importu/Eksportu certyfikatu własnego Rysunek 71: Informacja o tworzeniu elementu chronionego Rysunek 72: Ikony do podpisu i szyfrowania wiadomości Rysunek 73: Dodatkowe menu rozwijalne w menu okna wiadomości Rysunek 74: Okno logowania do profilu zwykłego Rysunek 75: Menu Narzędzia -> Centrum zaufania Rysunek 76: Automatycznie ustawienie podpisywania i szyfrowania wiadomości Rysunek 77: Komunikat błędu szyfrowania Rysunek 78: Komunikat braku własnego certyfikatu przy próbie szyfrowania do osób trzecich Rysunek 79: Zaszyfrowane i podpisane wiadomości w skrzynce odbiorczej Rysunek 80: Okno wiadomości podpisanej i zaszyfrowanej Rysunek 81: Komunikat prawidłowo podpisanej wiadomości Rysunek 82: Właściwości zabezpieczeń wiadomości - warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego Rysunek 83: Warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego - wpisy wraz z opisami Rysunek 84: Ogólne informacje i szczegóły zabezpieczeń wiadomości Rysunek 85: Komunikat nieprawidłowo podpisanej wiadomości Rysunek 86: Właściwości zabezpieczeń wiadomości - warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego Rysunek 87: Warstwy szyfrowania i podpisu cyfrowego - wpisy wraz z opisami Rysunek 88: Szczegółowe informacje o podpisie... 55

60 Rysunek 89: Ikona nieprawidłowego podpisu Rysunek 90: Wyświetlenie treści wiadomości z nieprawidłowym podpisem cyfrowym Rysunek 91: Komunikat nieprawidłowo podpisanej wiadomości Rysunek 92: Szczegółowe informacje o odwołanym certyfikacie... 57

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2.

Microsoft Office Outlook 2003 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL. wersja 1.2. Microsoft Office Outlook 2003 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Office Outlook 2003 PL wersja 1.2.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL. wersja 1.2 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2007 PL wersja 1.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2003 PL. wersja 1.2.

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2003 PL. wersja 1.2. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2003 PL wersja 1.2.2 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w pakiecie oprogramowania Microsoft Office: - Outlook 2010 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości.

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości. Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express i toŝsamości. Kiedy mamy juŝ załoŝone konto internetowe warto skonfigurować poprawnie swój program pocztowy. Mamy wprawdzie spory wybór ale chyba najpowszechniejszym

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie....3 2. Rozpoczęcie pracy....3 3. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych....3 3.1. Wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 1.8 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM...

Bardziej szczegółowo

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0 Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST wersja 1.0 Spis treści 1. KOMUNIKAT: SYSTEM WINDOWS NIE MA WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI, ABY ZWERYFIKOWAĆ CERTYFIKAT....3 2. INSTALACJA ZAŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.2 Spis treści 1 ZAKUP I AKTYWACJA CERTYFIKATU BASIC ID... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 13 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZĘDÓW POŚREDNICH... 3 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL. wersja 1.1 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 7.0 PL wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW WWW... 3 3. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe.

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe. INSTRUKCJA INSTALACJI CERTYFIKATU INTERNETOWEGO (U2A) Działania wymagane wskazano w punktach I.1 - I.4 Działania opcjonalne (zalecane) w punktach I.5-I.6. I.1. Wymagania systemowe Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej

Dodanie strony aplikacji SAC do strefy intranetowej Opis konfiguracji ustawień sieci i przeglądarki dla potrzeb Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) Aby móc poprawnie pracować w Statystycznej Aplikacji Centralnej musimy odpowiednio skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Elektronicznie podpisany przez Narodowy Bank Polski Data: 2017.10.19 13:22:17 +02'00' System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android.

Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android. Konfiguracja poczty IMO dla urządzeń mobilnych z systemem ios oraz Android. Konfiguracja programu pocztowego dla urządzeń z systemem Android. W zależności od marki telefonu, użytej nakładki systemowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Internet Explorer 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej, należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP PGP - Pretty Good Privacy Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP Spis treści: Wstęp...3 Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu...3 Import kluczy z przeglądarki...9 2 Wstęp PGP - to program

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty IMO w programach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird

Konfiguracja poczty IMO w programach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird Konfiguracja poczty IMO w programach Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird 1. Mozilla Thunderbird Rozpocząć konfigurację IMO poczty należy od kliknięcia opcji utworzenia nowego konta w programie.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów dla pracowników TP.

Instrukcja odnawiania certyfikatów dla pracowników TP. Instrukcja odnawiania certyfikatów dla pracowników TP. Działania opisane w tej instrukcji mają za zadanie pomóc pracownikom Telekomunikacji Polskiej w odnowieniu posiadanych certyfikatów w ramach usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo